Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang63/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   160

ika kir swic imla myrI mwe ]1] rhwa ] (661-5, DnwsrI, mò 1)

ika kir swQu lzGwvhu pwry ]17] (939-17, rwmklI, mò 1)

ika kir kzq imlwvw hoeL ]1] (750-13, sUhI, mò 1)

ika kir khIEy dyhu vIcwir ] (1256-9, mlwr, mò 1)

ika kir kra bynzqI ha AwiK n jwxw ] (567-6, vfhzsu, mò 1)

ika kir KoeAw ika kir lwDw ] (939-13, rwmklI, mò 1)

ika kir inrmlu ika kir AziDAwrw ] (939-13, rwmklI, mò 1)

ika kir pUrY vit qoil qulweLEy ] (146-7, mwJ, mò 2)

ika kir bwDw srpin KwDw ] (939-12, rwmklI, mò 1)

ika kir bUJY pwvY pw{ ] (944-5, rwmklI, mò 1)

ika kir Bvjlu lzGis pwrw ] (1029-8, mw}, mò 1)

ika kir vyKw ika swlwhI ] (119-2, mwJ, mò 3)

ika KUlY gl jyvVIAw jIa ibnu gur Aiq ipAwry ] (243-7, gaVI, mò 1)

ika gur ibnu qãkêtI CutsI shij imilEy suKu hoe ] (18-15, isrIrwgu, mò 1)

ika goibzdu mnhu ivswrIEy ijsu ismrq duK jwih ]2] (218-11, gaVI mwJ, mò 5)

ika GVI ibswrI ha bilhwrI ha jIvw gux gwE ] (1107-10, quKwrI, mò 1)

ika CUta kYsy qra Bvjl iniD BwrI ] (855-18, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

ika jwgY gur ibnu sUqw ] (467-18, Awsw, mò 1)

ika jIa rKIjY hir vsqu loVIjY ijs kI vsqu so lY jwe jIa ] (447-9, Awsw, mò 4)

ika jIvnu pRIqm ibnu mweL ] (1207-12, swrzg, mò 5)

ika qqu n bUJY cotw Kwe ] (944-4, rwmklI, mò 1)

ika qqY AivgqY pwvY gurmuiK lgY ipAwro ] (940-9, rwmklI, mò 1)

ika qrIEy duq{ szswrI ] (998-4, mw}, mò 4)

ika qrIEy ibiKAw szsw{ ] (801-8, iblwvlu, mò 5)

ika drgh piq pweLEy jw hir n vsY mn mwih ] (21-15, isrIrwgu, mò 1)

ika duKu cUkY ibnu gur myry ] (1189-5, bszqu, mò 1)

ika duq{ qrIEy jm fir mrIEy jm kw pzQu duhylw ] (1112-17, quKwrI, mò 1)

ika DIrYgI nwh ibnw pRB vyprvwhy ] (243-1, gaVI, mò 1)

ika n ArwDhu imil kir swDhu GrI muhqk bylw AweL ] (1237-1, swrzg, mò 5)

ika n hir ko nwmu lyih mUrK inlwj ry ]1] (1353-1, jYjwvzqI, mò 9)

ika n mrIjY jIAVw n dIjY jw shu BeAw ivfwxw ]1]3] (558-7, vfhzsu, mò 1)

ika n mrIjY roe jw lgu iciq n AwvhI ]1] (792-1, sUhI, mò 2)

ika n imlih kwtih mn pIr ] (931-16, rwmklI dKxI, mò 1)

ika peAwil jwe ika ClIEy jy bil }pu pCwnY ]3] (1344-4, pRBwqI dKxI, mò 1)

ika pweiné fohwgxI duKI rYix ivhwe ]2] (428-3, Awsw, mò 3)

ika pweL gu{ ijqu lig ipAwrw dyKsw ] (452-7, Awsw, mò 4)

ika pweLEy hir rwm shweL ]1] rhwa ] (175-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

ika pweLEy ika dyKIEy myrw hir pRBu suGVì sujwxI ] (1317-4, kwnVw, mò 4)

ika ipAwrw pRIqmu imlY myrI mweL ] (94-11, mwJ, mò 4)

ika pyKw pRIqmu kvx sukrxI jIa ] (216-16, gaVI mwJ , mò 5)

ika bwiDAo ika mukqI pwvY ] (152-15, gaVI, mò 1)

ika ibsrY ehu lwlu ipAwro sbL guxw suKdweAo ] (624-9, soriT, mò 5)

ika ibsrY pRBu mnY qy ijs ky gux Eh ] (812-13, iblwvlu, mò 5)

ika BRmIEy BRmu iks kw hoeL ] (176-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

ika mnhu byswrIEy inmK nhI twrIEy guxvzq pRwn hmwry ] (80-15, isrIrwgu, mò 5)

ika mrY mzdw ika jIvY jugiq ] (953-3, rwmklI, mò 1)

ika mwrgu pwE ibnu siqgur BwE mnmuiK Awpu gxwE ] (247-3, gaVI, mò 3)

ika imlIEy pRB AibnwsI qoih ] (801-7, iblwvlu, mò 5)

ika imlIEy pRB vyprvwhw ] (1076-9, mw}, mò 5)

ika mUlu pCwxY Awqmu jwxY ika sis Gir sU{ smwvY ] (945-9, rwmklI, mò 1)

ika mytY go CwiC quhwrI ]1] (655-8, soriT, Bgq kbIr jI)

ika rhIEy aiT clxw buJu sbd bIcwrw ] (1012-4, mw}, mò 1)

ika rhIEy clxw prQwE ] (1022-18, mw}, mò 1)

ika rhIEy iQ{ jig ko kFhu apweAw ] (1250-8, swrzg, mò 3)

ika rlIAw mwnY bwJu Bqwrw ]3] (792-12, sUhI, Bgq kbIr jI)

ika rwih jwvY mhlu pwvY AzD kI miq AzDlI ] (767-3, sUhI, mò 1)

ika lwgI invrY prqwpu ] (903-9, rwmklI, mò 1)

ika lIjY gFu bzkw BweL ] (1161-14, BYra, mò 5)

ikAw ajU pwkê kIAw muhu DoeAw ikAw msIiq is{ lweAw ] (1350-8, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

ikAw aiT aiT dyKhu bpuVyù esu myGY hiQ ikCu nwih ] (1280-15, mlwr, mò 3)

ikAw apmw qyrI AwKI jwe ] (350-16, Awsw, mò 1)

ikAw Aohu suxY ikAw AwiK suxwvY ] (314-15, gaVI, mò 3)

ikAw Aohu Kty ikAw Aohu KwvY ijsu Azdir shsw duKu peAw ] (307-6, gaVI, mò 4)

ikAw AprwDu szq hY kInéw ] (870-17, goùf, Bgq kbIr jI)

ikAw AwrwDy ijhvw ek qU AibnwsI Aprprw ] (1096-3, mw}, mò 5)

ikAw eh jzq ivcwry khIAih jo quDu AwiK vKwxY ] (448-3, Awsw, mò 4)

ikAw E BUpiq bpury khIAih khu E iks no mwrih ] (1211-4, swrzg, mò 5)

ikAw svxw ikAw jwgxw gurmuiK qy prvwxu ] (312-19, gaVI, mò 4)

ikAw swlwhI Agm ApwrY ] (1022-6, mw}, mò 1)

ikAw swlwhI scy pwiqswh jW qU suGVì sujwxu ] (968-7, rwmklI, blvzif qy sqw)

ikAw suK qyry sMmlw kvn ibDI bIcwr ] (203-8, gaVI bYrwgix, mò 5)

ikAw suxydo këVì vzöin pvx JulwirAw ] (577-8, vfhzsu, mò 5)

ikAw sulqwnu slwm ivhUxw AzDI koTI qyrw nwmu nwhI ]1] (354-15, Awsw, mò 1)

ikAw syv kmwva ikAw kih rIJwva ibiD ikqu pwva drswry ] (738-7, sUhI, mò 5)

ikAw socih bwrz bwrw ]1] rhwa ] (655-19, soriT, Bgq kbIr jI)

ikAw sovih nwmu ivswir gwPl gihilAw ] (398-7, Awsw, mò 5)

ikAw hzsu ikAw bgulw jw ka ndir krye ] (91-5, isrIrwgu, mò 1)

ikAw hzsu ikAw bgulw jw ka ndir Dry ] (1384-13, slok, syK PrId jI)

ikAw ha AwKw AwiK vKwxI ] (355-15, Awsw, mò 1)

ikAw ha AwKw ikmL jzqu ] (1172-4, bszqu, mò 3)

ikAw ha AwKw jW kCU nwih ] (1189-16, bszqu, mò 1)

ikAw ha kQI kQy kiQ dyKw mY AkQu n kQnw jweL ] (795-6, iblwvlu, mò 1)

ikAw hm kQh ikCu kiQ nhI jwxh pRB BwvY iqvY buolwn ] (1203-4, swrzg, mò 5)

ikAw hm ikmL ikAw kmL kmwvih mUrK mugD rKy pRB qws ] (1295-7, kwnVw, mò 4)

ikAw hm ikmL nwné ink kIry qumé vf purK vfwgI ] (667-5, DnwsrI, mò 4)

ikAw hm jzq krh cqurweL jW sBu ikCu quJY mJwir ]1] (379-9, Awsw, mò 5)

ikAw hm jIA jzq bycwry brin n swkh Ek romweL ] (822-11, iblwvlu, mò 5)

ikAw hovY iks hI kI JK mwrI jw scy isa bix AweL ] (850-17, iblwvlu, mò 3)

ikAw hovY iksY hI dY kIqY jW Duir ikrqu Aos dw Eho jyhw peAw ] (653-5, soriT, mò 4)

ikAw kha suxa suAwmI qUz vf purKu sujwxw ]1] rhwa ] (51-13, isrIrwgu, mò 5)

ikAw khIEy srby rihAw smwe ] (1328-15, pRBwqI, mò 1)

ikAw khIEy iksu AwiK suxweLEy ij khxw su pRB jI pwis ] (382-11, Awsw, mò 5)

ikAw khIEy ikCu khI n jwe ] (1125-4, BYra, mò 1)

ikAw khIEy gux kQih Gnyry ] (1033-7, mw}, mò 1)

ikAw kQIEy ikCu kQnu n jweL ] (822-12, iblwvlu, mò 5)

ikAw kpVì ikAw syj suKwlI kIjih Bog iblws ] (142-13, mwJ, mò 1)

ikAw kir AwiK vKwxIEy mwe ]1] rhwa ] (1256-8, mlwr, mò 1)

ikAw kry Eh bpuVI jW BuolwE soe ]2] (956-9, rwmklI, mò 3)

ikAw kVIEy jW BrpUir smwhI ]2] (1140-5, BYra, mò 5)

ikAw kVIEy jW rihAw smwE ]1] (1140-3, BYra, mò 5)

ikAw kwsI ikAw @K{ mgh{ rwmu irdY ja hoeL ]2]3] (692-8, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

ikAw ikCu krY ik krxYhwrw ikAw esu hwiQ ibcwry ] (216-11, gaVI mwlw , mò 5)

ikAw ko khY ikAw AwiK vKwnY ] (178-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

ikAw ko kwr kry vycwrw Awpy bKis imlwedw ]8] (1060-3, mw}, mò 3)

ikAw koeL qyrI syvw kry ikAw ko kry AiBmwnw ] (797-11, iblwvlu, mò 3)

ikAw KwDY ikAw pYDY hoe ] (142-12, mwJ, mò 1)

ikAw KyqI ikAw lyvw dyeL prpzc JUTu gumwnw ] (857-5, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

ikAw gB} ikAw ibriD hY mnmuK qãsnw BuK n jwe ] (649-18, soriT, mò 3)

ikAw gwlweAo BUC pr vyil n johy kzq qU ] (1095-12, mw}, mò 5)

ikAw gux qyry AwiK smwlI ] (132-3, mwJ, mò 5)

ikAw gux qyry AwiK vKwxw kImiq khxu n jweL ] (619-8, soriT, mò 5)

ikAw gux qyry AwiK vKwxw pRB AzqrjwmI jwnu ] (979-18, nt, mò 5)

ikAw gux qyry AwiK vKwxI kImiq khxu n jweL ] (625-6, soriT, mò 5)

ikAw gux qyry swir sméwrI ] (826-3, iblwvlu, mò 5)

ikAw gux qyry swir sméwlI moih inrgun ky dwqwry ] (738-4, sUhI, mò 5)

ikAw gux qyry kih ska pRB AzqrjwmI rwm ] (848-15, iblwvlu, mò 5)

ikAw gux qyry ivQrw ha ikAw ikAw iGnw qyrw nwa jIa ] (762-8, sUhI, mò 1)

ikAw cyrI hwQ ibcwrI ] (655-10, soriT, Bgq kbIr jI)

ikAw jzglu FUFI jwe mY Gir bnu hrIAwvlw ] (420-5, Awsw, mò 1)

ikAw jpu ikAw qpu ikAw bRq pUjw ] (324-12, gaVI, kbIr jI)

ikAw jpu ikAw qpu szjmo ikAw brqu ikAw esnwnu ] (337-12, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ikAw jpu jwpa ibnu jgdIsY ] (839-2, iblwvlu, mò 1)

ikAw jwxw ikAw AwgY hoe ] (154-1, gaVI, mò 1)

ikAw jwxw ikv mrhgy kYsw mrxw hoe ] (555-4, ibhwgVw, mò 3)

ikAw jwxw iqsu swh isa kyv rhsI rzgu ] (1280-7, mlwr, mò 3)

ikAw jwna sh kan ipAwrI ]2] (327-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

ikAw jwna ikCu hir kIAw BeAo kbI{ kbI{ ]62] (1367-15, slok, Bgq kbIr jI)

ikAw jwnw ika BwnI kzq ] (394-11, Awsw, mò 5)

ikAw jwnw ikAw hoegw rI mweL ] (357-1, Awsw, mò 1)

ikAw jwnW ikAw krY krwvY ] (1331-11, pRBwqI, mò 1)

ikAw frIEy f{ frih smwnw ] (154-8, gaVI, mò 1)

ikAw qkih ibAw pws kir hIAVy ihkê ADw{ ] (1098-4, mw}, mò 5)

ikAw qU soeAw jwgu eAwnw ] (794-1, sUhI, Bgq rivdws jI)

ikAw qU socih ikAw qU icqvih ikAw qUz krih apwE ] (1266-5, mlwr, mò 5)

ikAw qU socih mwxs bwix ] (1139-18, BYra, mò 5)

ikAw qU jogI grbih pirAw ]1] (886-12, rwmklI, mò 5)

ikAw qU rqw dyiK kY puõ klõ sIgwr ] (42-6, isrIrwgu, mò 5)

ikAw qUz rqw igrsq isa sB Pêlw kI bwgwiq ]2] (50-13, isrIrwgu, mò 5)

ikAw qY KitAw khw gvweAw ] (792-14, sUhI, Bgq kbIr jI)

ikAw QoVVI bwq gumwnu ]1] rhwa ] (50-12, isrIrwgu, mò 5)

ikAw ÜãVW ikAw szgRih iqAwgI mY qw bUJ n pweL ] (1234-15, swrzg, mò 3)

ikAw dInu kry Ardwis ] (1304-9, kwnVw, mò 5)

ikAw dyKw sUJ bUJ n pwvY ] (352-14, Awsw, mò 1)

ikAw dyin muhu jwE Avguix pCuqwE duKo duKu kmwE ] (585-5, vfhzsu, mò 3)

ikAw dyva jw sBu ikCu qyrw ] (887-2, rwmklI, mò 5)

ikAw nwgy ikAw bwDy cwm ] (324-6, gaVI, kbIr jI)

ikAw pihra ikAw AoiF idKwva ] (225-7, gaVI, mò 1)

ikAw pVIEy ikAw gunIEy ] (655-17, soriT, Bgq kbIr jI)

ikAw bsu ja ibKu dy mhqwrI ]3]22] (328-3, gaVI, Bgq kbIr jI)

ikAw bgu bpuVw CpVI nwe ] (685-13, DnwsrI, mò 1)

ikAw byd purwnW sunIEy ] (655-18, soriT, Bgq kbIr jI)

ikAw Brmu ikAw mweAw khIEy jo iqsu BwvY soeL Blw ]20] (433-13, Awsw, mò 1)

ikAw BvIEy sic sUcw hoe ] (938-8, rwmklI, mò 1)

ikAw BvIEy ikAw FUFIEy gur sbid idKweAw ] (419-16, Awsw, mò 1)

ikAw mwga ikAw kih suxI mY drsn BUK ipAwis jIa ] (762-19, sUhI, mò 1)

ikAw mwga ikCu iQ{ n rhweL ] (481-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

ikAw mwnuK khhu ikAw jo{ ] (178-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

ikAw mWga ikCu iQ{ nwhI ] (692-9, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

ikAw muhu dysw gux nhI nwil ] (661-9, DnwsrI, mò 1)

ikAw muhu lY kIcY Ardwis ] (351-10, Awsw, mò 1)

ikAw muhu lY bolh gux ibhUn nwmu jipAw n qyrw ] (167-16, gaVI bYrwgix, mò 4)

ikAw muhu lY bolh nw hm gux n syvw swDI ] (1048-13, mw}, mò 3)

ikAw muhqwjI ikAw szsw{ ]2] (349-14, Awsw, mò 1)

ikAw myvw ikAw iGa guVì imTw ikAw mYdw ikAw mwsu ] (142-12, mwJ, mò 1)

ikAw lskr ikAw nyb KvwsI AwvY mhlI vwsu ] (142-14, mwJ, mò 1)

ikAw lIjY ikAw qjIEy bary jo dIsY so Cw{ ] (1200-4, swrzg, mò 4)

ikAw ly AweAw ikAw plY pwe ] (931-17, rwmklI dKxI, mò 1)

ikAw ly Awvis ikAw ly jwvis rwm jphu guxkwrI ]1] rhwa ] (1126-12, BYra, mò 1)

ikAw lY AweAw ly jwe ikAw Pwsih jm jwlw ] (228-17, gaVI bYrwgix, mò 1)

ikAw lY Awvih ikAw ly jwih ] (839-3, iblwvlu, mò 1)

ikAw vycwrw jzqu jw Awip BulweAw ]8] (707-16, jYqsrI, mò 5)

iks ha jwcI iks AwrwDI jw sBu ko kIqw hosI ] (608-4, soriT, mò 5)

iks hI koeL koe mzöu inmwxI ekê qU ] (791-19, sUhI, mò 2)

iks hI iciq n pwvhI ibsirAw sB swk ] (42-10, isrIrwgu, mò 5)

iks hI jo{ Ahzkwr bolx kw ] (1071-3, mw}, mò 4)

iks hI jo{ dIbwn mweAw kw ] (1071-4, mw}, mò 4)

iks hI DVw kIAw iskdwr caDrI nwil AwpxY suAweL ] (366-2, Awsw, mò 4)

iks hI DVw kIAw kêVm sky nwil jvweL ] (366-2, Awsw, mò 4)

iks hI DVw kIAw imõ suq nwil BweL ] (366-1, Awsw, mò 4)

iks hI nwil n cilAw Kip Kip muE Aswr ]3] (63-14, isrIrwgu, mò 1)

iks hI nwil n cly nwnk JiV JiV pE gvwrw ] (155-6, gaVI cyqI, mò 1)

iks hI buqY jbwbu n hoeL ] (1082-4, mw}, mò 5)

iks hI mzdw AwiK n clY sic Krw sicAwrw hy ]14] (1027-11, mw}, mò 1)

iks hI mwnu iksY Apmwnu ] (354-7, Awsw, mò 1)

iks hI vwiD Gwit iks hI pih sgly lir lir mUAw ]3] (673-16, DnwsrI, mò 5)

iks ka khih suxwvih iks ka iksu smJwvih smiJ rhy ] (353-18, Awsw, mò 1)

iks ka dosu dyih qU pRwxI shu Apxw kIAw krwrw hy ]14] (1030-19, mw}, mò 1)

iks no khIEy jw Awip krwE ] (1047-17, mw}, mò 3)

iks no khIEy dwqw ekê soe ] (665-6, DnwsrI, mò 3)

iks no khIEy dwqw ekê soeL ] (158-8, gaVI guAwryrI, mò 3)

iks no khIEy nwnkw sBu ikCu Awpy Awip ]2] (475-8, Awsw, mò 2)

iks no khIEy nwnkw iks no krqw dye ] (1241-10, swrzg, mò 1)

iks no khIEy nwnkw jw Gir vrqY sBu koe ]2] (1093-10, mw}, mò 1)

iksu apdyis rhw ilv lwe ]5] (221-7, gaVI guAwryrI, mò 1)

iksu apir Aohu itk itkY iks no jo{ krye ] (1241-10, swrzg, mò 1)

iksu AwgY kIcY Ardwis ]2] (1125-5, BYra, mò 1)

iksu AwgY pRB quDu swlwhI ] (686-14, DnwsrI, mò 1)

iksu syva iksu dyva cIqu ] (221-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

iksu syvI qY iksu swlwhI ] (1048-5, mw}, mò 3)

iksu syvI dUjw nhI ho{ ]4] (1331-15, pRBwqI, mò 1)

iksu ha syvI ikAw jpu krI sqgur pUCa jwe ] (34-13, isrIrwgu, mò 3)

iksu ha syvI iksu AwrwDI jo idstY so gwCY ] (533-18, dyvgzDwrI mò 5)

iksu ha pUja dUjw ndir n AweL ]3] (525-4, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

iksu khu dyiK kra An pUjw ]7] (224-9, gaVI, mò 1)

iksu kwrix ehu ByKu invwsI ] (939-17, rwmklI, mò 1)

iksu kwrix gãhu qijAo adwsI ] (939-16, rwmklI, mò 1)

iksu jwca nwhI ko Qwa ] (153-13, gaVI, mò 1)

iksu jwiq qy ikh pdih AmirAo rwm Bgiq ibsyK ]1] rhwa ] (1124-15, kydwrw, Bgq rivdws jI)

iksu qUz purKu jo} kax khIEy sbL inrzqir riv rihAw ]2] (350-17, Awsw, mò 1)

iksu dosu n dIjY ikrqu BvweL ]4] (745-4, sUhI, mò 5)

iksu nwil kIcY dosqI sBu jgu clxhw{ ] (468-7, Awsw, mò 1)

iksu nyVY iksu AwKw dUir ] (411-19, Awsw, mò 1)

iksu nyVY iksu AwKw dUir ]4] (839-8, iblwvlu, mò 1)

iksu nyVY iksu AwKW dUry ] (1042-17, mw}, mò 1)

iksu pih Koléa gzTVI dUKI Bir AweAw ] (767-5, sUhI, mò 1)

iksu pih dyiK kha qU kYsw siB jwck qU dwqwrw ] (1255-9, mlwr, mò 1)

iksu pUCa iksu lwga pwe ] (221-7, gaVI guAwryrI, mò 1)

iksu pUj cVwva dya DUp ] (1168-11, bszqu, mò 1)

iksu pUj cVwva lga pwe ]1] (1168-10, bszqu, mò 1)

iksu BrvwsY ibcrih Bvn ] (898-1, rwmklI, mò 5)

iksu vKr ky qum vxjwry ] (939-17, rwmklI, mò 1)

iksu vyKw nwhI ko dUjw ] (831-19, iblwvlu, mò 1)

iksu vyKwlI czgw hoe ]1] (354-7, Awsw, mò 1)

iksnu sdw AvqwrI }Dw ikqu lig qrY szswrw ] (559-15, vfhzsu, mò 3)

iksY QoVw iksY Aglw KwlI koeL nwih ] (1238-2, swrzg, mò 2)

iksY QoVI iksY hY GxyrI ] (119-9, mwJ, mò 3)

iksY dUir jnwvq iksY buJwvq nyrw ] (269-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iksY n pUCy bKsy Awip ]4] (412-19, Awsw, mò 1)

iksY n bdY Awip AhzkwrI ] (278-12, gaVI suKmnI, mò 5)

iksY pVwvih piV guix bUJy siqgur sbid szqoiK rhy ]1] (353-19, Awsw, mò 1)

ikc{ Jiq lGweLEy Cpir qutY myhu ]18] (1378-17, slok, syK PrId jI)

ikCu szig n cwlY lwK krorY ] (1304-16, kwnVw, mò 5)

ikCu hwiQ iksY dY ikCu nwhI siB clih clwE ] (450-11, Awsw, mò 4)

ikCu iksI kY hiQ nwhI myry suAwmI EysI myrY siqguir bUJ buJweL ] (860-1, goùf, mò 4)

ikCu ikCu n cwhI ]2] (407-1, Awsw, mò 5)

ikCu KwjY ikCu Dir jweLEy ] (989-13, mw}, mò 1)

ikCu jogu prwpiq ginAw ] rhwa ] (656-10, soriT, Bgq kbIr jI)

ikCu n clY Duir Ksim iliK pweAw ] (1051-2, mw}, mò 3)

ikCu nwhI qw kY kmI ]2] (212-3, gaVI, mò 5)

ikCu puNn dwn Anyk krxI nwm quil n smsry ] (566-9, vfhzsu, mò 1)

ikCu BI Krcu quméwrw swra ] (792-16, sUhI, Bgq kbIr jI)

ikCu }pu nhI ikCu jwiq nwhI ikCu Fzgu n myrw ] (167-15, gaVI bYrwgix, mò 4)

ikCu lwhy apir GwlIEy ]21] (474-8, Awsw, mò 2)

ikCu vK{ hoe su vrnIEy iqsu }pu n irKw ] (1316-6, kwnVw, mò 4)

ikChU kwju n kIAo jwin ] (894-9, rwmklI, mò 5)

ikCU n jwna kYsw kmL ]1] (894-10, rwmklI, mò 5)

ikCU n jwnw miq myrI QorI ] (388-3, Awsw, mò 5)

ikJu n buJY ikJu n suJY dunIAw guJI Bwih ] (1378-1, slok, syK PrId jI)

ikq hI kzim n iCjIEy jw ihrdY scw soe ] (43-18, isrIrwgu, mò 5)

ikq hI kwim n Dalhr ijqu hir ibsrwE ]1] rhwa ] (745-7, sUhI, mò 5)

ikq ka swihb Awvih roih ] (25-2, isrIrwgu, mò 1)

ikqu kwrix isir CweL pweL ] (951-17, rwmklI, mò 1)

ikqu ikqu ibiD jgu apjY purKw ikqu ikqu duiK ibnis jweL ] (946-2, rwmklI, mò 1)

ikqu ibiD Awsw mnsw KweL ] (940-1, rwmklI, mò 1)

ikqu ibiD ika pweLEy pRBu Apunw mo ka krhu apdysu hir dwn ]2] (1335-9, pRBwqI ibBws, mò 4)

ikqu ibiD joiq inrzqir pweL ] (940-1, rwmklI, mò 1)

ikqu ibiD purKw jnmu vtweAw ] (939-19, rwmklI, mò 1)

ikqu ibDIEy ikqu szjim pweLEy ] (822-16, iblwvlu, mò 5)

ikqu muiK gu{ swlwhIEy krx kwrx smrQu ] (49-18, isrIrwgu, mò 5)

ikqih AsQwin qU itknu n pwvih eh ibiD dyKI AwKI ] (1227-16, swrzg, mò 5)

ikqI cKa swfVy ikqI vys krya ] (1015-1, mw} kwPI, mò 1)

ikqI bYhiné bYhxy mucu vjwein vj ] (518-7, gUjrI, mò 5)

ikqI lhw shMm jw bKsy qw Dkw nhI ]2] (789-5, sUhI, mò 1)

ikqI lK kroiV iprIE rom n pujin qyirAw ] (761-11, sUhI kwPI, mò 5)

ikqzïI equ drIAwe vzöiné vhidAw ]1] (398-8, Awsw, mò 5)

ikqIAw kêFzg guJw QIEy n ihqu ] (518-12, gUjrI, mò 5)

ikqY dyis n AweAw suxIEy qIQL pwis n bYTw ] (902-16, rwmklI, mò 1)

ikqY pRkwir n qUta pRIiq ] (684-10, DnwsrI, mò 5)

ikQhu apjY kh rhY kh mwih smwvY ] (1193-11, bszqu, mò 5)

ikQhu AweAw kh geAw ikhu n sIAo ikhu sI ] (1287-5, mlwr, mò 1)

ikn hI n kIE kwj mweAw pUry ] (889-14, rwmklI, mò 5)

ikn hI rwj jobnu Dn imlKw ikn hI bwp mhqwrI ] (1215-14, swrzg, mò 5)

ikn ibiD swg{ qrIEy ] (877-4, rwmklI, mò 1)

ikn ibiD hIAro DIrY inmwno ] (737-17, sUhI, mò 5)

ikn ibiD kêslu hoq myry BweL ] (175-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

ikn ibiD pwva pRwnpqI ]1] rhwa ] (1171-11, bszqu ihzfol, mò 1)

ikn ibiD imlY gusweL myry rwm rwe ] (204-18, gaVI pUrbI, mò 5)

ikin Aoe cIqy cIqnhwry ]1] (329-4, gaVI, Bgq kbIr jI)

ikin khIEy ika dyKIEy BweL krqw Ekê AkQu ] (639-14, soriT, mò 5)

ikin ibiD Awvxu jwvxu qUtw ] (131-4, mwJ, mò 5)

ikin ibiD bwDw ikin ibiD CUtw ] (131-4, mwJ, mò 5)

ikin ibiD imlIEy ikin ibiD ibCurY eh ibiD kaxu pRgtwE jIa ]3] (131-6, mwJ, mò 5)

iknih ibbykI kwtI qUz ]1] rhwa ] (476-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

iknhI isD bhu cytk lwE ] (913-3, rwmklI, mò 5)

iknhI kihAw ha qIQL vwsI ] (912-18, rwmklI, mò 5)

iknhI kihAw bwh bhu BweL ] (913-1, rwmklI, mò 5)

iknhI kihAw mY kêlih vifAweL ] (912-19, rwmklI, mò 5)

iknhI kIAw privriq pswrw ] (912-15, rwmklI, mò 5)

iknhI kIAw pUjw ibsQwrw ] (912-15, rwmklI, mò 5)

iknhI gãhu qij vx Kzif pweAw ] (912-16, rwmklI, mò 5)

iknhI GUGr inriq krweL ] (913-2, rwmklI, mò 5)

iknhI qzq mzq bhu Kyvw ] (913-4, rwmklI, mò 5)

iknhI iqlkê gopI czdn lweAw ] (913-2, rwmklI, mò 5)

iknhI invl BueAzgm swDy ] (912-15, rwmklI, mò 5)

iknhI bnijAw kWsI qWbw iknhI lag supwrI ] (1123-7, kydwrw, Bgq kbIr jI)

iknhI Bvnu sB DrqI kirAw ] (912-19, rwmklI, mò 5)

iknhI ByK bhu Qwt bnwE ] (913-4, rwmklI, mò 5)

iknhI moin AaDUqu sdweAw ] (912-17, rwmklI, mò 5)

iknhU lwK pWc kI jorI ] (337-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

iknhU vrq nym mwlw pweL ] (913-2, rwmklI, mò 5)

iknhUz pRIiq lweL dUjw Bwa ird Dwir iknhUz pRIiq lweL moh Apmwn ] (369-15, AwswvrI, mò 4)

iknkw Ek ijsu jIA bswvY ] (262-12, gaVI suKmnI, mò 5)

iknY bUJnhwrY KwE ]1] rhwa ] (477-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

øAw kêzit inrwhwr ] (1229-17, swrzg, mò 5)

øAw ivsyK pUjw krye ] (1169-9, bszqu, mò 3)

øsnu blBdàu gur pg lig iDAwvY ] (165-6, gaVI guAwryrI, mò 4)

øÔnw qy jwn@ hir hir nwczqI nwcnw ]1] (693-17, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

ikrswxI ikrswxu kry locY jIa lwe ] (166-7, gaVI guAwryrI, mò 4)

ikrswxI jMmI Bwa kir hir bohl bKs jmweAw ] (304-9, gaVI, mò 4)

ikrswnI ija rwKY rKvwlw ] (914-14, rwmklI, mò 5)

ikrq szjogI dYiq rwju clweAw ] (1154-11, BYra, mò 3)

ikrq szjogI pweAw Bwil ] (1338-1, pRBwqI ibBws, mò 5)

ikrq szjogI BE ekõw krqy Bog iblwsw hy ]1] (1072-13, mw}, mò 5)

ikrq kmwxy duK shu prwxI Aink join BRmweAw ] (546-12, ibhwgVw, mò 5)

ikrq kmwvn sbL Pl rvIEy hir inriq ]3] (816-6, iblwvlu, mò 5)

ikrq kmwvn suB AsuB kIny iqin pRiB Awip ] (251-15, gaVI, mò 5)

ikrq kmL n imtY nwnk hir nwm Dnu nhI KitAw ]1] (705-7, jYqsrI, mò 5)

ikrq kI bWDI sB iPrY dyKhu bIcwrI ] (334-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

ikrq ky bwDy pwp kmwvih ] (1029-3, mw}, mò 1)

ikrq ryK kir krimAw ] (1193-2, bszqu, mò 5)

ikriq szjoig sqI aiT hoeL ]1] rhwa ] (185-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

ikriq kmL ky vICuVy kir ikrpw mylhu rwm ] (133-6, mwJ, mò 5)

ikrqu Aonéw kw imtis nwih ] (1183-14, bszqu, mò 5)

ikrqu n koeL mytxhwrw ] (1052-14, mw}, mò 3)

ikrqu n imteL hukmu n bUJY psUAw mwih smwnw ]5] (1013-7, mw}, mò 1)

ikrqu inzdk kw Duir hI peAw ] (280-13, gaVI suKmnI, mò 5)

ikrqu peAw AD @rDI ibnu igAwn bIcwrw ] (228-14, gaVI bYrwgix, mò 1)

ikrqu peAw krqY kir pweAw myit n skY koeL ] (763-17, sUhI, mò 1)

ikrqu peAw dosu kw ka dIjY ]5] (905-10, rwmklI, mò 1)

ikrqu peAw nh mytY koe ] (154-1, gaVI, mò 1)

ikrqu peAw inzdk bpury kw ikAw Aohu krY ibcwrw ] (380-19, Awsw, mò 5)

ikrqu peAw prvwxw iliKAw bwhuiV hukmu n hoeL ] (359-15, Awsw, mò 1)

ikrqin jurIAw bhu ibiD iPrIAw pr ka ihrIAw ] (746-6, sUhI, mò 5)

ikrqm nwm kQy qyry ijhbw ] (1083-10, mw}, mò 5)

ikrpzq hrIAz miq qqu igAwnz ] (1355-2, shsøqI, mò 5)

ikrpn ka Aiq Dn ipAw{ ] (1180-11, bszqu, mò 5)

ikrpn qn mn iklivK Bry ] (714-7, tofI, mò 5)

øpw iszDu syiv scu pweLEy dovY suhyly lok ]1] (682-17, DnwsrI, mò 5)

øpw iszDu k{xw pRB Dwrhu hir pRym Bgiq ko nyùh ]1] rhwa ] (702-2, jYqsrI, mò 5)

øpw ktw$X Avloknu kIno dws kw dUKu ibdwirAo ]1] (681-17, DnwsrI, mò 5)

ikrpw kir siqgu} imlwE ] (161-6, gaVI guAwryrI, mò 3)

ikrpw kir kY AwpxI Awpy lE smwe jIa ]21] (73-3, isrIrwgu, mò 1)

ikrpw kir kY AwpxI gur sbid imlweAw ] (1088-10, mw}, mò 1)

ikrpw kir kY AwpxI idqonu Bgiq Bzfw{ ]1] (36-11, isrIrwgu, mò 3)

ikrpw kir kY sunhu pRB sB jg mih vrsY myhu ] (652-6, soriT, mò 4)

ikrpw kir kY nwmu ÜãVweL ] (326-16, gaVI, kbIr jI)

ikrpw kir kY myilAnu pweAw moK duAw{ ]2] (758-16, sUhI, mò 4)

øpw krzq goibzd gopwlh sgÑXz rog Kzfxh ] (1359-11, shsøqI, mò 5)

ikrpw krih gwvw pRBu soe ] (232-14, gaVI, mò 3)

øpw krih qw siqgu{ mylih hir hir nwmu iDAweL ]1] rhwa ] (757-11, sUhI, mò 4)

øpw krih qw hir gux gwvh hir rsu Azqir pweL ] (607-13, soriT, mò 4)

øpw krhu gu{ mylhu hir jIa pwva moK duAw{ ]7] (1276-10, mlwr, mò 3)

øpw krhu ijsu purK ibDwqy so sdw sdw quDu iDAwvY ]1] (978-8, nt nwrwen, mò 5)

ikrpw krhu dIn ky dwqy myrw guxu Avgxu n bIcwrhu koeL ] (882-16, rwmklI, mò 5)

øpw krhu pRB krxYhwry qyrI bKs inrwlI ]2] (748-16, sUhI, mò 5)

øpw krhu mDsUdn mwDa mY iKnu iKnu swDU crx pKeLAw ]1] rhwa ] (835-8, iblwvlu, mò 4)

øpw krI jn Apuny @pr nwmdya hir gun gwE ]4]1] (693-3, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

øpw kry siqgu} imlwE ] (1175-9, bszqu, mò 3)

ikrpw kry sbid imlwvw hoe ] (665-7, DnwsrI, mò 3)

ikrpw kry sbid imlwvw hoeL ] (158-8, gaVI guAwryrI, mò 3)

ikrpw kry gu{ pweLEy hir nwmo dye ÜãVwe ] (33-15, isrIrwgu, mò 3)

ikrpw kry ijsu AwpxI iqsu krim prwpiq hoe ] (90-7, isrIrwgu, mò 3)

øpw kry ijsu AwpxI Duir pUrw krmu krye ] (959-6, rwmklI, mò 5)

øpw kry ijsu pRwnpiq dwqw soeL szqu gux gwvY ] (628-9, soriT, mò 5)

ikrpw kry ijsu pwrbRHÌu hovY swDU szgu ] (71-3, isrIrwgu, mò 5)
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương