1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang29/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Thi rọc phách , thời gian làm bài 60 phút

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z=0,3X+0,7Yk.Giáo trình

1. Giáo trình Luật thương mại, Đại học Luật Hà Nội, 2008

2. Giáo trình Luật thương mại , Đại học quốc gia Hà Nội, 2006

l.Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Pháp luật đại cương, Đại học quốc gia Hà Nội, 2003

2. Giáo trình Pháp luật kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, 2005

3. Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế, Nhà xuất bản giao thông vận tải Hà Nội, 2002

4. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Trường đại học Ngoại thương, 2006


    1. Luật bảo hiểm Mã hp : 15704

a

.Số tín chỉ: 2TC BTL ĐAMHb.Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật và Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số(TS): 30 tiết – Lý thuyết(LT): 28 tiết

-Thực hành(TH): tiết – Bài tập : tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d.Điều kiện dăng ký học phần : Sinh viên phải học qua môn Bảo hiểm đại cương

e.Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Học phần sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức về Luật kinh doanh bảo hiểm như địa vị pháp lý của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, các kiến thức pháp lý về hợp đồng bảo hiểm và các loại hợp đồng bảo hiểm…f. Mô tả nội dung của học phần:

Học phần luật bảo hiểm gồm các nội dung: Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp bảo hiểm; Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Địa vị pháp lý của Đại lý bảo hiểm; Hợp đồng bảo hiểm; Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm.g. Người biên soạn: ThS. Trương Thị Minh Hằng, Th.S. Lương Thị Kim Dung – Bộ môn Luật và Bảo hiểm.

h. Nôị dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. M ột vài nét sơ lược về bảo hiểm

2

2

1.1.Khái niệm về bảo hiểm

1

1

1.2.Nguyên lý chung về bảo hiểm1.3.Những yếu tố của bảo hiểm1.4.Lịch sử bảo hiểm

1

1

1.5. Tác dụng của bảo hiểmChương 2. Sự ra đời và phát triển của pháp luật và bảo hiểm

2

2

2.1.Khái niệm về pháp luật bảo hiểm

1

1

2.2.Sự ra đời và phát triển của pháp luật về bảo hiểm trên thế giới2.3.Luật bảo hiểm của các nước thuộc hệ thống luật pháp lục địa

2.3.1.Luật bảo hiểm Pháp

2.3.2.Luật bảo hiểm Đức

1

1

2.4. Luật bảo hiểm của các nước thuộc hệ thống luật Anh –Mỹ

2.4.1.Luật bảo hiểm Anh

2.4.2.Luật bảo hiểm M ỹ2.5.Pháp luật về bảo hiểm ở Việt namChương 3.Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp bảo hiểm.

5

5

3.1.Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm

2

2

3.2.Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

2

2

3.3.Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

1

1

Chương 4 Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

2

2

4..1.Khái niệm đặc điểm

1

1

4.2.Các hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bị cấm hoạt động

1

1

Chương 5. Đại lý bảo hiểm

3

2


1

5.1.Khái niệm đại lý bảo hiểm

1

1

5.2.Điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm.5.3.Hợp đồng đại lý bảo hiểm.

1

1


1

Chương 6.Hợp đồng bảo hiểm

5

5

6.1.Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm

1

1

6.2. Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm.

1

1

6.3.Khách thể của hợp đồng bảo hiểm

1

1

6.4.Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

1

1

6.5.Xác lập, thay đổi, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

1

1

Chương 7. Hợp đồng bảo hiểm tài sản

3

3

7.1.Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

1

1

7.2.Các loại hợp đồng bảo hiểm tài sản

1

1

7.3.Căn cứ bồi thường

1

1

7.4. Hình thức bồi thường7.5. Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoànChương 8. Hợp đồng bảo hiểm con người

3

3

8.1. Khái niệm bảo hiểm con người

1

1

8.2 Nguồn gốc ra đời và phát triển của bảo hiểm con người8.3.Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

1

1

8.4.Tính chất của hợp đồng bảo hiểm con người8.6.Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

1

1

8.7. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ8.8. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết8.9. Các trường hợp DNBH không trả tiền bảo hiểmChương 9. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

3

2


1

9.1.Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

1

1

9.2.Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm9.3.Thời hạn phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

1

1


1

Chương 10. Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm

2
2


10.1.Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm

1
1


10.2.Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm

1
1


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương