Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang90/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   160

ijsu min vuTw Awip iqsu n ivswrIEy ]2] (398-5, Awsw, mò 5)

ijsu mnu mwnY AiBmwnu n qw ka ihzsw loBu ivswry ] (1198-2, swrzg, mò 1)

ijsu mwnuK pih kra bynqI so ApnY duiK BirAw ] (497-2, gUjrI, mò 5)

ijsu imil jpIEy nwa iqsu jIa ArpIEy ] (522-17, gUjrI, mò 5)

ijsu imlqy rwm ilv lwgI ]3] (1339-7, pRBwqI, mò 5)

ijsu imilAw gu{ Awe iqin pRBu jwixAw ] (958-15, rwmklI, mò 5)

ijsu imilAw pUrw gu} su srpr qwrxo ] (963-15, rwmklI, mò 5)

ijsu imilEy hir ivsrY ipAwry suo muih kwlY aiT jwe ] (641-6, soriT, mò 5)

ijsu imilEy min hoe Anzdu so siqgu{ khIEy ] (168-11, gaVI bYrwgix, mò 4)

ijsu imilEy mnu jIvY BweL jIa ] (217-11, gaVI mwJ , mò 5)

ijsu mylih siqgu{ Awip iqs ky siB kêl qrw ] (1096-3, mw}, mò 5)

ijsu myly so Bgqw ]7] (71-12, isrIrwgu, mò 5)

ijsu myly nwnk so mukqw hoeL ]4]29]98] (185-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijsu rsu AweAw soeL jwnY ] (1338-5, pRBwqI, mò 5)

ijsu rKY ikrpw Dwir irjkê smwhIEy ] (957-14, rwmklI, mò 5)

ijsu rwKY Awip rwmu deAwrw ] (176-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijsu rwKY iqsu koe n mwrY ] (292-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijsu rwm nwmu nwhI miq gurmiq so jm puir bziD clweAw ]8] (1041-4, mw}, mò 1)

ijsu }p n ryK vfwm ] (1297-3, kwnVw, mò 4)

ijsu }pu n ryiKAw kêlu nhI jwqI ] (1086-4, mw}, mò 5)

ijsu liV ligEy jIvIEy Bvjlu peLEy pwir ] (218-12, gaVI mwJ, mò 5)

ijsu liV lwe lE so lwgY ] (1144-1, BYra, mò 5)

ijsu lwe lE so crxI lwgY ] (108-16, mwJ, mò 5)

ijsu lwe lE so inrmlu hoeL ] (118-11, mwJ, mò 3)

ijsu lwgI pIr iprMm kI so jwxY jrIAw ] (449-2, Awsw, mò 4)

ijsu iliKAw nwnk dws iqsu nwa Amãqu siqguir idqw ]19] (965-15, rwmklI, mò 5)

ijsu vKr ka cwhqw so pweAo nwmih rzig ]2] (431-4, AwswvrI, mò 5)

ijsu vKr ka qum AwE hhu so pweAo siqgur pwsw hy ]6] (1073-1, mw}, mò 5)

ijsu vKr ka lYin qU AweAw ] (283-3, gaVI suKmnI, mò 5)

ijsu vf Bwgu hovY vf msqik iqin gurmiq kiF kiF lIAw ]2] (880-14, rwmklI, mò 4)

ijsu ivsirEy ek inmK n srY ]7] (913-17, rwmklI, mò 5)

ijsu ivic rivAw sbdu Apwrw ] (1059-16, mw}, mò 3)

ijsu vyKwly so vyKY ijsu visAw mn mwih ]1] (947-5, rwmklI, mò 3)

ijsu vyKwly soeL vyKY nwnk gurmuiK pwe ]4]23]56] (36-2, isrIrwgu, mò 3)

ijsih aDwry nwnkw so ismry isrjxhw{ ]15] (1426-1, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

ijsih shweL hoe Bgvwn ] (888-6, rwmklI, mò 5)

ijsih shweL goibdu myrw ] (199-15, gaVI, mò 5)

ijsih swij invwijAw iqsih isa {c nwih ] (1002-10, mw}, mò 5)

ijsih sIgwry nwnkw iqsu suKih bsyrw ]4]15]117] (400-7, Awsw, mò 5)

ijsih øpwlu hoe hW ] (411-2, AwswvrI, mò 5)

ijsih øpwlu hoe myrw suAwmI pUrn qw ko kwmu ]1] (1226-4, swrzg, mò 5)

ijsih jgwe pIAwE hir rsu AkQ kQw iqin jwnI ]2] (205-15, gaVI, mò 5)

ijsih jgwe pIAwvY ehu rsu AkQ kQw iqin jwnI ]2] (13-17, gaVI pUrbI, mò 5)

ijsih jxwvih iqin qU jwqw ]3] (894-14, rwmklI, mò 5)

ijsih jnwvhu so jwnY nwnk ]39] (258-12, gaVI, mò 5)

ijsih jnwvhu iqnih qum jwqy ]2] (563-1, vfhzsu, mò 5)

ijsih jrwE Awip soeL Aj{ jrY ] (958-5, rwmklI, mò 5)

ijsih idKwlw vwtVI iqsih BulwvY kaxu ] (952-12, rwmklI, mò 1)

ijsih idKwly mhlu iqsu n imlY Dwkê ] (959-9, rwmklI, mò 5)

ijsih dyiK ha jIvw mwe ] (1181-7, bszqu, mò 5)

ijsih DwirXa Driq A{ ivamu A{ pvxu qy nIr sr Avr Anl Anwid kIAa ] (1399-7, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

ijsih iDAweAw pwrbRHÌu so kil mih qwgw ] (965-1, rwmklI, mò 5)

ijsih invwjy so jnu sUrw ]1] rhwa ] (194-14, gaVI, mò 5)

ijsih invwjy ikrpw Dwir ] (1340-14, pRBwqI, mò 5)

ijsih invwjy gurmuiK swjy ] (1082-2, mw}, mò 5)

ijsih prwpiq swDszgu ] (1181-14, bszqu, mò 5)

ijsih prwpiq so hir gux gwhY ]2] (203-15, gaVI bYrwgix, mò 5)

ijsih prwpiq hir crx inDwn ] (199-2, gaVI, mò 5)

ijsih prwpiq iqs hI dyih ]2] (377-13, Awsw, mò 5)

ijsih prwpiq iqs hI lhnw ] (393-11, Awsw, mò 5)

ijsih prwpiq iqsu gu{ dye ] (185-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijsih prwpiq iqsu lY Buzcw ]1] rhwa ] (186-16, gaVI, mò 5)

ijsih buJwE soeL bUJY Aohu bwlk vwgI pwlIEy ]5] (1019-13, mw}, mò 5)

ijsih buJwE soeL bUJY ijs no Awpy lE imlwe ] (1259-8, mlwr, mò 3)

ijsih buJwE soeL bUJY ibnu bUJy ika rhIEy ] (334-7, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijsih buJwE iqsu nwmu lYnw ]1] rhwa ]2]8] (739-1, sUhI, mò 5)

ijsih buJwE iqsih sB BlI ] (284-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijsih buJwE nwnkw iqh gurmuiK inmLl buiD ]9] (252-4, gaVI, mò 5)

ijsih BulweL pzD isir iqsih idKwvY kaxu ]1] (952-12, rwmklI, mò 1)

ijsih BulwE Awip mir mir jmih inq ]2] (523-18, gUjrI, mò 5)

ijsY prwpiq hoe iqsY hI pwvxy ] (1363-13, Pênhy, mò 5)

ijh Amãq bcn bwxI swDU jn jpih kir ibiciq cwAo ] (1401-17, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

ijh AnugRhu Twkêir kIAo Awip ] (1192-11, bszqu, mò 5)

ijh Awsr eAw Bvjlu qrnw ] (253-2, gaVI, mò 5)

ijh siqgur ismrzq nXn ky iqmr imtih iKnu ] (1405-15, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh siqgur ismrziQ jIA kI qpiq imtwvY ] (1405-16, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh siqgur ismrziQ irdY hir nwmu idno idnu ] (1405-16, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh siqgur ismrziQ iriD isiD nv iniD pwvY ] (1405-17, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh siqgur lig pRBu pweLEy so siqgu{ ismrhu nrhu ]5]54] (1405-18, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh isKh szgRihAo qqu hir crx imlwXa ] (1395-7, sveLE mhly qIjy ky, kIrqu)

ijh ismrq szkt imtY drsu quhwro hoe ]57]1] (1429-10, slok, mò 9)

ijh ismrq giq pweLEy iqh Bju ry qY mIq ] (1427-1, slok, mò 9)

ijh ismrq gnkw sI aDrI qw ko jsu ar Dwro ]1] rhwa ] (632-4, soriT, mò 9)

ijh ismrin hoe mukiq duAw{ ] (971-7, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin krih qU kyl ] (971-10, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin quJu pohY n mwe ] (971-14, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin qyrI giq hoe ] (971-11, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin qyrI jwe blwe ] (971-14, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin nwhI quih kwin ] (971-13, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin nwhI quJu Bwr ] (971-17, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh ismrin nwhI nnkw{ ] (971-9, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh isir ric ric bwDq pwg ] (330-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijh krxI hovih srimzdw ehw kmwnI rIiq ] (673-1, DnwsrI, mò 5)

ijh kwtI islk dXwl pRiB sye jn lgy Bgqy ] (1386-17, svXy, mò 5)

ijh kwl kY muiK jgqu sBu gRisAw gur siqgur kY bcin hir hm bwcy ]1] rhwa ] (169-12, gaVI pUrbI, mò 4)

ijh øpwlu hoXa guoibzdu sbL suK iqnhU pwE ] (1386-14, svXy, mò 5)

ijh kêl swDu bYsnO hoe ] (858-7, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

ijh kêl dwsu n @pjY so kêl Fwkê plwsu ]111] (1370-8, slok, Bgq kbIr jI)

ijh kêil pUqu n igAwn bIcwrI ] (328-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijh gãh rmeLAw kvlwpqI ]2] (988-11, mwlI gaVw, Bgq nwmdyv jI)

ijh gVì giVAo su gV mih pwvw ]20] (341-8, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ijh gur mwin pRBU ilv lweL iqh mhw Anzd rsu kirAw ] (613-2, soriT, mò 5)

ijh gu{ imlY iqh pwir aqwrY ]4]5] (1164-8, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ijh Gt rwmu rihAw BrpUir ] (328-14, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijh Git ismrnu rwm ko so n{ mukqw jwnu ] (1428-14, slok, mò 9)

ijh GtY mUlu inq bFY ibAwju ] rhwa ] (1195-1, bszqu, Bgq kbIr jI)

ijh Gr mih quDu rhnw bsnw so G{ cIiq n AweAo ]3] (1017-4, mw}, mò 5)

ijh Gr mih bYsnu nhI pwvq so Qwnu imilAo bwswnI ]1] (1210-11, swrzg, mò 5)

ijh Gir kQw hoq hir szqn ek inmK n kInéo mY Pyrw ] (971-3, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh G{ bnu smsir kIAw qy pUry szswr ]1] (1103-6, mw}, Bgq kbIr jI)

ijh jn Aot ghI pRB qyrI sy suKIE pRB srxy ] (613-1, soriT, mò 5)

ijh jwinAo pRBu Awpunw nwnk qy Bgvzq ]1] (259-1, gaVI, mò 5)

ijh ijh fwlI pgu Dra soeL muir muir jwe ]97] (1369-13, slok, Bgq kbIr jI)

ijh Twkêr ka sunq AgwiD boiD so irdY guir deAw ] rhwa ] (612-13, soriT, mò 5)

ijh Twkê{ supRsNnu BXuo sqszgiq iqh ipAw{ ] (1386-11, svXy, mò 5)

ijh qU jwcih so qãBvn BogI ] (857-2, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

ijh qy apijAo nwnkw lIn qwih mY mwnu ]11] (1427-2, slok, mò 9)

ijh DzDy mih Aoe lptwE ] (178-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijh iDir dyKw iqh iDir majUdu ]1] (84-2, isrIrwgu, mò 1)

ijh nr jsu ikrpw iniD gweAo qw ka BeAo shweL ] (1008-7, mw}, mò 9)

ijh nr ibsirAw purKu ibDwqw qy duKIAw mih gnxy ]2] (613-1, soriT, mò 5)

ijh nr rwm Bgiq nih swDI ] (328-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijh paVéy pRB sRI gopwl ]2] (1162-10, BYra, Bgq kbIr jI)

ijh paVéy pRB bwl goibzd ]1] (1162-7, BYra, Bgq kbIr jI)

ijh pRswid As hsiq AsvwrI ] (270-7, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid AwBUKn pihrIjY ] (270-6, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid Awrog kzcn dyhI ] (270-3, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid ehu Bajlu qirAw jn nwnk pãA szig imrIAw ]4]7]128] (207-3, gaVI, mò 5)

ijh pRswid sMpUrn Plih ] (270-14, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid sB kI giq hoe ] (270-18, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid suiK shjy bsnw ] (270-13, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid suiK shij smwvih ] (270-15, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid suiK syj soeLjY ] (269-19, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid sugzDq qin lwvih ] (269-15, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid sunih krn nwd ] (270-12, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid hsq kr clih ] (270-14, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid krih puNn bhu dwn ] (270-9, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid gãh szig suK bsnw ] (269-16, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid CqIh Amãq Kwih ] (269-14, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid quJu sBu ko@ mwnY ] (269-19, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid quJu ko n phUcY ] (270-5, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qU Awcwr ibahwrI ] (270-10, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qUz pRgtu szswir ] (270-16, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qUz pwvih swcu ] (270-18, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyrw Aolw rhq ] (270-3, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyrw suzdr }pu ] (270-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyrw prqwpu ] (270-16, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyrI nIkI jwiq ] (270-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyrI piq rhY ] (270-12, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyry sgl iCdà Fwky ] (270-4, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyry kwrj pUry ] (270-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid qyro rhqw Drmu ] (270-1, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid Dr @pir suiK bsih ] (267-1, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid pmL giq pwvih ] (270-14, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid pweL dàulB dyh ] (270-5, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid pwt ptMbr hFwvih ] (269-18, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid pIvih sIql jlw ] (267-2, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid pyKih ibsmwd ] (270-13, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid bsih suK mzdir ] (269-16, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid bwg imlK Dnw ] (270-7, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid bolih Amãq rsnw ] (270-13, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid Bogih siB rsw ] (267-3, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRswid imlIEy pRB nwnk bil bil qw kY ha jweL ]2]3]17] (1207-15, swrzg, mò 5)

ijh pRswid rzg rs Bog ] (269-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pRBU ibswir gur qy bymuKweL qy nrk Gor mih pirAw ]3] (613-2, soriT, mò 5)

ijh pwvk suir nr hY jwry ] (323-15, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

ijh ipKq Aiq hoe rhsu min soeL szq shw{ gu} rwmdwsu ]2] (1406-5, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

ijh pYfY mhw AzD gubwrw ] (264-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh pYfY lUtI pinhwrI ] (393-12, Awsw, mò 5)

ijh bwJu n jIAw jweL ] (655-12, soriT, Bgq kbIr jI)

ijh ibiD kqhU n CUtIEy swkq qy@ kmwih ] (252-1, gaVI, mò 5)

ijh ibiD gur apdyisAw so sunu ry BweL ] (727-5, iqlzg, mò 9)

ijh ibiD mn ko szsw cUkY Ba iniD pwir pra ]1] rhwa ] (685-7, DnwsrI, mò 9)

ijh Bojnu kIno qy qãpqwrY ]2] (1299-5, kwnVw, mò 5)

ijh mzdir dIpkê prgwisAw AzDkw{ qh nwsw ] (1123-6, kydwrw, Bgq kbIr jI)

ijh mrnY sBu jgqu qrwisAw ] (327-13, gaVI, kbIr jI)

ijh mwrg ky gny jwih n kosw ] (264-11, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh mwrig ehu jwq ekylw ] (264-6, gaVI suKmnI, mò 5)

ijh imilEy dyh sudyhI ]1] rhwa ] (657-12, soriT, Bgq nwmdyv jI)

ijh muK bydu gweõI inksY so ika bRhmnu ibs{ krY ] (970-5, rwmklI, Bgq kbIr jI)

ijh muiK pWca Amãq KwE ] (329-12, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijh rs An rs bIsir jwhI ]1] rhwa ] (658-10, soriT, Bgq rivdws jI)

ijh rs ibsir gE rs Aar ]1] rhwa ] (337-16, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijih ijih hir ko nwmu sméwir ] (1186-12, bszqu, mò 9)

ijih prlok jwe ApkIriq soeL AibidAw swDI ]2] (1253-7, swrzg, Bgq prmwnzd jI)

ijih pRwnI hamY qjI krqw rwmu pCwin ] (1427-10, slok, mò 9)

ijih pRwnI hir jsu kihAo nwnk iqih jgu jIiq ]42] (1428-14, slok, mò 9)

ijih ibiKAw sglI qjI lIAo ByK bYrwg ] (1427-8, slok, mò 9)

ijih mweAw mmqw qjI sB qy BeAo adwsu ] (1427-9, slok, mò 9)

ijhbw Ek asqiq Anyk ] (287-8, gaVI suKmnI, mò 5)

ijhbw suAwdI lIilq loh ] (1252-10, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

ijhbw gun goibzd Bjhu krn sunhu hir nwmu ] (1427-12, slok, mò 9)

ijhbw jUTI bolq jUTw krn nyõ siB jUTy ] (1195-7, bszqu ihzfol, Bgq kbIr jI)

ijhbw nyõ soõ sic rwqy jil bUJI quJih buJweL ] (634-14, soriT, mò 1)

ijhvw ezdàI Ekê suAwa ] (153-5, gaVI, mò 1)

ijhvw ezdàI swid luoBwnw ] (903-14, rwmklI, mò 1)

ijhvw Ek Anyk gux qry nwnk crxI pwe ] (136-8, mwJ, mò 5)

ijhvw Ek hoe lK kotI lK kotI koit iDAwvYgo ]1] rhwa ] (1309-12, kwnVw, mò 4)

ijhvw Ek kvn gun khIEy ] (674-2, DnwsrI, mò 5)

ijhvw scI sic rqI qnu mnu scw hoe ] (565-1, vfhzsu, mò 3)

ijhvw scI mnu scw scw srIr Akw{ ] (83-3, isrIrwgu, mò 3)

ijhvw swdu n PIkI rs ibnu ibnu pRB kwlu szqwpY ]1] rhwa ] (1197-10, swrzg, mò 1)

ijhvw swlwih n rjeL hir pRIqm icqu lwe ] (313-12, gaVI, mò 4)

ijhvw suAwd loB mid mwqo apjy Aink ibkwrw ] (616-6, soriT, mò 5)

ijhvw sUcI swcw bolu ] (905-17, rwmklI, mò 1)

ijhvw sUcI hir rs swrw ]2] (224-6, gaVI, mò 1)

ijhvw hir ris rhI AGwe ] (733-2, sUhI, mò 4)

ijhvw ikAw gux AwiK vKwxh qum vf Agm vf purKw ] (696-14, jYqsrI, mò 4)

ijhvw jla jlwvxI nwmu n jpY rswe ] (59-13, isrIrwgu, mò 1)

ijhvw fzfI ehu Gtu Cwbw qola nwmu AjwcI ] (992-15, mw}, mò 1)

ijhvw bkq pweL giq miq ] (891-16, rwmklI, mò 5)

ijhvw bcnu suDu nhI inksY qb ry DmL kI Aws krY ]3] (479-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijhvw rzig nhI hir rwqI jb bolY qb PIky ] (1126-7, BYra, mò 1)

ijhvw rsu nhI kihAw bUJY ] (414-3, Awsw, mò 1)

ijhvw rqI sbid scY Amãqu pIvY ris gux gwe ] (36-14, isrIrwgu, mò 3)

ijhvw roig mInu gRisAwno ] (1140-18, BYra, mò 5)

ijhvy Amãq gux hir gwa ] (1219-4, swrzg, mò 5)

ijc{ Azdir swsu iqc{ syvw kIcY jwe imlIEy rwm murwrI ]25] (911-15, rwmklI, mò 3)

ijc{ AwigAw iqc{ Bogih Bog ]1] (185-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijc{ ehu mnu lhrI ivic hY hamY bhuqu Ahzkw{ ] (1247-14, swrzg, mò 3)

ijc{ sbid n BIjY hir kY nwe ]1] rhwa ] (229-12, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijc{ qyrI joiq iqc{ joqI ivic qUz bolih ivxu joqI koeL ikCu kirhu idKw isAwxIEy ] (138-15, mwJ, mò 2)

ijc{ dUjw Brmu sw AMmwlI iqc{ mY jwixAw pRBu dUry ] (564-13, vfhzsu, mò 5)

ijc{ pYnin Kwvnéy iqc{ rKin gzFu ] (959-3, rwmklI, mò 5)

ijc{ rwKY iqc{ qum szig rhxw jw sdy q @iT isDwsw hy ]8] (1073-4, mw}, mò 5)

ijc{ visAw kzqu Gir jIa jIa siB khwiq ] (50-17, isrIrwgu, mò 5)

ijc{ vsI ipqw kY swiQ ] (371-1, Awsw, mò 5)

ijc{ ivic dMmu hY iqc{ n cyqeL ik krygu AgY jwe ] (556-1, ibhwgVw, mò 3)

ijix Gir AwE soBw syqI pUrn hoeL Awsw ]3] (630-12, soriT, mò 5)

ijix ijix lYiné rlwe Eho Enw loVIEy ] (522-6, gUjrI, mò 5)

ijq hm lwE iqq hI lwgy qYsy kmL kmwvihgy ] (1103-18, mw}, Bgq kbIr jI)

ijqu su hwQ n lBeL qUz Aohu T}{ ] (967-18, rwmklI, blvzif qy sqw)

ijqu scw myry min BweAw ] (115-13, mwJ, mò 3)

ijqu ismrin drgh muKu @jl sdw sdw suKu pweLEy ]1] rhwa ] (629-5, soriT, mò 5)

ijqu suxI mnu qnu hirAw hoAw rsnw ris smwxI ] (922-9, rwmklI, mò 3)

ijqu suqY qnu pIVIEy mn mih clih ivkwr ]1] rhwa ]4]7] (17-2, isrIrwgu, mò 1)

ijqu syivEy sdw suKu hoe ] (1174-12, bszqu, mò 3)

ijqu syivEy sdw suKu hoeL ] (120-19, mwJ, mò 3)

ijqu syivEy suKu hoe Gnw mn soeL gweLEy ]1] (809-7, iblwvlu, mò 5)

ijqu syivEy suKu pweLEy so swihbu sdw sméwlIEy ] (474-6, Awsw, mò 2)

ijqu syivEy suKu pweLEy qyrI drgh clY mwxu ]1] rhwa ] (15-19, isrIrwgu, mò 1)

ijqu syivEy drgh suKu pweLEy nwmu iqsY kw lIjY ] (579-4, vfhzsu, mò 1)

ijqu syivEy drgh piq prvwnw ]1] (159-18, gaVI guAwryrI, mò 3)

ijqu ha lweL iqqu ha lgI qU suix scu szdysw ] (959-14, rwmklI, mò 5)

ijqu hamY grbu invwrI ]1] rhwa ] (616-16, soriT, mò 5)

ijqu hir pRBu jwpY sw Dnu DNnu quKweLAw rwm ] (575-15, vfhzsu, mò 4)

ijqu hir pRBu jwpY sw DNnu swbwsY Duir pweAw ikrqu juVzdw ] (575-16, vfhzsu, mò 4)

ijqu hirAw sBu jIA jzqu ] (1172-4, bszqu, mò 3)

ijqu kzim hir vIsrY dUjY lgY jwe ]1] (490-2, gUjrI, mò 3)

ijqu krim suKu @pjY BweL su Awqm qqu bIcwrI ] rhwa ] (635-10, soriT, mò 1)

ijqu kwrij squ szqoKu deAw Drmu hY gurmuiK bUJY koeL ]3] (351-17, Awsw, mò 1)

ijqu kwrY kzim hm hir lwE ] (494-18, gUjrI, mò 4)

ijqu ikzgurI Anhdu vwjY hir isa rhY ilv lwe ]1] rhwa ] (908-12, rwmklI, mò 3)

ijqu kIqw pweLEy Awpxw sw Gwl burI ika GwlIEy ] (474-7, Awsw, mò 2)

ijqu ko lweAo iqq hI lwgw qYsy kmL kmweAo ]7] (1017-6, mw}, mò 5)

ijqu ko lweAw iqq hI lgwnw ] (914-10, rwmklI, mò 5)

ijqu ko lweAw iqq hI lwgw iksu dosu idcY jw hir EvY BwvY ] (960-10, rwmklI, mò 5)

ijqu ko lweAw iqq hI lwgw qYsy kmL kmwvY ] (476-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

ijqu ko lweAw iqq hI lwgw qYso hI vrqwrw ] (613-3, soriT, mò 5)

ijqu ko lweAw iqq hI lwgw ] (239-1, gaVI, mò 5)

ijqu KwDY suKu @pjY iPir dUKu n lwgY Awe ]2] (1281-8, mlwr, mò 3)

ijqu KwDY qnu pIVIEy mn mih clih ivkwr ]1] rhwa ] (16-14, isrIrwgu, mò 1)

ijqu KwDY qyry jwih ivkwr ]1] rhwa ] (1257-2, mlwr, mò 1)

ijqu KwDY mnu qãpqIEy jIAW jugiq smwe ] (1282-15, mlwr, mò 3)

ijqu KwDY mnu qãpqIEy nwnk swihb dwiq ]2] (321-14, gaVI, mò 5)

ijqu KwDY mnu qãpqIEy pweLEy moK duAw{ ] (645-13, soriT, mò 3)

ijqu grbu jwe su kvxu Awhw{ ] (943-3, rwmklI, mò 1)

ijqu gãih gun gwvqy hir ky gun gwvqy rwm gun gwvqy iqqu gãih vwjy pzc sbd vf Bwg mQorw ] (1201-3, swrzg, mò 4)

ijqu gãih mzdir hir hoqu jwsu iqqu Gir Awndo Awnzdu Bju rwm rwm rwm ] (1297-4, kwnVw, mò 4)

ijqu gãih vsY so gãhu soBwvzqw ] (370-19, Awsw, mò 5)

ijqu Git scu n pwe su Bzin GVweLEy ] (146-7, mwJ, mò 2)

ijqu Git nwmu n @pjY Pëit mrY jnu soe ]1] (335-8, gaVI, Bgq kbIr jI)

ijqu Git vsY pwrbRHÌu soeL suhwvw Qwa ] (218-5, gaVI mwJ, mò 5)

ijqu Gir hir kzqu n pRgteL BiT ngr sy gRwm ] (133-8, mwJ, mò 5)

ijqu Gir nwmu hir sdw iDAweLEy soihlVw jug cwry ] (440-6, Awsw, mò 3)

ijqu Gir ipir sohwgu bxweAw ] (97-15, mwJ, mò 5)

ijqu Gir vsih qUhY ibiD jwxih bIja mhlu n jwpY ] (1275-3, mlwr, mò 1)

ijqu ciVEy qnu pIVIEy mn mih clih ivkwr ]1] rhwa ] (16-18, isrIrwgu, mò 1)

ijqu jm kY pziQ n jweLEy ] (132-8, mwJ, mò 5)

ijqu ijqu Gir rwKY qYsw iqn nwa ] (275-7, gaVI suKmnI, mò 5)

ijqu ijqu Bwxw iqqu iqqu lwE ] (103-15, mwJ, mò 5)

ijqu ijqu lweAw iqqu iqqu ko lwgY ]3] (743-4, sUhI, mò 5)

ijqu ijqu lweih Awip iqqu iqqu lgIEy ]2] (518-10, gUjrI, mò 5)

ijqu ijqu lwE iqqu iqqu lwgy ikAw ko krY prwnI ] (403-13, Awsw, mò 5)

ijqu ijqu lwvih iqqu iqqu lgnw ] (1019-16, mw}, mò 5)

ijqu ijqu lwvih iqqu iqqu lgnw ] (178-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

ijqu ijqu lwvhu iqqu lgih hir nwQ ] (271-2, gaVI suKmnI, mò 5)

ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgih isAwnp sB jwlI ] (811-7, iblwvlu, mò 5)

ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgih nwnk jzq AnwQ ]33] (257-8, gaVI, mò 5)

ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgnw ] (252-11, gaVI, mò 5)

ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgnw ] (275-17, gaVI suKmnI, mò 5)

ijqu ifTY qnu prPêVY cVY cvgix vNnu ]30] (1412-15, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

ijqu qin nwmu n @pjY sy qn hoih KuAwr ]4]2] (1328-2, pRBwqI, mò 1)

ijqu qin nwmu n @pjY BweL sy qn hoE Cwr ] (608-13, soriT, mò 5)

ijqu qin nwmu n BwveL iqqu qin hamY vwdu ] (61-17, isrIrwgu, mò 1)

ijqu qin pweLAih nwnkw sy qn hovih Cwr ] (464-19, Awsw, mò 1)

ijqu quDu lwE qyhw Plu pweAw qU hukim clwvxhwrw ] (635-3, soriT, mò 1)

ijqu qum lwvhu iqq hI lwgw pUrn Ksm hmwry ]1] (216-11, gaVI mwlw , mò 5)

ijqu qU lweih sicAw iqqu ko lgY nwnk gux gweL ]28]1] suDu ] (1291-19, mlwr, mò 1)

ijqu qU lwvih iqqu hm lwgh ikAw Eih jzq ivcwry ]1] (750-5, sUhI, mò 5)

ijqu qUz lwvih iqqu iqqu lgnw ] (744-6, sUhI, mò 5)

ijqu dir qumé hY bRwhmx jwxw ] (372-14, Awsw, mò 5)

ijqu dir lyKw mzgIEy so d{ syivhu n koe ] (1089-10, mw}, mò 3)

ijqu dir vsih kvnu d{ khIEy drw BIqir d{ kvnu lhY ] (877-2, rwmklI, mò 1)

ijqu dw} rog aiTAih qin suKu vsY Awe ] (1279-16, mlwr, mò 2)

ijqu idhwVY Dn vrI swhy lE ilKwe ] (1377-16, slok, syK PrId jI)

ijqu idin ané kw suAwa hoe n AwvY iqqu idin nyVY ko n Fukwsw ] (860-10, goùf, mò 4)

ijqu idin ikCu n hoveL iqqu idin bolin gzDu ] (959-4, rwmklI, mò 5)

ijqu idin dyh ibnssI iqqu vylY khsin pRyqu ] (134-16, mwJ, mò 5)

ijqu idin ivsrY pwrbRHÌu iPtu BlyrI {iq ]1] (318-15, gaVI, mò 5)

ijqu idin ivsrY pwrbRHÌu BweL iqqu idin mrIEy JUir ] (640-2, soriT, mò 5)

ijqu dIvY sB soJI pwe ]1] rhwa ] (878-7, rwmklI, mò 1)

ijqu duAwrY abrY iqqY lYhu abwir ] (853-11, iblwvlu, mò 3)

ijqu dohI sjx imlin lhu muzDy vIcw{ ] (1410-7, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

ijqu pRiB lweAw iqqu iqqu lgY ]1] rhwa ] (1180-9, bszqu, mò 5)

ijqu pRBu pwvhu gxq n kweL ] (1028-17, mw}, mò 1)

ijqu pwrbRHÌu iciq AweAw ] (625-19, soriT, mò 5)

ijqu ipzjrY myrw shu vsY mwsu n iqdU Kwih ]92] (1382-15, slok, syK PrId jI)

ijqu pIqY Ksmu ivsrY drgh imlY sjwe ] (554-15, ibhwgVw, mò 3)

ijqu pIqY miq dUir hoe brlu pvY ivic Awe ] (554-14, ibhwgVw, mò 3)

ijqu pYDY qnu pIVIEy mn mih clih ivkwr ]1] rhwa ] (16-16, isrIrwgu, mò 1)

ijqu boilEy piq pweLEy so boilAw prvwxu ] (15-13, isrIrwgu, mò 1)

ijqu BwvY iqqu kwrY lwE ] (123-15, mwJ, mò 3)

ijqu BwvY iqqu rwih clwE ] (1047-17, mw}, mò 3)

ijqu BwvY iqqu lwesI ija iqs dI vifAweL rwm ] (570-10, vfhzsu, mò 3)

ijqu BwvY iqqu lwedw gurmuiK hir scw ] (1094-4, mw}, mò 3)

ijqu Byty swDU ky crn ]4]60]129] (191-19, gaVI, mò 5)

ijqu Byty pwrbRHÌ inrjog ]1] (191-16, gaVI, mò 5)

ijqu mailEy sB malIEy iqsih n mailhu koe ]1] (791-14, sUhI, mò 1)

ijqu mwrig hir pweLEy mn syeL kmL kmwe ]1] rhwa ] (1346-17, pRBwqI, mò 3)

ijqu mwrig qum pRyrhu suAwmI iqqu mwrig hm jwqy ]1] (169-4, gaVI pUrbI, mò 4)

ijqu imrg pVq hY corI ] (656-10, soriT, Bgq kbIr jI)

ijqu imil hir nwmu iDAweAw hir DxI ] (165-2, gaVI guAwryrI, mò 4)

ijqu imil hir pwDr bwt ] (1297-8, kwnVw, mò 4)

ijqu imilEy iqK aqrY qnu mnu sIqlu hoe ] (1421-10, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ijqu imilEy nwmu vKwxIEy ] (72-11, isrIrwgu, mò 1)

ijqu imilEy pmL giq pweLEy ] (71-19, isrIrwgu, mò 1)

ijqu muiK sdw swlwhIEy Bwgw rqI cwir ] (473-10, Awsw, mò 1)

ijqu muiK qU swlwhIAih iqqu muiK kYsI BUK ]3] (1328-1, pRBwqI, mò 1)

ijqu muiK nwmu n @crih ibnu nwvY rs Kwih ] (473-6, Awsw, mò 1)

ijqu muiK Bwgu iliKAw Duir swcY hir iqqu muiK nwmu jpwqI ]13] (88-8, isrIrwgu, mò 3)

ijqu myrw mnu jpY hir nwa ]1] rhwa ] (191-17, gaVI, mò 5)

ijqu rsnw acrY hir hrI ]2] (191-17, gaVI, mò 5)

ijqu rsnw hir nwmu acwry ]1] (743-14, sUhI, mò 5)

ijqu rivEy suK shj Bogu ]1] rhwa ] (1184-7, bszqu, mò 5)

ijqu lig qrxw ho{ nhI Qwa ] (662-3, DnwsrI, mò 1)

ijqu lweL iqqu lwgI ]3] (655-11, soriT, Bgq kbIr jI)

ijqu lweLAin iqqY lgdIAw nh iKzjoqwVw ] (1098-1, mw}, mò 5)

ijqu lwgo mnu bwsnw Aziq sweL pRgtwnI ]6] (242-4, gaVI, mò 5)

ijqu lwvih iqqu lwgh suAwmI ] (890-10, rwmklI, mò 5)
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương