1- sám hối phát nguyệN


SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ÐẠO (I)tải về 214.87 Kb.
trang9/80
Chuyển đổi dữ liệu01.09.2023
Kích214.87 Kb.
#55105
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   80
nam mo

17. SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ÐẠO (I)


(Mùng tám tháng chạp)
Hào quang chiếu diệu.
Sáng tỏ mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Ðệ tử lòng thành bài sám,
Trước điện dâng hoa,
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca,
Ba ngôi thường trú.
Ðệ tử chúng con,
Nhân lành chưa đủ,
Nghiệp báo theo hoài.
Nay nhờ Văn Phật Như Lai,
Giáng trần cứu độ,
Sáu năm khổ hạnh,
Bảy thất tham thiền,
Ma oán dẹp yên,
Thần long che chở,
Tâm quang rực rỡ.
Chứng lục thần thông.
Lộ chiếu minh tinh,
Ðạo thành Chánh giác,
Trời, người hoan lạc,
Dậy tiếng hoan hô.
Năm mươi năm hóa độ,
Ba trăm hội đàm kinh,
Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ,
Tiếp Hiền Thánh siêu sinh Tịnh độ.
Muôn đời xưng tán,
Vạn đức hồng danh,
Ðệ tử chí thành,
Lễ bày kỷ niệm.
Tâm hương phụng hiến,
Gọi chút báo ân,
Ngửa trông Vô thượng Pháp vương, Từ bi gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Bồ Tát.(3 lần)
18. SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN (I)


(Rằm tháng hai)
Ðệ tử nay một lòng thành kính,
Giờ phút này quì giữa Ðạo tràng.
Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn,
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ.
Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ,
Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân.
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần,
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng,
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng,
Pháp yếu cần Di giáo Tôn đồ,
Ðại Tập đường hội họp Bí sô,
Nhắc nhở lại các phần đạo phẩm,
Khuyên tinh tấn thời thường suy gẫm,
Chớ mảy may lười biếng buông lung,
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng,
Khai thị trước nhân duyên diệt độ.
Ðều ba cõi Nhân Thiên thống khổ,
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa,
Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa,
Giở Di giáo Niết bàn đọc lại.
Cảm động quá, lòng con tê tái,
Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa la,
Giữa hàng cây Song thọ Diêm đà.
Trên ngọn tháp nghiêng mình Từ Phụ.
Khắp đại chúng mặt mày ủ rủ,
Khóc than vật vã cực bi ai,
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài,
Nhìn đạo lý vô thường sự vật,
Ðừng chấp trước huyễn thân còn mất,
Hãy nương theo giới luật tu trì,
Phật diệt còn Pháp đó quy y,
Tinh nhất hẳn tới kỳ giải thoát.
Kiến giải có gì chưa dứt khoát,
Chóng nêu lên, cầu quyết tân nghi,
Nhập Niết bàn đã sắp tới thì,
Thời khắc đúng như khi thành Ðạo.
Nghe phó chúc lòng càng áo não,
Trăm mắt nhìn thấu đạo Kim Thân,
Chi tiết ngưng giao động lần lần,
Như Lai đã chứng vui tịch diệt.
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc,
Khác nào đàn con mất mẹ hiền,
Thụy linh ứng khắp Ðại thiên,
Tu Di nghiêng ngã đất liền động rung!
Phạm Vương, Ðế Thích, Thiên Cung,
Tung hoa trổi nhạc không trung cúng dường.
Chúng con phúc bạc vận ương,
Sinh xa đời Phật, thiếu phương tiện lành,
Thiết tha cầu chứng vô sanh,
Giới hương biểu lộ, tấc thành cúng dâng,
Cúi xin Vô Thượng Năng Nhân.Từ bi gia hộ


tải về 214.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   80
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương