Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang59/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   160

kir øpw goibzd dIAw gur igAwnu buiD ibbyk ]1] (501-5, gUjrI, mò 5)

kir ikrpw goibzd pRB pRIqm dInw nwQ sunhu Ardwis ] (204-11, gaVI, mò 5)

kir ikrpw Gir AweAw Awpy imilAw Awe ] (32-14, isrIrwgu, mò 3)

kir ikrpw Gir AweAw gur kY hyiq Apwir ] (428-17, Awsw, mò 3)

kir ikrpw G{ mhlu idKweAw ] (153-19, gaVI, mò 1)

kir ikrpw crn szig mylI ] (379-1, Awsw, mò 5)

kir ikrpw ja siqgu{ imilAo ] (235-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw jn syvw lwE ] (866-9, goùf, mò 5)

kir ikrpw jn lIE Cfwe ] (865-12, goùf, mò 5)

kir ikrpw jb myly swih ] (181-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw jw ka imly Din Din qy eLsur ]3] (816-11, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw jw ka miq dye ] (865-17, goùf, mò 5)

kir ikrpw jw ka mylY soe ]1] rhwa ] (1144-17, BYra, mò 5)

kir ikrpw jwick jn qyry ekê mwga dwnu ipAwry ] (982-17, nt, mò 4)

kir ikrpw ijs ka nwmu dIAw ] (283-12, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw ijs kY ihrdY grIbI bswvY ] (278-9, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw ijsu ApnI Bgiq dye ] (277-8, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw ijsu AwpnY nwim lwE ] (284-14, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw ijsu Awpy dIjY ] (895-2, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw ijsu Awip idvweAw ] (894-2, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw ijsu Awip idvwE ]1] rhwa ] (189-12, gaVI, mò 5)

kir ikrpw ijsu Awip idvwvY ] (179-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw ijsu Awip buJweAw ] (263-18, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw ijsu hoe supRsNn ] (1150-18, BYra, mò 5)

kir ikrpw ijsu dye suAwmI ibrly kwhU jwnw ]3]3]21] (676-5, DnwsrI, mò 5)

kir ikrpw ijsu dyvY nwa ] (914-10, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw ijsu BgqI lwvhu jnmu pdwrQu so ijnw ]8] (1079-9, mw}, mò 5)

kir ikrpw ijsu rwKhu szgy qy qy pwir prwqy ]2] (209-4, gaVI, mò 5)

kir ikrpw ijsu rwKnhwrw ] (1148-10, BYra, mò 5)

kir ikrpw ijsu rwKY Awip ] (1147-11, BYra, mò 5)

kir ikrpw ijh Awip idvwE ] (254-12, gaVI, mò 5)

kir ikrpw ijn nwim lweih is hir hir sdw iDAwvhy ] (919-3, rwmklI, mò 3)

kir ikrpw jo Apunw kIno qw kI @qm bwxI ] (1220-9, swrzg, mò 5)

kir ikrpw thl hir lweAo qa jim CofI morI lwig ]1] (701-3, jYqsrI, mò 5)

kir ikrpw fubdw pQ{ lIjY ] (103-6, mwJ, mò 5)

kir ikrpw iqsu szig imlwvY ]1] rhwa ] (183-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw qum hI pRiqpwlw ] (744-16, sUhI, mò 5)

kir ikrpw qyry gux gwvw ] (563-10, vfhzsu, mò 5)

kir ikrpw qyry crn iDAwva nwnk min qin drs ipAws ]2]5]19] (1208-3, swrzg, mò 5)

kir ikrpw deAwl pRB eh iniD isiD pwva ] (812-2, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw dws ndir inhwly ] (132-1, mwJ, mò 5)

kir ikrpw dIAo moih nwmw bzDn qy CutkwE ] (671-5, DnwsrI, mò 5)

kir ikrpw dIjY gurdyv ]4]15]17] (867-12, goùf, mò 5)

kir ikrpw dIjY pRB dwnu ] (193-4, gaVI, mò 5)

kir ikrpw dIno hir nwmw pUrib szjoig imlweL ]1] rhwa ] (898-9, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw dyvhu hir nwmu ] (289-10, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw DUir dyhu szqn kI suKu nwnkê ehu bwCY ]4]9]130] (207-13, gaVI, mò 5)

kir ikrpw ndir inhwilAw BweL kIqonu Azgu Apw{ ] (640-12, soriT, mò 5)

kir ikrpw ndir inhwilAw ] (1184-8, bszqu, mò 5)

kir ikrpw nwnk aDwry ]4]4]17] (1185-2, bszqu, mò 5)

kir ikrpw nwnk Awip lE lweL ]3] (268-15, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw nwnk suKu pwE ]4]25]38] (1147-1, BYra, mò 5)

kir ikrpw nwnk gux gwih ]4]83]152] (196-13, gaVI, mò 5)

kir ikrpw nwnk ijsu dye ]8]10] (240-9, gaVI, mò 5)

kir ikrpw nwnk myil gur pih is{ vyicAw molIAw ]1] (311-5, gaVI, mò 4)

kir ikrpw nwnkê gux gwvY rwKhu smL AswVI jIa ]4]30]37] (105-11, mwJ, mò 5)

kir ikrpw nwm rsu dIAw ] (622-8, soriT, mò 5)

kir ikrpw nwmu hir dIAo shij suBwe svwirAo ]1] (979-4, nt, mò 5)

kir ikrpw nwmu dyvsI iPir lyKu n iliKAw ] (787-14, sUhI, mò 3)

kir ikrpw nwmu mzin vswE ] (424-3, Awsw, mò 3)

kir ikrpw pRgty guopwl ] (1184-12, bszqu, mò 5)

kir ikrpw pRiqpwlx lwgw krzïI qyrw krweAw ] rhwa ] (626-18, soriT, mò 5)

kir ikrpw pRB AzqrjwmI swDszig hir pweLEy ] (383-12, Awsw, mò 5)

kir ikrpw pRB AzqrjwmI ] (184-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw pRB ApnI dwiq ] (192-19, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB Awe imlu myrI ijzduVIE gurmiq nwmu prgwsy rwm ] (538-8, ibhwgVw, mò 4)

kir ikrpw pRB Awp imlwE ] (295-13, gaVI suKmnI, mò 5)

kir ikrpw pRB AwpxI scy isrjxhwr ] (1251-11, swrzg, mò 5)

kir ikrpw pRB AwpxI jn DUVI szig smwa ] (137-9, mwJ, mò 5)

kir ikrpw pRB AwpxI jpIEy Amãq nwmu ] (46-11, isrIrwgu, mò 5)

kir ikrpw pRB AwpxI qyry drsn hoe ipAws ] (134-9, mwJ, mò 5)

kir ikrpw pRB szig imlweAw ] (105-16, mwJ, mò 5)

kir øpw pRB szq rwKy crn kml ADwr ] (1229-7, swrzg, mò 5)

kir ikrpw pRB giq kir myrI ] (898-7, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw pRB dIn deAwlw gux gwva rzig rwqw ] rhwa ] (615-19, soriT, mò 5)

kir ikrpw pRB dIn deAwlw ] (194-19, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB dIn deAwlw ] (250-10, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB dIn deAwlw ] (563-4, vfhzsu, mò 5)

kir ikrpw pRB dIn deAwlw ] (741-19, sUhI, mò 5)

kir ikrpw pRB dyhu nwa ]7] (1193-3, bszqu, mò 5)

kir ikrpw pRB ndir Avlokn ApunY crix lgweL ] (384-5, Awsw, mò 5)

kir ikrpw pRB pwrbRHÌ gux qyrw jsu gwa ] (405-16, Awsw, mò 5)

kir ikrpw pRB bzDn Cot ] (194-11, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB ibna sunIjY ] (193-7, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB myirAw kra idnu rYin syv ] (1322-19, kilAwn, mò 5)

kir ikrpw pRB rwiK lyhu ho{ nwhI krx kryx ] (136-17, mwJ, mò 5)

kir ikrpw pRB rwiK lyhu nwnk qyrI Aws ]3] (297-7, iQqI gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRB rwiK lyhu nwnk bil jwa ]5] (707-3, jYqsrI, mò 5)

kir ikrpw pRB irdY bsyro ] (1303-9, kwnVw, mò 5)

kir ikrpw pRB lwvhu pweL ]4] (750-16, sUhI, mò 1)

kir ikrpw pRB lyih insqwir ]2] (1183-1, bszqu, mò 5)

kir ikrpw pRiB Apnw kirAw ]1] (742-17, sUhI, mò 5)

kir ikrpw pRiB AwpxI Apny dws riK lIE ] (815-2, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw pRiB AwpxI scu swij svwirAw ]1] rhwa ] (399-14, Awsw, mò 5)

kir ikrpw pRiB AwpxI hir Awip prKy ] (318-13, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRiB Awip imlweAw ] (184-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw pRiB Awip imlwE ] (1270-13, mlwr, mò 5)

kir ikrpw pRiB sgl rjweAw ] (104-11, mwJ, mò 5)

kir ikrpw pRiB swDszig mylI ] (794-14, sUhI, syK PrId jI)

kir ikrpw pRiB kInI deAw ] (892-14, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw pRiB kIno Apnw ] (197-6, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRiB kIno dwnu ] (1183-10, bszqu, mò 5)

kir ikrpw pRiB pwir aqwrI ] (1029-1, mw}, mò 1)

kir ikrpw pRiB myilAw dIAw Apxw nwmu ] (46-7, isrIrwgu, mò 5)

kir ikrpw pRiB myly ]1] (623-15, soriT, mò 5)

kir ikrpw pRiB rwKy ] (622-14, soriT, mò 5)

kir ikrpw pRiB lE invwry ]1] (196-10, gaVI, mò 5)

kir ikrpw pRiB lIE imlwE ] (1137-10, BYra, mò 5)

kir ikrpw pRBu Gr mih AweAw ]1] rhwa ] (805-6, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw pRBu BgqI lwvhu scu nwnk Amãqu pIE jIa ]4]28]35] (105-1, mwJ, mò 5)

kir ikrpw pRBu ByitAw mrxu n Awvxu jwa ]1] (48-17, isrIrwgu, mò 5)

kir ikrpw pRIqm pRB Apuny nwmu jpa hir rzig ]1] (677-9, DnwsrI, mò 5)

kir ikrpw pwir aqwirAw ]13] (470-11, Awsw, mò 1)

kir ikrpw pwrbRHÌ suAwmI eh bzDn CutkwrI ] (681-8, DnwsrI, mò 5)

kir ikrpw pwrbRHÌ suAwmI jpI qumwrw nwa ] rhwa ] (502-19, gUjrI, mò 5)

kir ikrpw pwrbRHÌ suAwmI ] (1339-7, pRBwqI, mò 5)

kir ikrpw pwrbRHÌ deAwl ] (893-9, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw purK guxqwis ] (1147-18, BYra, mò 5)

kir ikrpw pUrn suKdwqy ] (1270-14, mlwr, mò 5)

kir ikrpw pUrn prmysr inhclu scu sbdu nIswxu ]1] rhwa ] (1323-2, kilAwn, mò 5)

kir ikrpw pUrn pRB dwqy inmLl jsu nwnk dws khy ]2]17]103] (825-1, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw Bgiq rsu dIjY mnu Kicq pRym rs KorI ] (1222-14, swrzg, mò 5)

kir ikrpw Bgqn szig rwqy ] (100-2, mwJ, mò 5)

kir ikrpw BgqzïI pRgtweAw ] (108-9, mwJ, mò 5)

kir ikrpw Byty gur soeL ] (196-2, gaVI, mò 5)

kir ikrpw Byty moih kzq ]1] rhwa ] (1143-4, BYra, mò 5)

kir ikrpw imlu pRIqm ipAwry ] (203-16, gaVI bYrwgix, mò 5)

kir ikrpw imly prmwnzdw ] (1312-11, kwnVw, mò 5)

kir ikrpw myrw icqu lweAw ] (223-5, gaVI, mò 1)

kir ikrpw myry dIn deAwlw ] (107-16, mwJ, mò 5)

kir ikrpw myry dIn deAwlw ] (866-5, goùf, mò 5)

kir ikrpw myry pRIqm suAwmI nyõ dyKih drsu qyrw rwm ] (780-17, sUhI, mò 5)

kir ikrpw mylhu sqszgiq qUit geL mweAw jm jwlI ]1] rhwa ] (1134-10, BYra, mò 4)

kir ikrpw mylhu gu{ pUrw sqszgiq szig iszDu Ba qrI ]1] rhwa ] (1134-6, BYra, mò 4)

kir ikrpw mylweAnu hir nwmu visAw min Awe ] (30-13, isrIrwgu, mò 3)

kir ikrpw myly pRiB ApunY ivCuiV kqih n jweL ] (453-9, Awsw, mò 5)

kir ikrpw moih siqguir dInw qwpu szqwpu myrw bY{ gIAo ]3] (382-18, Awsw, mò 5)

kir ikrpw moih swDszgu dIjY ]4] (739-1, sUhI, mò 5)

kir ikrpw moih swDu imlweAw ] (98-6, mwJ, mò 5)

kir ikrpw moih swirzgpwix ] (182-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw moih thlY lwE ] (1078-13, mw}, mò 5)

kir ikrpw moih Twkêr dyvw ] (1338-8, pRBwqI, mò 5)

kir ikrpw moih dyhu dwnu ] (1183-4, bszqu, mò 5)

kir ikrpw moih dyhu nwmu ]4]5] (1181-12, bszqu, mò 5)

kir ikrpw moih nwmu dyhu nwnk dr srIqw ]4]7]37] (810-2, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw moih mwrig pwvhu ] (801-7, iblwvlu, mò 5)

kir ikrpw riK lyvhu myry Twkêr hm pwQr hIn Akrmw ]1] (799-6, iblwvlu, mò 4)

kir ikrpw rwKhu srxweL mo ka dyhu hry hir jpnI ]1] rhwa ] (388-5, Awsw, mò 5)

kir ikrpw rwKhu jn kyrI ] (869-18, goùf, mò 5)

kir ikrpw rwKhu rKvwly ] (224-8, gaVI, mò 1)

kir ikrpw rwiKAo guir srnw ] (887-13, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw rwiKAo dwsu Apnw sdw sdw swcw bKiszd ]1] rhwa ] (899-2, rwmklI, mò 5)

kir ikrpw rwKy sqszgy nwnk srix Awhy ]4]2]142] (406-17, Awsw, mò 5)

kir ikrpw rwKy dws Apny jIA jzq vis jw kY ] (1223-2, swrzg, mò 5)

kir ikrpw rwKY Awip lwj ]2] (178-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir ikrpw liV lyhu lwe ] (1193-4, bszqu, mò 5)

kir ikrpw lwga qyrI syv ]1] rhwa ] (193-17, gaVI, mò 5)

kir ikrpw lIjY liV lwe ] (1152-12, BYra, mò 5)

kir ikrpw lIny kir Apuny apjI drs ipAws ] (1228-1, swrzg, mò 5)

kir ikrpw lIny kIt dws ] (875-9, goùf, Bgq rivdws jI)

kir ikrpw lIny liV lwE ] (744-12, sUhI, mò 5)

kir ikrpw lyhu imlwe mhlu hir pweAw jIa ] (690-14, DnwsrI, mò 4)

kir ikrpw lyhu imlwe mhlu hir pwvE jIa ]5]1] (690-17, DnwsrI, mò 4)

kir ikrpw loc pUir hmwrI ]1] rhwa ] (164-16, gaVI guAwryrI, mò 4)

kir ikrpw vshu myrY ihrdY hoe shweL Awip ]1] rhwa ] (405-18, Awsw, mò 5)

kir kIriq goivzd guxIEy sgl pRwCq duK hry ] (454-18, Awsw, mò 5)

kir kIriq jsu Agm AQwhw ] (699-1, jYqsrI, mò 4)

kir kIrqnu mn sIql BE ] (178-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

kir gvnu bsuDw qIrQh mjnu imln ka inrzjnw ] (455-15, Awsw, mò 5)

kir cwnxu swihb qa imlY ]1] rhwa ] (25-19, isrIrwgu, mò 1)

kir corI mY jw ikCu lIAw qw min Blw BweAw ] (155-4, gaVI cyqI, mò 1)

kir fzfaq punu vfw hy ]1] rhwa ] (13-10, gaVI pUrbI, mò 4)

kir fzfaq punu vfw hy ]1] rhwa ] (171-8, gaVI pUrbI, mò 4)

kir deAw dwqy purK ibDwqy szq syv kmwex ] (1312-6, kwnVw, mò 5)

kir deAw dwnu deAwl swcw hir nwm szgiq pwvAo ] (1113-12, quKwrI, mò 1)

kir deAw piqq aDwir ] (838-5, iblwvlu, mò 5)

kir deAw meAw gopwl goibzd koe nwhI quJ ibnw ] (543-10, ibhwgVw, mò 5)

kir deAw meAw deAwl swcy sbid imil gux gwvAo ] (436-2, Awsw, mò 1)

kir deAw meAw deAwl suAwmI hohu dIn øpwrw ] (248-3, gaVI, mò 5)

kir deAw imlwvhu iqsih moih ]1] (1181-8, bszqu, mò 5)

kir deAw lyhu liV lwe ] (838-1, iblwvlu, mò 5)

kir dws dwsI qij adwsI kr joiV idnu rYix jwgIEy ] (457-10, Awsw, mò 5)

kir nmÔkwr pUry gurdyv ] (869-9, goùf, mò 5)

kir pzjI{ KvweAo cor ] (1136-3, BYra, mò 5)

kir ptMbu glI mnu lwvis szsw mUil n jwvisqw ] (155-19, gaVI cyqI, mò 1)

kir pRswdu ekê Kylu idKweAw ] (1128-11, BYra, mò 3)

kir pRswdu deAw pRiB DwrI ] (295-15, gaVI suKmnI, mò 5)

kir pRgwsu pRczf pRgitAo AzDkwr ibnws ] (1018-4, mw}, mò 5)

kir prpzc adr inj poiKAo psu kI inAweL soeAo ]1] (633-12, soriT, mò 9)

kir prpzcu jgq ka fhkY Apno ad{ BrY ]1] (536-10, dyvgzDwrI mò 9)

kir pRIiq mnu qnu lwe hir isa Avr sgl ivswir ]1] rhwa ] (1007-1, mw}, mò 5)

kir pRymu rwvh iqsY Bwvh ek inmK plk n iqAwgIEy ] (846-11, iblwvlu, mò 5)

kir pwp jonI BY BIq hoeL dye swsn jwm jIa ] (928-7, rwmklI, mò 5)

kir pUjw hoim ehu mnUAw Akwl mUriq gurdyvw ]3] (614-11, soriT, mò 5)

kir pUjY sgl pwrbRHÌu ] (274-11, gaVI suKmnI, mò 5)

kir Pk{ dwem lwe csmy jh qhw majUdu ]3] (727-11, iqlzg, Bgq kbIr jI)

kir Pêrmweis KweAw vyiK mhliq mrxu ivswirAw ] (472-12, Awsw, mò 1)

kir bzdn pRB pwrbRHÌ bwCa swDh DUir ] (927-11, rwmklI, mò 5)

kir bzdnw lK bwr ] (837-17, iblwvlu, mò 5)

kir bzidgI Cwif mY myrw ] (794-2, sUhI, Bgq rivdws jI)

kir bzdy qU bzdgI ijc{ Gt mih swhu ]3] (724-8, iqlzg, mò 5)

kir bwlk }p apwedw ipAwrw czfU{ kzsu kysu mwrwhw ] (606-18, soriT, mò 4)

kir ibcw{ ibkwr prhir qrn qwrn soe ] (482-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

kir bIcw{ Awcw{ prwqw ] (415-5, Awsw, mò 1)

kir bIcw{ min dyKhu nwnk ibnu nwvY mukiq n hoeL ]72] (946-15, rwmklI, mò 1)

kir bynqI jn DUir bwCwhw ] (742-10, sUhI, mò 5)

kir bYrwgu qUz Coif pwKzfu so shu sBu ikCu jwxE ] (440-12, Awsw, mò 3)

kir bYrwgu iPra qin ngrI mn kI ikzgurI bjweL ]2] (970-17, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kir Bgiq nwnk pUrn Bwgu ]2]4]155] (409-2, Awsw, mò 5)

kir ByK n pweLEy hir bRHÌ jogu hir pweLEy sqszgqI apdyis gu} gur szq jnw Koil Koil kpwt ]1] (1297-10, kwnVw, mò 4)

kir meAw deAw deAwl pUrn hir pRym nwnk mgn hoq ]2] (462-6, Awsw, mò 5)

kir mjnu hir sry siB iklibK nwsu mnw ] (545-1, ibhwgVw, mò 5)

kir mjno spq sry mn inmLl myry rwm ] (437-1, Awsw, mò 1)

kir mn KusI aswirAw dUjY hyiq ipAwir ] (62-17, isrIrwgu, mò 1)

kir mn myry siq ibahwr ] (281-6, gaVI suKmnI, mò 5)

kir imNniq kir jodVI mY pRBu imlxY kw cwa ]1] (41-2, isrIrwgu, mò 4)

kir imõweL swD isa inhclu pwvih Twa ]4] (431-6, AwswvrI, mò 5)

k{ gih kwiF lIAo jnu Apunw ibKu swgr szswrw ]1] (717-14, tofI, mò 5)

k{ gih kwiF lIE pRiB ApunY AimAo Dwir Üãstzgnw ]10] (1080-14, mw}, mò 5)

k{ gih Bujw ghI kit jm kI PwsI rwm ] (846-14, iblwvlu, mò 5)

k{ gih lIE nwnk jn Apny AzD Gor swgr nhI mrsn ]2]10]29] (1303-14, kwnVw, mò 5)

k{ gih lInI swjnih jnm jnm ky mIq ] (928-9, rwmklI, mò 5)

k{ gih lInI pwrbRhim bhuiV n ivCuVIAwhu ] (135-16, mwJ, mò 5)

k{ gih lIny AzD këp qy ivrly kyeL swlkw ]5] (1084-19, mw}, mò 5)

k{ gih lIny Apuny dws ] (1149-16, BYra, mò 5)

k{ gih lIny Apuny dws ] (1349-5, pRBwqI, mò 5)

k{ gih lIny Awpxy scu hukim rjweL ] (399-14, Awsw, mò 5)

k{ gih lIny srbsu dIny Awpih Awpu imlweAw ] (628-11, soriT, mò 5)

k{ gih lIny srbsu dIny dIpk BeAo ajwro ] (1225-13, swrzg, mò 5)

k{ gih lIny hir jso dIny join nw DwvY nh mrI ] (81-12, isrIrwgu, mò 5)

k{ gih lIny nwnk dws Apny rwm nwm air hwry ]4]1] (1122-18, kydwrw, mò 5)

k{ gih lIny nwnk pRB ipAwry szsw{ swg{ nhI poihAw ]4] (81-8, isrIrwgu, mò 5)

k{ gih lyhu AoiV inbhwvY ] (267-14, gaVI suKmnI, mò 5)

k{ gih lyhu øpwl øpw iniD nwnk kwit BrMm BrI ]3] (1387-14, svXy, mò 5)

k{ gih lyhu deAwl swgr szswirAw ]16] (709-14, jYqsrI, mò 5)

k{ gih lyhu dws Apuny ka nwnk Apuno kIjY ]2]13]17] (1269-19, mlwr, mò 5)

k{ gih lyhu dws nwnk ka pRB jIa hoe shwq ]2]5]7] (1120-12, kydwrw, mò 5)

k{ gih lyhu nwnk ky suAwmI jIa ipzfu sBu qumrI rwis ]2]3]120] (204-12, gaVI, mò 5)

k{ gih lyhu pRIqm pRB rweAw ]7] (750-18, sUhI, mò 1)

k{ ghy pRB Awip kwFhu rwiK lyhu goibzd rwe ]1] (1306-8, kwnVw, mò 5)

k{ Dir msqik QwipAw nwmu dIno dwin ] (817-12, iblwvlu, mò 5)

k{ msqik guir pUrY DirAo mnu jIqo jgu swrI ]1] (215-7, gaVI mwlw , mò 5)

k{ msqik Dir ktI jyvrI nwnk dws dswinAo ]2]39]62] (1216-13, swrzg, mò 5)

k{ msqik Dwir swij invwjy muE dust jo KeAw ]1] (533-3, dyvgzDwrI mò 5)

k{ msqik Dwir bwilkê riK lIno ] (821-7, iblwvlu, mò 5)

k{ msqik Dwir rwiKAo kir Apunw ikAw jwnY ehu lokê Ajwnw ]1] rhwa ] (372-9, Awsw, mò 5)

k{ msqik DwirAo myrY mwQY swDszig gux gwE ] (1226-10, swrzg, mò 5)

k{ mweAw Agin inq mylqy guir rwKy dIn deAwlw ]3] (985-17, mwlI gaVw, mò 4)

k{ ry igAwnI bRHÌ bIcw{ ] (972-6, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kâër idsit rqw inis bwdz ]1] rhwa ] (1351-13, pRBwqI, Bgq byxI jI)

kra AFweL DrqI mWgI bwvn }ip bhwnY ] (1344-4, pRBwqI dKxI, mò 1)

kra Ardwis Apny siqgur pwis ] (192-15, gaVI, mò 5)

kra Ardwis gwv ikCu bwkI ] (792-16, sUhI, Bgq kbIr jI)

kra syvw sq purK ipAwry jq sunIEy qq min rhswa ] (1119-18, kydwrw, mò 5)

kra syvw gur lwga crn goivzd jI kw mwrgu dyhu jI bqweL ]1] rhwa ] (686-18, DnwsrI, mò 5)

kra jqn jy hoe imhrvwnw ] (562-12, vfhzsu, mò 5)

kra nmÔkwr Bgq jn DUir muiK lwva ]3] (813-17, iblwvlu, mò 5)

kra inhorw bhuqu bynqI syva idnu rYnweL ] (1207-3, swrzg, mò 5)

kra bzdnw Aink vwr srin pra hir rwe ] (296-17, iQqI gaVI, mò 5)

kra brwbir jo pãA szig rwqzïI eh hamY kI FITweL ]1] (1267-15, mlwr, mò 5)

kra ibnzqI mwnu iqAwga ] (99-16, mwJ, mò 5)

kra ibna gur Apny pRIqm hir v{ Awix imlwvY ] (1254-9, mlwr, mò 1)

kra bynzqI suxhu myry mIqw szq thl kI bylw ] (13-14, gaVI pUrbI, mò 5)

kra bynzqI sunhu myry mIqw szq thl kI bylw ] (205-14, gaVI, mò 5)

kra bynqI Aiq GnI ehu jIa homwga ] (808-11, iblwvlu, mò 5)

kra bynqI szqn pwsy ] (759-17, sUhI, mò 5)

kra bynqI siqgur ApunI ] (388-5, Awsw, mò 5)

kra bynqI siqgur Apuny mY mUrK dyhu apdyso ry ]3] (612-9, soriT, mò 5)

kra bynqI swDszgiq hir Bgiq vCl suix AweAo ] (712-10, tofI, mò 5)

kra bynqI pwrbRHÌu sBu jwnY ] (269-10, gaVI suKmnI, mò 5)

kra mnorQ mnY mwih Apny pRB qy pwva ] (813-14, iblwvlu, mò 5)

krsin qKiq slwmu iliKAw pwvsI ]11] (143-5, mwJ, mò 1)

krh khwxI AkQ kyrI ikqu duAwrY pweLEy ] (918-4, rwmklI, mò 3)

krih Anzdu scw min soe ] (8-5, jpu, mò 1)

krih Ardwis bhuqu bynzqI inmK inmK swméwrih ] (1211-3, swrzg, mò 5)

krih su hoeLEy hW ] (410-13, AwswvrI, mò 5)

krih som pwkê ihrih pr drbw Azqir JUT gumwn ] (1203-1, swrzg, mò 5)

krih krwvih mUkir pwvih pyKq sunq sdw szig hry ]1] rhwa ] (823-11, iblwvlu, mò 5)

krih ij gur PêrmweAw isl jogu AlUxI ctIEy ] (966-19, rwmklI, blvzif qy sqw)

krih ibkwr ivQwr Gnyry suriq sbd ibnu Brim peAw ] (906-15, rwmklI, mò 1)

krih ibBUiq lgwvih BsmY ] (1043-10, mw}, mò 1)

krih burweL TgweL idnu rYin inhPl kmL kmwhI ] (1207-8, swrzg, mò 5)

krih bynqI rwKu Twkêr qy hm qyrI srneAw ]2] (612-14, soriT, mò 5)

krih Bgiq A{ rzg Apwrw ] (1074-7, mw}, mò 5)

krih Bgiq Awqm kY cwe ] (286-7, gaVI suKmnI, mò 5)

krhu AnugRhu suAwmI myry gnhu n moih kmweAo ] (501-3, gUjrI, mò 5)

krhu AnugRhu suAwmI myry mn qy kbhu n fwra ]1] rhwa ] (532-1, dyvgzDwrI mò 5)

krhu AnugRhu piqq aDwrn rwKu suAwmI Awp Brosy ]1] rhwa ] (829-9, iblwvlu, mò 5)

krhu AnugRhu pwrbRHÌ hir ikrpw Dwir murwir ]1] (431-3, AwswvrI, mò 5)

krhu øpw szqhu moih ApunI pRB mzgl gux gweL ]1] (1207-14, swrzg, mò 5)

krhu øpw sbL ky dwqy Ek }p ilv lwvhu ] (216-12, gaVI mwlw , mò 5)

krhu øpw k{xwpqy qyry hir gux gwa ] (745-19, sUhI, mò 5)

krhu øpw gopwl goibdy Apnw nwmu jpwvhu ] rhwa ] (1120-7, kydwrw, mò 5)

krhu øpw gopwl bITuly ibsir n kb hI jwe ]1] rhwa ] (1223-7, swrzg, mò 5)

krhu øpw jgjIvn dwqy myrw mnu hir syqI rwcy ] (169-10, gaVI pUrbI, mò 4)

krhu øpw pRB krnYhwry ] (258-8, gaVI, mò 5)

krhu øpw pRIqm mnmohn Poir BmL kI ryKw ]1] rhwa ] (1221-9, swrzg, mò 5)

krhu øpw BRmu cUkeL mY sumiq dyhu smJwe ]2] (346-8, gaVI pUrbI, Bgq rivdws jI)

krhu øpw murwir mwDa suix nwnk jIvY gwQ ]2]7]30] (1007-12, mw}, mò 5)

krhu øpw moih pRBU imlwvhu inmK drsu pyKwigAo ]3] (1204-2, swrzg, mò 5)

krhu giq deAwl szqhu morI ] (1217-2, swrzg, mò 5)

krhu qpwvsu pRB srbwig ]7] (1347-18, ibBws pRBwqI, mò 5)

krhu deAw qyrw nwmu vKwxw ] (566-11, vfhzsu, mò 1)

krhu ibbykê szq jn BweL Koij ihrdY dyiK FzFolI ] (168-19, gaVI pUrbI, mò 4)

krhly mn prdysIAw ika imlIEy hir mwe ] (234-4, gaVI pUrbI, mò 4)

krhY n JurY nw mnu rovnhwrw ] (376-6, Awsw, mò 5)

krju aqwirAw siqgu} kir Awh{ Awp ]1] (816-13, iblwvlu, mò 5)

krx krwvxhwr pRBu dwqw pwrbRHÌ pRBu suAwmI ] (615-11, soriT, mò 5)

krx krwvnhwr suAwmI Awpn hwiQ szjogI ]1] (610-2, soriT, mò 5)

krx krwvnhwr suAwmI ] (178-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

krx krwvnhwr deAwl ] (184-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

krx krIm n jwqo krqw iql pIVy ija GwxIAw ]3] (1020-2, mw}, mò 5)

krx kwrx Ekê AohI ijin kIAw Awkw{ ] (51-2, isrIrwgu, mò 5)

krx kwrx sMmRQ sRIDr srix qw kI ghI ] (501-6, gUjrI, mò 5)

krx kwrx sBsY isir qohI ]1] rhwa ] (413-7, Awsw, mò 1)

krx kwrx sBnw kw Eko Av{ n dUjw koeL ]1] rhwa ] (666-10, DnwsrI, mò 3)

krx kwrx smrQ Apwrw Av{ nwhI ry koeL ]1] (380-11, Awsw, mò 5)

krx kwrx smrQ Apwrw qãibiD myit smweL ] (1111-6, quKwrI, mò 1)

krx kwrx smrQ Awpwhy ] (1071-12, mw}, mò 5)

krx kwrx smrQ suAwmI hir Eksu qy myrI gwqy ]1] rhwa ] (1209-10, swrzg, mò 5)

krx kwrx smrQ suAwmI jw qy bãQw n koeL ]3] (611-10, soriT, mò 5)

krx kwrx smrQ suAwmI pUrn purKu ibDwqw ] rhwa ] (619-14, soriT, mò 5)

krx kwrx smrQ sRIDr Awip kwrju swrE ] (436-8, Awsw, mò 1)

krx kwrx smrQ so pRBu jIA dwqw Awip ] (405-14, Awsw, mò 5)

krx kwrx smrQ pRB hir Agm Apwr ]4]19]49] (813-7, iblwvlu, mò 5)

krx kwrx smrQ pRB qyrI srxweL ] (813-12, iblwvlu, mò 5)

krx kwrx smrQ pRB dyih Apnw nwa ] (815-10, iblwvlu, mò 5)

krx kwrx smrQ pRBu jo kry su hoeL ] (706-2, jYqsrI, mò 5)

krx kwrx smrQu Apwrw ] (1035-7, mw}, mò 1)

krx kwrx smrQu Apw{ ]1] rhwa ] (744-19, sUhI, mò 5)

krx kwrx smrQu sdw soeL sbL jIA min ÆXweXa ] (1405-6, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

krx kwrx smrQu suAwmI nwnk iqsu srxweL ]4] (915-13, rwmklI, mò 5)

krx kwrx smrQu so BweL scY scI soe ] (620-12, soriT, mò 5)

krx kwrx smrQu hY khu nwnk bIcwir ] (1353-10, shsøqI, mò 1)

krx kwrx smrQu hY khu nwnk bIcwir ] (148-17, mwJ, mò 2)

krx kwrx smrQu hY Git Git sB bolY ] (1102-15, mw}, mò 5)

krx kwrx smrQu hY iqsu ibnu nhI ho{ ] (818-5, iblwvlu, mò 5)

krx kwrx smrQu gu{ myrw ] (1149-13, BYra, mò 5)

krx kwrx smrQh dwnu dyq pRBu pUrnh ] (1357-17, shsøqI, mò 5)

krx kwrx pRBu Ekê hY dUsr nwhI koe ] (276-18, gaVI suKmnI, mò 5)

krx kwrx pRBu soeL ] rhwa ] (626-12, soriT, mò 5)

krx kwrx pUrn smrQu ]1] (1150-14, BYra, mò 5)

krx kwrxu iciq n AwvY dy kir rwKY hwQ ]1] rhwa ] (1007-11, mw}, mò 5)

krx plwh krih isv dyv ] (867-10, goùf, mò 5)

krx plwh kry bhuqyry sw Dn mhlu n pwvY ] (722-9, iqlzg, mò 1)

krx plwh imtih ibllwtw ] (1004-15, mw}, mò 5)

krx plwv kry nhI pwvY eq aq FUFq Qwik pry ] (1014-1, mw}, mò 1)

krx plwv kry bhuqyry nrik surig Avqwrw hy ]12] (1029-14, mw}, mò 1)

krx plwv kry ibllwvY ija kêzfI mInu prwqw hy ]10] (1031-17, mw}, mò 1)

krx plwv krY ibllwqa ibnu gur nwmu n jwpY ] (1275-4, mlwr, mò 1)

krxhwr ka ikCu Acrju nwih ]3] (899-5, rwmklI, mò 5)

krxhwr kI syv n swDI ]1] (741-1, sUhI, mò 5)

krxhwr pRBu ihrdY vUTw ] (898-16, rwmklI, mò 5)

krxhwr myry pRB Ek ] (894-12, rwmklI, mò 5)

krxhwir iKn BIqir kirAw ] (103-11, mwJ, mò 5)

krxhw{ sd vsY hdUrw ] (188-18, gaVI, mò 5)

krxhw{ jo kir rihAw sweL vifAweL ] (813-1, iblwvlu, mò 5)

krxhw{ nwnk min bisAw ]4]50]119] (189-18, gaVI, mò 5)

krxw sw soeL kir rihAw dyih nwa bilhwrI ]1] rhwa ] (1209-7, swrzg, mò 5)

krxw kQnw kwr sB nwnk Awip AkQu ] (1289-4, mlwr, mò 1)
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương