1. Cấu trúc dữ liệu tập hợptải về 0.64 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích0.64 Mb.
#54743
1   2   3   4   5   6   7   8
duy khanhh

2.1 Phép hợp (Union) ..................................................................................................................6 
2.2 Phép trừ (Difference) .............................................................................................................7 
2.3 Hiệu đối xứng của hai tập hợp (Symmetric difference) ...........................................................7 
2.4 Phép giao (Intersection) ........................................................................................................8 
2.5 Thay đổi tập hợp dựa trên phép toán tập hợp .......................................................................8 
2.6 Một số các phép toán khác .................................................................................................. 10 
CHƯƠNG II. DỮ LIỆU TẬP HỢP TRONG PYTHON VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
SCILAB
 .......................................................................................................................................... 11 
1. Cách khai báo kiểu tập hợp trong Python .................................................................................. 11 
2. Các toán tử và phương thức trên kiểu tập hợp .......................................................................... 12 
2.1. Toán tử in .......................................................................................................................... 13 
2.2. Hàm len() ........................................................................................................................... 13 
2.3. Các phương thức add, remove, discard, pop, clear .............................................................. 13 
2.4. Các phép toán trên kiểu tập hợp set trong Python ............................................................... 15 

tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương