Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệPtải về 0.76 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Đề án môn học
Chuyên ngành Thương mại Quốc tế

Đề tài
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHÂU ĐẾN NĂM 2015

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2009

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 7

1.1. Khái niệm xuất khẩu 7

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của xuất khẩu 7

1.3. Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 7

1.3.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước 8

1.3.2. Xuất khẩu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 8

1.3.3. Xuất khẩu tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 9

1.3.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại 10

1.4. Các loại hình xuất khẩu 10

1.4.1. Xuất khẩu trực tiếp 10

1.4.2. Xuất khẩu gián tiếp 11

1.4.3. Buôn bán đối lưu 11

1.4.4. Xuất khẩu tại chỗ 12

1.4.5. Tái xuất khẩu 12

1.4.6. Xuất khẩu theo nghị định thư 12

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp 12

1.5.1. Các nhân tố bên ngoài 12

1.5.1.1. Nhân tố chính trị- luật pháp 12

1.5.1.2. Nhân tố kinh tế 13

1.5.1.3. Nhân tố văn hóa, xã hội 14

1.5.1.4. Nhân tố khoa học công nghệ 15

1.5.1.5. Nhân tố cạnh tranh quốc tế 15

1.5.2. Các nhân tố bên trong 15

1.5.2.1. Nguồn nhân lực 15

1.5.2.2. Khả năng tài chính của các doanh nghiệp 16

1.5.2.3. Khả năng nghiên cứu phát triển 16

1.5.2.4. Hệ thống cơ sở vật chất- kĩ thuật hiện có của doanh nghiệp 17

1.6. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu 17

1.6.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường, đối tác xuất khẩu 17

1.6.1.1. Nghiên cứu thị trường 17

1.6.1.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 18

1.6.1.3. Lựa chọn đối tác xuất khẩu 18

1.6.2. Lập phương án kinh doanh hàng xuất khẩu 18

1.6.3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 19

1.6.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 19

1.6.4.1. Kiểm tra L/C ( nếu thanh toán theo L/ C) 19

1.6.4.2. Xin giấy phép xuất khẩu 19

1.6.4.3. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 20

1.6.4.4. Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu 20

1.6.4.5. Thuê phương tiện vận tải 20

1.6.4.6. Mua bảo hiểm 20

1.6.4.7. Làm thủ tục hải quan 21

1.6.4.8. Giao hàng xuất khẩu 21

1.6.4.9. Làm thủ tục thanh toán 21

1.6.4.10. Giải quyết khiếu nại ( nếu có) 21

1.6.5. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu 21

1.7. Một số vấn đề cơ bản thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp 22

1.7.1. Vấn đề về sản xuất 22

1.7.2. Nghiên cứu mở rộng thị trường 22

1.7.3. Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế 23

1.7.4. Vấn đề nguồn vốn 23

1.7.5. Vấn đề nguồn nhân lực 24

Chương 2. THỊ TRƯỜNG ĐỨC VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN 24

2.1. Tồng quan về hợp tác giữa Việt Nam và Đức 24

2.1.1. Về thương mại 25

2.1.2. Về đầu tư 26

2.1.3. Hợp tác phát triển của Đức với Việt Nam 27

2.2. Giới thiệu sản phẩm cà phê nhân 28

2.3. Tình hình cung- cầu cà phê nhân tại thị trường Đức 29

2.4. Tình hình xuất nhập khẩu cà phê nhân ở thị trường Đức 30

2.5. Tình hình xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam vào thị trường Đức 31

2.6. Cơ hội và thách thức khi xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam vào thị trường Đức 32

2.6.1. Cơ hội 32

2.6.2. Thách thức 33

Chương 3. THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC 34

3.1. Tổng quan về sản phẩm cà phê nhân và vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh Đăk Lăk 34

3.1.1. Tổng quan về sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đăk Lăk 34

3.1.1.1. Chủng loại cà phê 34

3.1.1.2. Quy trình chế biến cà phê nhân 34

3.1.1.3. Các lợi thế trong sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê của tỉnh Đăk Lăk. 36

3.1.1.3.1. Lợi thế trong sản xuất 36

3.1.1.3.2. Lợi thế trong xuất khẩu 37

3.1.2. Vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân tỉnh Đăk Lăk 37

3.1.2. Vai trò xuất khẩu cà phê nhân đối với nền kinh tế quốc dân tỉnh Đăk Lăk 38

3.1.2.1. Tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu máy móc, khoa học- công nghệ, vật tư phục vụ quá trình công nghiệp hóa- Hiện đại hóa tỉnh. 38

3.1.2.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất và các ngành kinh tế khác của tỉnh phát triển. 38

3.1.2.3. Tích cực trong việc giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận lớn nông dân và cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân trong tỉnh. 39

3.1.2.4. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của tỉnh nói riêng, của nước ta nói chung với các nước trên thế giới. 39

3.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 39

3.1.4.1. Nhân tố bên ngoài 39

3.1.4.2. Nhân tố bên trong 41

3.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 43

3.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 43

3.2.1.1. Kết quả sản xuất 43

3.2.1.2. Kết quả kinh doanh 45

3.2.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh đến năm 2015 50

3.3. Thực trạng xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 51

3.3.1. Kết quả xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 51

3.3.2. Phân tích kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh 53

3.3.2.1. Theo cơ cấu chủng loại 53

3.3.2.2. Theo cơ cấu thị trường 55

3.3.2.3. Theo phương thức xuất khẩu 56

3.3.3. Đánh giá chung về kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 57

3.3.3.1. Thành tựu 57

3.3.3.2. Tồn tại 57

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK ĐẾN NĂM 2015 59

4.1. Mục tiêu, cơ sở đề xuất giải pháp 59

4.2. Dự báo thị trường cà phê nhân trong nước và thị trường Đức đến năm 2015 60

4.2.1. Đối với thị trường trong nước 60

4.2.2. Đối với thị trường thế giới và Đức 60

4.3. Định hướng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thi trường Đức đến năm 2015 61

4.4. Một số giải pháp cụ thể thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Đức của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2015 63

4.4.1. Nâng cao sản lượng, chất lương cà phê 63

4.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực 64

4.4.3. Xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê Đăk Lăk 65

4.4.4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại 66

4.4.5. Sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu 66

KIẾN NGHỊ 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

PHỤ LỤC 1 72: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
luan-van-de-tai-cd-dh -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
luan-van-de-tai-cd-dh -> PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam
luan-van-de-tai-cd-dh -> Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học văn hóa hà NỘi khóa luận tốt nghiệP


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương