Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang62/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   160

kwiF lyhu szswr swgr mih nwnk pRB srxweL ]4]15]26] (616-9, soriT, mò 5)

kwiF lyhu nwnk Apuny ka szswr pwvk ky këp ]2]4]8] (701-15, jYqsrI, mò 5)

kwix kFn qy CUit prI ]2] (384-13, Awsw, mò 5)

kwQUrI ko gwhkê AweAo lwidAo kwlr ibrK ijvhw ]1] (1203-13, swrzg, mò 5)

kwdI këVì boil mlu Kwe ] (662-12, DnwsrI, mò 1)

kwn kêzflIAw bsõ AoFlIAw ] (385-2, Awsw, mò 5)

kwn Prwe ihrwE tUkw ] (1348-7, pRBwqI, mò 5)

kwnVw AstpdIAw mhlw 4 G{ 1 (1308-6)

kwnVw Czq mhlw 5 (1312-1)

kwnVw mhlw 4 ] (1294-10)

kwnVw mhlw 4 ] (1295-16)

kwnVw mhlw 4 ] (1295-3)

kwnVw mhlw 4 ] (1295-9)

kwnVw mhlw 4 ] (1296-16)

kwnVw mhlw 4 ] (1296-4)

kwnVw mhlw 4 ] (1297-13)

kwnVw mhlw 4 ] (1297-18)

kwnVw mhlw 4 ] (1297-3)

kwnVw mhlw 4 ] (1297-7)

kwnVw mhlw 4 ] (1308-17)

kwnVw mhlw 4 ] (1309-11)

kwnVw mhlw 4 ] (1310-15)

kwnVw mhlw 4 ] (1310-3)

kwnVw mhlw 4 ] (1311-7)

kwnVw mhlw 4 pVqwl G{ 5 ] (1296-11)

kwnVw mhlw 5 ] (1298-10)

kwnVw mhlw 5 ] (1298-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1298-18)

kwnVw mhlw 5 ] (1299-10)

kwnVw mhlw 5 ] (1299-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1299-16)

kwnVw mhlw 5 ] (1299-3)

kwnVw mhlw 5 ] (1299-6)

kwnVw mhlw 5 ] (1300-1)

kwnVw mhlw 5 ] (1300-12)

kwnVw mhlw 5 ] (1300-14)

kwnVw mhlw 5 ] (1300-17)

kwnVw mhlw 5 ] (1300-5)

kwnVw mhlw 5 ] (1301-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1301-2)

kwnVw mhlw 5 ] (1301-5)

kwnVw mhlw 5 ] (1301-9)

kwnVw mhlw 5 ] (1302-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1302-17)

kwnVw mhlw 5 ] (1302-2)

kwnVw mhlw 5 ] (1302-6)

kwnVw mhlw 5 ] (1302-9)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-1)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-10)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-14)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-18)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-5)

kwnVw mhlw 5 ] (1303-8)

kwnVw mhlw 5 ] (1304-2)

kwnVw mhlw 5 ] (1305-1)

kwnVw mhlw 5 ] (1305-19)

kwnVw mhlw 5 ] (1305-4)

kwnVw mhlw 5 ] (1306-10)

kwnVw mhlw 5 ] (1306-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1306-6)

kwnVw mhlw 5 ] (1307-10)

kwnVw mhlw 5 ] (1307-13)

kwnVw mhlw 5 ] (1307-16)

kwnVw mhlw 5 ] (1308-1)

kwnVw mhlw 5 G{ 10 (1307-2)

kwnVw mhlw 5 G{ 11 (1307-6)

kwnVw mhlw 5 G{ 2 (1298-5)

kwnVw mhlw 5 G{ 3 (1300-8)

kwnVw mhlw 5 G{ 4 (1301-16)

kwnVw mhlw 5 G{ 5 (1304-5)

kwnVw mhlw 5 G{ 6 (1304-12)

kwnVw mhlw 5 G{ 7 (1305-9)

kwnVw mhlw 5 G{ 8 (1305-15)

kwnVw mhlw 5 G{ 9 (1306-3)

kwnVw mò 5 G{ 9 ] (1306-16)

kwnVy kI vwr mhlw 4 mUsy kI vwr kI DunI (1312-15)

kwnI kwlu suxY ibKu bYxI ] (227-10, gaVI, mò 1)

kwnI kêzfl gil moqIAn kI mwlw ] (225-8, gaVI, mò 1)

kwpr pihrih Bogih Bog ] (374-4, Awsw, mò 5)

kwp{ qin suhwvY jw ipr BwvY gurmqI icqu lweLEy ] (244-10, gaVI, mò 3)

kwp{ pihir krih szïIgwrw ] (1165-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kwpV ijvY pCoVIEy GVI muhq GVIAwlu ] (1088-2, mw}, mò 3)

kwpV pihir kry cqurweL ] (230-15, gaVI, mò 3)

kwpV Pwir bnweL iKzQw JolI mweAwDwrI ] (1012-18, mw}, mò 1)

kwpV Bog rs Aink BuzcwE ] (1337-16, pRBwqI ibBws, mò 5)

kwpVì kwTu rzgweAw rWig ] (1243-9, swrzg, mò 1)

kwpVì pihris AiDkê sIgw{ ] (1187-13, bszqu, mò 1)

kwpVì piq prmys{ rwKI Bojnu kIrqnu nIiq ]2] (496-6, gUjrI, mò 5)

kwpVI kaqy jwgUqw ] (71-10, isrIrwgu, mò 5)

kwm suAwe gj bis pry mn barw ry Azksu sihAo sIs ]1] (335-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

kwm hyiq kêzc{ lY PWikAo Aohu pr vis BeAo ibcwrw ] (671-1, DnwsrI, mò 5)

kwm krI sB iqAwig kY ha srix pragI ] (1230-16, swrzg, mò 5)

kwm kâoD Ahzkwr ibnwsu ]1] (223-2, gaVI, mò 1)

kwm kâoD Ahzkw{ ibnsY lgY EkY pRIiq ]1] rhwa ] (1341-8, pRBwqI ibBws, mò 5)

kwm kâoD AgnI mih BUzjw ] (1345-2, pRBwqI, mò 1)

kwm kâoD Aiq qãsn jrzgw ] (1305-7, kwnVw, mò 5)

kwm kâoD A{ loB moh eh ezdàI ris lptwDy ] (403-1, Awsw, mò 5)

kwm kâoD A{ loB moh ibnis jwe AhMmyv ] (269-13, gaVI suKmnI, mò 5)

kwm kâoD A{ loB moh vis krY sBY bl ] (1392-12, sveLE mhly dUjy ky, tl)

kwm kâoD szig kbhu n bhhu ] (343-12, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

kwm kâoD isa Twtu n binAw ] (1347-13, ibBws pRBwqI, mò 5)

kwm kâoD hrn md moh dhn murwir mn mkrzd ] (508-6, gUjrI, mò 5)

kwm kâoD kir AzD mweAw ky bzD Aink doKw qin Cwid pUry ] (683-10, DnwsrI, mò 5)

kwm kâoD kw aqirAw rzgu ] (1147-9, BYra, mò 5)

kwm kâoD kw colVw sB gil AwE pwe ] (1414-11, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

kwm kâoD kI kcI colI ] (1022-11, mw}, mò 1)

kwm kâoD gur sbid nwis ] (1184-1, bszqu, mò 5)

kwm kâoD qãsnw Ahzkwrw qn qy hoE sgl KeL ]1] (822-8, iblwvlu, mò 5)

kwm kâoD qãsnw Aiq jrY ] (1252-13, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

kwm kâoD qãsnw ky lIny giq nhI EkY jwnI ] (1123-18, kydwrw, Bgq kbIr jI)

kwm kâoD qãsnw geL ] (1184-13, bszqu, mò 5)

kwm kâoD inzdw prhrIAw kwFy swDU kY szig mwir ] (1225-19, swrzg, mò 5)

kwm kâoD PëtY ibKu mwtu ] (153-1, gaVI, mò 1)

kwm kâoD ibKu kwFIly mwir ]3] (971-11, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kwm kâoD ibKu BUK ipAwsw ] (224-4, gaVI, mò 1)

kwm kâoD ibiKAw loiB luBqy kwst loh qry szig swQ ]1] (1296-5, kwnVw, mò 4)

kwm kâoD buirAweLAW szig swDU qutu ] (315-12, gaVI, mò 5)

kwm kroD mhw ibiKAw rs en qy BE inrwry ] (1269-4, mlwr, mò 5)

kwm kâoD md mqsr qãsnw ibnis jwih hir nwmu acwrI ] (1389-1, svXy, mò 5)

kwm kâoD md mwn moh ibnsy AnrwgY ] (818-1, iblwvlu, mò 5)

kwm kâoD md loB moh dust bwsnw invwir ] (523-1, gUjrI, mò 5)

kwm kâoD mid ibAwipAw iPir iPir jonI pwe ]2] (50-7, isrIrwgu, mò 5)

kwm kâoD mweAw ky lIny eAw ibiD jgqu ibgUqw ] (338-13, gaVI, Bgq kbIr jI)

kwm kâoD mweAw ibKu mmqw eh ibAwiD qy hwty ]1] (496-15, gUjrI, mò 5)

kwm kâoD mweAw md mqsr en pzchu imil lUty ]1] rhwa ] (974-1, rwmklI, Bgq rivdws jI)

kwm kâoD mweAw md mqsr E sMpY mo mwhI ] (971-4, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kwm kâoD mweAw md mqsr E Kylq siB jUEy hwry ] (379-3, Awsw, mò 5)

kwm kâoD imtih anmwd ] (867-4, goùf, mò 5)

kwm kâoD imty iqsu loBw ] (1338-3, pRBwqI, mò 5)

kwm kâoD moh bis pRwnI hir mUriq ibsrweL ] (219-5, gaVI, mò 9)

kwm kâoD lpitAo Asnyh ] (178-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

kwm kâoD loB JUT inzdw en qy Awip Cfwvhu ] (617-9, soriT, mò 5)

kwm kâoD loB md KoE ] (194-18, gaVI, mò 5)

kwm kâoD loB md inzdw swDszig imitAw AiBmwn ] (1151-9, BYra, mò 5)

kwm kâoD loB md mqsr eh Arip sgl dwnu kInw ] (1210-18, swrzg, mò 5)

kwm kâoD loB md mqsr swDU kY szig Kwp ] (1223-16, swrzg, mò 5)

kwm kâoD loB md mwqw ] (1004-17, mw}, mò 5)

kwm kâoD loB mwn eh ibAwiD CorY ]1] (408-17, Awsw, mò 5)

kwm kâoD loB moh Apqu pzc dUq ibKzifAo ] (1396-4, sveLE mhly qIjy ky, sÑX)

kwm kâoD loB moh AiBmwnw qw mih suKu nhI pweLEy ] (614-10, soriT, mò 5)

kwm kâoD loB moh qjwrI ] (740-18, sUhI, mò 5)

kwm kâoD loB moh mUTy sdw Awvw gvx ] (502-9, gUjrI, mò 5)

kwm kâoD loB moih ibAwipAw ] (1149-4, BYra, mò 5)

kwm kâoD loB rqu inzdw squ szqoKu ibdwrn ]1] (820-16, iblwvlu, mò 5)

kwm kâoD loBu mohu qjo ] (241-11, gaVI, mò 5)

kwm kâoD vis krY pvxu afzq n DwvY ] (1395-16, sveLE mhly qIjy ky, iBKw)

kwm kâoiD Ahzkwir iPrih dyvwinAw ] (708-1, jYqsrI, mò 5)

kwm kâoiD Ahzkwir mUTw Koe igAwnu pCuqwipAw ] (546-16, ibhwgVw, mò 5)

kwm kâoiD mnu ihir leAw mnmuK AzDw loe ] (1414-5, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

kwm kâoiD moh këip pirAw ] (715-6, tofI, mò 5)

kwm kâoiD loiB moih bwDw ] (741-7, sUhI, mò 5)

kwm kroDu sbl szswrw ] (1060-9, mw}, mò 3)

kwm kâoDu qãsnw acrY ] (1245-13, swrzg, mò 3)

kwm kroDu ngr mih sblw inq aiT aiT jUJu krIjY ] (1325-18, kilAwn, mò 4)

kwm kâoDu ibkrwlu dUq siB hwirAw ] (854-5, iblwvlu, mò 1)

kwm colnw BeAw hY purwnw geAw Brmu sBu CUtI ]2] (483-3, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwm mweAw kêzcr ka ibAwpY ] (1160-12, BYra, mò 5)

kwm roig mYglu bis lInw ] (1140-16, BYra, mò 5)

kwim kâoiD Ahzkwir ivAwpy këV kêtMb isa pRIiq kry ]4] (1014-2, mw}, mò 1)

kwim kâoiD Ahzkwir ivguqI hamY lgI qwqy ] (1111-12, quKwrI, mò 1)

kwim kâoiD Ahzkwir ivgUqy ] (388-16, Awsw, mò 5)

kwim kâoiD Ahzkwir mwqy ivAwipAw szsw{ ] (51-9, isrIrwgu, mò 5)

kwim kroiD jlY sBu koeL ] (1062-13, mw}, mò 3)

kwim kâoiD fUby AiBmwnI hamY ivic jil jweL ] (1265-6, mlwr, mò 4)

kwim kroiD n mohIEy ibnsY loBu suAwnu ] (136-1, mwJ, mò 5)

kwim kroiD ng{ bhu BirAw imil swDU Kzfl Kzfw hy ] (13-8, gaVI pUrbI, mò 4)

kwim kroiD ng{ bhu BirAw imil swDU Kzfl Kzfw hy ] (171-6, gaVI pUrbI, mò 4)

kwim kâoiD Bry hm AprwDI ] (1048-13, mw}, mò 3)

kwim kâoiD mid sd hI JUry ] (899-10, rwmklI, mò 5)

kwim kâoiD mnu dUjY lweAw supnY suKu n qwhw hy ]13] (1058-8, mw}, mò 3)

kwim kâoiD mnu vis kIAw ] (1192-17, bszqu, mò 5)

kwim kroiD moih vis kIAw ikrpn loiB ipAw{ ] (70-12, isrIrwgu, mò 5)

kwim kâoiD loiB ibAwipAo jnm hI kI Kwin ] (1304-1, kwnVw, mò 5)

kwim kâoiD loiB mnu lInw ] (1143-13, BYra, mò 5)

kwim kâoiD loiB moih ibAwipAo nyõ rKy iPrwe ] (1001-17, mw}, mò 5)

kwim kâoiD loiB moih mnu lInw ] (804-1, iblwvlu, mò 5)

kwim kâoiD loiB moih mnu lIno inrgux ky dwqwry ] (210-6, gaVI pUrbI, mò 5)

kwim dwim icqu pr vis syeL ] (226-2, gaVI, mò 1)

kwim n Awvih sy jzjwl ] (676-8, DnwsrI, mò 5)

kwim n AwvY su kwr kmwvY ] (898-5, rwmklI, mò 5)

kwim n AwvY so iPir iPir mzgI ]3] (376-11, Awsw, mò 5)

kwim ib}Da rhY n Twe ] (222-4, gaVI guAwryrI, mò 1)

kwim ivAwpy kêsuD nr sy jorw puiC clw ] (304-13, gaVI, mò 4)

kwmu krI jy Twkêr Bwvw ] (212-8, gaVI, mò 5)

kwmu kâoDu Azqir Dnu ihrY ] (352-2, Awsw, mò 1)

kwmu kâoDu Ahzkw{ gwKro szjim kan CuitAo rI ] (384-1, Awsw, mò 5)

kwmu kâoDu Ahzkw{ qjwE iqsu jn ka apdysu inrmwlkw ]14] (1085-12, mw}, mò 5)

kwmu kâoDu Ahzkw{ qjIAly loBu mohu iqs mweAw ] (503-12, gUjrI, mò 1)

kwmu kâoDu Ahzkw{ invwry ] (1022-13, mw}, mò 1)

kwmu kâoDu Ahzkw{ invwrY gur kY sbid su smJ prI ] (939-7, rwmklI, mò 1)

kwmu kâoDu Ahzkw{ ibnsY imtY sgl apwiD ]2] (501-16, gUjrI, mò 5)

kwmu kâoDu Ahzkw{ ibnsY imlY siqgur dyv ] (405-10, Awsw, mò 5)

kwmu kâoDu AgnI isa mylu ] (1257-4, mlwr, mò 1)

kwmu kâoDu esu qn qy jwe ] (869-3, goùf, mò 5)

kwmu kâoDu esu qn qy mwir ] (866-1, goùf, mò 5)

kwmu kâoDu szgiq durjn kI qw qy Aihinis Bwga ]1] rhwa ] (219-1, gaVI, mò 9)

kwmu kroDu kptu ibiKAw qij scu nwmu air Dwry ] (437-2, Awsw, mò 1)

kwmu kâoDu kweAw ka gwlY ] (932-2, rwmklI dKxI, mò 1)

kwmu kâoDu iklibK guir kwty pUrn hoeL Awsw jIa ]3] (108-7, mwJ, mò 5)

kwmu kâoDu gur sbdI lUtw ] (879-18, rwmklI, mò 1)

kwmu kâoDu ijh prsY nwhin iqh Git bRHÌu invwsw ]2] (633-18, soriT, mò 9)

kwmu kâoDu jIA mih cot ] (152-11, gaVI dKxI, mò 1)

kwmu kâoDu JUTu qij inzdw hir ismrin bzDn qUty ] (1206-5, swrzg, mò 5)

kwmu kâoDu qin vsih czfwl ] (24-16, isrIrwgu, mò 1)

kwmu kâoDu due krhu bsoly gofhu DrqI BweL ] (1171-3, bszqu ihzfol, mò 1)

kwmu kâoDu due kIE jlyqw CUit geL szswrI ]2] (969-9, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kwmu kâoDu due BE jgwqI mn qrzg btvwrw ] (333-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

kwmu kâoDu n loBu ibAwpY jo jn pRB isa rwiqAw ] (543-17, ibhwgVw, mò 5)

kwmu kâoDu inzdw prhrIEy hir rsnw nwnk gwvxw ]5] (1086-3, mw}, mò 5)

kwmu kâoDu psirAw szswry Awe jwe duKu pwvixAw ]2] (129-9, mwJ, mò 3)

kwmu kâoDu prh{ pr inzdw ] (1041-14, mw}, mò 1)

kwmu kâoDu ibKu Agin invwry ] (943-8, rwmklI, mò 1)

kwmu kâoDu ibKu bj{ Bw{ ] (1187-8, bszqu, mò 1)

kwmu kâoDu min mohu srIrw ] (414-16, Awsw, mò 1)

kwmu kâoDu mweAw mih cIqu ] (153-3, gaVI, mò 1)

kwmu kâoDu mweAw lY jwrI qãsnw gwgir PëtI ] (483-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwmu kâoDu lY grdin mwry hamY loBu cukweAw ]6] (1040-2, mw}, mò 1)

kwmu kâoDu loBu Azqir sblw inq DzDw krq ivhwE ] (550-1, ibhwgVw, mò 3)

kwmu kâoDu loBu Kzf Kzf kInéy ibnisAo mUV AiBmwnu ]1] (979-18, nt, mò 5)

kwmu kâoDu loBu CofIEy dIjY Agin jlwe ] (519-3, gUjrI, mò 5)

kwmu kâoDu loBu JUTu inzdw swDU szig ibswirAo ] (529-13, dyvgzDwrI mò 5)

kwmu kâoDu loBu JUTu inzdw swDU szig ibdwrnw ]3] (915-5, rwmklI, mò 5)

kwmu kâoDu loBu qij gE ipAwry siqgur crnI pwe ]5] (431-14, Awsw, mò 5)

kwmu kâoDu loBu iqAwgu ] (408-19, Awsw, mò 5)

kwmu kâoDu loBu ibnisAw qijAw sBu AiBmwnu ]2] (46-6, isrIrwgu, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mn qy iqAwig ] (1271-13, mlwr, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mohu AiBmwnu ibKY rs en szgiq qy qU rhu ry ] (1118-12, kydwrw, mò 4)

kwmu kâoDu loBu mohu AiBmwnu vDwE ] (366-8, Awsw, mò 4)

kwmu kâoDu loBu mohu szig swDw BKy ] (318-13, gaVI, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mohu jx jx isa Cwfu Dohu hamY kw PzDu kwtu swDszig riq jIa ] (1403-9, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

kwmu kâoDu loBu mohu jIqhu EysI Kyl hir ipAwrI ]2] (1185-12, bszqu ihzfol, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mohu n pohY ] (868-7, goùf, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mohu inq Jgrqy JgrweAw ] (984-5, mwlI gaVw, mò 4)

kwmu kâoDu loBu mohu invwry invry sgl bYrweL ] (1000-9, mw}, mò 5)

kwmu kâoDu loBu mohu ibbrijq hir pdu cInéY soeL ]1] rhwa ] (1123-3, kydwrw, Bgq kbIr jI)

kwmu kâoDu loBu mohu imtwvY CutkY durmiq ApunI DwrI ] (377-14, Awsw, mò 5)

kwmu ikvwrI duKu suKu drvwnI pwpu puNnu drvwjw ] (1161-15, BYra, mò 5)

kwmu icqY kwmix ihqkwrI ] (225-19, gaVI, mò 1)

kwmu n krhI Awpxw iPrih Avqw loe ] (320-13, gaVI, mò 5)

kwmu n ibsirAo kâoDu n ibsirAo loBu n CUitAo dyvw ] (1253-6, swrzg, Bgq prmwnzd jI)

kwmu nybu sid puCIEy bih bih kry bIcw{ ] (468-19, Awsw, mò 1)

kwmix eC puNnI Azqir iBNnI imilAw jgjIvnu dwqw ] (582-18, vfhzsu, mò 3)

kwmix hir ris byDI jIa hir kY shij suBwE ] (245-3, gaVI, mò 3)

kwmix kwim n AwveL KotI AvgixAwir ] (56-5, isrIrwgu, mò 1)

kwmix guxu nwhI ibrQw jnmu gvwE rwm ] (439-16, Awsw, mò 3)

kwmix guxvzqI hir pwE ] (123-4, mwJ, mò 3)

kwmix qa sIgw{ kir jw pihlW kzqu mnwe ] (788-7, sUhI, mò 3)

kwmix dyiK kwim loBweAw ] (1342-13, pRBwqI, mò 1)

kwmix inmLl hamY mlu KoeL gurmiq sic smweL ] (770-13, sUhI, mò 3)

kwmix ipr mnu mwinAw qa bixAw sIgw{ ] (788-8, sUhI, mò 3)

kwmix ip{ pweAw jIa gur kY Bwe ipAwry ] (245-6, gaVI, mò 3)

kwmix ip{ rwiKAw kziT lwe sbdy ip{ rwvY syj suhwvixAw ]7] (127-5, mwJ, mò 3)

kwmix iprhu BulI jIa mweAw moih ipAwry ] (244-15, gaVI, mò 3)

kwmix ibna kry jIa sic sbid sIgwry ] (245-10, gaVI, mò 3)

kwmix min soihlVw swjn imly ipAwry rwm ] (772-1, sUhI, mò 3)

kwmix rzig rwqI shjy mwqI gur kY sbid vIcwry ] (244-7, gaVI pUrbI, mò 3)

kwmix rzgu qw cVY jw ipr kY Azik smwe ]31] (756-14, sUhI, mò 3)

kwmix loVY suenw {pw imõ luVyin su KwDwqw ] (155-14, gaVI cyqI, mò 1)

kwmix vfBwgI Azqir ilv lwgI hir kw pRymu suBweAw ] (568-6, vfhzsu, mò 3)

kwmixAwrI kwmx pwE bhu rzgI gil qwgw ] (582-6, vfhzsu, mò 1)

kwmDyn hir hir gux gwm ] (265-5, gaVI suKmnI, mò 5)

kwmDynu sohI drbwry ] (1078-5, mw}, mò 5)

kwmin cwhY suzdir Bogu ] (1187-12, bszqu, mò 1)

kwmin pRIiq jw ip{ Gir AwvY ] (164-12, gaVI guAwryrI, mò 4)

kwmvzq kwmI bhu nwrI pr gãh joh n cUkY ] (672-6, DnwsrI, mò 5)

kwmwrQI suAwrQI vw kI pYj svwrI ]1] (858-14, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

kwmI kâoDI cwqurI bwjIgr bykwm ] (1105-18, mw}, Bgq kbIr jI)

kwmI purK kwmnI ipAwrI ] (1164-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kwmodI Aa gUjrI szig dIpk ky Qwip ]1] (1430-11, mwlw, -)

kwXa dyvw kweAa dyvl kweAa jzgm jwqI ] (695-13, DnwsrI, Bgq pIpw jI)

kwr kmweL Ksm rjwe ] (411-17, Awsw, mò 1)

kwr kmweL jo myry pRB BweL ] (1050-13, mw}, mò 3)

kwr kmwvih sc kI lwhw imlY rjwe ] (59-2, isrIrwgu, mò 1)

kwr kmwvih isir DxI lwhw plY pwe ] (936-10, rwmklI dKxI, mò 1)

kwr kmwvw jy quDu Bwvw jw qUz dyih deAwlw jIa ]2] (106-6, mwJ, mò 5)

kwr këVwvI Cif sMmlu scu DxI ]1] (1099-4, mw}, mò 5)

kwrhw quJY n ibAwpeL nwnk imtY apwiD ]1] (255-6, gaVI, mò 5)

kwrj AwE pUry rwsy ]1] (1271-2, mlwr, mò 5)

kwrj Awip svwirAnu so pRB sdw sBwil ] (957-17, rwmklI, mò 5)

kwrj sgl svwry siqgur jip jip swDU BE inhwl ]1] rhwa ] (826-18, iblwvlu, mò 5)

kwrj sgly swDy ] (629-1, soriT, mò 5)

kwrj sgly isiD BE ByitAw gu{ pUrw ]4]10]112] (399-2, Awsw, mò 5)

kwrj siB svwir lY inq pUjhu gur ky pwv jIa ]4] (132-12, mwJ, mò 5)

kwrj siB svwirAw ] (627-5, soriT, mò 5)

kwrj siB svwrIAih gur kI crxI lwgu ] (47-18, isrIrwgu, mò 5)

kwrj svwry sgly qn ky ]1] (900-15, rwmklI, mò 5)

kwrj isiD n hovnI Aziq geAw pCuqwE ] (851-2, iblwvlu, mò 3)

kwrij kwim bwt Gwt jpIjY ] (386-9, Awsw, mò 5)

kwrju AweAw sglw rwis ] (1152-13, BYra, mò 5)

kwrju sgl ArziBAo Gr kw Twkêr kw Bwrosw ]1] (1266-17, mlwr, mò 5)

kwrju siqguir Awip svwirAw ] (806-19, iblwvlu, mò 5)

kwrju svrY mn pRBu iDAweLjY ]6] (913-16, rwmklI, mò 5)

kwrju swFy qIin hQ GnI q pany cwir ]218] (1376-6, slok, Bgq kbIr jI)

kwrju sIDo irdY sméwil ]4] (831-14, iblwvlu, mò 1)

kwrju qyrw hovY pUrw hir hir hir gux gwe mn myry ]1] rhwa ] (896-14, rwmklI, mò 5)

kwrju dye svwir siqgur scu swKIEy ] (91-6, isrIrwgu, mò 1)

kwrx krx smrQ isrIDr rwiK lyhu nwnk ky suAwmI ]1] (1387-7, svXy, mò 5)

kwrx krx krIm ] (885-8, rwmklI, mò 5)

kwrx krx krIm kêdriq qyrIEy ]16] (964-15, rwmklI, mò 5)

kwrx nwmu Azqrgiq jwxY ] (1330-17, pRBwqI, mò 1)

kwrxu krqw krdw AweAw ]1] (1154-4, BYra, mò 3)

kwrxu krqy vis hY ijin kl rKI Dwir ]2] (1353-11, shsøqI, mò 1)

kwrxu krqy vis hY ijin kl rKI Dwir ]2] (148-17, mwJ, mò 2)

kwrxu krqY jo kIAw soeL hY krxw ] (1102-6, mw}, mò 5)

kwrn krn krwvno sB ibiD EkY hwQ ] (257-8, gaVI, mò 5)

kwrn krn krIm ] (896-19, rwmklI, mò 5)

kwrn krn qUz hW ] (410-13, AwswvrI, mò 5)

kwrn krnw Dwrn Drnw EkY EkY soihnw ]2] (407-3, Awsw, mò 5)

kwrn kvn Abol ] rhwa ] (694-8, DnwsrI, Bgq rivdws jI)

kwrI kFI ikAw QIEy jW cwry bYTIAw nwil ] (91-4, isrIrwgu, mò 1)

kwl klpnw kdy n Kwe ] (343-8, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

kwl klm hukmu hwiQ khhu kanu myit skY eLsu bMXu

kwl kw TIgw ika jlweLAly ika inrBa Gir jweLEy ] (940-5, rwmklI, mò 1)

kwl kY PWis skq s{ sWiDAw ]2] (390-11, Awsw, mò 5)

kwl gRsq sB log isAwny aiT pzifq pY cly inrwsw ]1] (654-16, soriT, Bgq kbIr jI)

kwl jwl A{ mhw jzjwlw Cutky jmih frw ] (701-6, jYqsrI, mò 5)

kwl jwl kI suiD nhI lhY ] (1252-10, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

kwl purK kw mrdY mwnu ] (1159-19, BYra, Bgq kbIr jI)

kwl Pws AbD lwgy kCu n clY apwe ]3] (486-9, Awsw, Bgq rivdws jI)

kwl Pws jb gr mih mylI iqh suiD sB ibsrweL ] (1008-9, mw}, mò 9)

kwl Pws jb gil prI sB BeAo prweAo ]1] (727-4, iqlzg, mò 9)

kwl Pws n mugDu cyqY kink kwimin lwig ]2] (482-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwl ibkwl sbid BE nwsu ]7] (832-11, iblwvlu, mò 1)

kwl ibkwl kIE ek gRwsw ] (1038-17, mw}, mò 1)

kwil dYiq szGwry jm puir gE ]2] (1178-1, bszqu, mò 4)

kwlu AhyrI iPrY biDk ija khhu kvn ibiD kIjY ]1] (692-1, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

kwlu Akwlu Ksm kw kInéw ehu prpzcu bDwvnu ] (1104-7, mw}, Bgq kbIr jI)

kwlu kztkê jmu iqsu n ibdwrY ]3] (742-7, sUhI, mò 5)

kwlu kztkê mwir smwxy hir min Bwxy nwmu inDwnu scu pweAw ] (769-3, sUhI, mò 3)

kwlu kztkê mwry scu pylY ]2] (415-10, Awsw, mò 1)

kwlu kztkê loBu mohu nwsY jIA jw kY pRBu bsY ] (249-8, gaVI, mò 5)

kwlu gvweAw krqY Awip ] (1271-5, mlwr, mò 5)

kwlu clwE bzin koe n rKsI ] (1290-17, mlwr, mò 2)

kwlu jwlu jmu joih n swkY sc kw pzQw QwitAo ] (714-5, tofI, mò 5)

kwlu jwlu jmu joih n swkY swcy isa ilv lweL hy ]4] (1020-15, mw}, mò 1)

kwlu jwlu jmu joih n swkY swcY sbid ilv lwE ] (569-6, vfhzsu, mò 3)

kwlu jwlu jmu joih n swkY Bwe Bgiq BY qrxw ] (76-9, isrIrwgu, mò 1)

kwlu jwlu ijhvw A{ nYxI ] (227-10, gaVI, mò 1)

kwlu jwlu bRHÌ AgnI jwry ] (223-18, gaVI, mò 1)

kwlu qa phUicAo Awin khw jYhY Bwij ry ]1] rhwa ] (1352-15, jYjwvzqI, mò 9)

kwlu n AwvY mUVy cIiq ] (267-19, gaVI suKmnI, mò 5)

kwlu n cwpY duKu n szqwpY ] (111-17, mwJ, mò 3)

kwlu n cWpY hir gux gwe ] (933-5, rwmklI dKxI, mò 1)

kwlu n CofY ibnu siqgur kI DIrw ]7] (227-9, gaVI, mò 1)

kwlu n CofY ibnu gur kI syvw ] (227-4, gaVI, mò 1)

kwlu n joih skY gux gwe ] (227-11, gaVI, mò 1)

kwlu n johY duKu n szqwpy ] (124-18, mwJ, mò 3)

kwlu nwhI jogu nwhI nwhI sq kw Fbu ] (662-18, DnwsrI, mò 1)

kwlu ibAwlu ija pirAo folY muKu pswry mIq ]1] (631-12, soriT, mò 9)

kwlu ibkwlu sdw isir qyrY ibnu nwvY gil PzDw ]2] (1126-14, BYra, mò 1)

kwlu ibkwlu khy kih bpury jIvq mUAw mnu mwrI ]11] (907-19, rwmklI, mò 1)

kwlu ibkwlu BE dyvwny mnu rwiKAw guir TwE ] (764-15, sUhI, mò 1)

kwlu ibkwlu BE dyvwny ] (1021-8, mw}, mò 1)

kwlu ibDuzis mnsw min mwrI gur pRswid pRBu pweAw ]3] (1332-2, pRBwqI, mò 1)

kwlu burw KY kwlu isir dunIAweLEy ] (147-16, mwJ, mò 1)

kwlu mwir gur sbid invwry ] (1047-14, mw}, mò 3)

kwlu mwir mnsw mnih smwxI Azqir inrmlu nwa ] (853-4, iblwvlu, mò 3)

kwlzkw kêzql Aa rwmw ] (1430-11, mwlw, -)

kwlbUq kI hsqnI mn barw ry clqu ricAo jgdIs ] (335-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

kwlr pot aTwvY mUzfih Amãqu mn qy fwrY ] (1205-12, swrzg, mò 5)

kwlir bIjis durmiq EysI ingury kI nIswxI ] (1275-8, mlwr, mò 1)

kwl{ lwdis s{ lwGxa lwBu n pUzjI swiQ ]1] (1090-14, mw}, mò 1)

kwlw gzFu ndIAw mIh Jol ] (143-11, mwJ, mò 1)

kwlI hU Pêin Daly AwE ] (1027-5, mw}, mò 1)

kwlI koel qU ikq gun kwlI ] (794-12, sUhI, syK PrId jI)

kwlUib Akl mn gor n mwnI ] (1291-6, mlwr, mò 1)

kwlY kvlu inrzjnu jwxY ] (1040-7, mw}, mò 1)

kwVw Azdysw ika kIjY jw nwhI ADrim mwrdw ] (90-13, isrIrwgu, mò 3)

kW kI mwq ipqw suq binqw ko kwhU ko BweL ]1] rhwa ] (1231-8, swrzg, mò 9)

kW ko qnu Dnu sMpiq kW kI kw isa nyhu lgwhI ] (1231-12, swrzg, mò 9)

kWe ry bkbwdu lweAo ] (718-11, tofI, Bgq nwmdyv jI)

kWeAw swDY arD qpu krY ivchu hamY n jwe ] (33-7, isrIrwgu, mò 3)

kWeAw hzs QIAw vyCoVw jW idn puNny myrI mwE ] (579-1, vfhzsu, mò 1)

kWeAw kzcnu qW QIEy jw siqgu{ lE imlwE ]2] (585-3, vfhzsu, mò 3)

kWeAw kVwsxu mnu jwgotI ] (939-9, rwmklI, mò 1)

kWeAw ngir ekê bwlkê visAw iKnu plu iQ{ n rhweL ] (1191-9, bszqu ihzfol, mò 4)

kWeAw mWjis kan gunW ] (656-3, soriT, Bgq kbIr jI)

kWEz Awn Awn {cIEy ] (1229-12, swrzg, mò 5)

kWsI øsnu crwvq gw@ imil hir jn soBw pweL ]2] (1263-8, mlwr, mò 4)

kWKI EkY drs quhwro ] (262-12, gaVI suKmnI, mò 5)

kWXW lwhix Awpu mdu Amãq iqs kI Dwr ] (553-7, ibhwgVw, mrdwnw)

ikzkrI ibkwr ] (1229-10, swrzg, mò 5)

ikzkêrI AnUp vwjY ] (886-5, rwmklI, mò 5)

ikzcq pRIiq n apjY jn ka jn khw krih bycwry ]1] rhwa ] (857-3, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

ikzqy nwmw Azqu n jwixAw qum sir nwhI Av{ hry ] (877-6, rwmklI, mò 1)

ika Amãqu pIvIEy hir ibnu jIvIEy iqsu ibnu rhnu n jwE ] (1113-17, quKwrI, mò 4)

ika AibnwsI shij smwvY ]1] (152-16, gaVI, mò 1)

ika Awvx jwxw vIsrY JUTu burw KY kwlu ] (935-5, rwmklI dKxI, mò 1)

ika swis igrwis ivswrIEy bhidAw aTidAw inq ] (314-4, gaVI, mò 4)

ika ismrI isvirAw nhI jwe ] (661-4, DnwsrI, mò 1)

ika suKu pwvY dUEy qIEy ] (1023-5, mw}, mò 1)

ika suKu pwvY Brim BulwinAw ] (225-3, gaVI, mò 1)

ika suKu pwvYgI ibnu ar Dwry ] (242-11, gaVI pUrbI, mò 1)

ika hir pRB vyKw myrY min qin cwa jIa ] (175-5, gaVI mwJ, mò 4)

ika kzfY qolY suinAw{ ] (1239-16, swrzg, mò 1)

ika kQIEy ika AwKIEy jwpY sco scu ] (1289-4, mlwr, mò 1)

ika kir ehu mnu mwrIEy ika kir imrqkê hoe ] (948-9, rwmklI, mò 3)
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương