1. Administering vSphere 5: planning, implementing, and troubleshootingtải về 17.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.37 Kb.
#26660

1. Administering vSphere 5: planning, implementing, and troubleshooting
/ John Hales, Brian Eilar, and Steve Jones.-  Boston: Course Technology/Cengage Learning, 2013.- 903tr.: minh họa; 24cm + 1 DVD - ROM

Ký hiệu phân loại: 004.67

Ký hiệu xếp giá: Đ11319, M11320, M11321

Sách gồm 15 chương và chia thành 4 phần với các nội dung: Phần 1: “Where do I start?” với 4 chương: Introducing vSphere 5; Planning a vSphere Installation; vSphere Upgrades; Working Smarter through Automation. Phần 2 “Infrastructure choices” gồm 5 chương: ESXi – Your Host; vCenter – Command and Control; Networking – Getting out of the box; Storage – Where do we put all this stuff?; Virtual Machines. Phần 3: “Operational Considerations” gồm 5 chương: Resource Optimization; DRS Cluster Configuration; High Availability; Configuration and Patch Management; Migrating to a Virtual Enviroment. Phần 4: “Where do we go from here?” gồm 1 chương: Other VMware Products.
2. Software engineering/ Ian Sommerville.- Tái bản lần thứ 9.-  Boston: Pearson, 2011.- 773tr.: minh họa; 24cm

Ký hiệu phân loại: 005.1

Ký hiệu xếp giá: Đ11322

Sách gồm 26 chương và được chia thành bốn phần. Phần 1: “Introduction to Software Engineering” gồm 9 chương: Introduction; Software processes; Agile software development; Requirements engineering; System modeling; Architectural design; Design and implementation; Software Testing; Software evolution. Phần 2: “Depedability and Security” gồm 6 chương: Sociotechnical systems; Dependability and security; Dependability and security specification; Dependability engineering; Security engineering; Dependability and security assurance. Phần 3: “Advanced Software Engineering” gồm 6 chương: Software reuse; Component – based software engineering; Distributed software engineering; Sevice – oriented architecture; Embedded software; Aspect – oriented software engineering. Phần 4: “Software Management” gồm 5 chương: Project management; Project plainning; Quality management; Configuration management;Process improvement. 
3. Android programming: the big nerd ranch guide/ Brian Hardy, Bill Phillips.- Tái bản lần thứ nhất.-  Atlanta, GA : Big Nerd Ranch, 2013.- 602tr.: minh họa; 27cm

Ký hiệu phân loại: 005.3

Ký hiệu xếp giá: M11323, Đ11224, M11325 - M11327

Nội dung chính của sách gồm: Your first Android Application; Android and Model – View – Controller; The Activity Lifecycle; Debugging Android Apps; Your Second Activity; Android SDK Versons and Compatibility; UI Fragments and Fragment Manager; Creating User Interfaces with Layouts and Widgets; Displaying Lists with ListFragment; Using Fragment Arguments; Using ViewPager; Dialogs; Audio Playback Using MediaPlayer; Retained Fragments; Localization; The Action Bar; Saving and Loading Local Files; Context Menus and Contextual Action Mode; Camera I: Viewfinder; Camera II: Taking Pictures and Handling Images; Implicit Intents; Two – Pane Master Detail Interfaces; More About Intents and Tasks; Styles and Includes; XML Drawables and 9 – Patches, …


4. VMware vSphere 5 administration: instant reference/ Christopher Kusek, Van V. Van Noy, Andy Daniel.-  Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2012.- 362tr.: minh họa; 23cm

Ký hiệu phân loại: 005.4

Ký hiệu xếp giá: Đ11328, Đ11329, M11330 - M11332

Sách gồm 12 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1: “Building a Vmware vSphere Environment” gồm 5 chương: Introduction to vSphere; Installing and Configuring ESXi; ; Installing and Configuring vCenter Server; Understanding Licensing; Upgrading to vSphere 5. Phần 2: “Configuring Your vSphere Enviroment” với 7 chương: Creating and Managing Virtual Networking; Configuring and Managing Storage; High Availability and Business Continuity; Managing Virtual Machines; Importing and Exporting Virtual Machines; Configuring Security; Managing Resources and Performance.


5. VMware vSphere design/ Forbes Guthrie, Scott Lowe.- Tái bản lần thứ 2.-  Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2013.- 504tr.: minh họa; 24cm

Ký hiệu phân loại: 005.4

Ký hiệu xếp giá: Đ11333, Đ11334, M11335 - M11337

Sách gồm 12 chương với các nội dung: An Introduction to Designing Vmware Environments; The ESXi Hypervisor; The Management Layer; Server Hardware; Designing Network; Storage; Virtual Machines; Datacenter Design; Designing with Security in Mind; Monitoring and Capacity Planning; Bringing a vSphere Design Together; vCloud Design.
6. Mastering VMware vSphere 5/ Scott Lowe.-  Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.- 742tr.: minh họa; 24cm

Ký hiệu phân loại: 005.4

Ký hiệu xếp giá: Đ11338, Đ11339, M11340 - M11342

Sách cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về công nghệ VMware, với 14 chương: Introducing Vmware vSphere 5; Plainning and Installing VMware ESXi; Installing and Configuring vCenter Server; Installing and Configuring vSphere Update Manager; Creating and Configuring Virtual Networks; Creating and Configuring Storage Devices; Ensuring High Availability and Business Continuity; Securing Vmware vSphere; Creating and Managing Virtual Machines; Using Templates and vApps; Managing Resource Allocation; Balancing Resource Utilization; Monitoring Vmware vSphere Performance; Automating Vmware vSphere; The Bottom Line.


7. Beginning Microsoft Visual Basic 2008/ Thearon Willis and Bryan Newsome.-  Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2008.- 876tr.: minh họa; 24cm

Ký hiệu phân loại: 005.4

Ký hiệu xếp giá: Đ11343, Đ11344, M11345 - M11347

Sách gồm 25 chương với các nội dung: Welcome to Visual Basic 2008; The Microsoft .NET Framework; Writing Software; Controlling the Flow; Working with Data Structures; Extensible Application Markup Language (XAML); Building Windows Applications; Displaying Dialog Boxes; Creating Menus; Debugging and Error Handling; Building Objects; Advanced Object-Oriented Techniques; Building Class Libraries; Creating Windows Forms User Controls; Programming Custom Graphics; Accessing Databases; Database Programming with SQL Server and ADO.NET; ASP.NET; Web Projects; Visual Basic 2008 and XML; Distributed Computing with Windows Communication Foundation; Building a Sequential Workflow Using the Windows Workflow Foundation; Building Mobile Applications; Deploying Your Application; Where to Now?


8. Mastering Microsoft Exchange server 2010/ Jim McBee, David Elfassy.-  Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., 2010.- 948tr.: minh họa; 24cm

Ký hiệu phân loại: 005.7

Ký hiệu xếp giá: Đ11348, Đ11349, Đ11350 - Đ11352

Sách gồm 30 chương, chia làm 5 phần. Phần 1: “Exchange Fundamentals” gồm 9 chương: Introducing Exchange Server 2010; Introduction to Email Administration; Standards and Protocols; …. Phần 2: “Getting Exchange Running” gồm 5 chương: Exchange Server 2010 Quick Start Guide; Understanding Server Roles and Configurations; Exchange Server 2010 Requirements;. Phần 3: “ Recipient Administration” gồm 8 chương: Management Permissions and Role-Based Administration (RBAC); Basics of Recipient Management;…. Phần 4: “Server Administration” gồm 5 chương: Creating and Managing Mailbox Databases; Understanding the Client Access Server;... Phần 5: “Troubleshooting, Operations, and Monitoring” gồm 3 chương: Troubleshooting Exchange Server 2010; Monitoring and Performance; Backing Up and Restoring Exchange Server.


9. Microsoft Exchange server 2010 administration instant reference/ Ken St. Cyr.-  Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., 2010.- 538tr.: minh họa; 23cm

Ký hiệu phân loại: 005.7Ký hiệu xếp giá: Đ11353, Đ11354, M11355 - M11357

Sách được chia làm 3 phần với 12 chương. Phần 1: “Getting Started” gồm 4 chương: Deploying Exchange Servers; Using the Exchange Management Console and the Exchange Management Shell; Managing the Organization; Administering Recipients. Phần 2 “Managing Exchange Server Roles” gồm 4 chương: Managing Client Access; Managing Message Routing; Managing Mailbox Databases; Managing Public Folders. Phần 3 “Mitigating Risk” gồm 4 chương: Administering Mailbox Content; Maintaining Reliability and Availability; Monitoring Health and Performance; Securing Exchange Server.

Каталог: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào

tải về 17.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương