Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang66/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   160

koit bRhmzf jw ky DRmswl ] (1156-11, BYra, mò 5)

koit bRHÌy jgu swjx lwE ]1] (1156-11, BYra, mò 5)

koit bwr jweL bilhwr ]1] (1152-7, BYra, mò 5)

koit ibsQwrnu Av{ n dUjw ]5] (1156-17, BYra, mò 5)

koit ibsn Avqwr szkr jtwDwr ] (455-16, Awsw, mò 5)

koit ibsn kIny Avqwr ] (1156-10, BYra, mò 5)

koit ibGn sgly aiT nwTy dUKu n nyVY AweAw ] (784-2, sUhI, mò 5)

koit ibGn ihry iKn mwih ] (195-17, gaVI, mò 5)

koit ibGn iqsu lwgqy ijs no ivsrY nwa ] (522-3, gUjrI, mò 5)

koit ibGn iqsu lwgqy ijs no ivsrY nwa ] (524-3, gUjrI, mò 5)

koit ibGn nhI Awvih nyir ] (888-4, rwmklI, mò 5)

koit ibGn ibnsih hir syvw inhclu goivd Dwm ] (702-14, jYqsrI, mò 5)

koit ibGn lwQy pRB srxw pRgty Bly szjogw ]1] (611-12, soriT, mò 5)

koit bYkêzT jw kI ÜãstI mwih ] (1156-14, BYra, mò 5)

koit Bgq aDw{ krI ] (986-17, mwlI gaVw, mò 5)

koit Bgq bsq hir szig ]2] (1156-13, BYra, mò 5)

koit Bv Kzfy inmK iKAwl ] (894-16, rwmklI, mò 5)

koit mhwdyv A{ kiblws ] (1162-18, BYra, Bgq kbIr jI)

koit mihmw jw kI inmLl hzs ] (1156-17, BYra, mò 5)

koit mhys apwe smwE ] (1156-11, BYra, mò 5)

koit mjn kIno esnwn ] (202-4, gaVI, mò 5)

koit mjn jw kY suix nwm ] (238-13, gaVI, mò 5)

koit miD Ehu kIrqnu gwvY ] (885-6, rwmklI, mò 5)

koit mDy iksih buJweL ] (1262-6, mlwr, mò 3)

koit mDy iksih buJwE iqin rwm nwim ilv lweL ]3] (1260-8, mlwr, mò 3)

koit mDy iksih buJwE ] (1055-14, mw}, mò 3)

koit mDy iknY gurmuiK lihAo ]3] (241-10, gaVI, mò 5)

koit mDy iknY pCwixAw hir nwmw scu soeL ] (769-1, sUhI, mò 3)

koit mDy iknY ibrlY cInw ] (279-10, gaVI suKmnI, mò 5)

koit mDy ko jnu Awpw{ ]7] (905-1, rwmklI, mò 1)

koit mDy ko ivrlw syvkê hoir sgly ibahwrI ]1] rhwa ] (495-10, gUjrI, mò 5)

koit mDy ko ivrlw dwsu ] (1340-16, pRBwqI, mò 5)

koit mDy ko@ ibrlw syvkê pUrn Bgqu icrwno ]1] rhwa ] (1269-10, mlwr, mò 5)

koit mDy koeL szqu idKweAw ] (1348-11, pRBwqI, mò 5)

koit mDy koeL ivrlw lye ] (1335-2, pRBwqI, mò 3)

koit mDy jnu pweLEy BweL ivrlw koeL koe ] (609-2, soriT, mò 5)

koit mnorQ Awvih hwQ ] (1137-10, BYra, mò 5)

koit mweAw jw kY syvkwe ] (1156-12, BYra, mò 5)

koit munIsr muoin mih rhqy ]7] (1157-1, BYra, mò 5)

koit rwj nwm Dnu myrY Amãq Üãsit Dwrhu pRB mwn ]1] (716-11, tofI, mò 5)

koit lwK sbL ko rwjw ijsu ihrdY nwmu qumwrw ] (1003-9, mw}, mò 5)

koit lwK rwj suK pwE ek inmK pyiK ÜãstwnW ] (1213-12, swrzg, mò 5)

kotn mY nwnk ko@ nwrwenu ijh cIiq ]24] (1427-15, slok, mò 9)

koitk pwp puNn bhu ihrih ] (1163-3, BYra, Bgq kbIr jI)

koitk lKmI krY sIgwr ] (1163-3, BYra, Bgq kbIr jI)

kotI hU pIr vrij rhwE jw mI{ suixAw DweAw ] (417-18, Awsw, mò 1)

koTry mih koTrI pmL koTI bIcwir ] (970-3, rwmklI, Bgq kbIr jI)

koTy mzfp mwVIAw pwshu icqvIAwhw ] (729-3, sUhI, mò 1)

koTy mzfp mwVIAw lig pE gwvwrI ] (788-6, sUhI, mò 2

koTy mzfp mwVIAw lwe bYTy kir pwswirAw ] (472-11, Awsw, mò 1)

kony bYTy KweLEy prgt hoe indwin ]17] (1365-8, slok, Bgq kbIr jI)

koml bzDn bwDIAw nwnk krmih lyK ]1] (928-3, rwmklI, mò 5)

koml bwxI sB ka szqoKY ] (299-8, iQqI gaVI, mò 5)

korI ko kwhU mrmu n jwnW ] (484-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

korY rzgu kdy n cVY jy locY sBu koeL ]1] rhwa ] (732-7, sUhI, mò 4)

kolU crKw ckI ckê ] (465-11, Awsw, mò 1)

Kzf Kzf kir Bojnu kIno q@ n ibsirAo pwnI ]2] (658-5, soriT, Bgq rivdws jI)

Kzf dIp sB BIqir rivAw pUir rihAo sB lo@ ]1] rhwa ] (535-1, dyvgzDwrI mò 5)

Kzf dIp siB loAw ] (1003-18, mw}, mò 5)

Kzf pqwl AszK mY gxq n hoeL ] (1283-14, mlwr, mò 3)

Kzf pqwl spq nhI swgr ndI n nI{ vhwedw ]2] (1035-11, mw}, mò 1)

Kzf pqwl dIp siB loAw ] (1076-1, mw}, mò 5)

Kzf bRhmzf aDwrxhwrw ] (1072-4, mw}, mò 5)

Kzf bRhmzf kw Eko Twxw guir prdw Koil idKweAo ] (205-10, gaVI, mò 5)

Kzf bRhmzf õY gux nwcy ijn lwgI hir ilv qumwrI ] (506-10, gUjrI, mò 3)

Kzf bRhmzf pwqwl ArMBy gupqhu prgtI Awedw ]15] (1036-8, mw}, mò 1)

Kzf bRhmzf pwqwl dIp rivAw sB loeL ] (706-3, jYqsrI, mò 5)

Kzf bRhmzf byAzq aDwrxhwirAw ] (963-10, rwmklI, mò 5)

Kzf bRhmzf mih isz|I myrw btUAw sBu jgu BsmwDwrI ] (334-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

Kzf bRhmzf rihAw ilv lwE ]18] (840-15, iblwvlu, mò 1)

Kzif vrBzif hir soBw hoeL ehu dwnu n rlY rlweAw ] (79-2, isrIrwgu, mò 4)

Kzfxz kil klysh pRB ismir nwnk nh dUrxh ]1] (706-9, jYqsrI, mò 5)

Kzfl mzfl mzfl mzfw ] (1162-10, BYra, Bgq kbIr jI)

Kzifq indàw Alp Ahwrz nwnk qqu bIcwro ]8] (939-4, rwmklI, mò 1)

KzfI bRhmzfI pwqwlI purIeL qãBvx qwVI lweL hy ]10] (1023-3, mw}, mò 1)

Kzfy Dwr glI Aiq BIVI ] (1028-7, mw}, mò 1)

KNnlI DoqI ajlI n hoveL jy sa Dovix pwhu ] (651-2, soriT, mò 3)

KNnw sgl rynu CwrI ] (628-13, soriT, mò 5)

KzinAhu iqKI bhuqu ipeLxI ] (794-15, sUhI, syK PrId jI)

KzinAhu iqKI vwlhu inkI Equ mwrig jwxw ] (918-19, rwmklI, mò 3)

KNnIEy vzöw drsn qyry ] (1117-11, quKwrI, mò 5)

KMB ivkWdVy jy lhW iGNnw swvI qoil ] (1426-6, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

KaKt Aa Barwnd gwE ] (1430-6, mwlw, -)

KaPê n Kqw n qrsu jvwlu ]1] (345-13, gaVI, Bgq rivdws jI)

Kst rwg ain gwE szig rwgnI qIs ] (1430-19, mwlw, -)

Kstm myG rwg vY gwvih ] (1430-15, mwlw, -)

Kstim Kt swsõ khih isMmãiq kQih Anyk ] (297-19, iQqI gaVI, mò 5)

KstI Ktu drsn pRB swjy ] (839-13, iblwvlu, mò 1)

Ksm syqI Ardwis vKwxY arD iDAwin ilv lwgw ] (74-17, isrIrwgu, mò 1)

Ksm kI ndir idlih piszdy ijnI kir Ekê iDAweAw ]3] (24-5, isrIrwgu, mò 1)

Ksm pCwxY so idnu prvwxu ]2] (350-1, Awsw, mò 1)

Ksim duhwgin qij AahyrI ] (872-13, goùf, Bgq kbIr jI)

Ksim imtI iPir BwnI ] (1286-10, mlwr, mò 1)

Ksim imilEy suKu pweAw kImiq khxu n jweL ]1] (1011-10, mw}, mò 1)

Ksmu Coif dUjY lgy fuby sy vxjwirAw ] (470-10, Awsw, mò 1)

Ksmu qUhY sBnw ky rweAw ]2] (1141-18, BYra, mò 5)

Ksmu iDAweL ek min ek Bwe ] (1183-12, bszqu, mò 5)

Ksmu pCwxih Awpxw qnu mnu AwgY dye ] (38-7, isrIrwgu, mò 3)

Ksmu pCwxY Awpxw KUlY bzDu n pwe ] (937-6, rwmklI dKxI, mò 1)

Ksmu pCwin qrs kir jIA mih mwir mxI kir PIkI ] (480-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

Ksmu ibswir Awn kzim lwgih ] (195-2, gaVI, mò 5)

Ksmu ibswir mwtI szig }ly ]4]3] (792-19, sUhI, Bgq kbIr jI)

Ksmu mrY qa nwir n rovY ] (871-14, goùf, Bgq kbIr jI)

Ksmu vfw dwqw{ hY jo eCy so Pl pwe ] (1283-11, mlwr, mò 3)

Ksmu ivswir kIE rs Bog ] (1256-15, mlwr, mò 1)

Ksmu ivswir KuAwrI kInI iDRgu jIvxu nhI rhxw ]1] (1254-4, mlwr, mò 1)

Ksmu ivswir dunI icqu lweAw ] (1007-17, mw}, mò 5)

Ksmu ivswrih qy kmjwiq ] (10-1, Awsw, mò 1)

Ksmu ivswrih qy kmjwiq ] (349-11, Awsw, mò 1)

Ksmih jwix iKmw kir rhY ] (340-11, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

Ksmhu GuQIAw iPrih inmwxIAw ] (72-4, isrIrwgu, mò 1)

Ksmhu pUrw pwe mnhu rhisAw ] (148-19, mwJ, mò 2)

KsmY kry brwbrI iPir gYriq Azdir pwe ] (474-17, Awsw, mò 2)

KsmY kw mhlu kdy n pwvY ] (363-7, Awsw, mò 3)

KsmY kY drbwir FwFI visAw ] (148-18, mwJ, mò 2)

KsmY ndrI kIVw AwvY jyqy cugY dwxy ] (360-16, Awsw, mò 1)

KsmY BwvY Aohw czgI ij kry Kudwe Kudwe ] (1286-11, mlwr, mò 1)

KsmY BwvY Aoho czgw ij kry Kudwe Kudwe ] (1286-14, mlwr, mò 1)

KsmY BwvY so kry mnhu iczidAw so Plu pwesI ] (471-14, Awsw, mò 1)

KsmY mUil n BwvY ] (1286-13, mlwr, mò 1)

KKVIAw suhwvIAw lgVIAw Ak kziT ] (319-13, gaVI, mò 5)

KKw ehY KoiV mn Awvw ] (340-10, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

KKw Krw srwha qwhU ] (260-10, gaVI, mò 5)

KKw iKrq Kpq gE kyqy ] (342-19, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

KKw KUnw kCu nhI iqsu sMmRQ kY pwih ] (253-16, gaVI, mò 5)

KKw Koij prY ja koeL ] (342-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

KKY Kuzdkw{ swh Awlmu kir KrIid ijin Krcu dIAw ] (432-15, Awsw, mò 1)

Kg qn mIn qn mãg qn brwh qn swDU szig aDwry ]1] rhwa ] (1269-3, mlwr, mò 5)

Kt swsõ @cO khih Azqu n pwrwvwr ] (297-18, iQqI gaVI, mò 5)

Kt swsõ ismãiq viKAwn ] (265-10, gaVI suKmnI, mò 5)

Kt kmL ikirAw kir bhu bhu ibsQwr isD swiDk jogIAw kir jt jtw jt jwt ] (1297-9, kwnVw, mò 4)

Kt qursI muiK bolxw mwrx nwd kIE ] (16-12, isrIrwgu, mò 1)

Kt drsn szsy pry A{ carwsIh isD ]202] (1375-8, slok, Bgq kbIr jI)

Kt nym kir koTVI bWDI bsqu AnUpu bIc pweL ] (339-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

Kt l$Xx pUrnz purKh nwnk nwm swD sjnh ]40] (1357-12, shsøqI, mò 5)

Ktu swsq ibcrq muiK igAwnw ] (98-3, mwJ, mò 5)

Ktu swsõ acrq rsnwgr qIQL gvn n QorI ] (1216-4, swrzg, mò 5)

Ktu swsõ mUrKY sunweAw ] (1137-1, BYra, mò 5)

Ktu kmL sihq rhqw ]3] (873-11, goùf, Bgq nwmdyv jI)

Ktu kmL kêl szjugqu hY hir Bgiq ihrdY nwih ] (1124-14, kydwrw, Bgq rivdws jI)

Ktu kmL jugiq iDAwnu Dra ] (1119-9, kydwrw, mò 5)

Ktu kmL nwmu inrzjnu soeL ] (1343-9, pRBwqI, mò 1)

Ktu krmw A{ Awsxu DoqI ] (888-2, rwmklI, mò 5)

Ktu krmw qy duguxy pUjw krqw nwe ] (70-15, isrIrwgu, mò 5)

Ktu drsn kY ByiK iksY sic smwvxw ] (148-3, mwJ, mò 1)

Ktu drsn jogI szinAwsI ibnu gur Brim BulwE ] (67-16, isrIrwgu, mò 3)

Ktu drsn BRmqy iPrih nh imlIEy ByKz ] (1099-1, mw}, mò 5)

Ktu drsnu vrqY vrqwrw ] (360-19, Awsw, mò 3)

Ktu BI Ekw bwq vKwnih ] (886-4, rwmklI, mò 5)

Ktu mtu dyhI mnu bYrwgI ] (903-18, rwmklI, mò 1)

KõI sbdz sUr sbdz sUdà sbdz prw øqh ] (469-14, Awsw, mò 2)

KõI so ju krmw kw sU{ ] (1411-17, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

KõI kmL kry sUrqxu pwvY ] (164-2, gaVI guAwryrI, mò 4)

KõI bRwhmx sUd vYs apdysu chu vrnw ka swJw ] (747-19, sUhI, mò 5)

KõI bRwhmx sUd vYs sB EkY nwim qrwnQ ] (1001-12, mw}, mò 5)

KõI bRwhmx ipiT dy Cofy hir nwmdya lIAw muiK lwe ]3] (733-10, sUhI, mò 4)

KõI bRwhmxu sUdu ik vYsu ] (878-11, rwmklI, mò 1)

KõI bRwhmxu sUdu bYsu aDrY ismir czfwl ] (300-13, iQqI gaVI, mò 5)

KõI bRwhmxu sUdu vYsu ko jwpY hir mzõu jpYnI ] (800-5, iblwvlu, mò 4)

KõIAw q Drmu CoifAw mlyC BwiKAw ghI ] (663-1, DnwsrI, mò 1)

KiqAhu jMmy Kqy krin q KiqAw ivic pwih ] (149-2, mwJ, mò 1)

Kbir krqu hY pwq pq fwlI ]2] (385-8, Awsw, mò 5)

Kbir n krih dIn ky bary qw qy jnmu AlyKY ]1] rhwa ] (483-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

Kbir BeL szswir AwE õY loAw ] (1116-11, quKwrI, mò 4)

$XõI sbdz sUr sbdz sUdà sbdz prw øqh ] (1353-12, shsøqI, mò 1)

Kr kw pYK{ qa CutY ja @pir lwdw ]1] rhwa ] (815-13, iblwvlu, mò 5)

Kr bwhnu ahu Cw{ afwvY ]1] (874-13, goùf, Bgq nwmdyv jI)

Krcu Kjwnw nwm Dnu eAw Bgqn kI rwis ] (253-17, gaVI, mò 5)

Krcu Krw Dnu iDAwnu qU Awpy vsih srIir ] (937-7, rwmklI dKxI, mò 1)

Krcu bNnu czigAweLAw mqu mn jwxih klu ] (595-14, soriT, mò 1)

Krcy idiq KsMm dI Awp KhdI KYir dbtIEy ] (967-2, rwmklI, blvzif qy sqw)

Krw isAwxw bhuqw Bw{ ] (24-17, isrIrwgu, mò 1)

Krw Krw AwKY sBu koe ] (932-5, rwmklI dKxI, mò 1)

Krw Krw AwKY sBu koe ]1] rhwa ] (662-11, DnwsrI, mò 1)

Krw idlwsw guir dIAw Awe imly Bgvzq ] (261-9, gaVI, mò 5)

Krw inmwnw hoq prwnI ] (260-10, gaVI, mò 5)

Krw rqnu jug cwry hoe ] (932-5, rwmklI dKxI, mò 1)

KrI isAwxI kzq n BwxI ] (750-16, sUhI, mò 1)

KrI øpw Twkêr BeL And sUK ibsRwm ] (261-8, gaVI, mò 5)

KrI kêAwilAo kê}ip kêlKxI supnY ip{ nhI pwvixAw ]6] (127-4, mwJ, mò 3)

Kry KjwnY pweLAih Koty stIAih bwhr vwir ] (143-14, mwJ, mò 1)

Kry KroE bYTq @Tq mwrig pziQ iDAwvYgo ] (1309-17, kwnVw, mò 4)

Kry priK KjwnY pweih Koty Brim BulwvixAw ]6] (119-1, mwJ, mò 3)

Kry priK KjwnY pweLAin KoitAw nwhI Qwa ] (1092-18, mw}, mò 3)

Kl mugD mUV ktw$X sRIDr BE gux miq DIr ]6] (508-10, gUjrI, mò 5)

Kl mUrK qy pzifqu kirbo pzifq qy mugDwrI ]3] (1252-6, swrzg, Bgq kbIr jI)

KlVI KprI lkVI cmVI isKw sUqu DoqI kInéI ] (358-17, Awsw, mò 1)

KiV drgh pYnweLEy muiK hir nwm invwsu ]3] (21-4, isrIrwgu, mò 1)

KVì pkI kêiV BjY ibnsY Awe clY ikAw mwxu ] (76-6, isrIrwgu, mò 1)

KVw pukwry pwqxI byVw kpr vwiq ]85] (1382-8, slok, syK PrId jI)

Kwe Kric dyvih bhuqyrw hir dydy qoit n AwvYgo ]7] (1311-5, kwnVw, mò 4)

Kwe Kric mnu rihAw AGwe ]2] (375-15, Awsw, mò 5)

Kwe Kwe kry bdPYlI jwxu ivsU kI vwVI jIa ]2] (105-9, mwJ, mò 5)

KweAw mYlu vDweAw pYDY Gr kI hwix ] (1331-3, pRBwqI, mò 1)

KweL kotu n prl pgwrw ] (1161-12, BYra, mò 5)

Kwk nUr krdz Awlm dunIAwe ] (723-13, iqlzg, mò 5)

Kwkê szqn kI dyhu ipAwry ] (98-17, mwJ, mò 5)

Kwkê luoVydw qzin Ky jo rqy dIdwr ]2] (1098-4, mw}, mò 5)

Kwkë Kwkê rlY sBu PYlu ] (832-4, iblwvlu, mò 1)

KwjY pYJY rlI krIjY ] (1027-10, mw}, mò 1)

Kwt mWga capweL ] (656-15, soriT, Bgq kbIr jI)

Kwit Kjwnw gux iniD hry nwnk nwmu iDAwe ]6] (298-3, iQqI gaVI, mò 5)

Kwit lwBu goibzd hir rsu pwrbRHÌ ek rzg ]1] (405-12, Awsw, mò 5)

Kwtx ka hir hir rojgw{ ] (676-14, DnwsrI, mò 5)

Kwx jIvx kI bhuqI Aws ] (354-10, Awsw, mò 1)

Kwxw sbdu czigAweLAw ijqu KwDY sdw qãpiq hoe ] (1092-9, mw}, mò 3)

Kwxw pIxw sm kir shxw BwxY qw kY hukmu peAw ]31] (434-6, Awsw, mò 1)

Kwxw pIxw hsxw saxw ivsir geAw hY mrxw ] (1254-4, mlwr, mò 1)

Kwxw pIxw hsxw bwid ] (351-8, Awsw, mò 1)

Kwxw pIxw pivõu hY idqonu irjkê sMbwih ] (472-19, Awsw, mò 1)

KwxI cwry bwxI Bydw ] (839-8, iblwvlu, mò 1)

KwxI n bwxI pax n pwxI ] (1035-11, mw}, mò 1)

KwxI bwxI sbL invwsI sBnw kY min BwvixAw ]3] (130-15, mwJ, mò 5)

KwxI bwxI ggn pqwlI jzqw joiq qumwrI ] (1013-14, mw}, mò 1)

KwxI bwxI quJih smwxI ] (1021-6, mw}, mò 1)

KwxI bwxI qyrIAw dyih jIAw AwDwro ] (580-10, vfhzsu dKxI, mò 1)

Kwq Kric kCu qoit n AwvY Azqu nhI hir pwrwvw{ ]1] rhwa ] (893-18, rwmklI, mò 5)

Kwq Krcq suiK Anid ivhwvY ]3] (743-7, sUhI, mò 5)

Kwq Krcq ikCu inKutq nwhI Agnq Bry Bzfwry ] (1220-2, swrzg, mò 5)

Kwq Krcq ikCu inKutq nwhI rwm rqnu Dnu KwitAo ]1] (714-5, tofI, mò 5)

Kwq Krcq inbhq rhY gur sbdu AKUt ] (816-14, iblwvlu, mò 5)

Kwq Krcq iblCq suKu pweAw krqy kI dwiq svweL rwm ] (784-1, sUhI, mò 5)

Kwq Krcq iblCq dyvn ka ]1] rhwa ] (390-2, Awsw, mò 5)

Kwq Krcq iblCq rhy tUit n jwih Bzfwr ] (253-15, gaVI, mò 5)

Kwq pIAzq mUE nhI jwinAw ] (932-6, rwmklI dKxI, mò 1)

Kwq pIq Anyk ibzjn jYsy Bwr bwhk Koq ] (1121-13, kydwrw, mò 5)

Kwq pIq Kylq hsq Brmy jnm Anyk ] (261-6, gaVI, mò 5)

Kwq pIq Kylq hsq ibsQwr ] (188-7, gaVI, mò 5)

Kwq pIq brqY And alwis ] (268-9, gaVI suKmnI, mò 5)

Kwq pIvq svzq suKIAw nwmu ismrq KIn ] (1225-5, swrzg, mò 5)

Kwq pIvq hsq sovq AaD ibqI Aswr ] (1229-3, swrzg, mò 5)

Kwdw pYndw mUkir pwe ] (195-9, gaVI, mò 5)

KwDw hoe suAwh BI Kwxy isa dosqI ] (146-1, mwJ, mò 1)

KwDY KricEy qoit n AwveL sdw sdw Aohu dye ] (555-15, ibhwgVw, mò 3)

Kwn pwn Awn nhI KuiDAw qw kY iciq n bsw ] rhwa ] (672-10, DnwsrI, mò 5)

Kwn pwn sIgwr ibrQy hir kzq ibnu ika jIjIEy ] (543-1, ibhwgVw, mò 5)

Kwn pwn soDy suK Buzcq szkt kwit ibpiq hrI ] (1387-12, svXy, mò 5)

Kwn pwn mIT rs Bojn Azq kI bwr hoq kq KwrI ] (1388-9, svXy, mò 5)

Kwn mlUk khwedy ko rhxu n pweL ] (1246-12, swrzg, mò 4)

Kwnu mlUkê khwva rwjw ] (225-13, gaVI, mò 1)

Kwr smudàu FzFolIEy ekê mxIAw pwvY ] (1012-10, mw}, mò 1)

Kwlk ka Awdysu FwFI gwvxw ] (148-4, mwJ, mò 1)

Kwlk Qwvhu Bulw muTw ] (1020-5, mw}, mò 5)

Kwlkê Xwid idlY mih malw ] (1084-2, mw}, mò 5)

Kwlkê riv rihAw sbL TweL ]1] rhwa ] (897-1, rwmklI, mò 5)

Kwilkê Klk Klk mih Kwilkê pUir rihAo sRb TWeL ]1] rhwa ] (1350-1, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

KwlI cly DxI isa itby ija mIhwhu ]105] (1383-13, slok, syK PrId jI)

Kwvih Krcih ril imil BweL ] (186-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

Kwvhu Krchu qoit n AwvY hlq plq kY szgy ] (496-2, gUjrI, mò 5)

Kwvhu Buzchu siB gurmuiK CuteL ] (1363-4, Pênhy, mò 5)

Kwvnw ijqu BUK n lwgY szqoiK sdw qãpqIvnw ]2] (1019-2, mw}, mò 5)

KwvY dUK BUK swcy kI swcy hI qãpqwis rhY ] (945-12, rwmklI, mò 1)

KwvY BogY suix suix dyKY pihir idKwvY kwl Gry ] (1014-3, mw}, mò 1)

KWidAw KWidAw muhu GTw pYnzidAw sBu Azgu ] (523-3, gUjrI, mò 5)

iKzicAw sUqu q AweL Qwe ]3] (886-8, rwmklI, mò 5)

iKzcoqwix krih byqwly ] (1031-14, mw}, mò 1)

iKzcoqwix ivgucIEy Eksu isa ilv lwe ] (756-6, sUhI, mò 3)

iKzcoqwix ivgucIEy burw Blw due nwil jIa ] (751-12, sUhI, mò 1)

iKzQw ehu qnu sIAa Apnw nwmu kra AwDw{ ry ]1] (970-15, rwmklI, Bgq kbIr jI)

iKzQw kwlu kêAwrI kweAw jugiq fzfw prqIiq ] (6-16, jpu, mò 1)

iKzQw igAwn iDAwn kir sUeL sbdu qwgw miQ GwlY ] (477-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

iKzQw jil koelw BeL qwgy AWc n lwg ]47] (1366-18, slok, Bgq kbIr jI)

iKzQw JolI bhu ByK kry durmiq AhzkwrI ] (1243-3, swrzg, mò 1)

iKzQw JolI Birpuir rihAw nwnk qwrY Ekê hrI ] (939-7, rwmklI, mò 1)

iKsir geAo BUm pir fwirAo ]2] (389-11, Awsw, mò 5)

iKsY jobnu bDY j}Aw idn inhwry szig mIcu ] (458-3, Awsw, mò 5)

iKjmiq krI jnu bzdw qyrw ]3] (990-18, mw}, mò 1)

iKn KovY pwp kotwn ] (1337-11, pRBwqI ibBws, mò 4)

iKn Bzgunw kY mwin mwqy Asur jwxih nwhI ]1] rhwa ] (408-7, Awsw, mò 5)

iKn mih apjY iKin KpY iKnu AwvY iKnu jwe ] (58-19, isrIrwgu, mò 1)

iKn mih @xy suBr BirAw ] (1142-18, BYra, mò 5)

iKn mih Av{ iKnY mih Avrw Acrj clq qumwry ] (613-19, soriT, mò 5)

iKn mih swij svwrxhwrw ]1] (212-8, gaVI, mò 5)

iKn mih swij svwir ibnwhY Bgiq vCl guxqwsw ]1] (1211-18, swrzg, mò 5)

iKn mih sUky kIny hirAw ] (1142-19, BYra, mò 5)

iKn mih hsY iKn mih rovY ] (1058-1, mw}, mò 3)

iKn mih hoe jwe Bsmzqu ] (278-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iKn mih kaVy hoe gE ijqVy mweAw Bog ] (135-6, mwJ, mò 5)

iKn mih kry inhwlu @xy suBr Bir ] (519-13, gUjrI, mò 5)

iKn mih Coif jwe ibiKAw rsu qa lwgY pCuqwp ]1] (1200-12, swrzg, mò 4)

iKn mih JUTu sBu ibnis jwe ija itkY n ibrK kI Cwa ] (786-4, sUhI, mò 3)

iKn mih Fwih Pyir aswry ] (1034-19, mw}, mò 1)

iKn mih Qwip aQwpdw iqsu ibnu nhI koeL ] (706-3, jYqsrI, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwr ] (1144-19, BYra, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw Awpn hwiQ mqwq ]1] (496-10, gUjrI, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw soeL qyrw shweL hy ]2] (1071-12, mw}, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw kImiq jwe n krI ] (499-13, gUjrI, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw iqs qy quJih frwva ry ]1] rhwa ] (404-6, Awsw, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw ] (1074-7, mw}, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw ] (108-12, mwJ, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw ] (276-19, gaVI suKmnI, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwrw ] (896-11, rwmklI, mò 5)

iKn mih Qwip aQwpnhwry kêdriq kIm n phI ]2]7] (529-17, dyvgzDwrI mò 5)

iKn mih Qwip aQwpy kêdriq siB krqy ky kwrnw ]2] (915-5, rwmklI, mò 5)

iKn mih Qwip invwjy Twkêr nIc kIt qy krih rwjzgw ]1] (824-11, iblwvlu, mò 5)

iKn mih dUir kIE deAwlw ]2] (742-18, sUhI, mò 5)

iKn mih inQwvy ka dIno Qwnu ] (1142-19, BYra, mò 5)

iKn mih inmwxy ka dIno mwnu ]3] (1142-19, BYra, mò 5)

iKn mih nIc kIt ka rwj ] (277-9, gaVI suKmnI, mò 5)

iKn mih pRgt hoih szswr ]3] (194-4, gaVI, mò 5)

iKn mih ibnis jwe AhzkwrI ]4]1]9]60] (337-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

iKn mih ibnis jwe prqwpY fzfu DmL rwe kw lwgw ]2] (985-10, mwlI gaVw, mò 4)

iKn mih ibnisAo mhw pryqu ] (1149-9, BYra, mò 5)

iKn mih ibnsY sBu JUTu myry mn iDAwe rwmw ] rhwa ] (723-10, iqlzg, mò 4)

iKn mih ibnsY krq n lwgY bwrw ]2] (1128-10, BYra, mò 3)

iKn mih BYAwn }pu inkisAw QMmé apwiV ] (1133-8, BYra, mò 3)

iKn mih mwir pCwVsI Bwe dUjY Twgy ] (1090-12, mw}, mò 1)

iKn mih mUE jw sbdu pCwinAw ] (932-6, rwmklI dKxI, mò 1)

iKn mih rwiK lIAo jnu Apunw gur pUrY byVI kwtI ]1] (630-15, soriT, mò 5)

iKn mih rwm nwim iklivK kwty BE pivqu srIrw ] (245-18, gaVI, mò 3)

iKn mih vys krih ntUAw ija moh pwp mih glqu geAw ] (906-14, rwmklI, mò 1)

iKn mwih sglw dUKu imitAw mnhu iczidAw pweAw ] (247-15, gaVI, mò 5)

iKn mwih Qwip aQwpdw Awcrj qyry }p ] (724-11, iqlzg, mò 5)

iKnu AwvY iKnu jwvY durgzD mVY icqu lweAw rwm ] (442-10, Awsw, mò 4)

iKnu ikzicq øpw krI jgdIsir qb hir hir hir jsu iDAweAo ] (719-9, bYrwVI, mò 4)

iKnu iKnu n{ nwrwenu gwvih muiK bolih nr nrhry ] (975-6, nt nwrwen, mò 4)

iKnu iKnu nwmu smwlIEy gurmuiK pwvY koe ] (29-18, isrIrwgu, mò 3)

iKnu iKnu nwmu dye vifAweL siqgur apdyis smwvYgo ]4] (1309-5, kwnVw, mò 4)

iKnu iKnu Bgiq krh idnu rwqI gurmiq Bgiq Aoumwhw rwm ]1] (699-4, jYqsrI, mò 4)

iKnu iKnu rwm nwmu gwvwhw ] (699-2, jYqsrI, mò 4)

iKnu gãh mih bsn n dyvhI ijn isa soeL hyqu ] (706-16, jYqsrI, mò 5)

iKnu iqlu rih n skY plu jl ibnu mrnu jIvnu iqsu qWeL ]4] (1273-10, mlwr, mò 1)

iKnu nwih trIEy pRIiq hrIEy sIgwr hiB rs ArpIEy ] (454-16, Awsw, mò 5)

iKnu plu hir nwmu min vsY sB ATsiT qIQL nwe ] (87-8, isrIrwgu, mò 3)

iKnu plu hir pRBu irdY n visAo irin bwDy bhu ibiD bwl ]2] (1335-16, pRBwqI, mò 4)

iKnu plu GVI n jIv@ ibnu dyKy mrW mwe ] (1248-12, swrzg, mò 3)

iKnu plu GVI nhI pRBu jwinAw ijin ehu jgqu apweAw ]1] (1126-11, BYra, mò 1)

iKnu plu csw nwmu nhI ismirAo dInw nwQ pRwnpiq swrI ] (1388-9, svXy, mò 5)

iKnu plu nwmu irdY vsY BweL nwnk imlxu suBwe ]10]4] (637-10, soriT, mò 1)

iKnu plu nId n soveL jwxY dUir hjUir ] (60-7, isrIrwgu, mò 1)

iKnu plu bwjI dyKIEy aJrq nhI bwrw ]4] (422-12, Awsw, mò 1)

iKnu plu ibs{ nhI myry krqy ehu nwnkê mWgY dwnu ]2]90]113] (1226-5, swrzg, mò 5)

iKnu plu rih n ska ibnu syvw mY gurmiq nwmu sméwry ]1] rhwa ] (980-10, nt, mò 4)

iKnu plu rih n ska ibnu nwvY gurmuiK hir hir pwT pVeLAw ]1] rhwa ] (833-8, iblwvlu, mò 4)

iKnu plu rih n skY jIa ibnu hir ipAwry ] (243-15, gaVI pUrbI, mò 3)

iKnu pUrib iKnu pCim CwE ija ckê kêiméAwir BvweAw ] (442-11, Awsw, mò 4)

iKnu rhnu n pwva ibnu pg pwgy ] (738-1, sUhI, mò 5)

iKnu rm gur gm hir dm nh jm hir kziT nwnk air hwrI ry ]2]5]134] (404-16, Awsw, mò 5)

iKnhUz ikrpw swDU szg nwnk hir rzgu lweAo ]2]5]156] (409-5, Awsw, mò 5)

iKnhUz jog qwp bhu pUjw iKnhUz BrmweAo ] (409-5, Awsw, mò 5)

iKnhUz BY inrBY iKnhUz iKnhUz aiT DweAo ] (409-4, Awsw, mò 5)

iKnhUz rs Bogn iKnhUz iKnhU qij jweAo ]1] (409-4, Awsw, mò 5)

iKmw sIgwr kry pRB KusIAw min dIpk gur igAwnu bleLAw ] (836-7, iblwvlu, mò 4)

iKmw sIgw{ kwmix qin pihrY rwvY lwl ipAwrI ]1] (359-8, Awsw, mò 1)

iKmw ghhu siqgur srxweL ] (1030-11, mw}, mò 1)

iKmw ghI scu szicAo KweAo Amãqu nwm ] (261-8, gaVI, mò 5)

iKmw ghI bRqu sIl szqoKz ] (223-15, gaVI, mò 1)

iKmw ghI mnu sqguir dIAw ] (932-5, rwmklI dKxI, mò 1)

iKmw grIbI And shj jpq rhih guxqws ] (253-17, gaVI, mò 5)

iKmw DIrju kir g@ lvyrI shjy bCrw KI{ pIEy ] (1329-9, pRBwqI, mò 1)

iKmw ivhUxy Kip gE KUhix lK AszK ] (937-5, rwmklI dKxI, mò 1)

iKrq Kpq AjhUz nh cyqy ] (342-19, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

iKlKwnw ibrwdr hmU jzjwlw ] (1084-3, mw}, mò 5)

iKVkI @pir dsvw duAw{ ] (1159-18, BYra, Bgq kbIr jI)

KIn Krwbu hovY inq kzDu ] (354-9, Awsw, mò 1)

KIn BE siB qskrw gurmuiK jnu jwgY ]1] rhwa ] (399-9, Awsw, mò 5)

KIr ADwir bwirkê jb hoqw ibnu KIrY rhnu n jweL ] (1266-10, mlwr, mò 5)

KIr szig bwirkê hY lInw pRB szq Eysy ihqkwrI ]2] (613-7, soriT, mò 5)

KIr smwin swgu mY pweAw gun gwvq rYin ibhwnI ] (1105-3, mw}, Bgq kbIr jI)

KI{ pIEy KylweLEy vxjwirAw imõw mwq ipqw suq hyqu ] (75-12, isrIrwgu, mò 1)

KIlY ibgsY qyqo sog ] (1187-13, bszqu, mò 1)

KuzFw Azdir riK kY dyin su ml sjwe ] (143-1, mwJ, mò 1)

Kuis Kuis lYdw vsqu prweL ] (1020-2, mw}, mò 5)

KusrY ika n pmL giq pweL ]3] (324-7, gaVI, kbIr jI)

KusI KuAwr BE rs Bogx Pokt kmL ivkwr kry ] (1014-9, mw}, mò 1)

Kuid Ksm Klk jhwn Alh imhrvwn Kudwe ] (724-12, iqlzg, mò 5)
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương