1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


- Điểm kiểm tra và thảo luậntải về 6.83 Mb.
trang10/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Điểm kiểm tra và thảo luận

Sinh viên tham gia học tập lý thuyết, thảo luận 75% số tiết trở lên mới đủ điều kiện dự thi hết học phần.

(X1 + X2) (điều kiện X1, X2>= 4)

X =

2

Trong đó: X1 là điểm kiểm tra 01 bài trên lớp. Lịch kiểm tra phải được thông báo trước cho sinh viên biết và được ấn định trong Lịch trình giảng dạy.X2 : Điểm thảo luận dựa trên cơ sở chuẩn bị, thái độ, chất lượng thảo luận của sinh viên.

- Điểm thi (kết thúc học phần)

+ Hình thức thi tự luận.

+ Đề thi kết cấu gồm 3 câu ở dạng đóng (không được sử dụng tài liệu trong khi thi).

+ Phòng Đào tạo tổ chức thi tập trung, rọc phách.

+ Bộ môn ra đề thi và chấm thi.

k. Giáo trình:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2012.

3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
    1. Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã HP: 19201

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 40 tiết. - Lý thuyết (LT): 19 tiết.

- Xêmina (XMN): 20 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 01 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: Sinh viên phải học xong học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh khái quát những nội dung cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội, về Đảng, về Nhà nước cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, trong đó nội dung cốt lõi là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Chỉ ra cơ sở khách quan – chủ quan trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, sinh viên nhận thức rõ giá trị và sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại.

g. Người biên soạn: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Lý luận chính trị

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

XMN

HD

KT

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1,0

1,0
Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

6,0

3,03,01.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1,0
1,01.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1,0
1,01.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1,0
1,0Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

6,0

3,0


3,02.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
1,5
1,52.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
1,5
1,5Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4,0

2,0
2,03.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1,0
1,03.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1,0
1,0Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

6,0

3,0
3,04.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
1,5
1,54.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
1,5
1,5Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

6,0

2,0
3,0
1,0

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
1,0
1,55.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
1,0
1,5Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

4,0

2,0
2,06.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân
0,5
0,56.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
0,5
0,56.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
0,5
0,56.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả
0,5
0,5Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

7,0

3,0
4,07.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1,0
1,57.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1,0
1,57.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
1,0
1,0Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương