Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang93/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   160

ijnéw vyil n qUMbVI mweAw Tgy Tig ] (1413-8, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijiné kIE iqsih n jwxnI mnmuiK gubwrI ] (788-6, sUhI, mò 2

ijiné kIqy iqsY n syvnéI dydw irjkê smwe ] (1249-3, swrzg, mò 3)

ijiné kIqy iqsY n jwxnéI ibnu nwvY siB cor ]6] (427-6, Awsw, mò 3)

ijnI Azd{ BwilAw gur sbid suhwvY ] (1091-4, mw}, mò 1)

ijnI Awqmu cIinAw prmwqmu soeL ] (421-16, Awsw, mò 1)

ijnI Awpu gvweAw iqnI ip{ pweAw rzg isa rlIAw mwxY ] (568-5, vfhzsu, mò 3)

ijnI Awpu pCwixAw Gr mih mhlu suQwe ] (56-19, isrIrwgu, mò 1)

ijnI Awpxw kzqu pCwixAw ha iqn pUCa szqw jwE ] (582-19, vfhzsu, mò 3)

ijnI Awpxw kzqu pCwixAw ha iqn pUCa szqw jwE ]3] (583-3, vfhzsu, mò 3)

ijnI Eysw hir nwmu n cyiqAo sy kwhy jig AwE rwm rwjy ] (450-8, Awsw, mò 4)

ijnI ek min ekê ArwiDAw iqn sd bilhwrY jwa ] (958-7, rwmklI, mò 5)

ijnI ek min ekê ArwiDAw iqn kw kzDu n kbhU iCjY ] (312-5, gaVI, mò 3)

ijnI ek min nwmu iDAweAw gurmqI vIcwir ] (28-6, isrIrwgu, mò 3)

ijnI ekê pCwixAw dUjw Bwa cukwe ] (38-14, isrIrwgu, mò 3)

ijnI sKI shu rwivAw iqn pUCagI jwE ] (725-4, iqlzg, mò 1)

ijnI sKI lwlu rwivAw ipAwrw iqn AwgY hm Awdysw ]3] (564-10, vfhzsu, mò 5)

ijnI sKzïIz kzqu pCwixAw ha iqn kY lwga pwe ] (37-19, isrIrwgu, mò 3)

ijnI sKIE pRBu pweAw hza iqn kY sd bilhwr ] (134-13, mwJ, mò 5)

ijnI scu ArwiDAw nwnk min qin Pb ]14] (1425-18, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

ijnI scu jwqw sy scy hoE Anidnu scu iDAwein ] (769-11, sUhI, mò 3)

ijnI scu pCwixAw sic rqy BrpUir ] (37-4, isrIrwgu, mò 3)

ijnI scu pCwixAw scu rwjy syeL ] (1088-14, mw}, mò 1)

ijnI scu pCwixAw sy suKIE jug cwir ] (55-2, isrIrwgu, mò 1)

ijnI scu vxzijAw sy scy pRB nwil ]7] (1015-12, mw}, mò 1)

ijnI scu vxzijAw hir jIa sy pUry swhw rwm ] (543-16, ibhwgVw, mò 5)

ijnI scu vxzijAw gur pUry swbwis ] (18-10, isrIrwgu, mò 1)

ijnI scVw scu slwihAw hza iqn lwga pwE ] (585-7, vfhzsu, mò 3)

ijnI scVw scu iDAweAw hza iqn kY lwga pwE ]4]4] (585-10, vfhzsu, mò 3)

ijnI scw mzinAw iqn min scu iDAwnu ] (55-12, isrIrwgu, mò 1)

ijnI siqgur isa icqu lweAw so KwlI koeL nwih ] (950-10, rwmklI, mò 3)

ijnI siqgu{ syivAw iqn AgY imilAw Qwa ]1] (43-16, isrIrwgu, mò 5)

ijnI siqgu{ syivAw iqnI nwa pweAw bUJhu kir bIcw{ ] (86-9, isrIrwgu, mò 3)

ijnI siqgu{ syivAw iqnI pweAw nwmu inDwnu ] (26-7, isrIrwgu, mò 3)

ijnI siqgu{ n syivAo sy Awe gE pCuqwih ] (586-4, vfhzsu, mò 3)

ijnI siqgu{ purKu mnweAw iqn pUjy sBu koeL ] (451-8, Awsw, mò 4)

ijnI siqgu{ mzinAW ha iqn ky lwga pwe ] (1422-4, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnI suix kY mzinAw iqnw inj Gir vwsu ] (27-12, isrIrwgu, mò 3)

ijnI suix mzinAw hir nwa iqnw ha vwrIAw ] (645-18, soriT, mò 3)

ijnI syivAw iqnI suKu pweAw gurmqI vIcw{ ] (1286-17, mlwr, mò 1)

ijnI hamY mwir pCwixAw ha iqn bilhwrY jwa ] (69-14, isrIrwgu, mò 3)

ijnI hir hir nwmu iDAweAw iqnI pweAVy sbL suKw ] (588-10, vfhzsu, mò 3)

ijnI hir hir nwmu n cyiqAo sy Aziq gE pCuqwe ] (82-6, isrIrwgu, mò 4)

ijnI hir pRBu ifTw iqn kêrbwxy rwm ] (577-13, vfhzsu, mò 5)

ijnI hukmu pCwixAw sy myly hamY sbid jlwe ] (1258-2, mlwr, mò 3)

ijnI gur kY bcin AwrwiDAw iqn ivsir gE siB duKw ] (588-11, vfhzsu, mò 3)

ijnI gurmuiK hir nwm Dnu n KitAo sy dyvwlIE jug mwih ] (852-17, iblwvlu, mò 3)

ijnI gurmuiK cwiKAw shjy rhy smwe ]1] rhwa ] (26-6, isrIrwgu, mò 3)

ijnI gurmuiK nwmu slwihAw iqnw sB ko khY swbwis ] (42-4, isrIrwgu, mò 4)

ijnI gurmuiK nwmu iDAweAw iqnw iPir ibGnu n hoeL rwm rwjy ] (451-8, Awsw, mò 4)

ijnI gurmuiK nwmu iDAweAw ivchu Awpu gvwe ] (28-11, isrIrwgu, mò 3)

ijnI gurmuiK nwmu n cyiqAo sy bhix n imlnI pwis ] (643-9, soriT, mò 3)

ijnI gu} mnweAw rij rij syeL Kwih ]3] (1096-7, mw}, mò 5)

ijnI clxu shI jwixAw siqgu{ syvih nwmu smwly ] (584-3, vfhzsu, mò 3)

ijnI clxu jwixAw sy ika krih ivQwr ] (787-15, sUhI, mò 2)

ijnI cwiKAw iqnw swdu AweAw siqguir bUJ buJweL ]13] (912-7, rwmklI, mò 3)

ijnI cwiKAw iqnI swdu pweAw ibnu cwKy Brim Bulwe ] (33-2, isrIrwgu, mò 3)

ijnI jwxu sujwixAw jig qy pUry prvwxu ]2] (1329-19, pRBwqI, mò 1)

ijnI jwqw Ksmu ika lBY iqnw Kwkê ] (959-7, rwmklI, mò 5)

ijnI TgI jgu TigAw sy quDu mwir invwVw ] (1097-18, mw}, mò 5)

ijnI ifTw myrw siqgu{ Bwa kir iqn ky siB pwp gvweL ] (310-17, gaVI, mò 4)

ijnI quDno DNnu kihAw iqn jmu nyiV n AweAw ] (248-12, gaVI, mò 5)

ijnI qU ek min scu iDAweAw iqn kw sBu duKu gvweAw ] (301-8, gaVI, mò 4)

ijnI qyrw nwmu iDAweAw iqn ka sid imly ]1] (989-5, mw}, mò 1)

ijnI drsnu ijnI drsnu siqgur purK n pweAw rwm ] (574-1, vfhzsu, mò 4)

ijnI drsnu ijnI drsnu siqgur purK n pweAw ]3] (574-4, vfhzsu, mò 4)

ijnI n pweAo pRym rsu kzq n pweAo swa ] (790-16, sUhI, mò 1)

ijnI nwa pweAw sy vfBwgI gur kY sbid imlwedw ]13] (1064-13, mw}, mò 3)

ijnI nwmu iDAweAw ek min ek iciq sy AsiQ{ jig rihAw ]11] (87-5, isrIrwgu, mò 3)

ijnI nwmu iDAweAw gE mskiq Gwil ] (146-16, mwJ, mò 2)

ijnI nwmu iDAweAw gE mskiq Gwil ] (8-12, slokê)

ijnI nwmu pCwixAw iqn ivthu bil jwa ] (30-15, isrIrwgu, mò 3)

ijnI nwmu ivswirAw Avgx muTI roe ]7] (57-16, isrIrwgu, mò 1)

ijnI nwmu ivswirAw sy hoq dyKy Kyh ] (1006-12, mw}, mò 5)

ijnI nwmu ivswirAw sy ikqu AwE szswir ] (1010-8, mw}, mò 1)

ijnI nwmu ivswirAw sy muE mir jwih ] (429-6, Awsw, mò 3)

ijnI nwmu ivswirAw këVY lwlic lig ] (1413-7, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijnI nwmu ivswirAw iqnw Tar n Twa ] (1011-8, mw}, mò 1)

ijnI nwmu ivswirAw dUjI kwrY lig ] (19-9, isrIrwgu, mò 1)

ijnI nwmu ivswirAw bhu kmL kmwvih hoir ] (1247-9, swrzg, mò 3)

ijnI purKI air DwirAw scw AlK Apw{ ] (1284-6, mlwr, mò 3)

ijnI purKI sqgu{ n syivAo sy duKIE jug cwir ] (34-3, isrIrwgu, mò 3)

ijnI purKI hir nwim icqu lweAw iqn kY hza lwga pwE ] (585-2, vfhzsu, mò 3)

ijnI pUrw siqgu{ syivAw sy drgh sdw suhyly ] (78-5, isrIrwgu, mò 5)

ijnI myrw pRBu iDAweAw nwnk iqn kêrbwn ]4]10]80] (45-19, isrIrwgu, mò 5)

ijnI myrw ipAwrw rwivAw iqn pICY lwig iPrwa ] (41-1, isrIrwgu, mò 4)

ijnI mYfw lwlu rIJweAw ha iqsu AwgY mnu fyùhIAw ] (703-18, jYqsrI, mò 5)

ijnI rwmo rwm nwmu ivswirAw sy mnmuK mUV ABwgI rwm ] (443-10, Awsw, mò 4)

ijnI rwivAw so pRBU iqNnw Bwgu mxw ] (133-14, mwJ, mò 5)

ijnI rwivAw pRBu Awpxw sy idsin inq KVIAwh ] (135-11, mwJ, mò 5)

ijnéI Amãqu Brim lutweAw ibKu isa rcih rcziné ] (854-8, iblwvlu, mò 3)

ijnéI ek min ekê ArwiDAw myrI ijzduVIE iqnw nwhI iksY dI ikCu cfw rwm ] (541-3, ibhwgVw, mò 4)

ijnéI Eko syivAw pUrI miq BweL ] (420-15, Awsw, mò 1)

ijnéI sKI shu rwivAw sy AMbI CwvVIEih jIa ] (762-7, sUhI, mò 1)

ijnéI siqgu{ syivAw qwxu inqwxy iqsu ] (854-10, iblwvlu, mò 3)

ijnéI siqgu{ syivAw ipAwry iqné ky swQ qry ] (636-3, soriT, mò 1)

ijnéI siqgu{ ipAwrw syivAw iqnéw suKu sd hoeL ] (451-9, Awsw, mò 4)

ijnéI so swlwihAw ipAwry ha iqné bilhwrY jwa ] (636-14, soriT, mò 1)

ijnéI gu} n syivAo mnmuKw peAw moAw ] (968-16, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijnéI G{ jwqw Awpxw sy suKIE BweL ] (425-17, Awsw, mò 3)

ijnéI qUz syivAw Bwa kir sy quDu pwir aqwirAw ] (968-11, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijnéI nwmu ivswirAw ikAw jpu jwpih hoir ] (1247-5, swrzg, mò 3)

ijnéI nwmu ivswirAw këVy khx khziné ] (854-6, iblwvlu, mò 3)

ijnéI nwmu ivswirAw dUjY Brim BulweL ] (420-13, Awsw, mò 1)

ijnéI pCwqw hukmu iqné kdy n rovxw ] (523-6, gUjrI, mò 5)

ijnéI pCwqw Ksmu sy drgwh ml ] (964-15, rwmklI, mò 5)

ijnéI vysI shu imlY syeL vys krya ]103] (1383-11, slok, syK PrId jI)

ijmI nwhI mY iksI kI boeL Eysw dynu duKwlw ]1] (793-7, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)

ijmI puCY Asmwn PrIdw Kyvt ikzin gE ] (488-18, Awsw, syK PrId jI)

ijmI vszdI pwxIEy eLDxu rKY Bwih ] (521-1, gUjrI, mò 5)

ijv Azgdu Azig szig nwnk gur iqv gur Amrdws kY gu{ rwmdwsu ]1] (1406-2, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijv AweAw iqv jwesI kIAw iliK lY jwe ] (1331-6, pRBwqI, mò 1)

ijv ijv hukmu iqvY iqv kwr ] (8-7, jpu, mò 1)

ijv iqsu BwvY iqvY clwvY ijv hovY Pêrmwxu ] (7-2, jpu, mò 1)

ijv qU clweih iqvY clh ijnw mwrig pwvhy ] (919-2, rwmklI, mò 3)

ijv PêrmwE iqv iqv pwih ] (4-9, jpu, mò 1)

jIa Ekê A{ sgl srIrw ] (330-12, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

jIa smpa Awpxw qnu mnu AwgY dya ] (936-5, rwmklI dKxI, mò 1)

jIa hmwrw KNnIEy hir mn qn szdVI vQu ]1] (322-12, gaVI, mò 5)

jIa CUitAo jb dyh qy fwir Agin mY dInw ]1] (726-19, iqlzg, mò 9)

jIa frqu hY Awpxw kY isa krI pukwr ] (660-4, DnwsrI, mò 1)

jIa qpqu hY bwro bwr ] (661-17, DnwsrI, mò 1)

jIa pRwx ijin mnu qnu DwirAw ] (195-11, gaVI, mò 5)

jIa pRwx ijin ricAo srIr ] (1137-3, BYra, mò 5)

jIa pRwx qnu Dnu ijin swijAw ] (1086-6, mw}, mò 5)

jIa pRwx qnu mnu pRBU ibnsy siB JUTw ]11] (708-11, jYqsrI, mò 5)

jIa pRwx Dnu AwgY DirAw ] (1078-12, mw}, mò 5)

jIa pRwx Dnu gu} hY nwnk kY szgy ]4]2]104] (397-3, Awsw, mò 5)

jIa pRwx mnu qnu hry swcw Ehu suAwa ] (47-19, isrIrwgu, mò 5)

jIa pRwn ADw{ qyrw qU inQwvy Qwa ] (1220-16, swrzg, mò 5)

jIa pRwn sBu qyro Dn ]1] rhwa ] (1181-8, bszqu, mò 5)

jIa pRwn qnu Dnu dIAw dIny rs Bog ] (706-11, jYqsrI, mò 5)

jIa pRwn Dnu AwgY DrIEy ] (391-7, Awsw, mò 5)

jIa pRwn Dnu qumérY pwis ] (1146-19, BYra, mò 5)

jIa pwe qnu swijAw riKAw bxq bxwe ] (138-9, mwJ, mò 1)

jIa pwe ipzfu ijin swijAw idqw pYnxu Kwxu ] (619-19, soriT, mò 5)

jIa pwe mwsu muih imilAw hfu cMmu qnu mwsu ] (1289-12, mlwr, mò 1)

jIa ipzfu sB iqs kI rwis ] (277-11, gaVI suKmnI, mò 5)

jIa ipzfu sB rwis iqsY kI mwir Awpy jIvwly ]6]1]13] (155-9, gaVI cyqI, mò 1)

jIa ipzfu sBu hir kw dysu ] (371-16, Awsw, mò 5)

jIa ipzfu sBu hir kw mwlu ] (374-13, Awsw, mò 5)

jIa ipzfu sBu hY iqsu kyrw ] (1058-11, mw}, mò 3)

jIa ipzfu sBu ikCu hY iqs kw AwKxu ibKmu bIcwrI ]14] (911-8, rwmklI, mò 3)

jIa ipzfu sBu gur qy apjY gurmuiK kwrj svwry ] (753-10, sUhI, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs kw sBsY dye ADw{ ] (91-8, isrIrwgu, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs kw sBu ikCu iqs kY pwis ] (1420-10, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs kw isPiq kry Ardwis ] (86-2, isrIrwgu, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs kw jo iqsu BwvY su hoe ] (45-12, isrIrwgu, mò 5)

jIa ipzfu sBu iqs kw dIAw sbL guxw BrpUry ] (780-4, sUhI, mò 5)

jIa ipzfu sBu iqs kI rwis ] (867-18, goùf, mò 5)

jIa ipzfu sBu iqs dw sBu ikCu hY qyrw ]1] (396-13, Awsw kwPI, mò 5)

jIa ipzfu sBu iqs dw swhu iqnY ivic pweAw ] (1011-15, mw}, mò 1)

jIa ipzfu sBu iqs dw iqsY dw AwDw{ ] (36-8, isrIrwgu, mò 3)

jIa ipzfu sBu iqs dw dy KwjY AwiK gvweLEy ] (465-15, Awsw, mò 1)

jIa ipzfu sBu iqs dw pRiqpwil kry hir rwe ] (1417-18, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jIa ipzfu sBu qumérw dwqy nwnk sd kêrbwxy ]4]11]50] (383-18, Awsw, mò 5)

jIa ipzfu sBu qumrw mwlw ]1] (744-16, sUhI, mò 5)

jIa ipzfu sBu qyrw dIqw ] (1081-5, mw}, mò 5)

jIa ipzfu sBu qyrI rwis ] (268-2, gaVI suKmnI, mò 5)

jIa ipzfu sBu qyrY pwis ]2] (154-4, gaVI, mò 1)

jIa ipzfu sBu qyrY pwis ]3] (25-10, isrIrwgu, mò 1)

jIa ipzfu sBu qyrY pwis ]3] (354-12, Awsw, mò 1)

jIa ipzfu sBu rwis qumwrI qyrw jo{ gopwlw jIa ]1] (106-4, mwJ, mò 5)

jIa ipzfu swij ijin ricAw blu Apuno kir mwnY ]1] (616-4, soriT, mò 5)

jIa ipzfu gãhu Qwnu iqs kw qnu jobnu Dnu mwlu jIa ] (926-16, rwmklI, mò 5)

jIa ipzfu ijin swijAw kir ikrpw idqInu ijzdu ] (137-5, mwJ, mò 5)

jIa ipzfu ijin swijAw BweL dy kir ApxI vQu ] (639-13, soriT, mò 5)

jIa ipzfu ijin suK dIE qwih n jwnq qq ] (261-3, gaVI, mò 5)

jIa ipzfu jobnu rwKY pRwn ] (396-10, Awsw, mò 5)

jIa ipzfu qnu Dnu sBu pRB kw swkq khqy myrw ] (1138-19, BYra, mò 5)

jIa ipzfu qnu Dnu swDn kw ehu mnu szq rynweL ] (1207-18, swrzg, mò 5)

jIa ipzfu dy swij svwirAw ] (1004-13, mw}, mò 5)

jIa ipzfu dy swij svwry ] (1085-18, mw}, mò 5)

jIa ipzfu dy swijAw ] (72-15, isrIrwgu, mò 1)

jIa ipzfu Dnu AripAw syeL piqvzqy ] (399-10, Awsw, mò 5)

jIa ipzfu Dnu iqs kI rwis ] (1152-6, BYra, mò 5)

jIa ipzfu Dnu iqs dw ha sdw sdw kêrbwnu ]3] (49-3, isrIrwgu, mò 5)

jIa ipzfu Dnu rwis pRB qyrI qUz smrQu suAwmI myrw ] (826-12, iblwvlu, mò 5)

jIa ipzfu Dnu rwis myrI pRB Ek kwrn krnw ]1] rhwa ] (987-18, mwlI gaVw, mò 5)

jIa ipzfu pRwx siB iqs ky Git Git rihAw smweL ] (1260-5, mlwr, mò 3)

jIa pIa bUJa nhI Gt mih jIa ik pIa ]236] (1377-6, slok, Bgq kbIr jI)

jIa mihzjw qa moihAw kid psI jwnI qoih ]1] (1094-15, mw}, mò 5)

jIa mnu qnu pRwx pRB ky qU Awpn Awpu invwir ] (1007-2, mw}, mò 5)

jIa mnu qnu pRwn pRB ky dIE siB rs Bog ] (405-7, Awsw, mò 5)

jIa vzöY ca KNnIEy scy szdVY nyih ] (644-10, soriT, mò 3)

jIA aDwrn sB kêl qwrn hir hir nwmu iDAwe ]2] (676-4, DnwsrI, mò 5)

jIA apwe jugiq hiQ kInI kwlI niQ ikAw vfw BeAw ] (350-17, Awsw, mò 1)

jIA apwe jugiq vis kInI Awpy gurmuiK Azjnu ] (1273-19, mlwr, mò 1)

jIA apwe irjkê dy Awpy isir isir hukmu clweAw ]1] (1042-16, mw}, mò 1)

jIA szig pRBu Apunw Drqw ]2] (384-17, Awsw, mò 5)

jIA sgl ka dye dwnu ] rhwa ] (724-5, iqlzg, mò 5)

jIA sgl deAwl BE hir hir nwmu cIné ]1] rhwa ] (818-14, iblwvlu, mò 5)

jIA hzïIA pRwn ko dwqw jw kY szig suhweL ] (1207-13, swrzg, mò 5)

jIA krin jYkw{ inzdk muE pic ] (1363-6, Pênhy, mò 5)

jIA kw bzDnu krmu ibAwpY ] (1351-9, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

jIA kI Ardwis gu} pih pweL ] rhwa ] (396-9, Awsw, mò 5)

jIA kI EkY hI pih mwnI ] (671-17, DnwsrI, mò 5)

jIA kI swr n jwxnI mnmuK AigAwnI AzDu ] (959-4, rwmklI, mò 5)

jIA kI kY pih bwq khw ] (1003-2, mw}, mò 5)

jIA kI jugiq jw kY sB hwiQ ] (292-12, gaVI suKmnI, mò 5)

jIA kI joiq n jwnY koeL ] (1351-8, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

jIA kI ibrQw so suxy hir sMmãQ purKu Apw{ ] (136-19, mwJ, mò 5)

jIA kI ibrQw hoe su gur pih Ardwis kir ] (519-11, gUjrI, mò 5)

jIA kI locw pUrIEy imlY suAwmI kzqu ] (137-7, mwJ, mò 5)

jIA ky dwqy pRIqm pRB myry ] (562-15, vfhzsu, mò 5)

jIA jzq Aopwe smweAw ] (1081-15, mw}, mò 5)

jIA jzq E ikAw vycwry ikAw ko AwiK suxwE ] (32-7, isrIrwgu, mò 3)

jIA jzq E ikAw vycwry ikAw ko AwiK suxwE ] (64-18, isrIrwgu, mò 3)

jIA jzq sgl szqoKy Awpnw pRBu iDAwe ] (1226-14, swrzg, mò 5)

jIA jzq sgl suKu pweAw ] (378-13, Awsw, mò 5)

jIA jzq sgly qY mohy ibnu szqw iknY n lwKI ] (1227-17, swrzg, mò 5)

jIA jzq sgly pRiqplIAw ]1] rhwa ] (1004-6, mw}, mò 5)

jIA jzq sgly pRiqpwry ] (103-10, mwJ, mò 5)

jIA jzq sgly pRiqpwry ] (563-6, vfhzsu, mò 5)

jIA jzq sgly pRiqpwl ] (184-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

jIA jzq sgly pRiqpwl ] (889-9, rwmklI, mò 5)

jIA jzq sgly bKiszd ]1] (866-14, goùf, mò 5)

jIA jzq sB swrI kIqy pwsw Fwlix Awip lgw ]26] (434-1, Awsw, mò 1)

jIA jzq sB issit apweL gurmuiK soBw pwvYgo ] (1310-11, kwnVw, mò 4)

jIA jzq sB qyry kIqy Git Git quhI iDAweLEy ] (748-17, sUhI, mò 5)

jIA jzq siB srix quméwrI sbL iczq quDu pwsy ] (795-13, iblwvlu, mò 1)

jIA jzq siB srix qumwrI kir ikrpw Awip pCwqw hy ]3] (1052-10, mw}, mò 3)

jIA jzq siB srix qumwrI ] (113-10, mwJ, mò 3)

jIA jzq siB suiK bsy sB kY min loc ] (815-19, iblwvlu, mò 5)

jIA jzq siB suKI vsweAw ] (105-18, mwJ, mò 5)

jIA jzq siB suKI vswE pRiB Awpy kir pRiqpwlw ] (783-10, sUhI, mò 5)

jIA jzq siB hwiQ iqsY kY so pRBu AzqrjwmI ] rhwa ] (627-6, soriT, mò 5)

jIA jzq siB Ksm ky kaxu kImiq pwvY ] (1193-11, bszqu, mò 5)

jIA jzq siB Kylu qyrw ikAw ko AwiK vKwxE ] (918-13, rwmklI, mò 3)

jIA jzq siB ijin kIE AwT phr iqsu jwip ] (45-10, isrIrwgu, mò 5)

jIA jzq siB qw kI syvw ] (1084-18, mw}, mò 5)

jIA jzq siB qw kY hwiQ ] (376-19, Awsw, mò 5)

jIA jzq siB iqs ky Qwpy ] (1007-19, mw}, mò 5)

jIA jzq siB iqs dy sBnw kw soeL ] (425-6, Awsw, mò 3)

jIA jzq siB quJu iDAwvih purKpiq prmysrw ] (925-8, rwmklI, mò 5)

jIA jzq siB quDu apwE eik vyiK prsix AweAw ] (918-16, rwmklI, mò 3)

jIA jzq siB quDu apwE ] (103-15, mwJ, mò 5)

jIA jzq siB qyrw Kylu ] (11-18, Awsw, mò 4)

jIA jzq siB qyrw Kylu ] (365-15, Awsw, mò 4)

jIA jzq siB qyirAw qU sBnw rwis ] (549-6, ibhwgVw, mò 3)

jIA jzq siB qyirAw qU rihAw smweL ] (517-7, gUjrI kI vwr, mò 3)

jIA jzq siB qyrI srxw ] (1052-7, mw}, mò 3)

jIA jzq siB qyrY hwiQ ] (1144-2, BYra, mò 5)

jIA jzq siB pwCY kirAw pRQmy irjkê smwhw ]4] (1235-8, swrzg, mò 5)

jIA jzq siB pyKIAih pRB sgl qumwrI Dwrnw ]1] (915-4, rwmklI, mò 5)

jIA jzq siB BE deAwlw pRiB Apny kir dIny ] (626-5, soriT, mò 5)

jIA jzq siB BE pivõw siqgur kI scu swKI ]3] (622-3, soriT, mò 5)

jIA jzq siB mwshu hoE jIe leAw vwsyrw ] (1290-3, mlwr, mò 1)

jIA jzq siB vis kir dIny syvk siB drbwry ] (631-6, soriT, mò 5)

jIA jzq siB vis qyrY sgl qyrI swirAw ] (691-10, DnwsrI, mò 5)

jIA jzq sBu jgu hY jyqw mnu folq fol krIjY ] (1324-14, kilAwn, mò 4)

jIA jzq sBy hI nwcy nwcih KwxI cwrI ]5] (506-10, gUjrI, mò 3)

jIA jzq srbq nwa qyrw iDAwvxw ] (652-11, soriT, mò 4)

jIA jzq supRsNn BE dyiK pRB prqwp ] (816-13, iblwvlu, mò 5)

jIA jzq soeL hY jpxw ] (1077-5, mw}, mò 5)

jIA jzq hoE imhrvwnw dXw DwrI hir nwQ ] (714-16, tofI, mò 5)

jIA jzq ka irjkê sMbwhy ] (1071-12, mw}, mò 5)

jIA jzq kI krhu pRiqpwlw ]3] (826-4, iblwvlu, mò 5)

jIA jzq kI kry pRiqpwl ] (1173-2, bszqu, mò 3)

jIA jzq kI quhI tyk ]1] (211-6, gaVI, mò 5)

jIA jzq ky Twkêrw Awpy vrqxhwr ] (292-6, gaVI suKmnI, mò 5)

jIA jzq jhw jhw lgu kmL ky bis jwe ] (486-8, Awsw, Bgq rivdws jI)

jIA jzq jw ky siB kIny pRBu @cw Agm Apwrw ] (630-17, soriT, mò 5)

jIA jzq ijnih pRiqpwly ] (664-8, DnwsrI, mò 3)

jIA jzq qyrI srxweL ] (1060-16, mw}, mò 3)

jIA jzq qyrI srxweL ] (184-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

jIA jzq qyrI srxweL ] (841-13, iblwvlu, mò 3)

jIA jzq qyry AwDwir ] (1183-1, bszqu, mò 5)

jIA jzq qyry Dwry ] (626-19, soriT, mò 5)

jIA jzq deAwl purKu sB @pir jw kw hQu ] (300-6, iQqI gaVI, mò 5)

jIA jzq dyvY Awhwr ] (1148-9, BYra, mò 5)

jIA jzq pRiqpwldw jo kry su hoeL ] (1318-2, kwnVw, mò 4)

jIA jzq pRiqpwldw BweL inq inq krdw swr ] (639-17, soriT, mò 5)

jIA jzq pRiB sgl aDwry drsnu dyKxhwry ] (618-13, soriT, mò 5)

jIA jzq mweAw moih pwjy ] (842-4, iblwvlu, mò 3)

jIA jzq imhrvwnu iqs no sdw jwip ] (521-13, gUjrI, mò 5)

jIA jzõ sB qw kY hwQ ] (292-10, gaVI suKmnI, mò 5)

jIA jzõ siB iqs ky kIE soeL szq shweL ] (621-2, soriT, mò 5)

jIA jzõ siB qyry Qwpy ] (107-17, mwJ, mò 5)

jIA jzõ kry pRiqpwl ] (987-13, mwlI gaVw, mò 5)

jIA jhwnu pRwn Dnu qyrw ] (675-13, DnwsrI, mò 5)

jIA jwiq rzgw ky nwv ] (3-15, jpu, mò 1)

jIA jugiq sujwxu suAwmI sdw rwKxhw{ ]3] (1017-11, mw}, mò 5)

jIA jugiq jw kY hY hwQ ] (184-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

jIA jugiq vis pRBU kY jo khY su krnw ] (818-3, iblwvlu, mò 5)

jIA jugiq vis myry suAwmI sbL isiD qum kwrx krx ] (827-12, iblwvlu, mò 5)

jIA qyry kY AwvY kwm ]1] rhwa ] (193-10, gaVI, mò 5)

jIA deAw meAw srbõ rmxz pmL hzsh rIiq ]7] (508-12, gUjrI, mò 5)

jIA dwnu kwlI ka dIAw ] (874-12, goùf, Bgq nwmdyv jI)

jIA dwnu guir pUrY dIAw hir Amãq nwmu smwry ]1] (882-8, rwmklI, mò 4)

jIA dwnu guir pUrY dIAw rwm nwim icqu lwE ] (443-6, Awsw, mò 4)

jIA dwnu dy BgqI lwein hir isa lYin imlwE ]2] (749-3, sUhI, mò 5)

jIA dwnu dye qãpqwsy scY nwim smwhI ] (1259-1, mlwr, mò 3)

jIA pRwx ADw{ qyrw nwnk kw pRBu qwxu ]4]2]137] (405-11, Awsw, mò 5)

jIA pRwx sbL ky dwqy gux khy n jwih Apwrw ] (1220-4, swrzg, mò 5)

jIA pRwx suKdwqw nyrw ] (1149-13, BYra, mò 5)

jIA pRwx suKdwiqAw inmK inmK bilhwir jI ]1] (203-7, gaVI bYrwgix, mò 5)

jIA pRwx qnu Dnu rKy kir ikrpw rwKI ijzdu ] (46-16, isrIrwgu, mò 5)

jIA pRwx qumé ipzf dIné ] (1181-1, bszqu, mò 5)

jIA pRwx nwnk gu{ AwDw{ ]4]38]107] (187-12, gaVI, mò 5)

jIA pRwx inq suK pRiqpwl ] (1151-3, BYra, mò 5)

jIA pRwx pRB mnih ADwrw ] (103-18, mwJ, mò 5)

jIA pRwx mih riv rhy ] (1181-19, bszqu, mò 5)

jIA pRwn sUK esu mn ka brqin Eh hmwrY ]1] rhwa ] (713-9, tofI, mò 5)

jIA pRwn kIE ijin swij ] (862-15, goùf, mò 5)

jIA pRwn ko ehY suAwa ] (866-3, goùf, mò 5)

jIA pRwn Gt Gt AwDw{ ]1] rhwa ] (391-14, Awsw, mò 5)

jIA pRwn Dnu hir ko nwmu ] (376-13, Awsw, mò 5)

jIA pRwn Bgqn AwDwr ]2] (1152-9, BYra, mò 5)

jIA pRwn mn Dn qy ipAwrw ] (684-11, DnwsrI, mò 5)

jIA pRwn mnu qnu sBu Arpa nIra pyiK pRB ka nIra ]1] (700-13, jYqsrI, mò 5)

jIA pRwn mwn suKdwqw AzqrjwmI mn ko Bwvn ] rhwa ] (717-2, tofI, mò 5)

jIA pRwn mwn suKdwqw qUz krih soeL suKu pwvixAw ]1] (131-16, mwJ, mò 5)

jIA pRwn mwn dwqw ] (1303-18, kwnVw, mò 5)

jIA pRwn mukiq ko dwqw Eks isa ilv lwa ] (1219-6, swrzg, mò 5)

jIA pRwn myrw Dno swihb kI mnIAw ] (400-4, Awsw, mò 5)

jIA ipzf ky pRwn ADwry ] (395-8, Awsw, mò 5)

jIA bDhu su Drmu kir Qwphu ADrmu khhu kq BweL ] (1103-2, mw}, Bgq kbIr jI)

jIAa hmwrw jIa dynhwrw ]1] rhwa ] (391-2, Awsw, mò 5)

jIAhu inmLl bwhrhu inmLl ] (919-15, rwmklI, mò 3)

jIAhu mYly bwhrhu inmLl ] (919-13, rwmklI, mò 3)

jIAn sBn dwqw Agm

jIAn kw dwqw Ekê hY bIAw nhI ho{ ] (818-17, iblwvlu, mò 5)

jIAn kw dwqw pUrn sB Twe ] (677-3, DnwsrI, mò 5)

jIAn ko dwqw purKu ibDwqw nwnk Git Git AwhI ]3]8]148] (407-14, Awsw, mò 5)

jIAn ko dwqw myrw pRBu ] (894-17, rwmklI, mò 5)

jIAn pRiqpwil smwhY ] (1005-15, mw}, mò 5)

jIArw hir ky gunw gwa ]1] rhwa ] (337-7, gaVI, Bgq kbIr jI)

jIAry Aoléw nwm kw ] (211-1, gaVI, mò 5)

jIAry jwihgw mY jwnW ] (338-8, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jIAry rwm jpq mnu mwnu ] (20-19, isrIrwgu, mò 1)

jIAVw Agin brwbir qpY BIqir vgY kwqI ] (156-15, gaVI cyqI, mò 1)

jIAw Azdir jIa sbdu hY ijqu sh mylwvw hoe ] (1250-4, swrzg, mò 3)

jIAw Azdir jIa sBu ikCu jwxlw ] (965-7, rwmklI, mò 5)

jIAw Azdir jugiq smweL rihAo inrwlmu rweAw ]1] (1038-13, mw}, mò 1)

jIAw kw Awhw{ jIA Kwxw Ehu krye ] (955-11, rwmklI, mò 2)

jIAw mwir jIvwly soeL Av{ n koeL rKY ] (150-1, mwJ, mò 1)

jIAW kêhq n szgY prwxI ]3] (201-5, gaVI, mò 5)

jIe eiCAVw Plu pweAw ] (72-19, isrIrwgu, mò 1)

jIe smwlI qw sBu duKu lQw ] (99-1, mwJ, mò 5)

jIh q pr skXQ jIh gur Am{ BixjY ] (1394-5, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

jIh Bix jo aqm slok aDrxz nYn nzdnI ]32] (1356-17, shsøqI, mò 5)

jIq hwr kI soJI krI ] (235-19, gaVI guAwryrI, mò 5)

jIiq Awvhu vshu Gir Apny ] (1072-3, mw}, mò 5)

jIiq jnmu ehu rqnu Amolkê swDszgiq jip ek iKnw ]1] rhwa ] (210-9, gaVI cyqI, mò 5)

jIiq jIiq jIqy siB Qwnw sgl Bvn lpthI ] (499-2, gUjrI, mò 5)

jIiq lE Aoe mhw ibKwdI shj suhylI bwxI ] (206-3, gaVI, mò 5)

jIqih jm lokê piqq jy pRwxI hir jn isv gur

jIqy pzc bYrweLAw nwnk sPl mw} ehu rwgu ]3] (1425-4, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

jIqo bUfY hwro iqrY ] (1161-3, BYra, mò 5)

jIB rsweix swcY rwqI ] (1023-7, mw}, mò 1)

jIB rsweix cUnVI rqI lwl lvwe ] (1091-10, mw}, mò 1)

jIBY bwJhu bolxw ea jIvq mrxw ] (139-2, mwJ, mò 2)

jIl ibnw kYsy bjY rbwb ] (1140-9, BYra, mò 5)

jIiv jIiv muE muE jIvy ] (1238-13, swrzg, mò 1)

jIvzidAw hir cyiqAw mrzidAw hir rzig ] (523-8, gUjrI, mò 5)

jIva nwmu sunI ] (829-18, iblwvlu, mò 5)

jIvx szgmu iqsu DxI hir nwnk szqW imqu ]2] (708-13, jYqsrI, mò 5)

jIvx mrxu ko smsir vyKY ] (798-12, iblwvlu, mò 3)

jIvx mrxw jwe kY EQY KwjY kwil ] (15-5, isrIrwgu, mò 1)
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương