Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang92/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   160

ijin sãsit swjI so kir vyKY iqsu jyvfu Av{ n koeL ] (571-12, vfhzsu, mò 3)

ijin swcu pCwinAw iqin sRpnI KweL ]2] (480-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijin swjI so kImiq pwvY ] (839-7, iblwvlu, mò 1)

ijin swjy vIcwry Awpy ] (1037-14, mw}, mò 1)

ijin issit swjI soeL hir jwxY qw kw }pu Apwro ] (736-2, sUhI, mò 4)

ijin issit swjI soeL jwxY ] (129-16, mwJ, mò 3)

ijin isir swjI iqin Pêin goeL ] (355-10, Awsw, mò 1)

ijin isrjI iqn hI Pêin goeL ] (1020-11, mw}, mò 1)

ijin isrjI iqin Awpy goeL ] (119-15, mwJ, mò 3)

ijin isirAw iqin DzDY lweAw ] (1022-19, mw}, mò 1)

ijin sIgwrI iqsih ipAwrI mylu BeAw rzgu mwxY ] (1109-19, quKwrI, mò 1)

ijin sIqw AwdI fa} vwe ] (954-1, rwmklI, mò 1)

ijin suiK bYTwlI iqsu Ba bhuqu idKweAw ] (370-5, Awsw, mò 5)

ijin suix mzinAVI AkQ khwxI rwm ] (844-5, iblwvlu, mò 1)

ijin syvk Bgq sBy insqwry ] (998-14, mw}, mò 4)

ijin syivAw so pwir pirAo ] (241-13, gaVI, mò 5)

ijin syivAw so pwrigrwmI kwrj sgly QIE jIa ]3] (104-18, mwJ, mò 5)

ijin syivAw iqn hI suKu pweAw so jnmu n jUEy hwrI jIa ]2] (107-19, mwJ, mò 5)

ijin syivAw iqin suKu pweAw hir nwim smweAw ]1] (849-10, iblwvlu, mò 3)

ijin syivAw iqin pweAw mwnu ] (2-7, jpu, mò 1)

ijin syivAw iqin Plu pweAw ha iqn bilhwrY jwa ] (515-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijin syivAw iqin Plu pweAw iqsu jn kI sB BuK gvweLEy ] (590-4, vfhzsu, mò 1)

ijin syivAw inrBa suKdwqw ] (1139-17, BYra, mò 5)

ijin syivAw pRBu Awpxw soeL rwj nirzdu ]2] (49-1, isrIrwgu, mò 5)

ijin hir swdu pweAw so nwih fulwnw ] (101-3, mwJ, mò 5)

ijin hir syivAw iqin suKu pweAw ibnu syvw pCoqwxI hy ]15] (1071-7, mw}, mò 4)

ijin hir syivAw iqin suKu pweAw ] (1070-17, mw}, mò 4)

ijin hir syivAw iqin suKu pweAw ] (11-19, Awsw, mò 4)

ijin hir syivAw iqin suKu pweAw ] (365-16, Awsw, mò 4)

ijin hir hir nwmu n cyiqAo su Aaguix AwvY jwe ] (22-14, isrIrwgu, mò 1)

ijin hir kw nwmu n cyiqAo khw Bulwny Aar ]92] (1369-7, slok, Bgq kbIr jI)

ijin hir kw nwmu mzin vsweAw ] (115-1, mwJ, mò 3)

ijin hir qyrw rcnu ricAw so hir min n vsweAw ] (922-2, rwmklI, mò 3)

ijin hir iDAweAw sBu ikCu iqs kw iqs kI BUK gvweL ] (608-6, soriT, mò 5)

ijin hir iDAweAw iqs no sbL kilAwx hoE inq szq jnw kI szgiq jwe bhIEy muhu joVIEy ] (550-6, ibhwgVw, mò 3)

ijin hir pweAo iqnih CpweAo ]1] rhwa ] (718-11, tofI, Bgq nwmdyv jI)

ijin hir pweAw sy vfBwgI ]1] (203-14, gaVI bYrwgix, mò 5)

ijin hir Bwxw mzinAw iqsu sogu n szqwpY ] (1097-5, mw}, mò 5)

ijin hir rsu cwiKAw sbid suBwiKAw hir sir rhI BrpUry ] (568-2, vfhzsu, mò 3)

ijin hir rsu cwiKAw so hir jnu logu ] (664-5, DnwsrI, mò 3)

ijin hir rsu pweAw so qãpiq AGwnw ] (101-2, mwJ, mò 5)

ijin hukmu pCwqw hrI kyrw soeL sbL suK pwvE ] (440-13, Awsw, mò 3)

ijin kihAw iqin khnu vKwinAw ] (221-17, gaVI guAwryrI, mò 1)

ijin kn kIqy AKI nwkê ] (661-19, DnwsrI, mò 1)

ijin kir apdysu igAwn Azjnu dIAw enéI nyõI jgqu inhwilAw ] (470-10, Awsw, mò 1)

ijin kir swjI iqnih sB goeL ] (227-8, gaVI, mò 1)

ijin kir kwrxu DwirAw sBsY dye AwDw{ jIa ] (751-13, sUhI, mò 1)

ijin kir kwrxu DwirAw soeL swr krye ] (37-12, isrIrwgu, mò 3)

ijin krqY krxw kIAw iczqw iB krxI qwh ] (467-5, Awsw, mò 1)

ijin krqY krxw kIAw iliKAw Awvx jwxu ] (467-9, Awsw, mò 1)

ijin ikCu kIAw so ikCu krY ] (151-10, gaVI, mò 1)

ijin ikCu kIAw so ikCu krY ] (878-16, rwmklI, mò 1)

ijin ikCu kIAw soeL jwxY sbdu vIcwir Ba swg{ qrY ]1] rhwa ] (1342-3, pRBwqI ibBws, mò 1)

ijin ikCu kIAw soeL jwxY qw kw }pu Apwro ] (580-5, vfhzsu, mò 1)

ijin ikCu kIAw soeL jwnY ijin eh sB ibiD swjI ] (206-10, gaVI, mò 5)

ijin iknY pweAw swDszgqI pUrY Bwig bYrwig ] (29-16, isrIrwgu, mò 3)

ijin kIAw so gur qy jwinAw ] (864-6, goùf, mò 5)

ijin kIAw so min vsY mY Av{ n koeL ] (1012-7, mw}, mò 1)

ijin kIAw soeL pRBu jwxY hir kw mhlu Apwrw ] (883-1, rwmklI, mò 5)

ijin kIAw iqsu ismir prwnI jIa pRwn ijin Dwrw ] (530-10, dyvgzDwrI mò 5)

ijin kIAw iqsu cIiq n AwxY ] (1151-15, BYra, mò 5)

ijin kIAw iqsu cIiq rKu nwnk inbhI nwil ]1] (266-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin kIAw iqin dyiKAw Awip vfweL dye ]6] (1010-13, mw}, mò 1)

ijin kIAw iqin dyiKAw Awpy jwxY soe ] (1093-9, mw}, mò 1)

ijin kIAw iqin dyiKAw ikAw khIEy ry BweL ] (724-19, iqlzg, mò 1)

ijin kIAw iqin dyiKAw jgu DzDVY lweAw ] (765-12, sUhI, mò 1)

ijin kIAw iqin dyiKAw jgu DzDVY lweAw ]1] (765-15, sUhI, mò 1)

ijin kIAw iqin lIAw rwiK ] (1340-13, pRBwqI, mò 5)

ijin kIE kir vyKxhwrw ] (839-5, iblwvlu, mò 1)

ijin kIE Kzf mzfl bRhmzfw so pRBu lKnu n jweL ]6] (907-10, rwmklI dKxI, mò 1)

ijin kIE iqsih n cyqih bpuVy hir gurmuiK soJI pweL ]2] (735-18, sUhI, mò 4)

ijin kIE iqsih n jwxnI icqvih Aink apwe ] (297-5, iQqI gaVI, mò 5)

ijin kIE rzg Aink prkwr ] (862-17, goùf, mò 5)

ijin kIqw iqsih n jwxeL iPir iPir AwvY jwe ]3] (50-8, isrIrwgu, mò 5)

ijin kIqw iqsih n jwxeL mnmuK psu nwpwk ]2] (47-11, isrIrwgu, mò 5)

ijin kIqw iqsY n jwxI AzDw qw duKu shY prwxIAw ]5] (1020-4, mw}, mò 5)

ijin kIqw bysurq qy surqw ] (177-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin kIqw mwtI qy rqnu ] (177-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin kIqw mUV qy bkqw ] (177-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin kIqI so mNnxw ko swlu ijvwhy swlI ] (967-5, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijin kIqI iqsY n jwxeL nwnk iPtu AlUxI dyh ]1] (553-19, ibhwgVw, mò 5)

ijin kIqI iqin kImiq pweL ] (932-4, rwmklI dKxI, mò 1)

ijin kIqy soeL ibiD jwxY ] (118-9, mwJ, mò 3)

ijin kIqy jw iqsY pCwxih mweAw mohu cukwedw ]14] (1060-11, mw}, mò 3)

ijin kInI sB pUrn Awsw ] (177-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin kIny vis ApunY õY gux Bvx cqur szswrw ] (673-12, DnwsrI, mò 5)

ijin gV kot kIE kzcn ky Coif geAw so rwvnu ]1] (1104-5, mw}, Bgq kbIr jI)

ijin igAwn rqnu ihir lIn mor ] (1194-14, bszqu, Bgq kbIr jI)

ijin igAwnu kIAw iqsu hir qU jwxu ] (1174-14, bszqu, mò 3)

ijin igAwnu rqnu ihir lIné ]1] rhwa ] (482-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijin guxvzqI myrw pRIqmu pweAw ] (561-2, vfhzsu, mò 4)

ijin guir kihAw mwrgu sIDw ] (1338-11, pRBwqI, mò 5)

ijin guir mo ka dInw jIa ] (240-1, gaVI, mò 5)

ijin gu{ syivAw Awpxw jmdUq n lwgY fzfu ] (50-1, isrIrwgu, mò 5)

ijin gu{ syivAw iqsu duKu n szqwpY ] (1142-8, BYra, mò 5)

ijin gu{ syivAw iqsu Ba n ibAwpY ] (1142-7, BYra, mò 5)

ijin gu{ goipAw Awpxw iqsu Tar n Twa ] (314-11, gaVI, mò 3)

ijin gurmuiK nwmu n bUiJAw mir jnmY AwvY jwe ]1] rhwa ] (19-15, isrIrwgu, mò 1)

ijin gu} n dyiKAa nhu kIAa qy AkXQ szswr mih ]4]8] (1399-19, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

ijin cwiKAw iqsu AweAw swdu ] (801-13, iblwvlu, mò 5)

ijin cwiKAw iqin drsnu fITw ] (1032-5, mw}, mò 1)

ijin cwiKAw pUrw pdu hoe ] (1331-16, pRBwqI, mò 1)

ijin jgu isrij smweAw so swihbu kêdriq jwxovw ] (581-4, vfhzsu, mò 1)

ijin jgu Qwip vqweAw jwluo so swihbu prvwxo ]1] (581-7, vfhzsu, mò 1)

ijin jgjIvnu apdyisAw iqsu gur ka ha sdw GumweAw ] (588-17, vfhzsu, mò 3)

ijin jgqu apwe hir rzgu kIAw iqsY ivthu kêrbwxu ] (1420-17, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijin jgqu apweAw DzDY lweAw ha iqsY ivthu kêrbwnu jIa ]3] (438-12, Awsw, mò 1)

ijin jgqu apweAw DzDY lweAw iqsY ivthu kêrbwxu jIa ] (438-9, Awsw, mò 1)

ijin jin Apnw pRBU pCwqw ] (286-10, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin jin suxI mnI hY ijin jin iqsu jn kY ha kêrbwnzqI ]1] (977-15, nt, mò 4)

ijin jin gurmuiK syivAw iqsu Gir dIbwxu ABgY ] (1098-8, mw}, mò 5)

ijin jin gurmuiK syivAw iqin siB suK pweL ] (1100-1, mw}, mò 5)

ijin jin gurmuiK buiJAw su chu kêzfI jwpY ] (1097-3, mw}, mò 5)

ijin jin iDAweAw Ksmu iqin suKu pweAw ] (523-15, gUjrI, mò 5)

ijin jin mwinAw pRB kw Bwxw ]2] (198-1, gaVI, mò 5)

ijin jpu jipAo siqgur miq vw ky ] (1042-4, mw}, mò 1)

ijin jipAw iqs ka bilhwr ] (724-3, iqlzg, mò 5)

ijin jipAw iqn hI suKu pweAw hir kY nwim n lgY jm qI{ ]1] rhwa ] (905-16, rwmklI, mò 1)

ijin jipAw qy pwir prwn ]1] rhwa ] (1337-9, pRBwqI ibBws, mò 4)

ijin jipAw nwnk qy BE inhwl ]12]1]2]2]3]7] (1236-14, swrzg, mò 5)

ijin jm kw pzQu imtweAw ] (623-11, soriT, mò 5)

ijin jmu kIqw so syvIEy gurmuiK duKu n hoe ] (588-14, vfhzsu, mò 3)

ijin jl Ql qãBvx Gtu Gtu QwipAw so pRBu gurmuiK jwinAw ] (1111-6, quKwrI, mò 1)

ijin jwqw so iqs hI jyhw ] (931-3, rwmklI dKxI, mò 1)

ijin jwqw iqs kI eh rhq ] (294-7, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin jwinAo pRBu Awpnw nwnk iqsih rvwl ]17] (300-13, iQqI gaVI, mò 5)

ijin ijhvw hir rsu n ciKAo sw ijhvw jil jwa ] (558-18, vfhzsu, mò 3)

ijin ijhvw idqI boly qwqu ] (661-19, DnwsrI, mò 1)

ijin ijin swDszgu pweAw ] (622-8, soriT, mò 5)

ijin ijin syivAw Azq bwr ] (1192-8, bszqu, mò 5)

ijin ijin krI AvigAw jn kI qy qYù dIE {VéweL ]6] (1235-11, swrzg, mò 5)

ijin ijin kInI myry gur kI Awsw ] (239-14, gaVI, mò 5)

ijin ijin jpI qyeL siB insõy iqn pweAw inhcl QwnW hy ]8] (1075-9, mw}, mò 5)

ijin ijin nwmu iDAweAw iqn ky kwj sry ] (136-9, mwJ, mò 5)

ijin jIa dIAw su irjkê AMbrwvY ] (794-1, sUhI, Bgq rivdws jI)

ijin jIa ipzfu idqw iqsu kbhUz n cyqY jo dyùdw irjkê sMbwih ] (85-16, isrIrwgu, mò 3)

ijin jIa ipzfu idqw iqsu cyqih nwih ] (1190-1, bszqu, mò 1)

ijin juAwlw jgu jwirAw su jn ky adk smwin ]175] (1373-18, slok, Bgq kbIr jI)

ijin Tig TigAw sgl jgu Kwvw ] (341-5, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ijin qnu swij dIE nwil KMB ] (1257-8, mlwr, mò 1)

ijin qnu mnu swij sIgwirAw iqsu syqI ilv lwe ]1] rhwa ] (62-5, isrIrwgu, mò 1)

ijin qnu mnu dIAw suriq smoeL ] (1027-15, mw}, mò 1)

ijin qãBvxu fsIAly gur pRswid fITI ]1] rhwa ] (480-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijin qum isrjy isrij svwry iqsu iDAwvhu idnu rYnyhI ] (609-13, soriT, mò 5)

ijin qum Byjy iqnih bulwE suK shj syqI Gir Awa ] (678-2, DnwsrI, mò 5)

ijin qU syivAw suKI sy ] (1182-4, bszqu, mò 5)

ijin qU syivAw iqin suKu pweAw ho{ iqs dI rIs kry ikAw koeL ] (549-14, ibhwgVw, mò 3)

ijin qU jwqw kmL ibDwqw ] (1061-5, mw}, mò 3)

ijin qU bziD kir CoifAw Pêin suK mih pweAw ] (816-3, iblwvlu, mò 5)

ijin qUz swij svwir sIgwirAw ] (266-18, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin qUz swij svwirAw hir ismir hoe aDw{ ]1] (51-7, isrIrwgu, mò 5)

ijin qUz kIAw iqs ka jwnu ] (866-4, goùf, mò 5)

ijin qUz jwqw so igrsq adwsI prvwxu ] (385-12, Awsw, mò 5)

ijin qyrI mn bnq bnweL ] (270-8, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin QwpI ibiD jwxY soeL ikAw ko khY vKwxo ] (581-7, vfhzsu, mò 1)

ijin idnu kir kY kIqI rwiq ] (10-1, Awsw, mò 1)

ijin idnu kir kY kIqI rwiq ] (349-11, Awsw, mò 1)

ijin dIAw so iciq n AwvY moih AzDu lptwxw ]3] (882-19, rwmklI, mò 5)

ijin dIAw iqsY n cyqY mUil ] (899-11, rwmklI, mò 5)

ijin dIAw quDu nI{ inrmolw ] (913-11, rwmklI, mò 5)

ijin dIAw quDu pvnu Amolw ] (913-11, rwmklI, mò 5)

ijin dIAw quDu pwvkê blnw ] (913-11, rwmklI, mò 5)

ijin dIAw inQwvy ka Qwnu ] (177-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin dIAw inmwny ka mwnu ] (177-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin dIE su iciq n AwveL psU ha kir jwxI ]3] (167-18, gaVI bYrwgix, mò 4)

ijin dIE iqsu buJY n ibgwnw ] (288-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin dIE iqsih n jwnih suAwn ]3] (195-4, gaVI, mò 5)

ijin dIE quDu binqw A{ mIqw ] (913-10, rwmklI, mò 5)

ijin dIE quDu bwp mhqwrI ] (913-9, rwmklI, mò 5)

ijin dIE BRwq puq hwrI ] (913-10, rwmklI, mò 5)

ijin dInI soBw vifAweL ] (177-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin Dn ipr kw swdu n jwinAw sw iblK bdn kêmlwnI ] (1255-10, mlwr, mò 1)

ijin Dr swjI ggnu Akwsu ] (412-18, Awsw, mò 1)

ijin Dr ckâ Dry vIcwry ] (1032-8, mw}, mò 1)

ijin Dwry bhu Drix Agws ] (184-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin Dwry bRhmzf Kzf hir qw ko nwmu jpIjY ry ]1] rhwa ] (209-14, gaVI, mò 5)

ijin nwa pweAw so Dnvzqw jIa ] (217-1, gaVI mwJ , mò 5)

ijin nwh inrzqir Bgiq n kInI ] (793-16, sUhI, Bgq rivdws jI)

ijin nwmu dIAw iqsu syvsw iqsu bilhwrY jwa ] (934-1, rwmklI dKxI, mò 1)

ijin pzc mwir ibdwir gudwry so pUrw eh klI ry ]1] rhwa ] (404-11, Awsw, mò 5)

ijin pRiB kInw so pRBu nhI jwipAw ]3] (1149-4, BYra, mò 5)

ijin pRiB jIa ipzfu Qw dIAw iqs kI Bwa Bgiq nhI swDI ]1] rhwa ] (971-1, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijin pRBu iDAweAw su soBwvzqw jIa ] (217-2, gaVI mwJ , mò 5)

ijin pRBu iDAweAw iqin suKu pweAw vfBwgI drsnu pweLEy ] (777-17, sUhI, mò 5)

ijin pãa jwqw kmL ibDwqw boly Amãq bwxI ] (582-14, vfhzsu, mò 3)

ijin pRIiq lweL so jwxqw hmrY min iciq hir bhuqu ipAwrw ] (167-3, gaVI bYrwgix, mò 4)

ijin pweAw soeL ibiD jwxY ] (1026-5, mw}, mò 1)

ijin pweAw guir dyiK idKweAw ] (154-16, gaVI, mò 1)

ijin pweAw pRBu Awpxw AwE iqsih gxw ] (133-12, mwJ, mò 5)

ijin ip{ szgy jwixAw ip{ rwvy sdw hdUir ]1] (38-10, isrIrwgu, mò 3)

ijin ip{ rwivAw sw BlI suhwgix ] (561-7, vfhzsu, mò 4)

ijin pIAw swr rsu qjy Awn rs hoe rs mgn fwry ibKu Koe ]2] (858-10, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

ijin pIqI iqsu moK duAwr ]5] (1275-7, mlwr, mò 1)

ijin pUrn pYj svwrI ] (626-10, soriT, mò 5)

ijin pUrn pYj rKweL ] (631-2, soriT, mò 5)

ijin pUrI bxq bxweL ]2]20]84] (629-10, soriT, mò 5)

ijin pUrI bxq bxweL ]3] (625-12, soriT, mò 5)

ijin pYdweis qU kIAw soeL dye AwDw{ ]1] (724-6, iqlzg, mò 5)

ijin bzDn kwty sgly myry ] (99-3, mwJ, mò 5)

ijin bRHÌw ibsnu mhwdya ClIAw ]1] (480-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijin bRHÌw ibsnu mhysu apwE ] (1051-7, mw}, mò 3)

ijin bwskê nyõY GiqAw kir nyhI qwxu ] (968-2, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijin ibloeAw iqin KweAw Avr iblovnhwr ]19] (1365-10, slok, Bgq kbIr jI)

ijin bUiJAw iqsu AweAw swd ] (285-2, gaVI suKmnI, mò 5)

ijin bUiJAw iqin shij pCwinAw ] (221-17, gaVI guAwryrI, mò 1)

ijin bYrI hY ehu jgu lUitAw qy bYrI lY bwDy ]1] (884-2, rwmklI, mò 5)

ijin Bgq Bvjl qwry ismrhu soeL nwmu pRDwnu ] (1392-17, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

ijin BRim Bulw mwrig pweAw ] (72-13, isrIrwgu, mò 1)

ijin mn ivic vQu pweL soeL jwxY ] (1065-11, mw}, mò 3)

ijin mnu rwiKAw AgnI pwe ] (662-1, DnwsrI, mò 1)

ijin mmqw Agin qãsnw buJweL ] (423-11, Awsw, mò 3)

ijin mweAw dInI iqin lweL qãsnw ] (179-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijin mwxs qy dyvqy kIE krq n lwgI vwr ]1] (462-19, Awsw, mò 1)

ijin imil mwry pzc sUrbIr Eyso kanu blI ry ] (404-10, Awsw, mò 5)

ijin mITw lweAw soeL jwxY iqsu ivthu bil jweL ] (1333-15, pRBwqI, mò 3)

ijin mohy bRhmzf Kzf qwhU mih pwa ] (745-17, sUhI, mò 5)

ijin rzig kzqu n rwivAw sw pCo ry qwxI ] (725-2, iqlzg, mò 1)

ijin ric ricAw iqsih n jwxY AzDw AzDu kmwe ] (138-10, mwJ, mò 1)

ijin ric ricAw iqsih n jwxY mn BIqir Dir igAwnu ] (75-3, isrIrwgu, mò 1)

ijin ric ricAw iqsu sbid pCwxY nwnkê qw kw dwso ]21] (940-7, rwmklI, mò 1)

ijin ric ricAw puriK ibDwqY nwly hamY pweL ] (999-18, mw}, mò 5)

ijin rwmu jwinAw iqnih pCwinAw ] (327-4, gaVI, kbIr jI)

ijin lweL pRIiq soeL iPir KweAw ] (370-5, Awsw, mò 5)

ijin ivchu Ahkrxu cukweAw ] (72-9, isrIrwgu, mò 1)

ijin ivCoVI so mylsI gur kY hyiq Apwir ]37] (935-3, rwmklI dKxI, mò 1)

ijnis Qwip jIAW ka ByjY ijnis Qwip lY jwvY ] (1238-4, swrzg, mò 1)

ijnih apwE iqs ka pIr ]1] (1137-4, BYra, mò 5)

ijnih apwhw iqnih ibnwhw ] (392-5, Awsw, mò 5)

ijnih invwij swij hm kIE iqsih ibswir Avr lgrI ]1] (856-14, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

ijnih invwjy iqn hI swjy Awpy kIny szq jeAw ] (900-12, rwmklI, mò 5)

ijnhu bwq inül DRUA jwnI qyeL jIv kwl qy bcw ] (1402-9, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

ijné ek min iDAweAw iqné suKu pweAw qy ivrly szswir jIa ] (438-5, Awsw, mò 1)

ijné ek min iDAweAw iqné suKu pweAw qy ivrly szswir jIa ]2] (438-8, Awsw, mò 1)

ijné isa DVy krih sy jwih ] (366-4, Awsw, mò 4)

ijné syivAw ijné syivAw myrw hir jIa qy hir hir }ip smwsI ] (348-9, Awsw, mò 4)

ijné hir hir hir rsu nwmu n pweAw qy BwghIx jm pwis ] (492-12, gUjrI, mò 4)

ijné hir nwmu iDAweAw iqné cUky sbL jzjwlw ] (985-16, mwlI gaVw, mò 4)

ijné hir mIT lgwnw qy jn prDwnw qy @qm hir hir log jIa ] (445-3, Awsw, mò 4)

ijné hir mIT lgwnw qy jn prDwnw qy @qm hir hir log jIa ]4]3]10] (445-6, Awsw, mò 4)

ijné ka Awp lE pRBu myil ] (353-8, Awsw, mò 1)

ijné ka hir pRBu lE imlwe ] (364-9, Awsw, mò 3)

ijné ka gu{ supRsNnu sbid lig Bvjlu qwrY ] (1398-5, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

ijné ka gu{ supRsNnu durqu dUrzqir nwsY ] (1398-4, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

ijné ka nwmu iliKAw Duir lyKu ] (364-8, Awsw, mò 3)

ijné ka pUrib iliKAw rsu szq jnw isa iqsu ]2] (854-12, iblwvlu, mò 3)

ijné ka BE deAwl iqné swDU szgu BeAw ] (762-1, sUhI, mò 5)

ijné kw Azgu krY myrw suAwmI iqné kI nwnk hir pYj svwrI ]2]4]11] (1201-19, swrzg, mò 4)

ijné kI cIrI drgh pwtI iqnéw mrxw BweL ]5] (418-3, Awsw, mò 1)

ijné ky bzky GrI n AweAw iqné ika rYix ivhwxI ]6] (418-4, Awsw, mò 1)

ijné ky Bwg bfy hY BweL iqné swDU szig muK jury ] (1208-15, swrzg, mò 5)

ijné kY ihrdY qU vsih qy nr guxI ghIr ]1] (1287-12, mlwr, mò 1)

ijné kY hIArY bisAo myrw siqgu{ qy szq Bly Bl BWiq ] (1264-7, mlwr, mò 4)

ijné kY poqY puNnu hY iqnéI drsnu pweAw ]19] (1245-2, swrzg, mò 1)

ijné kY poqY puNnu iqnéw gu} imlwE ] (364-12, Awsw, mò 3)

ijné kY msqik lIiKAw hir imilAw hir bnmwlw ]1] (985-15, mwlI gaVw, mò 4)

ijné qUz mylih ipAwry sy quDu imlih jo hir min BwE ] (450-11, Awsw, mò 4)

ijné d{ sUJY sy kdy n ivgwVih siqguir bUJ buJweL ] (1234-18, swrzg, mò 3)

ijné idis AweAw hoih rlIAw jIA syqI gih rhih ] (765-17, sUhI, mò 1)

ijné Duir iliKAw lyKu iqnéI nwmu kmweAw ] (369-7, Awsw, mò 4)

ijné nwnkê siqgu{ pUijAw iqn hir pUj krwvw ]2] (450-19, Awsw, mò 4)

ijné ptu Azdir bwhir gudVì qy Bly szswir ] (473-16, Awsw, mò 1)

ijné pIAw sy msq BE hY qUty bzDn Pwhy ] (351-4, Awsw, mò 1)

ijné min ho{ muiK ho{ is kWFy kicAw ]1] (488-8, Awsw, syK PrId jI)

ijné min visAw syeL jn insqry Git Git sbid smwxI ] (770-19, sUhI, mò 3)

ijné min vuTw Awip sy sdw suKwilAw ] (523-11, gUjrI, mò 5)

ijné min vuTw Awip pUry Bgq sy ]2] (397-19, Awsw, mò 5)

ijné vfBwgIAw vfBwgu hY hir hir ar DwrI rwm ] (845-11, iblwvlu, mò 4)

ijnw Azqir kptu ivkw{ hY iqnw roe ikAw kIjY ] (450-13, Awsw, mò 4)

ijnw Azdir amrQl syeL jwxin sUlIAw ] (311-2, gaVI, mò 4)

ijnw Azdir scy kw Ba nwhI nwim n krih ipAw{ ] (587-16, vfhzsu, mò 3)

ijnw Azdir këVì vrqY scu n BwveL ] (646-11, soriT, mò 3)

ijnw Azdir dUjw Bwa hY iqnéw gurmuiK pRIiq n hoe ] (316-14, gaVI, mò 4)

ijnw Azdir nwmu inDwnu hir iqn ky kwj diX Awdy rwis ] (305-4, gaVI, mò 4)

ijnw Azdir nwmu inDwnu hY gurbwxI vIcwir ] (1422-14, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnw Awpy gurmuiK dy vifAweL sy jn scI drgih jwxy ]11] (553-1, ibhwgVw, mò 3)

ijnw ek min ek iciq iDAweAw siqgur sa icqu lwe ] (1423-12, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnw siqgur isa icqu lweAw sy pUry pRDwn ] (45-13, isrIrwgu, mò 5)

ijnw siqgur kw AwiKAw suKwvY nwhI iqnw muh Blyry iPrih diX gwly ] (305-1, gaVI, mò 4)

ijnw siqgu{ ek min syivAw iqn jn lwga pwe ] (1413-14, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijnw siqgu{ ijn siqgu{ pweAw iqn hir pRBu myil imlwE rwm ] (573-2, vfhzsu, mò 4)

ijnw siqgu{ jIvidAw mueAw n ivsrY syeL purK sujwx ] (643-3, soriT, mò 3)

ijnw siqgu{ purKu n syivAo sbid n kIqo vIcw{ ] (1418-13, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijnw siqgu{ purKu n ByitAo sy BwghIx vis kwl ] (40-8, isrIrwgu, mò 4)

ijnw siqgu{ ByitAw iqn nyiV n iBtY mwe ]6] (233-18, gaVI bYrwgix, mò 3)

ijnw siqgu{ mzinAw jn nwnk vf Bwg lhzin ]1] (1316-2, kwnVw, mò 4)

ijnw siqgu{ myrw ipAwrw ArwiDAw iqn jn dyKw nYxI ] (652-3, soriT, mò 3)

ijnw swis igrwis n ivsrY sy hir jn pUry shI jwix ] (651-7, soriT, mò 3)

ijnw swis igrwis n ivsrY sy pUry purK pRDwn ] (313-1, gaVI, mò 4)

ijnw swis igrwis n ivsrY hir nwmW min mzqu ] (319-18, gaVI, mò 5)

ijnw hir Awip øpw kry sy guir smJweAw ] (643-17, soriT, mò 3)

ijnw hir syqI iprhVI iqnw jIA pRB nwly ] (725-16, iqlzg, mò 4)

ijnw hir hir nwmu iDAweAw jn nwnk iqné jYkw{ ]29] (1416-9, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijnw hir hir pRBu syivAw jn nwnkê sd kêrbwxu ]37] (1417-10, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijnw hir kw swdu AweAw ha iqn bilhwrY jwsu ] (26-12, isrIrwgu, mò 3)

ijnw hukmu mnweAonu qy pUry szswir ] (512-11, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijnw kI mY AwsVI iqnw mihjI Aws ]1] (1097-7, mw}, mò 5)

ijnw KwDI copVI Gxy shingy duK ]28] (1379-7, slok, syK PrId jI)

ijnw gu{ goipAw Awpxw qy nr buirAwrI ] (651-14, soriT, mò 3)

ijnw gu{ nhI ByitAw BY kI nwhI ibzd ] (1088-1, mw}, mò 3)

ijnw gu{ ipAwrw min iciq iqnw Bwa gu} dyvweLAw ] (648-4, soriT, mò 3)

ijnw gurisKw ka hir szqustu hY iqnI siqgur kI gl mNnI ] (591-1, vfhzsu, mò 3)

ijnw gurbwxI min BweLAw Amãiq Cik Cky ] (449-14, Awsw, mò 4)

ijnw gurmuiK Azdir nyhu qY pRIqm scY lweAw ] (1422-7, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnw gurmuiK Amãqu cwiKAw sy jn qãpqwqw ]15] (514-18, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijnw gurmuiK iDAweAw iqn pUCa jwe ] (161-7, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijnw nwnk scu pCwixAw sy sic rlyqu ]5] (84-12, isrIrwgu, mò 3)

ijnw nwnk gurmuiK ihrdw suDu hY hir Bgiq hir lIjY ]4]11]18] (450-14, Awsw, mò 4)

ijnw pCwqw scu cuMmw pYr mUz ]3] (488-10, Awsw, syK PrId jI)

ijnw prwpiq swDU DUry ]4]77]146] (195-8, gaVI, mò 5)

ijnw prwpiq iqn pIAw hamY ivchu Koe ] (31-14, isrIrwgu, mò 3)

ijnw pRIiq n lgIAw BweL sy inq inq mrdy JUir ]8] (640-11, soriT, mò 5)

ijnw ipCY ha geL sy mY ipCY BI rivAwsu ] (1097-7, mw}, mò 5)

ijnw iprI ipAw{ ika jIvin ipr bwhry ] (1422-6, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnw iprI ipAw{ ibnu drsn ika qãpqIEy ] (1422-5, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnw poqY puNnu sy igAwn bIcwrI ] (160-3, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijnw poqY puNnu iqn hamY mwrI ] (160-3, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijnw bwq ko bhuqu Azdysro qy imty siB geAw ] (612-11, soriT, mò 5)

ijnw Ba iqné nwih Ba mucu Ba inBivAwh ] (788-2, sUhI, mò 2)

ijnw Bwg mQwih sy nwnk hir rzgu mwxdo ]1] (81-9, isrIrwgu, mò 5)

ijnw Bwg mQwhVY iqn asqwd pnwih ]1] (1096-5, mw}, mò 5)

ijnw Bwxy kw rsu AweAw ] (72-7, isrIrwgu, mò 1)

ijnw msqik lIiKAw qy imly szgwr ] (986-9, mwlI gaVw, mò 5)

ijnw min iciq ekê ArwiDAw iqnw eks ibnu dUjw ko nwhI ] (649-4, soriT, mò 3)

ijnw imilAw pRBu Awpxw nwnk iqn kêrbwnu ] (136-3, mwJ, mò 5)

ijnw rwis n scu hY ika iqnw suKu hoe ] (23-1, isrIrwgu, mò 1)

ijnw lgI pRIiq pRB nwm shj suK sw{ ] (962-7, rwmklI, mò 5)

ijnéw Azqir gurmuiK pRIiq hY iqné hir rKxhwrw rwm rwjy ] (451-10, Awsw, mò 4)

ijnéw Azqir loB ivkw{ hY dUjY Bwe KuAwe ] (516-3, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijnéw Azdir scw nyhu ika jIviné iprI ivhUixAw ] (1422-10, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijnéw siqgur isa icqu lweAw su KwlI koeL nwih ] (516-4, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijnéw gurmuiK nwmu ArwiDAw iqnw duK BuK lih jwe ] (1250-16, swrzg, mò 4)

ijnéw cIrI clxw hiQ iqnéw ikCu nwih ] (1239-8, swrzg, mò 2)

ijnéw idszdiVAw durmiq vzöY imõ AswfVy syeL ] (520-8, gUjrI, mò 5)

ijnéw n ivsrY nwmu sy iknyihAw ] (397-17, Awsw, mò 5)

ijnéw nwa suhwgxI iqnéw Jwk n hor ]114] (1384-4, slok, syK PrId jI)

ijnéw nwnkê siqgu{ ByitAw iqnéw imilAw hir soeL ]2] (451-9, Awsw, mò 4)

ijnéw nyhu dUjwxy lgw JUir mrhu sy vwFIAw ]1] (761-7, sUhI kwPI, mò 5)

ijnéw ipr kw suAwdu n AweAo jo Duir iliKAw suo kmwih ]2] (428-12, Awsw, mò 3)

ijnéw ip{ rwivAw Awpxw iqnéw ivthu bil jwa ] (428-15, Awsw, mò 3)

ijnéw ByitAw myrw pUrw siqgu} iqn hir nwmu ÜãVwvY rwm rwjy ] (451-5, Awsw, mò 4)

ijnéw muhbiq ek isa qy mwxs pRDwn ]2] (1102-12, mw}, mò 5)
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương