1 bia nvks ql13tải về 171.61 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích171.61 Kb.
#54124
  1   2   3   4   5   6   7
1 NVKS PVT
TRUNG TÂM QUN LÝ HTNG KTHUT TP. HCHÍ MINH
ooo ooo
NHIM VKHO SÁT XÂY DNG
(BƯỚC LP BÁO CÁO KINH TKTHUT)
CÔNG TRÌNH
SA CHA HTHNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG PHAN VĂN TR(TCÔNG TY XĂNG DU 28 ĐẾN NGUYN OANH)


ĐỊA ĐIM
QUN GÒ VP – TP HCHÍ MINHNĂM 2023

MC LC

 1. THÔNG TIN CHUNG 2

 2. CÁC CĂN CPHÁP LÝ ĐỂ LP NHIM V KHO SÁT 2

 3. ĐẶC ĐIM, QUY MÔ, TÍNH CHT CA CÔNG TRÌNH 4

 1. Đặc đim công trình cn kho sát 4

 2. Quy mô 5

 3. Tính cht 5

 1. MC ĐÍCH KHO SÁT 5

 2. PHM VI KHO SÁT 5

 3. TIÊU CHUN KHO SÁT ĐƯỢC ÁP DNG 6

 4. NI DUNG KHO SÁT 7

 5. PHƯƠNG PHÁP KHO SÁT 7

 1. Kho sát địa hình 7

  1. Lp lưới khng chế ta độ và cao độ hng IV 7

  2. Thiết lp lưới khng chế mt bng đường chuyn cp II 8

  3. Thiết lp lưới khng chế độ cao thy chun k thut 8

  4. Đo vbình đồ hin trng 1/500 8

  5. Đo vtrc dc tuyến: (tlngang 1/500, tl đứng 1/50) 9

  6. Đo vtrc ngang tuyến: (t l 1/200) 9

 1. KHI LƯỢNG CÁC LOI CÔNG TÁC KHO SÁT D KIN 9

 2. THI GIAN THC HIN KHO SÁT 10CÔNG TY CPTV ĐẦU TƯ XÂY DNG

VIỆT TÍN


CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lp – Tdo – Hnh phúc
----- r* -----
TP. HCM, ngày ..... tháng năm 2023

NHIM VKHO SÁT XÂY DNG
(BƯỚC LP BÁO CÁO KINH TKTHUT)


CÔNG TRÌNH: SA CHA HTHNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG PHAN VĂN TR(TCÔNG TY XĂNG DU 28 ĐẾN NGUYN OANH)
ĐỊA ĐIM: QUN GÒ VP - TP. HCHÍ MINH
 1. THÔNG TIN CHUNG


  • Tên công trình : Sửa chữa hệ thống thoát nước đường Phan Văn Trị (từ công ty Xăng dầu 28 đến Nguyễn Oanh)

  • Địa điểm : Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

  • Chủ đầu tư : TRUNG TÂM QUN LÝ HTNG KTHUT TP. HCHÍ MINH

+ Trụ sở : số 205 Đường Lê Thánh Tôn - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
+ Điện thoại : (028) 39.291.496 - Fax (028) 39.291.490

  • Đơn vị KS, lập BCKTKT: CÔNG TY CPHN TƯ VN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DNG VIT TÍN

+ Địa chỉ : 45/7 Đường Liên Khu 8-9 – Khu phố 9 - Phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân – TP.HCM.
+ Điện thoại : (028) 36.02.12.89 - Fax: (028) 62.66.23.00.

  • Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

 1. CÁC CĂN CPHÁP LÝ ĐỂ LP NHIM VKHO SÁT

 1. Lut ca Quc Hi

  • Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 7;

  • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 28/06/2020 của Quốc Hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

  • Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10.

 1. Nghị định ca Chính Ph

  • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

  • Nghị Định số 15/2021 ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

 1. Các văn bn ca BXây Dng

  • Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  • Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản 1ý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  • Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây Dựng về Quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

  • Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  • Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;
 1. Các văn bản Bộ tài chính


  • Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà Nước.

  • Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 1. Các văn bản của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh


  • Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND Tp. Hồ Chí Minh ban hành quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh;

  • Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  • Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh;

  • Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

  • Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. tải về 171.61 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương