Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang82/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   160

jig mrxu n BweAw inq Awpu lukweAw mq jmu pkrY lY jwe jIa ]2] (447-10, Awsw, mò 4)

jgu apjY ibnsY piq Koe ] (413-3, Awsw, mò 1)

jgu apjY ibnsY ibnis ibnwsY lig gurmuiK AsiQ{ hoe jIa ] (447-15, Awsw, mò 4)

jgu apjY ibnsY ibnis ibnwsY lig gurmuiK AsiQ{ hoe jIa ]4]6]13] (447-19, Awsw, mò 4)

jgu Eysw moih gurih idKweAo qa srix pirAo qij grbsUAw ] (206-16, gaVI, mò 5)

jgu supnw bwjI bnI iKn mih Kylu Kylwe ] (18-8, isrIrwgu, mò 1)

jgu sUqw mir AwvY jwe ] (904-7, rwmklI, mò 1)

jgu k@Aw nwmu nhI cIiq ] (1187-7, bszqu, mò 1)

jgu k@Aw muiK cuzc igAwnu ] (832-14, iblwvlu, mò 3)

jgu krVw mnmuKu gwvw{ ] (943-6, rwmklI, mò 1)

jgu KotO scu inrmlO gur sbdIz vIcwir ] (1331-7, pRBwqI, mò 1)

jgu ijqa siqgur pRmwix min Ekê iDAwXa ] (1397-10, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

jgu jIqa gur duAwir Kylih smq swir rQu anmin ilv rwiK inrzkwir ] (1391-4, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

jgu jIqo ho ho gur ikrpwiD ]1] rhwa ] (1304-6, kwnVw, mò 5)

jgu iqs kI CweAw ijsu bwpu n mweAw ] (1038-14, mw}, mò 1)

jgu qãA ijqu kwmix ihqkwrI ] (412-5, Awsw, mò 1)

jgu duKIAw suKIAw jnu koe ] (413-2, Awsw, mò 1)

jgu prboDih mVI bDwvih ] (903-6, rwmklI, mò 1)

jgu bzdI mukqy ha mwrI ] (413-1, Awsw, mò 1)

jgu ibnsq hm dyiKAw loBy Ahzkwrw ] (228-15, gaVI bYrwgix, mò 1)

jgu mYlw mYlo hoe jwe ] (664-14, DnwsrI, mò 3)

jgu moih bwDw bhuqI Awsw ] (412-4, Awsw, mò 1)

jgu rogI kh dyiK idKwa ] (1189-7, bszqu, mò 1)

jgu rogI BogI gux roe ] (413-3, Awsw, mò 1)

jgNnwQ siB jzõ apwE nik KInI sB nQhwry ] (981-11, nt, mò 4)

jgNnwQ isa gosit krY ]7] (974-16, rwmklI, Bgq byxI jI)

jgNnwQ jgjIvn mwDo ] (897-2, rwmklI, mò 5)

jgNnwQ jgdIs gusweL kir ikrpw swDu imlwvY ] (1178-8, bszqu ihzfol, mò 4)

jgNnwQ jgdIsr krqy AprMpr purKu Aqolu ] (1317-15, kwnVw, mò 4)

jgNnwQ jgdIsur krqy sB vsgiq hY hir kyrI ] (170-18, gaVI pUrbI, mò 4)

jgNnwiQ ikrpw pRiB DwrI miq gurmiq nwm bny ]1] rhwa ] (976-13, nt, mò 4)

jgNnwQu gopwlu muiK BxI ] (1082-18, mw}, mò 5)

jgjIvn AprMpr suAwmI jgdIsur purK ibDwqy ] (169-4, gaVI pUrbI, mò 4)

jgjIvn AibnwsI Twkêr Gt Gt vwsI hY szgw ]2] (1082-7, mw}, mò 5)

jgjIvn isa Awip icqu lwE ] (1173-8, bszqu, mò 3)

jgjIvn isa jIa smwnW ]2]1] (858-2, iblwvlu, Bgq nwmdyv jI)

jgjIvn jugiq n imlY kwe ]1] rhwa ] (1168-10, bszqu, mò 1)

jgjIvn dwqw jn syvk qyry iqn ky qY dUK invwry ]1] rhwa ] (796-16, iblwvlu, mò 3)

jgjIvn nwmu qumwrw ] (625-4, soriT, mò 5)

jgjIvn pRwn ADwrw ]1] rhwa ] (655-8, soriT, Bgq kbIr jI)

jgjIvn purKu swDszig pweAw ] (743-8, sUhI, mò 5)

jgjIvn purKu iqAwig kY mwxs szdI Aws ] (134-6, mwJ, mò 5)

jgjIvnu swcw Eko dwqw ] (1045-19, mw}, mò 3)

jgjIvnu syiv jug cwry jwqw ] (159-13, gaVI guAwryrI, mò 3)

jgjIvnu hir iDAwe qrxy ] (1135-14, BYra, mò 4)

jgjIvnu jgNnwQu jl Ql mih rihAw pUir bhu ibiD brnz ] (1402-8, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

jgjIvnu jgjIvnu dwqw gur myil smwxI rwm ] (572-18, vfhzsu, mò 4)

jgjIvnu dwqw Aziq sKweL ] (1154-15, BYra, mò 3)

jgjIvnu dwqw hir min rwqw shij imlY mylweAw ] (437-17, Awsw, mò 1)

jgjIvnu dwqw krim ibDwqw Awpy bKsy soeL ] (570-11, vfhzsu, mò 3)

jgjIvnu dwqw pweAw ] (622-12, soriT, mò 5)

jgjIvnu dwqw pweAw ]6] (466-10, Awsw, mò 1)

jgjIvnu dwqw purKu ibDwqw shij imly bnvwrI ] (1112-5, quKwrI, mò 1)

jgjIvnu iDAwe min hir ismrI ] (1134-7, BYra, mò 4)

jgq aDwrx syeL AwE jo jn drs ipAwsw ] (207-16, gaVI, mò 5)

jgq aDwrxu nv inDwnu Bgqh Bv qwrxu ] (1397-17, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

jgq aDwrxu nwmu siqgur quTY pweAa ] (1408-9, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

jgq aDwrn swD pRB iqné lwghu pwl ] (811-1, iblwvlu, mò 5)

jgq aDwrn nwm pãA qyrY ] (1304-13, kwnVw, mò 5)

jgq suK mwnu imiQAw JUTo sB swju hY ]1] rhwa ] (1352-4, jYjwvzqI, mò 9)

jgq pws qy lyqy dwnu ] (865-9, goùf, mò 5)

jgq ipqw myrY min BweAw ]3] (476-11, Awsw, Bgq kbIr jI)

jgq mY JUTI dyKI pRIiq ] (536-15, dyvgzDwrI mò 9)

jgqu aDwrn szq qumwry drsnu pyKq rhy AGwe ]2] (373-4, Awsw, mò 5)

jgqu apwe Kylu rcweAw ] (1031-9, mw}, mò 1)

jgqu apwe quDu DzDY lweAw BUzfI kwr kmweL ] (1155-10, BYra, mò 3)

jgqu AigAwnI AzDu hY dUjY Bwe kmL kmwe ] (593-7, vfhzsu, mò 3)

jgqu jlzdw ifTu mY hamY dUjY Bwe ] (651-10, soriT, mò 3)

jgqu jlzdw dyiK kY Bij pE srxweL ]1] rhwa ] (424-12, Awsw kwPI, mò 3)

jgqu jlzdw riK lY AwpxI ikrpw Dwir ] (853-11, iblwvlu, mò 3)

jgqu psU Ahz kwlu ksweL ] (932-3, rwmklI dKxI, mò 1)

jgqu iBKwrI iPrqu hY sB ko dwqw rwmu ] (1428-12, slok, mò 9)

jgqu musY Amãqu lutIEy mnmuK bUJ n pwe ] (1282-3, mlwr, mò 3)

jgdIs eLs guopwl mwDo gux goivzd vIcwrIEy ] (925-3, rwmklI, mò 5)

jgdIs syva mY Av{ n kwjw ] (798-10, iblwvlu, mò 3)

jgdIsur hir jIa Asur szGwry ] (1082-7, mw}, mò 5)

jgdIsur crn srn jo AwE qy jn Bv iniD pwir pry ] (1321-10, kilAwn BopwlI, mò 4)

jgn hom puNn qp pUjw dyh duKI inq dUK shY ] (1127-10, BYra, mò 1)

jgn krY bhu Bwr APwrI ] (224-14, gaVI, mò 1)

jij kwij prQwe suhweL ]1] rhwa ] (371-1, Awsw, mò 5)

jij kwij vIAwih suhwvY AoQY mwsu smwxw ] (1290-5, mlwr, mò 1)

jjw ja qn jIvq jrwvY ] (340-17, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jjw jwnY ha kCu hUAw ] (255-3, gaVI, mò 5)

jjY jwnu mzgq jnu jwcY lK carwsIh BIK BivAw ] (433-2, Awsw, mò 1)

jjY joiq ihir leL qyrI mUVy Aziq geAw pCuqwvihgw ] (434-18, Awsw, mò 3)

jtw Dwir Dwir jogI mUE qyrI giq enih n pweL ]2] (654-7, soriT, Bgq kbIr jI)

jtw ibkt ibkrwl s}pI }pu n ryiKAw kweL hy ]5] (1021-16, mw}, mò 1)

jtw Bsm lypn kIAw khw guPw mih bwsu ] (1103-7, mw}, Bgq kbIr jI)

jtw muktu qin Bsm lgweL bsõ Coif qin ngnu BeAw ] (1127-15, BYra, mò 1)

jtwDwir ikAw kmwvY jogu ] (1169-5, bszqu, mò 3)

jxI lKwvhu Aszq pwpI six ]3] (486-13, Awsw, Bgq rivdws jI)

jq kq qumé BrpUr hhu myry dIn deAwlI ]3] (811-7, iblwvlu, mò 5)

jq kq dyKa Awip deAwl ] (887-10, rwmklI, mò 5)

jq kq dyKa qq qq qum hI moih ehu ibsuAwsu hoe AweAo ] (205-8, gaVI, mò 5)

jq kq dyKa qq rihAw smwe ] (193-15, gaVI, mò 5)

jq kq dyKa qum pRiqpwl ]1] rhwa ] (914-13, rwmklI, mò 5)

jq kq dyKa qyrw vwsw ] (1157-2, BYra, mò 5)

jq kq dyKa qyrI srxw ] (1023-9, mw}, mò 1)

jq kq dyKIEy qq qq qohI ] (913-17, rwmklI, mò 5)

jq kq pUir rihAo prmys{ kq AwvY kq jweL ]2] (615-8, soriT, mò 5)

jq kq pyKa EkY AohI ] (387-16, Awsw, mò 5)

jq kq pyKa swDU srxw ] (563-13, vfhzsu, mò 5)

jq kq pyKa hir szig shweL ]1] (742-5, sUhI, mò 5)

jq kq pyKa qq qq swQY ] (535-13, dyvgzDwrI mò 5)

jq kq pyKa qq qq soe ] (1150-16, BYra, mò 5)

jq kq pyKa qumrI srnw ]1] (1303-6, kwnVw, mò 5)

jq kq pyKa qyrI srxw ] (1149-14, BYra, mò 5)

jq kq pyKa pRB suK swgr ] (1080-12, mw}, mò 5)

jq kqh qqh Üãstz srg mrq ÈXwl lokh ] (1357-4, shsøqI, mò 5)

jq kqw qq pyKIEy hir purK piq pRDwn ] (1322-6, kilAwn, mò 5)

jq jq jweLEy qq ÜãstwE ]1] rhwa ] (803-11, iblwvlu, mò 5)

jq jq dyKa qq qq qum hI Av{ n duqIAw gweAw ]3] (1040-17, mw}, mò 1)

jq jq dyKa bhuir n pyKa szig mweAw lptwnw ]1] rhwa ] (338-9, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jq dyKa qq duK kI rwsI ] (710-17, jYqsrI, Bgq rivdws jI)

jq pyKa qq AzqrjwmI ]3] (331-8, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

jiq jwq jwq jwq sdw sdw sdw sdw kwl heL ]1] (1308-3, kwnVw, mò 5)

jiq piq scu scw scu soeL hamY mwir imlwedw ]9] (1061-6, mw}, mò 3)

jiq myrI piq myrI Dnu hir nwmu ] (742-5, sUhI, mò 5)

jqu szjm qIQL Aonw jugw kw Drmu hY kil mih kIriq hir nwmw ]2] (797-18, iblwvlu, mò 3)

jqu squ szjmu scu sucIqu ] (903-17, rwmklI, mò 1)

jqu squ szjmu scu kmwvY guir pUrY nwmu iDAwvixAw ]3] (129-10, mwJ, mò 3)

jqu squ szjmu srix murwrI ] (1037-9, mw}, mò 1)

jqu squ szjmu swcu ÜãVweAw swc sbid ris lIxw ]1] (907-5, rwmklI dKxI, mò 1)

jqu squ szjmu sIlu n rwiKAw pRyq ipzjr mih kwstu BeAw ] (906-10, rwmklI, mò 1)

jqu squ szjmu kQih igAwnw ] (1043-12, mw}, mò 1)

jqu squ szjmu kmL kmwvY ibnu gur giq nhI pweL ] (571-16, vfhzsu, mò 3)

jqu squ szjmu ij scu kmwvY ] (1067-14, mw}, mò 3)

jqu squ szjmu nwmu hY ivxu nwvY inrmlu n hoe ] (33-5, isrIrwgu, mò 3)

jqu squ szjmu irdY smwE ] (686-2, DnwsrI, mò 1)

jqu squ cwvl deAw kxk kir pRwpiq pwqI Dwnu ] (1329-8, pRBwqI, mò 1)

jqu squ qpu pivqu srIrw hir hir mzin vswE ] (31-6, isrIrwgu, mò 3)

jqu squ qIrQu mjnu nwim ] (153-12, gaVI, mò 1)

jqu pwhwrw DIrju suinAw{ ] (8-8, jpu, mò 1)

jqn kra arJwe pryvY ]1] rhwa ] (371-7, Awsw, mò 5)

jqn kra ehu mnu nhI DIrY ko@ hY ry szqu imlweL ]1] (1207-1, swrzg, mò 5)

jqn krY qa BI sur Bzg ] (267-16, gaVI suKmnI, mò 5)

jqn krY ibzdu ikvY n rhweL ] (906-1, rwmklI, mò 1)

jqn krY mwnuK fhkwvY Aohu AzqrjwmI jwnY ] (680-3, DnwsrI, mò 5)

jqn jqn Aink apwv ry qa imilAo ja ikrpweL ] (1307-12, kwnVw, mò 5)

jqn bhuq suK ky kIE duK ko kIAo n koe ] (1428-11, slok, mò 9)

jqn bhuqu mY kir rihAo imitAo n mn ko mwnu ] (1428-5, slok, mò 9)

jqn BWqn qpn BRmn Aink kQn kQqy nhI Qwh pweL Twa ] (1306-1, kwnVw, mò 5)

jqn mweAw ky kwim n AwE ] (1312-2, kwnVw, mò 5)

jõ jwa qq bITlu BYlw ] (485-8, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

jqI sqI szqoKI Awpy Awpy kwr kmweL hy ]1] (1021-11, mw}, mò 1)

jqI sqI szqoKI iDAweAw muiK ezdàwidk rivAw ] (995-12, mw}, mò 4)

jqI sqI szinAwsIAw siB kwlY vwsI ] (1100-17, mw}, mò 5)

jqI sqI kh rwKih pwa ]1] (349-18, Awsw, mò 1)

jqI sqI kyqy bnvwsI Azqu n koeL pwedw ]3] (1034-12, mw}, mò 1)

jqI sqI pRBu inrmlw myry hir Bgvzqw ] (1095-14, mw}, mò 5)

jqI sdwvih jugiq n jwxih Cif bhih Gr bw{ ] (469-3, Awsw, mò 1)

jQ kQ rmxz srxz srbõ jIAxh ] (1361-3, gwQw, mò 5)

jdhu Awpy Qwtu kIAw bih krqY qdhu puiC n syvkê bIAw ] (551-6, ibhwgVw, mò 4)

jdhu sIAw vIAwhIAw lwVy sohin pwis ] (417-4, Awsw, mò 1)

jn abry inzdk nrik pweAw ]6] (869-16, goùf, mò 5)

jn @pir ikrpw pRiB DwrI imil siqgur pwir prw ]1] rhwa ] (799-13, iblwvlu, mò 4)

jn @pir pRB BE deAwl ] (183-19, gaVI guAwryrI, mò 5)

jn Apny kY hir min bsY ]3] (1146-5, BYra, mò 5)

jn Awvn kw ehY suAwa ] (295-1, gaVI suKmnI, mò 5)

jn szig rwqy idnsu rwqy ek inmK mnhu n vIsrY ] (1278-4, mlwr, mò 5)

jn ka Awip AnugRhu kIAw hir AzgIkw{ kry ] (995-9, mw}, mò 4)

jn ka øpw krhu jgjIvn jn nwnk pYj svwrI ]4]1] (667-1, DnwsrI, mò 4)

jn ka øpw krhu mDsUdn hir dyvhu nwmu jpweAw ] (1319-9, kilAwn, mò 4)

jn ka jnu imil soBw pwvY gux mih gux prgwsw ] (1191-17, bszqu ihzfol, mò 4)

jn ka dUiK pcY duKu hoeL ]9] (225-2, gaVI, mò 1)

jn ka nwmu vfweL soB ] (680-8, DnwsrI, mò 5)

jn ka phuic n skis koe ]3] (1183-15, bszqu, mò 5)

jn ka pRB Apny kw qwxu ] (677-10, DnwsrI, mò 5)

jn ka pRBu hoeAo deAwlu ] (289-16, gaVI suKmnI, mò 5)

jn ka pRIiq lgI gur syqI ija ckvI dyiK sUrIjY ] (1326-3, kilAwn, mò 4)

jn ka rwm nwmu AwDwrw hir nwmu jpq hir nwmy sohY ]2] (492-18, gUjrI, mò 4)

jn kbIr ka inzdw sw{ ] (339-6, gaVI, Bgq kbIr jI)

jn kw Awip shweL hoAw inzdk Bwgy hwir ] (674-15, DnwsrI, mò 5)

jn kw szgu pweLEy vfBwgI nwnk szqn kY kêrbwn ]2]41]64] (1217-1, swrzg, mò 5)

jn kw sPl drsu fITw ] (898-11, rwmklI, mò 5)

jn kw syvkê so vfBwgI ] (285-4, gaVI suKmnI, mò 5)

jn kw drsu bWCY idn rwqI hoe punIq DmL rwe jwm ]1] (1151-9, BYra, mò 5)

jn kw nwmu ADw{ hY pRB srxI pwih ] (812-18, iblwvlu, mò 5)

jn kw rKvwlw Awip soe ] (1183-15, bszqu, mò 5)

jn kw rwKw Awip suAwmI bymuK ka Awe phUcI mIc ]1] rhwa ] (1224-16, swrzg, mò 5)

jn kw rwKw soeL ]3] (896-11, rwmklI, mò 5)

jn kI asqiq hY rwm nwmw dh idis soBw pweL ] (1191-16, bszqu ihzfol, mò 4)

jn kI apmw quJih vfeLAw ]1] rhwa ] (166-1, gaVI bYrwgix, mò 4)

jn kI syvw @qm kwmw ]2] (164-7, gaVI guAwryrI, mò 4)

jn kI kInI Awip shwe ] (202-1, gaVI, mò 5)

jn kI kInI pwrbRhim swr ] (683-4, DnwsrI, mò 5)

jn kI thl sMBwKnu jn isa @Tnu bYTnu jn kY szgw ] (828-9, iblwvlu, mò 5)

jn kI tyk Ek gopwl ] (184-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

jn kI tyk hir nwmu hir ibnu nwvY Tvr n Twa ] (1416-1, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jn kI tyk hir nwmu itkeLAw ] (834-14, iblwvlu, mò 4)

jn kI DUir kIAo mjnu nwnk jnm jnm ky hry klzgw ]2]4]120] (828-11, iblwvlu, mò 5)

jn kI DUir dyhu ikrpw iniD nwnk kY suKu EhI ]2]4]35] (680-2, DnwsrI, mò 5)

jn kI DUir mn mIT KtwnI ] (199-19, gaVI, mò 5)

jn kI inzdw krY n koe ] (869-14, goùf, mò 5)

jn kI pYj svwrI Awp ] (500-16, gUjrI, mò 5)

jn kI pYj rKI krqwry ]1] (201-7, gaVI, mò 5)

jn kI pYj rKY rwm nwmw pRihlwd aDwir qrwE ] (443-16, Awsw, mò 4)

jn kI BUK qyrw nwmu Ahw{ ] (743-15, sUhI, mò 5)

jn kI mihmw kQI n jwe ] (193-7, gaVI, mò 5)

jn kI mihmw kyqk brna jo pRB Apny Bwxy ] (748-6, sUhI, mò 5)

jn kI mihmw brin n swka Aoe @qm hir hir kyn ]3] (1295-1, kwnVw, mò 4)

jn ky sws sws hY jyqy hir ibrih pRBU hir bIDy ] (1179-1, bszqu ihzfol, mò 4)

jn ky crn vsih myrY hIArY szig punIqw dyhI ] (680-2, DnwsrI, mò 5)

jn ky qumé hir rwKy suAwmI qumé juig juig jn riKAw ] (1319-14, kilAwn, mò 4)

jn ky pUir mnorQ hir pRB hir nwmu dyvhu hir lzöu ] (1179-18, bszqu ihzfol, mò 4)

jn ky pUrn hoE kwm ] (682-8, DnwsrI, mò 5)

jn kY szig Ek ilv lwgI ] (285-4, gaVI suKmnI, mò 5)

jn kY szig iciq AwvY nwa ] (295-1, gaVI suKmnI, mò 5)

jn kY szig inhwlu pwpw mYlu Doe ] (519-6, gUjrI, mò 5)

jn kY ird Azqir pRBu suAwmI jn hir hir nwmu BjQeL ] (1320-10, kilAwn, mò 4)

jn ko pRBu szgy Asnyhu ] (1307-17, kwnVw, mò 5)

jn grIb ko jo{ n phucY khw kra rGurweAw ]1] (1161-15, BYra, mò 5)

jn cr rj muiK mwQY lwgI Awsw pUrn Anzq qrzgw ]1] (828-10, iblwvlu, mò 5)

jn crn kml isa lwgo mnw ]3] (198-13, gaVI, mò 5)

jn cwiK AGwxy hir hir Amãqu mITw rwm ] (577-18, vfhzsu, mò 5)

jn jipAo nwmu inrzjnu nrhir apdyis gu} hir pRIDy ] (1179-2, bszqu ihzfol, mò 4)

jn jIvnw sqszig ] (838-14, iblwvlu, mò 5)

jn õwih õwih srxwgqI myrI ijzduVIE gur nwnk hir rKvwly rwm ]3] (539-1, ibhwgVw, mò 4)

jn qyrw jsu gwvih hir hir pRB hir jipAo jgNnQeL ] (1320-12, kilAwn, mò 4)

jn dws nwmu iDAwvih sye ] (284-6, gaVI suKmnI, mò 5)

jn dyhu mqI apdysu ivchu Brmu jwe ] (1425-10, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

jn nwnk aqm pdu pweAw siqgur kI ilv lwe ]4]2]66] (40-11, isrIrwgu, mò 4)

jn nwnk air hir Amãqu Dwry ]4]2] (1172-16, bszqu, mò 3)

jn nwnk AoiV quhwrI pirAo AweAo srxwigAo ] (215-4, gaVI mwlw , mò 5)

jn nwnk Azgu kIAw pRiB krqY jw kY koit EysI dwswe ]2]12]21] (500-7, gUjrI, mò 5)

jn nwnk Aziq vwr nwmu ghxw ]4]18] (375-16, Awsw, mò 5)

jn nwnk Amãqu pIAw gurmqI Dnu DNnu Dnu DNnu DNnu gu} swbIs ]2]2]8] (1297-2, kwnVw, mò 4)

jn nwnk Anidnu nwmu jphu hir szqhu ehu CUtx kw swcw Brvwsw ]4]2] (860-13, goùf, mò 4)

jn nwnk Anidnu nwmu iDAweAw hir ismrq iklivK pwp geAw ]2] (307-9, gaVI, mò 4)

jn nwnk ApiV n swkY koe ]4]4]17] (1140-1, BYra, mò 5)

jn nwnk AlKu n lKIEy gurmuiK dyih idKwil ]1] (1318-11, kwnVw, mò 4)

jn nwnk Awip imlwE soeL hir imlsI Avr sB iqAwig Aohw hir BwnI ]2]5]11] (669-17, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk Awpy Awip sBu vrqY kir øpw Awip insqwry ]8]4] (982-15, nt, mò 4)

jn nwnk Awpy Awip sBu vrqY ija rwKY iqvY rhzdy ]4]6] (800-16, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk AwvY n jwvY koe ]4]3]16] (1139-14, BYra, mò 5)

jn nwnk Eysw hir syivAw Aziq lE CfweAw ]4]13]20] (451-14, Awsw, mò 4)

jn nwnk ehu Kylu kTnu hY iknhUz gurmuiK jwnw ]2]1] (219-4, gaVI, mò 9)

jn nwnk ekê ADw{ hir pRB eks qy giq piq ]2] (1315-17, kwnVw, mò 4)

jn nwnk eknw gu{ myil suKu dyvY eik Awpy viK kFY Tgvwly ]1] (305-4, gaVI, mò 4)

jn nwnk Ekê iDAweAw ] (625-13, soriT, mò 5)

jn nwnk szgiq swD hir mylhu hm swD jnw pg rwlI ]4]4] (667-19, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk shij smweL jIa ]5]1]166] (217-3, gaVI mwJ , mò 5)

jn nwnk scu ArwiDAw gurmuiK suKu pweL ]5] (851-8, iblwvlu, mò 3)

jn nwnk scy sic smwhir ]1] (965-5, rwmklI, mò 5)

jn nwnk siqgur jo imly myrI ijzduVIE iqn ky sB duK gvweAw rwm ]3] (539-13, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ iqnw imlweAonu ijn sd hI vrqY nwil ]1] (957-10, rwmklI, mò 5)

jn nwnk siqgu{ ByitAw hir nwim qrwE ]3] (450-12, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ myil hir hir imilAw bnvwlI ]2] (449-11, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ myil hir jgu duq{ qrIAw ]2] (449-3, Awsw, mò 4)

jn nwnk siqgu{ myly Awpy hir Awpy Jg{ cukwvY ]2]3] (720-2, bYrwVI, mò 4)

jn nwnk sd kêrbwnw ]2]9]73] (627-8, soriT, mò 5)

jn nwnk sd bilhwrw jIa ]4]3]168] (217-16, gaVI mwJ , mò 5)

jn nwnk sd bilhwrw ]4]1]17] (1004-4, mw}, mò 5)

jn nwnk sd bilhwrY bil bil jwvxw ]25] (652-12, soriT, mò 4)

jn nwnk sB hI mY pUrn Ek purK Bgvwno ]2]1] (1186-10, bszqu ihzfol, mò 9)

jn nwnk srix qumwrI hir jIa rwKhu lwj murwir ]2]4] (528-2, dyvgzDwrI mò 4)

jn nwnk srxwgiq AwE hir rwKhu pYj jn kyrI ]4]6]20]58] (170-18, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk srxwgqI kir ikrpw nwim smwxI ]4]3]5] (997-7, mw}, mò 4)

jn nwnk srin duAwry ]2]4]26] (1272-11, mlwr, mò 5)

jn nwnk sbL suK pwE moro hir crnI icqu lwig ]2]1]5] (701-4, jYqsrI, mò 5)

jn nwnk swhu hir syivAw iPir lyKw mUil n lyeL ]4]1]7]45] (165-17, gaVI bYrwgix, mò 4)

jn nwnk swcu suBwiKAw ]2]6]70] (626-16, soriT, mò 5)

jn nwnk suKy suiK ivhwe ]4]3] (371-5, Awsw, mò 5)

jn nwnk sy jn abry jo siqgur srix pry ]2] (959-7, rwmklI, mò 5)

jn nwnk so hir nwil hY qyrY hir sdw iDAwe qU quDu lE CfeLEy ]4]5] (861-17, goùf, mò 4)

jn nwnk so pRBu syivAw iqsu jyvfu Av{ n koe ]2] (957-13, rwmklI, mò 5)

jn nwnk so@ jnu mukqw rwm Bjn icqu lwvY ]2]3] (1231-18, swrzg, mò 9)

jn nwnk hamY mwir smweAw ]4] (176-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

jn nwnk hir Agm pRB hir myil lYhu liV lwe ]2] (1316-5, kwnVw, mò 4)

jn nwnk hir Aml hir lwE hir mylhu And Bly ]4]2] (975-15, nt, mò 4)

jn nwnk hir AwrwiDAw gur crxI icqu lwe ]8]2]4]9] (757-8, sUhI, mò 3)

jn nwnk hir AwrwiDAw iqin pYrI Awix sB pweL ]1] (307-3, gaVI, mò 4)

jn nwnk hir srxwgqI hir myly gur swbwis ]2] (301-12, gaVI, mò 4)

jn nwnk hir hir hir jip pRgty miq gurmiq nwim smwny ]4]4]18]56] (170-3, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk hir hir hir iDAwe ]4]1] (1180-6, bszqu, mò 5)

jn nwnk hir hir cwa min gu{ quTw myly mwe ]1] (1315-16, kwnVw, mò 4)

jn nwnk hir ihrdY sd iDAwvhu ea hir pRBu myrw BIny ]2]1]7] (668-19, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk hir ihrdY sd iDAwvhu qw jY jY kry sBu koe ]4]10]62] (368-12, Awsw, mò 4)

jn nwnk hir ikrpw DwrI ar DirAo nwmu hry ]4]1] (995-10, mw}, mò 4)

jn nwnk hir ikrpw DwrI hir rwmY nwim smwnI ]4]5] (1200-2, swrzg, mò 4)

jn nwnk hir ikrpw DwrI dyh GoVI ciV hir pweAw ]4]2]6] (576-12, vfhzsu, mò 4)

jn nwnk hir ikrpw DwrI pwKwxu fubq hir rwKw ]4]2] (696-14, jYqsrI, mò 4)

jn nwnk hir ikrpw DwrI min hir hir mITw lwe jIa ] (447-1, Awsw, mò 4)

jn nwnk hir kI srnwe ] (1186-12, bszqu, mò 9)

jn nwnk hir kI lwgw kwrw ]4]11]149] (212-10, gaVI, mò 5)

jn nwnk hir gux AwiK smweAw ]5]1] (801-14, iblwvlu, mò 5)

jn nwnk hir gu{ gur imlwa ]4]5] (1169-18, bszqu, mò 1)

jn nwnk hir jip hwjrw hjUir ]4]4] (1134-17, BYra, mò 4)

jn nwnk hir nwm Dnu rwis ]4]4] (796-12, iblwvlu, mò 1)

jn nwnk hir pRB BwxIAw rwm rwijAw imilAw shij suBweL ]3] (777-2, sUhI, mò 4)

jn nwnk hir pRiB pUry kIE iKnu mwsw qolu n GtIEy ]5]5]19]57] (170-12, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk hir pRBu pweAw pUrY vfBwgy rwm ]1] (845-5, iblwvlu, mò 4)

jn nwnk hir puNnu bIijAw iPir qoit n AwvY hir puNn kyrI ]3] (451-2, Awsw, mò 4)

jn nwnk hir BE deAwlw qa sB ibiD bin AweL ]2]4] (219-14, gaVI, mò 9)

jn nwnk hir mylweAw myrI ijzduVIE Gir vwjy sbd Gxyry rwm ]2] (538-17, ibhwgVw, mò 4)

jn nwnk hir rzgu mwixAw AMmwlI gur siqgur kY lig pYry ]5]1]9] (564-15, vfhzsu, mò 5)

jn nwnk hir ris qãpiqAw iPir BUK n lwgY ]4]4]10]48] (167-2, gaVI bYrwgix, mò 4)

jn nwnk hir rsu pweL jIa ]4]6]20]18]32]70] (175-15, gaVI mwJ, mò 4)

jn nwnk hir v{ shj jogu ]4]6] (1170-6, bszqu, mò 1)

jn nwnk hir v{ pweAw mzglu imil szq jnw vwDweL ]4]1]5] (575-18, vfhzsu, mò 4)

jn nwnk kza hir nwmu hir guir dIAw hir hliq pliq sdw kry insqwrw ]15] (592-7, vfhzsu, mò 3)

jn nwnk kzqu rzgIlw pweAw iPir dUKu n lwgY AwE ]4]1] (1266-10, mlwr, mò 5)

jn nwnk ka ehu dwnu dyhu pRB pwva szq ryn air DwrI ] (401-16, Awsw, mò 5)

jn nwnk ka sB soJI pweL hir dr kIAw bwqw AwiK suxwE ]1] (308-14, gaVI, mò 4)

jn nwnk ka hir ikrpw DwrI gur bcn iDAweAo GrI mIk ]4]3] (1336-6, pRBwqI, mò 4)

jn nwnk ka hir ikrpw DwrI miq gurmiq nwmu ÜãVwvY ]4]12]26]64] (172-17, gaVI pUrbI, mò 4)

jn nwnk ka hir øpw kir dIjY sd bsih irdY moih hir crwnY ]4]5] (1320-19, kilAwn, mò 4)

jn nwnk ka hir øpw kir inq jpY hir nwmu hir nwim qrwvY ]1] (451-7, Awsw, mò 4)

jn nwnk ka hir deAwl hohu suAwmI hir szqn kI DUir kir hry ]2]1]2] (1119-1, kydwrw, mò 4)

jn nwnk ka hir drsu idKweAw ] (375-3, Awsw, mò 5)

jn nwnk ka hir dwnu ekê dIjY inq bsih irdY hrI moih crnw ]4]3] (861-2, goùf, mò 4)

jn nwnk ka hir bKis lY myry suAwmI srxwgiq peAw Ajwxu ]4]4]15]24] (736-8, sUhI, mò 4)

jn nwnk ka hir bKis lYhu hir quTY myil imlwh ] (1314-17, kwnVw, mò 4)

jn nwnk ka hir bKisAw hir Bgiq Bzfwrw ]2] (450-1, Awsw, mò 4)

jn nwnk ka hir Byty suAwmI duKu hamY rogu gvweAo ]2]2] (719-10, bYrwVI, mò 4)

jn nwnk ka hir myil jn iqn vyiK vyiK hm jIvwih ]1] (310-5, gaVI, mò 4)

jn nwnk ka ikrpw BeL hir kI ikrpw BeL jgdIsur ikrpw BeL ] (1201-14, swrzg, mò 4)

jn nwnk ka guir eh miq dInI jip hir Bvjlu qrnw ]2]6]12] (670-3, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk ka guir ikrpw DwrI sBu Akêl inrzjnu fITw ]4]1]12] (612-5, soriT, mò 5)

jn nwnk ka guir ikrpw DwrI hir nwmu dIAo iKn dwn ]4]1] (1335-12, pRBwqI ibBws, mò 4)

jn nwnk ka guir ikrpw DwrI pRiB hwQ dye insqwry ]4]6] (738-9, sUhI, mò 5)

jn nwnk ka guir hwQu isir DirAo hir rwm nwim riv rhy ]4]4] (1336-13, pRBwqI, mò 4)

jn nwnk ka gu{ pUrw ByitAo suiK shjy And ibhwvw ]2]16]39] (1212-4, swrzg, mò 5)

jn nwnk ka deAw pRB Dwrhu hm syvh qum jn pgy ]4]4] (976-12, nt, mò 4)

jn nwnk ka deAw pRB Dwrhu lid vwK{ hir hir lyn ]4]2] (1295-2, kwnVw, mò 4)

jn nwnk ka pRB ikrpw krIEy ] (804-14, iblwvlu, mò 5)

jn nwnk ka pRB ikrpw kIjY kir dwsin dws dswkI ]4]6] (668-13, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk ka pRiB ikrpw DwrI ibKu fubdw kwiF leAw ]4]6] (1265-1, mlwr, mò 4)

jn nwnk ka miq hir pRiB dInI hir dyiK inkit hdUir inhwl inhwl inhwl inhwl ]2]3]9] (978-4, nt, mò 4)

jn nwnk kihAw qqu bIcwir ]4]41]54] (1152-5, BYra, mò 5)

jn nwnk krmI pweLAin hir nwmw Bgiq Bzfwr ]4]2]16]36] (162-16, gaVI bYrwgix, mò 3)

jn nwnk kry krweAw sBu ko ija BwvY iqv hir guxqwsu ]2] (949-15, rwmklI, mò 3)

jn nwnk kw Azgu kIAw myrY rwm rwe dusmn dUK gE siB Bgy ]2]6]13] (1202-9, swrzg, mò 4)

jn nwnk kw hir DVw Drmu sB sãsit ijix AwvY ]5]2]54] (366-10, Awsw, mò 4)

jn nwnk kw Ksmu vfw hY sBnw dw DxIEy ]30] (316-10, gaVI, mò 5)

jn nwnk iks no AwiK suxweLEy jw krdy siB krweAw ]2] (513-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

jn nwnk ikrpw Dwir pRB siqgur suiK vszin ]1] (301-16, gaVI, mò 4)

jn nwnk kI Aws qU jwxih hir drsnu dyiK hir drsin qãpqweL ]4]1] (860-2, goùf, mò 4)

jn nwnk kI srDw pUrhu Twkêr Bgq qyry nmskwry ]2]9]40] (681-1, DnwsrI, mò 5)

jn nwnk kI hir Aws pujwvhu hir drsin sWiq srIr ]4]6] (862-2, goùf, mò 4)

jn nwnk kI hir pUrn Awsw ]4]2]71] (176-10, gaVI guAwryrI, mò 5)

jn nwnk kI piq rwKu myry suAwmI hir Awe pirAo hY srix qumwrI ]2]3]9] (669-8, DnwsrI, mò 4)

jn nwnk kI prmysir suxI Ardwis ] (1137-18, BYra, mò 5)

jn nwnk kI lj pwiq gu} hY is{ byicAo siqgur Awgy ]5]10]24]62] (172-5, gaVI pUrbI, mò 4)
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương