1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang31/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Thi rọc phách , thời gian làm bài 60 phút

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z=0,3X+0,7Yk.Giáo trình

Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tài chính, NXB Công an nhân dân Hà Nội, 2003l.Tài liệu tham khảo

1. Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, NXB Chính trị quốc gia, 2007

2. Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật về Thuế, NXB Công an nhân dân Hà Nội, 2007

3. Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật NSNN, NXB Công an nhân dân Hà Nội, 2006


    1. Công pháp và Tư pháp quốc tế Mã HP: 11411

a

. Số tín chỉ: 04 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 60 tiết. - Lý thuyết (LT): 50 tiết.

- Xemina: 20 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Học phần bắt buôc phải học trước khi học học phần này: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Công pháp và tư pháp quốc tế (luật quốc tế) là môn khoa học pháp lý chuyên ngành, cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về hệ thống pháp luật quốc tế. Môn học còn mang đến cho SV kiến thức về các ngành, chế định và những vấn đề pháp lý cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật ngoại giao, lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế. Bên cạnh đó,còn cung cấp những kiến thức cơ bản về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài. Môn học còn mang đến cho SV hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp dân sự quốc tế.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho SVnhững kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế: Khái niệm và lịch sử hình thành, phát triển của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Các vấn đề cơ bản trong công pháp quốc tế như: Vấn đề lãnh thổ trong luật quốc tế, luật tổ chức quốc tế, luật ngoại giao, lãnh sự, giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế... cũng như các vấn đề cơ bản trong tư pháp quốc tế như: Quyền sở hữu và thừa kế, hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài thương mại quốc tế...g. Người biên soạn: ThS. Phạm Vũ Tuấn – Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

XM

TH

HD

KT

Chương 1: Khái niệm, lịch sử hình thành, phát triển và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

06

06

1.1 Khái niệm luật quốc tế

01

01

1.1.1. Định nghĩa1.1.2. Đặc điểm của luật quốc tế1.1.3. Quy phạm pháp luật quốc tế1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế

01

01

1.2.1. Luật quốc tế cổ đại1.2.2. Luật quốc tế trung đại1.2.3. Luật quốc tế cận đại1.2.4. Luật quốc tế hiện đại1.3. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

01

01

1.3.1. Cơ sở của mối quan hệ1.3.2. Tính chất và nội dung của mối quan hệ1.4 . Nguồn của luật quốc tế

02

02

1.4.1. Khái niệm nguồn của luật quốc tế1.4.2.Khái niệm điều ước quốc tế1.4.3. Tập quán quốc tế1.4.4. Nguyên tắc pháp luật chung1.4.5. Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế1.4.6.Mối quan hệ qua lại giữa các loại nguồn1.4.7. Mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế1.5 Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

01

01

1.5.1. Khái niệm1.5.2. Các nguyên tắc truyền thống1.5.3. Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đạiChương 2: Một số vấn đề trong Công pháp quốc tế

19

14

10


2.1. Lãnh thổ trong luật quốc tế

07

02

10


2.1.1. Khái niệm lãnh thổ2.1.2. Lãnh thổ quốc gia2.1.3. Lãnh thổ quốc gia có quyền chủ quyền2.1.4. Lãnh thổ quốc tế2.2. Luật tổ chức quốc tế

03

03

2.2.1. Khái niệm tổ chức quốc tế2.2.2. Những vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức quốc tế2.2.3. Một số tổ chức quốc tế liên quan tới Hàng hải2.3. Luật ngoại giao, lãnh sự

02

02

2.3.1. Khái niệm2.3.2. Cơ quan đại diện ngoại giao2.3.3. Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, lãnh sự2.4. Giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế

02

02

2.4.1. Khái niệm giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế2.4.2. Các hoạt động giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế2.5. Giải quyết tranh chấp quốc tế

02

02

2.5.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế2.5.2. Các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế2.6. Trách nhiệm pháp lý quốc tế

03

03

2.6.1. Khái niệm2.6.2. Trách nhiệm pháp lý chủ quan2.6.3. Trách nhiệm pháp lý khách quanChương 3: Một số vấn đề trong Tư pháp quốc tế

20

10

10


3.1. Chủ thể trong tư pháp quốc tế

04

04

3.1.1. Người nước ngoài3.1.2. Pháp nhân nước ngoài3.1.3. Quốc gia3.1.4. Quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia trong tư pháp quốc tế3.2. Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế

04

04

3.2.1. Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế3.2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài3.2.3. Xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với tài sản mua bán3.2.4. Vấn đề quốc hữu hoá trong tư pháp quốc tế3.2.5. Quyền sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam3.3. Hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế

09

04

10


3.3.1. Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế3.3.2. Mối quan hệ giữa pháp luật và hợp đồng3.3.3. Xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng3.3.4. Nguyên tắc chọn luật áp dụng trong hợp đồng quốc tế3.3.5. Khái niệm, luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế3.3.6. Các trường hợp trách nhiệm và những căn cứ miễn trách nhiệm3.3.7. Khái niệm trách nhiệm ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế3.3.8. Luật áp dụng đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng3.4. Tố tụng dân sự quốc tế

04

04

3.4.1. Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự quốc tế3.4.2. Các điều ước quốc tế về tố tụng dân sự quốc tế3.4.3. Thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế3.4.4. Địa vị pháp lí của người nước ngoài trong tố tụng dân sự quốc tế3.4.5. Vấn đề uỷ thác tư pháp quốc tế3.4.6. Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài3.4.7. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài tại Việt Nam3.5. Trọng tài thương mại quốc tế

04

04

3.6.1. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế3.6.2. Vai trò của trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế3.6.3. Các hình thức trọng tài3.6.4. Thẩm quyền trọng tài3.6.5. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế3.6.6. Luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế3.6.7. Tố tụng trọng tài3.6.8. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoàiTổng số

60

50

20


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương