1. Giao ubnd huyện Sông Lô phối hợp với Sở Nông nghiệp & ptnt – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phtn tỉnh làm việc với Đoàn công tác của adb chiều ngày 14/10/2013tải về 13.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.16 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: /UBND-CN2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013

V/v làm việc với Đoàn công tác của ADB – Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai


Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- UBND huyện Sông Lô;

- UBND huyện Bình Xuyên;

- Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam.


UBND tỉnh nhận được văn bản số 3334/VEC-QLTC ngày 02/10/2013 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) V/v đăng ký làm việc với Đoàn công tác ADB kiểm tra các công tác GPMB, TĐC và Chương trình PHTN – Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (sao gửi kèm theo văn bản này), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình giao nhiệm vụ như sau:1. Giao UBND huyện Sông Lô phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình PHTN tỉnh làm việc với Đoàn công tác của ADB (chiều ngày 14/10/2013 - thứ hai, tại trụ sở làm việc và trên địa bàn UBND huyện Sông Lô theo lịch làm việc của Đoàn đăng ký kèm theo).

2. UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo CTPHTN và làm việc với Đoàn công tác của ADB tại trụ Sở UBND tỉnh:

- Thời gian: Từ 8h15, ngày 15/10/2013 (thứ 3).

- Địa điểm: Phòng họp số 4 – Trụ sở HĐND-UBND tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; BCĐ Chương trình PHTN tỉnh; UBND huyện Bình Xuyên. (Công văn này thay cho giấy mời họp).

- Giao nhiệm vụ:

+ Giao Sở Nông nghiệp & PTNT (cơ quan thường trực BCĐ) chuẩn bị nội dung báo cáo.

+ Giao UBND huyện Bình Xuyên cùng Sở Nông nghiệp & PTNT dẫn Đoàn đi thăm các hộ PHTN tại huyện Bình Xuyên sau buổi làm việc./.


Nơi nhận:

- CPCT, CPVP;

- Như Kính gửi;

- Ban QLDA đường cao tốc NB-LC;

- CV: CN2; NC1;

- Phòng Quản trị;

- Lưu: VT.

(K-18b)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương