1. Công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Tràng An, xã Tràng An, huyện Bình Lụctải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.96 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 855/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại,

công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc giaCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra, xét công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cấp tỉnh và đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình số 823/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho 04 đơn vị, cụ thể như sau:

1. Công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Tràng An, xã Tràng An, huyện Bình Lục.

2. Công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia:

a) Trường Trung học cơ sở An Đổ, xã An Đổ, huyện Bình Lục.

b) Trường Trung học cơ sở Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân.

c) Trường Trung học phổ thông A Bình Lục.Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Bình Lục, Lý Nhân và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương