1. Lĩnh vực: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thươngtải về 98.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích98.67 Kb.
#1295
1. Lĩnh vực: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Kỹ thuật An toàn và Môi trường thẩm định. Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn năm(05) ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Công Thương xây dựng bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm các câu hỏi về kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm và tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm trong thời hạn hai (02) ngày làm việc.

- Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân trả lời đúng từ 80% số câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trở lên trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với tổ chức:

(1) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương);

(2) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

(3) Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014);

(4) Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Đối với cá nhân:

(1) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương);

(2) Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân;

(3) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

- Mẫu 02a và 02b: Áp dụng cho các tập thể;

- Mẫu 02c: áp dụng cho các cá nhân.

h) Phí, lệ phí: 30.000 đồng/01 người (Ba mươi ngàn đồng chẵn).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a, ban hành theo Phụ lục 4 kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 )

- Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b, ban hành theo Phụ lục 4 kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:

+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy an toàn thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành tốt an toàn thực phẩm;

+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiển tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

*Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân .......................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................

Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................

Số Fax.................................E-mail.............................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do .......................................................... (*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của ......................................................(*) ban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).Đà Nẵng, ngày..........tháng........năm...........

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)*Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức)

TT

Họ và tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp


Đà Nẵng, ngày..........tháng........năm...........

Đại diện Tổ chức đề nghị xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

* Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(dành cho tổ chức)

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ CÔNG THƯƠNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


GIẤY XÁC NHẬN

KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:............../20...../XNTH-SCT

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh,văn phòng đại diện/CMTND số

cấp ngày..../..../............. nơi cấp:

Điện thoại: ........................................................Fax:

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày............ tháng............ năm............
............, ngày......tháng.......năm………
GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóngdấu)

* Mẫu số 02b- Danh sách kèm theo mẫu số 02a

DANH SÁCH

ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmSố:............../20...../XNTH-SCT)

TT

Họ và tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày/tháng/ năm cấp CM

Nơi cấp CMTND
Đà Nẵng, ngày..........tháng........năm...........
GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

*Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (dành cho cá nhân)

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ CÔNG THƯƠNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN

KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:............../20....../XNTH-SCT

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xác nhận:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Giấy CMTND số , cấp ngày......../......../ ,

nơi cấp


Điện thoại: ........................................................Fax:

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........
Đà Nẵng, ngày......tháng.......năm………
GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)


tải về 98.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương