1- sám hối phát nguyệNtải về 214.87 Kb.
trang2/80
Chuyển đổi dữ liệu01.09.2023
Kích214.87 Kb.
#55105
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
nam mo

6- PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI


(Sám hối nguyện III)
Ðệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Ðắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài vô thượng giác;
Biển trần khổ lâu đời luân lạc,
Với sinh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Ðoàn con dại, từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,
Xin sám hối để lòng thanh thoát;
Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,
Từ bi vô lượng cứu quần sinh,
Ôi ! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác, để đời quang đãng,
Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,
Ðể theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;
Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,
Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,
Con nhớ đức Di Ðà Lạc quốc,
Phật A Di Ðà thân kim sắc,
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
Trong hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Quy mạng lễ A Di Ðà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.


7. SÁM PHÁT NGUYỆN


(Sám phát nguyện III)
Chúng đệ tử hết lòng phát nguyện,
Nguyện tu theo hạnh thiện tịnh nhơn,
Dứt hết ba nghiệp ác nhơn,
Bao nhiêu thiện nghiệp sanh lần lớn lên,
Lòng cầu nguyện trang nghiêm thanh tịnh,
Phước trí sanh quyết định hiện tiền,
Nguyện Di Ðà Phật cha hiền,
Quan Âm, Thế Chí ái liên nhiếp lời,
Thương con trẻ hiện thời tướng tốt,
Phóng hào quang sáng suốt sạch trong,
Thân tôi được chiếu suốt thông,
Dứt rồi ba chướng sạch trong căn trần,
Lòng cầu muốn hằng tu tịnh hạnh,
Mong thân tâm đức Thánh thấm nhuần,
Căn lành Tịnh độ giữ thuần,
Chăm lòng niệm niệm chừng chừng không quên,
Trong những giấc thùy miên mộng mị,
Nguyện cho thường được thấy Tây thiên,
Ðủ điều tốt đẹp trang nghiêm,
Vui ưng trong dạ, phỉ nguyền ước mong,
Càng hăng hái sanh lòng tinh tấn,
Nguyện đến khi xả tận báo thân,
Giờ đà biết trước tỏ phân,
Chướng duyên dứt sạch chẳng ngần ngại chi,
Trí huệ sáng, niệm thì tăng trưởng,
Không bịnh đau, hết vướng khổ phiền,
Lòng không vọng tưởng đảo điên,
Di Ðà Phật hiện nghiểm nhiên sáng lòa,
Theo bảo ngự hà sa Bồ Tát,
Mắt trông ra khoái lạc vui mừng,
Chỉ trong khoảnh khắc có chừng,
Tức thời thoát được khỏi vòng trầm luân,
Sanh về cõi muôn phần sung sướng,
Về đến nơi tự tướng thấy liền,
Mình sanh ngồi ở hoa sen,
Hoa khai mong được Phật truyền thọ cho,
Ðược thọ ký rồi lo nguyện cũ.
Ðem thân nầy tự tại hóa phân,
Khắp trong cõi Phật vi trần,
Thuận cơ các giống, tùy căn mỗi loài.
Mở phương tiện làm hoài lợi lạc,
Ích nhiêu nhiêu, Phật sát vô biên,
Chúng sanh nhiều đến ức thiên,
Thảy đều mở rộng tâm nguyên Bồ đề,
Rồi rảnh khổ trọn bề thư thả,
Chốn bể trần thảy cả bước qua,
Ði về cõi Phật Di Ðà,
Là nơi Cực lạc vô ra thanh nhàn,
Giữ một hạnh nguyện hằng như vậy,
Niệm niệm hoài, giải đãi được đâu,
Ngày nay mãi đến đời sau,
Luôn luôn một niệm trước sau không ngừng,
Con thề quyết đem thân trải khắp,
Dứt nghiệp duyên tu tập tinh cần,
Lại đem lòng miệng kính dâng,
Chuyên làm Phật sự để hằng độ sanh.

tải về 214.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương