Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang81/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   160

CofIly pwKzfw ] (471-16, Awsw, mò 1)

ij Aosu imlY iqsu pwir aqwrI ] (317-10, gaVI, mò 3)

ij siqgur no imil mNny su hliq pliq isJY ij vymuKu hovY su iPrY Birst Qwnu ] (853-18, iblwvlu, mò 3)

ij siqgur BwvY su mzin lYin syeL kmL kryin ] (951-5, rwmklI, mò 3)

ij siqgu{ syvin sy abry hir syqI ilv lwe ]1] (65-11, isrIrwgu, mò 3)

ij siqgu{ syvy Awpxw iqs no pUjy sBu koe ] (511-17, gUjrI kI vwr, mò 3)

ij siqgu{ syvy so prvwxu ] (1065-15, mw}, mò 3)

ij swihb kY Gir vQu hovY su nPrY hiQ AwvY AxhodI ikQhu pwE ] (306-13, gaVI, mò 4)

ij hliq pliq hir hoe sKweL ]1] rhwa ] (734-2, sUhI, mò 4)

ij hoùdY gu} bih itikAw iqsu jn kI vifAweL vfI hoeL ] (309-4, gaVI, mò 4)

ij krwvY su nwmu vKwnI ] (1004-4, mw}, mò 5)

ij krwvY so krxw ] (627-1, soriT, mò 5)

ij gl krqy BwvY sw inq inq cVY svweL sB JiK JiK mrY lokweL ]4] (850-18, iblwvlu, mò 3)

ij gurmuiK kry sweL Bgiq hovY ] (1422-13, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

ij TgI AwvY TgI aiT jwe iqsu nyVY gurisKu mUil n AwvY ] (317-15, gaVI, mò 4)

ij quD no swlwhy su sBu ikCu pwvY ijs no ikrpw inrzjn kyrI ] (555-1, ibhwgVw, mò 3)

ij nwim lwgY so mukiq hovY gur ibnu nwmu n pwvY koeL ]1] rhwa ] (880-3, rwmklI, mò 3)

ij pRBu swlwhy Awpxw so soBw pwE ] (791-6, sUhI, mò 1)

ij purKu suxY su hoe inhwlu ] (317-11, gaVI, mò 3)

ij purKu ndir n AwveL iqs kw ikAw kir kihAw jwe ] (937-18, rwmklI dKxI, mò 1)

ij ibnu siqgur syvy Awpu gxwedy iqn Azdir këVì iPtu iPtu muh iPky ] (304-5, gaVI, mò 4)

ij miq ghI jYdyiv ij miq nwmY sMmwxI ] (1394-15, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

ij miq qãlocn iciq Bgq kMbIrih jwxI ] (1394-15, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

ij vsqu mzgIEy sweL pweLEy jy nwim icqu lweLEy ] (850-7, iblwvlu, mò 3)

ij ivxu siqgur ky mnu mNny kMmu krwE so jzqu mhw duKu pwvY ]2] (317-16, gaVI, mò 4)

jzgm joD jqI szinAwsI guir pUrY vIcwrI ] (992-7, mw}, mò 1)

jzjIr bWiD kir Kry kbIr ]1] (1162-2, BYra, mò 5)

jzq apwe kwlu isir jzqw vsgiq jugiq sbweL ] (597-8, soriT, mò 1)

jzq apwe DzDY sB lwE krmu hoAw iqn nwmu leAw ]30] (434-5, Awsw, mò 1)

jzq apwe ivic pweAnu krqw Algu Apw{ ]49] (937-8, rwmklI dKxI, mò 1)

jzq Apny ka dIjih hwQ ]1] rhwa ] (867-8, goùf, mò 5)

jzq ByK qU sPilAo dwqw isir isir dyvxhwro ] (764-12, sUhI, mò 1)

jzqu ibcwrw ikAw krY cly bjwvnhwr ]103] (1369-18, slok, Bgq kbIr jI)

jMpa gux ibml sujn jn kyry AimA nwmu jw ka PêirAw ] (1396-13, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

jMmih jIA jwxY jy Qwa ] (1256-7, mlwr, mò 1)

jMmx mrx kw mUlu ktIEy qW suKu hovI imq ]66] (1421-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jMmx mrxu n suJeL ikrqu n myitAw jwe ]5] (1009-18, mw}, mò 1)

jMmx mrxu n cUkY Pyrw ] (126-6, mwJ, mò 3)

jMmx mrxu ivswirAw mnmuK mugDu gvw{ ] (1010-1, mw}, mò 1)

jMmx mrxw AwKIEy iqin krqY kIAw ] (420-10, Awsw, mò 1)

jMmx mrxw hukmo vrqY gurmuiK Awpu pCwxY ] (754-3, sUhI, mò 3)

jMmxu mrxu isr @pir @Ba grB join duKu pwE ]2] (604-6, soriT, mò 3)

jMmxu mrxu kwlu nhI CofY ivxu nwvY szqwpI ] (1110-9, quKwrI, mò 1)

jMmxu mrxu iqsY qy hoeL ] (1057-16, mw}, mò 3)

jMmxu mrxu iqnéw kw cUkw jo hir lwgy pwvY ] (438-7, Awsw, mò 1)

jMmxu mrxu n cukeL hamY kmL kmwe ] (1424-5, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

jMmxu mrxu n cukeL hamY ivic duKu pwe ] (516-3, gUjrI kI vwr, mò 3)

jMmxu mrxu n cukeL rzgu lgw dUjY Bwe ] (1414-12, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jMmxu mrxu n cUkeL iPir iPir AwvY jwe ]5] (68-12, isrIrwgu, mò 3)

jMmxu mrxu n iqné ka jo hir liV lwgy ] (322-4, gaVI, mò 5)

jMmxu mrxu vfw vyCoVw ibnsY jgu sbwE ] (581-19, vfhzsu, mò 1)

jMmxu mrxw Awe geAw biDkê jIa ibkwro ] (580-12, vfhzsu dKxI, mò 1)

jMmxu mrxw hukmu hY BwxY AwvY jwe ] (472-18, Awsw, mò 1)

jMmxu mrxw hukmu pCwxu ]1] rhwa ] (412-15, Awsw, mò 1)

jMmxu mrxw hY szsw{ ] (364-4, Awsw, mò 3)

jMmxu mrxw kitAw joqI joiq imlwe ]1] (849-13, iblwvlu, mò 3)

jMmxu mrxw Twik rhwE ] (222-19, gaVI guAwryrI, mò 1)

jMmxu mrxw imit geAw kwlY kw ikCu n bswe ] (651-17, soriT, mò 3)

jMmxu mrxw mohu apweAw ] (1154-17, BYra, mò 3)

jzimAw pUqu Bgqu goivzd kw ] (396-3, Awsw, mò 5)

jMmY mrY n AwvY jwe ] (1174-19, bszqu, mò 3)

ja Ab kI bwr n jIvY gwe ] (1166-11, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja szcY qa Ba mn mwhI ] (1019-14, mw}, mò 5)

ja shj n imilAo soeL ]1] (655-18, soriT, Bgq kbIr jI)

ja sB Git pRBU invws ] (1304-9, kwnVw, mò 5)

ja sB mih Ekê Kudwe khq ha qa ika murgI mwrY ]1] (1350-5, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

ja srDnu inDLn kY jwe ] (1159-5, BYra, Bgq kbIr jI)

ja swDszg pwE ] (1229-13, swrzg, mò 5)

ja swDU k{ msqik DirAo qb hm mukq BE ]2] (214-15, gaVI mwlw , mò 5)

ja suK ka cwhY sdw srin rwm kI lyh ] (1427-17, slok, mò 9)

ja supRsNn hoeAo pRBu myrw ] (388-12, Awsw, mò 5)

ja supRsNn BE gur pUry qb myrI Aws punI ]1] rhwa ] (829-18, iblwvlu, mò 5)

ja supRsNn BE pRB Twkêr sBu Awnd }pu idKweAo ]3] (209-11, gaVI, mò 5)

ja suirjnu gãh BIqir AweAo qb muKu kwij ljo ]1] (1203-7, swrzg, mò 5)

ja ha barw qa rwm qorw ] (1158-16, BYra, Bgq kbIr jI)

ja hm bWDy moh Pws hm pRym bDin qum bwDy ] (658-3, soriT, Bgq rivdws jI)

ja hir buiD iriD isiD cwhq gu} gu} gu{ k{ mn myry ]5]9] (1400-3, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

ja hoe øpwl q siqgu{ mylY siB suK hir ky nwE ] (213-2, gaVI pUrbI, mò 5)

ja hoe øpwlu dIn duK Bzjn jm qy hovY DmL rwe ]1] (1208-11, swrzg, mò 5)

ja hoe dYAwlu siqgu{ Apunw qw eh miq buiD pweLEy ]1] (213-5, gaVI pUrbI, mò 5)

ja khhu muKhu syvk eh bYsIEy suK nwnk Azqu n jwnW ]2]23]46] (1213-12, swrzg, mò 5)

ja kwiFAo qa ndir inhwl ] (899-6, rwmklI, mò 5)

ja ikrpw goibzd BeL ] (402-7, Awsw, mò 5)

ja øpwlu gu{ pUrw ByitAw qa Awnd shjy ]1] (214-14, gaVI mwlw , mò 5)

ja gãih lwlu rzgIAo AweAw qa mY siB suK pwE ]3] (1266-8, mlwr, mò 5)

ja gurdya @c pd bUJY ] (1166-18, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya ATds ibahwr ] (1167-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya ATwrh Bwr ] (1167-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya sdw swbwis ]4] (1166-19, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya sdw bYrwgI ] (1166-19, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya sBY ibKu myvw ]7] (1167-3, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya ishj inksweL ]6] (1167-2, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya kzDu nhI ihrY ] (1167-1, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q aqrY pwir ] (1166-13, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q Amãq dyh ] (1166-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q Amãq bwnI ] (1166-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q AkQ khwnI ] (1166-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q ATsiT nweAw ] (1167-2, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q szsw tUtY ] (1167-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q sIsu Akwis ] (1166-18, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q Cwpir CweL ] (1167-2, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q jnim n mrY ]8] (1167-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q jm qy CUtY ] (1167-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q jIvq mrY ]1] (1166-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q duAwds syvw ] (1167-3, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q nwmu ÜãVwvY ] (1166-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q bYkêzT qrY ] (1166-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q Bajl qrY ] (1167-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya q imlY murwir ] (1166-13, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya qin ckâ lgweAw ] (1167-3, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya dyhurw iPrY ] (1167-1, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya n dh ids DwvY ] (1166-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya n mirbo JUir ]2] (1166-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya nwmu jip lyih ]3] (1166-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya pzc qy dUir ] (1166-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya pr inzdw iqAwgI ] (1166-19, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya burw Blw Ek ] (1167-1, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya Bvn õY sUJY ] (1166-18, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurdya illwtih lyK ]5] (1167-1, BYra, Bgq nwmdyv jI)

ja gurmuiK rwm nwm ilv lweL ] (259-11, gaVI, mò 5)

ja Gt BIqir hY mlnW ]1] rhwa ] (656-4, soriT, Bgq kbIr jI)

ja CUta qa jwe peAwl ] (899-5, rwmklI, mò 5)

ja jmu Awe kys gih ptkY qw idn ikCu n bswihgw ] (1106-8, mw}, Bgq kbIr jI)

ja jwca qa kyvl rwm ] (1162-19, BYra, Bgq kbIr jI)

ja jwinAw qa mnu mwinAw ]2]10] (656-12, soriT, Bgq kbIr jI)

ja jwnY ha Bgqu igAwnI ] (255-4, gaVI, mò 5)

ja jwnY mY kQnI krqw ] (255-5, gaVI, mò 5)

ja fr frY qw iPir f{ lwgY ] (341-7, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ja q sB suK eq aq qum bzCvhu gu} gu{ gu} gu{ gu} jpu pRwnIAhu ]1]13] (1400-15, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

ja qa pRym Kylx kw cwa ] (1412-2, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

ja qqu ibcwrY koeL ]1] (657-11, soriT, Bgq nwmdyv jI)

ja qnu kwsI qjih kbIrw rmeLEy khw inhorw ]1] rhwa ] (692-6, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

ja qnu cIrih Azgu n mora ] (484-8, Awsw, Bgq kbIr jI)

ja qãBvx qn mwih smwvw ] (341-10, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ja qum Apny jn sO kwmu ]1] rhwa ] (331-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

ja qum igirvr qa hm morw ] (658-17, soriT, Bgq rivdws jI)

ja qum czd qa hm BE hY ckorw ]1] (658-18, soriT, Bgq rivdws jI)

ja qum qIQL qa hm jwqI ]2] (658-19, soriT, Bgq rivdws jI)

ja qum dIvrw qa hm bwqI ] (658-19, soriT, Bgq rivdws jI)

ja qumé mo ka dUir krq ha qa qum mukiq bqwvhu ] (1104-1, mw}, Bgq kbIr jI)

ja idnu rYin q@ la bijAo mUrq GrI plo ] (1203-9, swrzg, mò 5)

ja idl mih kptu invwj gujwrhu ikAw hj kwbY jweAw ]3] (1350-9, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

ja dyKa qa sgl moih mohIAa qa srin pirAo gur Bwig ] (701-3, jYqsrI, mò 5)

ja dyKY iCdàu qa inzdkê amwhY Blo dyiK duK BrIEy ] (823-7, iblwvlu, mò 5)

ja inrDnu srDn kY jwe ] (1159-4, BYra, Bgq kbIr jI)

ja pRB jIa deAwl hoe qa BgqI lwga ] (808-10, iblwvlu, mò 5)

ja pãA bcn khy Dn swcy ] (1073-5, mw}, mò 5)

ja pY hm n pwp krzqw Ahy Anzqw ] (93-16, sRIrwgu, rivdws)

ja pY rsnw rwmu n kihbo ] (325-1, gaVI, kbIr jI)

ja pY rwm rwm riq nwhI ] (324-9, gaVI, kbIr jI)

ja BeAo øpwlu qw swDszgu pweAw jn nwnk bRHÌu iDAweAo ]8]1] (1017-7, mw}, mò 5)

ja BeAo øpwlu dIn duK Bzjnu qa gur imil sB suK lwDy ] (403-2, Awsw, mò 5)

ja mwgih qa mwgih bIAw ] (258-18, gaVI, mò 5)

ja imlIEy qa vDY vDyrI ] (392-7, Awsw, mò 5)

ja imlY q Gwl AGweL ] (655-12, soriT, Bgq kbIr jI)

ja mY Aot ghI pRB qyrI ] (390-7, Awsw, mò 5)

ja mY Apunw siqgu{ iDAweAw ] (390-5, Awsw, mò 5)

ja mY Apunw swihbu cIiq ] (390-7, Awsw, mò 5)

ja mY kIAo sgl sIgwrw ] (373-11, Awsw, mò 5)

ja mY }p kIE bhuqyry Ab Pêin }pu n hoeL ] (483-1, Awsw, Bgq kbIr jI)

ja ry Kudwe moih qurkê krYgw Awpn hI kit jweL ]2] (477-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

ja la ha ikCu soca icqva qa la duKnu Bry ] (214-14, gaVI mwlw , mò 5)

ja la pot aTweL cilAa qa la fwn Bry ] (214-17, gaVI mwlw , mò 5)

ja la Bwa ABwa ehu mwnY qa la imlxu dUrweL ] (609-4, soriT, mò 5)

ja la myro myro krqo qa la ibKu Gyry ] (214-16, gaVI mwlw , mò 5)

ja la irdY nhI prgwsw qa la AzD AzDwrw ]1] (1205-17, swrzg, mò 5)

ja lgu jIa prwx scu iDAweLEy ] (422-1, Awsw, mò 1)

ja lgu pRwn q@ lgu szgy ] (872-4, goùf, Bgq kbIr jI)

js Aohu hY qs lKY n koeL ]2] (340-4, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

js AdyiK qs rwiK ibcwrw ] (341-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

js kwgd pr imtY n mzsu ]4]2]5] (871-7, goùf, Bgq kbIr jI)

js jzqI mih jIa smwnw ] (325-3, gaVI, kbIr jI)

js dyKIEy qrvr kI CweAw ] (325-2, gaVI, kbIr jI)

jsu krqy szq sdw inhwl ] (863-13, goùf, mò 5)

jsu gwvhu vfBwgIho kir ikrpw Bgvzq jIa ] (927-13, rwmklI, mò 5)

jsu gwvq pwp lhwn ] (1297-19, kwnVw, mò 4)

jsu gwvq Bgiq rsu apijAo mweAw kI jwlI qorI ]1] (979-11, nt, mò 5)

jsu jwca dyvY piq swKu ] (933-2, rwmklI dKxI, mò 1)

jsrQ rwe nzdu rwjw myrw rwm czdu pRxvY nwmw qqu rsu Amãqu pIjY ]4]4] (973-16, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

jh ahu jwe qhI suKu pwvY mweAw qwsu n JolY dyv ] (857-16, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

jh apjY ibnsY qhI jYsy puirvn pwq ]2] (857-8, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

jh AzqI Aas{ Awe bnqu hY qh rwKY nwmu swQeL ]3] (1320-11, kilAwn, mò 4)

jh ACl ACyd AByd smweAw ] (291-15, gaVI suKmnI, mò 5)

jh Anzdu duKu dUir peAwnw ] (1349-9, ibBws pRBwqI, Bgq kbIr jI)

jh Anhq sUr a^Xwrw ] (657-3, soriT, Bgq nwmdyv jI)

jh AnBa qh BY nhI jh Ba qh hir nwih ] (1374-3, slok, Bgq kbIr jI)

jh Aibgqu Bgqu qh Awip ] (292-3, gaVI suKmnI, mò 5)

jh Abol qh mnu n rhwvw ] (340-4, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jh Awsw qh ibnis ibnwsw ] (840-18, iblwvlu, mò 1)

jh Awip ricAo prpzcu Akw{ ] (291-19, gaVI suKmnI, mò 5)

jh Awpu geAw Ba Bwgw ] (879-10, rwmklI, mò 1)

jh Awpn @c Awpn Awip nyrw ] (291-14, gaVI suKmnI, mò 5)

jh Awpn Awpu Awip pqIAwrw ] (291-17, gaVI suKmnI, mò 5)

jh Awvty bhuq Gn swQ ] (393-15, Awsw, mò 5)

jh Ekih Ek Ek Bgvzqw ] (291-17, gaVI suKmnI, mò 5)

jh siqgu{ shjy hir gux gweL ] (160-7, gaVI guAwryrI, mò 3)

jh siqgu{ qh sqszgiq bxweL ] (160-6, gaVI guAwryrI, mò 3)

jh siqgu{ qhw hamY sbid jlweL ]2] (160-7, gaVI guAwryrI, mò 3)

jh sbL klw Awpih prbIn ] (291-12, gaVI suKmnI, mò 5)

jh s}p kyvl jgdIs ] (291-10, gaVI suKmnI, mò 5)

jh swD szq ekõ hovih qhw quJih iDAwvhy ] (248-2, gaVI, mò 5)

jh swD szqn hovih ekõ ] (676-17, DnwsrI, mò 5)

jh swDU goibd Bjnu kIrqnu nwnk nIq ] (256-13, gaVI, mò 5)

jh syvk gopwl gusweL ] (1349-1, pRBwqI, mò 5)

jh hir ismrnu BeAw qh apwiD gqu kInI vfBwgI hir jpnw ] (670-2, DnwsrI, mò 4)

jh kh qh BrpU{ sbdu dIpik dIpwXa ] (1395-7, sveLE mhly qIjy ky, kIrqu)

jh kh rwiK lYih gil lwe ] (371-18, Awsw, mò 5)

jh kCu Ahw qhw ikCu nwhI pzc qqu qh nwhI ] (334-11, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jh krxI qh pUrI miq ] (25-3, isrIrwgu, mò 1)

jh kw ibCurw qh iQ{ lhY ]44] (342-19, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jh kI apjI qh rcI pIvq mrdn lwg ] (337-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

jh kIrqnu hrIAw ] (537-6, ibhwgVw, mò 5)

jh kIrqnu qyrw swDU gwvih qh myrw mnu lwgY ]4]6] (610-6, soriT, mò 5)

jh KylY sRI nwrwenw ]3] (988-12, mwlI gaVw, Bgq nwmdyv jI)

jh igAwn pRgwsu AigAwnu imtzqu ] (791-3, sUhI, mò 1)

jh gun gwe Awnzd mzgl }p qhW sdw suK sMpd ]1] (1204-12, swrzg, mò 5)

jh goibzd Bgqu so Dzin dysu ] (1183-7, bszqu, mò 5)

jh iciq Awvih so Qwnu suhwvw ] (563-15, vfhzsu, mò 5)

jh jh Aas{ Awe binAo hY qhw qhw hir iDAweAo ]1] (498-12, gUjrI, mò 5)

jh jh szq ArwDih qh qh pRgtweAw ] (456-18, Awsw, mò 5)

jh jh kwj ikriq syvk kI qhw qhw aiT DwvY ]1] (403-14, Awsw, mò 5)

jh jh jwa qhw qyrI syvw ] (659-2, soriT, Bgq rivdws jI)

jh jh dyKa qh qh swcw ] (224-7, gaVI, mò 1)

jh jh dyKa qh qh suAwmI koe n phucnhwr ] (683-5, DnwsrI, mò 5)

jh jh dyKa qh qh rwmw ] (873-15, goùf, Bgq nwmdyv jI)

jh jh dyKw qh Eko soeL eh gurmiq buiD pweL ] (1260-9, mlwr, mò 3)

jh jh dyKw qh hir pRBu soe ] (1134-15, BYra, mò 4)

jh jh dyKw qh joiq qumwrI qyrw }pu iknyhw ] (596-14, soriT, mò 1)

jh jh dyKw qh qh suAwmI ] (96-7, mwJ, mò 4)

jh jh dyKw qh qh soeL ] (1343-16, pRBwqI, mò 1)

jh jh dyKw qh qh qU hY quJ qy inksI Pëit mrw ]1] (25-6, isrIrwgu, mò 1)

jh jh dyKw qh nrhrI ]1] (876-10, rwmklI, mò 1)

jh jh dyKw qh rihAw smweL ]1] rhwa ] (822-12, iblwvlu, mò 5)

jh jh pyKa qh hjUir dUir kqhu n jweL ] (677-15, DnwsrI, mò 5)

jh jh pyKa qh nwrwex sgl Gtw mih qwgw ] (682-6, DnwsrI, mò 5)

jh jh Bwxw qh qh rwKy ] (276-8, gaVI suKmnI, mò 5)

jh jh mn qUz Dwvdw qh qh hir qyrY nwly ] (440-14, Awsw, mò 3)

jh jh rKih Awip qh jwe KVovxw ] (523-4, gUjrI, mò 5)

jh jpIEy pRB kyvl nwmu ]3] (197-17, gaVI, mò 5)

jh jweLEy qh nwil myrw suAwmI hir ApnI pYj rKY jn dwsw ]1] rhwa ] (860-6, goùf, mò 4)

jh jweLEy qh nwil myrw suAwmI ] (197-17, gaVI, mò 5)

jh jweLEy qhw suhyly ] (623-15, soriT, mò 5)

jh jwno so cIiq n AwvY AhMbuiD BE AWDy ]1] (402-18, Awsw, mò 5)

jh jwno qh rhnu n pwvY ] (1005-2, mw}, mò 5)

jh joiq s}pI joiq szig smwvY ] (291-10, gaVI suKmnI, mò 5)

jh iJil imil kw{ idszqw ] (657-1, soriT, Bgq nwmdyv jI)

jh qy aiTAo qh hI AweAo sB hI EkY Ekw ] (1209-16, swrzg, mò 5)

jh qy apijAo qhI smweAo eh ibiD jwnI qbhUz ] (529-5, dyvgzDwrI mò 5)

jh qy apijAo qhI smwno sweL bsqu AhI ] (1220-13, swrzg, mò 5)

jh qy apjI qh imlI scI pRIiq smwhu ] (135-16, mwJ, mò 5)

jh qy apjI qhI smwnI eh ibiD ibsrI qb hI ] (334-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

jh drgih pRBu lyKw mwgY qh CutY nwmu iDAweQeL ]1] (1320-9, kilAwn, mò 4)

jh durgzD qhw qU bYsih mhw ibiKAw md cwKI ]1] rhwa ] (1227-15, swrzg, mò 5)

jh dUKu suxIEy jm pzQu BxIEy qh swDszig n frpIEy ] (454-17, Awsw, mò 5)

jh dyKa qh Ekzkw{ ]5] (227-17, gaVI, mò 1)

jh dyKa qh Eko Ekw ] (840-6, iblwvlu, mò 1)

jh dyKa qh szig Eko riv rihAw ] (458-16, Awsw, mò 5)

jh dyKa qh swirgpwix ]2] (1189-16, bszqu, mò 1)

jh dyKa qh nwil guir dyKwilAw ] (752-17, sUhI, mò 1)

jh dyKa qh mhw czfwl ] (1347-13, ibBws pRBwqI, mò 5)

jh dyKa qh rihAw smwe ]1] rhwa ] (1193-16, bszqu, Bgq kbIr jI)

jh dyKa qh riv rhy rKu rwKnhwrw ] (228-13, gaVI bYrwgix, mò 1)

jh dyKw scu sBnI QweL ] (119-18, mwJ, mò 3)

jh dyKw qh AzqrjwmI ] (1085-5, mw}, mò 5)

jh dyKw qh Av{ n koe ]1] (686-5, DnwsrI, mò 1)

jh dyKw qh Ekê hY gurmuiK prgtu hoe ]8] (1413-12, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jh dyKw qh Ekê qU Azqu n pwrwvw{ ] (934-11, rwmklI dKxI, mò 1)

jh dyKw qh Ekê qUz siqguir dIAw idKwe ] (55-6, isrIrwgu, mò 1)

jh dyKw qh Eko soeL ] (1051-14, mw}, mò 3)

jh dyKw qh Eko soeL ]3] (357-11, Awsw, mò 1)

jh dyKw qh scu psirAw Av{ n dUjw koeL ] (769-14, sUhI, mò 3)

jh dyKw qh soe Av{ n jwxIEy ] (420-6, Awsw, mò 1)

jh dyKw qh jyvrI mweAw kw snbzDu ] (551-3, ibhwgVw, mò 3)

jh dyKw qh dIn deAwlw ] (1038-13, mw}, mò 1)

jh dyKw qh ip{ hY BweL ] (738-3, sUhI, mò 5)

jh dyKw qh rihAw smwe ] (661-7, DnwsrI, mò 1)

jh dyKw qh rihAw smwe ] (944-8, rwmklI, mò 1)

jh dyKw qh rihAw smwe ]3] (877-1, rwmklI, mò 1)

jh dyKw qh rihAw smweL ] (798-15, iblwvlu, mò 3)

jh dyKw qh rihAw smweL ]8] (1154-15, BYra, mò 3)

jh dyKw qh riv rhy isv skqI kw mylu ] (21-4, isrIrwgu, mò 1)

jh dyKw qh riv rhy ikin kImiq hoeL ]3] (421-6, Awsw, mò 1)

jh dyKw qU sBnI QweL ] (1052-1, mw}, mò 3)

jh dyKW qh Ekw bydn Awpy bKsY sbid Dury ]1] rhwa ] (1153-9, BYra, mò 1)

jh nhI Awpu qhw hoe gwva ]2] (1159-1, BYra, Bgq kbIr jI)

jh nwmu smwiDAo hrKu sogu sm kir shwry ] (1393-14, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

jh inrzjn inrzkwr inrbwn ] (291-9, gaVI suKmnI, mò 5)

jh inmLl purKu purK piq hoqw ] (291-8, gaVI suKmnI, mò 5)

jh paVy sRI kmlw kzq ]4] (1162-12, BYra, Bgq kbIr jI)

jh psrY pwsw{ szq prqwip ] (292-3, gaVI suKmnI, mò 5)

jh pRB ismry qhI mnu mwinAw ]1] (224-12, gaVI, mò 1)

jh pyKa qhw qum bsnw ] (181-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

jh pyKw qh soeL ] (622-14, soriT, mò 5)

jh pyKw qh rihAw smwe ]2] (240-11, gaVI, mò 5)

jh brBzfu ipzfu qh nwhI rcnhw{ qh nwhI ] (334-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jh bYsa qh nwly bYsY ] (371-9, Awsw, mò 5)

jh bYswlih qh bYsw suAwmI jh Byjih qh jwvw ] (993-12, mw}, mò 3)

jh bYswvih bYsh BweL jh Byjih qh jwa ] (1419-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

jh Bzfw{ goibzd kw KuilAw ijh pRwpiq iqh leAw ] (612-15, soriT, mò 5)

jh BzfwrI hU gux inklih qy kIAih prvwxu ] (1239-11, swrzg, mò 2)

jh Ba nwhI qhw Awsnu bwiDAo iszgI Anhq bwnI ] (208-5, gaVI, mò 5)

jh BIqir Gt BIqir bisAw bwhir kwhy nwhI ] (876-12, rwmklI, mò 1)

jh mhw BeAwn qpiq bhu Gwm ] (264-13, gaVI suKmnI, mò 5)

jh mhw BeAwn dUK jm sunIEy qh myry pRB qUhY shweL ] (822-13, iblwvlu, mò 5)

jh mhw BeAwn dUq jm dlY ] (264-2, gaVI suKmnI, mò 5)

jh mwq ipqw suq BweL n phucY qhw qhw qU rKw ]1] rhwa ] (1212-6, swrzg, mò 5)

jh mwq ipqw suq mIq n BweL ] (264-1, gaVI suKmnI, mò 5)

jh muskl hovY Aiq BwrI ] (264-2, gaVI suKmnI, mò 5)

jh rwKY soeL suK Qwnw ] (1077-12, mw}, mò 5)

jh rwKY soeL mukiq Qwnu ] (890-14, rwmklI, mò 5)

jh lwlc jwgwqI Gwt ] (393-14, Awsw, mò 5)

jhw sRvn hir kQw n sunIEy qh mhw BeAwn aidAwnd ] (1204-13, swrzg, mò 5)

jhw sw ikCu qhw lwigAo iqlu n szkw mwn ]6] (1018-5, mw}, mò 5)

jhw khw quJu rwKY sB TweL so Eysw pRBu syiv sdw qU Apnw ]1] rhwa ] (860-16, goùf, mò 4)

jhw khW pRBu qUz vrqzqw ]2] (1136-7, BYra, mò 5)

jhw jhw eh dyhI DwrI rhnu n pweAo kbhUz ]1] (529-6, dyvgzDwrI mò 5)

jhw jhw DUA nwrdu tyky nYkê itkwvhu moih ] (873-19, goùf, Bgq nwmdyv jI)

jhw jwa qh vyKw soe ] (363-17, Awsw, mò 3)

jhw jweLEy qh jl pKwn ] (1195-13, bszqu ihzfol, Bgq rwmwnzd jI)

jhw jwxw so Qwnu ivswirAo ek inmK nhI mnu lweAo ]5] (1017-5, mw}, mò 5)

jhw qãKw mn quJu AwkrKY ] (264-14, gaVI suKmnI, mò 5)

jhw dwxy qhW Kwxy nwnkw scu hy ]2] (653-12, soriT, mò 2)

jhw dyKw qhw suAwmI pwrbRHÌu sB TwE ] (542-13, ibhwgVw, mò 5)

jhw pziQ qyrw ko n isöwnU ] (264-12, gaVI suKmnI, mò 5)

jhw pTwvhu jWa qqI rI ]2] (739-7, sUhI, mò 5)

jhw pTwvhu qh qh jweS ] (386-3, Awsw, mò 5)

jhw bsih pIqMbr pIr ]1] (478-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

jhw bol qh ACr Awvw ] (340-4, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

jhw loBu qh kwlu hY jhw iKmw qh Awip ]155] (1372-15, slok, Bgq kbIr jI)

jhW sbdu vsY qhW duKu jwE ] (364-12, Awsw, mò 3)

jhW ismrnu BeAo hY Twkêr qhW ngr suK Awnzd ]1] rhwa ] (1204-11, swrzg, mò 5)

jhW kIrqnu swDszgiq rsu qh sGn bws PlWnd ]2] (1204-14, swrzg, mò 5)

jhW nwmu imlY qh jwa ] (414-19, Awsw, mò 1)

jhW bIsrY Twkê{ ipAwro qhW dUK sB Awpd ] (1204-12, swrzg, mò 5)

jhW bYis ha Bojnu Kwa ]1] rhwa ] (1195-6, bszqu ihzfol, Bgq kbIr jI)

jg Aa{ n Xwih mhw qm mY Avqw{ ajwg{ Awin kIAa ] (1409-3, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

jg esnwn qwp Qwn Kzfy ikAw ehu jzqu ivcwrw ]1] (673-13, DnwsrI, mò 5)

jg isa JUT pRIiq mnu byiDAw jn isa vwdu rcweL ] (596-5, soriT, mò 1)

jg isa qUtI JUT prIiq ]1] (1187-7, bszqu, mò 1)

jg JUTy ka swcu jwin kY qw isa {c apjweL ] (718-7, tofI, mò 9)

jg mih aqm kwFIAih ivrly kyeL kye ]1] (517-17, gUjrI, mò 5)

jg mih AweAw so prvwxu ] (198-1, gaVI, mò 5)

jg mih AweAw so prvwxu ] (867-3, goùf, mò 5)

jg mih sRystu @qm kwmu ] (998-10, mw}, mò 4)

jg mih koeL rhxu n pwE inhclu Ekê nwrwexw ]1] (1077-18, mw}, mò 5)

jg mih bkqy dUDwDwrI ] (873-5, goùf, Bgq kbIr jI)

jg mih rwm nwmu hir inrmlw ho{ mYlw sBu Awkw{ ] (1091-16, mw}, mò 3)

jg mih lwhw Ekê nwmu pweLEy gur vIcwir ]6] (55-3, isrIrwgu, mò 1)

jg mih lwhw hir nwmu hY BweL ihrdY riKAw ar Dwir ]3] (603-8, soriT, mò 3)

jg mih vrqY Awip hir syqI pRIiq kir ]15] (790-15, sUhI, mò 1)

jg mih ivrly kyeL kye ]3] (867-11, goùf, mò 5)

jg mohnI hm iqAwig gvweL ] (392-8, Awsw, mò 5)

jg rcnw sB JUT hY jwin lyhu ry mIq ] (1429-2, slok, mò 9)

jg rcnw qYsy rcI khu nwnk suin mIq ]25] (1427-16, slok, mò 9)

jig Am{ Atlu Aqolu Twkê{ Bgiq qy hir pweAw ]1] (923-4, rwmklI, bwbw suzdr)

jig suøqu kIriq nwmu hY myrI ijzduVIE hir kIriq hir min Dwry rwm ] (539-5, ibhwgVw, mò 4)

jig hamY mYlu duKu pweAw mlu lwgI dUjY Bwe ] (39-6, isrIrwgu, mò 3)

jig igAwnI ivrlw AwcwrI ] (413-1, Awsw, mò 1)

jig cqu{ isAwxw Brim Bulwxw nwa pzifq pVih gwvwrI ] (1015-19, mw}, mò 1)

jig jnm mrxu Bgw eh AweL hIEy prqIiq ] (1402-2, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

jig jIvnu Eysw supny jYsw jIvnu supn smwnz ] (482-16, Awsw, Bgq kbIr jI)

jig dwqw soe Bgiq vClu iqhu loe jIa ] (923-2, rwmklI, bwbw suzdr)

jig pzifqu ivrlw vIcwrI ] (413-2, Awsw, mò 1)

jig mrxu n BweAw inq Awpu lukweAw mq jmu pkrY lY jwe jIa ] (447-7, Awsw, mò 4)
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương