Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang57/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   160

khY Kudwe n mwnY koe ]3] (350-2, Awsw, mò 1)

khY DNnw pUrn qwhU ko mq ry jIA frWhI ]3]3] (488-6, Awsw, Bgq DNnw jI)

khY nwnkê Amãq nwmu suxhu pivõ hovhu swcY sunxY no pTwE ]37] (922-10, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Anzdu hoAw siqgu} mY pweAw ]1] (917-4, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Awip krqw Awpy hukmu buJwE ]26] (920-14, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Eih nyõ AzD sy siqguir imilEy idb Üãsit hoeL ]36] (922-7, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Ehu Anzdu hY Awnzdu gur qy jwixAw ]7] (917-18, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Ehu srI{ prvwxu hoAw ijin siqgur isa icqu lweAw ]35] (922-4, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê Evfu dwqw so ika mnhu ivswrIEy ]28] (921-1, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê scu soihlw scY Gir gwvhy ]39] (922-16, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê scy swihb ikAw nwhI Gir qyrY ]3] (917-8, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê scy swihb ija BwvY iqvY clwvhy ]15] (919-4, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê siqgu} bwJhu hor kcI bwxI ]24] (920-9, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê sdw gwvhu Eh scI bwxI ]23] (920-6, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê sbdu soihlw siqgu} suxweAw ]16] (919-7, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê sbdu rqnu hY hIrw ijqu jVwa ]25] (920-12, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê sBu ko kry krweAw ] (1155-3, BYra, mò 3)

khY nwnkê sãsit kw mUlu ricAw joiq rwKI qw qU jg mih AweAw ]33] (921-16, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê suix mn myry qU sdw scu smwil ]1] (569-7, vfhzsu, mò 3)

khY nwnkê suxhu szqhu sbid Drhu ipAwro ] (917-11, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê suxhu szqhu so isKu snmuKu hoE ]21] (920-1, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê suxhu szqhu kiQhu AkQ khwxI ]9] (918-6, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê sy pivqu ijnI gurmuiK hir hir iDAweAw ]17] (919-9, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê so qqu pwE ijs no Anidnu hir ilv lwgY jwgq rYix ivhwxI ]27] (920-17, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê hir kw Bwxw hoAw khxw kCU n jweL ]4]2]4] (490-14, gUjrI, mò 3)

khY nwnkê hir ipAwrY jIa guPw Azdir riK kY vwjw pvxu vjweAw ]38] (922-13, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê hir rwis myrI mnu hoAw vxjwrw ]31] (921-10, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê hoir An rs siB vIsry jw hir vsY min Awe ]32] (921-13, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê gur prswdI shju apjY ehu shsw ev jwe ]18] (919-12, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê gur prswdI ijnw ilv lwgI iqnI ivcy mweAw pweAw ]29] (921-5, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê cwl Bgqw jughu jugu inrwlI ]14] (919-1, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê CpY ika CipAw EkI EkI vzif dIAw ]4]7] (351-1, Awsw, mò 1)

khY nwnkê ijs no Awip quTw iqin Amãqu gur qy pweAw ]13] (918-17, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê ijsu kry ikrpw so hir BgqI icqu lwvE ]1] (440-11, Awsw, mò 3)

khY nwnkê ijsu dyih ipAwry soeL jnu pwvE ]8] (918-3, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê ijn scu qijAw këVy lwgy iqnI jnmu jUEy hwirAw ]19] (919-15, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê ijn mNnu inrmlu sdw rhih gur nwly ]20] (919-17, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê jIvwly jIAw jh BwvY qh rwKu quhI ]5]19] (355-1, Awsw, mò 1)

khY nwnkê qh suKu hoAw iqqu Gir Anhd vwjy ]5] (917-13, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê qU sdw AgMmu hY qyrw Azqu n pweAw ]12] (918-14, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê pRBu Awip imilAw krx kwrx jogo ]34] (922-1, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê mNn myry sdw rhu hir nwly ]2] (917-6, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê mn czcl cqurweL iknY n pweAw ]10] (918-9, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê mn ipAwry qU sdw scu smwly ]11] (918-12, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê mukiq hovih jogI swcy rhih smwe ]12]1]10] (909-6, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê rwmu Bij lY jwqu Aas{ bIq ]2]1] (631-13, soriT, mò 9)

khY nwnkê ilvY bwJhu ikAw kry vycwrIAw ]6] (917-16, rwmklI, mò 3)

khY nwnkê vIcwir dyKhu ivxu siqgur mukiq n pwE ]22] (920-4, rwmklI, mò 3)

khY pRBu Av{ Av{ ikCu kIjY sBu bwid sIgw{ Pokt PokteLAw ] (836-10, iblwvlu, mò 4)

khY PrIdu shylIho shu AlwEsI ] (794-19, sUhI lilq, syK PrId jI)

khY rivdwsu ek bynqI hir isa pYj rwKhu rwjw rwm myrI ]2]2] (694-13, DnwsrI, Bgq rivdws jI)

khY rivdwsu nwmu qyro AwrqI siq nwmu hY hir Bog quhwry ]4]3] (694-19, DnwsrI, Bgq rivdws jI)

kk{ cugin Qil vsin rb n Cofin pwsu ]101] (1383-9, slok, syK PrId jI)

kkw kwrn krqw so@ ] (253-13, gaVI, mò 5)

kkw ikrix kml mih pwvw ] (340-9, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

kkY kwim kâoiD BrimAohu mUVy mmqw lwgy quDu hir ivsirAw ] (435-4, Awsw, mò 3)

kkY kys puzfr jb hUE ivxu swbUxY ajilAw ] (432-14, Awsw, mò 1)

kc pkweL AoQY pwe ] (7-14, jpu, mò 1)

kchu kzcnu BeAa sbdu gur sRvxih suixAo ] (1399-9, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

kcw rzgu ksuMB kw QoViVAw idn cwir jIa ] (751-2, sUhI, mò 1)

kcI kzD kcw ivic rwju ] (25-14, isrIrwgu, mò 1)

kcI miq PIkw muiK bolY durmiq nwmu n pweL hy ]5] (1047-8, mw}, mò 3)

kCu szig n cwlY smJ lyh ]2] (1187-1, bszqu, mò 9)

kCu ibgirAo nwihn Ajhu jwg ]1] rhwa ] (1187-3, bszqu, mò 9)

kCU isAwnp akiq n morI ] (759-17, sUhI, mò 5)

kCU n hoeL hY pUrn AQLw ] (1182-7, bszqu, mò 5)

kCU n jwnO kCU idKwE ] (1307-7, kwnVw, mò 5)

kCU n Qorw hir Bgqn ka ] (390-2, Awsw, mò 5)

kCUAw khY Azgwr iB lora lUkI sbdu sunweAw ]4]6] (477-8, Awsw, Bgq kbIr jI)

kCylI ptmzjrI tofI khI Alwip ] (1430-11, mwlw, -)

kjl ryK n shidAw sy pzKI sUe bihTu ]14] (1378-13, slok, syK PrId jI)

kit kêit kir Kuzib cVweAw ] (955-17, rwmklI, mò 1)

ktI n ktY qUit nh jweL ] (329-8, gaVI, Bgq kbIr jI)

ktIAih qY inq jwlIAih Aonw sbdu n nwa ]4] (66-7, isrIrwgu, mò 3)

ktIEy jm PwsI ismir AibnwsI sgl mzgl suigAwnw ] (781-3, sUhI, mò 5)

ktIEy qyrw Ahz rogu ] (211-17, gaVI, mò 5)

kty pwp AszK nwvY ek kxI ]11] (1283-9, mlwr, mò 3)

kTn kroD Gt hI ky BIqir ijh suiD sB ibsrweL ] (219-12, gaVI, mò 9)

kiF ksIdw pihrih colI qW qumé jwxhu nwrI ] (1171-7, bszqu ihzfol, mò 1)

kiF kwglu dsy rwhu ] (471-11, Awsw, mò 1)

kiF lyhu Bajl ibKm qy jnu nwnkê sd bilhwr ]2]2]7] (988-4, mwlI gaVw, mò 5)

kx ibnw jYsy QoQr quKw ] (192-16, gaVI, mò 5)

kxu nwhI quh gwhx lwgy Dwe Dwe duK pWhI ]2] (1207-9, swrzg, mò 5)

kq ka fhkwvhu logw mohn dIn ikrpweL ]1] (1005-10, mw}, mò 5)

kq kI mweL bwpu kq kyrw ikdU Qwvhu hm AwE ] (156-9, gaVI cyqI, mò 1)

kq jweLEy ry Gr lwgo rzgu ] (1195-11, bszqu ihzfol, Bgq rwmwnzd jI)

kq JiK JiK Aarn smJwvw ] (341-1, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

kq nhI Tar mUlu kq lwva ] (327-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

kq pweLEy pUrn prmysr ]1] rhwa ] (759-13, sUhI, mò 5)

kqzc cpl mohnI }pz pyKzqy iqAwgz kroiq ] (1353-18, shsøqI, mò 5)

kqzc BRwq mIq ihq bzDv kqzc moh kêtMbXqy ] (1353-17, shsøqI, mò 5)

kqzc mwqw kqzc ipqw kqzc binqw ibnod suqh ] (1353-17, shsøqI, mò 5)

kqih geAo ahu kq qy AweAo ]1] rhwa ] (736-12, sUhI, mò 5)

kqhU n jwE Grih bswE ] (1307-8, kwnVw, mò 5)

kqhUz n Dwva srix pwva k{xw mY pRB kir meAw ] (457-18, Awsw, mò 5)

kqik ikrqu peAw jo pRB BweAw ] (1109-2, quKwrI, mò 1)

kiqk hovY swDszgu ibnsih sBy soc ]9] (135-8, mwJ, mò 5)

kiqk këzjW cyiq fa swvix ibjulIAW ] (488-17, Awsw, syK PrId jI)

kiqik kmL kmwvxy dosu n kwhU jogu ] (135-5, mwJ, mò 5)

kiQ khxY qy rhY n koeL ] (831-11, iblwvlu, mò 1)

kiQ kiQ kQI kotI koit koit ] (2-1, jpu, mò 1)

kiQ kiQ bwdu kry duKu hoeL ] (831-11, iblwvlu, mò 1)

kQa n kQnI hukmu pCwnw ] (221-10, gaVI guAwryrI, mò 1)

kQq sunq muin jnw imil szq mzflI ]1] rhwa ] (1322-8, kilAwn, mò 5)

kQqw bkqw sunqw soeL ] (152-4, gaVI, mò 1)

kQn sunwvn gIq nIky gwvn mn mih Drqy gwr ]1] (534-12, dyvgzDwrI mò 5)

kQn khx ka soJI nwhI jo pyKY iqsu bix AwvY ]2] (883-17, rwmklI, mò 5)

kQn khn qy mukqw gurmuiK koeL ivrlw ]3] (51-15, isrIrwgu, mò 5)

kQnu n jwe AkQu suAwmI sdkY jwe nwnkê vwirAw ]5]1]3] (81-13, isrIrwgu, mò 5)

kQnw kQI n AwvY qoit ] (2-1, jpu, mò 1)

kQnI sw quDu BwvsI nwnk nwm ADwr ]1] (927-17, rwmklI, mò 5)

kQnI kih Brmu n jweL ] (655-4, soriT, Bgq kbIr jI)

kQnI khih khih sy mUE ] (354-4, Awsw, mò 1)

kQnI kQa n AwvY Ao{ ] (222-19, gaVI guAwryrI, mò 1)

kQnI kQIEy bRHÌ igAwn ]15] (344-7, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

kQnI kry qY mweAw nwil lUJY ] (160-18, gaVI guAwryrI, mò 3)

kQnI JUTI jgu BvY rhxI sbdu su sw{ ]6] (56-9, isrIrwgu, mò 1)

kQnI bdnI khnu khwvnu ] (478-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

kQnI bdnI krqw iPrY hukmu n bUJY scu ] (950-15, rwmklI, mò 3)

kQnI bdnI krqw iPrY hukmY mUil n buJeL AzDw kcu inkcu ]2] (509-8, gUjrI kI vwr, mò 3)

kQnI bdnI jy kry mnmuiK bUJ n hoe ] (492-4, gUjrI, mò 3)

kQnI bdnI n pweLEy hamY ivchu jwe ] (32-19, isrIrwgu, mò 3)

kQnI bdnI nwnk jil jwe ]4]5] (1328-17, pRBwqI, mò 1)

kQnI bdnI piV piV Bw{ ] (412-14, Awsw, mò 1)

kQnI bdnI rhY inBrWiq ] (1256-10, mlwr, mò 1)

kQnY khix n CutIEy nw piV pusqk Bwr ] (59-4, isrIrwgu, mò 1)

kQVIAw szqwh qy suKw@ pzDIAw ] (1101-15, mw}, mò 5)

kQw suxq mlu sglI KovY ] (104-6, mwJ, mò 5)

kQw khwxI bydzïI AwxI pwpu puNnu bIcw{ ] (1243-15, swrzg, mò 2)

kQw kIrqnu Awnzd mzgl Duin pUir rhI idnsu A{ rwiq ]1] rhwa ] (820-18, iblwvlu, mò 5)

kQw kIrqnu hir Aiq Gnw suK shj ibsRwmu ]3] (816-1, iblwvlu, mò 5)

kQw kIrqnu rwg nwd Duin ehu binAo suAwa ] (818-8, iblwvlu, mò 5)

kQw purwqn ea suxI Bgqn kI bwnI ] (815-4, iblwvlu, mò 5)

kQIEy szqszig pRB igAwnu ] (1300-9, kwnVw, mò 5)

kd hI suriq n lDIAw mweAw mohiVAw ]1] (217-19, gaVI mwJ , mò 5)

kd hI iciq n AweAo ijin jIa ipzfu dIAw ]3] (43-12, isrIrwgu, mò 5)

kid pwva swDszgu hir hir sdw Awnzdu igAwn Azjin myrw mnu esnwnY ]4] (687-4, DnwsrI, mò 5)

kdlI puhp DUp prgws ] (1162-11, BYra, Bgq kbIr jI)

kdWc nh ismrziq nwnk qy jzq ibstw ømh ]1] (707-4, jYqsrI, mò 5)

kdy n ibAwpY qãsnw BUK ] (897-17, rwmklI, mò 5)

kdy n rWf sdw sohwgix Azqir shj smwDI ] (583-2, vfhzsu, mò 3)

kdy n ivswrI Anidnu sméwrI jw nwmu leL qw jIvw ] (690-6, DnwsrI, mò 4)

kdy n ivCuVih sbid smwe ] (159-9, gaVI guAwryrI, mò 3)

kdy n ivCuVih sbid smwe ] (665-13, DnwsrI, mò 3)

kdy n ivCuVY sB kY swiQ ] (177-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

knk kitk jl qrzg jYsw ]1] (93-16, sRIrwgu, rivdws)

kink As hYvr BUim dwn ] (265-14, gaVI suKmnI, mò 5)

kink kink pihry bhu kzgnw kwp{ BWiq bnwvYgo ] (1308-12, kwnVw, mò 4)

kink kwmnI isa hyqu vDweih kI nwmu ivswrih Brim geAw ]1] rhwa ] (906-9, rwmklI, mò 1)

kink kwmnI hyqu gvwrw ] (416-3, Awsw, mò 1)

kink kwmnI mhw suzdrI pyiK pyiK scu mwin ]1] rhwa ] (1124-7, kydwrw, Bgq kbIr jI)

kink kwimnI syj sohnI Coif iKnY mih jwvq hy ] (821-17, iblwvlu, mò 5)

kink kwimnI hYvr gYvr bhu ibiD dwnu dwqwrw ] (642-2, soriT, mò 5)

kink kwimnI jug ibahwr ] (343-13, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

kink BUKn kIny bhu rzgw ] (736-13, sUhI, mò 5)

kink mzdr pwt syj sKI moih nwih en isa qwq ]1] (1306-11, kwnVw, mò 5)

kink mwixk gj moqIAn lwln nh nwh nhI ]1] (406-18, Awsw, mò 5)

kpt Kulwny BRm nwTy dUry ] (890-16, rwmklI, mò 5)

kpit kIqY hir purKu n BIjY inq vyKY suxY suBwe ] (512-8, gUjrI kI vwr, mò 3)

kpl gwe nwmY duih AwnI ]1] (1163-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kpV Bog sugzD qin mrdn mwlxw ] (398-10, Awsw, mò 5)

kpV Bog frwvxy ijc{ iprI n fyKu ]2] (1094-9, mw}, mò 5)

kpV Bog ivkwr E hBy hI Cwr ] (1098-3, mw}, mò 5)

kpiV Boig lptweAw suenw {pw Kwkê ] (42-9, isrIrwgu, mò 5)

kpVì Bojnu scu rhdw ilvY Dwr ] (962-19, rwmklI, mò 5)

kpVì }pu suhwvxw Cif dunIAw Azdir jwvxw ] (470-19, Awsw, mò 1)

kb hI n Gwtis pUrw qolo ] (1036-18, mw}, mò 1)

kb hI rwjw kb mzgnhw{ ] (1192-18, bszqu, mò 5)

kb ko nwcY pwv pswrY kb ko hwQ pswrY ] (368-10, Awsw, mò 4)

kb ko BwlY GuzG} qwlw kb ko bjwvY rbwbu ] (368-7, Awsw, mò 4)

kb ko@ mylY pzc sq gwex kb ko rwg Duin aTwvY ] (368-9, Awsw, mò 4)

kb ko@ logn ka pqIAwvY loik pqIxY nw piq hoe ] (368-11, Awsw, mò 4)

kb Gir AwvY rI ]1] (830-5, iblwvlu, mò 5)

kb Gir AwvY rI ]1] rhwa ] (830-4, iblwvlu, mò 5)

kb czdin kb Aik fwil kb acI prIiq ] (148-1, mwJ, mò 1)

kb dyKa pRBu Awpnw Awqm kY rzig ] (816-9, iblwvlu, mò 5)

kb rYin ibhwvY ckvI suKu pwvY sUrj ikrix pRgwisAw ] (1122-10, kydwrw, mò 5)

kib kl sujsu gwva gur nwnk rwju jogu ijin mwixAo ]2] (1389-14, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib kl sujsu gwva gur nwnk rwju jogu ijin mwixAo ]3] (1389-17, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib kl sujsu gwva gur nwnk rwju jogu ijin mwixAo ]4] (1389-19, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib kl sujsu gwva gur nwnk rwju jogu ijin mwixAo ]5] (1390-3, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib kl sujsu nwnk gur Git Git shij smweAo ]10] (1390-19, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib kl sujsu nwnk gur inq nvqnu jig CweAo ]8] (1390-13, sveLE mhly pihly ky, kl)

kib jn jogI jtwDwir ] (1194-16, bszqu, Bgq kbIr jI)

kbih n GwlY sIDw pwa ] (1151-15, BYra, mò 5)

kbhu n sUcw kwlw kwa ] (839-12, iblwvlu, mò 1)

kbhu n hovhu Üãsit Agocr jIA kY szig bsy ]1] rhwa ] (826-2, iblwvlu, mò 5)

kbhu n qUtis rihAw smwe ] (1164-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhu ByKwrI nIc kw swjw ] (277-16, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhI cil n AweAw pzjy vKq msIiq ]70] (1381-12, slok, syK PrId jI)

kbhU @c nIc mih bsY ] (277-13, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU @B Akws peAwl ] (277-14, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU ApkIriq mih AwvY ] (277-17, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU swDszgiq ehu pwvY ] (278-2, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU isD swiDk muiK igAwn ] (277-19, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU soe rhY idnu rwiq ] (277-15, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU sog hrK rzig hsY ] (277-13, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU hir isa cIqu n lweAo ] (500-19, gUjrI, mò 5)

kbhU hoe pzifqu kry b$Xwnu ] (277-18, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU hoe bhY bf rwjw ] (277-16, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU kIt hsiq pqzg hoe jIAw ] (277-19, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU kërnu cny ibnwvY ]1] (1164-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU Kwt supydI suvwvY ] (1164-7, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU KIir Kwf GIa n BwvY ] (1164-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU Gr Gr tUk mgwvY ] (1164-5, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU jIAVw @iB cVqu hY kbhU jwe peAwly ] (876-6, rwmklI, mò 1)

kbhU qt qIQL esnwn ] (277-18, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU qury qurzg ncwvY ] (1164-7, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU n smJY AigAwnu gvwrw ] (738-17, sUhI, mò 5)

kbhU n hovY Bzgu nwnk hir gux gweLEy ]11] (1422-10, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

kbhU n ibAwpY hamY rogu ]1] (893-5, rwmklI, mò 5)

kbhU n ibsrhu mn myry qy AwT phr gun gwex ]1] rhwa ] (979-13, nt, mò 5)

kbhU n ibsrY hIE mory qy nwnk dws ehI dwnu mzgw ]2]15]101] (824-12, iblwvlu, mò 5)

kbhU n ivsrY nwnk nwmu ]5]9]78] (178-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

kbhU inzd iczd ibahwr ] (277-14, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU inriq krY bhu Bwiq ] (277-15, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU pwe pnhIAo n pwvY ]2] (1164-7, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU byqw bRHÌ bIcwr ] (277-14, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU Blw Blw khwvY ] (277-17, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU BUim pYAw{ n pwvY ]3] (1164-7, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kbhU mhw kâoD ibkrwl ] (277-15, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU mYlu Bry AiBmwnI kb swDU szig DoeLEy ]1] (528-18, dyvgzDwrI mò 5)

kbhU moinDwrI lwvY iDAwnu ] (277-18, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhU rwjw Cõpiq kbhU ByKwrI ]2] (326-2, gaVI, kbIr jI)

kbhUz sbL kI hoq rvwl ] (277-16, gaVI suKmnI, mò 5)

kbhUz swihbu dyiKAw BYx ]1] (1257-7, mlwr, mò 1)

kbhUz n pwir aqwir crwehu kYsy Ksm hmwry ]2] (482-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

kibq pVy piV kibqw mUE kpV kydwrY jweL ] (654-6, soriT, Bgq kbIr jI)

kbIr @jl pihrih kwpry pwn supwrI Kwih ] (1366-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr AMbr Gnh{ CweAw briK Bry sr qwl ] (1371-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Alh kI kir bzdgI ijh ismrq duKu jwe ] (1374-10, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Avrh ka apdysqy muK mY pir hY ryqu ] (1369-13, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr AweL muJih pih Aink kry kir Bys ] (1364-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Awsw krIEy rwm kI AvrY Aws inrws ] (1369-10, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr AwKI kyry mwtuky plu plu geL ibhwe ] (1376-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw Ekê AwDu jo jIvq imrqkê hoe ] (1364-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw siqgu{ jy imlY quTw kry pswa ] (1367-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw ko nhI ehu qnu dyvY Pëik ] (1368-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw ko nhI mzd{ dye jrwe ] (1368-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw koeL n jnimAo ApnY Gir lwvY Awig ] (1366-13, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw jzqu ekê dyiKAw jYsI DoeL lwK ] (1371-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Eysw bIju boe bwrh mws Plzq ] (1376-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr EysI hoe prI mn ko Bwvqu kInu ] (1368-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr eh cyqwvnI mq shsw rih jwe ] (1366-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ehu qnu jwegw skhu q lyhu bhoir ] (1365-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ehu qnu jwegw kvnY mwrig lwe ] (1365-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Ek GVI AwDI GrI AwDI hUz qy AwD ] (1377-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Ek mrzqy due mUE doe mrzqh cwir ] (1369-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szsw dUir k{ kwgd dyh ibhwe ] (1373-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szgiq swD kI idn idn dUnw hyqu ] (1369-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szgiq krIEy swD kI Aziq krY inrbwhu ] (1369-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szq kI gYl n CofIEy mwrig lwgw jwa ] (1371-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szq mUE ikAw roeLEy jo Apuny gãih jwe ] (1365-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szqu n CwfY szqeL ja koitk imlih Aszq ] (1373-16, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr szqn kI JuzgIAw BlI BiT kêsqI gwa ] (1365-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr siqgur sUrmy bwihAw bwnu ju Ekê ] (1374-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sqI pukwrY ich cVI sunu ho bIr mswn ] (1368-19, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sB qy hm bury hm qij Blo sBu koe ] (1364-16, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sBu jgu ha iPirAo mWdlu kzD cFwe ] (1370-9, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr smuzdu n CofIEy ja Aiq Kwro hoe ] (1367-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swkq szgu n kIjIEy dUrih jweLEy Bwig ] (1371-9, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swkq qy sUkr Blw rwKY AwCw gwa ] (1372-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swkqu Eysw hY jYsI lsn kI Kwin ] (1365-7, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swcw siqgu{ ikAw krY ja isKw mih cUk ] (1372-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swcw siqgu{ mY imilAw sbdu ju bwihAw Ekê ] (1372-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swq smuzdih msu kra klm kra bnrwe ] (1368-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swDU szgu prwpqI iliKAw hoe illwt ] (1376-19, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swDU ka imlny jweLEy swiQ n lIjY koe ] (1370-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swDU kI szgiq rha ja kI BUsI Kwa ] (1369-14, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr swrI isrjnhwr kI jwnY nwhI koe ] (1373-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr isK swKw bhuqy kIE kyso kIAo n mIqu ] (1369-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr supnY hU brVwe kY ijh muiK inksY rwmu ] (1367-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr surg nrk qy mY rihAo siqgur ky prswid ] (1370-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr suoeL muKu Dzin hY jw muiK khIEy rwmu ] (1370-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sUKu n Ezh juig krih ju bhuqY mIq ] (1365-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sUqw ikAw krih aiT ik n jpih murwir ] (1371-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sUqw ikAw krih jwgu roe BY duK ] (1371-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sUqw ikAw krih bYTw rhu A{ jwgu ] (1371-7, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr sUrj cWd kY adY BeL sB dyh ] (1374-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr syvw ka due Bly Ekê szqu ekê rwmu ] (1373-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr soeL kêl BlI jw kêl hir ko dwsu ] (1370-7, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr soeL mwrIEy ijh mUEy suKu hoe ] (1364-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hzsu aifAo qnu gwifAo soJweL sYnwh ] (1370-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hj kwby ha jwe Qw AwgY imilAw Kudwe ] (1375-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hj kwbY hoe hoe geAw kyqI bwr kbIr ] (1375-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hir hIrw jn jahrI ly kY mWfY hwt ] (1373-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hir kw ismrnu Cwif kY AhoeL rwKY nwir ] (1370-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hir kw ismrnu Cwif kY pwilAo bhuqu kêtMbu ] (1370-2, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hir kw ismrnu Cwif kY rwiq jgwvn jwe ] (1370-3, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hir kw ismrnu jo krY so suKIAw szswir ] (1375-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hrdI pIArI cUNnW @jl Bwe ] (1367-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hrdI pIrqnu hrY cUn ichnu n rhwe ] (1367-9, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hrnw dUblw ehu hrIAwrw qwlu ] (1367-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hwf jry ija lwkrI kys jry ija Gwsu ] (1366-7, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hIrw bnijAw mwn srovr qIr ]161] (1373-3, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hY ge bwhn sGn Gn lwK Djw Phrwih ] (1370-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr hY gY bwhn sGn Gn CõpqI kI nwir ] (1372-19, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kzcn ky kêzfl bny @pir lwl jVwa ] (1364-14, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kafI kafI joir kY jory lwK kroir ] (1372-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ksatI rwm kI JUTw itkY n koe ] (1366-4, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ksatI rwm kI JUTw itkY n koe ] (948-8, rwmklI, kbIr)

kbIr krmu krIm kw ahu krY jwnY soe ]4]1] (727-12, iqlzg, Bgq kbIr jI)

kbIr kw sbdu rwgu mw} bwxI nwmdya jI kI (1105-7)

kbIr kw suAwmI rihAw smwe ]4]3]11] (1160-5, BYra, Bgq kbIr jI)

kbIr kw mrmu rwm pihcwnW ]4]6] (1158-18, BYra, Bgq kbIr jI)

kbIr kweAw kjlI bnu BeAw mnu kêzc{ mX mzqu ] (1376-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kweAw kwcI kwrvI kyvl kwcI Dwqu ] (1376-10, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kwgd kI AobrI msu ky kmL kpwt ] (1371-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kwm pry hir ismrIEy Eysw ismrhu inq ] (1373-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kwrnu so BeAo jo kIno krqwir ] (1371-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kwrnu bpurw ikAw krY ja rwmu n krY shwe ] (1369-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kwil krzqw Abih k{ Ab krqw sue qwl ] (1371-16, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr kIciV Awtw igir pirAw ikCU n AweAo hwQ ] (1376-3, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr këk{ Baknw krzg ipCY aiT Dwe ] (1375-15, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr këk{ rwm ko muqIAw myro nwa ] (1368-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ky (792-6)

kbIr kyso kyso këkIEy n soeLEy Aswr ] (1376-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ko suAwmI Eyso Twkê{ jw kY mweL n bwpo ry ]2]19]70] (339-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

kbIr ko suAwmI sB smwn ]3]1] (1193-17, bszqu, Bgq kbIr jI)

kbIr ko suAwmI grIb invwj ]4]40] (331-10, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

kbIr ko Twkê{ And ibnodI jwiq n kwhU kI mwnI ]2]9] (1105-3, mw}, Bgq kbIr jI)

kbIr koTI kwT kI dh idis lwgI Awig ] (1373-14, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr koTy mzfp hyqu kir kwhy mrhu svwir ] (1376-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr iKzQw jil koelw BeL Kwp{ Pët mPët ] (1366-19, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr KUbu Kwnw KIcrI jw mih Amãqu lonu ] (1374-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr Kyh hUeL qa ikAw BeAw ja aif lwgY Azg ] (1372-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr gzg jmun ky Azqry shj suNn ky Gwt ] (1372-12, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr gzgw qIr ju G{ krih pIvih inmLl nI{ ] (1367-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ghgic pirAo kêtMb kY kWTY rih geAo rwmu ] (1372-1, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr grbu n kIjIEy @cw dyiK Avwsu ] (1366-9, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr grbu n kIjIEy cwm lpyty hwf ] (1366-8, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr grbu n kIjIEy dyhI dyiK surzg ] (1366-11, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr grbu n kIjIEy rzkê n hsIEy koe ] (1366-10, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr gwgir jl BrI Awju kwilé jYhY Pëit ] (1368-6, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr gu{ lwgw qb jwnIEy imtY mohu qn qwp ] (1374-13, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr gUzgw hUAw bwvrw bhrw hUAw kwn ] (1374-17, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr GwxI pIVqy siqgur lIE Cfwe ] (1375-13, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr czdn kw ibrvw Blw byiVéAo Fwk plws ] (1365-1, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr ckeL ja inis bICurY Awe imlY prBwiq ] (1371-3, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr cqurweL Aiq GnI hir jip ihrdY mwih ] (1370-5, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr crn kml kI maj ko kih kYsy anmwn ] (1370-18, slok, Bgq kbIr jI)

kbIr cwvl kwrxy quK ka muhlI lwe ] (965-17, rwmklI, mò 5)
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương