1. Giíi thiÖu chung vÒ Ngn hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néitải về 126.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích126.81 Kb.
1. Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®­îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 , lµ thµnh viªn trong hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng 1 . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã truyÒn thèng kinh doanh ®èi ngo¹i , thanh to¸n quèc tÕ , c¸c dÞch vô tµi chÝnh , ng©n hµng quèc tÕ kh¸c . §Õn cuèi n¨m 2006 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· cã m¹ng l­íi bao gåm :

06 Phßng giao dÞch .

01 QuÇy thu ®æi ngo¹i tÖ .

Cïng 4 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trªn ®Þa bµn Hµ néi .

Lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh hµng ®Çu cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam . Víi hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i cung cÊp c¸c dÞch vô tù ho¸ cao : VCB ONLINE , thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng , VCB Money, i-banking , SMS Banking , hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM , thÎ Vietcombank Connec 24 , Vietcombank MTV , Vietcombank SG24 . . . hÖ thèng thanh to¸n Sõ IT toµn cÇu vµ m¹ng l­íi ®¹i lý trªn 1400 Ng©n hµng t¹i 85 n­íc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi , ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng .

§Æc biÖt trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng , nhiÖt t×nh vµ tÝnh th«ng nghiÖp vô cao .

2 . C¬ cÊu tæ chøc .

2.1 . S¬ ®å tæ chøc :
2.2 . C¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cung cÊp :

2.2.1 VÒ tÝn dông


 • §Çu t­ vèn trung dµi h¹n , cho vay vèn l­u ®éng VND vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®èi víi mäi lÜnh vùc : kinh doanh th­¬ng m¹i , s¶n xuÊt , giao th«ng vËn t¶i , x©y dùng . . .

 • Ph¸t hµng b¶o l·nh vay vèn , ®Æt cäc , thùc hiÖn hîp ®ång . . . trong n­íc vµ n­íc ngoµi .

 • Liªn doanh liªn kÕt , gãp cæ phÇn .

2.2.2VÒ thanh to¸n quèc tÕ :

 • Më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu .

 • Th«ng b¸o vµ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu .

 • Thanh to¸n chøng tõ nhê thu .

 • ChuyÓn tiÒn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu .

 • X¸c nhËn L/C trong n­íc vµ ngoµi n­íc .

 • B·o l·nh trong n­íc vµ quèc tÕ .

 • B·o l·nh thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ .

2.2.3 VÒ dÞch vô ng©n hµng :

  • §Çu t­ tù ®éng cho c¸c tµi kho¶n tËp trung vèn .

  • Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mét cöa .

  • Huy ®éng vèn víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng : göi tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn giöi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .

  • Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .

  • Chi tr¶ kiÒu hèi tõ c¸c n­íc trªn thÕ giíi , chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi phôc vô c¸c nhu cÇu c¸ nh©n .

  • Ph¸t hµnh b·o l·nh , chøng nhËn ®¶m b¶o du häc , lao ®éng n­íc ngoµi . . .

  • Cho vay cÇm cè thÕ chÊp chøng tõ cã gi¸ , tµi s¶n . . .

  • Cho vay nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n mua nhµ , «t« , du häc . . .

  • Ph¸t hµng vµ thanh to¸n thÎ quèc tÕ Visacard , Mastercard , American expresscard , JCB , Dinner Club . . .

  • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM Connect 24 .

  • Thanh to¸n ho¸ ®¬n ®iÖn , n­íc , ®iÖn tho¹i , b¶o hiÓm . . . qua m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM .

  • §¹i lý cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín nh­ : B¶o ViÖt , AIA , Prudential . . .

  • Thu tiÒn mÆt t¹i chç theo yªu cÇu víi dÞch vô kh¸ch hµng ®Æc biÖt .

2.2.4 VÒ dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i :

Dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , Vietcombank ®· cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng mét sè dÞch vô tiÖn Ých nh­ sau : • DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö VCB Money ( dµnh cho kh¸ch hµng doanh nghiÖp ) : truy vÊn vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i trô së cña kh¸ch hµng th«ng qua modem ®iÖn tho¹i .

 • DÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn I-Banking : truy vÊn c¸c th«ng tin tµi kho¶n vµ tÝn dông tøc thêi qua internet .

 • DÞch vô ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i di ®éng SMS Banking : tra cøu th«ng tin vÒ tû gi¸ , l·i suÊt , c¸c ®iÓm ®Æt ATM , th«ng tin tµi kho¶n . . .b»ng c¸ch nh¾n tin ®Õn sè 8170 .

3 . Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c phßng ban cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

3.1 . Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng :

 • X¸c ®Þnh nhãm kh¸ch hµng môc tiªu .

 • LËp kÕ ho¹ch kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch .

 • §Çu mèi trong quan hÖ víi kh¸ch hµng .

 • X¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng vµ x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng .

 • Phèi hîp trong néi bé ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

3.2 . Phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông :

 • X©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý rñi ro tÝn dông .

 • Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ .

 • Trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn c¸c quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt tÝn dông

 • Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh phª duyÖt tÝn dông .

 • Hç trî ph¸t hiÖn vµ kiÓm so¸t c¸c dÊu hiÖu rñi ro .

 • Tham gia ®µo t¹o nghiÖp vô .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.3 . Phßng tæng hîp :

 • LËp kÕ ho¹ch kinh doanh , x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c .

 • LËp , c«ng bè vµ qu¶n lý c¸c lo¹i gi¸ mua b¸n s¶n phÈm , dÞch vô ng©n hµng .

 • Qu¶n lý , ®iÒu hµnh vèn ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt nam .

 • Kinh doanh ngo¹i tÖ .

 • Nghiªn cøu tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ .

 • X©y dùng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch , chñ tr­¬ng cña ng©n hµng Ngäai Th­¬ng ViÖt nam .

 • Thùc hiÖn ho¹t ®éng PR cña ng©n hµng .

 • Ph¸t triÓn më réng m¹ng l­íi .

 • C¸c nhiÖm vô kh¸c do ban gi¸m ®èc giao .

3.4 . Phßng kÕ to¸n thanh to¸n :

 • Bé phËn “ Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ” : Thùc hiÖn c¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn .

 • Bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n : Qu¶n lý toµn bé tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c tµi kho¶n néi vµ ngo¹i b¶ng tæng kÕt tµi s¶n .

 • Bé phËn “ Qu¶n lý chi tiªu néi bé ” : Thùc hÞªn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn chi tiªu néi bé vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c .

 • Bé phËn “ Th«ng tin kh¸ch hµng ” : Phôc vô tµi kho¶n kh¸ch hµng lµ TCKT .

 • Bé phËn “ KÕ to¸n giao dÞch ” : Xö lý c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n cña c¸c kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ .

Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi .

 • Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c Ng©n hµng ®¹i lý .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau :

 • Doanh sè thanh to¸n bï trõ : 4.124 tû ®ång .

 • Doanh sè thanh to¸n IBPS : 22.362. tû ®ång .

 • Doanh sè thanh to¸n IBT ONLINE :26.998 tû ®ång .

 • 86 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè 34 tû ®ång/ th¸ng .

 • 1.785 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng .

3.5 . Phßng qu¶n lý nî :

 • NhËp d÷ liÖu vµo trong hÖ thèng .

 • NhËn vµ l­u d÷ liÖu hå s¬ tÝn dông .

 • Thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp liªn quan ®Õn viÖc rót vèn .

 • LËp c¸c b¸o c¸o d÷ liÖu cña c¸c kho¶n vay .

 • Tham gia vµo qu¸ tr×nh thu nî , thu l·i .

 • Gãp ý söa ®æi ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nî vay .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.6 . Phßng kinh doanh dÞch vô :

 • Huy ®éng vèn tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn göi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .

 • Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .

 • Chi tr¶ kiÒu hèi , chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi cho kh¸ch hµng c¸ nh©n .

 • Thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¶o l·nh , chøng th­ . . .

 • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .

 • Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .

 • Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®­îc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau :

 • Sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi : 12.862 tµi kho¶n , n©ng tæng sè TK c¸ nh©n më t¹i ng©n hµng : 57.335 tµi kho¶n .

 • ChuyÓn tiÒn trong n­íc : 214 tû ®ång .

 • ChuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi : 446.400 USD .

 • Chi tr¶ kiÒu hèi : 19 triÖu USD .

 • Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ tõ quÇy thu ®æi : 5 triÖu USD

3.7 . Phßng thanh to¸n thÎ :

 • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .

 • Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i lý thanh to¸n thÎ do n­íc ngoµi ph¸t hµnh

 • Thùc hiÖn chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .

 • Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®­îc giao .

 • Tæng hîp , thèng kª vÒ c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

 • Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c do ban gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña VCBHN ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau :

 • Sè l­îng thÎ ATM míi : 11.788 thÎ , n©ng tæng sè thÎ ATM ph¸t hµnh t¹i VCBHN : 105.344 thÎ .

 • Sè l­îng thÎ tÝn dông míi : 325 thÎ , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông t¹i VCBHN: 4.551 thÎ .

 • Sè l­îng thÎ MTV míi : 541 thÎ , n©ng tæng sè thÎ MTV t¹i VCBHN : 2.285 thÎ

 • ThÎ ghi nî SGH24 : 423 thÎ .

3.8 . Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu :

 • Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .

 • Thùc hiªn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi .

 • Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c ng©n hµng ®¹i lý .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

3.9 . Phßng ng©n quü :

 • Thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , tiÒn ViÖt nam ®ång , gi¸m ®Þnh tiÒn thËt , tiÒn gi¶ .

 • ChuyÓn tiÒn mÆt vµ sÐc du lÞch ®i tiªu thô n­íc ngoµi qua Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam .

 • Qu¶n lý kho tiÒn , quü nghiÖp vô , tµi s¶n thÕ chÊp , chøng tõ cã gi¸ .

 • §iÒu chuyÓn vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt VND , ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trong néi bé NHNTHN .

 • Ph©n lo¹i vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®èi víi tiÒn mÆt trong l­u th«ng .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , khèi l­îng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt qua VCBHN t¨ng nhiÒu .

 • Tæng thu chi VND ®¹t : 14.574 tû ®ång .

 • Tæng thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t : 229 triÖu USD .

 • Ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ : 800 USD , 40.380.000 VND .

 • Sè l­îng tiÒn thõa tr¶ l¹i : 196.900.000 VND .

3.10 . Phßng kiÓm tra néi bé :

 • LËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ kiÓm tra , kiÓm to¸n néi bé .

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ kiÓm to¸n néi bé ®èi víi DNNN do bé tµi chÝnh ban hµnh .

 • Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c ®oµn thanh tra , c¬ quan ph¸p luËt , c¬ quan kiÓm to¸n trong viÖc thanh tra , kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng

 • Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i , tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng .

3.11 . Phßng tin häc :

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng .

 • Thùc hiÖn qu¶n lý vµ b¶o qu¶n , b¶o d­ìng toµn bé thiÕt bÞ tin häc cña chi nh¸nh vµ b¶o mËt th«ng tin . . .

 • TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña NHNT VN .

 • X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t­ , trang thiÕt bÞ míi vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ tin häc .

 • Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng , cµi ®Æt c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng m¹ng , thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng .

3.12 . Tæ tÝn dông thÓ nh©n :

 • Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n . Cho vay cÇm cè , thÕ chÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh .

 • Tæ chøc , nghiªn cøu triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¸n lÎ nh­ cho vay tr¶ gãp , cho vay du häc , cho vay ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c . . .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.13 . Phßng hµnh chÝnh nh©n sù :

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc . Bè trÝ ®iÒu ®éng , bæ nhiÖm miÔn nhiÖm , khen th­ëng , kû luËt , tiÕp nhËn , tuyÓn dông lao ®éng .

 • X©y dùng quy ho¹ch , båi d­ìng vµ qu¶n lý c¸n bé .

 • Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh , qu¶n trÞ , x©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m tµi s¶n .

 • Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý , b¶o qu¶n tµi s¶n cña chi nh¸nh , c«ng t¸c lÔ t©n, phôc vô , b¶o vÖ trong ng©n hµng .

 • Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña c¬ quan . Thùc hiÖn c«ng t¸c , v¨n th­ , l­u tr÷ , in Ên , telex , fax . Qu¶n lý tµi liÖu mËt vµ b¶o qu¶n tµi liÖu l­u tr÷ t¹i kho .

4 . Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù ¶nh h­ëng tõ sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má , vµng vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi biªn ®é cao trong n¨m , dÞch cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p . . . Hµ néi hiÖn lµ ®Þa ph­¬ng cã chØ sè t¨ng gi¸ cao nhÊt trªn toµn quèc . Bªn c¹nh ®ã , Hµ néi cã thªm nhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi nh­ ho¹t ®éng cña trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi , tr¸i phiÕu x©y dùng thñ ®« lÇn thø nhÊt , mét sè tæng c«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp . . . khiÕn c¹nh tranh thu hót vèn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt . Ngoµi ra , tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn chËm , nhiÒu ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña chÝnh phñ , thµnh phè triÓn khai chËm , g©y ¸ch t¾c vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp , qua ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng vµ chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng .

Tuy vËy ®èi víi chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng hµ néi , cïng víi sù nç lùc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam trong 3 n¨m ( 2004-2006 ) ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh .

4.1.T×nh h×nh huy ®éng vèn :

C«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi trong 3 n¨m qua ®· duy tr× ®­îc kÕt qu¶ tèt . Ph¸t huy truyÒn thèng , thÕ m¹nh cña Vietcombank vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖu qu¶ , thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc ®­a c¸c s¶n phÈm míi vÒ huy ®éng vèn vµo thÞ tr­êng theo chñ tr­¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , tæng nguån vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc t¨ng cao , ®¹t 6.410 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 16% so víi n¨m 2003 , ®¹t 8.260 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 28,8% so víi n¨m 2004 , ®¹t 10.830 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 31% so víi n¨m 2005 . Cô thÓ :

- Ph©n lo¹i theo tiÒn :


 • Nguån vèn b»ng USD trong n¨m 2004 ®¹t 227 triÖu USD t¨ng 15% so víi n¨m 2003 , ®¹t 264 triÖu USD vµo n¨m 2005 t¨ng 17,2% so víi n¨m 2004

 • Nguån vèn b»ng VND ®¹t 2.835 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 27% so víi n¨m 2003 , ®¹t 4.070 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 43,3% so víi n¨m 2004 , ®¹t 5.584 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 37% so víi cïng kú n¨m tr­íc .

Trong 3 n¨m qua , huy ®éng vèn ngo¹i tÖ vÉn chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi ®ång ViÖt Nam ( 51%- 56% ) . Tr­íc hÕt lµ do t©m lý ng­êi d©n lo ng¹i l¹m ph¸t gia t¨ng , khi chØ sè gi¸ hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng cao trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m . Thªm vµo ®ã , t©m lý vÒ viÖc ®ång tiÒn mÖnh gi¸ 100.000 ®ång b»ng chÊt liÖu polyme ®­îc ®­a vao l­u th«ng th¸ng 09/2004 , gi¸ vµng cã dÊu hiÖu t¨ng , mét phÇn do t¸c ®éng tÝch cùc cña quyÕt ®Þnh t¨ng l·i suÊt tõ ®Çu n¨m cña chi nh¸nh theo l·i suÊt ®iÒu chØnh cña côc dù tr÷ liªn bang Mü lµm chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a USD vµ VND ngµy cµng thu hÑp . Tõ n¨m 2004 ®Õn cuèi n¨m 2005 , FED liªn tôc t¨ng l·i suÊt 13 lÇn tõ 12,5% lªn tíi 4,25%/ n¨m , trong khi chØ sè gi¸ tiªu dïng ( CPI ) cña ViÖt Nam n¨m 2005 t¨ng 8,4% .

VÒ c¬ cÊu nguån vèn , do nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín nªn nguån vèn huy ®éng bÞ ¶nh h­ëng bëi diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng , nhÊt lµ víi chiÒu h­íng l·i suÊt gia t¨ng trong c¶ n¨m 2005 . Bªn c¹nh ®ã , nguån tiÒn göi thanh to¸n vÉn duy tr× t¨ng tr­ëng æn ®Þnh , ®¹t 1.740 tû vµo cuèi n¨m 2005 . C¸c ®ît huy ®éng kú phiÕu cña Ng©n hµng còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan , gãp phÇn t¨ng cao nguån vèn huy ®éng .

- Ph©n lo¹i ®èi t­îng huy ®éng :


 • Huy ®éng tõ d©n c­ ®¹t 4.535 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 15% so víi n¨m 2003 chiÕm 71% tæng nguån vèn huy ®éng , ®¹t 7.257 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 23% so víi n¨m 2005 chiÕm 75% tæng nguån vèn huy ®éng .

 • Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 1.392 tû ®ång t¨ng 36% so víi n¨m 2003 chiÕm 22% trong tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh , ®¹t 2.415 tû ®ång t¨ng 51% so víi n¨m 2005 vµ chiÕm 25% trong tæng nguån vèn huy ®éng .

C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m hiÖu qu¶ vµ an toµn , ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n cho ®ång vèn cña ng©n hµng .

Tæng møc sö dông vèn sinh lêi chiÕm 98,7% tæng nguån vèn . Trong ®ã , ®Çu t­ tÝn dông chiÕm 44% , phÇn cßn l¹i thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn néi bé , t¨ng n¨ng lùc nguån vèn cho toµn hÖ thèng , ®¸p øng nhu cÇu cung øng vèn l­u ®éng vµ vèn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n .

C«ng t¸c sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh ®· gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Thñ ®«, kÕt qu¶ nh­ sau:

B¶ng 1: Sè liÖu vÒ sö dông vèn 2005

§¬n vÞ: triÖu VND

ChØ tiªu

N¨m 2005

% so víi 2004

Tæng sö dông vèn

8.260.161

128,77

A/§ång ViÖt Nam

4.069.701

143,33

- Tæng d­ nî cho vay

1.710.532

107,62

Trong ®ã: + D­ nî vèn ng¾n h¹n

1.202.154

95,56

+ D­ nî vèn Trung & dµi h¹n

425.649

135,62

+ Nî qu¸ h¹n

82.730

-

- T/göi t¹i VCBTW

2.044.963

199,56

C¸c kho¶n kh¸c

314.206

139,42

B/ Ngo¹i tÖ (quy VND)

4.190.460

117,23

- Tæng d­ nî cho vay

1.8070.496

110,24

Trong ®ã: + D­ nî vèn ng¾n h¹n

1.319.117

107,48

+ D­ nî vèn trung & dµi h¹n

474.599

117,23

+ Nî qu¸ h¹n

13.780

-

- T/göi t¹i VCB TW

2.336.721

135,86

- TSC§,TSL§ & kh¸c

46.243

21,504.2. Ho¹t ®éng tÝn dông :

C«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh trong 3 n¨m qua ( 2004 - 2006 ) tiÕp tôc ®­îc më réng víi ph­¬ng ch©m kiÓm so¸t rñi ro chÆt chÏ h¬n vµ trªn ®µ t¨ng tr­ëng cao . Víi nç lùc cña c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi , tÝnh ®Õn 31/12/2006 , d­ nî tÝn dông cña chi nh¸nh ­íc ®¹t 4.274 tû ®ång , t¨ng 21,5% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 32,4% so víi n¨m 2004 .

VÒ c¬ cÊu tÝn dông , cho vay USD chiÕm tû träng cao h¬n víi cho vay VND :

- D­ nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 1.807 tû ®ång ( quy VND ) , chiÕm 51,38% tæng d­ nî .

- D­ nî cho vay b»ng VND n¨m 2005 ®¹t 1.711 tû ®ång , chiÕm 48,62% tæng d­ nî .

Víi lîi thÕ vÒ nguån vèn huy ®éng , chi nh¸nh ®· chñ ®éng më réng ho¹t ®éng tÝn dông víi ph­¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ , qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång vèn ng©n hµng ph¸t huy ®­îc vai trß thóc ®Èy kinh tÕ thñ ®« t¨ng tr­ëng

Thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông míi theo quyÕt ®Þnh 90/Q§>NHNT.QLTD ngµy 26/05/2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp , phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®· tõng b­íc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi , gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi tiÕp cËn víi tËp qu¸n quèc tÕ vÒ qu¶n lý trong ho¹t ®éng ng©n hµng .

§Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tÝn dông , ®éi ngò c¸n bé VCBHN ®· chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng , c¸c dù ¸n , c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi , t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÞp thêi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã , Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n quan t©m duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng . Phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé tÝn dông vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña chi nh¸nh ®· t¹o niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng , t¹o ®iÒu kiÖn cïng kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶ .

Bªn c¹nh ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng vÒ xuÊt nhËp , chi nh¸nh ®ang më réng thªm lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng víi nhiÒu h×nh thøc cho vay ­u ®·i , hÊp dÉn . TÝnh ®Õn 31/12/2006 , d­ nî t¹i bé phËn tÝn dông thÓ nh©n ®¹t 151 tû ®ång . Nh×n chung , c¸c kho¶n vay c¸ nh©n cã chÊt l­îng tèt , ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng .

Quan ®iÓm më réng tÝn dông ®i kÌm n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña chi nh¸nh lu«n ®­îc qu¸n triÖt . Tuy nhiªn , do t×nh h×nh khã kh¨n chung , ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ cÇu ®­êng do thanh quyÕt to¸n chËm nªn tr¶ nî ng©n hµng ch­a ®óng h¹n . §Õn 31/12/2006 , d­ nî qu¸ h¹n lµ 105 tû ®ång chiÕm 2,46% tæng d­ nî .

Nî qu¸ h¹n chñ yÕu tËp trung t¹i mét sè c«ng ty cÇu vµ mét sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh¸ nh¹y c¶m tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ truêng . Chi nh¸nh ®· rÊt quan t©m , ®èc thóc ®¬n vÞ trong viÖc chi tr¶ c¶ gèc vµ l·i vay . Chi nh¸nh hiÖn ®· thµnh lËp tæ xö lý nî xÊu t¹i chi nh¸nh cÊp 1 vµ c¸c chi nh¸nh cÊp 2 , quyÕt t©m vµ triÖt ®Ó trong c«ng t¸c xö lý nî xÊu .
B¶ng 2: Sè liÖu ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2005

§¬n vÞ: TriÖu ®ångChØ tiªu

Dsè cho vay

Dsè thu nî

D­ nî

N¨m 2005

% so víi n¨m 2004

N¨m 2005

% so víi n¨m 2004

31/12/2005

% so víi n¨m 2004

1/TD ng¾n h¹n

12.240.474

143,64

12.130.654

158,59

2.602.837

104,41

a- §ång ViÖt Nam

6.172.354

141,17

6.159.089

150,79

1.271.502

101,05

Trong ®ã nî qu¸ han

1.319.404
1.250.296
69.348
b-Ngo¹i tÖ (quy VND)

6.068.120

146,24

5.611.565

157,43

1.331.335

107,82

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

668.020
663.298
12.229
2/ TD trung dµi h¹n

1.546.576

152,64

1.367.444

210,14

915.191

124,33

a-§ång ViÖt Nam

502.770

205,10

653.649

243,42

439.029

132,54

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

277.698
265.131
13.380
b-Ngo¹i tÖ (Quy VND)

740.806

119,63

713.795

186,76

476.162

117,62

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

246.307
244.748
1.559
Tæng sè

13.787.050

144,60

13.498.098

162,63

3.518.028

108,954.3 C«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu :

Trong 2 n¨m ( 2004 - 2005 ) ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n : m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t , c¸c quy ®Þnh rµo c¶n vÒ xuÊt khÈu ngµy cµng chÆt chÏ , gi¸ mét sè vËt t­ vµ dÞch vô ®Çu vµo t¨ng lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ . . . Tuy nhiªn , víi nhiÒu c¬ chÕ , chÝnh s¸ch thuËn lîi cña chÝnh phñ vµ ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña thµnh phè , tæng kinh ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 69,11 tû USD , t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004 . T¹i VCBHN , doanh sè thanh to¸n XNK n¨m 2005 còng t¨ng m¹nh .

Kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 482,77 triÖu USD , t¨ng 15,9% so víi n¨m 2004 .

Kim ng¹ch thanh to¸n NhËp khÈu : ®¹t 328,9 triÖu USD , t¨ng 9,2% so víi n¨m 2004 .

Trong ®ã :

- Thanh to¸n L/C : 253,37 triÖu USD , t¨ng 14,7% so víi n¨m 2004 .

- Nhê tõ vµ chuyÓn tiÒn : 75,53% triÖu USD , gi¶m 5,9% so víi n¨m 2004

Kim ng¹ch thanh to¸n xuÊt khÈu : ®¹t 153,87 triÖu USD , t¨ng 33,63% so víi n¨m 2004 .

Trong ®ã :

- Thanh to¸n L/C : 46,27 triÖu USD , t¨ng 52,7% so víi n¨m 2004 .

- Nhê thu vµ chuyÓn tiÒn : 107,6 triÖu USD , t¨ng 26,7% so víi n¨m 2004

B¶o l·nh :

- Ph¸t hµnh b¶o l·nh : 40 tû ®ång .

- Gi¶i to¶ b¶o l·nh : 52 tû ®ång .

- D­ nî b¶o l·nh : 145 tû ®ång .

N¨m 2004 vµ 2005 kh«ng cã ph¸t sinh rñi ro trong thanh to¸n XNK vµ b¶o l·nh . Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do uy tÝn , chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK t¹i chi nh¸nh . Do lµm tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng , c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi vµ sù phèi hîp , hç trî hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan cña chi nh¸nh nh­ tÝn dông , kinh doanh ngo¹i tÖ , kÕ to¸n tµi chÝnh . . .

N¨m 2006 c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ cã chÊt l­îng tèt víi tæng doanh sè xuÊt nhËp khÈu c¶ n¨m ®¹t 513,6 triÖu USD , t¨ng 6,4% so víi cïng kú n¨m 2005 .

NhËp khÈu ®¹t 337,2 triÖu USD , gi¶m 2,5% so víi n¨m 2005 .

XuÊt khÈu ®¹t 176,4 triÖu USD , t¨ng 15% so víi n¨m 2005 .

4.4. Kinh doanh ngo¹i tÖ :

Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh trong n¨m 2006 ®¹t 896 triÖu USD t¨ng 4% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 2004 . Ngo¹i tÖ mua ®­îc phÇn lín tõ nguån c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¸p øng cho nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh .

Doanh sè mua vµo : 448,7 triÖu USD .

Doanh sè b¸n ra : 447,3 triÖu USD .

Trong n¨m 2006 , l­îng ngo¹i tÖ b¸n cho VCBTW t¨ng 88% so víi cïng kú n¨m tr­íc . Chi nh¸nh ®· gi¶m lÖ thuéc tèi ®a vµo nguån mua tõ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , gãp phÇn hç trî cho nguån ngo¹i tÖ cña hÖ thèng . L·i kinh doanh ngo¹i tÖ trong n¨m 2006 ®¹t gÇn 8 tû ®ång , t¨ng 17% so víi n¨m 2005 . C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh lu«n nghiªm chØnh thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc .

4.5 C«ng t¸c kÕ to¸n :

Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i , c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®¶m b¶o chÝnh x¸c , kÞp thêi cho c¸c giao dÞch chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt vµ chÊt l­îng tèt nhÊt , t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn ng©n hµng .

Nhê ®ã , sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng , sè l­îng kh¸ch hµng më kho¶n míi n¨m 2005 t¨ng 22,43% so víi n¨m 2004 , ®­a tæng sè tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i chi nh¸nh cuèi n¨m 2005 lªn 2.653 tµi kho¶n , kh«ng cã sù phµn nµn hoÆc khiÕu n¹i cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo vÒ th¸i ®é phôc vô vµ chÊt l­îng phôc vô t¹i kh©u thanh to¸n , kÕ to¸n cña ng©n hµng .

C«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµ thanh to¸n IBT ONLINE ®· ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng .

- Doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 9.325 tû ®ång , t¨ng 115 so víi n¨m 2005 .

- Doanh sè thanh to¸n IBPS ®¹t 33.008 tû ®ång , t¨ng 53% so víi n¨m 2005 .

- Doanh sè thanh to¸n IBT online ®¹t 34.293 tû ®ång , t¨ng 60% so víi n¨m 2005 .

HiÖn chi nh¸nh cã 182 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè h¬n 55 tû ®ång/ th¸ng , 3.741 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , t¨ng 26% so víi cuèi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh , nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi nhµ n­íc .

4.6 C«ng t¸c ng©n quü :

N¨m 2006 , khèi l­îng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt t¨ng nhiÒu , l­îng tiÒn ngo¹i tÖ còng nh­ tiÒn ViÖt Nam ®ång qua quü Ng©n hµng t¨ng m¹nh . N¨m 2006 , tæng thu chi VN§ ®¹t 32.694 tû ®ång , t¨ng 18% so víi n¨m 2005 , thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t 859 triÖu USD , t¨ng 2% so víi n¨m 2005 .

Víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc , c«ng t¸c Ng©n quü cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n ®¶m b¶o an toµn , th­êng xuyªn kiÓm tra , ®«n ®èc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thu tiÒn mÆt , ngo¹i tÖ vµ ng©n phiÕu thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh , tæ chøc tèt c«ng t¸c thu chi vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt , ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiÒn mÆt cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng , t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng . Bªn c¹nh ®ã , cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m §èc còng nh­ sù nç lùc cña tõng giao dÞch viªn nªn mÆc dï lu«n cã sù thay ®æi vÒ mÆt nh©n sù , c¸c nghiÖp vô ®a d¹ng , khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu vÉn lu«n ®¶m b¶o chi ®ñ , ®óng , thùc hiÖn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch , thu ®­îc nhiÒu tiÒn gi¶ mµ vÉn ®¶m b¶o gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh chãng cïng th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh .

HiÖn nay , tiÒn gi¶ ®ång ViÖt nam còng nh­ ngo¹i tÖ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng rÊt nhiÒu , ®Æc biÖt lo¹i 100.000® , 50.000® , 20.000® c«tton cò kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng m¸y , hÇu hÕt ph¶i kiÓm ®Õn thñ c«ng , mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian . §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn lo¹i 100.000® vµ 50.000® polyme gi¶ , g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quü . Sè l­îng tiÒn gi¶ ®· ®­îc ph¸t hiÖn vµ tÞch thu nh­ sau :

- VND : 118.925.000

- USD : 2.950

- EUR : 1.000

- GBP : 40

Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ trung thùc cao trong c«ng viÖc , c¸n bé lµm c«ng t¸c ng©n quü cña chi nh¸nh ®· ph¸t hiÖn vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch tæng sè tiÒn thõa lµ VND : 496.410.000 vµ USD : 3.000

4.7 Kinh doanh dÞch vô :

Lu«n ®­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña ban Gi¸m ®èc . Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ tõng b­íc ®­a c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo tiÕp cËn cuéc sèng , Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng c¸c tiÖn Ých dÞch vô ng©n hµng , n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng nh»m thu hót ®«ng ®ñ kh¸ch hµng Thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn ®Õn sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng . C«ng t¸c dÞch vô Ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh .

- Sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi liªn tôc t¨ng , gãp phÇn thóc ®Èy thanh to¸n b»ng c¸c ph­¬ng thøc nh­ uû nhiÖm thu , uû nhiÖm chi , chuyÓn tiÒn , tr¶ l­¬ng tù ®éng . . . ®· t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých trong thanh to¸n cho kh¸ch hµng , khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng , gãp phÇn më réng viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt . TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2006 , sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh ®¹t : 33.714 tµi kho¶n , n©ng tæng sè tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh lµ 97.905 tµi kho¶n , t¨ng 33% so víi n¨m 2005 .

- ChuyÓn tiÒn trong n­íc ®¹t 279,85 tû ®ång , t¨ng 20% so víi n¨m 2005

- ChuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi ®¹t 2.466 ngµn USD , b»ng 69% so víi n¨m 2005 .

- Chi tr¶ kiÒu hèi ®¹t gÇn 65 triÖu USD , t¨ng 68% so víi n¨m 2005 .4.8 C«ng t¸c ph¸t hµnh thÎ vµ thanh to¸n thÎ :

Lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ®i ®Çu trong viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ , hiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®ang ph¸t hµnh vµ chÊp nhËn thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ néi ®Þa vµ quèc tÕ nh­ : Visa , MasterCard , Dinner Club , Amex , JCB , VCB Connect 24 . . . Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· liªn minh víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý , m¹ng l­íi dÞch vô thÎ vµ thóc ®Èy hîp t¸c dÞch vô thÎ gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp víi c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c nh­ thanh to¸n tiÒn ®iÖn , n­íc , c­íc ®iÖn tho¹i , internet , phÝ b¶o hiÓm . . .

Víi m¹ng l­íi ATM vµ c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ réng kh¾p trªn toµn quèc , sè l­îng thÎ do VCB ph¸t hµnh ngµy cµng t¨ng .

- Sè l­îng thÎ ATM ph¸t hµnh míi trong n¨m 2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®¹t 35.139 thÎ , t¨ng 44% so víi n¨m 2005 , t¨ng 76,7% so víi n¨m 2004 vµ v­ît 32% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ cña chi nh¸nh lªn 93.556 thÎ .

- Sè l­îng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông míi ®¹t 2.720 thÎ , t¨ng 155% so víi n¨m 2005 , t¨ng 755% so víi n¨m 2004 vµ v­ît 127% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông cña chi nh¸nh ®¹t 5.970 thÎ .

Doanh sè thanh to¸n tiÒn mÆt v­ît 10% so víi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Hµ néi trong n¨m 2006 , cã 26 ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ míi , t¨ng 37% so víi n¨m 2005 n©ng tæng sè ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lªn 77 ®¬n vÞ .

KÕt qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m ( 2004 - 2006 ) :

N¨m 2005 : Tæng thu : 437.396.379.861 ®ång , t¨ng 37% so víi n¨m 2004 .

Tæng chi : 370.760.561.209 ®ång , t¨ng 55% so víi n¨m 2004 .

Lîi nhuËn : 66.635.818.652 ®ång .

Tæng lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 66,6 tû ®ång , gi¶m 16% so víi n¨m 2004 . Lîi nhuËn n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ do tõ ®Çu n¨m 2005 , chi nh¸nh ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro 67,7 tû ®ång theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§-NHNN ngµy 22/04/2005 vÒ ph©n lo¹i nî vµ sö dông dù phßng rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ n­íc . Do ®ã , nÕu tÝnh gép c¶ kho¶n 67,7 tû dù phßng rñi ro nªu trªn th× lîi nhuËn cña chi nh¸nh ­íc ®¹t 134,4 tû , t¨ng 70% so víi n¨m 2004 .

N¨m 2006 : Tæng thu t¨ng 54% , tæng chi t¨ng 70% so víi n¨m 2005 . Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 33 tû ®ång sau khi ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro .

5 . §¸nh gi¸ mét sè h¹n chÕ trong t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi :

5.1 Mét sè khã kh¨n v­íng m¾c trong ho¹t ®éng Ng©n hµng :

- MÆt b»ng l·i suÊt chung trªn thÞ tr­êng hiÖn ®ang ë møc cao , g©y khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn tõ tiÕt kiÖm d©n c­ , ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn Hµ néi lµ n¬i cã møc ®é c¹nh tranh cao víi trªn 100 TCTD . MÆt kh¸c , l·i suÊt ®Çu vµo còng kÐo theo l·i suÊt ®Çu ra t¨ng t­¬ng øng . Møc chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi tuy ®· t¨ng lªn nh­ng vÉn thÊp h¬n so víi toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ngViÖt nam .

- Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng tËp trung dµnh vèn ®iÒu chuyÓn vµ göi cã kú h¹n VCBTW , t¨ng n¨ng lùc vÒ vèn cho hÖ thèng vµ sö dông ®Õn møc tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , do møc l·i suÊt ®iÒu chuyÓn néi bé ch­a hîp lý vµ kh«ng tÝnh ®Õn l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cña chi nh¸nh nªn chi nh¸nh ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín ®Õn doanh lîi , lµm ¶nh h­ëng ®Õn ­u thÕ huy ®éng vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , víi môc tiªu më réng thÞ phÇn vµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt , chi nh¸nh vÉn ph¶i duy tr× møc l·i suÊt hÊp dÉn ®ang ¸p dông trong thêi gian qua .

- ViÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi lµ b­íc ®ét ph¸ vÒ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý míi cña ng©n hµng hiÖn ®¹i . Tuy nhiªn do vÉn ®ang trong gian ®o¹n thÝ ®iÓm nªn cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong quy tr×nh thùc hiÖn còng nh­ qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu . Bªn c¹nh ®ã , viÖc phª duyÖt giíi h¹n tÝn dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ v­ît h¹n møc ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh cßn chËm , g©y khã kh¨n vÒ vèn cho doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh .

- Kinh tÕ thñ ®« trong thêi gian qua cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao , song viÖc huy ®éng vµ gi¶i ng©n c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña Hµ néi cßn thÊp h¬n so víi nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®­îc . Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· më réng vÒ quy m« vµ ®a d¹ng h¬n vÒ ngµnh nghÒ nh­ng vÉn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn , trong ®ã cã vèn tÝn dông ng©n hµng . ViÖc thanh quyÕt to¸n vµ gi¶i ng©n cña c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n , ¶nh h­ëng ®Õn tr¶ nî vay ng©n hµng , ®Æc biÖt lµ c¸c tæng c«ng ty x©y dùng vµ giao th«ng .

5.2 Môc tiªu kinh doanh n¨m 2007 :

Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi phÊn ®Êu ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau :

- VÒ nguån vèn :

Chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vÒ c«ng nghÖ vµ uy tÝn th­¬ng hiÖu cña mét så ng©n hµng ®èi ngo¹i trªn ®Þa bµn , ®ång thêi kÕt hîp tèi ®a ho¸ c¸c h×nh thøc , c¸c c«ng cô huy ®éng vèn nh­ : kú phiÕu , tr¸i phiÕu , ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i , tÝch hîp nhiÒu tiÖn Ých , më réng m¹ng l­íi giao dÞch , ¸p dông chÝnh sach l·i suÊt linh ho¹t hÊp dÉn , c¸c nghiÖp vô ho¸n ®æi l·i suÊt . . . ®Ó cung cÊp c¸c s¶n phÈm huy ®éng vèn ngµy cµng ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i h¬n ®Õn víi kh¸ch hµng , n©ng cao tû träng tiÒn göi doanh nghiÖp trªn tæng huy ®éng vèn tõ kh¸ch hµng .

- VÒ sö dông vèn :

Chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ ®iÒu hµnh vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam vµ duy tr× viÖc sö dông vèn qua 2 kªnh ®Çu t­ tÝn dông trùc tiÕp , ®ång tµi trî vµ ®iÒu chuûªn vèn néi bé trªn nguyªn t¸c ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ , c©n ®èi tû träng cho vay ngo¹i tÖ ë møc 55% tæng d­ nî , tËn dông thÕ m¹nh cña chi nh¸nh trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ . • Tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 12.700 tû ®ång , t¨ng 17,6% so víi n¨m 2006 .

 • Huy ®éng ngoaÞ tÖ chiÕm 50-53% nguån vèn huy ®éng tõ kh¸ch hµng .

 • D­ nî tÝn dông ®Õn hÕt n¨m 2007 ®¹t 4.890 tû ®ång , t¨ng 16% so víi n¨m 2006 .

 • Khèng chÕ nî qu¸ h¹n d­íi møc 2,5% .

 • T¨ng tû träng cho vay trung , dµi h¹n ®¹t 32% tæng d­ nî .

 • T¨ng tØ lÖ cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o lªn 40% .

 • N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông phôc vô kh¸ch hµng ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vÞ ng©n hµng ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc

5.3 Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 .

- Môc tiªu ®Õn n¨m 2010 :

 • §¹t c¸c chØ tiªu theo th«ng lÖ quèc tÕ vÒ ng©n hµng ( BIS ) , n©ng chØ

sè an toµn vèn ( CAR ) theo tiªu chuÈn quèc tÕ .

 • N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh víi môc tiªu ®¸p øng mäi nhu

cÇu cña kh¸ch hµng . T¹o ra c¸c s¶n phÈm hiªn ®¹i phï hîp víi sù ph¸t

triÓn cña nÒn kinh tÕ . • Ph¸t triÓn më réng m¹ng l­íi g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm míi trªn nÒn

t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .

 • Gi÷ vai trß chñ ®¹o trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam , phÊn ®Êu trë

thµnh Ng©n hµng lín trong khu vùc .

 • §Èy m¹nh thÓ chÕ ho¸ , hoµn thiÖn vµ ®­avµo øng dông m« h×nh tæ

chøc hiÖn ®¹i , kiÖn toµn c¬ chÕ vµ quy tr×nh ho¸ c¸c nghiÖp vô ho¹t

®éng cña Ng©n hµng . • Cïng víi hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam trë thµnh mét tËp ®oµn tµi chÝnh ®a n¨ng cã quy m« lín ë ch©u ¸ vµo giai ®o¹n 2015 - 2020 , cã ph¹m vi ho¹t ®éng kh«ng nh÷ng trong n­íc mµ c¶ t¹i c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh lín trªn thÕ giíi .

- §Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 .

 • Kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vÒ nguån vèn , më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông , ¸p dông nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó kinh doanh hiÖu qu¶ víi môc tiªu t¨ng lîi nhuËn .

 • §i ®Çu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong qu¶n lý vµ kinh doanh . DÇn tõng b­íc vi l­îng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng trong dÞch vô ng©n hµng .

 • TriÓn khai ¸p dông m« thøc qu¶n trÞ míi trong ng©n hµng theo tiªu chuÈn quèc tÕ , chuÈn mùc ho¸ qui tr×nh vµ kh«ng gian giao dÞch , ph¸t triÓn m¹ng l­íi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ néi , më réng c¶ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ .

 • Ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vµ ho¹t déng kinh doanh ngo¹i tÖ .

 • X©y dùng lé tr×nh , chuÈn bÞ c¸c b­íc ®i thÝch hîp nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc víi môc tiªu n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong nh÷ng n¨m tíi .


: luanvan
luanvan -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
luanvan -> Phần mở đầu Tính cấp thiết của đề tài
luanvan -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
luanvan -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
luanvan -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
luanvan -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
luanvan -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
luanvan -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
luanvan -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
luanvan -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương