[1] Internet caên baûN – Vöông Trí Hieáu, ttñt- ñhbk (1998) Chöông 1: GiÔÙi thieäu Internettải về 273.64 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích273.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6
CAÊN BAÛN veà MAÏNG INTERNET

(PFIEV Tin hoïc ñaïi cöông --------------------------------------------------- Ngöôøi phuï traùch giaûng daïy: HUYØNH QUANG LINH)

Taøi lieäu:

[1] Internet CAÊN BAÛN – Vöông Trí Hieáu, TTÑT- ÑHBK (1998)

Chöông 1: GiÔÙi thieäu Internet


1.Vaøi neùt veà lòch söû vaø söï phaùt trieån cuûa Internet

2.Caùc taøi nguyeân treân Internet
1.Vaøi neùt veà lòch söû vaø söï phaùt trieån cuûa Internet

 • ARPA (1957): Advanced Research Projects Agency - ñöôïc thaønh laäp nhaân söï kieän Lieân Xoâ phoùng veä tinh Sputnik.

 • Packet Switching (1968): Ñaàu thaäp nieân 60, Paul Barand ôû Rand Corporation ñaõ giaûi quyeát baøi toaùn laøm theá naøo maïng quaân söï tieáp tuïc laøm vieäc cho duø coù chieán tranh laøm giaùn ñoaïn moät soá ñöôøng noái maïng. Ñeå giaûi quyeát baøi toaùn naøy, giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra laø moâ hình maïng Packet switching. Treân maïng naøy, caùc maùy gôûi caùc thoâng baùo veà caùc ñöôøng ñi ñeán noù ñeán cho caùc maùy khaùc. Nhö vaäy, khi moät maùy naøo ñoù nhaän ñöôïc moät thoâng ñieäp, noù seõ tìm ñöôøng ñi thích hôïp ñeå coù theå gôûi tieáp thoâng ñieäp ñoù ñeán ñöôïc maùy ñích. Phoøng thí nghieäm vaät lyù quoác gia cuûa Myõ ñaõ taïo ra maïng Packet Switching ñaàu tieân vaøo naêm 1968.

 • ARPA ñaõ cho ra ñôøi maïng ARPANET vaøo naêm 1969 vôùi muïc ñích taïo phöông tieän cho caùc nhaø nghieân cöùu coäng taùc vôùi nhau moät caùch hieäu quaû hôn. ARPA ñaõ uûy nhieäm cho Bolt, Beranek, Newman xaây döïng IMPs (Interface Message Processors) döïa treân kyõ thuaät Packet Switching. IMPs ñaàu tieân ñaõ ñöôïc ñaët ôû UCLA, vieän nghieân cöùu Stanford, tröôøng ñaïi hoïc California (ôû Santa Barbara), vaø tröôøng ñaïi hoïc Utah (ôû thaønh phoá Salt Lake). Ngaøy nay, caùc IMPs coøn ñöôïc goïi laø caùc routers.

 • Trong khoaûng thôøi gian 1969-1983 ñaõ coù söï ra ñôøi cuûa nhieàu maïng rieâng reõ nhö BITNET, CSNET, ... Vieäc noái nhöõng maïng ñoäc laäp laïi vôùi nhau raát khoù khaên do noù söû duïng nhöõng giao thöùc khaùc nhau, vì vaäy chuùng khoâng theå hoaùn chuyeån thoâng tin cho nhau. ARPA ñaõ phaùt trieån moät protocol môùi TCP/IP, cho pheùp nhöõng maïng khaùc nhau coù theå noái vôùi nhau. Nhöõng maïng naøy ñaõ duøng IP ñeå truyeàn thoâng laãn nhau vaø nhöõng IMPs chuyeån ñoåi nhöõng packets ñaõ ñöôïc bieát ñeán nhö nhöõng gateway hoaëc nhöõng router. Caùc nhaø khoa hoïc maùy tính ñaõ goïi maïng cuûa nhöõng maïng naøy laø Internet, caùc maïng naøy söû duïng giao thöùc TCP/IP ñeå truyeàn thoâng. Raát nhieàu maïng ñaõ chuyeån sang söû duïng TCP/IP vaøo cuoái thaäp nieân 70; nhöng maïng ARPANET maõi tôùi 01-01-1983 môùi thay ñoåi neân ngaøy naøy cuõng ñöôïc xem laø ngaøy ra ñôøi cuûa Internet.

 • NSF (National Science Foundation) - 1986 ñaõ cho ra ñôøi maïng NSFNET vôùi moät ñöôøng backbone 56K. Ñöôøng backbone naøy noái 5 trung taâm maùy tính lôùn ñaët ôû Princetone, Pittsburgh, UCSD, UIUC, Cornell. Töø ñoù nhieàu tröôøng ñaïi hoïc ñaõ keát noái vaøo NSFNET. Naêm sau NSF ñaõ kyù thoûa thuaän vôùi Merit Network (IBM, MCI) ñoàng quaûn lyù NSFNET. NSFNRET ñaõ tieáp tuïc ñöôïc naâng caáp töø ñöôøng backebone 56K thaønh T1 (1.544M) vaøo naêm 1988 vaø thaønh T3 (44.736M) vaøo naêm 1991.

 • ARPANET chính thöùc ngöng hoaït ñoäng vaøo 01-06-1990.

 • World Wide Web (1992): do Tim Berners-Lee moät nhaø vaät lyù hoïc ôû CERN (Thuïy só) ñaõ phaùt minh ra. Söï phaùt minh döïa treân HyperText cuûa Ted Nelson cho pheùp moät taøi lieäu coù theå noái keát vôùi nhöõng taøi lieäu khaùc ñoàng thôøi coù theå bao goäp hình aûnh, aâm thanh, cuõng nhö caùc thoâng tin ñieän töû khaùc vaøo trong cuøng moät taøi lieäu.

 • 1993 NSF thaønh laäp InterNIC, toå chöùc cung caáp caùc dòch vuï thieát yeáu tôùi Internet. AT&T cung caáp caùc dòch vuï database, caùc giaûi phaùp maïng, ñaêng kyù teân, ...

 • Töø khoaûng 2000 maùy ñöôïc keát noái vaøo naêm 1985, ngaøy nay Internet ñaõ phaùt trieån ñeán hôn haøng trieäu maùy vaø vôùi soá ngöôøi söû duïng thaät söï lôùn hôn raát nhieàu. Internet töø muïc ñích nghieân cöùu ñaõ môû roäng ra cho laõnh vöïc thöông maïi. Caùc nhaø khoa hoïc coù theå söû duïng Internet ñeå tìm kieám taøi lieäu vaø thaûo luaän vôùi nhau. Hoïc sinh coù theå tìm kieám caùc taøi lieäu, phaàn meàm phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp, giaûi trí hay caùc coâng vieäc rieâng tö khaùc. Caùc nhaø kinh doanh thì söû duïng Internet nhö moät phöông tieän ñeå quaûng caùo, giao dòch thöông maïi. Coøn caùc baø noäi trôï coù theå söû duïng Internet ñeå mua haøng. Nhôø Internet khoâng gian theá giôùi ñang thu heïp daàn, vôùi phöông tieän naøy ôû caùc nöôùc phaùt trieån ñaõ laøm cho nhaân vieân coù theå laøm vieäc taïi nhaø thay vì phaûi ñeán cô quan. Ñieàu naøy ñaõ aûnh höôûng tích cöïc ñeán nhieàu maët cuûa xaõ hoäi: giuùp cho ngöôøi phuï nöõ coù theå tham gia coâng vieäc xaõ hoäi maø vaãn chaêm soùc toát gia ñình, giaûm thieåu vieäc löu thoâng treân ñöôøng phoá, giaûm tieáng oàn, oâ nhieãm moâi tröôøng, ...

 • Töông lai cuûa Internet: söï phaùt trieån cuûa caùc thieát bò noái (modem toác ñoä 1200, 2400, 9600, 14400, 28800, 57600 - ISDN - DirectTV - ...) giuùp vieäc truy xuaát thoâng tin ngaøy caøng nhanh hôn. Nhaän ñöôïc nhieàu noäi dung thoâng tin hôn qua kyõ thuaät Channel, nhaän ñöôïc nhieàu phaàn meàm hôn qua nhöõng dòch vuï phaân phoái tröïc tuyeán, aâm thanh, hình aûnh vaø video seõ hieän thöïc treân internet, mua hang qua internet,... Internet ngaøy caøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn nhö moät phöông tieän truyeàn thoâng thieát yeáu trong cuoäc soáng.


2.Caùc taøi nguyeân treân Internet

 • Internet Mail: ñaây laø moät trong nhöõng dòch vuï ñaàu tieân ñöôïc phaùt trieån treân Internet. Coù theå söû duïng dòch vuï naøy ñeå:

  • Trao ñoåi thoâng ñieäp vôùi vaên baûn traàn hoaëc bao goäp caùc taäp tin tôùi nhöõng ngöôøi coù noái tôùi Internet. Hieän nay, coù nhöõng chöông trình coøn cho pheùp gôûi caùc thoâng ñieäp coù ñònh daïng, hình aûnh, HTML, ... ví duï nhö OutLook Express.

  • Ñaêng kyù caùc dòch vuï tin töùc ñeå nhaän caùc tin töùc haøng ngaøy ñöôïc gôûi ñeán hoäp thö.

  • Ñaêng kyù vaøo caùc Mailling list: ñeå trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi coù cuøng quan taâm ñeán moät vaán ñeà nhö mình treân Internet. Khi gôûi moät thoâng ñieäp cho list server thì caùc thaønh vieân cuûa Mailling List seõ nhaän ñöôïc thoâng ñieäp ñoù.

 • UseNet Newsgroup: töông töï nhö Mailling List, laø moät caùch thöùc taïo ra söï hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi khaùc treân Internet. Tuy nhieân, dòch vuï naøy khoâng thöïc hieän qua Internet mail maø qua caùc news server ñöôïc traûi ra khaép nôi. Khi baïn gôûi moät thoâng ñieäp tôùi UseNet newsgroup thì noù seõ tìm caùch ñaåy thoâng ñieäp ñoù tôùi caùc NNTP server vì vaäy moïi ngöôøi treân Internet coù theå ñoïc noù vaø traû lôøi cho baïn.

 • FTP (File Transfer Protocol) : laø moät trong caùc dòch vuï ñöôïc phaùt trieån ñaàu tieân treân Internet. Muïc ñích cuûa dòch vuï naøy cho pheùp dòch chuyeån taäp tin giöõa caùc maùy tính trong maïng.

 • Chatting & Conferencing: cho pheùp baïn tham gia thaûo luaän trong caùc hoäi nghò vôùi caùc hình aûnh, tieáng noùi, ...

 • WWW( World Wide Web): hay Web laø moät trong nhöõng dòch vuï ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát hieän nay treân Internet. Noù laø tuyeån taäp nhöõng taøi lieäu tænh vaø töông taùc ñöôïc noái keát vôùi nhau. Baïn coù theå söû duïng caùc chöông trình duyeät Web ñeå xem. Dòch vuï naøy ngaøy caøng ñöôïc phaùt trieån vôùi vieäc theâm vaøo caùc kyõ thuaät môùi (theâm caùc ñoái töôïng, VRML, Dynamic HTML, WebCasting hay Web broadcasting cho pheùp choïn loaïi noäi dung muoán xem vaø töï ñoäng ñöôïc phaân phoái tôùi maùy cuûa mình maø khoâng phaûi maát coâng tìm kieám).


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương