Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang85/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   160

jb nK isK ehu mnu cInéw ] (972-1, rwmklI, Bgq kbIr jI)

jb nwcI qb GUGtu kYsw mtukI PoiV inrwrI ] (1112-2, quKwrI, mò 1)

jb nwQ inrzjn Agocr AgwDy ] (291-7, gaVI suKmnI, mò 5)

jb inrgun pRB shj suBwe ] (291-3, gaVI suKmnI, mò 5)

jb pkVI qb hI pCuqwnI ]3] (1275-15, mlwr, mò 1)

jb pãA Awe bsy gãih Awsin qb hm mzglu gweAw ] (1267-1, mlwr, mò 5)

jb pUrn krqw pRBu soe ] (291-5, gaVI suKmnI, mò 5)

jb buiD hoqI qb blu kYsw Ab buiD blu n KtweL ] (339-9, gaVI, Bgq kbIr jI)

jb Bgiq krih szq mzflI iqné imil hir gwva ] (813-17, iblwvlu, mò 5)

jb BuKO qb Bojnu mWgY AGwE sUK sGwrY ] (1214-14, swrzg, mò 5)

jb muiK pRIqmu swjnu lwgw ] (394-12, Awsw, mò 5)

jb myrI myrI imit jwe ] (1160-19, BYra, mò 5)

jb rwm nwm icqu lwgw ]1] rhwa ] (655-3, soriT, Bgq kbIr jI)

jb la nhI Bwg illwr adY qb la BRmqy iPrqy bhu DwXa ] (1409-6, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

jb lig swsu hoe mn Azqir swDU DUir ipvIjY ]1] rhwa ] (1326-9, kilAwn, mò 4)

jb lgu sbd Bydu nhI AweAw qb lgu kwlu szqwE ]3] (1126-9, BYra, mò 1)

jb lgu sbid n BydIEy ika sohY gurduAwir ] (19-6, isrIrwgu, mò 1)

jb lgu swsu swsu mn Azqir qqu bygl srin prIjY ] (1325-14, kilAwn, mò 4)

jb lgu swihbu min vsY qb lgu ibGnu n hoe ] (992-11, mw}, mò 1)

jb lgu iszGu rhY bn mwih ] (1161-2, BYra, mò 5)

jb lgu hukmu n bUJqw qb hI la duKIAw ] (400-16, Awsw, mò 5)

jb lgu kwil gRsI nhI kweAw ] (1159-9, BYra, Bgq kbIr jI)

jb lgu gur kw sbdu n kmwhI ] (1060-8, mw}, mò 3)

jb lgu Gt mih dUjI Awn ] (345-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

jb lgu jrw rogu nhI AweAw ] (1159-8, BYra, Bgq kbIr jI)

jb lgu jwnY muJ qy kCu hoe ] (278-16, gaVI suKmnI, mò 5)

jb lgu jIa ipzfu hY swbqu qb lig ikCu n smwry ] (981-17, nt, mò 4)

jb lgu jIvih klI kwl mih jn nwnk nwmu sméwir ]4]37] (379-14, Awsw, mò 5)

jb lgu jugiq n jwnIEy Bwa Bgiq Bgvwn ]2] (337-12, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jb lgu joiq kweAw mih brqY Awpw psU n bUJY ] (692-3, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

jb lgu jobin swsu hY qb lgu ehu qnu dyh ] (20-11, isrIrwgu, mò 1)

jb lgu jobin swsu hY qb lgu nwmu iDAwe ] (82-4, isrIrwgu, mò 4)

jb lgu qwgw bwha byhI ] (524-15, gUjrI, Bgq kbIr jI)

jb lgu qutY nwhI mn Brmw qb lgu mukqu n koeL ] (680-5, DnwsrI, mò 5)

jb lgu qylu dIvy muiK bwqI qb sUJY sBu koeL ] (477-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

jb lgu drsu n hoe ika Amãqu pIvIEy rwm ] (1113-16, quKwrI, mò 4)

jb lgu drsu n prsY pRIqm qb lgu BUK ipAwsI ] (1197-10, swrzg, mò 1)

jb lgu dunIAw rhIEy nwnk ikCu suxIEy ikCu khIEy ] (661-1, DnwsrI, mò 1)

jb lgu ibkl BeL nhI bwnI ] (1159-9, BYra, Bgq kbIr jI)

jb lgu mn bYkêzT kI Aws ] (1161-12, BYra, mò 5)

jb lgu min bYkêzT kI Aws ] (325-10, gaVI, kbIr jI)

jb lgu myrI myrI krY ] (1160-19, BYra, mò 5)

jb lgu moh mgn szig mwe ] (278-18, gaVI suKmnI, mò 5)

jb lgu rsu qb lgu nhI nyhu ]1] rhwa ] (328-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

jb lgu irdY n Awvih Xwid ]1] (351-8, Awsw, mò 1)

jb lyKw dyvih bIrw qa piVAw ]1] rhwa ] (432-10, Awsw, mò 1)

jblIDr nt Aa jlDwrw ] (1430-18, mwlw, -)

jm kzk{ nyiV n AwveL rsnw hir gux gwa ]1] (218-5, gaVI mwJ, mò 5)

jm kw gil jyvVw inq kwlu szqwvY ]4] (231-3, gaVI, mò 3)

jm kw jyvVw kdy n kwtY Azqy bhu duKu pweAw ]4] (1068-7, mw}, mò 3)

jm kw fzfu n kbhU mUkY ] (1030-14, mw}, mò 1)

jm kw fzfu mUzf mih lwgY iKn mih krY inbyrw ]3] (480-1, Awsw, Bgq kbIr jI)

jm kw fzfu mUzf mih lwgY ]3]2] (870-7, goùf, Bgq kbIr jI)

jm kw Pwhw glhu n ktIEy iPir iPir Awvih jwe ] (1249-3, swrzg, mò 3)

jm kw Pwhw glhu n ktIEy iPir iPir AwvY jwe ] (85-16, isrIrwgu, mò 3)

jm kw mwrgu Üãsit n AweAw ]2] (197-5, gaVI, mò 5)

jm kI ktIEy qyrI Pws ] (895-19, rwmklI, mò 5)

jm kI jyvVI qU AwgY bzD ]1] (889-17, rwmklI, mò 5)

jm kI õws nws hoe iKn mih suK And syqI Gir jweLEy ]1] (500-9, gUjrI, mò 5)

jm kI õws imtI suKu pweAw inksI hamY pIr ]1] rhwa ] (978-17, nt, mò 5)

jm kI õws imtY ijsu ismrq nwnk nwmu iDAweL ]2]2]33] (679-12, DnwsrI, mò 5)

jm kI PwsI kbhU n qUtY dUjY Bwe Brmwedw ]11] (1060-7, mw}, mò 3)

jm ky Pwhy siqguir qoVy gurmuiK qqu bIcwrw hy ]9] (1029-10, mw}, mò 1)

jm ky Pwhy kwtih hir jip Akêl inrzjnu pweAw ]11] (1041-8, mw}, mò 1)

jm kY pziQ n pweLAih iPir nwhI mrxy ] (320-6, gaVI, mò 5)

jm ko fzfu pirAo isr @pir qb sovq qY jwigAo ] (1008-13, mw}, mò 9)

jm ko õws BeAo ar Azqir srin ghI ikrpw iniD qyrI ]1] rhwa ] (703-2, jYqsrI, mò 9)

jm ko õwsu imtY nwnk iqh Apuno jnmu svwrY ]3]2] (902-7, rwmklI, mò 9)

jm jzdw{ n AwvY nyVy ]4] (684-2, DnwsrI, mò 5)

jm jzdw{ n mwrY PytY ] (1036-16, mw}, mò 1)

jm jzdw{ n lgeL ea Bajlu qrY qrwis ]2] (22-6, isrIrwgu, mò 1)

jm fzfu shih sdw duKu pwE ]4] (231-13, gaVI, mò 3)

jm fzfw gil szglu piVAw Bwig gE sy pzc jnw ]3] (155-14, gaVI cyqI, mò 1)

jm qy alit BE hY rwm ] (326-17, gaVI, kbIr jI)

jm qy rwKY dy kir hwQ ]3] (1149-11, BYra, mò 5)

jm dir bDw cotw KwE ] (109-13, mwJ, mò 1)

jm dir bDy mwrIAih këk n suxY pUkwr ] (69-19, isrIrwgu, mò 3)

jm dir bDy mwrIAih nwnk hir BweAw ]21] (1245-17, swrzg, mò 3)

jm dir bDy mwrIAih iPir ivstw mwih pcwih ]1] (648-7, soriT, mò 3)

jm dir bDy mwrIAih bhuqI imlY sjwe ]1] (648-19, soriT, mò 3)

jm dir bDy mwrIAih Brmih BrmweAw ] (1238-17, swrzg, mò 1)

jm dir bwDa mrY ibkw{ ] (904-18, rwmklI, mò 1)

jm dir bwDw cotw Kwe ] (841-17, iblwvlu, mò 3)

jm dir bwDw Tar n pwvY Apunw kIAw kmweL ]3] (596-9, soriT, mò 1)

jm dir bwDy Awvx jwxy ] (839-3, iblwvlu, mò 1)

jm dir bwDy koe n rwKY ] (944-4, rwmklI, mò 1)

jm dir bwDy mwrIAih CUtis swcY nwe ]2] (1331-6, pRBwqI, mò 1)

jm dir bwDy imlih sjweL ] (1031-16, mw}, mò 1)

jm duAwr jb pUCis bvry qb ikAw khis mukzdw ]1] rhwa ] (482-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

jm duAwir jw pkiV clweAw qw cldw pCuqwxw ]4] (660-15, DnwsrI, mò 1)

jm duAwir n hohu KVIAw isK suxhu mhylIho ] (567-10, vfhzsu, mò 1)

jm pzQu ibKVw Agin swg{ inmK ismrq swDIEy ] (248-17, gaVI, mò 5)

jm puir Gor AzDw{ mhw gubw{ nw iqQY BYx n BweL ] (584-18, vfhzsu, mò 3)

jm puir Pwsihgw jm jwlI ] (993-8, mw}, mò 1)

jm puir bDy mwrIAih ko n suxy Ardwis ] (586-14, vfhzsu, mò 3)

jm puir bDy mwrIAih bhuqI imlY sjwe ]3] (994-19, mw}, mò 3)

jm puir bDy mwrIAih vylw n lwhzin ]2] (755-4, sUhI, mò 3)

jm puir bDy mwrIAin ko suxY n pUkwrw ] (513-14, gUjrI kI vwr, mò 3)

jm puir bwDw cotw KwvY ]2] (194-3, gaVI, mò 5)

jm puir bwDy mwrIAih ibrQw jnmu gvweL ]6] (426-7, Awsw, mò 3)

jm puir bwDo lhY sjweL ] (906-2, rwmklI, mò 1)

jm puir bWiD Kry kwlzk ]2] (1348-4, pRBwqI, mò 5)

jm puir vjih KVg krwry ] (993-7, mw}, mò 1)

jm mig duKu pwvY cotw KwvY Aziq geAw pCuqweAw ] (775-17, sUhI, mò 4)

jm mig n jwvhu nw duKu pwvhu jm kw f{ Ba BwgY ] (1110-6, quKwrI, mò 1)

jm mig bwDw Kwih cotw sbd ibnu byqwilAw ] (439-4, Awsw, mò 1)

jm mwrg kY szgI pWQ ]1] (1137-11, BYra, mò 5)

jm mwrg pzQu n suJeL aJVì AzD gubwrovw ] (581-11, vfhzsu, mò 1)

jm mwrig nhI jwxw sbid smwxw juig juig swcY vysy ] (582-3, vfhzsu, mò 1)

jm rwjy ky hy} AwE mweAw kY szgil bziD leAw ]5] (432-14, Awsw, mò 1)

jm vis kIAw AzDu duhylw ] (1031-18, mw}, mò 1)

jim jim mrY mrY iPir jMmY ] (1020-4, mw}, mò 5)

jim pkiVAw qb hI pCuqwnw ]6] (230-5, gaVI, mò 3)

jmu isir mwry kry KuAwrw ] (1026-6, mw}, mò 1)

jmu cUhw ikrs inq kêrkdw hir krqY mwir kFweAw ] (304-9, gaVI, mò 4)

jmu jzdw{ joih nhI swkY srpin fis n skY hir kw rsu pIjY ]1] rhwa ] (905-6, rwmklI, mò 1)

jmu jzdw{ n lwgY moih ] (904-3, rwmklI, mò 1)

jmu jwgwiq n lgeL jy clY siqgur Bwe ] (1411-3, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

jmu jwgwiq nwhI k{ lwgY ijsu Agin buJI T{ sInw hy ]5] (1028-2, mw}, mò 1)

jmu jwgwqI dUjY Bwe k{ lwE ] (127-2, mwJ, mò 3)

jmu jwgwqI nyiV n AwvY nw ko qsk{ co{ lgeLAw ]4] (833-12, iblwvlu, mò 4)

jmu n CofY bhu kmL kmwvih ] (1049-17, mw}, mò 3)

jmu mzjw{ khw krY mor ]2] (323-19, gaVI, kbIr jI)

jmu ljwe kir Bwgw ]1] (626-8, soriT, mò 5)

jmkzkr kwlu syvk pg qw ky ] (1042-5, mw}, mò 1)

jmkzkr nis gE ivcwry ]1] (389-13, Awsw, mò 5)

jmkzkr mwir ibdwirAnu hir drgh lE Cfwe ] (1424-10, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

jmkzk{ joih n skeL nwnk pRBU deAwl ]8] (298-10, iQqI gaVI, mò 5)

jmkzk{ nyiV n AweAw ] (623-19, soriT, mò 5)

jmkzk{ nyiV n AwveL gurisK ipAwry ]1] rhwa ] (818-4, iblwvlu, mò 5)

jmkzk{ nyiV n AwveL iPir bhuiV n mrIEy ] (320-16, gaVI, mò 5)

jmkwl kI iPir AwvY n PytY ]3] (1176-17, bszqu, mò 3)

jmkwl qy BE inkwxy ]3] (677-5, DnwsrI, mò 5)

jmkwil grTy krih pukwrw ] (125-8, mwJ, mò 3)

jmkwil bwDw qãsnw dwDw ibnu gur kvxu CfwE ]4] (753-15, sUhI, mò 3)

jmkwlu sdw hY isr @pir dUjY Bwe piq KoeL ]2] (1131-7, BYra, mò 3)

jmkwlu isrhu n aqrY Azqir kpt ivxwsu ]7] (1277-5, mlwr, mò 3)

jmkwlu isrhu n aqrY qãibiD mnsw ] (140-7, mwJ, mò 4)

jmkwlu GVI muhqu inhwly Anidnu Awrjw CIjY hy ]4] (1049-8, mw}, mò 3)

jmkwlu joih n skeL Git cwnxu bilAw ] (1245-9, swrzg, mò 2)

jmkwlu iqsu kdy n CofY Aziq geAw pCuqweL hy ]8] (1046-10, mw}, mò 3)

jmkwlu iqsu nyiV n AwvY jo hir hir nwmu iDAwvixAw ]6] (111-13, mwJ, mò 3)

jmkwlu iqsu nyiV n AwvY mhil scY suKu pwedw ]10] (1063-8, mw}, mò 3)

jmkwlu iqsu nyiV n AwvY ] (361-5, Awsw, mò 3)

jmkwlu iqn ka lgY nwhI jo ek min iDAwvhy ] (248-8, gaVI, mò 5)

jmkwlu n sUJY mweAw jgu lUJY lib loiB icqu lwE ] (583-16, vfhzsu, mò 3)

jmkwlu inhwly sws Awv GtY byqwilAw ] (1248-19, swrzg, mò 3)

jmkwlu nyiV n AwveL Awip bKsy krqwir ] (1415-19, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jmkwlu mwry inq piq gvweL ] (1261-13, mlwr, mò 3)

jmkwlu imlY dy Byt syvkê inq hoeL ] (1248-7, swrzg, mò 3)

jmkwlY kI Kbir n pweL Aziq geAw pCuqwedw ]15] (1060-12, mw}, mò 3)

jmkwlY vis jgu bWiDAw iqs dw P} n koe ] (588-14, vfhzsu, mò 3)

jmdUq mhw BeAwn ] (838-4, iblwvlu, mò 5)

jmdUqu iqsu inkit n AwvY ] (1079-18, mw}, mò 5)

jmdUqu n AwvY nyrY ] (630-2, soriT, mò 5)

jmdUqI hY hyirAw duK hI mih pcw ] (1099-16, mw}, mò 5)

jmpuir bDw duK shwhI ] (111-10, mwJ, mò 3)

jmrwjY inq inq mnmuK hyirAw ] (143-4, mwJ, mò 1)

jmUAw qw kY inkit n jwE ]5] (869-15, goùf, mò 5)

jmUAw n johY hir kI srxweL ] (231-13, gaVI, mò 3)

jmY kwlY qy CUtY soe ]5] (1128-8, BYra, mò 3)

j{ AweL jobin hwirAw ]17] (472-13, Awsw, mò 1)

j{ jrvwxw kziné ciVAw ncsI ] (1290-18, mlwr, mò 2)

jmL kmL mC kC huA brwh jmunw kY këil Kylu KyilAo ijin igzd jIa ] (1403-6, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

jrw hwk dI sB miq QwkI Ek n Qwkis mweAw ]1] (793-1, sUhI, Bgq kbIr jI)

jrw jmu iqsu joih n swkY swcy isa bix AweL hy ]8] (1044-7, mw}, mò 3)

jrw jIvn jobnu geAw ikCu kIAw n nIkw ] (856-1, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

jrw joih n skeL sic rhY ilv lwe ] (1009-19, mw}, mò 1)

jrw mrx gqu grbu invwry ] (223-18, gaVI, mò 1)

jrw mrx duKu Pyir n hoe ]6] (343-13, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

jrw mrnu CUtY BRmu BwgY ]1] rhwa ] (1162-8, BYra, Bgq kbIr jI)

jrw mrw kCu dUKu n ibAwpY AwgY drgh pUrn kwm ]1] rhwa ] (824-3, iblwvlu, mò 5)

jrw mrw qwpu sBu nwTw gux goibzd inq gwvhu ]3] (611-15, soriT, mò 5)

jrw mrw qwpu isriq swpu sBu hir kY vis hY koeL lwig n skY ibnu hir kw lweAw ] (168-8, gaVI bYrwgix, mò 4)

jrw mrw nh ivAwpeL iPir dUKu n pweAw ] (808-16, iblwvlu, mò 5)

jrwsziD kwljmun szGwry ] (224-19, gaVI, mò 1)

jl szig rwqI mwCulI nwnk hir mwqy ]2] (454-5, Awsw, mò 5)

jl hI qy sB @pjY ibnu jl ipAws n jwe ] (1420-1, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jl kI swr n jwxhI qW qUz këkx pwih ] (1282-7, mlwr, mò 3)

jl kI BIiq pvn kw QMBw r¿ buzd kw gwrw ] (659-3, soriT, Bgq rivdws jI)

jl kI mCulI qrvir ibAweL ] (481-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

jl kI mwCulI crY KjUir ]1] (718-11, tofI, Bgq nwmdyv jI)

jl kY mjin jy giq hovY inq inq myùfuk nwvih ] (484-16, Awsw, Bgq kbIr jI)

jl qrzg A{ Pyn budbudw jl qy iBNn n hoeL ] (485-4, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

jl qrzgu ija jlih smweAw ] (102-7, mwJ, mò 5)

jl qy @Tih Aink qrzgw ] (736-13, sUhI, mò 5)

jl qy Aopiq BeL hY kwst kwst Azig qrwvYgo ] (1309-15, kwnVw, mò 4)

jl qy qrzg qrzg qy hY jlu khn sunn ka dUjw ]1] (1252-16, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

jl qy qãBvxu swijAw Git Git joiq smoe ] (19-18, isrIrwgu, mò 1)

jl qy Ql kir Ql qy këAw këp qy my{ krwvY ] (1252-5, swrzg, Bgq kbIr jI)

jl Ql chu idis vrsdw KwlI ko Qwa nwih ] (1282-7, mlwr, mò 3)

jl Ql nIir Bry sr suBr ibrQw koe n jwE jIa ]2] (103-9, mwJ, mò 5)

jl Ql nIir Bry sIql pvx Julwrdy ] (1102-5, mw}, mò 5)

jl Ql nIir Bry brs {qy rzgu mwxI ] (1108-16, quKwrI, mò 1)

jl Ql bn pbLq pwqwl ] (299-17, iQqI gaVI, mò 5)

jl Ql mhIAl siB qãpqwxy swDU crn pKwlI jIa ]3] (106-2, mwJ, mò 5)

jl Ql mwhy Awpih Awp ] (343-12, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

jl Ql rwKn hY rGunwQ ]3]10]18] (1162-5, BYra, mò 5)

jl duD inAweL rIiq Ab duD Awc nhI mn EysI pRIiq hry ] (454-15, Awsw, mò 5)

jl purwein rs kml prIK ] (152-12, gaVI dKxI, mò 1)

jl bwJu mCulI qVPVwvY szig mweAw {TIAw ] (928-6, rwmklI, mò 5)

jl ibhUn mIn kq jIvn dUD ibnw rhnu kq bwro ] (829-3, iblwvlu, mò 5)

jl ibnu swK kêmlwvqI apjih nwhI dwm ] (133-7, mwJ, mò 5)

jl ibnu ipAws n @qrY Cutik jWih myry pRwn ] (1284-1, mlwr, mò 3)

jl BIqir kêMB smwinAw ] (657-13, soriT, Bgq nwmdyv jI)

jl mih apjY jl qy dUir ] (411-18, Awsw, mò 1)

jl mih Agin aTI AiDkwe ]1] rhwa ] (323-17, gaVI, kbIr jI)

jl mih kyqw rwKIEy AB Azqir sUkw ]7] (419-14, Awsw, mò 1)

jl mih jzq apweAnu iqnw iB rojI dye ] (955-10, rwmklI, mò 2)

jl mih jIA apwe kY ibnu jl mrxu iqnyih ]1] (59-19, isrIrwgu, mò 1)

jl mih joiq rihAw BrpUir ] (411-18, Awsw, mò 1)

jl mih mIn mweAw ky byDy ] (1160-11, BYra, mò 5)

jl mih rha jlih ibnu KInu ]1] (323-18, gaVI, kbIr jI)

jl mIn pRB jIa Ek qUhY iBNn Awn n jwnIEy ] (1278-9, mlwr, mò 5)

jl ivchu ibMbu aTwilAo jl mwih smweLAw ]6] (1096-11, mw}, mò 5)

jil hsqI mil nwvwlIEy isir BI iPir pwvY Cw{ ] (1314-10, kwnVw, mò 4)

jil hY sUqkê Qil hY sUqkê sUqk Aopiq hoeL ] (331-10, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

jil geAo Gwsu ril geAo mwtI ]1] rhwa ] (794-5, sUhI, Bgq rivdws jI)

jil jil KpY bhuqu ivkwrw ] (1044-8, mw}, mò 3)

jil jil rovY bpuVI JiV JiV pvih AzigAwr ] (466-6, Awsw, mò 1)

jil jwa Ehu bfpnw mweAw lptwE ]1] (745-8, sUhI, mò 5)

jil jwa jIvnu nwm ibnw ] (1332-11, pRBwqI, mò 1)

jil qrqI bUfI jl mwhI ]2] (1275-15, mlwr, mò 1)

jil Qil sB mih nwmo fITw ]2] (863-6, goùf, mò 5)

jil Qil jIAw purIAw loAw Awkwrw Awkwr ] (466-3, Awsw, mò 1)

jil Qil fUzgir dyKW qIr ] (1257-8, mlwr, mò 1)

jil Qil pUir rihAw gosweL ] (1075-6, mw}, mò 5)

jil Qil pUir rihAw bnvwrI Git Git ndir inhwly ] (79-11, isrIrwgu, mò 5)

jil Qil pUir rihAw imhrvwnw ] (105-4, mwJ, mò 5)

jil Qil pUir rhy pRB suAwmI ] (331-8, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

jil Qil pUrn AzqrjwmI ] (1080-11, mw}, mò 5)

jil Qil pyiK pyiK mnu ibgisAo pUir rihAo sRb mhI ]1] (1225-9, swrzg, mò 5)

jil Qil mhIAil Ekê smwxw ]1] rhwa ] (194-2, gaVI, mò 5)

jil Qil mhIAil Ekê rivAw nh dUjw ÜãstweAw ] (545-11, ibhwgVw, mò 5)

jil Qil mhIAil Eko soeL gurmuiK hukmu pCwxE ] (440-13, Awsw, mò 3)

jil Qil mhIAil sbL invwsI nwnk rmeLAw fITw ]4]3] (671-9, DnwsrI, mò 5)

jil Qil mhIAil suAwmI soeL ] (1079-14, mw}, mò 5)

jil Qil mhIAil soe ]7] (837-17, iblwvlu, mò 5)

jil Qil mhIAil gupqo vrqY gur sbdI dyiK inhwrI jIa ] rhwa ] (597-18, soriT, mò 1)

jil Qil mhIAil dh idis vrsweAw ] (106-9, mwJ, mò 5)

jil Qil mhIAil pUrn suAwmI Git Git rihAw smweAw ] (778-12, sUhI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUrn suAwmI jq dyKw qq soeL ] (780-19, sUhI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUrn hir mIq ] (196-18, gaVI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUrn ibDwqw ]4]3]9] (739-5, sUhI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUrno AprMp{ soeL ] (1318-2, kwnVw, mò 4)

jil Qil mhIAil pUir pUrn kIt hsiq smwinAw ] (458-17, Awsw, mò 5)

jil Qil mhIAil pUir pUrn iqsu ibnw nhI jwE ] (782-19, sUhI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUir rihAo sbL nwQ Apwr ] (1227-6, swrzg, mò 5)

jil Qil mhIAil pUir rihAw ek inmK mnhu n vIsrY ] (926-11, rwmklI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUir rihAw sbL dwqw pRBu DnI ] (704-18, jYqsrI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUirAw suAwmI isrjnhw{ ] (296-11, iQqI gaVI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUirAw Git Git hir BixAw ] (319-16, gaVI, mò 5)

jil Qil mhIAil pUirAw pRBu AwpxI ndir inhwil ]2] (48-12, isrIrwgu, mò 5)

jil Qil mhIAil pUirAw rivAw ivic vxw ] (133-13, mwJ, mò 5)

jil Qil mhIAil pyKY BrpUir ] (1340-16, pRBwqI, mò 5)

jil Qil mhIAil Birpuir lIxw Awpy sbL smwxw ] rhwa ] (596-13, soriT, mò 1)

jil Qil mhIAil Birpuir lIxw Git Git joiq quméwrI ]2] (795-12, iblwvlu, mò 1)

jil Qil mhIAil rihAw BrpUir ] (736-18, sUhI, mò 5)

jil Qil mhIAil rihAw BrpUry ] (563-5, vfhzsu, mò 5)

jil Qil mhIAil riv rihAw swcVw isrjxhwro ] (579-7, vfhzsu, mò 1)

jil Qil mhIAil riv rihAw soe ]3] (728-13, sUhI, mò 1)

jil Qil mhIAil riv rihAw dUjw koeL nwih ] (961-13, rwmklI, mò 5)

jil Qil mhIAil riv rihAw ] (1184-3, bszqu, mò 5)

jil Qil mhIAil rivAw sRb TweL Agm }p igrDwry ]3] (670-15, DnwsrI, mò 5)

jil Qil mhIAil rivAw suAwmI @c Agm Apwrw ] (461-12, Awsw, mò 5)

jil Qil mhIAil rivAw soe ] (1149-18, BYra, mò 5)

jil Qly rwm nwmu ] (801-1, iblwvlu, mò 4)

jil DovY bhu dyh AnIiq ] (265-18, gaVI suKmnI, mò 5)

jil nhI fUbY qsk{ nhI lyvY Bwih n swkY jwly ]1] rhwa ] (679-7, DnwsrI, mò 5)

jil invrI guir bUJ buJweL ] (221-14, gaVI guAwryrI, mò 1)

jil mil kweAw mwjIEy BweL BI mYlw qnu hoe ] (637-4, soriT, mò 1)

jil mil jwnI nwvwilAw kpiV pit AMbwry ] (580-17, vfhzsu dKxI, mò 1)

jlu AwkwsI suzin smwvY ] (411-10, Awsw, mò 1)

jlu hyvq BUK A{ nzgw ] (1305-5, kwnVw, mò 5)

jlu Fova eh sIs kir kr pg pKlwva ] (813-13, iblwvlu, mò 5)

jlu qrzg AgnI pvnY Pêin õY imil jgqu apweAw ] (1345-16, pRBwqI, mò 1)

jlu Qlu Drix ggnu qh nwhI Awpy Awpu kIAw krqwr ]2] (503-18, gUjrI, mò 1)

jlu nhI pvnu pwvkê Pêin nwhI siqgur qhw smwhI ]2] (333-11, gaVI, Bgq kbIr jI)

jlu pIvq ija iqKw imtzq ] (914-13, rwmklI, mò 5)

jlu iblovY jlu mQY qqu loVY AzDu AigAwnw ] (1009-2, mw}, mò 1)

jlu mQIEy jlu dyKIEy BweL ehu jgu Ehw vQu ] (635-16, soriT, mò 1)

jlu myitAw @Bw kirAw ] (656-11, soriT, Bgq kbIr jI)

jla eh ijhvw dUjY Bwe ] (158-11, gaVI guAwryrI, mò 3)

jlix buJI sIql BE min qin apjI sWiq ] (928-19, rwmklI, mò 5)

jlq AMB QziB mnu Dwvq BmL bzDn Ba Bwgw ]3] (336-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

jlq Agin mih jn Awip aDwry kir Apuny dy rwKy hwQ ]1] (828-17, iblwvlu, mò 5)

jlq AgnI imlq nIr ] (987-1, mwlI gaVw, mò 5)

jlq Aink qrzg mweAw gur igAwn hir ird mzq ] (508-7, gUjrI, mò 5)

jlq nwhI Agin swgr sUKu min qin dyh ]1] rhwa ] (1006-13, mw}, mò 5)

jlq rhY imtvY kb nwih ]1] rhwa ] (1165-2, BYra, Bgq nwmdyv jI)

jlqw iPrY rhY inq qwqw ] (1086-5, mw}, mò 5)

jlqo jlqo kbhU n bUJq sgl bãQy ibnu nwmw ]3] (215-15, gaVI mwlw , mò 5)

jln Qln bsuD ggn Ek Ekzkwrz ]1] rhwa ] (901-10, rwmklI, mò 5)

jlin buJI sIql BE rwKy pRiB Awp ] (819-4, iblwvlu, mò 5)

jlin buJI sIqlu hoe mnUAw siqgur kw drsnu pwE jIa ]1] (103-7, mwJ, mò 5)

jlin buJI drsu pweAw ibnsy mweAw DRoh jIa ] (929-3, rwmklI, mò 5)

jlin buJI min hoeL sWiq ]3] (389-19, Awsw, mò 5)

jlin buJY hir hir gun gwvq ]1] rhwa ] (805-1, iblwvlu, mò 5)

jlny buJweL sWiq AweL imly icrI ivCuzinAw ] (925-12, rwmklI, mò 5)

jlw ibMbu Asrwlu iqnY vrqweAw ] (1282-10, mlwr, mò 3)

jlIAw siB isAwxpw aTI cilAw roe ] (17-8, isrIrwgu, mò 1)

jlY n pweLEy rwm snyhI ] (185-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

jiV hir hir nwmu rqNnw rwm ] (576-3, vfhzsu, mò 4)

jiV nwm rqnu goivzd pweAw hir imly hir gux suK Gxy ] (576-4, vfhzsu, mò 4)

jw ahu inrmlu qW hm jcnw ]3] (391-5, Awsw, mò 5)

jw aTI clsI kzqVw qw koe n puCY qyrI bwq ]2] (50-18, isrIrwgu, mò 5)

jw AwE qw iqnih pTwE cwly iqnY bulwe leAw ] (907-1, rwmklI, mò 1)

jw Awip øpwlu hovY hir suAwmI qw AwpxW nwa hir Awip jpwvY ] (555-7, ibhwgVw, mò 3)

jw Awpy hoe deAwlu qW Bgq szgu pweLEy ]9] (520-12, gUjrI, mò 5)

jw Awpy dyvY soeL ]1] (599-8, soriT, mò 1)

jw Awpy ndir kry pRBu scw qw hovY dwsin dwsu ] (949-13, rwmklI, mò 3)

jw Awpy imilAw soeL ]4]1]12] (599-12, soriT, mò 1)

jw ehu ihrdw dyh n hoqI qa mnu kYTY rhqw ] (945-14, rwmklI, mò 1)

jw sih bwq n puCIAw AMmwlI qw ibrQw jobnu sBu jwE ] (564-12, vfhzsu, mò 5)

jw siqgur kw mnu mzinAw qw pwp ksMml BNny ] (314-8, gaVI, mò 3)

jw siqgu{ srwPê ndir kir dyKY suAwvgIr siB aGiV AwE ] (303-1, gaVI, mò 4)

jw sBu ikCu iqs kw dIAw drbY ] (282-14, gaVI suKmnI, mò 5)

jw swQI aTI cilAw qw Dn Kwkë rwil ]1] (50-16, isrIrwgu, mò 5)

jw isa ric rhy hW ] (410-19, AwswvrI, mò 5)

jw isa rwic mwic qumé lwgy Aoh mohnI mohwvq hy ]1] rhwa ] (821-16, iblwvlu, mò 5)

jw iskdwrY pvY jzjIrI qw cwkr hQhu mrxw ]4] (902-19, rwmklI, mò 1)

jw hzs sBw vIcw{ kir dyKin qw bgw nwil joVì kdy n AwvY ] (960-8, rwmklI, mò 5)

jw ha nwhI qw ikAw AwKw ikhu nwhI ikAw hovw ] (140-11, mwJ, mò 1)

jw hir pRB BwvY qw gurmuiK myly ijné vcn gu} siqgur min BweAw ] (494-1, gUjrI, mò 4)

jw hir pRiB ikrpw DwrI ] (879-5, rwmklI, mò 1)

jw hir bKsy qw gur imlY AsiQ{ rhY smwe ] (513-19, gUjrI kI vwr, mò 3)

jw ihrdY visAw scu soe ] (232-13, gaVI, mò 3)

jw hoAw hukmu ikrswx dw qw luix imixAw Kyqw{ ]2] (43-11, isrIrwgu, mò 5)

jw hoe øpwlu qw gu} imlwvY ]3] (801-11, iblwvlu, mò 5)

jw hoe øpwlu qw pRBU imlwE ]2] (794-13, sUhI, syK PrId jI)

jw hovY Ksmu deAwlu qw mhlu G{ pwesI ] (510-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

jw ka ApnI ikrpw DwrY ] (190-4, gaVI, mò 5)

jw ka ApunI krY bKsIs ] (277-10, gaVI suKmnI, mò 5)

jw ka AlKu lKwE Awpy AkQ kQw buiD qwhw hy ]6] (1032-15, mw}, mò 1)

jw ka AweAo Ekê rsw ] (672-9, DnwsrI, mò 5)

jw ka AwE soeL ibhwJhu hir gur qy mnih bsyrw ] (13-17, gaVI pUrbI, mò 5)

jw ka AwE soeL ivhwJhu hir gur qy mnih bsyrw ] (205-16, gaVI, mò 5)

jw ka Awip krih Pêrmwnu ]3] (200-17, gaVI, mò 5)

jw ka scu buJwvih Apxw shjy nwim smwxI ]8]1]23] (423-8, Awsw, mò 3)

jw ka siqguir dIAo nwmu ]3] (1143-7, BYra, mò 5)

jw ka siqgu{ Apnw rwKY ] (1298-8, kwnVw, mò 5)

jw ka siqgu{ meAw kryhI ]2] (1299-1, kwnVw, mò 5)

jw ka ismir Ajwmlu aDirAo ginkw hU giq pweL ]1] rhwa ] (1008-5, mw}, mò 9)

jw ka suAwmI kIno dwnu ]1] (1298-11, kwnVw, mò 5)

jw ka hir rzgu lwgo esu jug mih so khIAq hY sUrw ] (679-17, DnwsrI, mò 5)

jw ka hoùih øpwl su jnu pRB qumih imlwsI ] (1386-7, svXy, mò 5)

jw ka hoq deAwlu ikrpw iniD so goibzd gun gwvY ] (1186-16, bszqu, mò 9)

jw ka krim iliKAw Duir AwE ]3] (1270-10, mlwr, mò 5)

jw ka ikrpw krhu pRB qw ka lwvhu syv ]3] (814-14, iblwvlu, mò 5)

jw ka øpw krhu pRB myry so hir kw jsu gwvY ] (1221-8, swrzg, mò 5)

jw ka øpw krI jgdIsuir iqin swDszig mnu ijqw ] (1117-15, quKwrI, mò 5)

jw ka øpw krI pRiB myrY imil swDszgiq nwa lIAw ]3] (611-4, soriT, mò 5)

jw ka koe n rwKY pRwxI iqsu qU dyih Asrwa ]1] (1202-13, swrzg, mò 5)

jw ka Kojih AszK munI Anyk qpy ] (455-13, Awsw, mò 5)

jw ka Kojih sbL apwE ] (101-8, mwJ, mò 5)

jw ka Kojih suir nr dyv ] (1181-9, bszqu, mò 5)

jw ka guir hir dIE sUKw ] (887-16, rwmklI, mò 5)

jw ka guir dIno ehu Amãqu iqs hI ka bin AwvY ]1] (672-9, DnwsrI, mò 5)

jw ka gu{ hir mzõu dy ] (211-14, gaVI, mò 5)
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương