Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang55/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   160

kih kbIr qyeL nr sUcy swcI prI ibcwrw ]4]1]7] (1195-9, bszqu ihzfol, Bgq kbIr jI)

kih kbIr nr iqsih iDAwvhu bwvirAw szswrw ]4]4]37] (484-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

kih kbIr inrDnu hY soeL ] (1159-6, BYra, Bgq kbIr jI)

kih kbIr iPir jnim n AwvY ]3]8]30] (483-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

kih kbIr bIcwrI ] (656-5, soriT, Bgq kbIr jI)

kih kbIr buiD hir leL myrI buiD bdlI isiD pweL ]2]21]72] (339-9, gaVI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr Bij rwm nwm ]3]2] (1194-2, bszqu, Bgq kbIr jI)

kih kbIr Bju swirzgpwnI ] (323-16, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr iBsiq qy cUkw dojk isa mnu mwinAw ]4]4] (1350-10, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr BY swgr qrn ka mY siqgur Aot leAo ]4]1]8]59] (336-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr Bog Bly kIn ] (1196-18, bszqu, Bgq kbIr jI)

kih kbIr mn srsI kwj ] (1195-3, bszqu, Bgq kbIr jI)

kih kbIr min BeAw pRgwsw adY Bwnu jb cInw ]2]43] (332-1, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr mnu mwinAw ] (656-17, soriT, Bgq kbIr jI)

kih kbIr imlu Azq kI bylw ]4]2] (324-1, gaVI, kbIr jI)

kih kbIr myrw mnu mwinAw rwm pRIiq kIAo lY dyv ]2]12] (857-17, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

kih kbIr myrI szkw nwsI sbL inrzjnu fITw ]4]3] (1350-4, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr mY pUrw pweAw BE rwm prswdw ]3]6]28] (483-4, Awsw, Bgq kbIr jI)

kih kbIr moih ibAwih cly hY purK Ek Bgvwnw ]3]2]24] (482-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rzig rwqw ] (655-6, soriT, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwjw rwm n Cofa sgl @c qy @cw ]2]2]17]68] (338-14, gaVI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwm nwm pCwnw ]2]37] (330-15, gaVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwm nwmu n Cofa shjy hoe su hoe ry ]3]3] (870-12, goùf, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwmu irdY ibcwrY sUqkê iqnY n hoeL ]3]41] (331-14, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwmY rzig rwqw ]5]2] (855-16, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

kih kbIr rwmY rim CUthu nwih q bUfy BweL ]4]1] (1103-4, mw}, Bgq kbIr jI)

kih kmIr Ab khIEy kwih ] (1161-13, BYra, mò 5)

kih kmIr kêl jwiq pWiq qij cItI hoe cuin KweL ]2]3]12] (972-11, rwmklI, Bgq kbIr jI)

kih nwnk Ab nwih Anq giq ibnu hir kI srnweL ]2]1]31] (718-8, tofI, mò 9)

kih nwnk sB Aagn mo mih rwiK lyhu srnweAo ]2]4]3]13]139]4]159] (1232-3, swrzg, mò 9)

kih nwnk iQ{ nw rhY ija bwlU kI BIiq ]49] (1429-2, slok, mò 9)

kih nwmdya hm hir kI syvw ]4]1] (525-5, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

kih nwmdya hm nrhir iDAwvh rwmu ABY pd dwqw ]5]3]9] (1165-12, BYra, Bgq nwmdyv jI)

kih nwmw ika pweLEy ibnu Bgqhu Bgvzqu ]241] (1377-12, slok, Bgq kbIr jI)

kih rivdws adws dws miq jnm mrn BY BwgI ]3]2]15] (1106-19, mw}, Bgq rivdws jI)

kih rivdws adws dws miq prhir kopu krhu jIA deAw ]3]3] (658-12, soriT, Bgq rivdws jI)

kih rivdws AkQ kQw bhu kwe krIjY ] (858-6, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

kih rivdws Aws lig jIva icr BeAo drsnu dyKy ]2]1] (694-9, DnwsrI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws sBY jgu lUitAw ] (794-7, sUhI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws srin pRB qyrI ] (793-18, sUhI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws hwQ pY nyrY shjy hoe su hoeL ]4]1] (658-2, soriT, Bgq rivdws jI)

kih rivdws khw kYsy kIjY ] (710-19, jYqsrI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws kvn giq morI ]5]1] (525-15, gUjrI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws Klws cmwrw ] (345-16, gaVI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws CUitbo kvn gun ]3]4] (487-1, Awsw, Bgq rivdws jI)

kih rivdws juo jpY nwmu ] (1196-14, bszqu, Bgq rivdws jI)

kih rivdws indwin idvwny ] (794-3, sUhI, Bgq rivdws jI)

kih rivdws pRgwsu irdY Dir jnm mrn BY BwgI ]3]4] (658-17, soriT, Bgq rivdws jI)

kih rivdws pmL bYrwg ] (1167-13, BYra, Bgq rivdws jI)

kih rivdws bwjI jgu BweL ] (487-7, Awsw, Bgq rivdws jI)

kih rivdws Bgiq ek bwFI Ab eh kw isa khIEy ] (658-7, soriT, Bgq rivdws jI)

kih rivdwsu sunhu ry szqhu hir jIa qy sBY srY ]2]1] (1106-14, mw}, Bgq rivdws jI)

khu surjn ikqu jugqI iDAweLEy ]1] rhwa ] (822-16, iblwvlu, mò 5)

khu kbIr AKr due BwiK ] (329-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr AnBa ekê dyiKAw rwm nwim ilv lwgI ]4]2]46] (333-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Ab jwinAw goibd mnu mwnw ]3]11] (857-13, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Ab bwhir prI ] (871-19, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Eysw gux BRmu Bwgw qa mnu suzin smwnW ]4]1] (475-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ea rwmih jMpa myit jnm mrnw ]4]5] (477-3, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr eh khIEy kwih ] (325-11, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr ehu kIAw vKwnw ] (1136-12, BYra, mò 5)

khu kbIr ehu rwm kI Azsu ] (871-7, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ek buiD bIcwrI ] (325-18, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr ek buiD bIcwrI ] (328-3, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ek bynqI bYrwgIAVy ] (1104-19, mw}, Bgq kbIr jI)

khu kbIr szsw nhI Aziq pmL giq pwe ]4]1]4]55] (335-11, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr szqn kI bYrin qIin lok kI ipAwrI ]4]4] (476-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr smJweL ]3]3] (1194-6, bszqu, Bgq kbIr jI)

khu kbIr swDU ko pRIqmu iqsu mUriq bilhwrI ]4]2] (1252-7, swrzg, Bgq kbIr jI)

khu kbIr suiK shij smwva ] (327-2, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr sunhu nr BweL ] (324-8, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr sunhu ry gunIAw ] (325-15, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr hm Eysy jwinAw ] (873-6, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr hm Eysy lKn ] (872-19, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr hm rwm rwKy øpw kir hir rwe ]5]1]14] (479-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr hir crx idKwvhu ] (329-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr kzcnu BeAw BRmu geAw smudàY pwir ]4]3] (1103-14, mw}, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Koja Asmwn ] (330-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr gur ikrpw CUty ]5]5]8] (872-7, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr guir soJI pweL ]4]1]14] (326-7, gaVI, kbIr jI mò 5)

khu kbIr gUzgY guVì KweAw pUCy qy ikAw khIEy ]4]7]51] (334-8, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr czcl miq iqAwgI ] (327-12, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr CUCw Gtu bolY ] (870-4, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr CUtnu nhI mn barw ry CUtnu hir kI syv ]4]1]6]57] (336-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jn jwinAw ] (656-12, soriT, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jn BE Kwlsy pRym Bgiq ijh jwnI ]4]3] (655-1, soriT, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jin Eko bUiJAw ] (476-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jb lhurI AweL bfI kw suhwgu tirAo ] (483-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jw kY msqik Bwgu ] (327-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jwnYgw soe ] (329-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ijsu siqgu{ BytY punrip jnim n AwvY ]4]2] (476-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ijh rwmu n cyiqAo bUfy bhuqu isAwny ]4]4] (1124-5, kydwrw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ijin dIAw plIqw iqin qYsI Jl dyKI ]3]3]47] (333-7, gaVI bYrwgix, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jy ikrpw DwrY dye scw nIswnw ]4]7] (477-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jYsy suzdr s}p ] (328-12, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jo jwnY Bya ] (329-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jo nwim smwny suNn rihAw ilv soeL ]4]4] (1104-1, mw}, Bgq kbIr jI)

khu kbIr jo bRHÌu bIcwrY ] (324-19, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr qb hI n{ jwgY ] (870-7, goùf, Bgq kbIr jI)

khu kbIr qw ka punrip jnmu nhI Kyil geAo bYrwgI ]4]2]53] (335-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr qy jn kbhu n hwrih Fwil ju jwnih pwsw ]4]4] (793-6, sUhI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr qyeL nr BUly ] (792-19, sUhI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr qO AnBa pweAw ]3]27] (328-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ndir kry jy mzïIrw ] (478-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

khu kbIr piq hir prvwnu ] (324-4, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr prgtu BeL Kyf ] (326-6, gaVI, kbIr jI mò 5)

khu kbIr pRB ikrpw kIjY ] (326-3, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr bhu kwe krIjY ] (324-11, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr bil jwa gur Apuny sqszgiq imil rhIEy ]3]4]48] (333-12, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Bgiq kir pweAw ] (324-15, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr Bju swirgpwnI ] (337-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr Bju swirgpwnI ] (337-9, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr min BeAw Anzdw ] (327-16, gaVI, kbIr jI)

khu kbIr myry mwDvw qU sbL ibAwpI ] (856-2, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

khu kbIr mY so gu{ pweAw jw kw nwa ibbykêo ]4]5] (793-11, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)

khu kbIr mY rwm kih CUitAw ]3]30] (329-9, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu kbIr ilv lwig rhI hY jhw bsy idn rwqI ] (334-15, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

khu kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw jgõ gu{ pris murwir ]1] (1391-5, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

khu kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw jgõ gu{ pris murwir ]2] (1391-8, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

khu kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw jgõ gu{ pris murwir ]3] (1391-12, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

khu kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw jgõ gu{ pris murwir ]4] (1391-15, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

khu gur gj isv sBu ko jwnY ] (326-11, gaVI, kbIr jI)

khu jn kw nwhI Gr qw ky ]3] (330-18, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

khu ffIAw bwDY Dn KVI ] (333-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

khu nwnk Agm Agm hY Twkêr Bgq tyk hir nweAo ]4]15]136] (209-12, gaVI, mò 5)

khu nwnk Aj{ ijin jirAw iqs hI ka bin Awvq ]4]9] (1205-9, swrzg, mò 5)

khu nwnk Atl ehu Drmu ]4]80]149] (196-2, gaVI, mò 5)

khu nwnk AprMpr suAwmI kImiq Apuny kwjI ]5]5]126] (206-11, gaVI, mò 5)

khu nwnk AprMpr mwnu ]8]6] (223-14, gaVI, mò 1)

khu nwnk Ab Aot hir gj ija hohu shwe ]53] (1429-6, slok, mò 9)

khu nwnk Awpu imtweAw ] (628-15, soriT, mò 5)

khu nwnk Awpn qrY Aarn lyq aDwr ]22] (1427-13, slok, mò 9)

khu nwnk es qy ikCu nwhI ] (177-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk eh jgq mY ikn jipAo gur mzqu ]56] (1429-9, slok, mò 9)

khu nwnk eh ibiD kI sMpY ko@ gurmuiK pwvY ]3]3] (1186-17, bszqu, mò 9)

khu nwnk eh ibiD ko jo n{ mukiq qwih qum mwno ]2]3] (685-5, DnwsrI, mò 9)

khu nwnk eh ibiD ko pRwnI jIvn mukiq khwvY ]2]2] (831-2, iblwvlu, mò 9)

khu nwnk eh ibiD BeL q@ n hir ris lIn ]47] (1428-18, slok, mò 9)

khu nwnk eh ibpiq mY tyk Ek rGunwQ ]55] (1429-8, slok, mò 9)

khu nwnk ehu qqu bIcwrw ] (188-15, gaVI, mò 5)

khu nwnk ehu qqu bIcwrI ] (740-18, sUhI, mò 5)

khu nwnk ek rwm nwm ibnu Avr sgl ibiD @rI ]2]62]85] (1221-1, swrzg, mò 5)

khu nwnk Ek ibnu dUjw Av{ n krxY jogu ]2]3]8] (713-15, tofI, mò 5)

khu nwnk Ekê iDAweAw ] (210-15, gaVI, mò 5)

khu nwnk EkY Bwrosa bzDn kwtnhw{ gu{ myro ]2]6]25] (1303-1, kwnVw, mò 5)

khu nwnk Eko swlwhI ]9]5] (223-8, gaVI, mò 1)

khu nwnk szq hir rwKy inzdk dIE {VweL ]4]2]41] (381-3, Awsw, mò 5)

khu nwnk szq ryn mwga myro mnu pwvY ibsRwm ]2]1]6] (713-8, tofI, mò 5)

khu nwnk szqn kw rwKw pwrbRHÌu inrzkwrY ]4]10] (1205-15, swrzg, mò 5)

khu nwnk szqn bilhwrY jo pRB ky sd szgI ]2]3] (1322-3, kilAwn, mò 5)

khu nwnk szqn rsu AweL hY ija cwiK gUzgw muskwrY ]2]1]20] (1302-1, kwnVw, mò 5)

khu nwnk shu Gr mih bYTw sohy bzk duAwry ]2] (452-16, Awsw, mò 5)

khu nwnk sc BE ibgwsw guir inDwnu irdY lY rwiKAw ]4]3]161] (215-10, gaVI mwlw , mò 5)

khu nwnk scu iDAweLEy ] (472-3, Awsw, mò 1)

khu nwnk siqgur bilhwrI ijin Aibcl nIv rKweL ]3] (783-11, sUhI, mò 5)

khu nwnk siqgur bilhwrI ijin Ehu Qwnu suhweAw ]1] (783-4, sUhI, mò 5)

khu nwnk sdw hdUir hY ]4]1]139] (210-12, gaVI cyqI, mò 5)

khu nwnk sdw rzgu mwxy gãh pãA QIqy sd QwE ]2]1]27] (533-16, dyvgzDwrI mò 5)

khu nwnk sPl Aoh kweAw ]5] (374-7, Awsw, mò 5)

khu nwnk sPlu so AweAw ]4]4]9] (804-7, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk sbid imlweAw ]4]10] (879-11, rwmklI, mò 1)

khu nwnk sB kI hoe rynw hir hir dris smwvY ]2]48]71] (1218-8, swrzg, mò 5)

khu nwnk sB qyrI vifAweL koeL nwa n jwxY myrw ]4]10]49] (383-12, Awsw, mò 5)

khu nwnk sB duK imty pRB Byty prmwnzd ]8]1]2] (431-10, AwswvrI, mò 5)

khu nwnk sBu pVdw qUtw ] (887-4, rwmklI, mò 5)

khu nwnk smJu ry eAwny Awju kwil KuléY qyrI gWTulI ]2]38]61] (1216-9, swrzg, mò 5)

khu nwnk srix deAwl gur lyhu mugD aDwry ]4]4]34] (809-6, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk sbL Qok pUrn pUrw siqgu{ pweAw ]4]15]79] (628-11, soriT, mò 5)

khu nwnk sw kQnI sw{ ] (198-17, gaVI, mò 5)

khu nwnk swD qy BwgI hoe cyrI crn ghI ]2]5]14] (499-2, gUjrI, mò 5)

khu nwnk suK shj Anzdw ] (1206-16, swrzg, mò 5)

khu nwnk suK shju mY pweAw guir lwhI sgl iqKw ]2]17]40] (1212-8, swrzg, mò 5)

khu nwnk suiK shij invwsu ]4]2]4] (863-8, goùf, mò 5)

khu nwnk suiK mwxy rlIAW gur pUry kza nmskwrw ]1] (576-17, vfhzsu, mò 5)

khu nwnk suKu pweAw qãpiq rhy AwGwe ]4]4]13] (1002-14, mw}, mò 5)

khu nwnk suix BrQir jogI KIvw Amãq DwrY ]4]4]38] (360-11, Awsw, mò 1)

khu nwnk suix BrQir jogI pwrbRHÌ ilv Ekz ]4]3]37] (360-5, Awsw, mò 1)

khu nwnk suin ry mnw hir BwvY so hoe ]39] (1428-11, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw igAwnI qwih bKwin ]16] (1427-7, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw iqh ismrq giq hoe ]9] (1426-18, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw durlB mwnuK dyh ]27] (1427-18, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw prih n jm kY Dwm ]21] (1427-12, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw mukiq qwih qY jwin ]14] (1427-5, slok, mò 9)

khu nwnk suin ry mnw mukiq qwih qY jwin ]15] (1427-6, slok, mò 9)

khu nwnk sunu ry mnw AaD Gtq hY nIq ]10] (1427-1, slok, mò 9)

khu nwnk sunu ry mnw ismrq kwih n rwmu ]8] (1426-17, slok, mò 9)

khu nwnk sunu ry mnw so mUriq Bgvwn ]13] (1427-4, slok, mò 9)

khu nwnk sunu ry mnw iqh Git bRHÌ invwsu ]18] (1427-9, slok, mò 9)

khu nwnk sunu ry mnw iqh nr mwQY Bwgu ]17] (1427-8, slok, mò 9)

khu nwnk suB Üãsit inhwl ]4] (384-10, Awsw, mò 5)

khu nwnk sy shj suKu pwvih ijn ka ndir qumwrI ]10]1]6] (506-15, gUjrI, mò 3)

khu nwnk syeL jn @qm jo Bwvih suAwmI qum mnw ]16]1]8] (1080-1, mw}, mò 5)

khu nwnk syeL jn pUry ] (195-8, gaVI, mò 5)

khu nwnk syeL jn pUry ]7] (286-9, gaVI suKmnI, mò 5)

khu nwnk so jnu prvwnu ] (189-7, gaVI, mò 5)

khu nwnk so DNnu vfBwgI ]4]7]76] (178-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk so bhuir n nwcY ijsu gu{ BytY pUrw ]4]7] (884-19, rwmklI, mò 5)

khu nwnk so bRHÌ bIcwrI ]8]5] (238-9, gaVI, mò 5)

khu nwnk soeL n{ suKIAw rwm nwm gun gwvY ] (220-12, gaVI, mò 9)

khu nwnk soeL n{ g}Aw jo pRB ky gun gwvY ]3]3] (831-6, iblwvlu, mò 9)

khu nwnk soBw szig jwvhu pwrbRHÌ kY duAwry ]2]57]80] (1220-2, swrzg, mò 5)

khu nwnk ha iqsu bil jwa ]4]28]97] (185-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk ha inrBa hoeL so pRBu myrw Aoléw ]4]1]4] (780-2, sUhI, mò 5)

khu nwnk hamY BIiq guir KoeL qa deAw{ bITlo pweAo ]4] (624-12, soriT, mò 5)

khu nwnk hm ehY hvwlw rwKu szqn kY pwCY ]4]6]17] (613-15, soriT, mò 5)

khu nwnk hm qum guir KoeL hY AMBY AMBu imlognI ]4]3] (883-14, rwmklI, mò 5)

khu nwnk hm nIc krMmw ] (12-9, Awsw, mò 5)

khu nwnk hm nIc krMmw ] (378-4, Awsw, mò 5)

khu nwnk hm lUx hrwmI ] (195-4, gaVI, mò 5)

khu nwnk hir Awip imlwE imil siqgur purK suKu hoeL ] (572-16, vfhzsu, mò 4)

khu nwnk hir szig mnu mwinAw sB cUkI kwix luokwnI ]2]8]31] (1210-12, swrzg, mò 5)

khu nwnk hir isa mnu mwinAw so pRBu nYxI fITw ]1] (452-13, Awsw, mò 5)

khu nwnk hir isa mnu mwinAw rzig rqy ibsmwdy ]4]8]19] (614-7, soriT, mò 5)

khu nwnk hir hir AwrwDhu kvn apmw dya kvn bfweL ]2] (1237-2, swrzg, mò 5)

khu nwnk hir hir gux gwe ]4]3]72] (176-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk hir hir pdu cIn ] (240-15, gaVI, mò 5)

khu nwnk hir iDAwE ] (1229-13, swrzg, mò 5)

khu nwnk hir ibrdu pCwna BUly sdw prwnI ]3]10] (633-15, soriT, mò 9)

khu nwnk hir Bju mnw Aziq shweL hoe ]32] (1428-4, slok, mò 9)

khu nwnk hir Bju mnw ijh ibiD jl ka mInu ]1] (1426-10, slok, mò 9)

khu nwnk hir Bju mnw inrBY pwvih bwsu ]33] (1428-5, slok, mò 9)

khu nwnk hir Bjn ibnu prq qwih jm PzD ]31] (1428-3, slok, mò 9)

khu nwnk hir Bjn ibnu ibrQw sB hI mwnu ]35] (1428-7, slok, mò 9)

khu nwnk hir imil BE EkY mhw Anzd suK pwE ]4]3] (999-14, mw}, mò 5)

khu nwnk kan ah krmw ] (388-15, Awsw, mò 5)

khu nwnk khw BY BweL ] (202-12, gaVI, mò 5)

khu nwnk krxhw{ hY Awpy siqguir Brmu cukweAw ]4]5]163] (216-3, gaVI mwlw , mò 5)

khu nwnk krqy kIAw bwqw jo ikCu krxw su kir rihAw ]2] (469-12, Awsw, mò 1)

khu nwnk kwhU prvwhw ja suK swg{ mY pweAw ]2]18]41] (1212-12, swrzg, mò 5)

khu nwnk kwtI jm PwsI ]3] (288-12, gaVI suKmnI, mò 5)

khu nwnk kwrj sgly pUry gur crxI mnu lweL ]4]2]5] (780-16, sUhI, mò 5)

khu nwnk ikAw jzq ivcwrw ]4]63]132] (192-12, gaVI, mò 5)

khu nwnk ikin ibiD giq hoeL ]1] (145-12, mwJ, mò 1)

khu nwnk ikrpw krI Twkêr imil swDU rs BUzcw ]2]1]32] (534-18, dyvgzDwrI mò 5)

khu nwnk ikrpw kry ijs no Eh vQu dye ] (517-16, gUjrI, mò 5)

khu nwnk ikrpw BeL swDszgiq iniD morY ]2]12]150] (212-13, gaVI, mò 5)

khu nwnk ikrpw BeL pRB BE shweL ]2]15]79] (819-18, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk ikrpw BeL Bgqu i|AwnI soe ]1] (251-4, gaVI, mò 5)

khu nwnk kIriq hir swcI ] (1157-4, BYra, mò 5)

khu nwnk kêMBu jlY mih fwirAo AMBY AMB imlo ]4]3] (1203-10, swrzg, mò 5)

khu nwnk gux gweLAih nIq ] (376-1, Awsw, mò 5)

khu nwnk gun qw ky gwe ]3]5] (1187-5, bszqu, mò 9)

khu nwnk gur ehY buJweAo pRIiq pRBU sd kylw ]4]2] (671-4, DnwsrI, mò 5)

khu nwnk gur sbid svwrI sPila jnmu sbweAw ]1] (439-15, Awsw, mò 3)

khu nwnk gur ka kêrbwn ]3]8]102] (396-11, Awsw, mò 5)

khu nwnk gur ka kêrbwnu ] (374-17, Awsw, mò 5)

khu nwnk gur kY vyswih ]4]16]85] (181-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk gur ibnu nhI qrIEy ehu pUrn qqu bIcwrw ]4]9] (611-5, soriT, mò 5)

khu nwnk gur ibnu nwhI sUJY hir swjnu sB kY inkit KVw ]1] (924-9, rwmklI, mò 5)

khu nwnk gur BE hY shweL ]4]15]84] (180-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk gur BE hY deAwl ]4]72]141] (194-8, gaVI, mò 5)

khu nwnk gur BE deAwrw hir rzgu n kbhU lhqw ]2]8]94] (823-5, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk gur mzõu icqwir ] (186-7, gaVI, mò 5)

khu nwnk guir Aima pIAweAw rsik rsik ibgswnw ry ]4]5]44] (382-1, Awsw, mò 5)

khu nwnk guir kIAw inbyrw ]8]1] (1347-19, ibBws pRBwqI, mò 5)

khu nwnk guir kInI meAw ] (1298-9, kwnVw, mò 5)

khu nwnk guir kIno dwnu ]4]39]90] (393-12, Awsw, mò 5)

khu nwnk guir KoE BmL ] (897-6, rwmklI, mò 5)

khu nwnk guir Koly kpwt ] (188-12, gaVI, mò 5)

khu nwnk guir clqu idKweAw mn mDy hir hir rwvnw ]8]2]5] (1018-19, mw}, mò 5)

khu nwnk guir jgqu qrweAw ]8]7] (239-8, gaVI, mò 5)

khu nwnk guir nwmu ÜãVhweAw hir hir nwmu hir sqI ] (574-7, vfhzsu, mò 4)

khu nwnk guir pVdw FwikAw ]4]8] (1340-6, pRBwqI, mò 5)

khu nwnk guir bzDn kwty ibCurq Awin imlweAw ]2]51]74] (1218-19, swrzg, mò 5)

khu nwnk guir bRHÌu idKweAw ] (152-7, gaVI, mò 1)

khu nwnk guir bUJ buJweL ] (1345-9, pRBwqI, mò 1)

khu nwnk guir Brmu kwitAw sgl bRHÌ bIcw{ ]4]25]95] (51-11, isrIrwgu, mò 5)

khu nwnk guir Brmu cukweAw ] (885-17, rwmklI, mò 5)

khu nwnk guir Brmu cukweAw ]4] (738-2, sUhI, mò 5)

khu nwnk guir BRmu Ba KoeAw ] (387-18, Awsw, mò 5)

khu nwnk guir mzõu ÜãVweAw ] (188-8, gaVI, mò 5)

khu nwnk guir mzõu ÜãVweAw ]3]2] (1136-8, BYra, mò 5)

khu nwnk guir rogu imtweAw ]4]7]20] (1141-2, BYra, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw pweAw ] (190-11, gaVI, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw pweAw ] (388-11, Awsw, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw ByitAo Awvn jwn rhy ]2]1]126] (829-17, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw ByitAo imitAo sgl Azdysw ]2]14]42] (619-12, soriT, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw ByitAw prvwxu igrsq adws ]4]4]5] (496-14, gUjrI, mò 5)

khu nwnk gu{ pUrw imilAw qW aqrI mn kI iczqw ]4] (1003-7, mw}, mò 5)

khu nwnk Gir pRB myry kY inq inq mzglu sunIEy ]4]1] (924-19, rwmklI, mò 5)

khu nwnk Czq Anzq Twkêr ky hir isa kIjY nyhw mn Eysw nyhu kryhu ]2] (455-3, Awsw, mò 5)

khu nwnk Czq goivzd hir ky mn hir isa nyhu kryhu EysI mn pRIiq hry ]1] (454-18, Awsw, mò 5)

khu nwnk Czq deAwl purK ky mn hir lwe prIiq kb idnIA{ dyKIEy ]3] (455-7, Awsw, mò 5)

khu nwnk Czq deAwl mohn ky mn hir crx ghIjY EysI mn pRIiq kIjY ]4]1]4] (455-11, Awsw, mò 5)

khu nwnk ja swDszgu pweAo qa iPir jnim n Awva ]4]1]121] (401-11, Awsw, mò 5)

khu nwnk ja swDszgu pweAw ] (913-6, rwmklI, mò 5)

khu nwnk ja iqAwig deL ] (891-18, rwmklI, mò 5)

khu nwnk ja ipqw pqIny ] (1141-14, BYra, mò 5)

khu nwnk ja iprih sIgwrI ] (372-13, Awsw, mò 5)

khu nwnk jn ka bil jweLEy jo sBnw kry aDw{ ]2]23] (532-18, dyvgzDwrI mò 5)

khu nwnk jn kY sd kwm ]6] (286-6, gaVI suKmnI, mò 5)

khu nwnk jnu hir hir hir hY kq AwvY kq rmqY ]2]3]22] (1302-8, kwnVw, mò 5)

khu nwnk jip jIvy igAwnI ]2]2]20] (806-11, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk jpih jn nwm ] (806-4, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk jw siqgu{ pweAw ] (392-12, Awsw, mò 5)

khu nwnk jw ka hohu øpwl ] (183-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk jw ka BE deAwlw ] (190-18, gaVI, mò 5)

khu nwnk jw kw pUrw kmL ] (189-3, gaVI, mò 5)

khu nwnk jw ky inmLl Bwg ] (807-7, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk jw ky pUrn kmL ] (378-18, Awsw, mò 5)

khu nwnk jw ky pUrn krmw ] (1150-5, BYra, mò 5)

khu nwnk jw ky pUrn Bwg ] (198-2, gaVI, mò 5)

khu nwnk jw ky pUry Bwg ] (201-1, gaVI, mò 5)

khu nwnk jw ky pUry Bwg ] (864-13, goùf, mò 5)

khu nwnk jw ky vfBwgw iqin jnmu pdwrQu jIqw ]2]42]65] (1217-5, swrzg, mò 5)

khu nwnk jw kY msqik lyKu ]7] (289-5, gaVI suKmnI, mò 5)

khu nwnk jW vil suAwmI qw srsy BweL mIqw ]4]1] (453-3, Awsw, mò 5)

khu nwnk ijsu Awip deAw{ ]4]13]26] (1143-2, BYra, mò 5)

khu nwnk ijsu siqgu{ pUrw ] (393-16, Awsw, mò 5)

khu nwnk ijsu siqgu{ pUrw ]8]2] (236-13, gaVI, mò 5)

khu nwnk ijsu siqgu{ ByitAw so jnu inhclu QIAw ]3]9]149] (407-17, Awsw, mò 5)

khu nwnk ijsu ikrpw krY ] (237-16, gaVI, mò 5)

khu nwnk ijsu ikrpw DwrY ] (201-5, gaVI, mò 5)

khu nwnk ijsu pUrw Bwgu ] (189-14, gaVI, mò 5)

khu nwnk ijsu BE øpwl ] (180-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk ijsu BE deAwlw qw ka mn qy ibsir n jweL ]4]8] (610-18, soriT, mò 5)

khu nwnk ijsu msqik iliKAw iqsu gur imil rog ibdwrI ]5]17]28] (616-19, soriT, mò 5)

khu nwnk ijsu msqik lyKu ilKwe ] (186-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk ijn siqgu{ ByitAw sy sB qy BE inkwxy ]4]4]51] (748-7, sUhI, mò 5)

khu nwnk ijn hir pRBu ifTw iqn kY sd kêrbwxy ]2] (577-16, vfhzsu, mò 5)

khu nwnk ijin hukmu pCwqw ] (885-11, rwmklI, mò 5)

khu nwnk ijin jgqu Tgwnw su mweAw hir jn TwgI ]2]44]67] (1217-12, swrzg, mò 5)

khu nwnk ijin jm qy kwFy iqsu gur kY kêrbwxI ]4]4] (671-15, DnwsrI, mò 5)

khu nwnk ijin Twkê{ pweAw ] (715-10, tofI, mò 5)

khu nwnk ijin qjy ibkwr ]4]96]165] (199-6, gaVI, mò 5)

khu nwnk ijin DUir szq pweL ] (182-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk ijin pãa prmys{ kir jwinAw ] (185-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

khu nwnk ijin mnhu pCwinAw iqn ka sglI soJ peL ]2]4]90] (822-10, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk jIAVw bilhwrI jIa ipzfu qa idqw ]3] (1117-16, quKwrI, mò 5)

khu nwnk jIAVw bilhwrI dyhu drsu pRB myry ]2] (1117-13, quKwrI, mò 5)

khu nwnk jy hovI Bwgu ] (372-19, Awsw, mò 5)

khu nwnk jo hir gun gwvY ]4]59]128] (191-15, gaVI, mò 5)

khu nwnk jo guir bKis imlweAw ] (187-8, gaVI, mò 5)

khu nwnk jo jn pRB BwE ] (1143-8, BYra, mò 5)

khu nwnk jo jnu pRB BweAw ] (805-11, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk jo pRB srxweL ] (388-19, Awsw, mò 5)

khu nwnk jo pRB ka Bwxw iqs hI ka pRBu ipAwrw ]2] (924-13, rwmklI, mò 5)

khu nwnk jo rwcY nwe ] (388-7, Awsw, mò 5)

khu nwnk jo lweAw nwm ] (389-7, Awsw, mò 5)

khu nwnk Twkêr BwrosY khU n mwinAo min CInw ]2]11]97] (823-17, iblwvlu, mò 5)

khu nwnk Fih peAw duAwrY riK lyvhu mugD Ajwxw ]4]2]20] (1186-2, bszqu ihzfol, mò 5)

khu nwnk qa CUty jzjwl ]4]3] (1298-17, kwnVw, mò 5)

khu nwnk qqY qqu imlweAw ]8]1]4] (1156-10, BYra, mò 5)

khu nwnk qb hI mn CutIEy ja sgly Aagn myit Drhw ]4]4] (1203-16, swrzg, mò 5)
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương