1 ý nãi ®Õn t¸c phÈm cña C. M¸c "Gãp phÇn phª ph¸n khoa kinh tÕ chÝnh trÞ", xuÊt b¶n vµo th¸ng S¸u 1859 ë BÐc-lin xem C. M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, Hµ Néi, 1993, ttải về 45.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích45.67 Kb.772

Chó thÝch
Chó thÝch

773
Chó thÝch

1 ý nãi ®Õn t¸c phÈm cña C.M¸c "Gãp phÇn phª ph¸n khoa kinh tÕ chÝnh trÞ", xuÊt b¶n vµo th¸ng S¸u 1859 ë BÐc-lin (xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, Hµ Néi, 1993, t.13, tr.8-225. -12.

2 ¡ng-ghen ®· kh«ng kÞp thùc hiÖn ý ®Þnh cña m×nh vÒ viÖc xuÊt b¶n cuèn "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" cña C.M¸c víi t­ c¸ch lµ tËp IV cña bé "T­ b¶n". Cuèn "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" ®· ®­îc C. Cau-xky xuÊt b¶n vµo nh÷ng n¨m 1905-1910, nh­ng trong ®ã cã c¶ mét lo¹t nh÷ng ®o¹n tho¸t ly khái b¶n th¶o cña t¸c gi¶ mét c¸ch tïy tiÖn, víi nh÷ng sù x¸o trén vµ c¾t xÐn. B¶n in míi cña cuèn "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" ®· ®­îc ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c - Lª-nin trùc thuéc Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng céng s¶n Liªn X« (tr­íc ®©y) thùc hiÖn vµo nh÷ng n¨m 1954-1961. Xem C.M¸c "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" "T­ b¶n", tËp IV, phÇn I (M¸t-xc¬-va, 1954), phÇn II (M¸t-xc¬-va, 1957), phÇn III (M¸t-xc¬-va, 1961). -15.

3 Trong sè rÊt nhiÒu quyÓn vë cã nh÷ng ghi chó cña M¸c vµo thêi kú ®ã, ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c - Lª-nin trùc thuéc Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng céng s¶n Liªn X« (tr­íc ®©y) ®· c«ng bè mét phÇn nh÷ng ghi chó cña M¸c lÊy tõ nh÷ng nguån tµi liÖu Nga. Xem "T­ liÖu cña M¸c vµ ¡ng-ghen", tËp XI (M¸t-xc¬-va, 1948), tËp XII (M¸t-xc¬-va, 1952), tËp XIII (M¸t-xc¬-va, 1955). -16.

4 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng Nga, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, xuÊt b¶n lÇn thø hai, M¸t-xc¬-va, 1961, t.21, tr. 180-194. -19.

5 ¡ng-ghen muèn nãi ®Õn bøc th­ cña Rèt-bÐc-tót göi I. Txe-le-r¬, viÕt ngµy 14 th¸ng Ba 1875 vµ ®­îc c«ng bè lÇn ®Çu tiªn n¨m 1879 trong tê t¹p chÝ ë Tuy-bin-ghen: "Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft".

"Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" ("T¹p chÝ vÒ khoa häc qu¶n lý nhµ n­íc nãi chung") - t¹p chÝ kinh tÕ - chÝnh trÞ cña ph¸i tù do, xuÊt b¶n kh«ng liªn tôc nh÷ng n¨m 1844 - n¨m 1943 ë Tuy-bin-ghen. -19.

6 "Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" ("B¸o míi TØnh Ranh. C¬ quan cña phong trµo d©n chñ") ®­îc xuÊt b¶n hµng ngµy ë Khuªn d­íi sù chñ biªn cña M¸c, tõ ngµy 1 th¸ng S¸u 1848 ®Õn ngµy 19 th¸ng N¨m 1849. Tham gia ban biªn tËp cßn cã ¡ng-ghen, V. V«n-ph¬, G. VÐc-th¬, Ph. V«n-ph¬, E. §ron-ke, Ph. Phlai-li-gr¸t vµ G. BuyÕc-ghÐc-x¬.

Lµ c¬ quan chiÕn ®Êu cña ph¸i v« s¶n trong phong trµo d©n chñ tê "Neue Rheinische Zeitung" ®· ®ãng vai trß gi¸o dôc quÇn chóng nh©n d©n, ®éng viªn quÇn chóng nh©n d©n ®Êu tranh chèng thÕ lùc ph¶n c¸ch m¹ng. Nh÷ng bµi x· luËn x¸c ®Þnh lËp tr­êng cña tê b¸o vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña cuéc c¸ch m¹ng §øc vµ c¸ch m¹ng ch©u ¢u nh÷ng n¨m 1848 - 1849, th­êng th­êng lµ do M¸c vµ ¡ng-ghen viÕt.

LËp tr­êng kiªn quyÕt vµ kh«ng khoan nh­îng cña tê b¸o, chñ nghÜa quèc tÕ chiÕn ®Êu cña nã, nh÷ng sù v¹ch trÇn vÒ mÆt chÝnh trÞ trªn c¸c trang cña tê b¸o nh»m chèng l¹i ChÝnh phñ Phæ vµ c¸c nhµ ®­¬ng côc ®Þa ph­¬ng ë Khuªn, - tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ngay tõ nh÷ng th¸ng ®Çu tån t¹i cña tê "Neue Rheinische Zeitung" ®· lµm cho tê b¸o bÞ b¸o chÝ cña giíi qu©n chñ phong kiÕn vµ giíi t­ s¶n tù do h·m h¹i còng nh­ bÞ chÝnh phñ truy lïng, sù h·m h¹i vµ sù truy lïng nµy t¨ng lªn ®Æc biÖt m¹nh mÏ tõ sau cuéc ®¶o chÝnh ph¶n c¸ch m¹ng ë Phæ vµo th¸ng M­êi mét - th¸ng Ch¹p 1848.

MÆc dï bÞ truy lïng vµ bÞ c¶nh s¸t g©y trë ng¹i, tê "Neue Rheinische Zeitung" vÉn dòng c¶m b¶o vÖ lîi Ých cña phong trµo d©n chñ c¸ch m¹ng, cña giai cÊp v« s¶n. Th¸ng N¨m 1849, trong hoµn c¶nh tæng tÊn c«ng cña thÕ lùc ph¶n c¸ch m¹ng, ChÝnh phñ Phæ ®· ra lÖnh trôc xuÊt M¸c ra khái ranh giíi n­íc Phæ. ViÖc trôc xuÊt M¸c vµ sù khñng bè nh÷ng biªn tËp viªn kh¸c cña tê "Neue Rheinische Zeitung", lµ nguyªn nh©n ®×nh b¶n tê b¸o ®ã. Sè cuèi cïng cña "Neue Rheinische Zeitung", tøc lµ sè 301, in b»ng mùc ®á, ®· ra ®êi ngµy 19 th¸ng N¨m 1849.

Trong lêi tõ biÖt göi tíi nh÷ng ng­êi c«ng nh©n c¸c biªn tËp viªn cña tê b¸o tuyªn bè r»ng: "Lêi nãi cuèi cïng cña hä ë kh¾p mäi n¬i bao giê còng vÉn lµ: gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n!".

VÒ sù phª ph¸n trªn tê "Neue Rheinische Zeitung" ®èi víi lêi nãi vµ hµnh ®éng cña Rèt-bÐc-tót, xem: C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.5, tr.126, 127, 202, 344, 493, 500, 501; t.6, tr. 12-21.

7 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1987, t.4, tr.107-256. -21.

8 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.6, tr.537-576. -21.

9 I.K. Rodbertus. "Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief: Widerlegung der Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie". Berlin, 1851, S.87. -22.

10 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1969, ph. II, tr.6. -23.

11 A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A new edition in four volumes. London, 1843, vol. I, p.131, 132. -23.

12 A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A new edition in four volumes. London, 1843, vol. I, p.134. -23.

13 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1965, ph.I, tr. 100. -24.

14 A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A new edition in four volumes. London, 1843, vol. I, p.172-173. -24.

15 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1965, ph. I, tr.104. -24.

16 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1965, ph. I, tr.100. -25.

17 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.733-739. -26.

18 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.828. -26.

19 "Anh thî v¸ giµy kú dÞ" - ®ã lµ c¸i tªn mµ t¸c gi¶ tËp s¸ch nhá "Some Illustrations of Mr. M'Culloch's Principles of Political Economy". Edinburgh, 1826, ®· ®Æt cho M¾c Cu-lèc. TËp s¸ch nhá nµy ®­îc xuÊt b¶n d­íi biÖt hiÖu lµ M.Mun-li-on; t¸c gi¶ cña nã lµ Gi.Uyn-x¬n. -27.

20 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", tiÕng Nga, M¸t-xc¬-va, 1961, ph. III, tr.222-223. -28.

21 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", tiÕng Nga, M¸t-xc¬-va, 1961, ph. III, tr.237-238. -28.

22 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1987, t.4, tr.151. -29.

23 I.K.Rodbertus-Jagetzow. "Briefe und socialpolitische Aufsätze". Herausgegeben von Dr.R. Meyer, Berlin, [1881] Bd.I. S.111. -34.

24 Xem chó thÝch 4. -35.

25 ý nãi ®Õn t¸c phÈm cña M¸c: "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" (Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1969, ph. II, ch. 8). -35.

26 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1969, ph. II. -37.

27 Xem C.M¸c. "T­ b¶n", tiÕng Nga, tËp III, ph. I vµ II. -37.

28 Nhan ®Ò nµy lµ cña ViÖn nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c - Lªnin trùc thuéc Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng céng s¶n Liªn X« (tr­íc ®©y) ®Æt. -41.

29 Xem C.M¸c. "T­ b¶n", tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé, M¸t-xc¬-va, tËp I, phÇn thø b¶y. -57.

30 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.849-851. -67.

31 Xem [Bailey, Samuel] "A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value; chiefly in Reference to the Writings of Mr. Ricardo and his Followers. By the author of Essays on the Formation and Publication of Opinions". London, 1825, p.72.-163.

32 Quèc gia ng­êi In-ca - mét quèc gia chiÕm h÷u n« lÖ tån t¹i tõ ®Çu thÕ kû XV ®Õn gi÷a thÕ kû XVI trªn l·nh thæ cña n­íc Pª-ru hiÖn nay; trong quèc gia ®ã cßn cã rÊt nhiÒu tµn tÝch cña chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû. -177.

33 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.519. -204.

34 "The Economist" ("Nhµ kinh tÕ") - mét t¹p chÝ Anh ra hµng tuÇn, viÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, xuÊt b¶n ë Lu©n §«n tõ n¨m 1843; lµ c¬ quan cña giai cÊp ®¹i t­ s¶n c«ng nghiÖp. -208.

35 A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A new edition in four volumes. London, 1843, vol. II, p.249-252. -213.

36 J. Lalor. "Money and Morals: a Book for the Times". London, 1852, p.43, 44.

J.C.L. Simonde de Sismondi. Ðtudes sur l'Ðconomie politique". Tome I, Bruxelles, 1837, p.49 etc. -213.

37 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.875-886. -215.

38 J.B.Say. "TraitÐ d'Ðconomie politique". TroisiÌme Ðdition, Paris, 1817, tome II, p.433. -229.

39 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.799-801. -232.

40 Xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", tiÕng Nga, M¸t-xc¬-va, 1961, ph. III, tr.306-308. -240.

41 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.272-273. -240.

42 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.271. -241.

43 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr. 250-264. -249.

44 ë ®©y còng nh­ ë ®o¹n sau ®©y (tr.), M¸c trÝch dÉn b¶n b¸o c¸o cña R.P.Uy-li-am-x¬, ®¨ng trªn tê "Money Market Review" ("t¹p chÝ thÞ tr­êng tiÒn tÖ") ngµy 2 th¸ng Ch¹p 1867. -256.

45 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.306-309, 580-581. -260.

46 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.610, chó thÝch 191a. -261.

47 M¸c nghiªn cøu hÖ thèng tÝn dông t­ b¶n chñ nghÜa ë trong tËp III bé "T­ b¶n" (Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1994, t.25). -272.

48 ë ®©y, M¸c trÝch dÉn cuèn s¸ch cña A. P«-te-r¬ "Political Economy" its Objects, Uses, and Principles: considered wit Reference to the Condition of the American People". New York, 1841. Nh­ ng­êi ta thÊy râ qua lêi më ®Çu, phÇn lín cuèn s¸ch nµy chñ yÕu lµ in l¹i (cã nh÷ng chç söa ®æi cña A. P«-te-r¬) m­êi ch­¬ng ®Çu cuèn s¸ch cña Gi. Xc¬-rèp, cuèn "Principles of Political Economy", xuÊt b¶n t¹i Anh n¨m 1833. -278.

49 Trong b¶n th¶o, M¸c chØ râ sù sai lÇm cña mét ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n thêi gian l­u th«ng cña t­ b¶n nh­ vËy. Thêi gian chu chuyÓn trung b×nh trong ®o¹n trÝch dÉn ë ®©y (16 th¸ng) ®­îc tÝnh kÓ c¶ lîi nhuËn 7 1/2% cho mét tæng t­ b¶n lµ 50 000 ®«-la. NÕu kh«ng tÝnh ®Õn lîi nhuËn, th× thêi gian chu chuyÓn cña t­ b¶n ®ã lµ 18 th¸ng. -279.

50 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.214-215. -280.

51 Trong nh÷ng tr­êng hîp M¸c kh«ng chØ râ sè trang t¸c phÈm cña A. XmÝt mµ «ng trÝch dÉn, th× sè trang ®ã ®­îc nªu trong ®o¹n ghi chó n»m trong dÊu ngoÆc vu«ng cña ban biªn tËp, theo sè trang cña b¶n: A. Smith. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". A new edition in four volumes. London, 1843. -284.

52 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.302-303. -301.

53 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.858-862. -319.

54 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng Nga, xuÊt b¶n lÇn thø hai. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, M¸t-xc¬-va, t.25, phÇn I, tr.219-223. -320.

55 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.876-879. -322.

56 M¸c muèn nãi ®Õn tËp I bé "T­ b¶n". Xem C.M¸c vµ Ph. ¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr. 309 chó thÝch 25. -336.

57 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.888-890. -338.

58 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng Nga, xuÊt b¶n lÇn thø hai. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, M¸t-xc¬-va, t.25, phÇn I, ch­¬ng I-III. -338.

59 J. St. Mill. "Essays on some unsettled Questions of Political Economy". London, 1844, p.164. -339.

60 G. Ramsay. "An Essay on the Distribution of Wealth". Edinburgh, 1836, pp. 21 24. -339.

61 H. D. Macleod. "The Elements of Pilitical Economy", 1858, pp. 76-80. -339.

62 R. H. Patterson. "The Science of Finance. A practical Treatise". Edinburgh and London, 1868, p.129 -144. -339.

63 "Manava-Dharma-Sastra", hay nh÷ng ®¹o luËt Ma-nu, lµ mét bé luËt cña Ên §é thêi cæ, gåm nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh vÒ mÆt t«n gi¸o, ph¸p luËt vµ nghi lÔ, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña mçi mét ng­êi Hin-®u theo ®óng gi¸o lý cña ®¹o Bra-man. TruyÒn thèng Ên §é cho r»ng ng­êi so¹n ra ®¹o luËt Êy lµ Ma-nu, thuû tæ cã tÝnh chÊt thÇn tho¹i cña loµi ng­êi.

M¸c trÝch dÉn theo cuèn: "Manava-Dharma-Sastra, or the Institutes of Manu according to the gloss of Kulluka, comprising the indian System of duties, religious and civil", Third edition, Madras, 1863, p.281. -353.

64 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.376-385. -355.

65 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.441-453. -437.

66 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.799, 800-801. -453.

67 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.173. -501.

68 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.175-178. -502.

69 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.13, tr.148. -507.

70 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.880-885, 1058-1060. -522.

71 M¸c ph©n tÝch "BiÓu kinh tÕ" cña Kª-nª mét c¸ch tØ mØ h¬n trong cuèn "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­" (xem C.M¸c. "C¸c häc thuyÕt vÒ gi¸ trÞ thÆng d­", q.I, t.I, Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt, Hµ Néi, 1973, tr.513-579. -527.

72 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.832-833. -528.

73 W. Roscher. "System der Volkswirtschaft, Band I: Die Grundlagen der Nationalokönomie". Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart und Augsburg, 1858. -545.

74 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.302-304. -580.

75 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.172-173. -606.

76 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.840-841. -642.

77 J.B.Say. "Lettres µ M. Malthus sur diffÐrents sujets d'Ðconomie politique, notamment sur les causes de la stagnation gÐnÐrale du commerce". Paris, 1820. -645.

78 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.245-246. -703.

79 "Viªn thanh tra Brª-dÝch" ("Entspektor Brasig") lµ mét nh©n vËt trong nhiÒu t¸c phÈm cña nhµ v¨n hµi h­íc ng­êi §øc lµ Ph. Roi-t¬ (1810 - 1874). -704.

80 Häc viÖn Ph¸p - c¬ quan khoa häc cao nhÊt gåm mÊy ngµnh hay viÖn; tån t¹i tõ n¨m 1795. §e-xtuýt §ê T¬-ra-xi lµ viÖn sÜ ViÖn khoa häc ®¹o ®øc chÝnh trÞ. -714.

81 Thµnh ng÷ "©m nh¹c cña t­¬ng lai" cã tõ khi cuèn "T¸c phÈm nghÖ thuËt cña t­¬ng lai" cña nhµ so¹n nh¹c ng­êi §øc Ri-s¸c V¸c-n¬, ra ®êi n¨m 1850; nh÷ng ng­êi chèng l¹i c¸c quan ®iÓm cña R.V¸c-n¬ trong lÜnh vùc s¸ng t¸c ©m nh¹c ®· ®em l¹i cho thµnh ng÷ nµy mét ý nghÜa ch©m biÕm. -721.82 Xem C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993, t.23, tr.860. -740.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương