Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang98/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   160

joqI hU pRBu jwpdw ibnu sqgur bUJ n pwe ] (35-17, isrIrwgu, mò 3)

joqI hUz sBu cwnxw siqguir sbdu suxweAw ] (509-10, gUjrI kI vwr, mò 3)

joqI jwqI gxq n AwvY ] (839-7, iblwvlu, mò 1)

joqI joiq smwxI BIqir qw Cofy mweAw ky lwhy ]2] (351-4, Awsw, mò 1)

joqI joiq smwnI ] (657-2, soriT, Bgq nwmdyv jI)

joqI joiq imil joiq smwxI hir øpw kir DrxIDrw ] (1114-13, quKwrI, mò 4)

joqI joiq imlwe kweAw gVì soihAw rwm ] (1114-8, quKwrI, mò 4)

joqI joiq imlwe joiq ril jwvhgy ]3] (1321-5, kilAwn, mò 4)

joqI joiq imlweL sic smweL sic nwe prgwsw ] (769-11, sUhI, mò 3)

joqI joiq imlweLEy surqI suriq szjogu ] (21-17, isrIrwgu, mò 1)

joqI joiq imlwE soe ]2] (1175-6, bszqu, mò 3)

joqI joiq imlwvxhwrw ]5] (411-16, Awsw, mò 1)

joqI joiq imlI suKu pweAw jn nwnk ekê pswirAw jIa ]4]3]10] (97-14, mwJ, mò 5)

joqI joiq imlI pRBu pweAw imil siqgur mnUAw mwn jIa ] (446-8, Awsw, mò 4)

joqI joiq imlI mnu mwinAw hir dir soBw pwvixAw ]3] (124-10, mwJ, mò 3)

joqI joiq rlI sMpUrnu QIAw rwm ] (846-17, iblwvlu, mò 5)

joqI mih joiq ril jweAw ] (885-12, rwmklI, mò 5)

joqI ivic imil joiq smwxI suix mn sic smwvixAw ]1] (111-17, mwJ, mò 3)

joDY vIrY pUrbwxI kI DunI ] (947-2)

join Cwif ja jg mih AweAo ] (337-6, gaVI, Bgq kbIr jI)

jonI siB BvweLAin ibstw mwih smwe ]2] (994-2, mw}, mò 3)

jobn jwir jugiq so pwvY ] (340-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jobn jWdy nw frW jy sh pRIiq n jwe ] (1379-12, slok, syK PrId jI)

jobn bIiq jrw roig gRisAo jmdUqn fNnu imrqu mirAo hY ] (1388-17, svXy, mò 5)

jobn }p mweAw md mwqw ibcrq ibkl bfO AiBmwnI ] (1387-5, svXy, mò 5)

jobnu Koe pwCY pCuqwnI ]1] rhwa ] (794-11, sUhI, syK PrId jI)

jobnu geAw ibqIiq j{ mil bYTIAw ] (705-11, jYqsrI, mò 5)

jobnu GtY j}Aw ijxY vxjwirAw imõw Awv GtY idnu jwe ] (75-19, isrIrwgu, mò 1)

jobnu jWdw ndir n AwveL j{ phucY mir jweL ] (1414-17, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jobnu Dnu pRBqw kY md mY Aihinis rhY idvwnw ]1] (685-1, DnwsrI, mò 9)

jobnvzq Acwr kêlInw mn mih hoe gumwnI ]3] (242-2, gaVI, mò 5)

jor julm Pëlih Gno kwcI dyh ibkwr ] (255-2, gaVI, mò 5)

joir qumwrY suiK vsw scu sbdu nIswxu ]1] rhwa ] (217-18, gaVI mwJ , mò 5)

jo{ skiq nwnk ikCu nwhI pRB rwKhu srix pry ]2]7]12] (714-10, tofI, mò 5)

jo{ n surqI igAwin vIcwir ] (7-10, jpu, mò 1)

jo{ n jIvix mrix nh jo{ ] (7-9, jpu, mò 1)

jo{ n jugqI CutY szsw{ ] (7-10, jpu, mò 1)

jo{ n mzgix dyix n jo{ ] (7-9, jpu, mò 1)

jo{ n rwij mwil min so{ ] (7-9, jpu, mò 1)

jorw dw AwiKAw purK kmwvdy sy Apivq AmyD Klw ] (304-13, gaVI, mò 4)

jorw purK siB Awip apweAnu hir Kyl siB iKlw ] (304-14, gaVI, mò 4)

jolwhy G{ Apnw cInéW Gt hI rwmu pCwnW ]3] (484-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

jovih këp iszcn ka bsuDw aiT bYl gE cir byl ]2] (368-4, Awsw, mò 4)

joiV ivCoVy nwnk Qwip ] (390-19, Awsw, mò 5)

joVxhwrw szqu nwnk pwD{ pDro ]2] (321-9, gaVI, mò 5)

joVnhwro sdw AqIqw eh khIEy iksu mwhI ]2] (334-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

joVI juVY n qoVI qUtY jb lgu hoe ibnwsI ] (334-14, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jO kir pwcnu byig n pwvY Jg{ krY GrhweL ]2] (335-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

jO qUz bRwhmxu bRHÌxI jweAw ] (324-18, gaVI, kbIr jI)

jO BIK mzgwvih q ikAw Git jweL ]1] (525-2, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

jO rwju dyih q kvn bfweL ] (525-2, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

jObn bihkâm kink kêzflh ] (1354-18, shsøqI, mò 5)

JK mwra sgl szsw{ ]3] (867-17, goùf, mò 5)

JK mwra swkqu vycwrw ]2] (806-3, iblwvlu, mò 5)

JiK JiK jwih JKih iqné pwis ]1] (1243-8, swrzg, mò 1)

JiK JiK JKxw JgVw JwK ] (1243-8, swrzg, mò 1)

JiK bolxu ikAw jg isa vwdu ] (933-3, rwmklI dKxI, mò 1)

JKiV vwa n foleL prbqu myrwxu ] (968-6, rwmklI, blvzif qy sqw)

JKVì JwgI mIhu vrsY BI gu{ dyKx jweL ]13] (757-18, sUhI, mò 4)

Jg{ kIE Jgra hI pwvw ]15] (341-2, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

Jgrw Ekê inbyrhu rwm ] (331-14, gaVI, Bgq kbIr jI)

JgVì cukwvY hir gux gwvY ] (1344-17, pRBwqI, mò 1)

JgVw kridAw Anidnu gudrY sbid n krih vIcw{ ] (316-12, gaVI, mò 4)

JgVw kridAw Anidnu gudrY sbid n krY vIcw{ ] (549-2, ibhwgVw, mò 3)

JJw ariJ suriJ nhI jwnw ] (341-1, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

JJw JUrnu imtY qumwro ] (255-7, gaVI, mò 5)

JJY kdy n JUrih mUVy siqgur kw apdysu suix qUz ivKw ] (435-10, Awsw, mò 3)

JJY JUir mrhu ikAw pRwxI jo ikCu dyxw su dy rihAw ] (433-3, Awsw, mò 1)

Jrih ksMml pwp qyry mnUAw ] (255-8, gaVI, mò 5)

Jrih kwm kâoD dàustweL ] (255-9, gaVI, mò 5)

JV JKV AohwV lhrI vhin lKysrI ] (1410-9, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

JiV JiV pvdy kcy ibrhI ijnéw kwir n AweL ]1] (1425-2, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

JwlwGy aiT nwmu jip inis bwsur AwrwiD ] (255-6, gaVI, mò 5)

iJzim iJzim Amãqu vrsdw ] (74-5, isrIrwgu, mò 5)

iJim iJim Amãqu vrsdw iqsnw BuK sB jwe ] (1420-4, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

iJim iJim vrsY Amãq Dwrw ] (102-5, mwJ, mò 5)

iJim iJmy iJim iJim vrsY Amãq Dwrw rwm ] (442-19, Awsw, mò 4)

iJlimil iJlkY czdu n qwrw ] (1033-17, mw} dKxI, mò 1)

JuzfI pwe bhin iniq mrxY diV dIbwix n jwhI ] (149-18, mwJ, mò 1)

Juir Juir JiK mwtI ril jwe ] (933-5, rwmklI dKxI, mò 1)

Juir Juir pcY jYsy qãA rzf ]1] (1151-12, BYra, mò 5)

JulY su Cqu inrzjnI mil qKqu bYTw gur htIEy ] (966-19, rwmklI, blvzif qy sqw)

JUT smgRI pyiK scu kir jwinAw ] (707-19, jYqsrI, mò 5)

JUT Doh isa ricAo mITw ] (676-10, DnwsrI, mò 5)

JUT ibkwr mhw loB DRoh ] (267-19, gaVI suKmnI, mò 5)

JUT ivkwr mhw duKu dyh ] (352-4, Awsw, mò 1)

JUT ivkwir jwgY ihq cIqu ] (153-4, gaVI, mò 1)

JUiT n pqIEy prcY swcY ] (872-16, goùf, Bgq kbIr jI)

JUiT n pwvis pwKzif kInY ] (906-6, rwmklI, mò 1)

JUiT ivguqI qw ipr muqI kêkh kwh is Pêly ] (1108-19, quKwrI, mò 1)

JUiT ivCuNnI rovY DwhI ] (109-16, mwJ, mò 1)

JUTu AlwvY kwim n AwvY nw ip{ dyKY nYxI ] (689-14, DnwsrI, mò 1)

JUTu smgRI min vsI pwrbRHÌu n jwnw ]2] (815-9, iblwvlu, mò 5)

JUTu JUTu JUTu JUTu Awn sB syv ]1] rhwa ] (1166-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

JUTu JUTu JUTu JUTu dunI gumwnu ]1] rhwa ] (1137-19, BYra, mò 5)

JUTu DVy kir pCoqwih ] (366-5, Awsw, mò 4)

JUTu n boil pwfy scu khIEy ] (904-11, rwmklI, mò 1)

JUTu bwq sw scu kir jwqI ] (185-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

JUTw ehu szsw{ ikin smJweLEy ] (147-15, mwJ, mò 1)

JUTw iks ka AwKIEy swhw dUjw nwhI koe ]1] (670-6, DnwsrI, mò 4)

JUTw jgu fhkY Gnw idn due brqn kI Aws ] (1103-12, mw}, Bgq kbIr jI)

JUTw fMPê JUTu pwswrI ] (288-17, gaVI suKmnI, mò 5)

JUTw qnu swcw kir mwinAo ija supnw rYnweL ]1] (219-6, gaVI, mò 9)

JUTw prpzcu joir clweAw ]2] (337-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

JUTw mzgxu jy koeL mwgY ] (109-1, mwJ, mò 5)

JUTw mdu mUil n pIceL jy kw pwir vswe ] (554-15, ibhwgVw, mò 3)

JUTw mweAw kw sBu so{ ] (178-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

JUTw {dnu hoAw duoAwlY iKn mih BeAw prweAw ] (75-10, isrIrwgu, mò 1)

JUTw lwih gumwnu mnu qnu Arip Dir ]1] (397-13, Awsw, mò 5)

JUTI jg ihq kI cqurweL ] (1041-2, mw}, mò 1)

JUTI JUiT lgI jIa këiV muTI këiVAwry ] (244-16, gaVI, mò 3)

JUTI dunIAw lig n Awpu vöweLEy ]2] (488-14, Awsw, syK PrId jI)

JUTI durmiq kI cqurweL ] (1345-11, pRBwqI, mò 1)

JUTI mn kI miq hY krxI bwid ibbwdu ] (1343-11, pRBwqI, mò 1)

JUTI mweAw Awpu bzDweAw ija nlnI BRim sUAw ]4]2] (654-15, soriT, Bgq kbIr jI)

JUTI mweAw sBu jgu bwiDAw mY rwm rmq suKu pweAw ]3]3]25] (482-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

JUTI mweAw dyiK kY BUlw ry mnw ]1] rhwa ] (486-3, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

JUTy Awvih Tvr n pwvih dUjY Awvw gaxu BeAw ] (940-18, rwmklI, mò 1)

JUTy ka nwhI piq nwa ] (839-11, iblwvlu, mò 1)

JUTy khw iblovis pwnI ]1] (656-3, soriT, Bgq kbIr jI)

JUTy caky nwnkw scw Eko soe ]1] (1090-5, mw}, mò 3)

JUTy lwlic jnmu gvweAw ]1] (175-19, gaVI guAwryrI, mò 5)

JUTy ivic Ahzkrxu hY Ksm n pwvY swdu ] (1343-12, pRBwqI, mò 1)

JUTy vYx cvy kwim n AwvE jIa ] (689-13, DnwsrI, mò 1)

JUTY kI ry JUTu prIiq CutkI ry mn CutkI ry swkq szig n CutkI ry ]1] rhwa ] (535-16, dyvgzDwrI mò 5)

JUTY DzDY ricAo mUVw ]1] (744-6, sUhI, mò 5)

JUTY bnij aiT hI geL hwitAo ]2] (1293-18, mlwr, Bgq rivdws jI)

JUTY mwnu khw krY jgu supny ija jwnu ] (1428-13, slok, mò 9)

JUTY moih Brim BulweL ]1] (357-9, Awsw, mò 1)

JUTY moih lptweAw ha ha krq ibhzDu ] (959-6, rwmklI, mò 5)

JUTY rzig KuAw{ khW lgu KyvIEy ] (1363-7, Pênhy, mò 5)

JUTY lwlic jnmu gvweAw ] (1342-2, pRBwqI ibBws, mò 1)

JUTY lwlic lwig kY nih mrnu pCwnw ]1] (726-16, iqlzg, mò 9)

JUTo Kylu KylY bhu ntUAw ] (903-13, rwmklI, mò 1)

JUTo JUTu vKwix su mhlu KuAweLEy ] (146-19, mwJ, mò 2)

JUTo mweAw ko md mwnu ] (1215-15, swrzg, mò 5)

JUir mrY dyKY prmwdu ] (933-4, rwmklI dKxI, mò 1)

JUrq JUrq swkq mUAw ] (255-8, gaVI, mò 5)

Joil mhw rsu hir Amãqu pIjY ]1] rhwa ] (198-18, gaVI, mò 5)

Jolnw ] (1400-12)

thl szqn kI szgu swDU kw hir nwmW jip pmL gqy ]1] rhwa ] (1298-18, kwnVw, mò 5)

thl kra qyry dws kI pg Jwra bwl ] (810-18, iblwvlu, mò 5)

thl krhu qa Ek kI jw qy bãQw n koe ] (255-15, gaVI, mò 5)

thl mhl qw ka imlY jw ka swD øpwl ] (255-16, gaVI, mò 5)

ttw ibkt Gwt Gt mwhI ] (341-3, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ttY tzcu krhu ikAw pRwxI GVI ik muhiq ik aiT clxw ] (433-5, Awsw, mò 1)

tlih jwm ky dUq iqh ju swDU szig smwih ] (255-18, gaVI, mò 5)

twrI n trY AwvY n jwe ] (1162-16, BYra, Bgq kbIr jI)

itknu n pwvY ibnu sqszgiq iksu AwgY jwe }AweLEy ]1] (532-13, dyvgzDwrI mò 5)

tukê dmu krwrI ja krhu hwijr hjUir Kudwe ]1] (727-8, iqlzg, Bgq kbIr jI)

tUit prIiq geL bur boil ] (933-9, rwmklI dKxI, mò 1)

tUtI gwFnhwr guopwl ] (282-10, gaVI suKmnI, mò 5)

tUtI qzqu n bjY rbwbu ] (478-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

tUtI inzdk kI AD bIc ] (1224-16, swrzg, mò 5)

tUtI lwju BrY miq hwrI ]3] (325-18, gaVI, kbIr jI)

tUty An Brwin hW ] (409-14, AwswvrI, mò 5)

tUty bzDn jnm mrn swD syv suKu pwe ] (255-14, gaVI, mò 5)

tUty bzDn jwsu ky hoAw swDU szgu ] (252-5, gaVI, mò 5)

tUty bzDn bhu ibkwr sPl pUrn qw ky kwm ] (300-1, iQqI gaVI, mò 5)

tUty mweAw ky bzDn Pwhy hir rwm nwm ilv lwgy ] (527-5, dyvgzDwrI mò 4)

tUtY gziT pVY vIcwir ] (933-10, rwmklI dKxI, mò 1)

tUtY nyhu ik bolih shI ] (933-9, rwmklI dKxI, mò 1)

tUtY bwh duhU ids ghI ] (933-9, rwmklI dKxI, mò 1)

tyFI pwg tyFy cly lwgy bIry Kwn ] (1124-5, kydwrw, Bgq kbIr jI)

tohy twhy bhu Bvn ibnu nwvY suKu nwih ] (255-17, gaVI, mò 5)

tofI bwxI BgqW kI (718-10)

tofI mhlw 5 ] (711-15)

tofI mhlw 5 ] (712-12)

tofI mhlw 5 ] (712-18)

tofI mhlw 5 ] (713-16)

tofI mhlw 5 ] (713-19)

tofI mhlw 5 ] (713-9)

tofI mhlw 5 ] (714-11)

tofI mhlw 5 ] (714-14)

tofI mhlw 5 ] (714-17)

tofI mhlw 5 ] (714-4)

tofI mhlw 5 ] (715-15)

tofI mhlw 5 ] (715-7)

tofI mhlw 5 ] (716-13)

tofI mhlw 5 ] (716-5)

tofI mhlw 5 ] (716-9)

tofI mhlw 5 ] (717-1)

tofI mhlw 5 ] (717-12)

tofI mhlw 5 ] (717-16)

tofI mhlw 5 ] (717-5)

tofI mhlw 5 ] (717-9)

tofI mhlw 5 ] (718-1)

tofI mhlw 5 G{ 1 dupdy (711-11)

tofI mhlw 5 G{ 2 capdy (712-4)

tofI mhlw 5 G{ 2 dupdy (713-5)

tofI mhlw 5 G{ 3 capdy (715-3)

tofI mhlw 5 G{ 4 dupdy (715-12)

tofI mhlw 5 G{ 5 dupdy (716-1)

tofI mhlw 9 (718-5)

tofI mò 5 ] (713-12)

tofI mò 5 ] (714-7)

tofI mò 5 ] (716-16)

TzFI qwqI imtI KweL ] (378-15, Awsw, mò 5)

Thik Thik mweAw szig mUE ] (256-2, gaVI, mò 5)

Thik mueL Avguix pCuqwe ] (933-11, rwmklI dKxI, mò 1)

Tg idsit bgw ilv lwgw ] (1351-12, pRBwqI, Bgq byxI jI)

Tig muTI këiVAwr bziné clweLEy ]7] (420-2, Awsw, mò 1)

Tgxhwr AxTgdw TwgY ] (900-5, rwmklI, mò 5)

Tgw nIhu mõoiV jwxu gzDRbw ngrI ] (1098-18, mw}, mò 5)

TgY syqI Tgu ril AweAw swQu iB eko jyhw ] (960-16, rwmklI, mò 5)

TTw ehY dUir Tg nIrw ] (341-5, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

TTw mnUAw Twhih nwhI ] (256-1, gaVI, mò 5)

TTY TwiF vrqI iqn Azqir hir crxI ijné kw icqu lwgw ] (433-6, Awsw, mò 1)

Twk n scY boihQY jy gu{ DIrk dye ] (1087-10, mw}, mò 4)

Twk n hoqI iqnhu dir ijh hovhu supRsNn ] (255-19, gaVI, mò 5)

Twik rhy mnu swcY DwirAw ] (796-4, iblwvlu, mò 1)

Twkhu mnUAw rwKhu Twe ] (933-11, rwmklI dKxI, mò 1)

Twkêr Apuny jo jnu BweAw ] (256-3, gaVI, mò 5)

Twkêr AweAo Awih ]1] rhwa ] (407-8, Awsw, mò 5)

Twkêr Eyso nwmu quméwro ] (498-6, gUjrI, mò 5)

Twkêr isa jw kI bin AweL ] (390-1, Awsw, mò 5)

Twkêr hwiQ vfweLAw jY BwvY qY dye ] (935-12, rwmklI dKxI, mò 1)

Twkêr hoE Awip deAwl ] (499-4, gUjrI, mò 5)

Twkêr hoE Awip deAwl ] (532-16, dyvgzDwrI mò 5)

Twkêr ka syvkê jwnY szig ] (285-13, gaVI suKmnI, mò 5)

Twkêr kw syvkê AwigAwkwrI ] (285-12, gaVI suKmnI, mò 5)

Twkêr kw syvkê sdw pUjwrI ] (285-12, gaVI suKmnI, mò 5)

Twkêr kw dwsu gurmuiK hoeL ] (355-9, Awsw, mò 1)

Twkêr ky syvk hir rzg mwxih ] (102-1, mwJ, mò 5)

Twkêr ky syvk kI inmLl rIiq ] (285-13, gaVI suKmnI, mò 5)

Twkêr ky syvk kY min prqIiq ] (285-13, gaVI suKmnI, mò 5)

Twkêr crx suhwvy ] (407-10, Awsw, mò 5)

Twkêr jw ismrw qUz qwhI ] (499-18, gUjrI, mò 5)

Twkêr jIa quhwro prnw ] (1299-16, kwnVw, mò 5)

Twkêr quJ ibnu Awih n morw ] (499-8, gUjrI, mò 5)

Twkêr quJ ibnu bIAw n hor ] (500-2, gUjrI, mò 5)

Twkêr qumé srxweL AweAw ] (1218-16, swrzg, mò 5)

Twkêr qy jnu jn qy Twkê{ Kylu pirAo hY qo isa ]1] rhwa ] (1252-15, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

Twkêr nwmu kIAo ain vrqin ] (181-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

Twkêr pRB qyrI tyk ] (896-13, rwmklI, mò 5)

Twkêr pRIqm pRB myry ] (894-11, rwmklI, mò 5)

Twkêr ibnqI krn jnu AweAo ] (1217-6, swrzg, mò 5)

Twkêr BwxI sw guxvzqI iqn hI sB rzg mwxw ] (779-18, sUhI, mò 5)

Twkêr Byty gur bcnWiq ]2] (1298-12, kwnVw, mò 5)

Twkêr mih TkêrweL qyrI komn isir komw ]1] (507-11, gUjrI, mò 5)

Twkêr mih dwsu dws mih soe ] (686-5, DnwsrI, mò 1)

Twkêir ApunY kInI dwiq ] (389-19, Awsw, mò 5)

Twkêir mwny sy prDwny hir syqI rzig rwqy ] (577-14, vfhzsu, mò 5)

Twkê{ Ekê sbweL nwir ] (933-12, rwmklI dKxI, mò 1)

Twkê{ srby smwxw ] (51-13, isrIrwgu, mò 5)

Twkê{ hmrw sd bolzqw ] (1160-7, BYra, mò 5)

Twkê{ gweLEy Awqm rzig ] (680-1, DnwsrI, mò 5)

Twkê{ Coif dwsI ka ismrih mnmuK AzD AigAwnw ] (1138-18, BYra, mò 5)

Twkê{ myrw suGVì sujwnw ] (886-18, rwmklI, mò 5)

Twkê{ lyKw mgnhw{ ] (1196-12, bszqu, Bgq rivdws jI)

Twky boihQ drgh mwr ] (153-8, gaVI, mò 1)

TwiF pweL krqwry ] (622-16, soriT, mò 5)

TwFw bRHÌw ingm bIcwrY AlKu n liKAw jweL ]1] rhwa ] (1350-12, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

TWiF prI szqh szig bisAw ] (256-2, gaVI, mò 5)

Toik vjwe sB ifTIAw quis Awpy leAnu Cfwe jIa ]12] (74-3, isrIrwgu, mò 5)

fzf kmzfl isKw sUqu DoqI qIriQ gvnu Aiq BRmnu krY ] (1127-13, BYra, mò 1)

fzfaiq bzdn Aink bwr sbL klw smrQ ] (256-4, gaVI, mò 5)

fzfw muzdàw iKzQw AwDwrI ] (856-19, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

fkY PëkY Kyh afwvY swih geEy pCuqwe ] (1286-10, mlwr, mò 1)

fKxw ] (80-13)

fKxw ] (80-18)

fKxw ] (80-7)

fKxw ] (81-4)

fKxw ] (81-9)

fKxy mò 5 ] (1094-14)

fKxy mò 5 ] (1095-10)

fKxy mò 5 ] (1095-16)

fKxy mò 5 ] (1095-3)

fKxy mò 5 ] (1096-12)

fKxy mò 5 ] (1096-19)

fKxy mò 5 ] (1096-5)

fKxy mò 5 ] (1097-14)

fKxy mò 5 ] (1097-7)

fKxy mò 5 ] (1098-16)

fKxy mò 5 ] (1098-2)

fKxy mò 5 ] (1098-9)

fKxy mò 5 ] (1099-11)

fKxy mò 5 ] (1099-17)

fKxy mò 5 ] (1099-4)

fKxy mò 5 ] (1100-12)

fKxy mò 5 ] (1100-5)

fgmg Cwif ry mn barw ] (338-12, gaVI, Bgq kbIr jI)

fgrI cwl nyõ Pêin AzDuly sbd suriq nhI BweL ] (1126-14, BYra, mò 1)

ffw fr apjy f{ jweL ] (341-6, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ffw fyrw ehu nhI jh fyrw qh jwnu ] (256-5, gaVI, mò 5)

ffY fMPê krhu ikAw pRwxI jo ikCu hoAw su sBu clxw ] (433-8, Awsw, mò 1)

fr cUky ibnsy AziDAwry ] (1077-13, mw}, mò 5)

fr fir mrY n bUfY koe ] (840-12, iblwvlu, mò 1)

fr mih G{ Gr mih f{ jwxY ] (840-12, iblwvlu, mò 1)

fir G{ Gir f{ fir f{ jwe ] (151-7, gaVI, mò 1)

fir fir frxw mn kw so{ ]1] rhwa ] (151-9, gaVI, mò 1)

fir fir pcy mnmuK vycwry ]1] rhwa ] (677-1, DnwsrI, mò 5)

fir fir mrqy jb jwnIEy dUir ] (186-4, gaVI, mò 5)

f{ cUkw dyiKAw BrpUir ]1] (186-4, gaVI, mò 5)

f{ rwiKAw guir AwpxY inrBa nwmu vKwix ] (933-15, rwmklI dKxI, mò 1)

frip mueL Gir AwpxY fITI kziq sujwix ] (933-14, rwmklI dKxI, mò 1)

frpq frpq jnm bhuqu jwhI ]1] rhwa ] (197-8, gaVI, mò 5)

frpY Driq Akwsu n$Xõw isr @pir Am{ krwrw ] (998-17, mw}, mò 5)

frIEy jy f{ hovY ho{ ] (151-9, gaVI, mò 1)

frIEy qW jy ikCu Awp dU kIcY sBu krqw AwpxI klw vDwE ] (308-2, gaVI, mò 4)

fwhpix qin suKu nhI ibnu fr ibxTI fwr ] (933-14, rwmklI dKxI, mò 1)

fwkI ko iciq kCU n lwgY crn kml srnwe ]1] (378-10, Awsw, mò 5)

fwnu sgl gYr vjih BirAw dIvwn lyKY n pirAw ] (408-9, Awsw, mò 5)

fwnu dYq inzdk ka jwm ]1] (1145-9, BYra, mò 5)

fwl Coif qqu mUlu prwqw min swcw Aomwhw hy ]13] (1033-4, mw}, mò 1)

fwlw isa pyfw gtkwvih ]1] rhwa ] (476-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

fwlI lwgy iqnI jnmu gvweAw ] (1051-10, mw}, mò 3)

fwlI lwgY inhPlu jwe ] (362-8, Awsw, mò 3)

ifig n folY kqhU n DwvY ] (889-1, rwmklI, mò 5)

ifgY n folY ÜãVì kir rihAo pUrn hoe qãpqwnI ]2] (671-19, DnwsrI, mò 5)

ifTVo hB Twe @x n kweL jwe ] (318-19, gaVI, mò 5)

ifTw sBu szsw{ suKu n nwm ibnu ] (322-1, gaVI, mò 5)

ifTw hB mJwih KwlI koe n jwxIEy ] (1097-9, mw}, mò 5)

ifTI hB FzFoil ihksu bwJu n koe ] (1100-12, mw}, mò 5)

ifTy sBy Qwv nhI quDu jyihAw ] (1362-10, Pênhy, mò 5)

ifTY mukiq n hoveL ijc{ sbid n kry vIcw{ ] (594-11, vfhzsu, mò 3)

fIhr inAweL moih PwikAo ry ] rhwa ] (715-16, tofI, mò 5)

fIgn folw q@ la ja mn ky Brmw ] (400-14, Awsw, mò 5)

fuKy koiV n fuK nwnk iprI ipKzdo suB idsit ]1] (1100-19, mw}, mò 5)

fuib muE bg bpuVy is{ qil apir pwa ]122] (1384-11, slok, syK PrId jI)

fuib muE bg bpuVy is{ qil apir pwa ]3] (585-16, vfhzsu, mò 3)

fubdy pwQr myil lYhu qum Awpy swcu nwmu AibnwsI hy ]9] (1048-14, mw}, mò 3)

fUzgir jlw Qlw BUim bnw Pl kzdrw ] (1101-16, mw}, mò 5)

fUzg{ dyiK frwvxo pyeLAVY frIAwsu ] (63-10, isrIrwgu, mò 1)

fUgir vwsu iqKw GxI jb dyKw nhI dUir ] (933-15, rwmklI dKxI, mò 1)

fUg{ @ca gVì pwqwil ] (1274-17, mlwr, mò 1)

fUib muE ibnu pwxI giq nhI jwxI hamY Dwqu szswry ] (246-2, gaVI, mò 3)

fUbq pwhn pRB myry lIjY ]5]14]20] (741-8, sUhI, mò 5)

fUby nwm ibnu Gn swQ ] (1007-11, mw}, mò 5)

fyKx kë musqwkê muKu ikjyhw qa DxI ] (1096-19, mw}, mò 5)

fyrw inhclu scu swDszg pweAw ] (256-7, gaVI, mò 5)

forI pUrI mwpih nwhI bhu ibstwlw lyhI ]2] (793-9, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)

forI lpit rhI crnh szig BRm BY sgly Kwd ] (1226-19, swrzg, mò 5)

foil foil mhw duKu pweAw ibnw swDU szg ] (405-12, Awsw, mò 5)

folu bDw kis jyvrI Awkwis pqwlw ]6] (228-18, gaVI bYrwgix, mò 1)

folq folq hy sKI Pwty cIr sIgwr ] (933-13, rwmklI dKxI, mò 1)

foln qy cUkw ThrweAw ] (890-11, rwmklI, mò 5)

foln qy rwKhu pRBU nwnk dy kir hQ ]1] (256-4, gaVI, mò 5)

folY nwhI qumrw cIqu ] (179-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

folY vwa n vfw hoe ] (878-10, rwmklI, mò 1)

FzFolq FUFq ha iPrI Fih Fih pvin krwir ] (933-17, rwmklI dKxI, mò 1)

FzFoilmu FUiFmu ifTu mY nwnk jgu DUE kw Dvlh{ ]3] (138-4, mwJ, mò 1)

Fhq Fhq Ab Fih pry swD jnw srnwe ] (256-12, gaVI, mò 5)

FhdI jwe krwir vhix vhzdy mY ifiTAw ] (1097-2, mw}, mò 5)

FTIAw kzim n AwvnéI ivchu sKxIAwhw ]2] (729-4, sUhI, mò 1)

FFw iFg FUFih kq Awnw ] (341-7, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

FFw FUFq kh iPrhu FUFnu eAw mn mwih ] (256-9, gaVI, mò 5)

FFY Fwih aswrY Awpy ija iqsu BwvY iqvY kry ] (433-9, Awsw, mò 1)

Fwih aswry swij jwxY sB soe ] (729-18, sUhI, mò 1)

Fwih aswry hukim smwvY ] (414-10, Awsw, mò 1)

Fwih aswry Dry iDAwnu ] (354-7, Awsw, mò 1)

Fwih mVolI lUitAw dyhurw sw Dn pkVI Ek jnw ] (155-13, gaVI cyqI, mò 1)

Fwhn lwgy DmL rwe iknih n GwilAo bzD ] (256-8, gaVI, mò 5)

Fwhy Fwih aswry Awpy hukim svwrxhwro ] (579-8, vfhzsu, mò 1)

Fwkn Fwik goibd gur myry moih AprwDI srn crn ]1] rhwa ] (828-1, iblwvlu, mò 5)

Fwknhwry pRBU hmwry jIA pRwn suKdwqy ] (1117-17, quKwrI, mò 5)

FwTI BIiq BrMm kI Bytq gu{ sUrw rwm rwjy ] (454-9, Awsw, mò 5)

FwFI scY mhil Ksim bulweAw ] (150-17, mwJ, mò 1)

FwFI kQy AkQu sbid svwirAw ] (149-1, mwJ, mò 2)

FwFI kry pswa sbdu vjweAw ] (150-19, mwJ, mò 1)

FwFI kry pukwr pRBU suxwesI ] (510-11, gUjrI kI vwr, mò 3)

FwFI kw mhlu Aglw hir kY nwe ipAwir ] (516-6, gUjrI kI vwr, mò 3)

FwFI kI syvw cwkrI hir jip hir insqwir ]18] (516-7, gUjrI kI vwr, mò 3)

FwFI gux gwvY inq jnmu svwirAw ] (790-19, sUhI, mò 1)

FwFI iqs no AwKIEy ij KsmY Dry ipAw{ ] (516-5, gUjrI kI vwr, mò 3)

FwFI dir pRB mzgxw d{ kdy n CoVy ] (323-10, gaVI, mò 5)

FwFI d{ G{ pwesI scu rKY ar Dwir ] (516-6, gUjrI kI vwr, mò 3)

FIl n prI jw guir PêrmwE ]3] (191-11, gaVI, mò 5)

Fulky cvr szK Gn gwjy ] (974-18, rwmklI, Bgq byxI jI)

FUzF vöweL QIAw iQqw ] (964-18, rwmklI, mò 5)

FUzFq folih AzD giq A{ cInq nwhI szq ] (1377-11, slok, Bgq kbIr jI)

FUFq hI Fih gE prwnw ] (341-8, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

FUFq Kojq guir myly bIrw ]3] (1189-7, bszqu, mò 1)

FUFydIE suhwg kë qa qin kweL kor ] (1384-3, slok, syK PrId jI)

FyrI jwmY jim mrY grB join duK pwe ] (256-11, gaVI, mò 5)

FyrI Fwhhu swDszig AhMbuiD ibkrwl ] (256-10, gaVI, mò 5)

FoeL iqs hI no imlY ijin pUrw gu} lBw ] (44-10, isrIrwgu, mò 5)

xw ha xw qUz xh Cutih inkit n jweLAhu dUq ]1] (256-13, gaVI, mò 5)

xw ko jwxY Awpxo Ekih tyk ADwr ] (256-16, gaVI, mò 5)

xw ko myrw iksu ghI xw ko hoAw n hogu ] (934-2, rwmklI dKxI, mò 1)

xwxw rx qy sIJIEy Awqm jIqY koe ] (256-14, gaVI, mò 5)

xwxw rix }qa nr nyhI krY ] (341-9, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

xwxY rvqu rhY Gt Azqir hir gux gwvY soeL ] (433-10, Awsw, mò 1)

xwm ivhUxy AwdmI klr kzD igrziq ] (934-3, rwmklI dKxI, mò 1)

q DirAo msqik hQu shij Aima vuTa Cij suir nr gx muin boihX Agwij ] (1391-3, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

q nwmdyv kw pqIAw jwe ]26] (1166-11, BYra, Bgq nwmdyv jI)

iq nr syv nhu krih iq nr sX shs smpih ] (1394-9, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

iq nr sokê nhu huEy iq nr sy Azqu n lhIAih ] (1394-9, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

iq nr duK nh BuK iq nr inDn nhu khIAih ] (1394-8, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

iq nr dulIcY bhih iq nr aQip ibQpih ] (1394-10, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

qzq ka pmL qzqu imilAw nwnkw buiD pweL ]4]4] (1328-13, pRBwqI, mò 1)

qzq mzõ sB AaKD jwnih Aziq q@ mrnw ]2] (477-1, Awsw, Bgq kbIr jI)

qzqu sUqu ikCu inksY nwhI swkq szgu n kIjY ]6] (1324-9, kilAwn, mò 4)

qzqu mzqu nh joheL iqqu cwKu n lwgY ]1] rhwa ] (818-1, iblwvlu, mò 5)

qzqu mzqu pwKzfu n koeL nw ko vzsu vjwedw ]7] (1035-17, mw}, mò 1)

qzqu mzqu pwKzfu n jwxw rwmu irdY mnu mwinAw ] (766-17, sUhI, mò 1)

qzqu mzqu BjIEy Bgvzq ] (866-17, goùf, mò 5)

qzqY ka pmL qzqu imlweAw nwnk srix qumwrI ]5]6] (597-10, soriT, mò 1)

qzin jVWeL AwpxY lhW su sjxu toil ]21] (1426-7, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

qMbU plzG invwr srwecy lwlqI ] (141-18, mwJ, mò 4)
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương