ĐỀ thi thử ĐẠi họC, cao đẲng năm họC 2012 – 2013tải về 104.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích104.93 Kb.

Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2012 – 2013

Đề số 8

Môn: Sinh học

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Một gen có chiều dài 0,4080m. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 398 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào là hợp lí nhất.

A. Lưỡng cư B. Chim C. Thú D. Vi khuẩn

Câu 2: Cho các quần thể sau : 1. P = 100%AA. 2. P = 50%AA + 50%aa.

3. P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa. 4. P = 100%Aa. 5. P=100% aa.

Các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là

A. 2,3. B. 1,3,5 C. 1,2,3. D. 1,3,4,5

Câu 3: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/ 3/.

5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.

Phương án đúng là:A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 6.

Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do

A. Tinh trùng của bố không có gen ngoài nhân

B. Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng

C. Gen trên nhiễm sắc thể của mẹ nhiều hơn của bố

D. Trứng to hơn tinh trùng

Câu 5: Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau.

A. , f = 20%. B. , f = 40%.

C. , f = 20%. D. P.AaBb x AaBb.


Câu 6: Giả sử có một gen với số lượng các cặp nucleotit ứng với mỗi đoạn exon và intron như sau:

Exon

Intron

Exon

Intron

Exon

Intron

Exon

90

130

150

90

90

120

150

Phân tử protein có chức năng sinh học được tạo ra từ gen này chứa bao nhiêu axit amin?

A. 160 B. 159 C. 158. D. 76

Câu 7: Nhận định nào không đúng khi nói về hoạt động của opêrôn Lac (ở E.coli)?

A. Khi có mặt lactozơ thì gen điều hoà bị bất hoạt.

B. Vùng khởi động(P) là vị trí tương tác của ARN-polimeraza.

C. Gen điều hoà và cụm opêrôn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể (NST) hoặc thuộc 2 NST khác nhau.

D. Chất ức chế có bản chất là prôtêin.

Câu 8: Cơ chế phát sinh đột biến lệch bội là do

A. Một hoặc một số cặp NST không phân li trong phân bào.

B. Tất cả các cặp NST không phân li trong phân bào.

C. Một hoặc một số cặp NST không phân li trong giảm phân.

D. Tất cả các cặp NST không phân li trong nguyên phân.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.

B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

C. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

Câu 10: Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (G*) thì sau bao nhiêu lần nhân đôi sẽ tạo ra 31 gen đột biến dạng thay thế G-X bằng AT:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7.

Câu 11: Điểm giống nhau giữa đột biến gen trong tế bào chất và đột biến gen trong nhân là

A. Đều xảy ra trên ADN trong nhân tế bào.

B. Phát sinh trên ADN dạng vòng.

C. Không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng.

D. Phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, không xác định.

Câu 12: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cho cà chua tứ bội giao phấn với nhau thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 đỏ: 1 vàng. Kiểu gen bố, mẹ là

A. AAaa x aaaa B. AAaa x AAaa C. Aaaa x Aaaa D. Aa x Aa

Câu 13: Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

Dòng 1: ABCDEFGH Dòng 2: ABCGFDEH

Dòng 3: ABFGCDEH Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:A. 1 → 2 → 3→ 4 B. 1 → 4 → 3 → 2

C. 1 → 3 → 4 → 2 D. 1 → 2 → 4 → 3
Câu 14: Một cơ thể thực vật có kiểu gen AaBB, trong quá trình giảm phân tạo giao tử cặp Aa rối loạn sự phân li trong lần phân bào 2 , cặp BB phân li bình thường sẽ cho ra những loại giao tử nào?

A. AAB, aaB, B B. AaB, B C. AAB, aaB, AB D. AaB, aaB, a

Câu 15: Trong tự nhiên, thể đa bội ít gặp ở động vật vì

A. Động vật khó tạo thể đa bội vì có vật chất di truyền ổn định hơn.

B. Đa bội thể dễ phát sinh ở nguyên phân mà thực vật sinh sản vô tính nhiều hơn động vật.

C. Thực vật có nhiều loài đơn tính mà đa bội dễ phát sinh ở cơ thể đơn tính.

D. Cơ chế xác định giới tính ở động vật bị rối loạn gây cản trở trong quá trình sinh giao tử.

Câu 16: Nếu các tính trạng trội lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng thì đời sau của phép lai AaBbDd x AaBbDd sẽ có

A. 4 kiêu hình, 9 kiểu gen. B. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen.

C. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen. D. 8 kiểu hình, 27 kiểu gen.

Câu 17: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbCcDdHh  AaBbCcDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 135/1024 B. 270/1024 C. 36/1024 D. 32/1024

Câu 18: Ở người, bệnh nào sau đây là do đột biến gen lặn trên NST thường gây nên

A. Bệnh bạch tạng và bệnht có túm lông ở vành tai

B. Bệnh phêninkêto niệu và bạch tạng

C. Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông

D. Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu

Câu 19: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?

A. Tạo ra giống dâu tằm tam bội 3n

B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

D. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – carôten trong hạt.

Câu 20: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1,a1,A2,a2,A3,a3),chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Khi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, tỷ lệ số cây có chiều cao 150cm là

A.6/64 B. 32/64 C.15/64 D.20/64

Câu 21: Trong một gia đình bố mẹ bình thường, sinh con đầu lòng bị hội chứng đao, ở lần sinh con thứ 2 con của họ sẽ

A. Không bao giờ xuất hiện vì chỉ có một giao tử mang đột biến.

B. Chắc chắn bị hội chứng Đao vì đây là bệnh di truyền.

C. Không bao giờ bị hội chứng Đao vì mỗi gia đình chỉ có tối đa một người bị hội chứng Đao

D. Có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số thấp

Câu 22: Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau( A, T, G, X ) có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nuclêôtit loại G

A. 37 B. 38 C. 39 D. 40


Câu 23: Nói về tương tác gen, câu nhận xét đúng là :

A. Một gen trong tế bào có thể tham gia qui định nhiều tính trạng khác nhau., hiện tượng này gọi là tương tác gen

B. Ở cơ thể sinh vật chỉ gặp hình thức tương tác giữa 2 cặp gen không alen với nhau, không có sự tương tác giữa 3 hay 4 ... cặp gen không alen với nhau.

C. Các gen trong tế bào không trực tiếp tác động qua lại với nhau. Chỉ có các sản phẩm của các gen có thể tương tác với nhau để hình thành nên tính trạng

D. Chính gen trong tế bào đã trực tiếp tác động qua lại với nhau tạo ra hiện tượng tương tác gen

Câu 24: Hai tế bào có kiểu gen khi giảm phân bình thường, có trao đổi chéo thực tế cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 1 B. 4 C. 8 D. 16

Câu 25: Ở phép lai , nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số 40% thì tỉ lệ kiểu gen thu được ở đời con là:

A. 3% B. 4,5% C. 9% D. 12%

Câu 26: Cở sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

A. Phân li ngẫu nhiên giữa các cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

B. Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết

C. Sự trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn của cặp NST tương đồng dẫn đến sự hoán vị giữa các gen trên cùng một cặp NST tương đồng

D. Đột biến cấu trúc của các NST ở các tế bào sinh dục liên quan đến sự thay đổi vị trí của các gen không alen

u 27: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là:

AB = 20 cM, AC = 5 cM, BC = 25 cM, BD = 22 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó làA. A B C D. B. AD C B. C. B AD C. D. B D A C.

Câu 28: Ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính là

A. Phát hiện các yếu tố môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính

B. Điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tùy thuộc vào mục tiêu sản xuất

C. Điều khiển giới tính của cá thể trong quá trình sống

D. Phát hiện các yếu tố môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính

Câu 29: Hiện tượng di truyền chéo liên quan tới trường hợp nào sau đây?

A. Gen trong tế bào chất, hoặc gen trên NST Y( giới cái: XY) B. Gen trên NST Y

C. Gen trong tế bào chất D. Gen trên NST X

Câu 30: Tính trạng lông vằn và không vằn ở một nòi gà do một cặp alen A,a quy định, F1 đồng loạt một kiểu hình, F2 có 19 gà trống lông vằn : 11 gà mái lông vằn : 9 gà mái lông không vằn. Phát biểu nào sau đây là đúng

1. Tính trạng lông vằn trội so với lông không vằn

2. Bố mẹ có vai trò ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con

3. Cặp NST giới tính của gà mái là XX, gà trống là XY

4. Gà trống thuộc giới đồng giao tử, gà mái thuộc giới dị giao tử

A. 1,4 B. 1,3 C. 2, 3 D. 3,4

Câu 31: Câu có nội dung đúng sau đây là

A. Các đoạn mang gen trong 2 nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không tương đồng với nhau.

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen qui định tính đực hoặc tính cái, còn có các gen qui định các tính trạng thường.

C. Ở động vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.

D. Ở các loài thực vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY còn giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX.

Câu 32: Ở người, tính trạng tóc quăn do gen trội A, tóc thẳng do gen lặn a nằm trên NST thườngquy định; còn bệnh mù màu đỏ - lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên. Bố mẹ đều tóc quăn, mắt bình thường , sinh một con trai tóc thẳng, mù màu đỏ - lục. kiểu gen của người mẹ là

A. AAXM XM B. AaXM Xm C. AaXM XM D. AAXM XmCâu 33: Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng

A. Mức phản ứng không được di truyền B. Mức phản ứng do kiểu gen quy định

C. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp D. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng

Câu 34: Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa. Nếu xảy ra đột biến lặn với tần số 5% thì tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ sau lần lượt là :

A. 0,62 và 0,38. B. 0,58 và 0,42. C. 0,63 và 0,37. D. 0,57 và 0,43.

Câu 35: Ý nghĩa thực tiễn của qui luật phân li độc lập là

A. Cho thấy sự sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới.

B. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cung cấp cho chọn giống.

C. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

D. Giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.

Câu 36: Trong một quần thể có 2 gen alen A và a, gồm 1000 cá thể. Tỷ lệ của các kiểu

gen trong quần thể 0,6AA : 0,4aa. quần thể ngẫu phối qua 5 thế hệ sau đó tự phối liên tục 3

thế hệ. Tỷ lệ cá thể dị hợp trong quần thể là:

A. 0,04 B. 0,06 C. 0,02 D. 0,08

Câu 37: Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn I3 là : 0,35 AA+ 0,1Aa + 0, 55aa= 1. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát Io

A. 0,8Aa : 0,2aa B. 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa

C. 0,2AA : 0,8Aa D. 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa

Câu 38: Ở người gen 1 có 3 alen, gen 2 có 4 alen, gen 3 có 2 alen. Biết gen 1 và gen 2 nằm trên cặp NST số 1, gen 3 nằm trên cặp NST số 2. Số loại kiểu gen tối đa của quần thể là

A. 180 B. 24 C. 198 D. 234

Câu 39: Tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối có ý nghĩa thực tiễn

A. Đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của một số loại kiểu hình trong quần thể

B. Giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng cao khi điều kiện sống thay đổi

C. Giải thích tại sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các thể đồng hợp

D. Giải thích vai trò của quá trình giao phối trong việc tạo ra vô số biến dị tổ hợp dẫn tới sự đa dạng:
Câu 40: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi nhiều nhất trật tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit

A. Mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ nhất

B. Mất ba cặp nuclêôtit ở phía trước bộ ba kết thúc

C. Thay thế một cặp nuclêôtit ở đầu gen

D. Mất ba cặp nuclêôtit ngay sau bộ ba mở đầu

Câu 41: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bình thường của họ là

A. 0,0075%. B. 99,9925%. C. 0,0025%. D. 99,9975%..

Câu 42: Các nội dung chủ yếu của phương pháp tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

1 . Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

2 Sử dụng các tác nhân đột biến để gây biến dị có di truyền lên các giống

3 . Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau và chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn

4 . Cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần các dòng có tổ hợp gen mong muôń để tạo ra giống thuần chủng

5 .Chọn lọc các đột biến tốt phù hợp với yêu cầu

Phương án đúng theo thứ tự là :

A. 1,3,4,5 B. 1,3,4 C. 2,3,4 D. 3,4,1

Câu 43: Một gen có tỷ lệ = 2/ 3. Một đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng tỷ lệ = 65,2 % . Đây là dạng đột biến

A. Thay thế cặp G – X bằng cặp A – T. B. Mất một cặp nuclêôtit.

C. Thay thế cặp A –T bằng cặp G – X. D. Thêm 1 cặp G-X

Câu 44: Điều nào sau đây là không đúng về kĩ thuật ADN tái tổ hợp :

A. ADN tái tổ hợp chỉ được hình thành khi đầu đính của ADN cho và nhận phù hợp nhau, với trình tự nucleotit tương ứng theo nguyên tắc bổ sung.

B. Có hàng trăm loại enzim ADN restrictaza khác nhau, có khả năng nhận biết và cắt các phân tử ADN thích hợp ở các vị trí đặc hiệu, các enzim này chỉ được phân lập từ tế bào động vật bậc cao.

C. Các đoạn ADN được được cắt ra từ hai phân tử ADN cho và nhận sẽ nối lại với nhau nhờ xúc tác của enzim ADN – ligaza.

D. ADN dùng trong kĩ thuật tái tổ hợp được phân lập từ các nguồn khác nhau, có thể từ cơ thể sống hoặc tổng hợp nhân tạo.

Câu 45: Phép lai có thể tạo ra F1 có ưu thế lai cao nhất là :

A. aabbdd x AAbbDD B. AABBDD x aaBBDD

C. AABBdd x AAbbdd D. aabbDD x AABBdd

Câu 46: Cho dữ kiện về các diễn biến trong quá trình dịch mã:

1- Sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

2- Hạt bé của ribôxôm gắn với mARN tại mã mở đầu

3- tARN có anticodon là 3' UAX 5' rời khỏi ribôxôm.

4- Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.

5- Phức hợp [fMet-tARN] đi vào vị trí mã mở đầu.

6- Phức hợp [aa2-tARN] đi vào ribôxôm.

7- Mêtionin tách rời khỏi chuổi pôlipeptit

8- Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.

9- Phức hợp [aa1-tARN] đi vào ribôxôm.

Trình tự nào sau đây là đúng?

A. 2-4-1-5-3-6-8-7. B. 2-5-4-9-1-3-6-8-7. C. 2-5-1-4-6-3-7-8. D. 2-4-5-1-3-6-7-8.

Câu 47: Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là:

A. Về cấu trúc của gen. B. Về khả năng phiên mã của gen.

C. Chức năng của prôtêin do gen tổng hợp. D. Về vị trí phân bố của gen.

Câu 48: Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là:

A. 0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa. B. 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa.

C. 0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa. D. 0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa.

Câu 49: Tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây :

1. Đưa thêm gen lạ̣ vào hệ gen

2. Thay thế nhân tế bào

3. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen

4. Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng

5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ genPhương án đúng là

A. 3,4,5 B. 1,3,5 C. 2,4,5 D. 1,2,3

Câu 50: Ở cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen , khi theo dõi 4000 tế bào sinh trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 1600 tế bào có xẩy ra hoán vị gen giữa Vv. Như vậy tỉ lệ giao tử BV tạo thành là

A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
……………………………..HẾT………………………………….

ĐÁP ÁN


CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-10

D

B

D

B

A

C

A

A

B

C

11-20

D

C

B

A

D

D

B

B

B

D

21-30

D

A

C

C

A

C

C

B

D

A

31-40

B

B

A

D

B

B

A

D

B

A

41-50

D

B

C

B

D

B

C

C

B

AĐiểm thi 24H

Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất


: upload -> dethi dapan -> de thi thu dhcd -> 2013
2013 -> MÔN: tiếng anh chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu
2013 -> SỞ gd-đt bắc ninh đỀ thi thử ĐẠi học trường thpt thuận Thành số 1 LẦN 1 NĂm họC 2012- 2013 MÔn tiếng anh
2013 -> ĐỀ luyện thi đẠi họC, cao đẲng năM 2013 ĐỀ luyện thi môn thi: tiếng anh; Khối: D
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi họC 2013 Môn thi: Tiếng Anh
2013 -> ĐỀ khảo sát chất lưỢng thi đẠi học năm họC: 2012 2013
2013 -> MÔN : ĐIẠ LÝ Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề
2013 -> Đề thi thử ĐH môn Sử 2013 phần chung cho tất cả thí sinh. Câu 1
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2013 MÔN: ĐỊa lí
2013 -> Đề thi thử ĐH 2013 MÔn tiếng anh
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi học lần I năm họC 2012-2013 Môn : Địa lí Thời gian : 180’
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương