Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang83/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   160

jn nwnk kIqw nwmu Dr ho{ CoifAw DzDw ]4]1]103] (396-16, Awsw kwPI, mò 5)

jn nwnk ky sKw hir BweL mwq ipqw bzDp hir swk ]4]4] (1295-15, kwnVw, mò 4)

jn nwnk ky gurisK puqhhu hir jipAhu hir insqwirAw ]2] (312-2, gaVI, mò 4)

jn nwnk ky deAwl pRB suAwmI qum dust qwry hrxKy ]4]3] (976-6, nt, mò 4)

jn nwnk ky pRB AzqrjwmI hir lwvhu mnUAw pyl ]4]9]61] (368-6, Awsw, mò 4)

jn nwnk ky pRB Awe imlu hm gwvh hir gux Czq ]1] (1315-10, kwnVw, mò 4)

jn nwnk ky pRB suzdr suAwmI moih qum sir Av{ n lwgy ]2]1] (527-6, dyvgzDwrI mò 4)

jn nwnk ky pRB krqy suAwmI ija BwvY iqvY bulYnI ]4]5] (800-10, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk ky pRB qU DxI ija BwvY iqvY clwe ]2] (303-7, gaVI, mò 4)

jn nwnk ky pRB purK ibDwqy myry Twkêr Agh Aqolw ]2]13]36] (1211-12, swrzg, mò 5)

jn nwnk ky pRB rwKy suAwmI hm pwQr rKu bufQeL ]4]4] (1320-12, kilAwn, mò 4)

jn nwnk kY min Andu hoq hY hir drsnu inmK idKweL ]2]39]13]15]67] (370-2, AwswvrI, mò 4)

jn nwnk kY vil hoAw myrw suAwmI hir sjx purKu sujwnu ] (854-1, iblwvlu, mò 3)

jn nwnk kotn mY iknhU gurmuiK hoe pCwnw ]2]2] (685-2, DnwsrI, mò 9)

jn nwnk kotn mY ko@ Bjnu rwm ko pwvY ]2]3] (219-11, gaVI, mò 9)

jn nwnk gur ky lwly goly lig szgiq k}Aw mITw ]4]9]23]61] (171-17, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk gur imil abry myrI ijzduVIE hir jip hir nwim smwxy rwm ]1] (540-13, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk gu{ iqn pweAw ijnw Awip quTw guxqwis ]6] (82-18, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnk gu{ pweAw hir qUTy hm kIE piqq pvICy ]4]2]4] (1178-16, bszqu ihzfol, mò 4)

jn nwnk gu{ pUrw pweAw sglI iqKw buJzqIAw ]1] (703-15, jYqsrI, mò 5)

jn nwnk gurmuK nyiV n Awvw ]4]1] (370-11, Awsw, mò 5)

jn nwnk gurmuiK abry gur sbdI hamY CutIAw ]1] (776-16, sUhI, mò 4)

jn nwnk gurmuiK abry jip hir hir prmwnwdu ]1] (301-6, gaVI, mò 4)

jn nwnk gurmuiK jgqu qirAo ]8]1]13] (241-13, gaVI, mò 5)

jn nwnk gurmuiK jo n{ KylY so ijix bwjI Gir AweAw ]4]1]19] (1185-15, bszqu ihzfol, mò 5)

jn nwnk gurmuiK iDAweAw myrI ijzduVIE hir hwj{ ndrI AweLEy rwm ]1] (541-8, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk gurmuiK prgtu hoe ]4]1]53] (365-18, Awsw, mò 4)

jn nwnk gurmuiK prgtu hoe ]4]2] (12-2, Awsw, mò 4)

jn nwnk CUtY gur prgws ]4]14]34] (162-5, gaVI guAwryrI, mò 3)

jn nwnk jgu jwinAo imiQAw rihAo rwm srnweL ]2]2] (219-7, gaVI, mò 9)

jn nwnk ijs dy Eih clq hih so jIva dyvxhw{ ]2] (951-1, rwmklI, mò 3)

jn nwnk ijs dY msqik Bwgu Duir iliKAw so isKu gu} pih AwvY ] (960-12, rwmklI, mò 5)

jn nwnk ijn ka øpw BeL iqn syivAw isrjxhw{ ]2] (313-5, gaVI, mò 4)

jn nwnk jogI hoAw AsiQ{ ]4] (886-16, rwmklI, mò 5)

jn nwnk qwrhu ndir inhwlI ]4]3] (1134-13, BYra, mò 4)

jn nwnk iqsu bilhwrxY jo Awip jpY Avrw nwmu jpwE ]2] (140-5, mwJ, mò 4)

jn nwnk iqn ka vwirAw ijn jipAw isrjxhw{ ]1] (302-12, gaVI, mò 4)

jn nwnk iqn kY bil bil jweLEy ijh Git prgtIAwE ]4]2]15] (1139-8, BYra, mò 5)

jn nwnk qy muK ajly ijn hir suixAw min Bwe ]1] (1316-11, kwnVw, mò 4)

jn nwnk qy muK ajly iqqu scY drbwir ]1] (1314-7, kwnVw, mò 4)

jn nwnk drsnu dyhu murwir ]4]1] (1338-2, pRBwqI ibBws, mò 5)

jn nwnk dws dws ko krIAhu myrw mUzfu swD pgw hyiT {lsI ry ]2]4]37] (536-1, dyvgzDwrI mò 5)

jn nwnk dwsu khIAqu hY qumérw ha bil bil sd bil jws ]2]1]33] (1304-10, kwnVw, mò 5)

jn nwnk dwsin dwsu khIAq hY moih krhu øpw Twkêr ApunI ]4]28]114] (827-5, iblwvlu, mò 5)

jn nwnk dIn srin AweAo pRB sBu lyKw rKhu aTweL ]4]3] (609-9, soriT, mò 5)

jn nwnk dUjI lwv clweL Anhd sbd vjwE ]2] (774-5, sUhI, mò 4)

jn nwnk Dzin suhwgix sweL ijsu szig Bqw{ vszdw ]3] (704-3, jYqsrI, mò 5)

jn nwnk nwim ivgisAw hir hir ilv lweL rwm ]3] (845-9, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk nwmu ADw{ hY hir nwim smweL rwm ]2] (845-7, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk nwmu ADw{ tyk hY hir nwmy hI suKu mzfw hy ]4]4] (13-13, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk nwmu ADw{ tyk hY hir nwmy hI suKu mzfw hy ]4]8]22]60] (171-11, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk nwmu ADw{ tyk hY ibnu nwvY Av{ n koe jIa ] (447-18, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu ArwiD qU iqsu ApiV ko n skwhI ] (309-3, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu ArwiDAw Awip qirAw sBu jgqu qrweAw ]1] (304-11, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu ArwiDAw gur kY hyiq ipAwir ]39] (1417-14, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jn nwnk nwmu AwrwiDAw AwrwiD hir imilAw ]1] (450-8, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu slwih qU scu scy syvw qyrI hoiq ]16] (310-1, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu slwih qU jnm mrx duKu jwe ]1] (313-11, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu slwih qU nwmy bilhwrI rwm ]4]2]4] (845-12, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk nwmu slwih qU ibnu nwvY pic pic mueAw ]3] (776-11, sUhI, mò 4)

jn nwnk nwmu slwih qU luif luif drgih vzöu ]1] (1318-5, kwnVw, mò 4)

jn nwnk nwmu slwihAw bhuiV n min qin Bzgu ]2] (854-19, iblwvlu, mò 3)

jn nwnk nwmu slwihAw bhuiV n min qin Bzgu ]3] (1421-16, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

jn nwnk nwmu gu} qy pweAw Duir msqik Bwgu ilKyrw ]4]1] (711-9, tofI, mò 4)

jn nwnk nwmu jphu Bv Kzfnu suiK shjy rYix ivhwxI hy ]8] (1070-16, mw}, mò 4)

jn nwnk nwmu dIbwxu hY hir qwxu sqwxy ]1] (450-17, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAwe qU siB iklivK kty qwsu ]2] (302-14, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAwe qU siB iklivK kwtu ]22]1] suDu (517-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

jn nwnk nwmu iDAwe qU hir hliq pliq CofwesI ]1] (310-14, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAwe qU jip hir hir nwim suKu hoeAw ]1] (309-15, gaVI, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw hir Aziq sKweL hoe ]1] (81-18, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw hir rKxhwrw ]3] (451-12, Awsw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw gur bcin jipAo min cIiq ]1] (1317-1, kwnVw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw gurmuiK suKu pweL ]15] (648-10, soriT, mò 3)

jn nwnk nwmu iDAweAw gurmuiK Dnvzqw ]20] (650-10, soriT, mò 3)

jn nwnk nwmu iDAweAw myrI ijzduVIE jmkzk{ nyiV n AwvY rwm ]2] (540-17, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw myrI ijzduVIE Duir msqik hir iliK Cfw rwm ]4]5] (541-4, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw rzig rqVw hir rzig riq ]5] (82-14, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnk nwmu iDAweAw ] (624-6, soriT, mò 5)

jn nwnk nwmu iDAweAw ] (626-13, soriT, mò 5)

jn nwnk nwmu iDAweAw ] (627-18, soriT, mò 5)

jn nwnk nwmu iDAwvY ]4]19]83] (629-7, soriT, mò 5)

jn nwnk nwmu pirAo gur cylw gur rwKhu lwj jn ky ]4]1] (731-12, sUhI, mò 4)

jn nwnk nwmu imlY suKu pwvY hm nwm ivthu sd GumGw ]4]2] (731-18, sUhI, mò 4)

jn nwnk inrbwx pdu pweAw hir aqmu hir pdu czgw ]2] (575-11, vfhzsu, mò 4)

jn nwnk inrbwx pdu pweAw imil swDU hir gux gweLEy ]4]4]6] (1179-11, bszqu ihzfol, mò 4)

jn nwnk pRB ikrpw DwrI mY siqgur Aot ghyhI ]4]4] (609-14, soriT, mò 5)

jn nwnk pRB kI srxweL iqsu ibnu Av{ n koeL ]3] (782-2, sUhI, mò 5)

jn nwnk pRB dyhu mqI Cif Awsw inq suiK saidAw ]2] (776-18, sUhI, mò 4)

jn nwnk pRB BE deAwlw sbL klw bix AweL ]1] (781-15, sUhI, mò 5)

jn nwnk pRiB ikrpw DwrI qa mn mih hir rsu GUtw ]2]9]32] (1210-16, swrzg, mò 5)

jn nwnk pRBu sdw iDAwe ]4]2] (737-3, sUhI, mò 5)

jn nwnk pãa pRIqmu QIAw ]2]1]23] (1272-1, mlwr, mò 5)

jn nwnk pRIiq swD pg cwty ]4]3]41] (164-14, gaVI guAwryrI, mò 4)

jn nwnk pRIiq qãpiq gu{ swcw ]4]4]42] (164-19, gaVI guAwryrI, mò 4)

jn nwnk pRIiq lgI pg swD gur imil swDU pwKwxu hirAo mnu mUVw ]4]6] (698-8, jYqsrI, mò 4)

jn nwnk pRyim rqNnw ]4]1]27]65] (173-6, gaVI mwJ, mò 4)

jn nwnk pweAw Agm }pu Anq n kwhU jwe ]1] (958-9, rwmklI, mò 5)

jn nwnk pweAw hY gurmiq hir dyhu drsu min cwa ]4]1] (1202-17, swrzg, mò 5)

jn nwnk ipAws crn kmlné kI pyiK drsu suAwmI suK swro ]2]7]123] (829-4, iblwvlu, mò 5)

jn nwnk ipr Dn imil suKu pweAw ]4]4] (737-15, sUhI, mò 5)

jn nwnk pUirAVI min Awsw jIa ]4]5]31]69] (175-8, gaVI mwJ, mò 4)

jn nwnk bil bil sd bil jweLEy qyrw Azqu n pwrwvirAw ]4]1] (495-7, gUjrI, mò 5)

jn nwnk bil bil sd bil jweLEy qyrw Azqu n pwrwvirAw ]4]5] (10-14, gUjrI, mò 5)

jn nwnk bilhwrI gur Awpxy ivthu ijin BRim Bulw mwrig pweAw ]1] (513-7, gUjrI kI vwr, mò 3)

jn nwnk ibnu Awpw cInY imtY n BRm kI kweL ]2]1] (684-16, DnwsrI, mò 9)

jn nwnk BE inhwlu pRB kI pwiKAw ]20] (594-10, vfhzsu, mò 1)

jn nwnk Bgvzq Bjn ibnu suKu supnY BI nwhI ]2]2] (1231-14, swrzg, mò 9)

jn nwnk Bgvzq Bjn ibnu ibrQw jnmu gvweAo ]2]1] (703-1, jYqsrI, mò 9)

jn nwnk min Andu BeAw hY myrI ijzduVIE Anhq sbd vjwE rwm ]2] (538-4, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk min qin Andu BeAw hY guir mzõu dIAo hir Bzöu ]4]5]7]12]18]7]37] (1179-18, bszqu ihzfol, mò 4)

jn nwnk mY nwih ko@ gunu rwiK lyhu srnweL ]2]6] (632-16, soriT, mò 9)

jn nwnk rsu Amãqu pIAw sB lwQI BUK iqKwt ]4]6] (986-6, mwlI gaVw, mò 4)

jn nwnk lDw rqnu Amolu ApwrIAw ] (241-5, gaVI mwJ, mò 5)

jn nwnik Aqutu Dnu pweAw hir nwmw hir Dnu mwlu ]2] (1315-2, kwnVw, mò 4)

jn nwnik hir nwm Dnu lidAw sdw vyprvwhu ]7] (852-9, iblwvlu, mò 3)

jn nwnik hir pRBu buiJAw gur siqgur kY prswid ]2] (957-5, rwmklI, mò 5)

jn nwnik kmlu prgwisAw min hir hir vuTVw hy ]4] (82-10, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnik gu{ pUrw pweAw min ihrdY nwmu lKwe jIa ] (446-4, Awsw, mò 4)

jn nwnik bRHÌu pCwixAw hir kIriq kmL kmwa ]2] (82-3, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnkê sdw kêrbwxu iqn jo cwlih siqgur Bwe ]22] (1415-8, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jn nwnkê srix peAw hir duAwrY hir BwvY lwj rKwedw ]16]1]5] (1076-14, mw}, mò 5)

jn nwnkê ismrY AzqrjwmI ]2]3]57] (684-9, DnwsrI, mò 5)

jn nwnkê hir hir hoeAw hir hir min vuTw ]4]12]19] (451-4, Awsw, mò 4)

jn nwnkê hir kw dwsu hY gur siqgur ky gul goly ]30] (1424-18, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

jn nwnkê hir kY Azik smwvY ]4]16] (375-7, Awsw, mò 5)

jn nwnkê hwit ivhwiJAw hir gulm gulwmI ]4]6]12]50] (167-19, gaVI bYrwgix, mò 4)

jn nwnkê iqs ky crn pKwlY jo hir jnu nIcu jwiq syvkwxu ]4]4] (861-10, goùf, mò 4)

jn nwnkê iqsu bilhwrxY jo siqgur lwgy pwe ]23] (1415-13, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jn nwnkê iqn ky crn pKwrY jo hir crnI jnu lwgw ]4]4] (985-12, mwlI gaVw, mò 4)

jn nwnkê qãpqY gwe gux hir drsnu dyhu suBwe ]3] (1250-16, swrzg, mò 4)

jn nwnkê dwsu dws dwsn ko pRB krhu øpw rwKhu jn swQ ]4]6] (1296-9, kwnVw, mò 4)

jn nwnkê dyiK ivgisAw hir kI vifAweL ]2] (316-8, gaVI, mò 4)

jn nwnkê nwa lE qW jIvY ibnu nwvY iKnu mir jweAw ]28] (1424-14, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

jn nwnkê nwmu lE qw jIvY ibnu nwvY iKnu mir jweAw ]2] (87-2, isrIrwgu, mò 3)

jn nwnkê boly bRHÌ bIcw{ ] (370-17, Awsw, mò 5)

jn nwnkê mzgY DUiV iqn ha sd kêrbwxY jwa ]27] (1416-3, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jn nwnkê mzgY DUiV iqn ijn siqgu{ pweAw ]4]4]18]38] (163-16, gaVI bYrwgix, mò 3)

jn nwnko srxwgqI dyhu gurmqI Bju rwm rwm rwm ]2]3]9] (1297-7, kwnVw, mò 4)

jn nwmY qqu pCwinAw ]3]3] (657-14, soriT, Bgq nwmdyv jI)

jn inrvYr inzdk AhzkwrI ] (869-15, goùf, mò 5)

jn pg ryxu vfBwgI pwvY ]3] (164-8, gaVI guAwryrI, mò 4)

jn pwrbRHÌ jw kI inmLl mihmw jn ky crn qIQL koit gzgw ] (828-10, iblwvlu, mò 5)

jn ipsr pdr ibrwdrW ks nys dsqzgIr ] (721-6, iqlzg, mò 1)

jn bolih Amãq bwxI ] (626-2, soriT, mò 5)

jn Bgqn ko kho n mwno kIAo Apno peLhY ]2] (524-11, gUjrI, Bgq kbIr jI)

jn Bl mwnih inzdk vykwrI ] (869-16, goùf, mò 5)

jn rivdws rwm rzig rwqw ] (487-4, Awsw, Bgq rivdws jI)

jn lwvhu icqu hir nwm isa Aziq hoe sKweL ] (648-10, soriT, mò 3)

jin nwnik nwmu iDAweAw gurmuiK prgws ]4]3]9]47] (166-13, gaVI guAwryrI, mò 4)

jnu khY nwnkê siqguir imlweAw hir pweAVw Gir AwE ]4]1] (542-14, ibhwgVw, mò 5)

jnu khY nwnkê suxhu szqhu hir Bgiq goivzd czgIAw ]1] (576-2, vfhzsu, mò 4)

jnu khY nwnkê imil swDszgiq hir hir nwmu pUjyhw ]3] (542-10, ibhwgVw, mò 5)

jnu khY nwnkê mukqu hoAw hir hir nwmu ArwDy ]2] (542-6, ibhwgVw, mò 5)

jnu khY nwnkê lwv pihlI AwrMBu kwju rcweAw ]1] (774-1, sUhI, mò 4)

jnu DNnw lyvY mzgI ]2]4] (695-19, DnwsrI, Bgq DNnw jI)

jnu nwnk vifAweL AwKY hir krqy kI ijs no iqlu n qmwE ]15] (554-12, ibhwgVw, mò 3)

jnu nwnkê Anidnu hir gux gwvY imil siqgur gur vycolI ]4]1]15]53] (169-3, gaVI pUrbI, mò 4)

jnu nwnkê shij imlweAw hir ris hir DRwpY rwm ]2] (844-16, iblwvlu, mò 4)

jnu nwnkê srxwgqI hir nwim qrweAw ]4]8]15] (449-7, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê srxwgqI ija BwvY iqvY Cfwe ]8]1]9] (234-2, gaVI bYrwgix, mò 3)

jnu nwnkê srin duAwir hir lwj rKwvihgy ]4]6] (1321-6, kilAwn, mò 4)

jnu nwnkê swlwih n rjY quDu krqy qU hir suKdwqw vfnu ]10] (552-13, ibhwgVw, mò 3)

jnu nwnkê hir hir imly BE glqwn hwl inhwl inhwl ]2]1]7] (977-12, nt nwrwen, mò 4)

jnu nwnkê hir hir hir hir bWCY hir dyvhu kir øpxy ]4]6] (977-6, nt, mò 4)

jnu nwnkê hir krqY Awip bih itikAw Awpy pYj rKY pRBu soeL ]3] (309-7, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY hir kI vifAweL ]4]2]8]46] (166-6, gaVI bYrwgix, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY hir dws pinhwro ]3] (450-3, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY hir dwsn kI hir pYj rKwE ]2] (308-7, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY hir pYj rKhu Bgvwn ]1] (652-8, soriT, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY kir ikrpw hir lwj rKwih ]1] (592-10, vfhzsu, mò 3)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY gur siqgur ky gol goly ]2] (642-17, soriT, mò 4)

jnu nwnkê hir kw dwsu hY rwKu pYj murwir ]4]1]31] (808-8, iblwvlu, mò 5)

jnu nwnkê hir dyiK suKu pwvY sB qn kI BUK trY ]4]3] (1263-17, mlwr, mò 4)

jnu nwnkê khY ivcwrw gurmuiK hir siq hir ]11] (646-19, soriT, mò 3)

jnu nwnkê gwvY dyiK hdUir ]4]3] (737-8, sUhI, mò 5)

jnu nwnkê gux gwvY krqy ky jI jo sBsY kw jwxoeL ]5]1] (11-13, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê gux gwvY krqy ky jI jo sBsY kw jwxoeL ]5]2] (348-17, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê gux gwvY bycwrw hir BwvY hir Qwe pwvY jIa ]5]1]7] (998-6, mw}, mò 4)

jnu nwnkê gux bolY krqy ky Bgqw no sdw rKdw AweAw ]2] (305-9, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê gu{ iqnéI pweAw ijn Duir ilKqu illwit ilKwsy ]1] (449-18, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê jIvY dyiK hir ek inmK GVI muiK lwgu ]1] (849-5, iblwvlu, mò 4)

jnu nwnkê jIvY nwmu lY hir dyvhu shij suBwe ]5]2]35] (26-19, isrIrwgu, mò 3)

jnu nwnkê qwirAo qwrx hrI ]4]2] (1134-8, BYra, mò 4)

jnu nwnkê iqsu pig lwvno ]2]1]7]4]6]7]17] (801-5, iblwvlu, mò 4)

jnu nwnkê iqsu bilhwrxY jo myry hir pRB BwvY ]15]1] suDu ] (1318-15, kwnVw, mò 4)

jnu nwnkê iqn ka Anidnu prsy jy øpw kry hir rwe ]4]1]8] (733-12, sUhI, mò 4)

jnu nwnkê iqn ka vwirAw sdw sdw kêrbwxI ]10] (726-1, iqlzg, mò 4)

jnu nwnkê dwsu hir kWiFAw hir pYj rKwE ]4]10]17] (450-5, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê dwsn dwsu hY jo siqgur lwgy pwe ]2] (1313-19, kwnVw, mò 4)

jnu nwnkê DUiV mzgY iqsu gurisK kI jo Awip jpY Avrh nwmu jpwvY ]2] (306-2, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê nwmu iDAwE gurmuiK gux gwedw ]5] (644-14, soriT, mò 3)

jnu nwnkê nwmu lE qW jIvY hir jpIEy hir ikrpw qy ]4]2]16]54] (169-9, gaVI pUrbI, mò 4)

jnu nwnkê nwmu lE qW jIvY ija cwqãkê jil pIEy qãpqwsI ]2]5]12] (1202-5, swrzg, mò 4)

jnu nwnkê pRB kI srnwe ]4]5] (1339-8, pRBwqI, mò 5)

jnu nwnkê boly gux bwxI gurbwxI hir nwim smweAw ]4]5] (494-5, gUjrI, mò 4)

jnu nwnkê boly caQI lwvY hir pweAw pRBu AivnwsI ]4]2] (774-12, sUhI, mò 4)

jnu nwnkê boly qIjI lwvY hir apjY min bYrwgu jIa ]3] (774-8, sUhI, mò 4)

jnu nwnkê bolY Amãq bwxI ] (96-11, mwJ, mò 4)

jnu nwnkê bolY scu nwmu scu scw sdw nvy ]21] (312-18, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê Bgqu dir quil bRHÌ smsir Ek jIh ikAw bKwnY ] (1385-11, svXy, mò 5)

jnu nwnkê Bgqu dir quil bRHÌ smsir Ek jIh ikAw bKwnY ] (1385-7, svXy, mò 5)

jnu nwnkê Bgqu dir quil bRHÌ smsir Ek jIh ikAw bKwnY ] (1386-1, svXy, mò 5)

jnu nwnkê Bgqu dir quil bRHÌ smsir Ek jIh ikAw bKwnY ] (1386-5, svXy, mò 5)

jnu nwnkê mzgY dwnu ekê dyhu drsu min ipAw{ ]2] (960-1, rwmklI, mò 5)

jnu nwnkê mzgY dwnu pRB hir nwmu ADwry ]2] (1318-7, kwnVw, mò 4)

jnu nwnkê mzgY DUiV iqn jo gur ky isK myry BweL ]2] (310-18, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê mwgY DUiV iqn jo gurisK imq ipAwry ]1] (307-19, gaVI, mò 4)

jnu nwnkê musik JkoilAw sBu jnmu Dnu DNnw ]1] (449-1, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê myil qyrw dws dswexu ]4]1] (1134-4, BYra, mò 4)

jnu nwnkê ryx swD pg mwgY hir hoe deAwlu idvwebw ]4]4] (697-14, jYqsrI, mò 4)

jnu nwnkê ryxu mzgY pg swDU min cUkw sogu ivjogu jIa ] (445-6, Awsw, mò 4)

jnu nwnkê lgw syv hir aDirAw sgl szsw{ ]2] (958-12, rwmklI, mò 5)

jnu nwmw shj smwinAw ]4]1] (657-4, soriT, Bgq nwmdyv jI)

jnu rwqw hir nwm kI syvw ] (265-1, gaVI suKmnI, mò 5)

jnu lwgw hir EkY nwe ] (292-17, gaVI suKmnI, mò 5)

jnk jnk bYTy iszGwsin na munI DUir lY lwvYgo ] (1309-10, kwnVw, mò 4)

jnk rwju brqweAw sqjugu AwlIxw ] (1407-6, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

jnkê soe ijin jwixAw anmin rQu DirAw ] (1398-8, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

jnin ipqw lok suq binqw koe n iks kI DirAw ] (10-11, gUjrI, mò 5)

jnin ipqw lok suq binqw koe n iks kI DirAw ] (495-4, gUjrI, mò 5)

jnnI kyry adr adk mih ipzfu kIAw ds duAwrw ] (488-3, Awsw, mò 5)

jnnI cIiq n rwKis qyqy ]1] (478-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

jnnI jwnq suqu bfw hoqu hY eqnw kê n jwnY ij idn idn AvD Gtqu hY ] (91-19, isrIrwgu, Bgq kbIr jI)

jnm kmL mlu aqrY mn qy jwe gumwnu ] (135-19, mwJ, mò 5)

jnm jnm kw aqrY Bw{ ]3] (895-18, rwmklI, mò 5)

jnm jnm kw szsw cUkw rqnu nwmu jb pweAw ] (1186-15, bszqu, mò 9)

jnm jnm kw soeAw jwgw ] (184-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgw ]1] (1148-1, BYra, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgu ] (892-13, rwmklI, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgu ]1] (891-5, rwmklI, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgY ] (1080-10, mw}, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgY ]3] (1144-1, BYra, mò 5)

jnm jnm kw soeAw jwgY ]3] (869-5, goùf, mò 5)

jnm jnm kw tUtw gwFY ] (290-2, gaVI suKmnI, mò 5)

jnm jnm kw tUtw gwFY ]2] (741-14, sUhI, mò 5)

jnm jnm kw tUtw gWFw ] (1348-18, pRBwqI, mò 5)

jnm jnm kw ibCuiVAw hovY iqné hir isa Awix imlwvY ]2] (748-5, sUhI, mò 5)

jnm jnm kw rogu gvweAw ] (108-1, mwJ, mò 5)

jnm jnm kw ivCuiVAw hir mylhu sjxu sYx ] (136-16, mwJ, mò 5)

jnm jnm kw ivCuiVAw imilAw ] (102-6, mwJ, mò 5)

jnm jnm kI esu mn ka mlu lwgI kwlw hoAw isAwhu ] (651-1, soriT, mò 3)

jnm jnm kI hamY mlu hra ]2] (239-17, gaVI, mò 5)

jnm jnm kI hamY mlu inksI hir Amãiq hir jil nIDy ]3] (1179-3, bszqu ihzfol, mò 4)

jnm jnm kI hamY mlu lwgI imil szgiq mlu lih jwvYgo ] (1309-2, kwnVw, mò 4)

jnm jnm kI durmiq mlu jwe ]1] (897-14, rwmklI, mò 5)

jnm jnm kI mlu aqrY gur DUVI nwpY ] (1097-4, mw}, mò 5)

jnm jnm kI mlu aqrY mn iczidAw pwvY ] (1318-13, kwnVw, mò 4)

jnm jnm kI mlu DovY prweL Awpxw kIqw pwvY ] (380-17, Awsw, mò 5)

jnm jnm kI mYlu aqwrY bzDn kwit hir szig imlwe ]1] rhwa ] (1149-2, BYra, mò 5)

jnm jnm kI mYlu imtwE ]1] (1138-7, BYra, mò 5)

jnm jnm kI mYlu imtwva ] (1080-3, mw}, mò 5)

jnm jnm ky kwty kwgr ]1] (487-3, Awsw, Bgq rivdws jI)

jnm jnm ky iklibK hrY ]1] (1300-13, kwnVw, mò 5)

jnm jnm ky iklibK gE ]3] (202-11, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky iklibK gE ]3] (865-5, goùf, mò 5)

jnm jnm ky iklibK jwih ] (289-1, gaVI suKmnI, mò 5)

jnm jnm ky iklibK jwvih ] (104-16, mwJ, mò 5)

jnm jnm ky iklibK duK aqry guir nwmu dIAo irnu lwQw ]1] (696-3, jYqsrI, mò 4)

jnm jnm ky iklibK duK kwty Awpy myil imlweL ] rhwa ] (602-1, soriT, mò 3)

jnm jnm ky iklibK nwsih AwgY drgh hoe Klws ]1] (1208-2, swrzg, mò 5)

jnm jnm ky iklibK nwsih koit mjn esnwnw ] (531-16, dyvgzDwrI mò 5)

jnm jnm ky iklibK lwQy ]3] (202-15, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK aqrih hir szq DUVI inq nwpY rwm ] (780-7, sUhI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK siB ihirAw ]2] (197-12, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK kwtY mjnu hir jn DUir ] (406-2, Awsw, mò 5)

jnm jnm ky iklivK gE ] (178-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK jwih ]1] (1143-16, BYra, mò 5)

jnm jnm ky iklivK jwhI ]3] (741-19, sUhI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK duK aqry hir hir nwim smweAw ] (445-1, Awsw, mò 4)

jnm jnm ky iklivK duK kwtih duibDw rqI n rweL ]3] (1155-8, BYra, mò 3)

jnm jnm ky iklivK duK Bwgy guir igAwn Azjnu nyõ dIq ] (673-5, DnwsrI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK nsy ]1] (197-4, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky iklivK Ba Bzjn gurmuiK Eko fITw ]1] rhwa ] (1234-1, swrzg, mò 3)

jnm jnm ky iklivK mlu BirAw imil szgiq kir pRB hnCy ]1] rhwa ] (1178-12, bszqu ihzfol, mò 4)

jnm jnm ky iklivK lwhW ]2] (742-10, sUhI, mò 5)

jnm jnm ky tUty gwFy ]3] (191-3, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky tUty gwFy ]3] (744-8, sUhI, mò 5)

jnm jnm ky tUty gWFy ] (1086-14, mw}, mò 5)

jnm jnm ky qyry pwp kty Aziq pmL pdu pwvhy ] (440-16, Awsw, mò 3)

jnm jnm ky dUK invwry ] (1137-9, BYra, mò 5)

jnm jnm ky dUK invwrY sUkw mnu swDwrY ] (618-2, soriT, mò 5)

jnm jnm ky pwp hry ]1] rhwa ] (865-15, goùf, mò 5)

jnm jnm ky pwp kmL ky kwtnhwrw lIjY ry ]1] (156-4, gaVI cyqI, mò 1)

jnm jnm ky pwp Koe kY Pêin bYkêziT isDwvY ]1] (901-18, rwmklI, mò 9)

jnm jnm ky ibKeL qum qwry sumiq szig qumwrY pweL ] (1217-3, swrzg, mò 5)

jnm jnm ky ibCury myly ]1] rhwa ] (191-13, gaVI, mò 5)

jnm jnm ky BUl cUk hm Ab AwE pRB srngy ] (976-8, nt, mò 4)

jnm jnm ky BY moh invwry ] (742-15, sUhI, mò 5)

jnm jnm ky mhw prwCq drsnu Byit imtwihAo ] (1303-3, kwnVw, mò 5)

jnm jnm ky imty ibqwl ]5] (1349-1, pRBwqI, mò 5)

jnm jnm ky lwgy ibKu morcw lig szgiq swD svwrI ] (666-17, DnwsrI, mò 4)

jnm jnm ky ivCuVy jn myly nwnk shij suBwE ]3] (773-12, sUhI, mò 4)

jnm jnm cUky BY Bwry durqu ibnwisAo Brmu bIAo ]1] (382-15, Awsw, mò 5)

jnm jnm ibKwd ibnsy rwiK lIny Awip ] (1341-10, pRBwqI ibBws, mò 5)

jnm jnm Brmq iPirAo imitAo n jm ko õwsu ] (1428-4, slok, mò 9)

jnm doK pry myry pwCY Ab pkry inhclu swDU pwe ] (373-4, Awsw, mò 5)

jnm pdwrQu jIqIEy jip hir bYrwg{ ] (1318-9, kwnVw, mò 4)

jnm Bvzqy nrik pVzqy iqné ky kêl aDwry ]2] (406-13, Awsw, mò 5)

jnm mrx Anyk bIqy pãA szg ibnu kCu nh gqy ] (462-1, Awsw, mò 5)

jnm mrx sB imtI apwiD ] (865-16, goùf, mò 5)

jnm mrx siB dUK invwry jip hir hir Ba nhI kwl kw ]3] (1084-17, mw}, mò 5)

jnm mrx hamY duKu pweAw ] (1038-4, mw}, mò 1)

jnm mrx kw shsw cUkw bwhuiV kqhu n DweL ]7] (915-15, rwmklI, mò 5)

jnm mrx kw duKu geAw iPir pvY n PI{ ] (789-2, sUhI, mò 1)

jnm mrx kw duKu Gxo inq shsw doeL ]1] (422-8, Awsw, mò 1)

jnm mrx kw dUKu invwrY ]2] (388-6, Awsw, mò 5)

jnm mrx kw Ba geAw Bwa Bgiq gopwl ] (45-16, isrIrwgu, mò 5)

jnm mrx kI ktIEy PwsI swcI drgh kw nIswnu ]1] (824-4, iblwvlu, mò 5)

jnm mrx kI cUkI kwix ] (899-16, rwmklI, mò 5)

jnm mrx kI join n BivAw ] (1071-18, mw}, mò 5)

jnm mrx kI õws imtwe ]3] (190-3, gaVI, mò 5)

jnm mrx kI mlu ktIEy gur drsnu dyiK inhwl ]2] (45-16, isrIrwgu, mò 5)

jnm mrx kI imtvI fzJw ] (1080-14, mw}, mò 5)

jnm mrx kI imtI jm õws ] (1148-4, BYra, mò 5)

jnm mrx ko cUko shsw swDszgiq drswrI ]3] (207-2, gaVI, mò 5)

jnm mrx iqh mUly nwhI ]3] (203-16, gaVI bYrwgix, mò 5)

jnm mrx qy hovq Cot ]1] rhwa ] (198-8, gaVI, mò 5)

jnm mrx qy rhq nwrwex ]1] rhwa ] (1136-3, BYra, mò 5)

jnm mrx duhhU qy CUtih Bvjlu jgqu qrwex ]1] (714-2, tofI, mò 5)

jnm mrx duhhU mih nwhI jn prapkwrI AwE ] (749-3, sUhI, mò 5)

jnm mrx duK kwitAw suK kw Qwnu pweAw ] (814-3, iblwvlu, mò 5)

jnm mrx duK kwl ismrq imit jwveL ] (399-6, Awsw, mò 5)

jnm mrx duK iKn mih ibnsy hir pweAw pRBu AibnwsI ] (1116-5, quKwrI, mò 4)

jnm mrx duK myit imlwE ]2] (866-10, goùf, mò 5)

jnm mrx duK myitAw jip nwmu murwry ] (422-15, Awsw, mò 1)

jnm mrx duKu ktIEy scy rhY smwe ] (849-14, iblwvlu, mò 3)

jnm mrx duKu ktIEy ipAwry jb BytY hir rwe ]1] (431-17, Awsw, mò 5)

jnm mrx duKu kwtIEy ipAwry cUkY jm kI kwxy ] (802-14, iblwvlu, mò 5)
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương