1. Do m I tr­êng Window kh ng cho khai b¸o phÇn tö solidtải về 52.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích52.15 Kb.
#13878
MãNG CäC §µI CAO
Mãng cäc dµi cao :

. §µi b»ng BTCT

. Cäc vu«ng 0,4 x 0.4m dµi 10m

- §µi : phÇn tö SOLID

- Cäc : phÇn tö FRAME.
1. Do m«i tr­êng Window kh«ng cho khai b¸o phÇn tö SOLID, v× vËy ®Ó t¹o nót vµ phÇn tö SOLID th× dïng ë m«i tr­êng : DOS

- §Çu tiªn t¹o tËp tin ë NC hoÆc phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.

- Muèn t¹o tËp tin míi ë NC, dïng phÝm Shiff – F4 Edit file : DAICOC

Néi dung tËp tin ®ã nh­ sau :

C - SOLIEU

SYSTEM = 1

L = 1

GRID


XN = 7 ; YN = 7 ; ZN = 3 L­íi

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Sè l­íi ph¼ng x, y, z

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 To¹ ®é l­íi X, Y, Z

0 0.6 1.2

JOINTS

1 X = 0 Y = 0 Z = 0 Nót to¹ ®é nót 17 X = 3 Y = 0 Z = 0 7

43 X = 0 Y = 3 Z = 0 43

49 X = 3 Y = 3 Z = 0 49

Q = 1, 7 , 43, 49, 1, 7 ph¸t sinh mÆt

43 49


50 X = 0 Y = 0 Z = 0.6 MÆt oxy

56 X = 3 Y = 0 Z = 0.6 Z=0.6

92 X = 0 Y = 3 Z = 0.6

98 X = 3 Y = 3 Z = 0.6

Q = 50, 56, 92, 98, 1, 7

99 X = 0 Y = 0 Z = 1.2

105 X = 3 Y = 0 Z = 1.2 MÆt oxy

141 X = 0 Y = 3 Z = 1.2 Z = 1.2

147 X = 3 Y = 3 Z = 1.2

Q = 99, 105, 141, 147, 1, 7

(Bá 1 dßng).

RESTRAINTS

1 147 1 R = 0, 0, 0, 1, 1, 1 (Kho¸ x, y, z)

(Bá 1 dßng).

SOLID :


NM = 1 Z = -1

1 NUMT = 1

T = 0 E = 2.5E6, 2.5E6, 2.5E6

G = 1.0E6, 1.0E6, 1.0E6, 1.0E6

V = 0.25,0.25, 0.25

1 JR = 1, 2, 50, 8 M = 1, G = 6,6,1 I = 0 (Ph¸t sinh 36 phÇn tö).

37 JR = 50,51,99,57 M = 1, G = 6,6,1 I = 0 (Ph¸t sinh 36 phÇn tö).

2. SAVE tËp tin nµy vµo ®Üa, vÝ dô : DAICOC (kh«ng cÇn phÇn më réng).

3. Khëi ®éng SAP 2000  File / Import  SAP90

 File Name : DAICOC  Open  OK.


4. NhÊp vµo biÓu t­îng :  nhÊp vµo Hide.

(Nh­ vËy ta ®· t¹o ®­îc phÇn tö khèi).5. NhÊp vµo  nhÊp vµo Restraints ®Ó kh«ng xuÊt hiÖn liªn kÕt.

6. Draw / Edit Grid.

T¹i X t¹o l­íi : 0 T¹i Y t¹o l­íi : 0 T¹i Z t¹o l­íi : 0

0.5 0.5 0.6

1 1 1.2


1.5 1.5 -5

2 2 -10


2.5 2.5

3 3


7. Options  chän 2 Window.

8. Chän cöa sæ lµm viÖc trong mÆt ph¼ng X - Z Plane @Y = 3

- NhÊp vµo biÓu t­îng  chän mÆt ph¼ng X - Z Plane @Y = 2.5

- NhÊp vµo biÓu t­îng T¹o nót cña c¸c cäc.

- NhÊp t¹o nhanh phÇn tö FRAME

- NhËp ®/k liªn kÕt d­íi ch©n cäc (ChØ kho¸ chuyÓn vÞ ®øng z).

- Chän c¸c phÇn tö cäc trong ®Êt  Edit / Divide Frame.

  Divide Into : 5  OK

- Chän c¸c phÇn tö cäc trong ®Êt  G¸n gi¸ trÞ Spring.

 Assign / Joints  SPRINGS.

- Translation1 : 500 (vÝ dô)

- Translation 2 : 500 (vÝ dô)

- Translation3 : 500 (vÝ dô)

- Rotation about 1 : 0

- Rotation about 2 : 0

- Rotation about 3 : 0  OK

9. NhËp vËt liÖu cho cäc :

 Define / Materal  CONC  OK10. NhËp ®Æc tr­ng vËt liÖu cäc :

 Difine / Frame Sections  Modify/ Show Section

. Section Name : COC

. Material : CONC

Depth (t3) = 0.4

Width (t­2) = 0.4  OK  OK

 G¸n vËt liÖu cäc : Assign / Frame Section  COC  OK

11.  View  Set 2D View  XZ Plane ; Y = 1.5

T¹i mÆt ph¼ng nµy lµm gièng nh­ c¸c b­íc tõ 8  10

 View  Set 2D View  XZ Plane ; Y = 0.5

Lµm gièng nh­ mÆt ph¼ng tr­íc.12. Chän mÆt ph¼ng XY, Z = 1.2 ®Ó g¸n t¶i träng


Force : X = 20

Y = 20

Z = -100


13. Gi¶i bµi to¸n :  NÕu bÞ sai

- Ra ngoµi DOS söa File : DAIOC. $2K ë ®o¹n MATERIAL

T = 0 E = 2.5E6, 2.5E6, 25E6, G = 1.0E6, 1.0E6, 1.0E6 U = 0.25, 0.25, 0.25 A = 0,0,0

- Save File nµy  Copy File DAICOC.$2K  DAICOC.S2K.14. Vµo l¹i SAP 2000  File / Import  SAP2000. S2K.

File Name : DAICOC.S2K.

 Import Complete  OK

 RUN


15. Xem kÕt qu¶ :

- Chän mÆt ph¼ng OXZ hoÆc OYZ t¹i c¸c vÞ trÝ cã cäc.

- KÕt qu¶ néi lùc cña SOLID  Display / Show Element Forces/Stress.

 Solid.


- KÕt qu¶ cña cäc :

NÕu mÆt ph¼ng OXZ : M33 vµ Shear 2-2

NÕu mÆt ph¼ng OYZ : M22 vµ Shear 3-3.

Ghi chó: Nh­ vËy ®èi víi SAP 2000 cã thÓ ch¹y tõ File sè liÖu cña SAP90 vµ File SAP2000.S2K.

+ §èi víi sè liÖu SAP90 : File / Import  SAP90.

+ SAP2000.S2K : File / Import  SAP2000.S2K.

Mãng cäc ®µi cøng - s¬ ®å ph¼ng

5m

10m
2 2 2 2m
- Cäc cã tiÕt diÖn 0.4 x 0.4m ; E = 2.9E6T/m2.

- HÖ sè nÒn Ks = 500 T/m2, Const theo chiÒu s©u.

- ChÞu t¶i träng : Hx = 20T ; P = 150T ; My = 15Tm
1. Chän ®¬n vÞ tÝnh Tm.

2. File / New Model From Template 

- Sè tÇng = 1

- Sè nhÞp = 4

- ChiÒu cao tÇng = 15

- ChiÒu réng nhÞp = 2.

3. Draw / Edit Grid 

 Chän Z  thªm ®­êng l­íi Z = 10 (mÆt ®Êt).4. NhÊp vµo c¸c phÇn tö cäc ­  Edit / Divide Frame : 3

5. NhÊp vµo c¸c phÇn tö cäc n»m trong ®Êt.

- Edit / Dividi Frame : 5 (®Ó chia c¸c nót ë d­íi ®Êt c¸ch ®Òu nhau 1m).6. GÇn c¸c phÇn tö ®µi lµ tuyÖt ®èi cøng.

Chän c¸c nót cña ®µi  Assign / Joints.

 CONSTRAINTS  Chän BODY 1

 OK  OK


7. NhËp t¶i träng - chän nót chÞu t¶i träng

- Assign  Shell Static Load  Forces.

X = 20

Y = 0


Z = -150

Mx = 0

My = 15

Mz = 08. G¸n c¸c ®é cøng lß xo cña ®Êt vµo c¸c nót cña cäc n»m trong ®Êt.

Chän c¸c nót ®ã.

Assign / Joint  Springs

 Translation 1 : 500 (VÝ dô)9. §Þnh nghÜa c¸c ®Æc tr­ng vËt liÖu tiÕt diÖn

Define / Material  CONC  NhËp E = 2.9E6

 = 0.25  OK

Define / Frame Sections  COC  CONC

t3 = 0.4

t2 = 0.4  OK

 DAI  CONC

VÝ dô : t3 = 1 (Lín so víi cäc).10. G¸n ®Æc tr­ng vËt liÖu cho cäc, ®µi.

- Chän c¸c phÇn tö cäc.

- Assign  frame  Sections  COC  OK

- Chän c¸c phÇn tö ®µi.

- Assign  frame  Sections  DAI  OK11. Gi¶i bµi to¸n.

 Analyse / Setoptions  chän OK

 Analyse  RUN.12. Xem kÕt qu¶ cña bµi to¸n. (M); (N); (Q), chuyÓn vÞ.
tải về 52.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương