1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang43/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

k. Giáo trình:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng . Đại học hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Pháp luật hàng hải - học phần III. Bảo hiểm hàng hải, Bộ môn luật hàng hải, Đại học hàng hải.

2. Điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu ITC 01/11/1995 (Institute time clause – Hulls 01/11/1995)

3. Điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn về tổn thất toàn bộ ITC-TLO 01/11/1995 (ITC-Total loss only 01/11/1995)

4. Điều khoản bảo hiểm chiến tranh và đình công 01/11/1995 (Institute war and strikes clauses 01/11/1995)

5. Điều khoản bảo hiểm rủi ro đóng tàu 01/6/1988 (Institute clauses for builder’ risks 01/6/1988)

  1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) Mã HP:11417

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 25 tiết.

- Thảo luận (TL): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên ngành luật và bảo hiểm hàng hải những kiến thức về kinh tế vận tải biển, các hình thức nghiệp vụ bảo hiểm dân sự chủ tàu (P&I).f. Mô tả nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về trách nhiệm dân sự của chủ tàu khi gặp phải các vấn đề liên quan đến bản thân con tàu, con người, hàng hóa… và hội bảo hiểm P&I, các bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu.g. Người biên soạn: Ks.Vũ Đăng Thái - Bộ môn Luật hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

TL

TH

HD

KT

Chương 1. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu

4

3

1


1.1 Trách nhiệm dân sự gây ra bởi bản thân con tàu
1

1.2 Trách nhiệm đối với con người
1

1.3 Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở
1

Chương 2. Hội bảo hiểm P&I - Bảo trợ và bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ tàu

8

6

2


2.1 Nguồn gốc ra đời và sự cần thiết hình thành Hội bảo hiểm P&I
0.5

2.2 Khái niệm về P&I
0.5

2.3 Tổ chức và quản lý của hội
1

2.4 Nguyên tắc hoạt động của hội
2

2.4.1 Nguyên tắc tài chính
1

2.4.2 Nguyên tắc gia nhập hội
1

2.5. Sự khác nhau cơ bản giữa hội bảo hiểm P&I với các công ty bảo hiểm
1

2.6 Nhóm quốc tế của các hội bảo hiểm P&I
1

Chương 3. Những rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm P&I

10

8

2


3.1 Nhóm rủi ro P&I
5

1


3.1.1 Trách nhiệm đâm va giữa tàu với tàu
0.5

3.1.2 Trách nhiệm trong các vụ đâm va
0.5

3.1.3 Trách nhiệm về ô nhiễm dầu
0.5

3.1.4 Trách nhiệm đối với xác tàu đắm hoặc mắc cạn
0.5

3.1.5 Tiền phạt của chính quyền, cảng, hải quan
1

3.1.6 Chi phí tố tụng và các chi phí đặc biệt khác
1

3.1.7 Trách nhiệm của chủ tàu đối với hàng hóa chuyên chở
1

3.2 Nhóm rủi ro cước phí, thưởng/phạt, biện hộ
2

1


3.2.1 Rủi ro đình công của sỹ quan thủy thủ thuyền viên và rủi ro đình công ở cảng
1

3.2.2 Rủi ro chiến tranh
1

Chương 4. Sự giúp đỡ của hội đối với các chủ tàu

2

2

Chương 5. Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm P&I

4

2

2


5.1 Cách xác định
1

5.2 Đóng góp thêm
0.5

5.3 Phần thặng dư
0.5

Chương 6. Công tác bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu ở Việt Nam

2

1

1


6.1 Thủ tục bảo hiểm
0.5

6.2 Thời hạn bảo hiểm
0.5

Chương 7. Giới thiệu về hội thu phí cố định

5

3

2


7.1 Bảo đảm tài chính (Phí bảo hiểm) và chi phí bổ sung
1

7.2 Chính sách giới hạn
0.5

7.3 Chất lượng dịch vụ
0.5

7.4 Bảo lãnh
1

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

k. Giáo trình:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng . Đại học hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Pháp luật hàng hải - học phần III. Bảo hiểm hàng hải, Bộ môn luật hàng hải, Đại học hàng hải.

2. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005.  1. Pháp luật về hợp đồng - Hợp đồng trong hàng hải Mã HP: 11418

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải.

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số: 30 tiết - Lý thuyết: 25 tiết.

- Xemina (TL): 10 tiết - Bài tập: 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH(HD): 0 tiết. - Kiểm tra: 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Giúp sinh viên hiểu được các kiến thức pháp lý về hợp đồng nói chung và hợp đồng hàng hải nói riêng tạo kỹ năng ký kết, thực hiện và xử lý các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.f. Mô tả nội dung học phần:

Giúp sinh viên nắm được các khái niệm về hợp đồng, sự cần thiết và vai trò của hợp đồng trong đời sống nói chung và đặc biệt trong ngành Hàng hải nói riêng, những vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng, các quan hệ pháp luật phát sinh, nội dung của hợp đồng tronh lĩnh vực hàng hải, các bộ luật chi phối, tác động đến hợp đồng hàng hải …g. Người biên soạn: Phạm Thanh Tân – Bộ môn Luật Hàng hải.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

TL

TH

HD

KT

Chương I. Pháp luật về hợp đồng

20

15

5


I. Khái niệm chung về hợp đồng
5

1. Sự cần thiết và vai trò của hợp đồng trong đời sống, sản xuất và kinh doanh
1

2. Khái niệm về hợp đồng
1

3. Đặc điểm của hợp đồng
1

4. Phân loại hợp đồng
2

II. Nội dung những vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng
10

1. Quan hệ pháp luật phát sinh từ hợp đồng
1

2. Chủ thể trong hợp đồng
1

3. Hình thức hợp đồng
1

4. Nội dung hợp đồng
2

5. Hợp đồng hợp pháp
1

6. Hợp đồng vô hiệu
1

7. Ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng
2

8. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng
1

Chương II. Hợp đồng trong lĩnh vực hàng hải

15

10

5


I. Khái niệm chung về hợp đồng hàng hải
5

1. Khái niệm
1

2. Luật chi phối hợp đồng hàng hải
1

3. Đặc điểm chung về hợp đồng hàng hải
1

4. Các hoạt động hàng hải phát sinh hợp đồng
1

II. Các loại hợp đồng hàng hải
5

1. Các hợp đồng tính tiền cước
1

2. Các hợp đồng tính tiền công
1

3. Các hợp đồng tính phí
1

4. Các hợp đồng thuê, mượn, mua bán tài sản
1

5. Các hợp đồng dịch vụ khác
1

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ: • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

 • Các điểm Xi ≥ 4 với i = 1,2 Cho 2 - 3 bài kiểm tra điều kiện (viết)

Điểm X được tính là trung bình cộng của 2 điểm kiểm tra điều kiện:

X=(KT1 + KT2)/2

Điểm đánh giá học phần : Z = 0,3X + 0,7Y.

ii.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Luật hàng hải, trường Đại học hàng hải Việt Nam

  1. Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
   sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
   sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
   sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
   sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
   sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
   sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   tải về 6.83 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương