Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang6/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160

Amãqu cwiK pmL ris rwqy Twkêr srix qumwrI ]1] (596-18, soriT, mò 1)

Amãqu cugih gur sbid invwsw ] (1068-17, mw}, mò 3)

Amãqu Coif kwhy ibKu Kwe ]1] (728-11, sUhI, mò 1)

Amãqu Coif ibKu lgy ibKu Ktxw ibKu rwis ] (586-12, vfhzsu, mò 3)

Amãqu Coif ibiKAw loBwxy syvw krih ivfwxI ] (31-1, isrIrwgu, mò 3)

Amãqu Coif mhw ibKu pIvY mweAw kw dyvwnw ] (1013-6, mw}, mò 1)

Amãqu ijnéw cKweAonu rsu AweAw shij suBwe ] (428-9, Awsw, mò 3)

Amãqu fwir lwid ibKu Kwe ]2] (1165-3, BYra, Bgq nwmdyv jI)

Amãqu qij ibKu szgRhY krqY Awip KuAweAw ] (644-3, soriT, mò 3)

Amãqu qyrI bwxIAw ] (72-10, isrIrwgu, mò 1)

Amãqu nwmu siqguir dIAw ] (993-9, mw}, mò 1)

Amãqu nwmu sdw min mITw sbdy pwvY koeL ]3] (604-1, soriT, mò 3)

Amãqu nwmu jwnY kir karw ] (180-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

Amãqu nwmu quméwrw Twkêr Ehu mhw rsu jnih pIAo ] (382-14, Awsw, mò 5)

Amãqu nwmu qumwrw ipAwry swDszig rsu pweAw ] (380-13, Awsw, mò 5)

Amãqu nwmu qyrw soeL gwvY ] (100-9, mwJ, mò 5)

Amãqu nwmu dIAo muiK dyv ] (887-5, rwmklI, mò 5)

Amãqu nwmu inDwnu scu gurmuiK pweAw jwe ] (961-12, rwmklI, mò 5)

Amãqu nwmu inDwnu hY imil pIvhu BweL ] (318-16, gaVI, mò 5)

Amãqu nwmu inDwnu idqw quis hir ] (1363-4, Pênhy, mò 5)

Amãqu nwmu inDwnu Bojnu KweAw ] (652-19, soriT, mò 4)

Amãqu nwmu inrzjn pweAw igAwn kweAw rs Bogz ]1] rhwa ] (360-1, Awsw, mò 1)

Amãqu nwmu pdwrQu szgy iqlu mrmu n lhy ]3] (406-16, Awsw, mò 5)

Amãqu nwmu pIAo mnu qãpiqAw AnBY ThrweAo ]2] (209-10, gaVI, mò 5)

Amãqu nwmu pIAw idn rwqI duibDw mwir invwry ] (245-8, gaVI, mò 3)

Amãqu nwmu rsnw inq gwvY ] (232-8, gaVI, mò 3)

Amãqu nwmu irdY lY szcw ]3] (189-3, gaVI, mò 5)

Amãqu nI{ igAwin mn mjnu ATsiT qIQL szig ghy ] (1328-18, pRBwqI, mò 1)

Amãqu pãA kw nwmu mY AzDuly tohnI ] (847-5, iblwvlu, mò 5)

Amãqu pI Amrw pdu hoE gur kY sbid rsu qwhw hy ]7] (1056-19, mw}, mò 3)

Amãqu pI sdw qãpqwsy kir ikrpw qãsnw buJwvixAw ]1] (119-5, mwJ, mò 3)

Amãqu pIAw siqguir dIAw ] (1034-3, mw} dKxI, mò 1)

Amãqu pIAw swcy mwqw ] (945-5, rwmklI, mò 1)

Amãqu pIvhu sdw ic{ jIvhu hir ismrq And Anzqw ] (496-7, gUjrI, mò 5)

Amãqu pIvhu swD ipAwry ] (899-18, rwmklI, mò 5)

Amãqu pIvY Am{ so hoe ] (287-12, gaVI suKmnI, mò 5)

Amãqu pIvY soeL ]1] rhwa ] (351-3, Awsw, mò 1)

Amãqu pIvY ijs no Awip pIAwE ] (119-14, mwJ, mò 3)

Amãqu pIvY inmLl Dwr ]3] (158-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

Amãqu bolY sdw muiK vYxI ] (118-14, mwJ, mò 3)

Amãqu Bojnu nwmu hir rij rij jn Kwhu ] (556-12, ibhwgVw, mò 1)

Amãqu mITw sbdu vIcwir ] (424-8, Awsw, mò 3)

Amãqu mUlu isKir ilv qwrY ] (840-11, iblwvlu, mò 1)

Amãqu rsu pIAw gur sbdI hm nwm ivthu kêrbwn ]1] (1335-7, pRBwqI ibBws, mò 4)

Amãqu rsnw pIa ipAwrI ] (180-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

Amãqu rsnw bolY idnu rwqI min qin Amãqu pIAwvixAw ]3] (118-16, mwJ, mò 3)

Amãqu lUtih mnmuK nhI bUJih koe n suxY pUkwrw ] (600-7, soriT, mò 3)

Amãqu lY lY nImu iszcweL ] (481-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

Amãqu vrsY shij suBwE ] (119-5, mwJ, mò 3)

Amãqu vrsY mnu szqoKIEy sic rhY ilv lwe ] (1276-18, mlwr, mò 3)

Amãqu vrKY Anhd bwxI ] (105-15, mwJ, mò 5)

Amãqu vyKY prKY sdw nYxI ] (118-15, mwJ, mò 3)

Amãqw pãA bcn quhwry ] (534-3, dyvgzDwrI mò 5)

Amãqw rsu pIa rsnw nwnk hir rzig rwq ]4]4]15] (1301-1, kwnVw, mò 5)

AMmrIik pRhlwid srix goibzd giq pweL ] (1394-16, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

AMmwlI ha KrI sucjI qY sh Eik n Bwvw ] (558-2, vfhzsu, mò 1)

AMmwvs mih Aws invwrhu ] (343-5, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Aasr ljw rwiK lyhu sDnw jnu qorw ]4]1] (858-18, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

Aasir hir jsu gux rmx ijqu koit mjn esnwnu ] (49-2, isrIrwgu, mò 5)

Aas{ Apnw bUJY n eAwnw ] (738-16, sUhI, mò 5)

Aas{ bIiqAo jwqu hY kihAo mwn lY myro ]1] rhwa ] (727-2, iqlzg, mò 9)

AahT ptx mih BIiKAw krY ] (952-15, rwmklI, mò 1)

AahiT hsq mih BIiKAw jwcI Ek Bwe ilv lwgI ]1] rhwa ] (1332-5, pRBwqI, mò 1)

AahiT hsq mVI G{ CweAw Drix ggn kl DwrI ]1] (907-13, rwmklI, mò 1)

AaKd AwE rwis ivic Awip KloeAw ] (1363-14, Pênhy, mò 5)

AaKD kir QwkI bhuqyry ] (1189-4, bszqu, mò 1)

AaKD koit ismir goibzd ] (866-16, goùf, mò 5)

AaKD mzõ qzq siB Cw{ ] (196-1, gaVI, mò 5)

AaKD mzõ qzõ pr duK hr sbL rog Kzfx guxkwrI ] (1388-19, svXy, mò 5)

AaKD mzõ mUl mn EkY min ibswsu pRB DwirAw ] (675-1, DnwsrI, mò 5)

AaKD mzõ mUlu mn EkY jy kir ÜãVì icqu kIjY ry ] (156-3, gaVI cyqI, mò 1)

AaKDu hir kw nwmu hY ijqu rogu n ivAwpY ] (814-7, iblwvlu, mò 5)

AaKDu KweAo hir ko nwa ] (378-12, Awsw, mò 5)

AaKDu qyro nwmu deAwl ] (675-6, DnwsrI, mò 5)

AaKDu nwmu Apw{ Amolkê pIjeL ] (1363-12, Pênhy, mò 5)

AaKDu nwmu inmLl jlu Amãqu pweLEy gu} duAwrI ]4] (616-18, soriT, mò 5)

AaKI GVI n dyKx dyeL Apnw ibrdu smwly ] (682-1, DnwsrI, mò 5)

AaKy hovih cotw Kwih ]3] (1129-9, BYra, mò 3)

Aagx siB imtwe kY prapkw{ krye ]3] (218-18, gaVI mwJ, mò 5)

Aagx kit muKu ajlw hir nwim qrwE ] (966-6, rwmklI, mò 5)

Aagx kwit pwpw miq KweL ] (833-2, iblwvlu, mò 3)

Aagx Cofhu gux krhu Eysy qqu prwvhu ]7] (418-13, Awsw kwPI, mò 1)

Aagx iPir lwgU BE këir vjwvY qU{ ] (19-14, isrIrwgu, mò 1)

Aagx ivkix plrI ijsu dyih su scy pwE ] (303-9, gaVI, mò 4)

Aagx vIsirAw guxI G{ kIAw rwm ] (1111-4, quKwrI, mò 1)

Aagxu ko n icqwrdw gl syqI lwek ] (1101-19, mw}, mò 5)

Aagxu jwxY q puNn kry ika ika nyKwis ibkweL ]2] (1344-3, pRBwqI dKxI, mò 1)

AagxvzqI kwmxI duKu lwgY ibllwe ]3] (559-10, vfhzsu, mò 3)

AagixAwrI AagixAwir ] (1047-7, mw}, mò 3)

AagixAwrI kzq n BwvY ] (1047-8, mw}, mò 3)

AagixAwry ka guxu nwnkY scu imlY vfweL ]8]20] (421-18, Awsw, mò 1)

AagxI BirAw srI{ hY ika szqhu inrmlu hoe ] (311-6, gaVI, mò 4)

Aagux sbid jlwE dUjw Bwa gvwE scy hI sic rwqI ] (583-5, vfhzsu, mò 3)

AaguxvzqI guxu ko nhI bhix n imlY hdUir ] (37-3, isrIrwgu, mò 3)

AaGt kI Gt lwgI Awe ]21] (1166-8, BYra, Bgq nwmdyv jI)

AaGt {Dy rwh glIAW rokIAW ] (1288-17, mlwr, mò 1)

AaqirAw Aaqw{ lY so purKu sujwxu ] (968-6, rwmklI, blvzif qy sqw)

AaD Anl qnu iqn ko mzd{ chu ids Twtu TeAo ] (336-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

AaD GtY idnsu rYxwry ] (13-15, gaVI pUrbI, mò 5)

AaD GtY idnsu rYnwry ] (205-13, gaVI, mò 5)

AaD ibhwvq AiDk mohwvq pwp kmwvq bufy Eysy ]1] (829-11, iblwvlu, mò 5)

AaDU shjy qqu bIcwir ] (1328-10, pRBwqI, mò 1)

AaDU myrw mnu mqvwrw ] (969-7, rwmklI, Bgq kbIr jI)

Aar apwv sgl iqAwig Cofy siqgur srix peAw ]1] rhwa ] (1213-13, swrzg, mò 5)

Aar ek mwga Bgiq iczqwmix ] (486-12, Awsw, Bgq rivdws jI)

Aar sgl jgu mweAw moihAw inrBY pdu nhI pwvY ]3]8] (220-12, gaVI, mò 9)

Aar sB iqAwig syvw kir Acuq jo sB qy @c Twkê{ BgvwnY ] (1320-14, kilAwn, mò 4)

Aar iks hI ky qU miq hI jwih ]1] rhwa ] (1196-17, bszqu, Bgq kbIr jI)

Aar dunI sB Brim BulwnI mnu rwm rswen mwqw ]4]3] (92-19, sRIrwgu, Bgq kbIr jI)

Aar DmL qw kY sm nwhin eh ibiD bydu bqwvY ]2] (632-11, soriT, mò 9)

Aar muE ikAw roeLEy ja Awpw iQ{ n rhwe ] (337-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

Aa{ koeL inzd krY hir jn kI pRBu qw kw kihAw ekê iqlu nhI mwnY ]1] rhwa ] (1320-14, kilAwn, mò 4)

Aarn pih jwnw cUkw ]3] (655-16, soriT, Bgq kbIr jI)

AarI kmL n lyKY lwe ]1] (954-6, rwmklI, mò 1)

As jir pr jir jir jb rhY ] (340-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

Asu hsqI rQ AsvwrI ] (288-17, gaVI suKmnI, mò 5)

Asu dwn gj dwn ishjw nwrI BUim dwn Eyso dwnu inq inqih kIjY ] (973-14, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

Asu pvn hsiq AsvwrI ] (179-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

AszK Amr kir jwih jor ] (4-4, jpu, mò 1)

AszK Avgx Kqy Pyry inqpRiq sd BUlIEy ] (704-10, jYqsrI, mò 5)

AszK sqI AszK dwqwr ] (4-1, jpu, mò 1)

AszK sUr muh BK swr ] (4-1, jpu, mò 1)

AszK khih isir Bw{ hoe ] (4-7, jpu, mò 1)

AszK këiVAwr këVy iPrwih ] (4-4, jpu, mò 1)

AszK koit An pUjw krI ] (1163-13, BYra, Bgq nwmdyv jI)

AszK Kqy iKn bKsnhwrw ] (260-11, gaVI, mò 5)

AszK grzQ muiK vyd pwT ] (3-19, jpu, mò 1)

AszK glvF hiqAw kmwih ] (4-4, jpu, mò 1)

AszK cor hrwmKor ] (4-3, jpu, mò 1)

AszK jp AszK Bwa ] (3-18, jpu, mò 1)

AszK jog min rhih adws ] (3-19, jpu, mò 1)

AszK nwv AszK Qwv ] (4-7, jpu, mò 1)

AszK inzdk isir krih Bw{ ] (4-5, jpu, mò 1)

AszK pwpI pwpu kir jwih ] (4-4, jpu, mò 1)

AszK pUjw AszK qp qwa ] (3-19, jpu, mò 1)

AszK bYrwgI khih bYrwg so bYrwgI ij KsmY BwvY ] (634-11, soriT, mò 1)

AszK Bgq gux igAwn vIcwr ] (4-1, jpu, mò 1)

AszK mlyC mlu BiK Kwih ] (4-5, jpu, mò 1)

AszK mUrK AzD Gor ] (4-3, jpu, mò 1)

AszK moin ilv lwe qwr ] (4-2, jpu, mò 1)

Aszqu AnwVI kdy n bUJY ] (160-17, gaVI guAwryrI, mò 3)

Asgw As asgw ] (693-18, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

Aürj }pz rhzq jnmz ] (1359-6, shsøqI, mò 5)

Ast swj swij purwx soDih krih byd AiBAwsu ] (663-2, DnwsrI, mò 1)

Ast isiD nv iniD Eh ] (1184-4, bszqu, mò 5)

Ast dsw isiD kr qlY sB øpw qumwrI ]1] (858-4, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

Ast dsw Ktu qIin apwE ] (839-8, iblwvlu, mò 1)

Ast dsI chu Bydu n pweAw ] (355-8, Awsw, mò 1)

Ast Dwqu pwiqswh kI GVIEy sbid ivgwis ] (61-14, isrIrwgu, mò 1)

Ast puõ sRIrwg ky guzf kêMB hmIr ]1] (1430-15, mwlw, -)

Ast puõ dIpk ky jwnw ]1] (1430-12, mwlw, -)

Ast puõ BYrv ky gwvih gwen pwõ ]1] (1430-3, mwlw, -)

Ast puõ mY khy svwrI ] (1430-10, mwlw, -)

Ast mwlkask szig lwE ]1] (1430-6, mwlw, -)

AstpdI ] (262-9)

AstpdI ] (264-1)

AstpdI ] (265-9)

AstpdI ] (266-17)

AstpdI ] (268-6)

AstpdI ] (269-14)

AstpdI ] (271-5)

AstpdI ] (272-11)

AstpdI ] (274-3)

AstpdI ] (275-11)

AstpdI ] (276-19)

AstpdI ] (278-6)

AstpdI ] (279-14)

AstpdI ] (281-3)

AstpdI ] (282-10)

AstpdI ] (283-17)

AstpdI ] (285-6)

AstpdI ] (286-13)

AstpdI ] (288-3)

AstpdI ] (289-10)

AstpdI ] (290-17)

AstpdI ] (292-7)

AstpdI ] (293-15)

AstpdI ] (295-3)

Astm QIiq goivzd jnmw sI ]1] (1136-2, BYra, mò 5)

AstmI Ast isiD nv iniD ] (298-10, iQqI gaVI, mò 5)

AstmI Ast isiD buiD swDY ] (839-17, iblwvlu, mò 1)

AstmI Ast Dwqu kI kweAw ] (343-16, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Asiq Ek idgir kêeL ] (143-19, mwJ, mò 1)

Asiq Ek idgir kêeL ] (144-2, mwJ, mò 1)

Asiq Ekê idgr kêeL ] (144-4, mwJ, mò 1)

Asiq cmL ibstw ky mUzdy durgzD hI ky byFy ]1] rhwa ] (1124-1, kydwrw, Bgq kbIr jI)

Asqu adoqu BeAw aiT cly ija ija AaD ivhwxIAw ]1] (1019-18, mw}, mò 5)

AsQwnu hir inhkyvlz siq mqI nwm qpz ]4] (505-16, gUjrI, mò 1)

AsQwvr jzgm kIt pqzgm Git Git rwmu smwnw ry ]1] (988-17, mwlI gaVw, Bgq nwmdyv jI)

AsQwvr jzgm kIt pqzgw ] (325-19, gaVI, kbIr jI)

AsiQq BE bsy suK Qwnw bhuir n kqhU DweAo ]3] (1299-11, kwnVw, mò 5)

AsiQiq BE ibnsI sB iczd ] (1150-19, BYra, mò 5)

AsiQqz sog hrKz BY KIxz q inrBvh ] (1357-19, shsøqI, mò 5)

AsiQr BE swc rzig rwqy jnm mrn bwhuir nhI pITy ]1] (717-10, tofI, mò 5)

AsiQr BE bsy suK Awsn ] (202-3, gaVI, mò 5)

AsiQr BE lwig hir crxI goivzd ky gux gwE ]1] (618-9, soriT, mò 5)

AsiQr rhhu folhu mq kbhU gur kY bcin ADwir ] (678-5, DnwsrI, mò 5)

AsiQ{ sy BE hW ] (410-10, AwswvrI, mò 5)

AsiQ{ kzDu jpY inrzkwrI ]3] (879-17, rwmklI, mò 1)

AsiQ{ krqw qU DxI iqs hI kI mY Aot ] (936-5, rwmklI dKxI, mò 1)

AsiQ{ krqw dyKIEy ho{ kyqI AwvY jwe ] (54-18, isrIrwgu, mò 1)

AsiQ{ kry inhclu ehu mnUAw bhuir n kqhU DwvY ]1] (674-10, DnwsrI, mò 5)

AsiQ{ cIqu smwiD sgonI ] (932-9, rwmklI dKxI, mò 1)

AsiQ{ cIqu swic rzgu mwxhu ]12] (840-3, iblwvlu, mò 1)

AsiQ{ cIqu mrin mnu mwinAw ] (932-6, rwmklI dKxI, mò 1)

AsiQ{ jo mwinAo dyh so qa qyra hoe hY Kyh ] (1353-1, jYjwvzqI, mò 9)

AsiQ{ Qwnu sdw inrmwelu Awpy Awpu apwedw ]1] (1033-9, mw} dKxI, mò 1)

AsiQ{ QIAw Amãqu pIAw rihAw Awvx jwxI ] (576-16, vfhzsu, mò 5)

AsiQ{ Bgq hir crx iDAweAw ]2] (388-18, Awsw, mò 5)

AsiQ{ Bgiq swD kI srn ] (268-18, gaVI suKmnI, mò 5)

AsiQ{ rhY n kqhUz jweL ]4] (481-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

AsiQrz nwnk swD jn ]9] (1354-15, shsøqI, mò 5)

Aspiq gjpiq nrh nirzd ] (727-19, iqlzg, Bgq nwmdyv jI)

Asmwn ijmI drKq Awb pYdweis Kudwe ]1] (723-14, iqlzg, mò 5)

Asmwn iMXwny lhzg drIAw gusl krdn bUd ] (727-10, iqlzg, Bgq kbIr jI)

Asmwnu DrqI clsI mukwmu AohI Ekê ]7] (64-11, isrIrwgu, mò 1)

Asw jo{ nwhI jy ikCu kir hm swkh ija BwvY iqvY bKis ]1] rhwa ] (736-4, sUhI, mò 4)

AswD rogu apijAo qn BIqir trq n kwhU twirAo ] (1001-2, mw}, mò 5)

AswD rogu apijAw szq dUKin dyh ibnwsI mhw KeAw ]3] (900-11, rwmklI, mò 5)

AsI Kqy bhuqu kmwvdy Azqu n pwrwvw{ ] (1416-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

AsI bolivgwV ivgwVh bol ] (25-3, isrIrwgu, mò 1)

Asuin Awa iprw sw Dn JUir mueL ] (1108-19, quKwrI, mò 1)

Asuin pRym amwhVw ika imlIEy hir jwe ] (134-19, mwJ, mò 5)

AsumyD jgu kIjY sonw grB dwnu dIjY rwm nwm sir q@ n pUjY ]1] (973-10, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

AsumyD jgny ] (873-9, goùf, Bgq nwmdyv jI)

Asur szGwrY suiK vsY jo iqsu BwvY su hoe ]3] (30-18, isrIrwgu, mò 3)

Asur sGwrx rwmu hmwrw ] (1028-18, mw}, mò 1)

Asur gE qy Bwig pwp iqné BIqir kMpih ] (1409-17, sveLE mhly pzjvyù ky, hirbzs)

Asur ndI kw bzDY mUlu ] (974-15, rwmklI, Bgq byxI jI)

AsU suKI vszdIAw ijnw meAw hir rwe ]8] (135-4, mwJ, mò 5)

Aih k{ kry su Aih k{ pwE ek GVI muhqu n lgY ] (1098-6, mw}, mò 5)

Aih k{ kry su Aih k{ pwE koeL n pkVIEy iksY Qwe ]3] (406-8, Awsw, mò 5)

Ahz Ahz AhY Avr mUV mUV mUV bvreL ] (1308-3, kwnVw, mò 5)

Ahz iqAwig iqAwgy ] (1185-4, bszqu, mò 5)

Ahz qoro muKu joro ] (1306-13, kwnVw, mò 5)

Ahz mq An rq kêimq ihq pRIqm pyKq BRmq lwK grIAw ]1] (1303-15, kwnVw, mò 5)

Ahzkwr invwrxu hY Bv Kzfnu ] (1083-2, mw}, mò 5)

Ahzkwir fUbY n pwvY mwnu ] (666-5, DnwsrI, mò 3)

Ahzkwir muE sy ivgqI gE mir jnmih iPir Awvih ]9] (1089-15, mw}, mò 3)

Ahzkw{ hamY qjY mweAw shij nwim smwvE ] (690-3, DnwsrI, mò 4)

Ahzkw{ krih AhzkwrIAw ivAwipAw mn kI miq ] (42-11, isrIrwgu, mò 5)

Ahzkw{ iqsnw rogu lgw ibrQw jnmu gvwvhy ] (441-8, Awsw, mò 3)

AhzkwrI dYqu mwir pcweAw ] (1154-16, BYra, mò 3)

AhzkwrIAw inzdkw ipiT dye nwmdya muiK lweAw ] (451-13, Awsw, mò 4)

AhzkwrIAw no duK BuK hY hQu qfih Gir Gir mzgwe ] (303-5, gaVI, mò 4)

AhMbuiD suic kmL kir eh bzDn bzDwnI ]7] (242-5, gaVI, mò 5)

AhMbuiD ka ibnsnw eh Dur kI Fwl ] (807-16, iblwvlu, mò 5)

AhMbuiD kmL kmwvny ] (211-3, gaVI, mò 5)

AhMbuiD kw CoifAw szgu ] (1147-9, BYra, mò 5)

AhMbuiD kw BeAw ibnws ] (891-11, rwmklI, mò 5)

AhMbuiD iqin sgl iqAwgI ]2] (187-11, gaVI, mò 5)

AhMbuiD durmiq hY mYlI ibnu gur Bvjil Pyrw ]3] (1139-1, BYra, mò 5)

AhMbuiD prbwd nIq loB rsnw swid ] (810-3, iblwvlu, mò 5)

AhMbuiD bzDn pry nwnk nwm Cutwr ]1] (255-3, gaVI, mò 5)

AhMbuiD bhu sGn mweAw mhw dIrG rogu ] (502-6, gUjrI, mò 5)

AhMbuiD mn pUir iQDweL ] (200-1, gaVI, mò 5)

AhMbuiD mweAw md mwqy ] (252-9, gaVI, mò 5)

AhMbuiD moh mn bwsn dy kir gfhw gwfI ]1] rhwa ] (671-6, DnwsrI, mò 5)

AhMmyv isa msliq CofI ] (1347-15, ibBws pRBwqI, mò 5)

AhMmyv mUTo bycwrw ] (1005-3, mw}, mò 5)

Ahrix miq vydu hQIAw{ ] (8-8, jpu, mò 1)

Aihinis Azqir rhY iDAwin ] (953-2, rwmklI, mò 1)

Aihinis Azqir rhY ilv lwe ] (1256-11, mlwr, mò 1)

Aihinis AzDuly dIpkê dye ] (354-10, Awsw, mò 1)

Aihinis AaD GtY nhI jwnY BeAo loB szig harw ]1] rhwa ] (220-9, gaVI, mò 9)

Aihinis AKzf surhI jwe ] (344-11, gaVI, Bgq kbIr jI)

Aihinis Ek nwm jo jwgy ] (330-13, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

Aihinis suzin smwiD smwvY ]1] rhwa ] (877-16, rwmklI, mò 1)

Aihinis hir jsu gur prswid ] (415-17, Awsw, mò 1)

Aihinis ihrdY jy vsY nwnk ndrI pw{ ]4]1]31] (358-6, Awsw, mò 1)

Aihinis ihrdY riv rhY inrBa nwmu inrzkwr ] (32-18, isrIrwgu, mò 3)

Aihinis ksml Dovih nwih ]5] (344-16, gaVI, Bgq kbIr jI)

Aihinis khrY ] (467-17, Awsw, mò 1)

Aihinis kwim ivAwipAw vxjwirAw imõw AzDuly nwmu n iciq ] (75-16, isrIrwgu, mò 1)

Aihinis gur ky crn sryvhu hir dwqw Bugqw soeL ] rhwa ] (598-19, soriT, mò 1)

Aihinis jpI sdw swlwhI swc sbid ilv lweL ] (775-10, sUhI, mò 4)

Aihinis jwgih kbih n sUqw ] (840-8, iblwvlu, mò 1)

Aihinis jwgY nId n sovY ] (993-2, mw}, mò 1)

Aihinis jIAw dyiK sméwlY suKu duKu purib kmweL ] (1330-13, pRBwqI, mò 1)

Aihinis jIAw dyiK smwly iqs hI kI srkwrw ]1] (1331-17, pRBwqI, mò 1)

Aihinis joiq inrzqir pyKY ] (1041-16, mw}, mò 1)

Aihinis dIvw blY AQkê ]1] (878-7, rwmklI, mò 1)

Aihinis nvqn inrmlw mYlw kbhUz n hoe ] (790-9, sUhI, mò 1)

Aihinis nwim szqoKIAw syvw scu sweL ] (421-13, Awsw, mò 1)

Aihinis nwim inrzjn risAw ] (1042-13, mw}, mò 1)

Aihinis nwim rqy sy sUcy mir jnmy sy kwcy ]3] (597-2, soriT, mò 1)

Aihinis nwmu slwhIEy siqgur srxweL ]6] (419-13, Awsw, mò 1)

Aihinis nwmu jphu ry pRwxI mYly hCy hohI ]3] (1254-7, mlwr, mò 1)

Aihinis nwmu iqsY kw lIjY hir @qmu purKu pRDwnu jIa ] (438-12, Awsw, mò 1)

Aihinis inzdw krih Anykw ] (1030-13, mw}, mò 1)

Aihinis inzdw qwiq prweL ihrdY nwmu n sbL deAw ] (906-12, rwmklI, mò 1)

Aihinis inmLl joiq sbweL Git dIpkê gurmuiK jwqw hy ]15] (1032-4, mw}, mò 1)

Aihinis inrmlu hir ilv lweL ]1] (416-2, Awsw, mò 1)

Aihinis inrmlu Qwin suQwnu ] (414-7, Awsw, mò 1)

Aihinis pRIiq sbid swcY hir sir vwsw pwvixAw ]5] (129-1, mwJ, mò 3)

Aihinis pwlih rwiK lyih Awqm suKu Dwrw ]1] (228-12, gaVI bYrwgix, mò 1)

Aihinis Pël ibCwvY mwlI ] (225-10, gaVI, mò 1)

Aihinis bnI pRym ilv lwgI sbdu Anwhd gihAw ]1] rhwa ] (360-7, Awsw, mò 1)

Aihinis bwjy Anhd qUr ] (344-4, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Aihinis Bgiq kry idnu rwqI hamY mwir inczdu ] (29-13, isrIrwgu, mò 3)

Aihinis Bgiq kry idnu rwqI lwj Coif hir ky gux gwvY ]1] rhwa ] (879-7, rwmklI, mò 1)

Aihinis Bgiq kry ilv lwe ] (352-11, Awsw, mò 1)

Aihinis Bgiq rqy vIcwrI Twkêr isa bix AweL hy ]11] (1024-4, mw}, mò 1)

Aihinis BogY coj ibnodI aiT clqY mqw n kInw hy ]6] (1028-3, mw}, mò 1)

Aihinis mgnu rhY mweAw mY khu kYsy gun gwvY ]1] rhwa ] (219-8, gaVI, mò 9)

Aihinis rzig rwqI jIa gur sbdu vIcwry ] (244-12, gaVI, mò 3)

Aihinis rhY Ek ilv lwgI swcy dyiK pqIxw ]1] rhwa ] (907-7, rwmklI dKxI, mò 1)

Aihinis rhY inrwlmo kwr Dur kI krxI ] (421-9, Awsw, mò 1)

Aihinis rwm rhhu rzig rwqy Ehu jpu qpu szjmu swrw hy ]3] (1030-5, mw}, mò 1)

Aihinis rwmu irdY sy pUry ] (154-10, gaVI, mò 1)

Aihinis rwvy Bgiq jogu ] (1170-5, bszqu, mò 1)

Aihinis lwhw hir nwmu prwpiq gu{ dwqw dyvxhw{ ] (1256-2, mlwr, mò 1)

AihrK vwdu n kIjY ry mn ] (479-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

Ahyrw pweAo Gr kY gWe ]2] (1136-15, BYra, mò 5)

Aho jÔX rKyx gopwlh nwnk rom n Cyªqy ]6] (1354-9, shsøqI, mò 5)

Ak isa pRIiq kry Ak iqfw Ak fwlI bih Kwe ] (1286-13, mlwr, mò 1)

Akh khw kih kw smJwvw ]7] (340-10, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

Akhu prml BE Azqir vwsnw vsweL ]5] (565-13, vfhzsu, mò 3)

AkQ khwxI iqnI jwxI ijsu Awip pRBu ikrpw kry ] (545-7, ibhwgVw, mò 5)

AkQ khwxI pdu inrbwxI ko ivrlw gurmuiK bUJE ] (844-6, iblwvlu, mò 1)

AkQ khwxI pRym kI ko pRIqmu AwKY Awe ] (759-6, sUhI, mò 4)

AkQ kQa nh kImiq pweL ] (412-9, Awsw, mò 1)

AkQ kQw Amãq pRB bwnI ] (806-11, iblwvlu, mò 5)

AkQ kQw Agocr nhI jwpY ] (1019-13, mw}, mò 5)

AkQ kQw Amrw purI ijsu dye su pwvY ] (1398-9, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

AkQ kQw swcI pRB pUrn joqI joiq smwxI ]1] rhwa ] (897-8, rwmklI, mò 5)

AkQ kQw khIEy gur Bwe ] (796-9, iblwvlu, mò 1)

AkQ kQw kQI n jwe qIin lok rihAw smwe suqh isD }pu DirAo swhn kY swih jIa ] (1403-1, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

AkQ kQw gur bcnI Awd{ ]3] (685-16, DnwsrI, mò 1)

AkQ kQw nh bUJIEy ismrhu hir ky crn ] (300-8, iQqI gaVI, mò 5)

AkQ kQw bIcwrIEy mnsw mnih smwe ] (1291-3, mlwr, mò 1)

AkQ kQw ly sm kir rhY ] (945-4, rwmklI, mò 1)

AkQ kQw ly rha inrwlw ] (943-1, rwmklI, mò 1)

AkQ kQw vIcwrIEy jy siqgur mwih smwe ] (62-14, isrIrwgu, mò 1)

AkQ kI kQw suxye ] (1289-5, mlwr, mò 1)

AkQu kQa gurmiq vIcw{ ] (353-10, Awsw, mò 1)

AkQu kQhu mnu mnih smweL ] (1031-3, mw}, mò 1)

AkQu kQwvY sbid imlwvY ] (686-7, DnwsrI, mò 1)

AkQu kQY dyKY AprMp{ Pêin griB n jonI jweAw ]4] (1040-18, mw}, mò 1)

AkQw hir AkQ kQw ikCu jwe n jwxI rwm ] (453-4, Awsw, mò 5)

AkQI kQa ichnu nhI koeL pUir rihAw min Bwedw ]8] (1033-18, mw} dKxI, mò 1)

AkQY kw ikAw kQIEy BweL cwla sdw rjweL ] (635-1, soriT, mò 1)

AkQo kQIEy sbid suhwvY ] (128-5, mwJ, mò 3)

AkQO kQa ikAw mY jo{ ] (1331-14, pRBwqI, mò 1)

Akrxz kroiq AKwiª Kwªz Asw^Xz swij smjXw ] (1358-10, shsøqI, mò 5)

Akl klw scu swic itkwvY ] (414-19, Awsw, mò 1)

Akl klw nh pweLEy pRBu AlK AlyKz ] (1098-19, mw}, mò 5)

Akil Eh n AwKIEy Akil gvweLEy bwid ] (1245-4, swrzg, mò 1)

Aklu gwe jm qy ikAw frIEy ] (1040-16, mw}, mò 1)

Aklpq mudàw gur igAwnu bIcwrIAly Git Git swcw sbL jIAw ] (940-11, rwmklI, mò 1)

AklI swihbu syvIEy AklI pweLEy mwnu ] (1245-5, swrzg, mò 1)

AklI piVé kY buJIEy AklI kIcY dwnu ] (1245-5, swrzg, mò 1)

Akwl purK AgwiD boD ] (212-15, gaVI, mò 5)

Akwl mUriq AjUnI sMBa kil AzDkwr dIpweL ]18] (916-3, rwmklI, mò 5)

Akwl mUriq AjUnI sMBO mn ismrq TzFw QIvW jIa ]2] (99-6, mwJ, mò 5)

Akwl mUriq hY swD szqn kI Twhr nIkI iDAwn ka ]1] (1208-7, swrzg, mò 5)

Akwl mUriq ijsu kdy nwhI Ka ] (1082-13, mw}, mò 5)

Akwl mUriq irdY iDAwedw idnu rYin jpzQw ] (1101-11, mw}, mò 5)

Akwl mUriq v{ pweAw AibnwsI nw kdy mrY n jweAw ] (78-13, isrIrwgu, mò 4)

AikrqGxw hir ivsirAw jonI Brmyqu ]4] (706-18, jYqsrI, mò 5)

AikrqGxw kw kry aDw{ ] (898-18, rwmklI, mò 5)

AikrqGxw no pwldw pRB nwnk sd bKiszdu ]4]13]83] (47-7, isrIrwgu, mò 5)

AikrqGxY ka rKY n koeL nrk Gor mih pwvxw ]7] (1086-6, mw}, mò 5)

Akêl inrzjn Apr prMp{ sglI joiq qumwrI ]2] (597-7, soriT, mò 1)

Akêl inrzjn EkY Bwe ]3] (343-10, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Akêl inrzjn isa sic swcI gurmiq nwmu ADwro ]4] (1255-16, mlwr, mò 1)

Akêl inrzjn isa mnu mwinAw ibsrI lwj luokwnI ]3] (1197-7, swrzg, mò 1)

Akêl inrzjn isa mnu mwinAw mn hI qy mnu mUAw ] (1127-8, BYra, mò 1)

Akêl inrzjn purKu Agmu ApwrIEy ] (518-1, gUjrI, mò 5)

Akêl purK ekê cilqu apweAw ] (1351-7, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

AKzf kIrqnu iqin Bojnu cUrw ] (236-13, gaVI, mò 5)

AKzf pUrn jw ko pRqwpu ] (1183-16, bszqu, mò 5)

AKzf mzfl inrzkwr mih Anhd bynu bjwvago ]1] (973-1, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

AKr swsõ isMmãiq purwnw ] (261-13, gaVI, mò 5)

AKr kir kir byd bIcwry ] (261-12, gaVI, mò 5)

AKr kmL ikriq suc Drmw ] (261-14, gaVI, mò 5)

AKr nwd kQn v$Xwnw ] (261-13, gaVI, mò 5)

AKr nwnk AiKAo Awip ] (150-16, mwJ, mò 1)

AKr piV piV BulIEy ByKI bhuqu AiBmwnu ] (61-2, isrIrwgu, mò 1)

AKr ibrK bwg Bue coKI iszicq Bwa kryhI ] (354-17, Awsw, mò 1)

AKr mih qãBvn pRiB Dwry ] (261-12, gaVI, mò 5)

AKr mukiq jugiq BY Brmw ] (261-13, gaVI, mò 5)

AKr ilKy syeL gwvw Avr n jwxw bwxI ]1] rhwa ] (1171-7, bszqu ihzfol, mò 1)

AKrw isir szjogu vKwix ] (4-8, jpu, mò 1)

AKrI igAwnu gIq gux gwh ] (4-8, jpu, mò 1)

AKrI nwmu AKrI swlwh ] (4-7, jpu, mò 1)

AKrI ilKxu bolxu bwix ] (4-8, jpu, mò 1)

AKlI @zfI jlu Br nwil ] (1274-17, mlwr, mò 1)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương