ĐỀ thử MÔn sinh học năM 2012(Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1tải về 190.9 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu01.05.2018
Kích190.9 Kb.
  1   2
ĐỀ THỬ MÔN SINH HỌC NĂM 2012(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1. NÕu mét chuçi polypeptit ®­îc tæng hîp tõ tr×nh tù mARN d­íi ®©y, th× sè axit amin cña nã sÏ lµ bao nhiªu? 5’ – XGAUGUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX – 3

A. 8. B. 6. C. 5 D. 9

Câu 2. Một đột biến thêm 1 hoặc 1 số cặp nucleotit trong một gen gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng của gen đó trong một số trường hợp, nhưng ở các trường hợp khác thì không. Kiểu thêm cặp nucleotit nào dưới đây nhiều khả năng làm mất chức năng của protein do gen mã hóa hơn cả?

A. Một cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

B. Ba cặp nucleotit được thêm ngay trước điểm bắt đầu dịch mã.

C. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần điểm bắt đầu dịch mã.

D. Một cặp nucleotit được thêm trong vùng mã hóa gần bộ ba kết thúc.Câu 3. Xét 2 cặp NST ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân có hiện tượng không phân ly của cặp De/dE ở lần phân bào thứ 2. Số loại giao tử có thể hình thành là

A. 4. B. 6. C. 8. D. 10Câu 4. Người ta chuyển 1570 vi khuẩn E.coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường nuôi cấy N15 (N phóng xạ). Sau một thời gian, khi phân tích ADN NST của E.coli thì tỷ lệ ADN NST hoàn toàn mang N15 chiếm 93,75%. Số E.coli trong quần thể là

A. 3140. B. 6289. C. 25120. D. 50240.Câu 5. Phép lai giữa cú mèo màu đỏ và cú mèo màu bạc, khi thì sinh ra toàn cú mèo màu đỏ, khi thì sinh ra 1/2 cú mèo màu đỏ: 1/2 cú mèo màu bạc và có khi 1/2đỏ : 1/4 trắng : 1/4 bạc. Phép lai giữa 2 cú mèo màu đỏ cũng sinh ra có khi toàn màu đỏ, có khi 3/4 đỏ : 1/4 bạc hoặc 3/4 đỏ : 1/4 trắng. Xác định kiểu di truyền của các tính trạng này?

A. Tính trạng do nhiều gen quy định. B. Tính trạng trội không hoàn toàn.C. Có hiện tượng gen gây chết. D. Tính trạng đơn gen đa alen.

Câu 6. Nhóm máu MN ở người được quy định bởi cặp alen đồng hợp trội M, N. Người có nhóm máu M có kiểu gen MM, nhóm máu N có kiểu gen NN, nhóm máu MN có kiểu gen MN. Trong một gia đình bố và mẹ đều có nhóm máu MN. Xác suất để họ có 6 con gồm 3 con có nhóm máu M, 2 con có nhóm máu MN và 1 con có nhóm máu N là bao nhiêu?

A. B. C. D.  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương