Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang91/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   160

ijqu vuTY Anu Dnu bhuqu @pjY jW shu kry rjwe ] (1282-15, mlwr, mò 3)

ijqu vylw ivsrih qw lwgY hwvw ]1] (563-16, vfhzsu, mò 5)

ijqqy ibs szswrh nwnk vÔXz kroiq pzc qskrh ]29] (1356-13, shsøqI, mò 5)

ijqnI sãsit qumrI myry suAwmI sB iqqnI locY DUir swDU kI qweL ] (1263-10, mlwr, mò 4)

ijqnI BUK An rs swd hY iqqnI BUK iPir lwgY ] (167-1, gaVI bYrwgix, mò 4)

ijqny swh pwiqswh amrwv iskdwr caDrI siB imiQAw JUTu Bwa dUjw jwxu ] (861-3, goùf, mò 4)

ijqny krj krj ky mzgIE kir syvk pig lig vwry ]7] (981-10, nt, mò 4)

ijqny jIA jzq pRiB kIny iqqny isir kwr ilKwvY ] (1263-18, mlwr, mò 4)

ijqny qIQL dyvI Qwpy siB iqqny locih DUir swDU kI qweL ] (1263-9, mlwr, mò 4)

ijqny Dnvzq kêlvzq imlKvzq dIsih mn myry siB ibnis jwih ija rzgu ksuMB kcwxu ] (861-6, goùf, mò 4)

ijqny nrk sy mnmuiK BogY gurmuiK lypu n mwsw hy ]12] (1073-9, mw}, mò 5)

ijqny pwiqswh swh rwjy Kwn amrwv iskdwr hih iqqny siB hir ky kIE ] (851-12, iblwvlu, mò 3)

ijqny Bgq hir syvkw muiK ATsiT qIQL iqn iqlkê kFwe ] (733-11, sUhI, mò 4)

ijqny rs An rs hm dyKy sB iqqny PIk PIkwny ] (169-19, gaVI pUrbI, mò 4)

ijqVy Pl min bwCIAih iqqVy siqgur pwis ] (52-16, isrIrwgu, mò 5)

ijqw jnmu Apw{ Awpu pCwinAw ] (522-13, gUjrI, mò 5)

ijQhu vzöY jwe iqQw@ majUdu soe ]1] (322-16, gaVI, mò 5)

ijQY Aohu jwe iqQY Aohu surK} as kY muih ifTY sB pwpI qirAw ] (87-3, isrIrwgu, mò 3)

ijQY Aohu jwe iqQY Aohu JUTw këVì boly iksY n BwvY ] (653-6, soriT, mò 4)

ijQY AaGtu Awe bnqu hY pRwxI ] (1076-7, mw}, mò 5)

ijQY Agin BKY BVhwry ] (1007-16, mw}, mò 5)

ijQY AvGt glIAw BIVIAw iqQY hir hir mukiq krwe ]1] (996-3, mw}, mò 4)

ijQY Eko nwmu vKwxIEy ] (72-1, isrIrwgu, mò 1)

ijQY su vsqu n jwpeL Awpy vrqa jwix ] (954-18, rwmklI, mò 2)

ijQY swe{ lzGxw Agin pwxI Asgwh ] (1287-17, mlwr, mò 1)

ijQY hir AwrwDIEy iqQY hir imqu shweL ] (733-19, sUhI, mò 4)

ijQY ikQY isrjxhw{ ] (952-3, rwmklI, mò 1)

ijQY ikQY dIsih nwly ] (801-19, iblwvlu, mò 5)

ijQY ko vyKY iqQY myrw siqgu} hir bKisAosu sBu jhwnu ] (853-17, iblwvlu, mò 3)

ijQY koe kQzin nwa suxzdo mw iprI ] (1101-8, mw}, mò 5)

ijQY jwe quDu vrqxw iqs kI iczqw nwih ] (43-5, isrIrwgu, mò 5)

ijQY jwe bhIEy Blw khIEy suriq sbdu ilKweLEy ] (566-1, vfhzsu, mò 1)

ijQY jwe bhIEy Blw khIEy Joil Amãqu pIjY ] (766-2, sUhI, mò 1)

ijQY jwe bhY myrw siqgu} so Qwnu suhwvw rwm rwjy ] (450-17, Awsw, mò 4)

ijQY jweLEy jgq mih iqQY hir sweL ] (851-6, iblwvlu, mò 3)

ijQY jwE Bgqu su Qwnu suhwvxw ] (1363-5, Pênhy, mò 5)

ijQY jIAW hosI swr ] (1288-8, mlwr, mò 1)

ijQY ifTw imrqko el bihTI Awe ]2] (322-8, gaVI, mò 5)

ijQY QoVw Dnu vyKY iqQY qpw iBtY nwhI Din bhuqY ifTY qpY Drmu hwirAw ] (315-16, gaVI, mò 4)

ijQY nwmu jpIEy pRB ipAwry ] (105-7, mwJ, mò 5)

ijQY nwmu n jpIEy myry goedw syeL ngr ajwVI jIa ]1] (105-7, mwJ, mò 5)

ijQY nIc smwlIAin iqQY ndir qyrI bKsIs ]4]3] (15-9, isrIrwgu, mò 1)

ijQY puqu klõu koeL bylI nwhI iqQY hir hir nwim CfweAw ] (573-18, vfhzsu, mò 4)

ijQY puõu klõu n bylI koeL iqQY hir Awip Cfwedw ]11] (1076-8, mw}, mò 5)

ijQY bih smJweLEy iqQY koe n cilAo nwil ] (15-5, isrIrwgu, mò 1)

ijQY bYsin swD jn so Qwnu suhzdw ] (319-6, gaVI, mò 5)

ijQY bolix hwrIEy iqQY czgI cup ]2] (149-5, mwJ, mò 1)

ijQY imlih vifAweLAw sd KusIAw sd cwa ] (16-7, isrIrwgu, mò 1)

ijQY rKih bYkêzTu iqQweL qUz sBnw ky pRiqpwlw jIa ]3] (106-7, mwJ, mò 5)

ijQY rKY sw BlI jwE ] (108-15, mwJ, mò 5)

ijQY lyKw mzgIEy hir Awpy lE Cfwe ]2] (234-6, gaVI pUrbI, mò 4)

ijQY lyKw mzgIEy iqQY hoe scw nIswxu ]1] rhwa ] (16-7, isrIrwgu, mò 1)

ijQY lyKw mzgIEy iqQY KVy idszin ]1] rhwa ] (729-3, sUhI, mò 1)

ijQY lyKw mzgIEy iqQY CutY scu kmwE ] (112-2, mwJ, mò 3)

ijQY lyKw mzgIEy iqQY dyh jwiq n jwe ] (1346-9, pRBwqI ibBws, mò 3)

ijQY vsY myrw pwiqswhu so kyvfu hY Qwa ] (53-15, isrIrwgu, mò 1)

ijQY vQu hovY iqQhu koe n pwvY mnmuK Brim BulwvixAw ]7] (117-17, mwJ, mò 3)

ijDir rb rjwe vhxu iqdw@ gza kry ]84] (1382-7, slok, syK PrId jI)

ijn @pir gurmuiK mnu mwinAw iqn ky kwj svwry ]1] rhwa ] (1199-2, swrzg, mò 4)

ijn Azqir sbdu Awpu pCwxih giq imiq iqn hI pweL ]15] (910-13, rwmklI, mò 3)

ijn Azqir hir hir pRIiq hY qy jn suGV isAwxy rwm rwjy ] (450-15, Awsw, mò 4)

ijn Azqry rwm nwmu vsY iqn iczqw sB gvweAw rwm ] (443-17, Awsw, mò 4)

ijn Azdir kptu ivkw{ JUTu Aoe Awpy scY viK kFy jjmwly ] (304-19, gaVI, mò 4)

ijn Azdir nwmu inDwnu hY iqn kw Ba sBu gvwesI ] (310-13, gaVI, mò 4)

ijn Azdir inzdw dustu hY nk vFy nk vFweAw ] (1244-8, swrzg, mò 1)

ijn Azdir pRIiq nhI hir kyrI sy ikcrkê vyrweLAin mnmuK byqwly ] (305-2, gaVI, mò 4)

ijn Azdir pRIiq iprMm kI ija bolin iqvY sohzin ] (301-17, gaVI, mò 4)

ijn Awpy myil ivCoVih nwhI ] (1056-5, mw}, mò 3)

ijn Eysw siqgu{ swDu n pweAw qy hir drgh kwFy mwrI ] (1135-10, BYra, mò 4)

ijn Eysw siqgu{ swDu n pweAw qy iDRgu iDRgu nr jIvweLEy ] (1179-9, bszqu ihzfol, mò 4)

ijn ek min hir iDAweAw myrI ijzduVIE iqn szq jnw jYkwro rwm ] (539-19, ibhwgVw, mò 4)

ijn ek min quTw sy siqgur syvw lwE ] (160-1, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijn ek min quTw iqn hir mzin vswE ] (160-2, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijn ekê jwqw sy jn prvwxu ] (1175-8, bszqu, mò 3)

ijn szqn jwinAw qU Twkêr qy AwE prvwn ] (1217-1, swrzg, mò 5)

ijn scu jwqw sy sic smwxy ] (111-15, mwJ, mò 3)

ijn scu plY scu vKwxih scu ksvtI lwvixAw ]1] (112-10, mwJ, mò 3)

ijn siqgur szgiq szgu n pweAw sy BwghIx pwpI jim KweAw ]3] (494-3, gUjrI, mò 4)

ijn siqgur isa icqu lweAw iqné suKu visAw min Awe ] (510-6, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijn siqgur isa icqu lweAw ] (73-4, isrIrwgu, mò 1)

ijn siqgur kw Bwxw mzinAw iqn cVI cvgix vNny ] (314-9, gaVI, mò 3)

ijn siqgu{ ijn siqgu{ pweAw iqn hir pRBu myil imlwE ]2] (573-5, vfhzsu, mò 4)

ijn siqgu{ ipAwrw dyiKAw iqn ka ha vwrI ] (725-13, iqlzg, mò 4)

ijn siqgu{ purKu ijin hir pRBu pweAw mo ka kir apdysu hir mIT lgwvY ] (494-6, gUjrI, mò 4)

ijn siqgu{ imilAw sy vfBwgI pUrY krim imlwvixAw ]3] (110-17, mwJ, mò 3)

ijn sbid gu} suix mzinAw iqn min iDAweAw hir soe ] (27-18, sRIrwgu, mò 3)

ijn srDw rwm nwim lgI iqné dUjY icqu n lweAw rwm ] (444-2, Awsw, mò 4)

ijn swis igrwis iDAweAw myrw hir hir sy swcI drgh hir jn bxy ]3] (1135-17, BYra, mò 4)

ijn swDU crx swD pg syvy iqn sPilAo jnmu snwQw ] (696-6, jYqsrI, mò 4)

ijn swlwhin sy mrih Kip jwvY sBu Apvwdu ] (301-5, gaVI, mò 4)

ijn isir sohin ptIAw mWgI pwe szDU{ ] (417-2, Awsw, mò 1)

ijn suix isKw gu{ mzinAw iqnw BuK sB jwvI ]18] (726-9, iqlzg, mò 4)

ijn syivAw ijn syivAw myrw hir jI qy hir hir }ip smwsI ] (11-6, Awsw, mò 4)

ijn hir AriQ srI{ lgweAw gur swDU bhu srDw lwe muiK DUVw ] (698-6, jYqsrI, mò 4)

ijn hir syqI mnu mwinAw sB dust JK mwrw ] (451-11, Awsw, mò 4)

ijn hir hir hir rsu nwmu n pweAw qy BwghIx jm pwis ] (10-6, gUjrI, mò 4)

ijn hir hir nwmu n cyiqAo sy BwghIx mir jwe ] (996-6, mw}, mò 4)

ijn hir hir nwmu n cyiqAo iqn jUEy jnmu sBu hwir ] (1314-6, kwnVw, mò 4)

ijn hir hir nwmu n cyiqAo myrI ijzduVIE qy mnmuK mUV eAwxy rwm ] (540-11, ibhwgVw, mò 4)

ijn hir ihrdY syivAw iqn hir Awip imlwE ] (303-8, gaVI, mò 4)

ijn hir ihrdY nwmu n bisAo iqn mwq kIjY hir bWJw ] (697-15, jYqsrI, mò 4)

ijn hir ihrdY nwmu n visAo iqn siB kwrj PIk ] (1336-4, pRBwqI, mò 4)

ijn hir ihrdY pRIiq lgwnI iqnw msqik @jl tIk ] (1336-3, pRBwqI, mò 4)

ijn hir kw nwmu n gurmuiK jwqw sy jg mih kwhy AweAw ] (1130-14, BYra, mò 3)

ijn hir kw nwmu n cyiqAo bwdih jnmyù Awe ]94] (1369-9, slok, Bgq kbIr jI)

ijn hir gweAw ijn hir jipAw iqn szgiq hir mylhu kir meAw ] (1264-16, mlwr, mò 4)

ijn hir jn siqgur szgiq pweL iqn Duir msqik iliKAw ilKwis ] (10-7, gUjrI, mò 4)

ijn hir jn siqgur szgiq pweL iqn Duir msqik iliKAw ilKwis ] (492-13, gUjrI, mò 4)

ijn hir jipAw sy hir hoE hir imilAw kyl kylwlI ]3] (667-18, DnwsrI, mò 4)

ijn hir jipAw iqn pICY CUtI GxI ]1] (165-2, gaVI guAwryrI, mò 4)

ijn hir jipAw iqn Plu pweAw siB qUty mweAw Pzdy ]3] (800-15, iblwvlu, mò 4)

ijn hir iDAweAw Duir Bwg iliK pweAw iqn sPlu jnmu prvwxu jIa ] (445-2, Awsw, mò 4)

ijn hir iDAweAw iqn hir pweAw myrw suAwmI iqn ky crx mlhu hir dsnw ]2] (860-17, goùf, mò 4)

ijn hir nwmu suixAw mnu BInw iqn hm sRyvh inq crxy ]1] (1135-14, BYra, mò 4)

ijn hir nwmw hir cyiqAw ihrdY air Dwry ] (726-5, iqlzg, mò 4)

ijn hir min visAw sy dir swcy dir swcY sicAwrw ] (638-7, soriT, mò 3)

ijn hoih deAwlu iqn siqgu{ mylih muiK gurmuiK hir smJwvxI ] (1314-2, kwnVw, mò 4)

ijn kza siqgu{ ByitAw sy hir kIriq sdw kmwih ] (592-8, vfhzsu, mò 3)

ijn kza hir pRiB ikrpw DwrI qy siqgur syvw lweAw ] (573-15, vfhzsu, mò 4)

ijn kza øpw krI myrY Twkêir iqn kw lyKw n gixAw ] (577-11, vfhzsu, mò 5)

ijn ka Azdir igAwnu nhI BY kI nwhI ibzd ] (1093-17, mw}, mò 3)

ijn ka Awid imlI vifAweL ] (1070-5, mw}, mò 4)

ijn ka Awip deAwlu hoe iqn apjY min igAwnu ] (45-13, isrIrwgu, mò 5)

ijn ka Awip dye vifAweL jgqu BI Awpy Awix iqn ka pYrI pwE ] (308-1, gaVI, mò 4)

ijn ka Awip ilKqu Duir pweL ] (130-9, mwJ, mò 4)

ijn ka siqguir QwipAw iqn myit n skY koe ] (17-6, isrIrwgu, mò 1)

ijn ka siqgu{ ByitAw iqnw ivthu bil jwa ] (1347-3, pRBwqI, mò 3)

ijn ka swDU szgu nwm hir rzgu iqnI bRHÌu bIcwirAw jIa ] (81-10, isrIrwgu, mò 5)

ijn ka hoAw øpwlu hir sy siqgur pYrI pwhI ] (89-1, isrIrwgu, mò 3)

ijn ka hoE Awip supRsNn ] (276-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijn ka krqY Duir iliK pweL ] (1069-12, mw}, mò 4)

ijn ka krim ilKI iqsu irdY smwxI rwm ] (545-7, ibhwgVw, mò 5)

ijn ka øpw krq hY goibdu qy sqszig imlwq ]3] (1252-1, swrzg, Bgq kbIr jI)

ijn ka øpw krI suKdwqy ] (1083-9, mw}, mò 5)

ijn ka øpw krI jgjIvin hir air DwirAo mn mwJw ] (698-1, jYqsrI, mò 4)

ijn ka øpw kInI myrY suAwmI iqn Anidnu hir gux gwE ] (768-2, sUhI, mò 3)

ijn ka ikrpw DwrIAnu iqnw siqgu{ imilAw Awe ] (1414-13, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijn ka øpwlu hoAw pRBu myrw sy lwgy gur kI bwxI ]3] (608-9, soriT, mò 5)

ijn ka gu{ siqgu{ nhI ByitAw qy swkq mUV idvwny ] (170-2, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn ka Twkêir ikrpw DwrI bwh pkir nwnk kiF leLAw ]8]6]2]1]6]9] (837-6, iblwvlu, mò 4)

ijn ka qKiq imlY vifAweL gurmuiK sy pRDwn kIE ] (1172-1, bszqu ihzfol, mò 1)

ijn ka qum hir rwKhu suAwmI sB iqn ky pwp øKy ] (976-5, nt, mò 4)

ijn ka qum deAw kir mylhu qy hir hir syv lgwny ] (170-3, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn ka qumé hir mylhu suAwmI qy néwE szqoK gur srw ] (799-16, iblwvlu, mò 4)

ijn ka quméry vf ktwK hY qy gurmuiK hir ismrxy ]1] (977-2, nt, mò 4)

ijn ka qU hir mylih suAwmI sBu iqn kw lyKw Cutik geAw ] (1115-4, quKwrI, mò 4)

ijn ka deAwlu hoAw myrw suAwmI iqnw swD jnw pg cktI ] (528-10, dyvgzDwrI mò 4)

ijn ka Duir hir iliKAw suAwmI iqn hir hir nwmu ArwiDAw ] (1115-8, quKwrI, mò 4)

ijn ka Duir iliKAw iqn gu{ imilAw iqn jnm mrx Ba Bwgw ] (767-19, sUhI, mò 3)

ijn ka ndir hovY gur kyrI hir jIa Awip imlwedw ]14] (1065-17, mw}, mò 3)

ijn ka ndir krih qU ApxI gurmuiK AlKu lKwhw hy ]10] (1053-19, mw}, mò 3)

ijn ka ndir krmu hovY ihrdY iqnw smwxI ] (920-5, rwmklI, mò 3)

ijn ka ndir krmu iqn kwr ] (8-9 jpu, mò 1)

ijn ka ndir kry pRBu ApnI gurmuiK sbdu slwhw hy ]5] (1032-13, mw}, mò 1)

ijn ka ndir BeL guir myly pRB Bwxw scu soeL ]2] (1153-10, BYra, mò 1)

ijn ka pRBu myrw ibsrq nwhI ]4]109] (201-16, gaVI, mò 5)

ijn ka pRIiq nwhI hir syqI qy swkq mUV nr kwcy ] (169-13, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn ka pRIiq irdY hir nwhI iqn këry gwFn gwFy ] (171-3, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn ka pRym ipAw{ qa Awpy lweAw krmu kir ] (1422-11, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijn ka ipAws hoe pRB kyrI iqné Av{ n BwvY ibnu hir ko dueLAw ]3] (836-18, iblwvlu, mò 4)

ijn ka ipAws qumwrI pRIqm iqn ka Azq{ nwhI ] (1268-19, mlwr, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw sqgu{ ByitAw iqn Awe ]2] (35-17, isrIrwgu, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw siqgu{ imilAw iqn Awe ] (1249-4, swrzg, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw sy Awe imly gur pwis ] (82-16, isrIrwgu, mò 4)

ijn ka pUrib iliKAw syeL nwmu iDAwe ] (53-5, isrIrwgu, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw iqn scu kmweAw ] (1093-16, mw}, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw iqn sqgu{ imilAw Awe ]4] (27-10, isrIrwgu, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw iqn siqgu{ imilAw Awe ] (1415-7, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw iqn sdw sdw AwrwDw ]19] (1101-6, mw}, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw iqn kw sKw goivzdu ] (47-5, isrIrwgu, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw iqn min visAw Awe ] (1313-17, kwnVw, mò 4)

ijn ka pUrib iliKAw iqn rzgu lgw inrzkwr ] (959-18, rwmklI, mò 5)

ijn ka pUrib iliKAw iqnéw ByitAw gur goivzdu ] (1415-16, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw iqnw sqgu{ imilAw pRBu Awe ] (592-12, vfhzsu, mò 3)

ijn ka poqY puNnu hY iqné vwiq ispIqI ] (951-12, rwmklI, mò 3)

ijn ka poqY puNnu peAw iqnw gur sbdI suKu hoe ]2] (316-17, gaVI, mò 4)

ijn ka ibsrY myro rwmu ipAwrw sy mUE mir jWhIz ]1] (1268-19, mlwr, mò 5)

ijn ka ibDwqY Durhu iliKAw iqnéw rYix idnu ilv lweLEy ] (542-5, ibhwgVw, mò 5)

ijn ka BWfY Bwa iqnw svwrsI ] (729-14, sUhI, mò 1)

ijn ka msqik iliKAw iqn pweAw hir nwmu ]1] (45-14, isrIrwgu, mò 5)

ijn ka mn kI prqIiq nwhI nwnk sy ikAw kQih igAwnY ]1] (647-3, soriT, mò 3)

ijn ka lgI ipAws Amãqu sye Kwih ] (962-2, rwmklI, mò 5)

ijn ka ilKqu iliKAw Duir pweL ] (164-8, gaVI guAwryrI, mò 4)

ijn ka ilKqu ilKy Duir msqik qy gur szqoK sir nwqy ] (169-7, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn ka iliKAw Ehu inDwnu ] (1257-5, mlwr, mò 1)

ijn ka iliKAw hir Ehu inDwnu ] (1143-18, BYra, mò 5)

ijn ka illwit iliKAw Duir nwmu ] (1259-18, mlwr, mò 3)

ijn kw hir syqI mnu mwinAw iqn kwrj hir Awip svwir ] (1135-2, BYra, mò 4)

ijn kw pKu krih qU suAwmI iqn kI @pir gl quDu AwxI hy ]14] (1071-5, mw}, mò 4)

ijn kwrix gu} ivswirAw sy n apkry AzqI vwr ] (594-14, vfhzsu, mò 3)

ijn kI Bgiq myry pRB BweL ] (494-19, gUjrI, mò 4)

ijn kI lyKY piq pvY sy pUry BweL ] (1012-9, mw}, mò 1)

ijn kI lyKY piq pvY czgy syeL kye ]3] (469-6, Awsw, mò 1)

ijn ky kzq idswpurI sy Aihinis iPrih jlzq ]2] (791-10, sUhI, mò 2)

ijn ky icq kTor hih sy bhih n siqgur pwis ] (314-17, gaVI, mò 3)

ijn ky coly rqVy ipAwry kzqu iqnw kY pwis ] (722-4, iqlzg, mò 1)

ijn ky jxy bfIry qum ha iqn isa Jgrq pwp ]1] rhwa ] (1200-11, swrzg, mò 4)

ijn ky jIA iqnY hI Pyry Awpy BeAw shweL ] (678-6, DnwsrI, mò 5)

ijn ky bzDn kwty siqgur iqn swDszgiq ilv lweL ] (205-4, gaVI pUrbI, mò 5)

ijn ky vfy Bwg vf @cy iqn hir jipAo jpwnI ] (667-13, DnwsrI, mò 4)

ijn kY Azqir visAw myrw hir hir iqn ky siB rog gvwE ] (735-15, sUhI, mò 4)

ijn kY suAwmI rhq hdUir ] (954-2, rwmklI, mò 1)

ijn kY hir nwmu visAw sd ihrdY hir nwmo iqn kza rKxhwrw ] (592-4, vfhzsu, mò 3)

ijn kY ihrdY Ekzkw{ ] (905-3, rwmklI, mò 1)

ijn kY ihrdY Eko BweAw ] (1190-7, bszqu, mò 1)

ijn kY ihrdY hir hir soeL ] (228-6, gaVI, mò 1)

ijn kY ihrdY hir vsY hamY rogu gvwe ] (850-1, iblwvlu, mò 3)

ijn kY ihrdY qU suAwmI qy suK Pl pwvih qy qry Bv iszDu qy Bgq hir jwn ] (1298-2, kwnVw, mò 4)

ijn kY ihrdY nwih hir suAwmI qy ibgV }p byrktI ] (528-8, dyvgzDwrI mò 4)

ijn kY ihrdY mYlu kptu hY bwh{ DovweAw ] (1243-12, swrzg, mò 1)

ijn kY nwmu n min vsY sy bwDy dUK shwih ]2] (1010-7, mw}, mò 1)

ijn kY pRIiq nwhI hir ihrdY qy kptI nr inq kptu kmWiq ] (1264-11, mlwr, mò 4)

ijn kY plY Dnu vsY iqn kw nwa PkIr ] (1287-12, mlwr, mò 1)

ijn kY poqY puNnu hY sy gurmuiK isK gu} pih jwqy ]16] (648-18, soriT, mò 1)

ijn kY poqY puNnu hY gu{ purKu imlweAw ] (1238-8, swrzg, mò 1)

ijn kY BIqir hY Azqrw ] (1163-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ijn kY min scu visAw scI kwr kmwe ] (428-3, Awsw, mò 3)

ijn kY min swcw ibswsu ] (677-13, DnwsrI, mò 5)

ijn kY min visAw scu soeL ] (228-2, gaVI, mò 1)

ijn kY rwmu vsY mn mwih ] (8-4, jpu, mò 1)

ijn kO swDU BytIEy so drgh hoe Klwsu ] (134-8, mwJ, mò 5)

ijn iKnu plu nwmu n vIsrY qy jn ivrly szswir ]1] rhwa ] (21-16, isrIrwgu, mò 1)

ijn gux iqn sd min vsY AaguxvziqAw dUir ] (27-17, sRIrwgu, mò 3)

ijn guxu plY nwnkw mwxk vxjih sye ] (954-11, rwmklI, mò 2)

ijn gur kw Bwxw mzinAw iqn Guim Guim jwE ]2] (725-12, iqlzg, mò 4)

ijn gur kI kIqI cwkrI iqn sd bilhwrI ]3] (725-13, iqlzg, mò 4)

ijn gur kY sbid slwihAw hir isa rhy smwe ] (647-5, soriT, mò 3)

ijn gur prswdI mnu jIiqAw jgu iqnih ijqwnw ]8] (1089-7, mw}, mò 3)

ijn gur bcn suKwny hIArY iqn AwgY Awix prITw ]2] (171-15, gaVI pUrbI, mò 4)

ijn gu{ goipAw Awpxw sy lYdy Fhw iPrwhI ] (308-17, gaVI, mò 4)

ijn gurmuiK suix hir mzinAw jn nwnk iqn jYkw{ ]2] (1314-11, kwnVw, mò 4)

ijn gurmuiK hir AwrwiDAw sy swh vf dwxy ] (726-11, iqlzg, mò 4)

ijn gurmuiK hir AwrwiDAw iqn szq jnw jYkw{ ] (302-10, gaVI, mò 4)

ijn gurmuiK ihrdw suDu hY syv peL iqn Qwe ] (28-3, sRIrwgu, mò 3)

ijn gurmuiK Koij FzFoilAw iqn Azdrhu hI scu lwiDAw ] (313-6, gaVI, mò 4)

ijn gurmuiK nwmu iDAweAw AwE qy prvwxu ] (648-2, soriT, mò 3)

ijn gurmuiK ipAwrw syivAw iqn ka Guim jweAw ] (725-17, iqlzg, mò 4)

ijn cwiKAw sy jn qãpqwny ] (289-13, gaVI suKmnI, mò 5)

ijn cwiKAw sy qãpqwisAw ah rsu jwxY ijzdu ] (48-19, isrIrwgu, mò 5)

ijn cwiKAw sy inrBa BE sy hir ris DRwpY ] (1092-13, mw}, mò 3)

ijn cwiKAw syeL swdu jwxin ija guzgy imiTAweL ] (635-1, soriT, mò 1)

ijn jipAw ek min ek iciq iqn lQw hamY Bw{ ] (302-9, gaVI, mò 4)

ijn jipAw hir qy mukq pRwxI iqn ky @jl muK hir duAwir ] (1115-12, quKwrI, mò 4)

ijn jipAw hir min cIiq hir jip jip mukqu GxI ] (1115-11, quKwrI, mò 4)

ijn jwinAw syeL qry sy sUry sy bIr ] (929-12, rwmklI, mò 5)

ijn jIvzidAw piq nhI mueAw mzdI soe ] (1242-19, swrzg, mò 1)

ijn ifiTAw mnu rhsIEy ika pweLEy iqné szgu jIa ] (760-10, sUhI, mò 5)

ijn qU jipAo qyeL jn nIky hir jpiqAhu ka suKu pwvYgo ] (1309-14, kwnVw, mò 4)

ijn qU iDAweAw sy gnI ] (1182-4, bszqu, mò 5)

ijn qU pweAw sy DnI ] (1182-4, bszqu, mò 5)

ijn qU rKih iqn nyiV n AwvY iqn Ba swg{ qrxw ]2] (1286-15, mlwr, mò 1)

ijn qU ivsrih pwrbRHÌ suAwmI sy qn hoE DUiV ] (641-4, soriT, mò 5)

ijn qUz syivAw Bwa kir syeL purK sujwn ] (52-5, isrIrwgu, mò 5)

ijn qUz jwqw jo quDu min Bwny ] (100-11, mwJ, mò 5)

ijn drsu siqgur gu} kIAw iqn Awip hir mylweAw ] (1116-8, quKwrI, mò 4)

ijn drsnu siqgur sq purK n pweAw qy BwghIx jim mwry ] (493-7, gUjrI, mò 4)

ijn dIAw iqs kY kêrbwnY gur pUry nmskwro ]1] rhwa ] (1215-1, swrzg, mò 5)

ijn dyKy sB aqrih klml ] (108-19, mwJ, mò 5)

ijn iDAweAw ihrdY idnsu rwiq qy imly nhI hir rolu ] (1317-16, kwnVw, mò 4)

ijn Duir msqik iliKAw iqn siqgu{ imilAw Awe ] (1316-12, kwnVw, mò 4)

ijn inrBa ijn hir inrBa iDAweAw jI iqn kw Ba sBu gvwsI ] (11-5, Awsw, mò 4)

ijn inrBa ijné hir inrBa iDAweAw jIa iqn kw Ba sBu gvwsI ] (348-9, Awsw, mò 4)

ijn inrBa nwmu iDAweAw iqn ka Ba koeL nwih ] (310-2, gaVI, mò 4)

ijn prisAw gu{ siqgu} pUrw iqn ky iklivK nws gvweAw ] (1116-11, quKwrI, mò 4)

ijn pRBu jwqw su soBwvzq ] (282-2, gaVI suKmnI, mò 5)

ijn pweAw iqn pUChu BweL suKu siqgur syv kmweL hy ]10] (1026-5, mw}, mò 1)

ijn iprIAw sa nyhu sy sjx mY nwil ] (1423-11, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijn pIAw syeL qãpqwsy scy sic AGwvixAw ]4] (130-16, mwJ, mò 5)

ijn pIAw qy qãpq BE ha iqn bilhwrY jwa ]2] (557-6, vfhzsu, mò 1)

ijn pUrw siqgu{ syivAw sy AsiQ{ hir duAwir ] (808-7, iblwvlu, mò 5)

ijn bwxI isa icqu lweAw sy jn inmLl prvwxu ] (429-9, Awsw, mò 3)

ijn Bytq hovq suKI jIA dwnu dyn ]1] rhwa ] (813-5, iblwvlu, mò 5)

ijn BytY pUrw siqgu} ipAwry sy lwgy swcY nwe ] (640-19, soriT, mò 5)

ijn msqik Duir hir iliKAw iqnw siqgu{ imilAw rwm rwjy ] (450-6, Awsw, mò 4)

ijn min qin scw Bwvdw sy scI drgh gvy ] (312-18, gaVI, mò 4)

ijn min pRIiq lgI hir kyrI iqn Duir Bwg purwnw ] (697-5, jYqsrI, mò 4)

ijn min visAw sy jn sohih iqn isir cUkw kwhw hy ]8] (1053-17, mw}, mò 3)

ijn min visAw sy jn sohy ihrdY nwmu vswE ]3] (1132-1, BYra, mò 3)

ijn min visAw pwrbRHÌu sy pUry pRDwn ] (45-18, isrIrwgu, mò 5)

ijn mwxs jnim n pweAw iqné Bwgu mzdyrw rwm ] (844-18, iblwvlu, mò 4)

ijn imilAw Awqm prgwsu ]1] (200-4, gaVI, mò 5)

ijn imilAw duK jwih hmwry ]1] rhwa ] (164-11, gaVI guAwryrI, mò 4)

ijn myrw swihbu vIsrY vfVI vydn iqnwh ]1] (595-4, soriT, mò 1)

ijn rKx ka hir Awip hoe hor kyqI JiK JiK jwesI ] (310-13, gaVI, mò 4)

ijn vifAweL qyry nwm kI qy rqy mn mwih ] (1238-18, swrzg, mò 2)

ijn ivsrih nwhI kwhU byrw ] (1085-10, mw}, mò 5)

ijin admu kIAw qwl kyrw iqs kI apmw ikAw gnI ] (784-5, sUhI, mò 5)

ijin apweL mydnI soeL swr krye ] (1092-8, mw}, mò 3)

ijin apweL mydnI soeL krdw swr ] (724-7, iqlzg, mò 5)

ijin apweL mydnI nwnk so pRBu jwip ]2] (710-1, jYqsrI, mò 5)

ijin apweL rzig rvweL bYTw vyKY viK ekylw ] (723-2, iqlzg, mò 1)

ijin apwE so ibiD jwxY ] (1060-13, mw}, mò 3)

ijin apwE jIA iqin hir rwiKAw ] (594-8, vfhzsu, mò 1)

ijin apwE iqsY n cyqih ibnu cyqy ika suKu pwE ] (1423-6, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijin AkQu khweAw AipAo pIAweAw ] (154-7, gaVI, mò 1)

ijin Acrj soB bxweL ]1] rhwa ] (629-9, soriT, mò 5)

ijin Aink Ek bhu rzg kIE hY hosI Eh ] (812-15, iblwvlu, mò 5)

ijin Apxw ip{ nhI jwqw kmL ibDwqw këiV muTI këiVAwry ] (583-9, vfhzsu, mò 3)

ijin Apny nwm kI pYj rKweL ]2]8]26] (807-9, iblwvlu, mò 5)

ijin Awsw kIqI iqs no jwnu ]2] (424-2, Awsw, mò 3)

ijin Awkws kêlh isir kInI kasY spq ÈXwlw ] (1167-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ijin AwKI soeL kry ijin kIqI iqnY QtIEy ] (967-5, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijin Awqm qqu n cIinéAw ] (1351-17, pRBwqI, Bgq byxI jI)

ijin AwpInY Awpu swijAw scVw AlK Apwro ] (580-7, vfhzsu dKxI, mò 1)

ijin Awpy Awip apwe pCwqw ] (1025-13, mw}, mò 1)

ijin Eysw kir bUiJAw mIqu hmwrw soe ]7] (1364-17, slok, Bgq kbIr jI)

ijin Eysw nwmu ivswirAw myrw hir hir iqs kY kêil lwgI gwrI ] (1263-1, mlwr, mò 4)

ijin eh cwKI soeL jwxY gUzgy kI imiTAweL ] (607-19, soriT, mò 4)

ijin ehu jmUAw isrijAw su jipAw privdgwr ]140] (1371-19, slok, Bgq kbIr jI)

ijin ehu rcnu rcweAw iqs hI mwih smwih ]214] (1376-2, slok, Bgq kbIr jI)

ijin ehu rcnu rcweAw iqs hI mwih smwih ]2] (965-11, rwmklI, kbIr)

ijin Eh pRIiq lweL so jwnY kY jwnY ijsu min DrY ] (1263-17, mlwr, mò 4)

ijin Eih ilKy iqsu isir nwih ] (4-9, jpu, mò 1)

ijin Ehu cwiKAw rwm rswexu iqn kI szgiq Koju BeAw ] (907-2, rwmklI, mò 1)

ijin Ehu jgqu apweAw qãBvxu kir Awkw{ ] (20-7, isrIrwgu, mò 1)

ijin Ehu myGu pTweAw iqsu rwKhu mn mWih ] (1280-16, mlwr, mò 3)

ijin Ehu rcnu rcweAw ko@ iqs isa rzgu lwvY ]1] rhwa ] (816-4, iblwvlu, mò 5)

ijin Ehu lyKw iliKAw so hoAw prvwxu ] (516-17, gUjrI kI vwr, mò 3)

ijin skl ibkl BRm kwty mor ] (1195-15, bszqu ihzfol, Bgq rwmwnzd jI)

ijin sgly rog imtwE ]2]24]88] (630-5, soriT, mò 5)

ijin scu syivAw iqin rsu pweAw ] (1174-8, bszqu, mò 3)

ijin scu jwqw so shij smwvY ] (113-8, mwJ, mò 3)

ijin sco scu buJweAw ]4] (465-4, Awsw, mò 1)

ijin siqgu{ syiv pdwrQu pwXa inis bwsur hir crn invwsu ] (1406-3, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijin siqgu{ jwqw iqin Ekê pCwqw ] (1070-4, mw}, mò 4)

ijin sbdu kmwe pmL pdu pweAo syvw krq n CoifAo pwsu ] (1405-19, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijin sB QwpI Qwip aQwip ] (412-18, Awsw, mò 1)

ijin sBu ikCu dIAw iqsu icqvq nwih ] (395-2, Awsw, mò 5)

ijin smuzdu ivroilAw kir my{ mDwxu ] (968-2, rwmklI, blvzif qy sqw)
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương