1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang21/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

- Điểm kiểm tra do giáo viên dạy chấm, theo thang điểm phải  4.


 • Cách tính điểm X theo quy chế.

Điểm đánh giá học phần: Z= 0,3X + 0,7Y.

Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Thi viết tập trung, rọc phách.

Thời gian làm bài: 60 phútk. Giáo trình:

1. Nguyễn Viết Thành, Đại cương hàng hải, Đại học Hàng hải Việt Nam.l. Tài liệu tham khảo:

 1. A.K. Zudro và I.Kh.Dzaval, Pháp luật Hàng hải, NXB Vận tải biển Matxcơva 1974;

 2. Bộ luật Hàng hải Việt Nam, NXB Pháp lý Hà Nội 2005;

 3. Chrley & Giles, Shiping law, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội 1992;

 4. Tiếu Văn Kinh, Nghiệp vụ hàng hải, 2008;
  1. Lịch sử hàng hải Mã HP: 11210

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Máy điện – Vô tuyến điện

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 28 tiết.

- Thực hành (TH): 0 tiết. - Bài tập (BT): tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): tiết. - Kiểm tra (KT): 02 tiết.

d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học các môn: Khônge. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Mục đích của khóa học này bao gồm, nhưng không giới hạn, giúp học sinh nhận ra rằng lịch sử không phải là tĩnh và đã liên tục được xem xét lại và giải thích lại qua các thế hệ của các học giả. Giúp cho sinh viên biết được những kỹ năng cơ bản được sử dụng bởi các nhà sử học để hiểu, phân tích, nghiên cứu và viết lịch sử.

Tìm hiểu lịch sử và sự phát triển của ngành hàng hải thế giới qua từng giai đoạn, từ đó có cái nhìn bao quát, tổng thể về xu hướng trong lịch sử hàng hải thế giới

f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần “Lịch sử hàng hải” cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lịch sử, sự ra đời và phát triển của ngành hàng hải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn.g. Người biên soạn: ThS. Lê Quốc An, ThS. Hoàng Xuân Bằng, KS. Trần Ngọc Hưng Bộ môn: Máy điện - Vô tuyến điện.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TTS

LLT

BBT

TTH

HHD

KKT

Chương 1: Tổng quan cấu trúc đại dương

2,0

2,0

Chương 2: Các tính năng sinh học và vật lý của đại dương

2,0

2,0

Chương 3: Các con sông và vùng biển của Ai Cập cổ đại

2,0

2,0

Chương: Hoạt động hàng hải trong thời đại đồ đồng Địa trung hải

2,0

2,0

Chương 5: Carthage , Rome và Địa Trung Hải

2,0

2,0

Chương 6: Hoạt động Hàng hải ở Ấn độ dương

2,0

1,0


1,0

Chương 7: Trung Quốc và Đông Nam Á

2,0

2,0

Chương 8: Hàng hải thời trung cổ

2,0

2,0

Chương 9: Bắc Âu trong giai đoạn người Vikings

2,0

2,0

Chương 10: Ấn độ dương trong thời kỳ tiền Hồi giáo

2,0

2,0

Chương 11: Đông và Đông Nam Á, thế kỷ 7-12

2,0

2,0

Chương 12: Kỷ nguyên khám phá, I

2,0

2,0

Chương 13: Kỷ nguyên khám phá, II

2,0

2,0

Chương 14: Sự phát triển của ngành hàng hải trong kỷ nguyên mới

2,0

1,0


1,0

Chương 15: Sự ra đời của thương mại toàn cầu

2,0

2,0

Tổng số

30

28


2,0

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

 • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

 • Cách tính điểm X theo quy chế.

Điểm đánh giá học phần: Z= 0,3X + 0,7Y.

Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Thi viết tập trung, rọc phách.

Thời gian làm bài: 60 phút.k. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo:

 1. C.R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800, New York Knopf 1965;

 2. C.R. Boxer. The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825. (New York: A.A. Knopf 1969);

 3. Daniel R. Headrick. The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, New York: Oxford University Press, 1981;

 4. Merja-Liisa Hinnkanen-Lievonen and D.G. Kirby, The Baltic and the North Seas, New York: Routledge Press, 2000;

 5. Mark Kurlansky, Cod: Biography of the Fish that Changed the World , New York: Penguin, 1997;

 6. Louise Levanthes, When China Ruled the Sea: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-1433, New York: Oxford University Press, 1996;

 7. Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, any edition;

 8. George Modelski and William R. Thompson, Sea Power in Global Politics ( 1494-1993), London: Macmillan, 1988;

 1. J.H. Parry, The Age of Reconnaisance, Cleveland: World Publishing Company, 1963;

 2. J.H. Parry, The Establishment of European Hegemony (1415-1715),New York: Harper and Row, 1961;

 3. J.H. Parry, The Spanish Seaborne Empire, New York: Knopf, 1966;

 4. Michael Pearson, The Indian Ocean, New York: Routledge, 2003;

 5. Pablo Emilio Perez-Mallaina Spain’s Men of the Sea: Daily Life on the Indies Fleet in the Sixteenth Century, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1998.
  1. Khoa học giao tiếp Mã học phần: 15607

a

.Số tín chỉ: 2TC BTL ĐAMHb.Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Kinh tế ngoại thương

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số(TS): 30 tiết - Lý thuyết(LT): 28 tiết

-Thực hành(TH): tiết - Bài tập : tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): tiết - Kiểm tra (KT): 2 tiếtd.Điều kiện dăng ký học phần:

e.Mục đích tiêu của học phần:

Cung cấp kiến thức và trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong giao tiếp, đồng thời cung cấp kỹ năng giao tiếp trong lễ tân đối ngoại và đối nội.f. Mô tả nội dung của học phần:

Phần 1. Giới thiệu chung về giao nhận

Chương I. Giới thiệu chung về giao tiếp

Chương II. Nghệ thuật giao tiếp

Phần 2. Giao tiếp đối ngoại

Chương I. Văn hóa ứng xử trong giao tiếp

Chương II. Mời khách

Chươgn III. Sắp xếp chỗ ngồi

Chương IV. Đón tiếp khách

Chương V. Nghệ thuật đàm pháng. Người biên soạn:

h. Nôị dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

Xemina

BT

KT

Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP

8

Chương 1. Giới thiệu chung về giao tiếp

4

4


1.1. Khái niệm về giao tiếp
1


1.2. Vai trò của giao tiếp
1


1.3. Phân loại giao tiếp
1


Chương 2. Nghệ thuật giao tiếp

4

41

2.1. Đạo lý trong giao tiếp
1


2.2. Nguyên tắc trong giao tiếp
1


2.3. Ấn tượng ban đầu trong giao tiếp
1


2.4. Kỹ năng giao tiếp
1


Phần 2. GIAO TIẾP ĐỐI NGOẠI

22

Chương 1. Văn hoá ứng xử trong giao tiếp
tiếp với người nước ngoài

4

4


1.1. Đặc điểm tâm lý người nước ngoài
2


1.2. Kinh nghiệm tiếp xúc với người nước ngoài
2


Chương 2. Mời khách

5

5


2.1. Soạn thảo giấy mời
3


2.2. Những lưu ý đối với giấy mời
2


Chương 3. Sắp xếp chỗ ngồi

5

5


3.1. Nguyên tắc xếp chỗ
3


3.2. Các loại bàn thường sử dụng
2


Chương 4. Đón tiếp khách

3

31

4.1. Ý nghĩa của việc tổ chức tiệc
1


4.2. Các loại hình tổ chức tiệc
2


Chương 5. Nghệ thuật đàm phán

5

5


5.1. Khái niệm đàm phán
1


5.2. Đặc điểm đàm phán
1


5.4. Xác định phong cách hành vi đàm phán
2


5.5. Chiến lược đàm phán
1


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương