Đề thi toán lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2011 2012tải về 11.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.08 Kb.

Chúc các em thi tốt! http://violet.vn/thayNSTHcoL

http://violet.vn/thcs-nguyenvantroi-hochiminh


Đề thi toán lớp 6 Trần Đại Nghĩa 2011 - 2012

Câu 1 (2 điểm)


a) Tính
A =

và viết kết quả dưới dạng hỗn số


b) Tính
B =

Câu 2 (2 điểm)


Hai người thợ chia nhau 105000 đồng tiền công. Tỉ số tiền công của người thứ nhất so với tiền công của người thứ hai là 3/4. Hỏi mỗi người được lãnh bao nhiêu tiền ?

Câu 3 (2 điểm)


Hiệu giữa hai số là 0,7. Nếu gấp số lớn lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng sẽ là 72,7. Hãy tìm hai số đã cho.

Câu 4 (2 điểm)


Cho phân số 31/43. Hỏi phải trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng số nào để được phân số mới có giá trị bằng 5/11 ?

Câu 5 (2 điểm)


a) Cho tam giác ABC có diện tích là 150 cm2 (xăng - ti - mét vuông). Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2. Tính đáy BC của tam giác.
b) Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 3m thì diện tích thửa đất sẽ giảm đi 42 m2. Tính diện tích của thửa đấy ấy.

HẾT !


Câu 1:
a)

b)

Câu 2:
Hai người thợ chia nhau 105000 đồng tiền lương. Tỉ số tiền công của người thứ nhất so với tiền công của người thứ 2 là 3/4. Hỏi mỗi người lãnh được bao nhiêu tiền?


Giải:
Sơ đồ:

Giá trị một phần:
105000:(3+4) =15000(đồng)
Số tiền người thợ thứ nhất đươc là:
15000x 3 = 45000( đồng)
Số tiền người thợ thứ 2 được là:
15000x4=60000 ( đồng)
Đáp số: thợ 1: 45000 đồng
thợ 2: 60000 đồng
Câu 3:
Hiệu giữa 2 số là 0,7. Nếu số lớn gấp lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng sẽ là 72,7. Hãy tìm 2 số đã cho.
Giải:
Sơ đồ:

Nhìn vào sơ đô ta thấy: hiệu của hiệu sau khi tăng số thứ nhất và hiệu ban đầu chính là 4 lần số thứ nhất:
72,7-0,7=72
Số thứ nhất là:
72 : 4 = 18
Số thứ hai là:
18 - 0,7 = 17,3
Đáp số: số thứ nhất : 18
Số thứ hai: 17,3
Câu 4:
Cho phân số 31/43. Hỏi phải trừ ở cả tử và mẫu của phân số đó cùng với số nào để được một phân số mới có giá trị bằng 5/11
Giải:
Vì cùng trừ vào tử và mẫu cùng một số nên hiệu giữa tử và mẫu không thay đổi:
43-31= 12
Sơ đồ phân số mới:

Giá trị một phần là:
12: (11-5)= 2
Tử số phân số mới là:
5x2 = 10
Số cần tìm là:
31-10 = 21
Đáp số: 21
Câu 5:
a. Cho tam giá ABC có diện tích là 150 cm2. Nếu kéo dài cạnh đáy BC ( về phía B) 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2. Tính đáy BC của tam giác.
Giải:

Gọi điểm D như hình vẽ, ta ABD chính là hình tam giác vậy chiều cao của tam giác ABC chính là chiều cao tam giác ABD
Chiều cao tam giác ABC hay tam giác ABD là:
37,5 x 2 : 5 = 15 ( cm)
Cạnh BC là :
150 x 2 : 15 = 20 ( cm)
Đáp số: 20 cm

b. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 3m thì diện tích thửa đất sẽ giảm đi 42 m2. Tính diện tích của thửa đất ấy.
Giái:

Ta chia phần diện tích bị mất đi thành 3 hình chữ nhật A,B,C như hình vẽ.
Diện tích hình C là:
3x 5 = 15( m2)
Vì diện tích hình A và B bằng nhau ( cùng là tích của chiều rộng và 3m) nên diện tích mỗi hình là:
( 42 - 15 ) :2 = 13,5 ( m2)
Chiều rộng thửa đất ban đầu:
13,5 : 3 = 4,5 ( m)
Chiều dài thửa đất ban đầu:
4,5 + 5 = 9,5 ( m)
Diện tích thửa đất ban đầu:
4,5 x 9,5 = 42,75 ( m2)
Đáp số: 42,75 m2
Chúc các em thi tốt 2 Trang web http://violet.vn/thayNSTHcoL

http://violet.vn/thcs-nguyenvantroi-hochiminh

Là 2 trang web gồm có phần: “ Ôn thi Đại học” với nhiều đề thi về TNPT và các bộ đề thi ĐH các môn. Để có thể xem và tải về, các em click vào Xem tất cả ở mục Đề thi, các môn sẽ xuất hiện và phần cuối là ôn thi ĐH. Hai trang web bổ xung cho nhau, có nhiều đề thi HSG các môn cấp 2 và ĐH.( Đặc biệt là Toán- thi chuyên)
: upload -> news
news -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> ĐỀ TÀI: TÍnh toán thiết kế BỂ tuyển nổi daf
news -> ĐỔi mới thể chế phân bổ nguồn lực và phân bổ LỢI Ích đỂ TẠO ĐỘng lực cho phát triển ts. Lê Đăng Doanh
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
news -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 138
news -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
news -> TỈnh thừa thiên huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương