Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang94/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   160

jIvix mrix suKu hoe ijnéw gu{ pweAw ] (369-5, Awsw kwPI, mò 4)

jIvix mrix hir nwim suhyly min hir hir ihrdY soeL ] (447-5, Awsw, mò 4)

jIvxu mrxw sBu quDY qweL ] (110-11, mwJ, mò 3)

jIvxz hir nwm ÆXwvxh ] (1361-2, gwQw, mò 5)

jIvq swihbu syivAo Apnw clqy rwiKAo cIiq ]1] rhwa ] (1000-2, mw}, mò 5)

jIvq suzin smwinAw gur swKI jwgI ]1] rhwa ] (857-11, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

jIvq sy prvwxu hoE hir kIrqin jwgy ] (322-4, gaVI, mò 5)

jIvq sy rhy hW ] (411-2, AwswvrI, mò 5)

jIvq ka mUAw khY mUE nhI roqw ]4] (229-5, gaVI, mò 1)

jIvq Cwif jwih dyvwny ] (199-7, gaVI, mò 5)

jIvq jIvq jIvq rhhu ] (1138-4, BYra, mò 5)

jIvq jo mrY hW ] (410-3, AwswvrI, mò 5)

jIvq dIsY iqsu srpr mrxw ] (374-9, Awsw, mò 5)

jIvq pwvhu moK duAwr ] (343-6, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

jIvq ipqr n mwnY ko@ mUEz isrwD krwhI ] (332-11, gaVI bYrwgix, Bgq kbIr jI)

jIvq pyKy ijnéI hir hir iDAweAw ] (740-2, sUhI, mò 5)

jIvq mrih hir nwim smwih ]1] (1175-17, bszqu, mò 3)

jIvq mrih drgh prvwnu ]3] (176-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

jIvq mrhu Bvjlu jgu qrxw ] (1040-14, mw}, mò 1)

jIvq mrhu mrhu Pêin jIvhu punrip jnmu n hoeL ] (1103-19, mw}, Bgq kbIr jI)

jIvq mrxw sBu ko khY jIvn mukiq ika hoe ] (948-11, rwmklI, mò 3)

jIvq mrxw qwry qrxw ] (413-8, Awsw, mò 1)

jIvq mrq inhclu pwvih Qwa ]2] (743-7, sUhI, mò 5)

jIvq mrq rhY prvwxu ] (1289-7, mlwr, mò 1)

jIvq mrIEy Bajlu qrIEy jy QIvY krim iliKAwsw ] (777-14, sUhI, mò 5)

jIvq mrY buJY pRBu soe ] (741-9, sUhI, mò 5)

jIvq mrY mir mrxu svwrY ] (1174-17, bszqu, mò 3)

jIvq mrY mrY Pêin jIvY Eysy suzin smweAw ] (332-16, gaVI, Bgq kbIr jI)

jIvq muE muE sy jIvy ] (374-10, Awsw, mò 5)

jIvq mukzdy mrq mukzdy ] (875-6, goùf, Bgq rivdws jI)

jIvq mukq sdw inrbwn ] (1167-12, BYra, Bgq rivdws jI)

jIvq mukq gurmqI lwgy ] (1262-1, mlwr, mò 3)

jIvq rhhu hir hir Bjhu nwnk nwm prIiq ]1] (255-10, gaVI, mò 5)

jIvq la ibahw{ hY jg ka qum jwna ] (727-1, iqlzg, mò 9)

jIvqu mrY su jwxIEy ipr scVY hyiq ipAwry ]6] (580-19, vfhzsu dKxI, mò 1)

jIvqu mrY siB kêl aDrY ]1] (1170-13, bszqu, mò 3)

jIvqu mrY hir isa icqu lwE ] (116-9, mwJ, mò 3)

jIvqu mrY hir nwmu vKwxY ] (88-14, isrIrwgu, mò 3)

jIvqu mrY gur sbdu bIcwrY hamY mYlu cukwvixAw ]6] (129-2, mwJ, mò 3)

jIvqu mrY qw sbdu bIcwrY qw scu pwvY koeL ]7] (506-12, gUjrI, mò 3)

jIvqu mrY qw sBu ikCu sUJY Azqir jwxY sbL deAw ] (940-17, rwmklI, mò 1)

jIvqu mrY qw mukiq pwE scY nwe smweAw ]14] (1067-19, mw}, mò 3)

jIvqu mrY mhw rsu AwgY ]2] (153-17, gaVI, mò 1)

jIvqu mrY mrY Pêin jIvY qW moKzq{ pwE ] (550-3, ibhwgVw, mò 3)

jIvqu rwm ky gux gwe ] (1223-7, swrzg, mò 5)

jIviqAw AQvw mueAw ikCu kwim n AwvY ] (816-4, iblwvlu, mò 5)

jIviqAw ea mrIEy ]1] rhwa dUjw ]3] (877-8, rwmklI, mò 1)

jIviqAw nh mrIEy ]1] rhwa ] (877-4, rwmklI, mò 1)

jIviqAw mrIEy Bajlu qrIEy gurmuiK nwim smwvY ] (775-19, sUhI, mò 4)

jIvqy ka jIvqw imlY mUE ka mUAw ] (788-4, sUhI, mò 2

jIvidAw n cyiqAo muAw rlzdVo Kwk ] (523-7, gUjrI, mò 5)

jIvidAw inq jwpIEy nwnk swcw nwa ]1] (519-3, gUjrI, mò 5)

jIvidAw no imlY su jIvdy hir jgjIvn ar Dwir ] (1418-16, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jIvidAw pYrw qlY mueAw apir hoe ]17] (1378-16, slok, syK PrId jI)

jIvidAw m{ mwir n pCoqweLEy ] (147-15, mwJ, mò 1)

jIvidAw lwhw imlY gur kwr kmwvY ] (421-7, Awsw, mò 1)

jIvn suKu sBu swDszig pRB mnsw pU{ ]2] (811-6, iblwvlu, mò 5)

jIvn giq suAwmI AzqrjwmI Awip lIE liV lwE ] (454-3, Awsw, mò 5)

jIvn qlb invwir ] (902-16, rwmklI, mò 1)

jIvn qlb invwir suAwmI ] (876-11, rwmklI, mò 1)

jIvn dyvw pwrbRHÌ syvw ehu apdysu mo ka guir dInw jIa ]1] (678-10, DnwsrI, mò 5)

jIvn pdu inrbwxu eko ismrIEy ] (322-1, gaVI, mò 5)

jIvn pdvI hir kw nwa ] (744-4, sUhI, mò 5)

jIvn pdvI hir ky dws ] (200-4, gaVI, mò 5)

jIvn pRwn ADwr myrI rwis ] (240-12, gaVI, mò 5)

jIvn pRwn hir Dnu suKu qum hI hamY ptlu øpw kir jwrhu ]1] (829-3, iblwvlu, mò 5)

jIvn purKu imilAw hir rweAw ] (189-10, gaVI, mò 5)

jIvn mrxu jnmu prvwnu ] (195-7, gaVI, mò 5)

jIvn mrnu do@ imtvweAw ] (871-6, goùf, Bgq kbIr jI)

jIvn imrqu n duKu suKu ibAwpY suNn smwiD do@ qh nwhI ]1] (333-8, gaVI, Bgq kbIr jI)

jIvn mukq jgdIs jip mn Dwir ird prqIiq ] (508-11, gUjrI, mò 5)

jIvn mukiq so AwKIEy mir jIvY mrIAw ] (449-2, Awsw, mò 4)

jIvn mukiq so@ khwvY ] (275-4, gaVI suKmnI, mò 5)

jIvn mukiq hir nwmu iDAweAw hir rwiKAw air Dwir ] (1259-13, mlwr, mò 3)

jIvn mukiq hir pwvY soe ] (161-10, gaVI guAwryrI, mò 3)

jIvn mukiq giq Azqir pweL ]4] (904-4, rwmklI, mò 1)

jIvn mukiq gur sbdu kmwE ] (1058-3, mw}, mò 3)

jIvn mukiq ijsu irdY Bgvzqu ] (294-19, gaVI suKmnI, mò 5)

jIvn mukqu so AwKIEy ijsu ivchu hamY jwe ]6] (1009-19, mw}, mò 1)

jIvn mukqu gurmuiK ko hoeL ] (232-11, gaVI, mò 3)

jIvn mukqu jw sbdu suxwE ] (1343-4, pRBwqI, mò 1)

jIvn mukqu min nwmu vswE ] (412-17, Awsw, mò 1)

jIvn }p AnUp deAwlw ] (760-4, sUhI, mò 5)

jIvn }p hir crx ] (894-19, rwmklI, mò 5)

jIvn }p gopwl jsu szq jnw kI rwis ] (218-13, gaVI mwJ, mò 5)

jIvn }p ibswir jIvih iqh kq jIvn hoq ] rhwa ] (1121-13, kydwrw, mò 5)

jIvn }pu ismrxu pRB qyrw ] (743-15, sUhI, mò 5)

jIvn lorih BmL moh nwnk qy@ gvwr ]1] (254-11, gaVI, mò 5)

jIvnu hir jip swDszig ]1] rhwa ] (684-5, DnwsrI, mò 5)

jIvnu qa gnIEy hir pyKw ] (1221-9, swrzg, mò 5)

jIvnw sPl jIvn suin hir jip jip sd jIvnw ]1] rhwa ] (1019-1, mw}, mò 5)

jIvnw hir jIvnw ] (684-4, DnwsrI, mò 5)

jIvnY kI Aws krih jmu inhwrY swsw ] (482-1, Awsw, Bgq kbIr jI)

jIvno mY jIvnu pweAw gurmuiK BwE rwm ] (442-6, Awsw, mò 4)

jIvw qyrY nwe min Awnzdu hY jIa ] (688-7, DnwsrI, mò 1)

jIvW qyrI dwiq ikrpw krhu mUz ]1] rhwa ] (397-14, Awsw, mò 5)

jIvY dwqw dyvxhw{ ] (158-2, gaVI guAwryrI, mò 3)

jIvY dwqw mrY n koe ] (144-15, mwJ, mò 1)

jug cwry sB Biv QkI ikin kImiq hoeL ] (788-1, sUhI, mò 2)

jug cwry swcw Eko vrqY ibnu gur iknY n pweAw ] (771-19, sUhI, mò 3)

jug cwry gur sbid pCwqw ] (1055-1, mw}, mò 3)

jug cwry Dn jy BvY ibnu siqgur sohwgu n hoeL rwm ] (769-19, sUhI, mò 3)

jug cwry nwim vifAweL hoeL ] (880-2, rwmklI, mò 3)

jug cwry nwmu aqmu sbdu bIcwir ] (229-16, gaVI guAwryrI, mò 3)

jug CqIh kIAo gubwrw ] (1061-15, mw}, mò 3)

jug CqIh gubw{ kir vriqAw suNnwhir ] (555-17, ibhwgVw, mò 3)

jug CqIh gubw{ iqs hI BweAw ] (1282-10, mlwr, mò 3)

jug CqIh iqnY vrqwE ] (1026-15, mw}, mò 1)

jug mih rwm nwmu insqwrw ] (768-3, sUhI, mò 3)

jug mih rwm nwmu insqwrw ]3] (768-5, sUhI, mò 3)

jug mwih nwmu dulMBu hY gurmuiK pweAw jwe ] (490-15, gUjrI, mò 3)

juig juig Awpo Awpxw Drmu hY soiD dyKhu byd purwnw ] (797-19, iblwvlu, mò 3)

juig juig Eko scw soeL bUJY gur bIcwry ] (245-11, gaVI, mò 3)

juig juig szq Bly pRB qyry ] (1025-15, mw}, mò 1)

juig juig swcw Eko dwqw ] (1046-17, mw}, mò 3)

juig juig gurmuiK Eko jwqw ivxu nwvY mukiq n pweL ]1] rhwa ] (1131-17, BYra, mò 3)

juig juig Qwip sdw inrvY{ ] (931-13, rwmklI dKxI, mò 1)

juig juig dwqw Av{ n koe ] (933-1, rwmklI dKxI, mò 1)

juig juig dwqw pRBu rwmu hmwrw ]1] rhwa ] (228-4, gaVI, mò 1)

juig juig pIVI clY siqgur kI ijnI gurmuiK nwmu iDAweAw ] (79-5, isrIrwgu, mò 4)

juig juig bwxI sbid pCwxI nwa mITw mnih ipAwrw ]2] (602-12, soriT, mò 3)

juig juig Bgqw kI rKdw AweAw ] (1133-11, BYra, mò 3)

juig juig ivrlI gurmuiK jwqw ] (1023-6, mw}, mò 1)

jugu jugu Ekw EkI vrqY koeL bUJY gur vIcwrw hy ]3] (1026-17, mw}, mò 1)

jugu jugu swcw hY BI hosI ] (1022-9, mw}, mò 1)

jugu jugu hir hir Eko vrqY iqsu AwgY hm Awdysu ]1] rhwa ] (368-2, Awsw, mò 4)

jugu jugu jIva myrI Ab kI DrI ]1] rhwa ] (483-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

jugu jugu jIvhu Amr Pl Kwhu ]10] (344-1, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

jugu jugu jogI KwxI BogI piVAw pzifqu Awip QIAw ]9] (432-19, Awsw, mò 1)

jugu jugu Pyir vtweLAih igAwnI buJih qwih ] (470-1, Awsw, mò 1)

jugu jugu Bgq ipAwry hir Awip svwry Awpy BgqI lwE ] (246-9, gaVI, mò 3)

jugu jugu BgqI AwiK vKwxI ] (161-19, gaVI guAwryrI, mò 3)

jugu jugu mITw ivsu Bry ko jwxY jogI rwm ] (439-9, Awsw, mò 1)

jugu duAwpu{ AweAw Brim BrmweAw hir gopI kwnéì apwe jIa ] (445-15, Awsw, mò 4)

jugu duAwpu{ AweAw Brim BrmweAw hir gopI kwnéì apwe jIa ]3] (445-19, Awsw, mò 4)

jugh jugzqr kI ibiD jwxY ] (1027-13, mw}, mò 1)

jugh jugzqir ehu qqu sw{ ] (1143-19, BYra, mò 5)

jugh jugzqir swihbu scu soeL ] (905-14, rwmklI, mò 1)

jugh jugzqir Bgq qumwry ] (567-3, vfhzsu, mò 1)

jugh jugzqir Bgq qumwry ]5] (567-5, vfhzsu, mò 1)

jugh jugzqir mukiq prwex so mukiq BeAw piq pwedw ]13] (1038-7, mw}, mò 1)

jugh jugh ky rwjy kIE gwvih kir AvqwrI ] (423-6, Awsw, mò 3)

jugiq jwin nhI irdY invwsI jlq jwl jm PzD pry ] (487-12, Awsw, Bgq DNnw jI)

jugiq DoqI suriq cakw iqlkê krxI hoe ] (1245-11, swrzg, mò 1)

jugiq n jwnw gunu nhI koeL mhw duq{ mwe AwCY ] (534-1, dyvgzDwrI mò 5)

jugqn mih qyrI pRB jugqw esnwnn mih esnwnI ]6] (507-18, gUjrI, mò 5)

jugw jugzqir KwhI Kwih ] (2-2, jpu, mò 1)

jugwid gurE nmh ] (262-9, gaVI, mò 5)

juj mih joir ClI czdàwvil kwné øsnu jwdmu BeAw ] (470-6, Awsw, mò 1)

juiV juiV ivCuVy ivCuiV juVy ] (1238-12, swrzg, mò 1)

jUAwrI jUE mwih cIqu ] (1180-7, bszqu, mò 5)

jUEy Kylxu kwcI swrI ]4] (222-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

jUEy Kylxu jig ik ehu mnu hwirAw ]3] (369-4, Awsw kwPI, mò 4)

jUEy jnmu sB bwjI hwrI ] (130-8, mwJ, mò 4)

jUEy jnmu iqnI hwirAw ikqu AwE szswir ] (1284-5, mlwr, mò 3)

jUEy jnmu n hwrhu Apxw Bwij pVhu qum hir srxw ]14] (433-6, Awsw, mò 1)

jUEy jnmu n kbhU hwir ] (866-12, goùf, mò 5)

jUiT n ANnI jUiT n nweL ] (1240-4, swrzg, mò 1)

jUiT n czd sUrj kI BydI ] (1240-4, swrzg, mò 1)

jUiT n DrqI jUiT n pwxI ] (1240-5, swrzg, mò 1)

jUiT n paxY mwih smwxI ] (1240-5, swrzg, mò 1)

jUiT n mIhu virhEy sB QweL ] (1240-5, swrzg, mò 1)

jUiT n rwgzïI jUiT n vydzïI ] (1240-4, swrzg, mò 1)

jUiT lhY jIa mwjIEy moK peAwxw hoe ]2] (489-6, gUjrI, mò 1)

jUTn jUiT peL isr @pir iKnu mnUAw iqlu n fulwvYgo ]7] (1309-9, kwnVw, mò 4)

jUTI krCI prosn lwgw jUTy hI bYiT KweAw ]3] (1195-8, bszqu ihzfol, Bgq kbIr jI)

jUTy jUTw muiK vsY inq inq hoe KuAw{ ] (472-9, Awsw, mò 1)

jy as kw burw khY koeL pwpI iqsu jmkzk{ KweL jIa ]3] (998-12, mw}, mò 4)

jy Aoe idsih nrik jWdy qW ané kw dwnu n lYxw ] (1290-6, mlwr, mò 1)

jy Aosu nwil icqu lwE qW vQu lhY na iniD plY pwe ] (1249-11, swrzg, mò 3)

jy Aohu ATsiT qIQL néwvY ] (875-11, goùf, Bgq rivdws jI)

jy Aohu Aink pRswd krwvY ] (875-14, goùf, Bgq rivdws jI)

jy Aohu këp qtw dyvwvY ] (875-11, goùf, Bgq rivdws jI)

jy Aohu gRhn krY kêlKyiq ] (875-13, goùf, Bgq rivdws jI)

jy Aohu duAwds islw pUjwvY ] (875-11, goùf, Bgq rivdws jI)

jy Aohu dya q Aohu BI dyvw ] (525-5, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

jy AgY qIrQu hoe qw mlu lhY CpiV nwqY sgvI mlu lwE ] (140-3, mwJ, mò 4)

jy Aiq kâop kry kir DweAw ] (478-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

jy ApnI ibrQw khhu Avrw pih qw AwgY ApnI ibrQw bhu bhuqu kFwsw ] (860-6, goùf, mò 4)

jy Awsw Azdysw qij rhY gurmuiK iBiKAw nwa ] (550-16, ibhwgVw, mò 3)

jy Awqm ka suKu suKu inq loVhu qW siqgur srin pvIjY ]5] (1326-15, kilAwn, mò 4)

jy Awip prK n AwveL qW pwrKIAw Qwvhu leAou prKwe ] (1249-11, swrzg, mò 3)

jy ek AD czgI kry dUjI BI vyrwis ]5] (474-16, Awsw, mò 2)

jy ek ivK Agwhw Bry qW ds ivKW ipCwhw jwe ] (1246-9, swrzg, mò 4)

jy ekê hoe q agvY {qI hU {iq hoe ] (468-17, Awsw, mò 1)

jy Eh mUriq swcI hY qa gVhxhwry Kwa ]3] (479-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

jy sa Amãqu nIrIEy BI ibKu Plu lwgY Dwe ]4] (65-15, isrIrwgu, mò 3)

jy sa swer mylIAih iqlu n pujwvih roe ] (53-11, isrIrwgu, mò 1)

jy sa këVIAw këVì kbwVì ] (662-8, DnwsrI, mò 1)

jy sa Kyl KylweLEy bwlkê rih n skY ibnu KIry ] (564-4, vfhzsu, mò 5)

jy sa Gwly Qwe n pwE ]3] (364-11, Awsw, mò 3)

jy sa czdw agvih sUrj cVih hjwr ] (463-1, Awsw, mò 2)

jy sa Dwvih pRwxIAw pwvih Duir lhxw ] (1102-7, mw}, mò 5)

jy sa Dovih qw mYlu n jweL ] (1045-11, mw}, mò 3)

jy sa pRwnI locY koe ] (282-12, gaVI suKmnI, mò 5)

jy sa loic loic KwvweAw ] (1136-17, BYra, mò 5)

jy sa locY rzgu n hovY koe ]3] (733-1, sUhI, mò 4)

jy sa virhAw jIvx Kwxu ] (350-1, Awsw, mò 1)

jy sa virhAw imTw KwjY BI iPir kaVw Kwe ] (1243-6, swrzg, mò 1)

jy sa viréAw jIvxw BI qnu hosI Kyh ]41] (1380-1, slok, syK PrId jI)

jy sa vyr kmweLEy këVY këVw jo{ ]1] rhwa ] (17-5, isrIrwgu, mò 1)

jy skqw skqy ka mwry qw min rosu n hoeL ]1] rhwa ] (360-14, Awsw, mò 1)

jy scu dye q pwE koeL ] (1062-7, mw}, mò 3)

jy sbdu buJY qw scu inhwlw ] (412-11, Awsw, mò 1)

jy siB swkq krih bKIlI ek rqI iqlu n GtweL ]5] (1191-16, bszqu ihzfol, mò 4)

jy siB imil kY AwKx pwih ] (349-9, Awsw, mò 1)

jy siB imil kY AwKx pwih ] (9-18, Awsw, mò 1)

jy swkqu n{ KwvweLEy locIEy ibKu kFY muiK aglwry ] (312-10, gaVI, mò 4)

jy swiQ rKIEy dIjY rlwe ] (662-7, DnwsrI, mò 1)

jy sWeL loVih sBu ] (1378-14, slok, syK PrId jI)

jy sueny no Aohu hQu pwE qw KyhU syqI ril geAw ] (307-8, gaVI, mò 4)

jy suKu dyih q quJih ArwDI duiK BI quJY iDAweL ]2] (757-11, sUhI, mò 4)

jy so DxI imlzin nwnk suK sMbUh scu ]1] (520-19, gUjrI, mò 5)

jy ha jwxw AwKw nwhI khxw kQnu n jweL ] (2-9, jpu, mò 1)

jy hamY ivchu jwe q kyhI gxq gxI ] (1283-9, mlwr, mò 3)

jy hir supRsNnu hovY myrw suAwmI hir ismrq mlu lih jwvY jIa ]3] (998-3, mw}, mò 4)

jy hir hir kIcY bhuqu locIEy ikrqu n myitAw jwe ] (65-13, isrIrwgu, mò 3)

jy hir Cofa qa kêil lwgY gwil ]3] (1154-7, BYra, mò 3)

jy hir iqAwig Avr kI Aws kIjY qw hir inhPl sB Gwl gvwsw ] (860-4, goùf, mò 4)

jy hoe BUlw jwe khIEy Awip krqw ika BulY ] (766-4, sUhI, mò 1)

jy hovI pUrib iliKAw qw gur kw bcnu kmwih ]1] rhwa ] (43-10, isrIrwgu, mò 5)

jy hovY ndir srwP kI bhuiV n pweL qwa ] (146-12, mwJ, mò 2)

jy hovY pUrib iliKAw qw DUiV iqnéw dI pweLEy ] (468-15, Awsw, mò 1)

jy hovY Bwgu qw drsnu pweLEy ] (1348-12, pRBwqI, mò 5)

jy kir swihbu mnhu n vIsrY qw sihlw mrxw hoe ] (555-5, ibhwgVw, mò 3)

jy kir sUqkê mNnIEy sB qY sUqkê hoe ] (472-13, Awsw, mò 1)

jy kir dUjw dyKdy jn nwnk kiF idcziné ]2] (1318-1, kwnVw, mò 4)

jy k{ ghih ipAwrVy quDu n Cofw mUil ] (322-12, gaVI, mò 5)

jy iksY ikhu idis AwvY qw koeL ikhu mzig lE AkY koeL ikhu dyvwE Ehu hir Dnu joir kIqY iksY nwil n jwe vzfweAw ] (853-7, iblwvlu, mò 3)

jy iksY dye vKwxY nwnkê AwgY pUC n lye ]4]3] (349-16, Awsw, mò 1)

jy ikhu hoe q ikhu idsY jwpY }pu n jwiq ] (1239-19, swrzg, mò 1)

jy ikCu Aws Avr krih primõI mq qUz jwxih qyrY ikqY kzim AweL ] (859-10, goùf, mò 4)

jy øpw kry myrw hir pRBu krqw qW siqgu{ pwrbRHÌu ndrI AwvY ] (305-14, gaVI, mò 4)

jy kIcin lK apwv qW khI n GulIEy ] (964-1, rwmklI, mò 5)

jy ko Aos dI rIs kry so mUV AjwxI ] (302-7, gaVI, mò 4)

jy ko Apny Twkêr BwvY ] (885-6, rwmklI, mò 5)

jy ko ApunI soBw lorY ] (266-5, gaVI suKmnI, mò 5)

jy ko AwKY boluivgwVì ] (6-4, jpu, mò 1)

jy ko Awpunw dUKu imtwvY ] (266-4, gaVI suKmnI, mò 5)

jy ko Eysw szjmI hoe ] (1169-8, bszqu, mò 3)

jy ko Ek krY czigAweL min iciq bhuqu bPwvY ] (1328-6, pRBwqI, mò 1)

jy ko squ kry so CIjY qp Gir qpu n hoeL ] (902-18, rwmklI, mò 1)

jy ko s{ szDY jn @pir iPir alto iqsY lgwvYgo ]4] (1311-13, kwnVw, mò 4)

jy ko isKu gu} syqI snmuKu hovY ] (919-18, rwmklI, mò 3)

jy ko hoe bhY dwqw{ ] (282-15, gaVI suKmnI, mò 5)

jy ko hovY dublw nzg BuK kI pIr ] (70-9, isrIrwgu, mò 5)

jy ko khY krY vIcw{ ] (3-12, jpu, mò 1)

jy ko khY ipCY pCuqwe ] (3-5, jpu, mò 1)

jy ko khY ipCY pCuqwe ] (8-1, jpu, mò 1)

jy ko kQY q Azq n Azq ] (8-6, jpu, mò 1)

jy ko kry as dI rIs isir CweL pweLAw ] (1250-18, swrzg, mò 4)

jy ko kry kIqY ikAw hoe ] (661-8, DnwsrI, mò 1)

jy ko Kwekê AwKix pwe ] (5-14, jpu, mò 1)

jy ko KwvY jy ko BuzcY iqs kw hoe aDwro ] (1429-13, muzdwvxI, mò 5)

jy ko gur qy vymuKu hovY ibnu siqgur mukiq n pwvY ] (920-1, rwmklI, mò 3)

jy ko jnm mrx qy frY ] (266-5, gaVI suKmnI, mò 5)

jy ko jIa khY Aonw ka jm kI qlb n hoeL ]4]3] (1328-8, pRBwqI, mò 1)

jy ko fUbY iPir hovY swr ] (662-3, DnwsrI, mò 1)

jy ko drgh bhuqw bolY nwa pvY bwjwrI ] (359-16, Awsw, mò 1)

jy ko nwa DrwE vfw swd kry min Bwxy ] (360-16, Awsw, mò 1)

jy ko nwa lE bdnwvI kil ky lKx EeL ]3] (902-18, rwmklI, mò 1)

jy ko pwvY iql kw mwnu ] (4-14, jpu, mò 1)

jy ko puCY qw piV suxwE ] (951-15, rwmklI, mò 1)

jy ko bhuqu kry Ahzkw{ ] (868-10, goùf, mò 5)

jy ko bcnu kmwvY szqn kw so gur prswdI qrIEy ]1] rhwa ] (747-16, sUhI, mò 5)

jy ko buJY hovY sicAw{ ] (3-14, jpu, mò 1)

jy ko bUJY Ehu bIcw{ ]4]9] (351-12, Awsw, mò 1)

jy ko bolY scu këVw jil jwveL ] (646-11, soriT, mò 3)

jy ko Blw loVY Bl Apnw gur AwgY Fih Fih pwvYgo ] (1310-2, kwnVw, mò 4)

jy ko mzin jwxY min koe ]12] (3-6, jpu, mò 1)

jy ko mzin jwxY min koe ]13] (3-8, jpu, mò 1)

jy ko mzin jwxY min koe ]14] (3-9, jpu, mò 1)

jy ko mzin jwxY min koe ]15] (3-11, jpu, mò 1)

jy ko mUz apdysu krqu hY qw vix qãix rqVw nwrwexw ] (92-12, isrIrwgu, qãlocn)

jy ko mUrKu Awphu jwxY AzDw AzDu kmwe ] (556-14, ibhwgVw, mò 3)

jy ko lwE Bwa ipAwrw ] (361-2, Awsw, mò 3)

jy ko vfw khwe vfweL KwvY ] (1025-4, mw}, mò 1)

jy ko@ ApunI Aot smwrY ] (679-14, DnwsrI, mò 5)

jy koeL as kw szgI hovY nwly lE isDwvY ] (373-8, Awsw, mò 5)

jy koeL inzd kry hir jn kI Apunw gunu n gvwvY ]1] rhwa ] (719-11, bYrwVI, mò 4)

jy gux hoin q ktIAin sy BweL sy vIr ] (595-9, soriT, mò 1)

jy gux hovih gzTVIEy mylygw soeL ]2] (729-10, sUhI, mò 1)

jy gux hovin qw ip{ rvY nwnk Avgux muzD ]1] (1088-7, mw}, mò 1)

jy gux hoviné swjnw imil swJ krIjY ] (765-18, sUhI, mò 1)

jy guxvzqI QI rhY qw BI shu rwvx jwe ]1] (557-9, vfhzsu, mò 1)

jy gur kI srxI iPir Aohu AwvY qw ipCly Aagx bKis leAw ] (307-9, gaVI, mò 4)

jy gu{ iJVky q mITw lwgY jy bKsy q gur vifAweL ]25] (758-7, sUhI, mò 4)

jy Gtu jwe q Bwa n jwsI hir ky crn invwsw ]2] (793-3, sUhI, Bgq kbIr jI)

jy Gir AwvY kzqu q sBu ikCu pweLEy ] (1361-17, Pênhy, mò 5)

jy Gir hodY mzgix jweLEy iPir Aolwmw imlY qhI ]8]1] (903-5, rwmklI, mò 1)

jy Gir Gir hzFY mzgdw iDgu jIvxu iDgu vysu ] (550-15, ibhwgVw, mò 3)

jy G{ bUJY Awpxw qW nId n hoeL ]5] (418-11, Awsw kwPI, mò 1)

jy G{ rwKih burw n cwKih hovih kzq ipAwrI ]2] (1171-8, bszqu ihzfol, mò 1)

jy clih gux nwil nwhI duKu szqwpxw ]5] (752-3, sUhI kwPI, mò 1)

jy cldw lY cilAw ikCu sMpY nwly ] (418-12, Awsw kwPI, mò 1)

jy cupY jy mzigEy dwiq kry dwqw{ ] (1242-9, swrzg, mò 1)

jy jrvwxw prhrY j{ vys krydI AweLEy ] (465-16, Awsw, mò 1)

jy jwxis bRhmz krmz ] (470-17, Awsw, mò 1)

jy jwxih ip{ Awpxw qw qin duK shwih ] (787-11, sUhI, mò 3)

jy jwxw shu nzFVw qW QoVw mwxu krI ]4] (1378-2, slok, syK PrId jI)

jy jwxw bgu bpuVw jnim n ByVI Azgu ]123] (1384-12, slok, syK PrId jI)

jy jwxw bgu bpuVw q jnim n dydI Azgu ]2] (585-15, vfhzsu, mò 3)

jy jwxw mir jweLEy Guim n AweLEy ] (488-13, Awsw, syK PrId jI)

jy jwxw lVì iCjxw pIfI pweLz gziF ] (1378-3, slok, syK PrId jI)

jy jwnq Awpn Awp bcY ] (277-7, gaVI suKmnI, mò 5)

jy jIvY piq lQI jwe ] (142-10, mwJ, mò 1)

jy jug kyqy jwih suAwmI iqn Pl qoit n AwvY ] (438-14, Awsw, mò 1)

jy jug cwry Awrjw hor dsUxI hoe ] (2-13, jpu, mò 1)

jy fyKY ihk vwr qw suK kImw hU bwhry ]3] (1098-12, mw}, mò 5)

jy qa iprIAw dI isk ihAwa n Twhy khI dw ]130] (1384-19, slok, syK PrId jI)

jy qKiq bYswlih qa dws quméwry Gwsu bFwvih kyqk bolw ] (1211-12, swrzg, mò 5)

jy iqsu ndir n AwveL q vwq n puCY ky ] (2-15, jpu, mò 1)

jy iqsu BwvY @jlI sq sir nwvx jwa ]3] (17-14, isrIrwgu, mò 1)

jy iqsu BwvY dy vifAweL jy BwvY dye sjwe ]4] (417-8, Awsw, mò 1)

jy iqsu BwvY nwnkw kwghu hzsu kry ]124] (1384-13, slok, syK PrId jI)

jy iqn imlw q kIriq AwKw qw mnu syv kry ]3] (877-12, rwmklI, mò 1)

jy quDu BwvY swihbw qU mY ha qYfw ]1] (418-17, Awsw, mò 1)

jy quDu vil rhY qw koeL ikhu AwKa quDu ivsirEy mir jweL ]10] (757-16, sUhI, mò 4)

jy qU EvY rKsI jIa srIrhu lyih ]42] (1380-2, slok, syK PrId jI)

jy qU swihb Awvih roih ] (25-2, isrIrwgu, mò 1)

jy qU iksY n dyhI myry swihbw ikAw ko kFY ghxw ] (660-13, DnwsrI, mò 1)

jy qU quTw øpw inDwn nw dUjw vyKwil ] (761-9, sUhI kwPI, mò 5)

jy qU dyih q hir rsu gweL mnu qãpqY hir ilv lwgw ]4] (598-16, soriT, mò 1)

jy qU imõu AswfVw ihk BorI nw vyCoiV ] (1094-14, mw}, mò 5)

jy qU mIr mhIpiq swihbu kêdriq kax hmwrI ] (1191-4, bszqu ihzfol, mò 1)

jy qU vqih Az|xy hB Driq suhwvI hoe ] (1095-3, mw}, mò 5)

jy qUz qw} pwix qwhU puCu iqVNné kl ] (1410-9, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

jy qUz piVAw pzifqu bInw due AKr due nwvw ] (1171-8, bszqu ihzfol, mò 1)

jy qY rbu ivswirAw q rib n ivsirAoih ]107] (1383-15, slok, syK PrId jI)

jy dir mWgqu këk kry mhlI Ksmu suxy ] (349-12, Awsw, mò 1)

jy dUjy pwshu mzgIEy qw lwj mrweLEy ] (590-4, vfhzsu, mò 1)

jy dyih vifAweL qw qyrI vifAweL eq aq quJih iDAwa ] (382-12, Awsw, mò 5)

jy dyhY duKu lweLEy pwp grh due rwhu ] (142-3, mwJ, mò 1)

jy Dn kziq n BwveL q siB AfMbr këVì ]4] (19-5, isrIrwgu, mhl 1)

jy Dn KsmY clY rjweL ] (85-7, isrIrwgu, mò 3)

jy DrqI sB kzcnu kir dIjY ibnu nwvY Av{ n BweAw rwm ] (444-3, Awsw, mò 4)

jy Dwvih bRhmzf Kzf ka krqw krY su hoeL ]1] rhwa ] (488-2, Awsw, mò 5)

jy pRB BwvY qw mhil bulwvY ] (839-14, iblwvlu, mò 1)

jy pwis bhwlih qw quJih ArwDI jy mwir kFih BI iDAweL ]8] (757-15, sUhI, mò 4)

jy ipr BwvY nwnkw kmL mxI sBu scu ]1] (642-13, soriT, mò 1)

jy pUrib hovY iliKAw qw Amãqu shij pIEa ]3] (758-17, sUhI, mò 4)

jy iPir imTw pyVY pwe ] (1243-11, swrzg, mò 1)

jy bhuqw smJweLEy Bolw BI so AzDo AzDw ]1] rhwa ] (358-3, Awsw, mò 1)

jy bhuqyrw piVAw hovih ko rhY n BrIEy pweL ]2] (24-9, isrIrwgu, mò 1)

jy bhuqyrw locIEy bwqI mylu n hoeL ]7] (725-7, iqlzg, mò 1)

jy bhuqyrw locIEy ivxu krmw pweAw n jwe ] (950-8, rwmklI, mò 3)

jy bhuqyrw locIEy ivxu krmY n pweAw jwe ] (516-2, gUjrI kI vwr, mò 3)

jy bdI kry qw qsU n CIjY ] (662-4, DnwsrI, mò 1)

jy bwhrhu Buil cuik boldy BI Kry hir Bwxy ] (450-16, Awsw, mò 4)

jy bwhuiV dunIAw AweLEy ]2] (989-13, mw}, mò 1)

jy BwvY pwrbRHÌ inQwvy imlY Qwa ] (964-14, rwmklI, mò 5)

jy BuK dyih q eq hI rwjw duK ivic sUK mnweL ]3] (757-12, sUhI, mò 4)

jy BulI jy cukI sweS BI qihzjI kwFIAw ] (761-7, sUhI kwPI, mò 5)

jy mn jwxih sUlIAw kwhy imTw Kwih ]3] (595-8, soriT, mò 1)

jy min iciq Aws rKih hir @pir qw mn iczdy Anyk Anyk Pl pweL ] (859-4, goùf, mò 4)

jy mnu siqgur dy imlY ikin kImiq pweL ]7] (420-12, Awsw, mò 1)

jy mnu hir isa bYrwgIEy BweL dir Gir swcu ABUlu ]3] (637-2, soriT, mò 1)

jy mnu imrqkê hoe vxwhMbY ]5] (1104-17, mw}, Bgq kbIr jI)

jy imrqk ka czdnu cVwvY ] (1160-9, BYra, mò 5)

jy imrqk ka ibstw mwih {lweL ] (1160-9, BYra, mò 5)

jy mylx no bhuqyrw locIEy n dyeL imlx krqwry ] (307-13, gaVI, mò 4)

jy mohwkw G{ muhY G{ muih ipqrI dye ] (472-7, Awsw, mò 1)

jy rqu lgY kpVY jwmw hoe plIqu ] (140-9, mwJ, mò 1)

jy rwcY sc rzig gUVY rzig Apwr kY ] (1088-18, mw}, mò 3)
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương