1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang30/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Thi rọc phách , thời gian làm bài 60 phút

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z=0,3X+0,7Yk.Giáo trình

l.Tài liệu tham khảo

 1. T.S Nguyễn Văn Định. Giáo trình bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003

 2. G.S,T.S Hồ Xuân Phương.Bảo hiểm,NXB Tài Chính,1999

 3. GS.TS.Trương Mộc Lâm và Lưu Nguyên Khánh, Một số điều cần biết về pháp lý trong kinh doanh bảo hiểm, Nhà XB Thống Kê Hà Nội,2000.

 4. Tài liệu về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản của Bảo Việt, PJICO, Bảo Minh và các Doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

 5. Giáo trình Bảo hiểm, Trường Đại học Tài Chính, 2002

 6. Trường Đại học Tài chính kế toán, Bảo hiểm, Nhà xuất bản tài chính

 7. Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành

 8. Các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

 9. Hồ Thủy Tiên, Lý thuyết Bảo Hiểm, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
  1. Luật tài chính Mã hp: 15713

a.Số tín chỉ: 2TC
BTL ĐAMH

b.Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật và Bảo hiểm

c.Phân bổ thời gian:

- Tổng số(TS): 30 tiết - Lý thuyết(LT): 28 tiết

-Thực hành(TH): tiết - Bài tập : tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH(HD): tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d.Điều kiện dăng ký học phần : Sinh viên phải học qua môn Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Pháp luật Kinh tế.

e.Mục đích, yêu cầu của học phần:

Học phần sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức về Ngân sách Nhà nước, pháp luật về các khoản thu và chi của ngân sách nhà nước, pháp luật về tài chính doanh nghiệp và pháp luật về thị trường tài chínhf. Mô tả nội dung của học phần:

Học phần luật tài chính bao gồm những nội dung: Những vấn đề chung về Luật tài chính; Luật Ngân sách nhà nước; Pháp luật về tài chính doanh nghiệp; Pháp luật về thị trường tài chính.g. Người biên soạn: ThS. Lương Kim Dung, ThS. Nguyễn Lê Mạnh Cường – Bộ môn Luật và Bảo hiểm.

h. Nôị dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Luật Ngân sách Nhà nước

23

22


1

1.1. Tổng quan về NSNN và luật NSNN

3

3

1.2. Pháp luật về thu chi NSNN

9

9

1.3. Tổ chức hệ thống NSNN

3

3

1.4. Chu trình NSNN

4

4

1.5. Quản lý quỹ NSNN

4

3


1

Chương 2. Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

3

3

2.1. Vốn của doanh nghiệp

1

1

2.2. Chi phí trong doanh nghiệp

1

1

2.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp

1

1

Chương 3. Pháp luật về thị trường tài chính

4

3


1

3.1. Thị trường nội tệ liên ngân hàng

1

1

3.2. Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

1

1

3.3. Thị trường mua bán lại trái phiếu chính phủ

2

1


1

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương