Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang61/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   160

kiljuig bIju bIjy ibnu nwvY sBu lwhw mUlu gvweAw ] (446-3, Awsw, mò 4)

kiljuig rwm nwmu boihQw gurmuiK pwir lGweL ] (443-2, Awsw, mò 4)

kiljugu aDwirAw gurdyv ] (406-5, Awsw, mò 5)

kiljugu hir kIAw pg õY iKskIAw pgu caQw itkY itkwe jIa ] (446-1, Awsw, mò 4)

kilp q{ rog ibdw{ szswr qwp invw{ Awqmw qãibiD qyrY Ek ilv qwr ] (1391-11, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

kilml fwrn mnih sDwrn eh Awsr moih qrnw ]1] rhwa ] (531-9, dyvgzDwrI mò 5)

kilml mYlu nwhI qy inmLl Aoe rhih Bgiq ilv lweL hy ]4] (1025-17, mw}, mò 1)

kilmlh dhqw suDu krqw idnsu rYix ArwDo ] (248-17, gaVI, mò 5)

klI Azdir nwnkw ijNnW dw Aaqw{ ] (556-8, ibhwgVw, mò 1)

klI kw jnmu czfwl kY Gir hoeL ] (161-1, gaVI guAwryrI, mò 3)

klI kwl ky imty klysw ] (744-14, sUhI, mò 5)

klI kwl mih ek kl rwKI ] (1024-7, mw}, mò 1)

klI kwl mih rivAw rwmu ] (1334-13, pRBwqI, mò 3)

klI kwl mhw ibiKAw mih ljw rwKI rwm ]1] rhwa ] (682-8, DnwsrI, mò 5)

klI kwl ivic gurmuiK pwE ]1] rhwa ] (666-3, DnwsrI, mò 3)

kiv kÑX Tkêr hrdws qny gur rwmdws sr ABr Bry ]1] (1396-15, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

kiv kÑX Tkêr hrdws qny gur rwmdws sr ABr Bry ]2] (1396-18, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

kiv kÑX Tkêr hrdws qny gur rwmdws sr ABr Bry ]3] (1397-1, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

kiv kÑX Tkêr hrdws qny gur rwmdws sr ABr Bry ]4] (1397-4, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

kiv kIrq jo szq crn muiV lwgih iqné kwm kâoD jm ko nhI õwsu ] (1406-1, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

kiv jn kÑX sbuDI kIriq jn Amrdws ibÔqrIXw ] (1392-18, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

kvx kQw ly rhhu inrwly ] (942-19, rwmklI, mò 1)

kvx mUlu kvx miq vylw ] (942-18, rwmklI, mò 1)

kvix is {qI mwhu kvxu ijqu hoAw Awkw{ ] (4-17, jpu, mò 1)

kvxu su AK{ kvxu guxu kvxu su mxIAw mzqu ] (1384-14, slok, syK PrId jI)

kvxu su vyso ha krI ijqu vis AwvY kzqu ]126] (1384-15, slok, syK PrId jI)

kvxu su vylw vKqu kvxu kvx iQiq kvxu vw{ ] (4-16, jpu, mò 1)

kvn apmw kan bfweL ikAw gun kha rIJwE ] (1205-2, swrzg, mò 5)

kvn apmw kha Ek muK inrgux ky dwqyrY ] (1214-8, swrzg, mò 5)

kvn apmw dya kvn syvw srya Ek muK rsnw rshu jug joir kr ] (1398-19, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

kvn apmw dya kvn vfweL nwnk iKnu iKnu vwry ]4]1]141] (406-14, Awsw, mò 5)

kvn AQL imrqk sIgwr ]2] (188-7, gaVI, mò 5)

kvn su jugiq ijqu kir BIjY ] (181-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvn su dwnw kvnu su hoCw kvn su surqw kvnu jVw ]6] (1081-11, mw}, mò 5)

kvn su pUjw qyrI kra ] (187-1, gaVI, mò 5)

kvn su ibiD ijqu Bvjl qra ]2] (187-2, gaVI, mò 5)

kvn su ibiD ijqu BIqir bulwvY ] (181-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvn su ibiD ijqu rwm gux gwe ] (180-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvn su miq ijqu hir hir jpnw ]1] (804-4, iblwvlu, mò 5)

kvn su miq ijqu qrY eh mwe ]1] rhwa ] (180-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvn su miq ijqu pRIqmu pwva ]1] rhwa ] (806-8, iblwvlu, mò 5)

kvn su mukqI kvn su nrkw ] (1081-11, mw}, mò 5)

kvn szjog imla pRB Apny ] (806-7, iblwvlu, mò 5)

kvn khw gun kzq ipAwry ] (737-10, sUhI, mò 5)

kvn khW ha gun pãA qyrY ] (1304-17, kwnVw, mò 5)

kvn kmL qy CUtIEy ijh swDy sB isiD hoe ]2] (346-13, gaVI bYrwgix, Bgq rivdws jI)

kvn kvn kvn gun khIEy Azqu nhI kCu pwrY ] (1301-18, kwnVw, mò 5)

kvn kvn kI giq imiq khIEy hir kIE piqq pvNnw ] (799-3, iblwvlu, mò 4)

kvn kvn jwcih pRB dwqy qw ky Azq n prih sumwr ] (503-15, gUjrI, mò 1)

kvn kwj isrjy jg BIqir jnim kvn Plu pweAw ] (970-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kvn kwj mweAw vifAweL ] (740-8, sUhI, mò 5)

kvn kwij jgu apjY ibnsY khhu moih smJweAw ]1] (475-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

kvn gun pRwnpiq imla myrI mweL ]1] rhwa ] (204-2, gaVI pUrbI, mò 5)

kvn gunu jo quJu lY gwva ] (187-1, gaVI, mò 5)

kvn guPw ijqu rhY Avwhnu ] (943-4, rwmklI, mò 1)

kvn ichn suin @pir CoihAo muK qy suin kir gwrw ]1] (999-15, mw}, mò 5)

kvn jugiq mylwva inrgux ibKeL jIa ]1] (397-8, Awsw, mò 5)

kvn jog kvn igAwn iDAwnw kvn gunI rIJwvY ] (978-9, nt nwrwen, mò 5)

kvn jog kweAw ly swDa ]1] (186-19, gaVI, mò 5)

kvn qpu ijqu qpIAw hoe ] (187-2, gaVI, mò 5)

kvn qumy ikAw nwa qumwrw kanu mwrgu kanu suAwAo ] (938-8, rwmklI, mò 1)

kvn Qwn DIirAo hY nwmw kvn bsqu Ahzkwrw ] (999-14, mw}, mò 5)

kvn iDAwnu mnu mnih smwvY ]45] (943-5, rwmklI, mò 1)

kvn inkit kvn khIEy dUir ] (294-11, gaVI suKmnI, mò 5)

kvn prwD bqwva Apuny imiQAw moh mgnwry ] (999-7, mw}, mò 5)

kvn bsyro dws dwsn ko Qwipa QwpnhwrY ] (1214-15, swrzg, mò 5)

kvn bnI rI qyrI lwlI ] (384-8, Awsw, mò 5)

kvn buiD gurmuiK piq rhY ] (943-10, rwmklI, mò 1)

kvn buiD ijqu AsiQ{ rhIEy ikqu Bojin qãpqwsY ] (945-2, rwmklI, mò 1)

kvn bol pwrbRHÌ rIJwva ]1] rhwa ] (187-1, gaVI, mò 5)

kvn muiK sUrju qpY qpweAw ] (943-9, rwmklI, mò 1)

kvn muiK kwlu johq inq rhY ] (943-9, rwmklI, mò 1)

kvn muiK czdu ihvY G{ CweAw ] (943-9, rwmklI, mò 1)

kvn mUl qy kvn ÜãstwnI ] (266-18, gaVI suKmnI, mò 5)

kvn mUl qy ikAw pRgtweAw ] (1146-16, BYra, mò 5)

kvn mUl qy mwnuKu kirAw ehu prqwpu quhwrw ]1] rhwa ] (1220-4, swrzg, mò 5)

kvn mUlu pRwnI kw khIEy kvn }pu ÜãstwinAo ] (1216-12, swrzg, mò 5)

kvn rzig qUz BeL gulwlI ]1] rhwa ] (384-8, Awsw, mò 5)

kvn }p ÜãsitAo ibnsweAo ] (736-12, sUhI, mò 5)

kvn }pu qyrw AwrwDa ] (186-19, gaVI, mò 5)

kvn vfweL kih ska byAzq gunIqw ] (810-1, iblwvlu, mò 5)

kvnu AsQwnu jo kbhu n trY ] (237-7, gaVI, mò 5)

kvnu su Azqir bwhir jugqw ] (939-10, rwmklI, mò 1)

kvnu su AwvY kvnu su jwe ] (939-10, rwmklI, mò 1)

kvnu su gupqw kvnu su mukqw ] (939-10, rwmklI, mò 1)

kvnu su G{ jo inrBa khIEy ] (325-5, gaVI, kbIr jI)

kvnu su jnu jo sadw jorY ]2] (181-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvnu su qãBvix rihAw smwe ]12] (939-11, rwmklI, mò 1)

kvnu su dwqw ly szcwry ]3] (181-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvnu su nwmu hamY mlu Koe ]3] (187-2, gaVI, mò 5)

kvnu su muin jo mnu mwrY ] (329-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

kvnu sbdu ijqu durmiq hrY ]1] rhwa ] (237-7, gaVI, mò 5)

kvnu sYswrI kvnu su Bgqw ] (1081-11, mw}, mò 5)

kvnu kvnu nhI pqirAw qumérI prqIiq ] (815-11, iblwvlu, mò 5)

kvnu jwnY pRB qumérI syvw ] (805-8, iblwvlu, mò 5)

kvnu jogu kanu

kvnu joDu jo kwlu szGwrY ] (943-10, rwmklI, mò 1)

kvnu nrkê ikAw surgu ibcwrw szqn do@ rwdy ] (969-16, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kvnu bwpwrI jw kw @hw ivswhu ]1] (181-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

kvl nYn mDur bYn koit sYn szg soB khq mw jsod ijsih dhI Bwqu Kwih jIa ] (1402-12, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

kvl pRgws sdw Awnzd ] (298-11, iQqI gaVI, mò 5)

kvl pRgws BE swDszgy durmiq buiD iqAwgI ]2] (503-1, gUjrI, mò 5)

kvlw crn srn hY jw ky ] (330-17, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

kiV bzDin bwiDAo sIs mwr ]2] (1188-2, bszqu, mò 1)

kVCIAw iPrziné suAwa n jwxiné suöIAw ] (521-5, gUjrI, mò 5)

kVIAwlu muKy guir Azksu pweAw rwm ] (576-6, vfhzsu, mò 4)

kVIAwlu muKy guir igAwnu ÜãVweAw rwm ] (575-12, vfhzsu, mò 4)

kw ka durwa kw isa blbzcw jh jh pyKa qh qh nyrw ] (827-18, iblwvlu, mò 5)

kw kI mweL kw ko bwp ] (188-9, gaVI, mò 5)

kw kI mwq ipqw khu kw ko kvn purK kI joeL ] (478-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

kw ko jrY kwih hoe hwin ] (329-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

kw ko Twkê{ kw ko syvkê ko kwhU kY jwsI ]3] (334-14, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

kw ko mwq ipqw suq DIAw ] (253-6, gaVI, mò 5)

kwe kmzflu kwpVIAw ry ATsiT kwe iPrwhI ] (526-4, gUjrI, Bgq qãlocn jI)

kwe jphu ry kwe qphu ry kwe iblovhu pwxI ] (526-3, gUjrI, Bgq qãlocn jI)

kwe ptolw pwVqI kMblVI pihrye ] (1383-11, slok, mò 3)

kweAa DUp dIp neLbydw kweAa pUja pwqI ]1] (695-13, DnwsrI, Bgq pIpw jI)

kweAw Azdir Amãq s{ swcw mnu pIvY Bwe suBweL hy ]4] (1046-5, mw}, mò 3)

kweAw Azdir Awip vis rihAw Awpy rs BogI ] (514-2, gUjrI kI vwr, mò 3)

kweAw Azdir Awpy vsY AlKu n liKAw jweL ] (754-9, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir sBu ikCu vsY Kzf mzfl pwqwlw ] (754-7, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir hamY myrw ] (126-6, mwJ, mò 3)

kweAw Azdir gVì kotu hY siB idszqr dysw ] (955-1, rwmklI, mò 2)

kweAw Azdir jgjIvn dwqw vsY sBnw kry pRiqpwlw ] (754-8, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir qoil qulwvY Awpy qolxhwrw ] (754-13, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir pwpu puNnu due BweL ] (126-7, mwJ, mò 3)

kweAw Azdir bRHÌw ibsnu mhysw sB Aopiq ijqu szswrw ] (754-16, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir Ba Bwa vsY gur prswdI pweL ]6] (754-15, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir rqn pdwQL Bgiq Bry Bzfwrw ] (754-11, sUhI, mò 3)

kweAw Azdir vxju kry vwpwrw nwmu inDwnu scu pwvixAw ]6] (115-7, mwJ, mò 3)

kweAw Amãiq rhI BrpUry pweLEy sbid vIcwrI ]19] (911-11, rwmklI, mò 3)

kweAw Awrxu mnu ivic lohw pzc Agin iqqu lwig rhI ] (990-5, mw}, mò 1)

kweAw srIrY ivic sBu ikCu pweAw ] (117-12, mwJ, mò 3)

kweAw syj gur sbid suKwlI igAwn qiq kir Bogo ] (773-4, sUhI, mò 4)

kweAw soc n pweLEy ibnu hir Bgiq ipAwr ] (59-4, isrIrwgu, mò 1)

kweAw soiD qrY Bv swg{ Awqm qqu vIcwrI ]13] (908-1, rwmklI, mò 1)

kweAw soDih sbdu vIcwrih ] (1068-18, mw}, mò 3)

kweAw hzs ikAw pRIiq hY ij peAw hI Cif jwe ] (510-19, gUjrI kI vwr, mò 3)

kweAw hzs Duir mylu krqY iliK pweAw ] (954-7, rwmklI, mò 2)

kweAw hzs pRIiq bhu DwrI ] (1028-2, mw}, mò 1)

kweAw hzis szjogu myil imlweAw ] (139-16, mwJ, mò 1)

kweAw hzsu inrmlu dir scY jwxu ] (1065-15, mw}, mò 3)

kweAw hir mzd{ hir Awip svwry ] (1059-17, mw}, mò 3)

kweAw hWfI kwT kI nw Aoh crhY bhoir ]70] (1368-4, slok, Bgq kbIr jI)

kweAw kzcn kotu Apwrw ] (1059-15, mw}, mò 3)

kweAw kzcnu sbdu vIcwrw ] (1064-18, mw}, mò 3)

kweAw kzcnu sbdy rwqI swcY nwe ipAwrI ]18] (911-10, rwmklI, mò 3)

kweAw kzcnu qW QIEy jW siqgu{ lE imlwE ] (584-19, vfhzsu, mò 3)

kweAw kcI kcw cI{ hzFwE ] (111-19, mwJ, mò 3)

kweAw kpVì tukê tukê hosI ihdusqwnu smwlsI bolw ] (723-3, iqlzg, mò 1)

kweAw kmlu hY kêmlwxw ] (1051-15, mw}, mò 3)

kweAw kmlI hzsu eAwxw myrI myrI krq ibhwxIqw ] (156-2, gaVI cyqI, mò 1)

kweAw klwlin lwhin myla gur kw sbdu guVì kInu ry ] (968-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kweAw kwgdu jy QIEy ipAwry mnu msvwxI Dwir ] (636-16, soriT, mò 1)

kweAw kwgdu mnu prvwxw ] (662-10, DnwsrI, mò 1)

kweAw kwp{ cIr bhu Pwry hir rzgu n lhY sBwgw ]3] (985-11, mwlI gaVw, mò 4)

kweAw kwmix Aiq suAwiléa ip{ vsY ijsu nwly ] (754-5, sUhI, mò 3)

kweAw kwmix sdw suhylI gurmuiK nwmu sméwlw ]2] (754-9, sUhI, mò 3)

kweAw kwmix jy krI Bogy Bogxhw{ ] (21-18, isrIrwgu, mò 1)

kweAw ikrdwr Aarq XkInw ] (1084-8, mw}, mò 5)

kweAw kI Agin bRHÌu prjwrY ] (1160-2, BYra, Bgq kbIr jI)

kweAw kI Agin bRHÌu prjwly ] (952-19, rwmklI, mò 1)

kweAw kêsuD hamY mlu lweL ] (1045-10, mw}, mò 3)

kweAw kêtMbu mohu n bUJY ] (1045-8, mw}, mò 3)

kweAw këml Pêl gux nwnk gupis mwl ] (791-9, sUhI, mò 1)

kweAw këiV ivgwiV kwhy nweLEy ] (565-19, vfhzsu, mò 1)

kweAw këiV ivgwiV kwhy nweLEy ]1] (566-2, vfhzsu, mò 1)

kweAw kotu Aiq Apwrw ] (1064-14, mw}, mò 3)

kweAw kotu Apw{ hY Azdir htnwly ] (309-8, gaVI, mò 4)

kweAw kotu Apw{ hY imlxw szjogI ] (514-2, gUjrI kI vwr, mò 3)

kweAw kotu hY Awkwrw ] (1059-14, mw}, mò 3)

kweAw kotu gVY mih rwjw ] (1037-7, mw}, mò 1)

kweAw kotu pky htnwly ] (1065-17, mw}, mò 3)

kweAw kotu rcweAw hir scY Awpy ] (789-17, sUhI, mò 1)

kweAw gV mhl mhlI pRBu swcw scu swcw qKqu rcweAw ]12] (1039-9, mw}, mò 1)

kweAw gVì soihAw myrY pRiB moihAw ika swis igrwis ivswrIEy ] (1114-8, quKwrI, mò 4)

kweAw CIjY BeL isbwlu ]24] (933-1, rwmklI dKxI, mò 1)

kweAw fUbY kysvw ]1] (1196-2, bszqu, Bgq nwmdyv jI)

kweAw ngr mih kmL hir bovhu hir jwmY hirAw Kyqu ] (368-4, Awsw, mò 4)

kweAw ngr mih rwm rsu @qmu ika pweLEy apdysu jn krhu ] (800-1, iblwvlu, mò 4)

kweAw ngir ngir hir bisAo miq gurmiq hir hir shy ] (1336-9, pRBwqI, mò 4)

kweAw ngir bsq hir suAwmI hir inrBa inrvY{ inrzkwrw ] (720-4, bYrwVI, mò 4)

kweAw ngir visAo Gir mzdir jip soBw gurmuiK krpPw ] (1336-16, pRBwqI, mò 4)

kweAw ng{ FhY Fih FyrI ibnu sbdY piq jweL hy ]3] (1021-13, mw}, mò 1)

kweAw ng{ FhY Fih FyrI ] (1052-4, mw}, mò 3)

kweAw ng{ ngr gV Azdir ] (1033-9, mw} dKxI, mò 1)

kweAw ng{ ng{ hY nIko ivic sadw hir rsu kIjY ] (1323-12, kilAwn, mò 4)

kweAw ngrI ehu mnu rwjw pzc vsih vIcwrI ]9] (907-18, rwmklI, mò 1)

kweAw ngrI sbdy Kojy nwmu nvz iniD pweL ]22] (910-1, rwmklI, mò 3)

kweAw ngrI mih mzgix cVih jogI qw nwmu plY pweL ]3] (908-15, rwmklI, mò 3)

kweAw pwõu pRBu krxYhwrw ] (1081-1, mw}, mò 5)

kweAw bhu Kzf Kojqy nv iniD pweL ] (695-14, DnwsrI, Bgq pIpw jI)

kweAw bRHÌw mnu hY DoqI ] (355-2, Awsw, mò 1)

kweAw ibgUqI bhu ibiD BwqI ] (329-14, gaVI, Bgq kbIr jI)

kweAw ibrKu pzKI ivic vwsw ] (1068-17, mw}, mò 3)

kweAw BIqir Avro piVAw mMmw AK{ vIsirAw ]28] (434-3, Awsw, mò 1)

kweAw mzdr mnsw QMB ] (344-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

kweAw mhlu mzd{ G{ hir kw iqsu mih rwKI joiq Apwr ] (1256-3, mlwr, mò 1)

kweAw imtI AzDu hY paxY puChu jwe ] (511-1, gUjrI kI vwr, mò 3)

kweAw rz|ix jy QIEy ipAwry pweLEy nwa mjIT ] (722-3, iqlzg, mò 1)

kweAw riq bhu }p rcwhI ] (324-10, gaVI, kbIr jI)

kweAw rogu n iCdàu ikCu nw ikCu kwVw sogu ] (71-1, isrIrwgu, mò 5)

kweAw lwhix Awpu mdu mjls qãsnw Dwqu ] (553-5, ibhwgVw, mrdwnw)

kweAw ivic qotw kweAw ivic lwhw ] (1066-14, mw}, mò 3)

kweAw ivic vsqu kImiq nhI pweL ] (1066-17, mw}, mò 3)

kweAW Agin kry inBrWiq ] (1256-7, mlwr, mò 1)

kwemu dwemu sdw pwiqswhI ] (345-14, gaVI, Bgq rivdws jI)

kweL Aws n puNnIAw inq pr mlu ihrqy ] (317-6, gaVI, mò 5)

kweL bwq n rhIAw @rI ] (623-8, soriT, mò 5)

kwEz ry mn ibiKAw bn jwe ] (1252-9, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

kwst mih ija hY bYszq{ miQ szjim kwiF kFIjY ] (1323-10, kilAwn, mò 4)

kwsI kWqI purI duAwrw ] (1022-1, mw}, mò 1)

kwsI qy Duin @pjY Duin kwsI jweL ] (857-11, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

kwsI PëtI pzifqw Duin khW smweL ]1] (857-11, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

kwsI mghr sm bIcwrI ] (326-11, gaVI, kbIr jI)

kwhU aidAwn BRmq pCuqwpY ] (253-14, gaVI, mò 5)

kwhU szig n cwlhI mweAw jzjwl ] (807-15, iblwvlu, mò 5)

kwhU ho ganu kir ho ]2] (213-16, gaVI, mò 5)

kwhU ho fzf Dir ho ]1] (213-16, gaVI, mò 5)

kwhU kwj n Awvq ibiKAw ]1] rhwa ] (199-8, gaVI, mò 5)

kwhU kwij nwhI gwvwr ] (238-12, gaVI, mò 5)

kwhU grI godrI nwhI kwhU Kwn prwrw ]1] (479-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwhU jwp kwhU qwp kwhU pUjw hom nym ] (213-16, gaVI, mò 5)

kwhU jugiq ikqY n pweLEy Drim ] (274-19, gaVI suKmnI, mò 5)

kwhU jog kwhU Bog kwhU igAwn kwhU iDAwn ] (213-15, gaVI, mò 5)

kwhU qIr kwhU nIr kwhU byd bIcwr ] (213-17, gaVI, mò 5)

kwhU dInéy pwt ptMbr kwhU plG invwrw ] (479-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwhU pzQu idKwrY AwpY ] (253-14, gaVI, mò 5)

kwhU pih rwju kwhU pih surgw koit mDy mukiq kha ] (1322-12, kilAwn, mò 5)

kwhU pvn Dwr jwq ibhwE ] (914-5, rwmklI, mò 5)

kwhU Pl kI eCw nhI bwCY ] (274-8, gaVI suKmnI, mò 5)

kwhU ibhwvY AmlI hUAw ] (914-4, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY syvw j}riq ] (914-9, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY so ipVì mwlq ] (914-6, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY soDq jIvq ] (914-9, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY Kylq jUAw ] (914-3, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY jIAweh ihrqy ] (914-7, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY jog qp pUjw ] (914-5, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY idnu rYin cwlq ] (914-6, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY nt nwitk inrqy ] (914-7, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY pr drb cuorwE ] (914-4, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY bwl pVwvq ] (914-6, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY byd A{ bwid ] (914-2, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY mqw msUriq ] (914-8, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY mwe bwp pUq ] (914-1, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY rzg rs }p ] (913-19, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY rsnw swid ] (914-2, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY rwj mih frqy ] (914-8, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY rwj imlK vwpwrw ] (914-1, rwmklI, mò 5)

kwhU ibhwvY lpit szig nwrI ] (914-3, rwmklI, mò 5)

kwhU bol n phucq pRwnI ] (287-9, gaVI suKmnI, mò 5)

kwhU mih moqI mukqwhl kwhU ibAwiD lgweL ]2] (479-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwhU rog sog BrmIjw ] (914-5, rwmklI, mò 5)

kwhy Ek ibnw icqu lweLEy ] (379-18, Awsw, mò 5)

kwhy soc krih ry pRwxI ] (286-2, gaVI suKmnI, mò 5)

kwhy ka kIjY iDAwnu jpNnw ] (485-17, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

kwhy ka quJu ehu mnu lweAw ] (939-19, rwmklI, mò 1)

kwhy ka mUrK BKlweAw ] (188-10, gaVI, mò 5)

kwhy klrw iszchu jnmu gvwvhu ] (1171-1, bszqu ihzfol, mò 1)

kwhy kI kêslwq hwiQ dIpu këE prY ]216] (1376-4, slok, Bgq kbIr jI)

kwhy kIjqu hY min Bwvnu ] (1104-6, mw}, Bgq kbIr jI)

kwhy grbis mUVy mweAw ] (23-16, isrIrwgu, mò 1)

kwhy CIphu CwelY rwm n lwvhu cIqu ]212] (1375-19, slok, Bgq kbIr jI)

kwhy jnmu gvwvhu vYir vwid ]2] (1176-5, bszqu, mò 3)

kwhy jIA krih cqurweL ] (25-1, isrIrwgu, mò 1)

kwhy n Kzfis Avgnu myrw ]1] rhwa ] (478-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwhy n bwlmIkih dyK ] (1124-15, kydwrw, Bgq rivdws jI)

kwhy pUq Jgrq ha szig bwp ] (1200-11, swrzg, mò 4)

kwhy bolih jogI kptu Gnw ]1] rhwa ] (156-2, gaVI cyqI, mò 1)

kwhy BeLAw iPrqO PëilAw PëilAw ] (654-11, soriT, Bgq kbIr jI)

kwhy BRim BRmih ibgwny ] (896-2, rwmklI, mò 5)

kwhy BRmq ha qum BRmhu n BweL rivAw ry rivAw sRb Qwn ]1] (535-6, dyvgzDwrI mò 5)

kwhy BIiKAw mzgix jwe ]7] (953-6, rwmklI, mò 1)

kwhy mn qU folqw hir mnsw pUrxhw{ ] (959-17, rwmklI, mò 5)

kwhy mwlu drbu dyiK grib jwih ] (1189-17, bszqu, mò 1)

kwhy myry bwmén hir n khih ] (970-6, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kwhy ry nr grbu krq hhu ibnis jwe JUTI dyhI ]1] rhwa ] (692-19, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

kwhy ry bn Kojn jweL ] (684-14, DnwsrI, mò 9)

kwhy ry mn icqvih admu jw Awhir hir jIa pirAw ] (10-9, gUjrI, mò 5)

kwhy ry mn icqvih admu jw Awhir hir jIa pirAw ] (495-2, gUjrI, mò 5)

kwhy ry mn moih mgnyrY ] (1304-13, kwnVw, mò 5)

kwg afwvq Bujw iprwnI ] (792-12, sUhI, Bgq kbIr jI)

kwg bqn ibstw mih vws ]2] (239-4, gaVI, mò 5)

kwga hoe n @jlw lohy nwv n pw{ ] (1089-16, mw}, mò 3)

kwgd kotu ehu jgu hY bpuro rzgin ichn cqurweL ] (1274-1, mlwr, mò 1)

kwgid klm n ilKxhw{ ] (3-5, jpu, mò 1)

kwgdu lUxu rhY iGRq szgy pwxI kmlu rhY ] (877-13, rwmklI, mò 1)

kwgr nwv lzGih kq swg{ bãQw kQq hm qrqy ]2] (1267-7, mlwr, mò 5)

kwgw krzg FzFoilAw sglw KweAw mwsu ] (1382-13, slok, syK PrId jI)

kwgw cUzif n ipzjrw bsY q afir jwih ] (1382-14, slok, syK PrId jI)

kwc kotz rcziq qoXz lypnz r¿ crmxh ] (1354-4, shsøqI, mò 5)

kwc koTrI mwih qUz bsqw szig sgl ibKY kI ibAwDy ]1] rhwa ] (402-19, Awsw, mò 5)

kwc ggrIAw AMB mJrIAw ] (392-1, Awsw, mò 5)

kwc bwdrY lwlu KoeL hY iPir ehu Aas{ kid lhw ]2] (1203-14, swrzg, mò 5)

kwc ibhwJn kzcn Cwfn bYrI szig hyqu swjn iqAwig Kry ] (823-11, iblwvlu, mò 5)

kwcw Dnu szcih mUrK gwvwr ] (665-14, DnwsrI, mò 3)

kwcw Dnu Pêin AwvY jwE ] rhwa ] (665-16, DnwsrI, mò 3)

kwcI sadI qotw AwvY ] (1032-19, mw}, mò 1)

kwcI srsaz pyil kY nw Kil BeL n qylu ]240] (1377-11, slok, Bgq kbIr jI)

kwcI gwgir srpr PëtY ] (254-13, gaVI, mò 5)

kwcI gwgir dyh duhylI apjY ibnsY duKu pweL ] (355-16, Awsw, mò 1)

kwcI gwgir nI{ prqu hY eAw qn kI ehY bfweL ]1] (654-10, soriT, Bgq kbIr jI)

kwcI Fhig idvwl kwhy gcu lwvhu ]1] rhwa ] (1171-1, bszqu ihzfol, mò 1)

kwcI dyh mwnuK AiBmwnI ]2] (741-2, sUhI, mò 5)

kwcI dyh moh Pêin bWDI sT kTor kêcIl kêigAwnI ] (1387-4, svXy, mò 5)

kwcI dyhw ivxsxI këVì kmwvY DzDu jIa ] (760-13, sUhI, mò 5)

kwcI pwkI bwiF prwnI ]1] (375-17, Awsw, mò 5)

kwcI ipzfI sbdu n cInY ad{ BrY jYsy ForY ]1] (1012-16, mw}, mò 1)

kwcI mtukI ibnis ibnwsw ] (374-11, Awsw, mò 5)

kwcy gur qy mukiq n hUAw ] (932-11, rwmklI dKxI, mò 1)

kwcy Bwfy swij invwjy Azqir joiq smweL ] (882-18, rwmklI, mò 5)

kwcY krvY rhY n pwnI ] (792-11, sUhI, Bgq kbIr jI)

kwj hmwry pUry sqgur ] (887-6, rwmklI, mò 5)

kwj qumwry dye inbwih ]1] rhwa ] (182-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

kwij quhwrY nwhI ho{ ]1] rhwa ] (238-12, gaVI, mò 5)

kwju aAw ko ly svwirAo iqlu n dIno dosu ]1] (1017-17, mw}, mò 5)

kwjr koT mih BeL n kwrI inmLl brnu binAo rI ] (384-4, Awsw, mò 5)

kwjl Pël qMbol rsu ly Dn kIAw sIgw{ ] (788-10, sUhI, mò 3)

kwjlu hwr qmol rsu ibnu psy hiB rs Cw{ ]3] (1094-10, mw}, mò 5)

kwjI swihbu Ekê qohI mih qyrw soic ibcwir n dyKY ] (483-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwjI syK ByK PkIrw ] (227-9, gaVI, mò 1)

kwjI syK mswekw sBy aiT jwsI ] (1100-10, mw}, mò 5)

kwjI so ju kweAw bIcwrY ] (1160-1, BYra, Bgq kbIr jI)

kwjI so jo altI krY ] (662-13, DnwsrI, mò 1)

kwjI hoe kY bhY inAwe ] (951-14, rwmklI, mò 1)

kwjI qY kvn kqyb bKwnI ] (477-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwjI bikbo hsqI qo{ ]1] rhwa ] (870-15, goùf, Bgq kbIr jI)

kwjI boilAw bin nhI AwvY ]1] rhwa ] (480-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

kwjI mulW hovih syK ] (1169-2, bszqu, mò 1)

kwjI mulW krih slwmu ] (1165-19, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kwjI mulW ibnqI Pêrmwe ] (1166-8, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kwjIAw bwmxw kI gl QkI Agdu pVY sYqwnu vy lwlo ] (722-18, iqlzg, mò 1)

kwit skiq isv shju pRgwisAo EkY Ek smwnwnw ] (339-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

kwit islk kIno Apuno dwsro qa nwnk khw inhoro ]2]7]35] (618-7, soriT, mò 5)

kwit islk ja Apunw kIno nwnk sUK GnyrY ]2]27]50] (1214-8, swrzg, mò 5)

kwit islk ijsu mwrig pwE so ivic szgiq vwsw pwedw ]12] (1076-9, mw}, mò 5)

kwit islk duK mweAw kir lIny Ap dsy ] (710-8, jYqsrI, mò 5)

kwit islk pRiB syvw lweAw ] (101-18, mwJ, mò 5)

kwit jyvrI kIAo dwsro szqn thlweAo ] (209-8, gaVI, mò 5)

kwit jyvrI jn lIE CfweL ]1] rhwa ] (1338-4, pRBwqI, mò 5)

kwtnhwr jgq gur goibd crn kml qw ky krhu invws ]1] (204-10, gaVI, mò 5)

kwitAw rogu mhw suKu pweAw hir Amãqu muiK nwmu dIAw ]1] rhwa ] (383-3, Awsw, mò 5)

kwtI islk BRm moh kI Apny pRB BweAw ]3] (814-3, iblwvlu, mò 5)

kwtI jm PwsI pRiB AibnwsI hir hir nwmu iDAwE ] (783-6, sUhI, mò 5)

kwtI bziD hir syvw lwE ] (892-11, rwmklI, mò 5)

kwtI byrI pgh qy guir kInI bzid Klwsu ]1] (1002-15, mw}, mò 5)

kwty AigAwn iqmr inrmlIAw buiD ibgws ibbykw ] (1209-15, swrzg, mò 5)

kwty AigAwn BmL moh mweAw lIAo kziT lgwe ]2]4]23] (1302-12, kwnVw, mò 5)

kwty su pwp iqné nrhu ky gu{ rwmdwsu ijné pweXa ] (1409-18, sveLE mhly pzjvyù ky, hirbzs)

kwty kst pUry gurdyv ] (191-9, gaVI, mò 5)

kwty bzDn Twkêir jw ky ] (1004-10, mw}, mò 5)

kwty rog BE mn inmLl hir hir AaKDu KweAo ]2] (1299-11, kwnVw, mò 5)

kwtY pyfu fwl pir TwFO Kwe Kwe muskwrY ] (1205-13, swrzg, mò 5)

kwT kI puqrI khw krY bpurI iKlwvnhwro jwnY ] (206-8, gaVI, mò 5)

kwThu sRIKzf siqguir kIAa duK dirdà iqn ky geA ] (1399-12, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

kwiF kêTw{ Ksim is{ kwitAw iKn mih hoe geAw hY Kwkê ] (825-3, iblwvlu, mò 5)

kwiF kêTw{ ipq bwq hzqw AaKDu hir ko nwa ]1] rhwa ] (714-11, tofI, mò 5)

kwiF KVgu kwlu BY koipAo moih bqwa ju quih rwKY ] (1165-10, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kwiF KVgu koipAo irswe ] (1194-11, bszqu, Bgq kbIr jI)

kwiF KVgu gur igAwnu krwrw ibKu Cyid Cyid rsu pIjY ]3] (1324-6, kilAwn, mò 4)

kwiF dye isAwl bpury ka qw kI Aot itkwvis ry ]2] (1000-15, mw}, mò 5)

kwiF lIE pRB Awn ibKY qy swDszig mnu lwvhu ] (1120-7, kydwrw, mò 5)

kwiF lIE mhw Bvjl qy ApnI ndir inhwil ]1] rhwa ] (382-4, Awsw, mò 5)

kwiF lIn swgr szswr ] (331-6, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương