1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải Mã HP: 11419tải về 6.83 Mb.
trang44/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53

Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải Mã HP: 11419

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 25 tiết

- Xemina (TL): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học và thi đạt các học phần sau mới được đăng ký học học phần này:

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Môn học Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở pháp luật đối với các dịch vụ Hàng hải để vận dụng trong công tác sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong thương mại quốc tế bằng đường biển.f. Mô tả nội dung học phần:

 • Đại lý Hàng hải;

 • Giao nhận hàng hóa;

 • Môi giới Hàng hải;

 • Dịch vụ hải quan;

 • Xếp dỡ hàng hóa;

 • Hoa tiêu Hàng hải;

 • Lai dắt Hàng hải;

 • Các dịch vụ khác phục vụ cho tàu.

Người biên soạn: ThS. Trần Văn Sáng - Bộ môn Luật hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

NỘI DUNG CHI TIẾT

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

Xemina

BT

KT

1. ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
3

11.1. Khái niệm, nhiệm vụ của đại lý tàu biển
1


1.2. Cơ sở pháp lý của dịch vụ Đại lý tàu biển
1


1.3. Hợp đồng đại lý
1


2. GIAO NHẬN HÀNG HÓA
3

12.1. Khái quát về giao nhận
0.5


2.2. Cơ sở pháp lý
0.5


2.3. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển
1


2.4. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hang hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1


3. MÔI GIỚI HÀNG HẢI
4

23.1. Khái niệm, cơ sở pháp lý
1


3.2. Quyền và nghĩa vụ của người môi giới hàng hải
1


3.3. Nội dung và hoa hồng môi giới
1


3.4. Người môi giới tàu biển và các lĩnh vực liên quan
1


4. DỊCH VỤ HẢI QUAN
3

14.1. Khái niệm
0.5


4.2. Cơ sở pháp lý
0.5


4.3. Điều kiện hoạt động đại lý hải quan
1


4.4. Hoạt động của đại lý hải quan
1


5. XẾP DỠ HÀNG HÓA
3

15.1. Khái niệm
1


5.2. Cơ sở pháp lý
1


5.3. Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa
1


6. HOA TIÊU HÀNG HẢI
3

16.1. Khái niệm
1


6.2. Cơ sở pháp lý
1


6.3. Hoạt động hoa tiêu hàng hải
1


7. LAI DẮT HÀNG HẢI
3

17.1. Khái niệm
1


7.2. Cơ sở pháp lý
1


7.3. Hoạt động lai dắt
1


8. MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC
3

28.1. Cung ứng lương thực, thực phẩm
0.5


8.2. Thu gom, đổ rác và xử lý rác
0.5


8.3. Dịch vụ logistic
0.5


8.4. Dịch vụ làm hàng Container
0.5


8.5. Dịch vụ neo đậu và cập cầu cảng
0.5


8.6. Các dịch vụ khác phục vụ cho tàu.
0.5


i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ:

- Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

- Điểm đánh giá học phần: Z= 0,3X + 0,7Y

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Thi trắc nghiệm trên giấy, rọc phách.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

k. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo:


 1. Bộ môn Luật Hàng hải (2009), Bài giảng Pháp luật hàng hải 1.

 2. Bộ môn Luật Hàng hải (2009), Bài giảng Khai thác thương vụ.

 3. TS. Đặng Công Xưởng, Giáo trình Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa tại cảng, NXB Giao thông vận tải Hà Nội năm 2013.

 4. Cục Hàng hải Việt Nam (2005), Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật.

 5. Quốc hội (2001), Luật Hải Quan, ngày 29 tháng 06 năm 2001, Nhà xuất bản tư pháp.

 6. Quốc hội (2001), Luật thương mại, ngày 14 tháng 06 năm 2005, Nhà xuất bản tư pháp.

 7. Chính phủ(2011), Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011, Quy định về điều kiện đăng kí và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 8. Chính phủ (2012), Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2012, Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
  1. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển Mã hp: 15727

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật và Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 28 tiết.

- Xêmina (TL): 0 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH(HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: Sinh viên phải hoàn thành các học phần Luật bảo hiểm; Bảo hiểm đại cương.

e. Mục đích yêu cầu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lĩnh vực Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và kĩ thuật khai thác nghiệp vụ bảo hiểm này.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển bao gồm các nội dung: Một số khái niệm và những vấn đề cơ bản về bảo hiểm; Những vấn đề cơ bản của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển; Quy trình giám định, bồi thường, đòi người thứ ba trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.g. Người biên soạn: Th.s Trương Thế Hinh - Bộ môn Luật và Bảo hiểm.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương I. Một số khái niệm và những vấn đề cơ bản về bảo hiểm

4

4

1.1. Khái niệm, chức năng và tác dụng của bảo hiểm

2

2

1.2. Những khái niệm và thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm

2

2

Chương II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

14

13


1

2.1. Đặc điểm, trách nhiệm của các bên trong quá trình XNK hàng hoá

1

1

2.2. Các rủi ro hàng hải

2

2

2.3. Các loại tổn thất

5

5

2.4. Điều kiện bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

3

3

2.5.Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

3

2


1

Chương 3. Giám định, bồi thường của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.

10

9


1

3.1. Quy trình giám định

4

4

3.2. Quy trình bồi thường

3

3

3.3. Quy trình đòi người thứ ba

3

2


1

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương