Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang72/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   160

gur nwnk nwm bcn min suny ]6] (296-2, gaVI suKmnI, mò 5)

gur nwnk bwh pkir hm rwKw ]4]2]96] (394-18, Awsw, mò 5)

gur nwil quil n lgeL Koij ifTw bRhmzfu ] (50-2, isrIrwgu, mò 5)

gur iniv iniv lwga pwe dyhu idKwrIAw ]3] (241-1, gaVI mwJ, mò 5)

gur paVI sB dU @cw hoe ] (363-6, Awsw, mò 3)

gur pih isPiq Bzfw{ krmI pweLEy ] (519-18, gUjrI, mò 5)

gur pih mukiq dwnu dy BwxY ] (1026-5, mw}, mò 1)

gur pRswid @rD kml ibgws ] (864-5, goùf, mò 5)

gur pRswid Aoe Awnzd pwvY ] (393-1, Awsw, mò 5)

gur pRswid Azqir ilv lwgY ]3] (92-4, isrIrwgu, Bgq kbIr jI)

gur prswid Amãq rsu cIinéAw Aoe pwvih moK duAwry ]2] (1199-4, swrzg, mò 4)

gur pRswid Amãq rsu pweAw rsu gwvY rsu vIcwry ]7] (982-3, nt, mò 4)

gur pRswid Amãqu ibKu KwtI ] (177-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

gur prswid AkQu nwnik vKwixAw ]4]5]107] (397-16, Awsw, mò 5)

gur prswid Akil BeL AvrY nwq{ Qw bygwnw ]1] rhwa ] (333-5, gaVI bYrwgix, Bgq kbIr jI)

gur prswid AigAwnu ibnwsY Anidnu jwgY vyKY scu soe ]1] rhwa ] (364-2, Awsw, mò 3)

gur pRswid Apunw pRBu jwpY ]1] rhwa ] (869-2, goùf, mò 5)

gur pRswid Awpn Awpu suJY ] (281-12, gaVI suKmnI, mò 5)

gur prswid EysI buiD smwnI ] (337-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

gur prswid shj G{ pweAw imitAw AzDyrw czdu ciVAw ]1] rhwa ] (393-19, Awsw, mò 5)

gur pRswid shij qry kbIrw ]5]6]19] (481-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

gur prswid sdw min visAw siB kwj svwrxhwrw ] (638-2, soriT, mò 3)

gur prswid sdw mnu rwqw ] (1072-9, mw}, mò 5)

gur pRswid ismrq rhY jwhU msqik Bwg ] (254-5, gaVI, mò 5)

gur pRswid suKu duKu sm jwxY Git Git rwmu ihAwlIEy ]4] (1019-12, mw}, mò 5)

gur pRswid hir Amãqu pIjY ]2] (386-9, Awsw, mò 5)

gur pRswid hir gux sd gwva ] (1396-11, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

gur prswid hir vsY min AweL ]1] rhwa ] (159-6, gaVI guAwryrI, mò 3)

gur prswid khY jnu nwnkê hir scy ky gux gwE ]5] (550-14, ibhwgVw, mò 3)

gur prswid khY jnu BIKnu pwva moK duAwrw ]3]1] (659-15, soriT, Bgq BIKn jI)

gur prswid kry bIcw{ ] (25-5, isrIrwgu, mò 1)

gur pRswid kwhU jwqy ]1] rhwa ] (529-19, dyvgzDwrI mò 5)

gur prswid iknY viKAwnI ] (279-10, gaVI suKmnI, mò 5)

gur prswid iknY ivrlY hir Dnu KwtIEy ]5] (519-8, gUjrI, mò 5)

gur prswid iknY ivrlY icqu lweAw ] (113-16, mwJ, mò 3)

gur prswid iknY ivrlY jwxI ] (103-1, mwJ, mò 5)

gur pRswid iknY ivrlY jwqy ]2] (742-3, sUhI, mò 5)

gur pRswid iknY ivrlY jwnw ]1] (186-15, gaVI, mò 5)

gur pRswid ko ehu mhlu pwvY ] (889-1, rwmklI, mò 5)

gur pRswid ko sbid pCwxY ]1] (562-19, vfhzsu, mò 5)

gur pRswid ko pwvY Amãq nwmw ]4]8] (1170-17, bszqu, mò 3)

gur pRswid ko ibrlw lwKY ] (290-2, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid ko ivrlw jwgy ]3] (375-19, Awsw, mò 5)

gur pRswid ko ivrlw pwvY ijn ka illwit iliKAw Duir Bwa ]1] (669-10, DnwsrI, mò 4)

gur pRswid gwvY gux nwnk shj smwiD smwihAo ]4]6] (1299-9, kwnVw, mò 5)

gur pRswid Git Git pCwnu ]2] (1183-8, bszqu, mò 5)

gur prswid Gr hI ip{ pweAw qa nwnk qpiq buJweL ]8]1] (1273-14, mlwr, mò 1)

gur prswid Gr hI prgwisAw shjy shij smweL ]7] (1273-13, mlwr, mò 1)

gur pRswid jn kbIr rwmu kir snyhI ]4]5] (692-16, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

gur pRswid jn nwnk dyiKAw mY hir ibnu Av{ n koeL ] (573-11, vfhzsu, mò 4)

gur pRswid jn nwnk pweAw hir lwDw dyh tolIEy ]2]3] (527-14, dyvgzDwrI mò 4)

gur prswid jphu inq BweL qwir lE swgr szsw{ ]1] rhwa ] (1143-17, BYra, mò 5)

gur pRswid jw kw imtY AiBmwnu ] (278-12, gaVI suKmnI, mò 5)

gur prswid jwxY imhmwnu ] (350-3, Awsw, mò 1)

gur pRswid ijh bUiJAw Awsw qy BeAw inrwsu ] (1103-13, mw}, Bgq kbIr jI)

gur pRswid ijin pweAw nwmu ] (1145-7, BYra, mò 5)

gur pRswid jIvqu mrY qw iPir mrxu n hoe ]2] (554-18, ibhwgVw, mò 3)

gur pRswid qqu sBu bUiJAw ] (281-17, gaVI suKmnI, mò 5)

gur prswid iqsu sdw iDAweL ] (104-13, mwJ, mò 5)

gur prswid n hoe szqwpu ]2] (801-17, iblwvlu, mò 5)

gur pRswid nwnk ehu jwnu ]7] (294-18, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk ekê jwqw ]8]19] (289-8, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk szqoKy nwmu pRBU jip jip aDrn ]4]13] (1206-13, swrzg, mò 5)

gur pRswid nwnk sic smweAw ]21]1]2] suDu (524-7, gUjrI, mò 5)

gur pRswid nwnk scu khY ]6] (277-17, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk smÜãstw ]2]1] (862-6, goùf, mò 5)

gur pRswid nwnk suK bwsn ]4]110] (202-3, gaVI, mò 5)

gur pRswid nwnk suKu pwa ]2] (294-2, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk ha CUtY ]4] (278-19, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk ko qirAw ]4]1]16] (715-7, tofI, mò 5)

gur prswid nwnk gux gwih ]2] (724-2, iqlzg, mò 5)

gur pRswid nwnk jsu khY ]5] (270-12, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk jgu jIiqAo bhuir n Awvih jWih ]2]88]111] (1225-17, swrzg, mò 5)

gur pRswid nwnk nwmu iDAweAw ]4]24]30] (743-8, sUhI, mò 5)

gur pRswid nwnk Plu pwvY ]8]16] (285-5, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk miq pweL ]2]1]7] (720-17, bYrwVI, mò 5)

gur pRswid nwnk min jwghu ]6] (270-15, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid nwnk min visAw dUiK n kbhU JUra buiJ pRB ka ]4]2]3] (700-15, jYqsrI, mò 5)

gur pRswid nwnk ilv lweL ]4]20]31] (892-16, rwmklI, mò 5)

gur pRswid nwnkê bKwnY hir Bjnu qqu igAwnu ]2]1]24] (1006-11, mw}, mò 5)

gur prswid nwim mnu lwgw ] (184-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

gur prswid nwmu hir jipAw myry mn kw BRmu Ba geAw ]1] rhwa ] (1264-15, mlwr, mò 4)

gur pRswid nwmu jip leAw ] (290-9, gaVI suKmnI, mò 5)

gur prswid inrzjnu pweAw swcY sbid vIcwrI ]4] (1234-5, swrzg, mò 3)

gur prswid inrzjnu pwva ]4] (525-14, gUjrI, Bgq rivdws jI)

gur prswid pdwrQu pweAw siqgur ka ehu mnu dIjY ]2] (1325-8, kilAwn, mò 4)

gur pRswid pRBu pweLEy gur ibnu mukiq n hoe ] (1401-12, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

gur prswid pmL pdu pweAw sB eC pujwvxhw{ ]1] rhwa ] (1132-4, BYra, mò 3)

gur prswid pmL pdu pweAw sUky kwst hirAw ]1] rhwa ] (10-10, gUjrI, mò 5)

gur prswid pmL pdu pweAw sUky kwst hirAw ]1] rhwa ] (495-3, gUjrI, mò 5)

gur prswid pmL pdu pweAw nwnkê khY ivcwrw ]4]3]4] (1126-10, BYra, mò 1)

gur prswid pmL pdu pweAw vfI vifAweL hoeL ] (1258-17, mlwr, mò 3)

gur prswid pmL pdu pweAw ] (114-2, mwJ, mò 3)

gur prswid pmL pdu pweAw ] (1150-3, BYra, mò 5)

gur prswid pmL pdu pweL ]1] (839-1, iblwvlu, mò 1)

gur prswid pmL pdu pwE ] (1016-7, mw}, mò 3)

gur prswid pmL pdu pwE ]6] (223-13, gaVI, mò 1)

gur pRswid pweLAih Dzin qy jn bfBwgy ] (1397-18, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

gur pRswid pweLEy prmwrQu sqszgiq syqI mnu Kcnw ] (1404-1, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

gur pRswid pwvY Amãq Dwrw ]3] (478-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

gur prswid bszqu bnw ] (1182-19, bszqu, mò 5)

gur pRswid ibiKAw prhrY ] (274-5, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid Ba pwir prweL ]2]33] (378-16, Awsw, mò 5)

gur prswid BeAo mnu inrmlu sbL suKw suK pweAa ]1] rhwa ] (496-16, gUjrI, mò 5)

gur prswid BE jn mukqy hir hir nwmu ArwiDAw ]3] (383-17, Awsw, mò 5)

gur prswid BmL kw nwsu ] (294-5, gaVI suKmnI, mò 5)

gur pRswid mnu AsiQ{ hovY Anidnu hir ris rihAw AGweL ]1] rhwa ] (1333-1, pRBwqI, mò 3)

gur prswid imitAo AigAwnw pRgt BE sB TweL ]3] (610-17, soriT, mò 5)

gur prswid imitAw AziDAwrw Git cwnxu Awpu pCwnixAw ]7] (129-3, mwJ, mò 3)

gur prswid mukiq giq pwE ] (112-6, mwJ, mò 3)

gur pRswid myrw mnu BIjY Ehw syv bnI jIa ]1] rhwa ] (490-10, gUjrI, mò 3)

gur prswid myrY min visAw jo mwga so pwva ry ] (404-5, Awsw, mò 5)

gur pRswid mY sBu ikCu sUiJAw ]4]3] (476-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

gur pRswid mY KotI fITI ]2] (392-9, Awsw, mò 5)

gur pRswid mY fgro pweAw ] (871-6, goùf, Bgq kbIr jI)

gur prswid moih imilAw Qwa ]1] rhwa ] (239-10, gaVI, mò 5)

gur prswid rihAw BrpUir ] (363-17, Awsw, mò 3)

gur prswid rhY ilv lwe ] (932-8, rwmklI dKxI, mò 1)

gur prswid rhY ilv lwe ]1] (352-12, Awsw, mò 1)

gur prswid rqnu hir lwBY imtY AigAwnu hoe ajIAwrw ]1] rhwa ] (353-14, Awsw, mò 1)

gur prswid rivAw Gt Azqir iqqu Git miq Agwhw hy ]1] (1055-10, mw}, mò 3)

gur prswid rwiK ly jn ka hir rsu nwnk Joil pIAw ]5]7]8] (1127-16, BYra, mò 1)

gur pRswid lwgy nwm suAwid ] (1176-5, bszqu, mò 3)

gur prswid vsY min Awe ] (349-15, Awsw, mò 1)

gur prswid vsY min Awe ] (797-4, iblwvlu, mò 3)

gur prswid vsY min Awe ]3] (362-4, Awsw, mò 3)

gur prswid vsY min Awe ]3] (663-17, DnwsrI, mò 3)

gur prswid vsY min AweL ] rhwa ] (665-9, DnwsrI, mò 3)

gur prswid vsY min AweL ]1] rhwa ] (1129-15, BYra, mò 3)

gur pRswid ivrly min vUTw ]2] (896-4, rwmklI, mò 5)

gur pRswid ivrlY hI givAw ] (259-18, gaVI, mò 5)

gur prswdI aqrih pwir ]4] (971-12, rwmklI, Bgq kbIr jI)

gur prswdI aqry pwir ] (1340-2, pRBwqI, mò 5)

gur prswdI abry scw nwmu smwil ]1] rhwa ] (1009-12, mw}, mò 1)

gur prswdI abry hir kI srxweL ]1] rhwa ] (1011-11, mw}, mò 1)

gur prswdI abry ijn hir rsu cKw ] (1087-19, mw}, mò 3)

gur prswdI abry ijn Bwxw BweAw ] (1237-19, swrzg, mò 1)

gur prswdI altI hovY igAwn rqnu sbdu qwhw hy ]2] (1056-12, mw}, mò 3)

gur prswdI Azd{ BIjY ] (114-14, mwJ, mò 3)

gur prswdI Amãqu nhI pIAw qãsnw BUK n jweL ] (1265-2, mlwr, mò 4)

gur prswdI Amãqu pIAw ] (113-17, mwJ, mò 3)

gur prswdI AkQa kQIEy kha khwvY soeL ] (1233-6, swrzg, mò 1)

gur prswdI Anidnu jwgY ] (128-8, mwJ, mò 3)

gur prswdI Awpu gvweL ] (506-4, gUjrI, mò 3)

gur prswdI Awpu gvweLEy nwnk nwim piq pweL ] (570-12, vfhzsu, mò 3)

gur prswdI Awpu gvweLEy ] (841-11, iblwvlu, mò 3)

gur prswdI Awpu pCwxY kmlu ibgsY buiD qwhw hy ]3] (1056-14, mw}, mò 3)

gur prswdI Awpu pCwxY ] (88-13, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI Awpo cInéY jIviqAw ev mrIEy ]41] (935-17, rwmklI dKxI, mò 1)

gur prswdI EysI miq AwvY ] (357-8, Awsw, mò 1)

gur prswdI ekê ndrI AweAw ha siqgur ivthu vqweAw jIa ]3] (96-10, mwJ, mò 4)

gur prswdI Ek ilv lwgI duibDw qdy ibnwsI ] (993-16, mw}, mò 3)

gur prswdI Eko jwxih qW dUjw Bwa n hoeL ] (441-5, Awsw, mò 3)

gur prswdI Eko jwxw ] (120-7, mwJ, mò 3)

gur prswdI Eko jwxY Ek GVI mih pwir peAw ]11] (435-8, Awsw, mò 3)

gur prswdI Eko jwxY cUkY mnhu Azdysw ]2] (1257-17, mlwr, mò 3)

gur prswdI Eko jwxY ] (662-13, DnwsrI, mò 1)

gur prswdI Eko bUJY Eksu mwih smwE ]4]4] (732-10, sUhI, mò 4)

gur prswdI shsw jwE ] (1062-11, mw}, mò 3)

gur prswdI shij smwhI ] (1069-6, mw}, mò 4)

gur prswdI shij ilv lwE ] (119-14, mwJ, mò 3)

gur prswdI shju ko pwE ] (119-7, mwJ, mò 3)

gur prswdI shjy mwqy ] (1066-7, mw}, mò 3)

gur prswdI sic smweL ]1] (85-8, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI sic icqu lwE ] (112-13, mwJ, mò 3)

gur prswdI scu sco scu lihAw ] (961-9, rwmklI, mò 5)

gur prswdI scu ndrI AwvY scy hI suKu pwvixAw ]6] (120-17, mwJ, mò 3)

gur prswdI scw hir pwE ] (124-12, mwJ, mò 3)

gur prswdI sd sméwl ] (1173-2, bszqu, mò 3)

gur prswdI sdw suKu pwE ] (841-17, iblwvlu, mò 3)

gur prswdI sbid slwhI ] (119-2, mwJ, mò 3)

gur prswdI swg{ qirAw ] (197-12, gaVI, mò 5)

gur prswdI swic smwe ]2] (1174-19, bszqu, mò 3)

gur prswdI swcw ip{ imlY Azqir sdw smwly ] (583-18, vfhzsu, mò 3)

gur prswdI swlwhIEy hir BgqI rwpY ] (953-17, rwmklI, mò 1)

gur prswdI isv Gir jMmY ivchu skiq gvwe ] (1276-6, mlwr, mò 3)

gur prswdI suKu @pjY jw gur kw sbdu kmwe ] (593-8, vfhzsu, mò 3)

gur prswdI sy nr abry ij hir srxwgiq Bij peAw ]25] (433-18, Awsw, mò 1)

gur prswdI syv krwE ]1] (364-1, Awsw, mò 3)

gur prswdI syv krI scu gihr gMBIrY ]1] (38-17, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI syvIEy scu sbid nIswxu ] (789-6, sUhI, mò 1)

gur prswdI so hir hir pweL jIa ] (217-12, gaVI mwJ , mò 5)

gur prswdI soeL jnu pwE ijn ka øpw qumwrI ]8] (506-14, gUjrI, mò 3)

gur prswdI hzamY jwe ] (666-4, DnwsrI, mò 3)

gur prswdI hamY KovY ] (128-17, mwJ, mò 3)

gur prswdI hamY CutY jIvn mukqu so hoe ] (948-10, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hamY jwE ] (114-16, mwJ, mò 3)

gur prswdI hamY bUJY qO gurmiq nwim smwvYgo ]6] (1309-19, kwnVw, mò 4)

gur prswdI hir gux gweLEy ] (107-10, mwJ, mò 5)

gur prswdI hir Dnu pweAo Azqy clidAw nwil cilAo ]4] (479-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

gur prswdI hir iDAweLEy Azqir rKIEy ar Dwir ] (948-1, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hir nwmu sméwil ] (1129-4, BYra, mò 3)

gur prswdI hir nwmu iDAweAo hm siqgur crn pKy ]1] rhwa ] (976-1, nt, mò 4)

gur prswdI hir pRB jwcy EysI nwm bfweL ]1] rhwa ] (504-9, gUjrI, mò 1)

gur prswdI hir pweLEy mqu ko Brim Bulwih ] (936-18, rwmklI dKxI, mò 1)

gur prswdI hir mzin vswE ] (123-16, mwJ, mò 3)

gur prswdI hir mzin visAw pUrib iliKAw pweAw ] (922-3, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hir min vsY jm fzfu n lwgY koe ] (948-5, rwmklI, mò 3)

gur prswdI hir imlY imlweAw ] (1066-12, mw}, mò 3)

gur prswdI hir rzgu mwxu ]3] (1339-18, pRBwqI, mò 5)

gur prswdI hir ris DRwpY ] (1418-4, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

gur prswdI hir rsu AwvY jip hir hir pwir lzGweL jIa ]1] rhwa ] (998-9, mw}, mò 4)

gur prswdI hir rsu pweAw nwmu pdwrQu na iniD pweL ]1] rhwa ] (353-1, Awsw, mò 1)

gur prswdI hir rsu pwvih pIvq rhih sdw suKu hoeL ]1] rhwa ] (491-9, gUjrI, mò 3)

gur prswdI hir rsu pIjY ]8]4] (413-16, Awsw, mò 1)

gur prswdI hukmu pCwxY ] (1054-3, mw}, mò 3)

gur prswdI krhu ikrpw lyhu jmhu abwry ] (567-5, vfhzsu, mò 1)

gur prswdI kmL kmwa ] (415-1, Awsw, mò 1)

gur prswdI kweAw Kojy pwE jgjIvnu dwqw hy ]8] (1051-15, mw}, mò 3)

gur prswdI iksY dy vifAweL nwmo nwmu iDAwedw ]5] (1062-2, mw}, mò 3)

gur prswdI iksY buJwE ] (1062-5, mw}, mò 3)

gur prswdI iksY imlweL ] (123-2, mwJ, mò 3)

gur prswdI kImiq pweL ] (1044-1, mw}, mò 3)

gur prswdI ko scu kmwvY ] (948-17, rwmklI, mò 3)

gur prswdI ko ndir inhwly ] (112-4, mwJ, mò 3)

gur prswdI ko nwmu iDAwE iqsu hamY ivchu jwe ] (511-10, gUjrI kI vwr, mò 3)

gur prswdI ko ivrlw CUtY iqsu jn ka ha bilhwrI ]3] (736-1, sUhI, mò 4)

gur prswdI ko ivrlw bUJY so jnu mukqu sdw hoe ]2] (1283-6, mlwr, mò 3)

gur prswdI ko ivrlw bUJY caQY pid ilv lwvixAw ]1] (129-6, mwJ, mò 3)

gur prswdI gux pweLAiné ijs no ndir krye ]1] (1092-15, mw}, mò 3)

gur prswdI Git cwnxw Awnéy{ gvweAw ] (1245-1, swrzg, mò 1)

gur prswdI Gr hI mih pweL ] (126-3, mwJ, mò 3)

gur prswdI cIinéAw hir rwiKAw air Dwir ]7] (1346-10, pRBwqI ibBws, mò 3)

gur prswdI CutIEy ibKu Bvjlu sbid gur qrxw ]1] rhwa ] (33-9, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI CUtIEy ikrpw Awip krye ] (934-8, rwmklI dKxI, mò 1)

gur prswdI jm kw Ba BwgY ] (1045-4, mw}, mò 3)

gur prswdI jwxIEy qa AnBa pwvY ]8] (725-8, iqlzg, mò 1)

gur prswdI jwinAw ] (657-4, soriT, Bgq nwmdyv jI)

gur prswdI ijin buiJAw iqin pweAw moK duAw{ ] (90-10, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI ijnI Azqir pweAw so Azqir bwhir suhylw jIa ]1] (102-4, mwJ, mò 5)

gur prswdI ijnI Awpu qijAw hir vwsnw smwxI ] (919-1, rwmklI, mò 3)

gur prswdI ijnéI rwmu pCwqw inrgux rwmu iqnéI bUiJ lihAw ]17] (435-15, Awsw, mò 3)

gur prswdI jIvq mrY mir jIvY sbdu kmwe ] (1276-5, mlwr, mò 3)

gur prswdI jIvq mrY ] (1172-6, bszqu, mò 3)

gur prswdI jIvqu mrY altI hovY miq bdlwhu ] (651-2, soriT, mò 3)

gur prswdI jIvqu mrY hukmY bUJY soe ] (555-6, ibhwgVw, mò 3)

gur prswdI jIvqu mrY qw mn hI qy mnu mwnY ] (647-2, soriT, mò 3)

gur prswdI jIvqu mrY ] (662-14, DnwsrI, mò 1)

gur prswdI jYdya nwmW ] (330-9, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

gur prswdI TwkIEy igAwn mqI Gir AwvY ]1] rhwa ] (426-11, Awsw, mò 3)

gur prswdI iqsu sMmélw qw qin dUKu n hoe ]31] (934-2, rwmklI dKxI, mò 1)

gur prswdI qãkêtI CUtY caQY pid ilv lweL ]17] (909-17, rwmklI, mò 3)

gur prswdI Üãsit inhwra dUsr nwhI koe ] (1223-6, swrzg, mò 5)

gur prswdI duibDw jwE ] (1164-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

gur prswdI duibDw mrY mnUAw AsiQ{ sziDAw kry vIcw{ ] (553-13, ibhwgVw, mò 3)

gur prswdI durmiq KoeL ] (357-11, Awsw, mò 1)

gur prswdI dy vifAweL Apxw sbdu vrqwE ]4]5]7] (491-12, gUjrI, mò 3)

gur prswdI dyvxhw{ ] (363-18, Awsw, mò 3)

gur prswdI ndir inhwrw ] (106-1, mwJ, mò 5)

gur prswdI nwm ipAw{ ] (1175-7, bszqu, mò 3)

gur prswdI nwmu iDAwE ]3] (737-2, sUhI, mò 5)

gur prswdI nwmu min visAw Anidnu nwmu iDAweAw ] (852-10, iblwvlu, mò 3)

gur prswdI prgtu hoeL ] (1049-13, mw}, mò 3)

gur prswdI prgtu hoeL ] (1054-5, mw}, mò 3)

gur prswdI prgtu hoeL ] (1055-11, mw}, mò 3)

gur prswdI prgtu hoeL ] (1062-7, mw}, mò 3)

gur pRswdI pRBu ArwDy jmkzk{ ikCu n khI ]2] (1017-10, mw}, mò 5)

gur pRswdI pRBu iDAweAw geL szkw qUit ] (501-19, gUjrI, mò 5)

gur prswdI pmL pdu pwE ] (123-19, mwJ, mò 3)

gur prswdI pwe ijQhu hamY jweLEy ] (951-3, rwmklI, mò 3)

gur prswdI pweAw jwe ] (661-11, DnwsrI, mò 1)

gur prswdI pweAw jweL ] (1066-19, mw}, mò 3)

gur prswdI pweAw ] (73-2, isrIrwgu, mò 1)

gur prswdI pweLEy Azqir kpt KulwhI ]1] (425-11, Awsw, mò 3)

gur prswdI pweLEy inhclu Dnu DIrw ] (511-6, gUjrI kI vwr, mò 3)

gur prswdI pweLEy ivrlw bUJY koe ] (1281-4, mlwr, mò 3)

gur prswdI pweLEy krim prwpiq hoe ]1] rhwa ] (42-8, isrIrwgu, mò 5)

gur prswdI pweLEy krim prwpiq hoe ]8]2]19] (65-19, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI pwir aqrY ] (1161-3, BYra, mò 5)

gur prswdI ipmL ksweL ] (1128-15, BYra, mò 3)

gur prswdI pUrw pweAw cUkw mn AiBmwnu ]3] (1132-19, BYra, mò 3)

gur prswdI bRhim smwa ]1] (355-3, Awsw, mò 1)

gur prswdI bRHÌu pCwqw nwnk guxI ghIrw ]2] (773-8, sUhI, mò 4)

gur prswdI buiJ sic smweAw ]1] (369-6, Awsw, mò 4)

gur prswdI buiJ sic smweLEy ]20] (147-17, mwJ, mò 1)

gur prswdI buiJAw jw vyKw hir ekê hY hir ibnu Av{ n koeL ] (922-7, rwmklI, mò 3)

gur prswdI buiJAw qw clqu hoAw clqu ndrI AweAw ] (921-16, rwmklI, mò 3)

gur prswdI buJIEy sbdy kwr kmwe ] (1258-8, mlwr, mò 3)

gur pRswdI buJIEy sw Dn suqI iniczd ] (1415-15, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

gur prswdI buJIEy qw pwE moK duAw{ ] (36-9, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI bUiJ ly qa hoe inbyrw ] (229-1, gaVI, mò 1)

gur prswdI bUJhu BweL ] (1261-7, mlwr, mò 3)

gur pRswdI bUJIEy Ek hir kY rzig ]1] rhwa ] (405-3, Awsw, mò 5)

gur prswdI bUJY koeL ] (1048-18, mw}, mò 3)

gur prswdI bUJY koeL ] (1061-14, mw}, mò 3)

gur prswdI Ba peAw vfBwig visAw min Awe ] (645-1, soriT, mò 3)

gur prswdI BRmu Ba BwgY Ek nwim ilv lweL ]2] (1260-7, mlwr, mò 3)

gur prswdI Bvjlu qrY ] (365-1, Awsw, mò 3)

gur prswdI mzin vsweAw ] (129-10, mwJ, mò 3)

gur prswdI mzin vsweAw ]4]8] (560-11, vfhzsu, mò 3)

gur prswdI mzin vsweL ] (1048-5, mw}, mò 3)

gur prswdI mzin vsweL ] (1053-18, mw}, mò 3)

gur prswdI mzin vsweL ] (110-6, mwJ, mò 3)

gur prswdI mzin vsweL ] (119-19, mwJ, mò 3)

gur prswdI mhlu G{ pwE ] (112-3, mwJ, mò 3)

gur prswdI min vsY hamY dUir krye ] (30-6, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI min vsY hir bUJY soeL ]1] (365-5, Awsw kwPI, mò 3)

gur prswdI min vsY iqqu Git prgtu hoe ]5] (757-5, sUhI, mò 3)

gur prswdI min vsY nwmy rhY smwe ] (36-3, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI min vsY mlu hamY jwe smwe ] (39-10, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI mnu ijxY hir syqI ilv lwe ] (87-15, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI mnu BeAw inrmlu ijnw Bwxw BwvE ] (918-3, rwmklI, mò 3)

gur prswdI mwrhu frY ] (871-17, goùf, Bgq kbIr jI)

gur prswdI imil soJI pweL ] (124-16, mwJ, mò 3)

gur prswdI imil rhY scu nwmu krqw{ ]3] (33-12, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI imlY soeL jnu lyKY ] (123-10, mwJ, mò 3)

gur prswdI imlY hir soeL ] (230-6, gaVI, mò 3)

gur prswdI mukqu hoe swcy inj qwVI ]6] (1011-6, mw}, mò 1)

gur prswdI muKu @jlw jip nwmu dwnu esnwnu ] (46-5, isrIrwgu, mò 5)

gur prswdI myrw shu imlY vwir vwir ha jwa jIa ]1] (157-3, gaVI bYrwgix, mò 1)

gur prswdI mYlu aqw{ ]1] rhwa ] (230-9, gaVI, mò 3)

gur prswdI rzgy rwqw ] (945-5, rwmklI, mò 1)

gur prswdI rwmu min vsY qw Plu pwvY koe ]1] (491-2, gUjrI, mò 3)

gur prswdI ividAw vIcwrY piV piV pwvY mwnu ] (1329-5, pRBwqI, mò 1)

gur prswdI ivrlY pweL ] (1068-2, mw}, mò 3)

gur prswdI vyKu qU hir mzd{ qyrY nwil ] (1346-3, pRBwqI ibBws, mò 3)

gur prswdI vyKY nwly ] (129-12, mwJ, mò 3)

gur prcY gur prcY iDAweAw mY ihrdY rwmu rvweAw rwm ] (443-4, Awsw, mò 4)

gur prcY iqsu kwlu n Kwe ] (840-8, iblwvlu, mò 1)

gur prcY prvwxu rwj mih jogu kmwXa ] (1408-2, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

gur prcY mnu swic smwe ] (943-12, rwmklI, mò 1)

gur prmysur sgl invws ] (900-18, rwmklI, mò 5)

gur pRIiq ipAwry crn kml ird Azqir Dwry ]1] rhwa ] (1272-8, mlwr, mò 5)

gur pwrs hm loh imil kzcnu hoeAw rwm ] (1114-7, quKwrI, mò 4)

gur pwrbRHÌ EkY hI jwny ]2] (887-14, rwmklI, mò 5)

gur pwrbRHÌ prmysur AprMpr AlK AByv ]16] (522-14, gUjrI, mò 5)

gur pIr imil Kuid Ksmu pCwnw ]5]3] (1136-12, BYra, mò 5)

gur pIrW kI cwkrI mhW krVI suK sw{ ] (1422-16, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

gur puiC ilKagI jIa sbid snyhw ] (242-13, gaVI pUrbI, mò 1)

gur purKu mnwvY Awpxw gurmqI hir hir boly ] (642-14, soriT, mò 4)

gur purKY purKu imlwe pRB imil surqI suriq smwxI ] (997-4, mw}, mò 4)

gur pUiC syvw krih scu inrmlu mzin vswih ]5] (428-6, Awsw, mò 3)

gur pUiC jwgy nwim lwgy iqnw rYix suhylIAw ] (1110-11, quKwrI, mò 1)

gur pUiC qum krhu bIcw{ ] (1189-15, bszqu, mò 1)

gur pUChu qumé krhu bIcw{ ] (1173-5, bszqu, mò 3)

gur pUCy mnu pqIAwgw ]2] (657-13, soriT, Bgq nwmdyv jI)

gur pUry Eh gl swrI ]1] (628-13, soriT, mò 5)

gur pUry swbwis hY kwtY mn pIrw ]2] (1011-1, mw}, mò 1)

gur pUry swbwis clxu jwixAw ] (369-2, Awsw kwPI, mò 4)

gur pUry supRsNn BE sdw sUK kilAwn ]1] rhwa ] (1322-18, kilAwn, mò 5)

gur pUry kw inmLl mzqw ]2] (193-10, gaVI, mò 5)

gur pUry kI AkQ khwnI ] (1338-14, pRBwqI, mò 5)

gur pUry kI Acrj vifAweL nwnk sd bilhwry ]2]9]37] (618-14, soriT, mò 5)

gur pUry kI sdw srxweL swcY swihib riKAw kziT lwe ]1] rhwa ] (1183-12, bszqu, mò 5)

gur pUry kI srxI abry kwrj sgl svwry ]1] (620-5, soriT, mò 5)

gur pUry kI srxI AwE kilAwx }p jip hir hir mzqu ]1] rhwa ] (1184-15, bszqu, mò 5)

gur pUry kI srxI pry ]3] (1185-1, bszqu, mò 5)

gur pUry kI srnI pry ]1] rhwa ] (181-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

gur pUry kI syvw pweAw EyQY AoQY inbhY nwil ]1] rhwa ] (1271-3, mlwr, mò 5)

gur pUry kI kra inq syvw gu{ Apnw nmskwirAw ] (1218-4, swrzg, mò 5)

gur pUry kI crxI lwgu ] (891-5, rwmklI, mò 5)

gur pUry kI cwkrI iQ{ kzDu sbweAw ] (1250-8, swrzg, mò 3)

gur pUry kI cwkrI ibrQw jwe n koe ]1] rhwa ] (46-4, isrIrwgu, mò 5)

gur pUry kI tyk itkweL ]1] (190-8, gaVI, mò 5)

gur pUry kI tyk nwnk sMméwilAw ]19] (523-12, gUjrI, mò 5)

gur pUry kI dwiq inq dyvY cVY svweLAw ] (1250-17, swrzg, mò 4)

gur pUry kI inmLl rIiq ] (893-14, rwmklI, mò 5)

gur pUry kI pa srxweL ] (1077-19, mw}, mò 5)

gur pUry kI bwxI ] (629-2, soriT, mò 5)

gur pUry kI bwxI jip Andu krhu inq pRwxI ]1] (616-10, soriT, mò 5)

gur pUry kI byAzq vfweL ]2] (864-5, goùf, mò 5)

gur pUry kI vifAweL ] (629-15, soriT, mò 5)

gur pUry kI vfI vifAweL hir vfw syiv Aqulu suKu pweAw ] (305-7, gaVI, mò 4)

gur pUry ky crx ghy ] (387-10, Awsw, mò 5)

gur pUry ky crx min vuTy ] (106-15, mwJ, mò 5)

gur pUry kY sbid Apwrw ] (259-12, gaVI, mò 5)

gur pUry jb BE deAwl ] (743-9, sUhI, mò 5)

gur pUry f{ sgl cukweAw ]1] (1152-14, BYra, mò 5)

gur pUry qy eh miq pweLEy ]1] rhwa ] (184-5, gaVI guAwryrI, mò 5)
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương