1. Họ và tên: Nguyễn Văn Huy Nam/ Nữ: Nam 3tải về 174.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích174.02 Kb.
LÝ LỊCH KHOA HỌC


THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Huy 2. Nam/ Nữ: Nam

3. Năm sinh: 08/05/1982 4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Nguyên quán: Kim Thành – Hải Dương

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Tích Lương

Quận (Huyện): TP. Thái Nguyển

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR......................... Mobile: 0968852824

Fax:......................................................

Email: huynguyen@tnut.edu.vn


7. Dân tộc: Kinh .Tôn giáo: Không

8. Đối tượng: Giảng viên

v Cán bộ hành chính
9. Ngạch công chức: Giảng Viên Mã số ngạch: V.07.01.03

10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0 Thời điểm hưởng: 2014

11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2006 Thâm niên trong ngạch: 09 năm

12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :....................................................

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................


13. Nơi công tác hiện tại:

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Điện tử

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

 1. ........................................................................................................................................

 2. ........................................................................................................................................


 1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 1. 14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)

    1. Bậc đào tạo/ Văn bằng

    1. Năm có quyết định

    1. Chuyên môn


Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)
    1. Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

    1. Nguồn kinh phí


Bậc đại học
Bằng 1

2005

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên

2005

Nhà nước

Bằng 2
Chính trị
Sau đại học
Thạc sĩ

2009

Khoa học máy tính

Trường ĐH CNTT&TT, ĐH Thái Nguyên.

2009

Nhà nước

Tiến sĩ
TSKH
Văn bằng khác
Lý luận chính trị cao cấp
Quản lý giáo dục
15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)

TT

Ngoại ngữ

Trình độ

Năm cấp bằng

Nơi đào tạo

Nguồn kinh phí

1

Tiếng Anh

TOEFL ITP 503

2014

ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên

Trường ĐHKTCN

Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT).
 1. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

 1. 16. Quá trình công tác

    1. Thời gian

    2. (Từ năm ... đến năm...)

    1. Chức vụ


Cơ quan công tác

2006-2008

Giảng Viên

Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên

2009-nay

Phó BM Tin học Công nghiệp

Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên


17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

17.1 Sách chủ biên

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

2

17.2 Sách tham gia biên soạn

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

2

17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

Trang

Năm công bố

1

Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models

Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, and Alex Waibel

Lecture Notes in Computer Science Volume 8113, ISSN 302-9743
2013

2

Models of tone for tonal and non-tonal languages

Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Florian Metze, Zaid A. W. Sheikh, Alex Waibel

Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)
2013

3

The 2013 KIT IWSLT Speech-to-Text Systems for German and English

Kevin Kilgour, Christian Mohr, Michael Heck, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Evgeniy Shin, Igor Tseyzer, Jonas Gehring, Markus Muller, Matthias Sperber, Sebastian Stuker and Alex Waibel

International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT)
2013

4

Adapting bottle neck feature to multi space distribution for Vietnamese speech recognition

Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang

Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment (OCOCOSDA)
2014

5

Tonal phoneme based model for Vietnamese LVCSR

Van Huy Nguyen, Chi Mai Luong, Tat Thanh Vu

Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment (OCOCOSDA)
2014

17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

Trang

Năm công bố

1

Áp dụng Bottle neck Feature cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt,

Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vui Tat Thang

Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam, ISSN 1813-9663, Vol 29, No 4
2013

2

Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong

Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam, ISSN 1813-9663, Vol 30, No 1
2014

3

Nâng cao chất lượng đặc trưng bottle neck cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Nguyễn Văn Huy

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, Tập 137, Số 07
2015

4

Neural network-based tonal feature for vietnamese speech recognition using multi space distribution model

Van Huy Nguyen

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, Tập 139, Số 09
2015

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

3

19. Sản phẩm KHCN:

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:TT
    1. Tên sản phẩm


Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụngHiệu quả


2


20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp
20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kết quả xếp loại

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

1

Nghiên cứu mô hình thanh điệu cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục.

ĐH Thái Nguyên

2015

2016x20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/chương trình/dự án

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Nhà nước

Nguồn khác

20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác


21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức

(bằng khen, huân huy chương ...)Nội dung giải thưởng

Tổ chức

Năm tặng thưởng

1

2
22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết:


TT

Tên luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)Vai trò hướng dẫn

(chính/phụ)
Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)


1

2

TT

Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)

1


2

23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50

23.2 Thông tin chi tiết:


TT

Tên môn học giảng dạy

CB / CS / CSN / CN1

Ngành

Nơi tham gia giảng dạy/năm

1

Vi xử lý – Vi điều khiển

CS

Kỹ thuật Máy tính

Trường ĐHKTCN/(2006-nay)

2

Hệ điều hành

CS

nt

nt

3

Lập trình trong kỹ thuật

CS

nt

nt

4

Hệ thống nhúng

CN

nt

nt

5

Xử lý âm thanh tiếng nói

CN

nt

Trường ĐHKTCN/(2015)


1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài

TT

Nơi đến công tác

Nội dung/ Mục đích chuyến đi

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

Viện công nghệ Karshuhe – Đức

Thực tập nghiên cứu sinh

01/06

31/05


2012

2014


x2

Viện Công ngệ thông tin quốc gia Nhật bản

Thực tập nghiên cứu sinh

01/09

31/10


2014

2014


x3


Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. .


25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước

TT


Nơi đào tạo

Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

(ngày, tháng)

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1


2

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2015
NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Văn Huy

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương