Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang50/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   160

hir jn ky vfBwg vfyry ijn hir hir srDw hir ipAws ] (492-11, gUjrI, mò 4)

hir jn kY hir nwmu inDwnu ] (264-16, gaVI suKmnI, mò 5)

hir jn gu{ pRDwnu duAwrY nwnk iqn jn kI ryxu hry ]12]8] (1014-12, mw}, mò 1)

hir jn CoifAw sglw Awpu ] (1217-17, swrzg, mò 5)

hir jn dyKhu siqgu{ nYnI ] (800-6, iblwvlu, mò 4)

hir jn nwchu hir hir iDAwe ] (368-14, Awsw, mò 4)

hir jn nwmu ADw{ hY Duir pUrib ilKy vf krmw ] (799-10, iblwvlu, mò 4)

hir jn inkit inkit hir jn hY hir rwKY kziT jn Dwry ] (882-13, rwmklI, mò 4)

hir jn nyiV n AwveL jmkzkr jmklY ] (1091-12, mw}, mò 1)

hir jn pRBu ril Eko hoE hir jn pRBu Ek smwin jIa ] (447-14, Awsw, mò 4)

hir jn pRIiq jpY inrzkwrw ]3] (164-13, gaVI guAwryrI, mò 4)

hir jn pRIiq jw hir jsu gwvY ]2] (164-12, gaVI guAwryrI, mò 4)

hir jn pRIiq lweL hir inrbwx pd nwnk ismrq hir hir Bgvwn ]2]14]66] (369-15, AwswvrI, mò 4)

hir jn ibhwvY nwm iDAwE ]3] (914-4, rwmklI, mò 5)

hir jn bolq sRIrwm nwmw imil swDszgiq hir qor ]1] rhwa ] (1265-14, mlwr, mò 4)

hir jn mzgl gwvhu ]1] rhwa ] (617-10, soriT, mò 5)

hir jn mweAw mwih insqwry ] (797-2, iblwvlu, mò 3)

hir jn rwKy gur goivzd ] (681-18, DnwsrI, mò 5)

hir jn rwKy pwrbRhim Awip ] (1137-15, BYra, mò 5)

hir jn rwm rwm rwm iDAWE ] (1208-16, swrzg, mò 5)

hir jn lwvih shij iDAwnu ] (1349-3, pRBwqI, mò 5)

hir jn lIny pRBU Cfwe ] (378-8, Awsw, mò 5)

hir jn vfy vfy vf @cy jo sqgur myil imlweLEy ] (881-16, rwmklI, mò 4)

hir jin ismirAw nwm ADwir ] (620-6, soriT, mò 5)

hir jnu @qmu Bgqu sdwvY AwigAw min suKu pweL ] (480-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

hir jnu Eysw cwhIEy ija pwnI srbzg ]148] (1372-8, slok, Bgq kbIr jI)

hir jnu Eysw cwhIEy jYsw hir hI hoe ]149] (1372-9, slok, Bgq kbIr jI)

hir jnu hir hir hoeAw nwnkê hir eky ]4]9]16] (449-15, Awsw, mò 4)

hir jnu krY su inhclu hoe ] (1152-4, BYra, mò 5)

hir jnu gun gwvq hisAw ] (1319-10, kilAwn, mò 4)

hir jnu prvw{ sDw{ hY ekIh kêlI sBu jgqu CfwvY ]2] (166-3, gaVI bYrwgix, mò 4)

hir jnu rwm nwm gun gwvY ] (719-11, bYrwVI, mò 4)

hir jip syvkê pwir aqwirAo ] (534-6, dyvgzDwrI mò 5)

hir jip hir kY lga pwe ]1] rhwa ] (1176-4, bszqu, mò 3)

hir jip hir vK{ lidAw jmu jwgwqI nyiV n AweAw ]2] (165-15, gaVI bYrwgix, mò 4)

hir jip jip aDirAw sgl jhwnu ]4]12] (1138-10, BYra, mò 5)

hir jip jip AaKD KwiDAw siB rog gvwqy duKw Gwix ] (651-7, soriT, mò 3)

hir jip jip hoeL pUrn Aws ] (1184-2, bszqu, mò 5)

hir jip jip nwnk BE inhwl ]4]11] (1341-1, pRBwqI, mò 5)

hir jip jpy mnu DIry ]1] rhwa ] (132-19, mwJ, mò 5)

hir jip jwip rhxu hir srxw ]1] rhwa ] (153-16, gaVI, mò 1)

hir jip jwpu jpa jpmwlI gurmuiK AwvY swdu mnw ]1] rhwa ] (1332-11, pRBwqI, mò 1)

hir jip jIAry CutIEy gurmuiK cInY Awpu ]3] (20-15, isrIrwgu, mò 1)

hir jip nwmu iDAwe qU jmu frpY duK Bwgu ] (57-19, isrIrwgu, mò 1)

hir jip pVIEy hamY mwir ] (424-9, Awsw, mò 3)

hir jip pVIEy gur sbdu vIcwir ] (424-9, Awsw, mò 3)

hir jip mweAw bzDn qUty ] (497-19, gUjrI, mò 5)

hir jip lwhw Aglw inrBa hir mn mwh ]4]23] (23-5, isrIrwgu, mò 1)

hir jpu mzqu gur apdysu lY jwphu iqné Aziq CfwE ijné hir pRIiq icqwsw ] (860-12, goùf, mò 4)

hir jpu rsnw duKu n ivAwpy ]1] rhwa ] (804-8, iblwvlu, mò 5)

hir jpq qy@ jnw pdm kvlws piq qws sm quil nhI Awn ko@ ] (1293-8, mlwr, Bgq rivdws jI)

hir jpqy mnu mn qy DIrw ] (1042-2, mw}, mò 1)

hir jpidAw iKnu iFl n kIjeL myrI ijzduVIE mqu ik jwpY swhu AwvY ik n AwvY rwm ] (540-15, ibhwgVw, mò 4)

hir jipAw hir dUK ibswrnhwrw ] (801-2, iblwvlu, mò 4)

hir jpIEy AwrwDIEy AwT phr goivzdu ] (46-15, isrIrwgu, mò 5)

hir jpIEy hir iDAweLEy hir kw nwmu ADw{ ]51] (937-15, rwmklI dKxI, mò 1)

hir jpIEy Be sic ipAwir ] (424-10, Awsw, mò 3)

hir jpy hir mzd{ swijAw szq Bgq gux gwvih rwm ] (781-12, sUhI, mò 5)

hir jil Qil mhIAil BrpUir dUjw nwih koe ] (89-15, isrIrwgu, mò 3)

hir jlu inrmlu mnu esnwnI mjnu siqgu{ BweL ] (505-8, gUjrI, mò 1)

hir jliniD hm jl ky mIny jn nwnk jl ibnu mrIEy jIa ]4]3] (95-5, mwJ, mò 4)

hir jwxih syeL ibrhu ha iqn ivthu sd Guim GolIAw ] (311-3, gaVI, mò 4)

hir jwxY sBu ikCu jo jIe vrqY pRBu GwilAw iksY kw ekê iqlu n gvweL ] (859-4, goùf, mò 4)

hir ijs no hoe deAwlu so hir jip Ba ibKmu qir ]1] (83-8, isrIrwgu, mò 3)

hir ijsu qU mylih so quDu imlsI jn nwnk ikAw Eih jzq ivcwrI ]4]2]6] (1135-12, BYra, mò 4)

hir jI Azqir bwhir qum srxwgiq qum vf purK vfolI ] (169-2, gaVI pUrbI, mò 4)

hir jI Aiczqu vsY min AweL ] (114-17, mwJ, mò 3)

hir jI Eh qyrI vifAweL ] (637-15, soriT, mò 3)

hir jI scw scu qU sBu ikCu qyrY cIrY ] (38-16, isrIrwgu, mò 3)

hir jI sUKmu Agmu hY ikqu ibiD imilAw jwe ] (756-18, sUhI, mò 3)

hir jI øpw kry ja ApnI qO gur ky sbid smwvihgy ]3] (1103-19, mw}, Bgq kbIr jI)

hir jI qU Awpy rzgu cVwe ] (639-2, soriT, mò 3)

hir jI mwqw hir jI ipqw hir jIa pRiqpwlk ] (1101-17, mw}, mò 5)

hir jI myrI swr kry hm hir ky bwlk ] (1101-18, mw}, mò 5)

hir jI lwj rKhu hir jn kI ] (668-9, DnwsrI, mò 4)

hir jIa AzqrjwmI jwn ] (1202-18, swrzg, mò 5)

hir jIa Amãq ibrKu hY ijn pIAw qy qãpqwnI ]14] (514-11, gUjrI kI vwr, mò 3)

hir jIa Ahzkw{ n BwveL vyd këik suxwvih ] (1089-15, mw}, mò 3)

hir jIa ApxI ikrpw Dw{ ] (1129-11, BYra, mò 3)

hir jIa ApxI øpw kry qW vrqY sB loe ] (1283-4, mlwr, mò 3)

hir jIa ApxI øpw krye ] (1129-7, BYra, mò 3)

hir jIa AvgixAwry no guxu kIjY ] (1048-17, mw}, mò 3)

hir jIa AwgY krI Ardwis ] (415-4, Awsw, mò 1)

hir jIa Awip deAwlu hoe jn nwnk hir mylwe ]4]1]3] (996-9, mw}, mò 4)

hir jIa Awip vsY min Awe ] (1173-12, bszqu, mò 3)

hir jIa Awip vsY min Awe ]4] (365-2, Awsw, mò 3)

hir jIa Awip vsY min AwE ] (798-5, iblwvlu, mò 3)

hir jIa AwpxI øpw kry qw lwgY nwm ipAw{ ] (34-12, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa Awpy bKis imlwe ] (638-10, soriT, mò 3)

hir jIa Awpy lYhu imlwe ] (1176-11, bszqu, mò 3)

hir jIa ea ip{ rwvY nwir ] (54-2, isrIrwgu, mò 1)

hir jIa scw @co @cw hamY mwir imlwvixAw ]1] rhwa ] (123-1, mwJ, mò 3)

hir jIa scw scu hY scI gurbwxI ] (515-15, gUjrI kI vwr, mò 3)

hir jIa scw scu qU scy lYih imlwe ] (1281-9, mlwr, mò 3)

hir jIa scw scI bwxI sbid imlwvw hoe ]1] (64-16, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa sqszgiq mylwe ] (1130-12, BYra, mò 3)

hir jIa sdw qyrI srxweL ] (1333-18, pRBwqI, mò 3)

hir jIa sdw iDAwe qU gurmuiK Ekzkw{ ]1] rhwa ] (30-1, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa sPilAo ibrKu hY Amãqu ijin pIqw iqsu iqKw lhwvixAw ]1] (114-17, mwJ, mò 3)

hir jIa sbid pCwxIEy swic rqy gur vwik ] (55-1, isrIrwgu, mò 1)

hir jIa sbdy jwpdw BweL pUrY Bwig imlwe ] (639-1, soriT, mò 3)

hir jIa sB mih rihAw smweL ] (1066-18, mw}, mò 3)

hir jIa swcw swcI nweL ] (123-2, mwJ, mò 3)

hir jIa swcw swcI bwxI sbid imlwvw hoeL ]1] (32-5, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa swcI ndir qumwrI ] (600-13, soriT, mò 3)

hir jIa syivhu Agm Apwrw ] (1055-9, mw}, mò 3)

hir jIa syvIEy AzqrjwmI ] (832-18, iblwvlu, mò 3)

hir jIa soeL krih ij Bgq qyry jwcih Ehu qyrw ibrdu ] (406-8, Awsw, mò 5)

hir jIa ihrdY rKhu ar Dwry ] (1065-9, mw}, mò 3)

hir jIa kw mhlu pweAw scu lwe iDAwnw ] (1089-6, mw}, mò 3)

hir jIa øpw krhu gu{ mylhu jn nwnk hir Dnu plY jIa ]4]1] (94-9, mwJ, mò 4)

hir jIa øpw krhu gu{ mylhu qw hir nwim smwxw ]2] (607-18, soriT, mò 4)

hir jIa øpw krhu qum ipAwry ] (603-17, soriT, mò 3)

hir jIa øpw krhu myry ipAwry ] (1155-6, BYra, mò 3)

hir jIa øpw kry qw nwmu iDAweLEy jIa ] (690-2, DnwsrI, mò 4)

hir jIa øpw kry qw nwmu iDAweLEy jIa ]1] (690-4, DnwsrI, mò 4)

hir jIa øpw krY ilv lwvY lwhw hir hir nwmu lIAo ] (479-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

hir jIa kI hY sB isrkwrw ] (1054-17, mw}, mò 3)

hir jIa ky drsn ka kêrbwnI ] (1210-10, swrzg, mò 5)

hir jIa guPw Azdir riK kY vwjw pvxu vjweAw ] (922-11, rwmklI, mò 3)

hir jIa jpI hir jIa swlwhI ivchu Awpu invwrI ]10] (911-6, rwmklI, mò 3)

hir jIa jw qU myrw imõu hY qw ikAw mY kwVw ] (1097-17, mw}, mò 5)

hir jIa iqn kw drsnu nw krhu pwipst hiqAwrI ] (651-14, soriT, mò 3)

hir jIa iqn kI szgiq mq krhu riK lyhu hir rweAw ] (1244-9, swrzg, mò 1)

hir jIa quDu no sdw swlwhI ipAwry ijc{ Gt Azqir hY swsw ] (601-1, soriT, mò 3)

hir jIa quDu ivthu bil jweL ] (1333-7, pRBwqI, mò 3)

hir jIa quDu ivthu vwirAw sd hI qyry nwm ivthu bil jweL ] rhwa ] (601-3, soriT, mò 3)

hir jIa qum Awpy dyhu buJweL ] (601-3, soriT, mò 3)

hir jIa qU sBnw kw imqu hY siB jwxih AwpY ] (1097-5, mw}, mò 5)

hir jIa qU suK sMpiq rwis ] (619-11, soriT, mò 5)

hir jIa qU myrw ekê soeL ] (1333-13, pRBwqI, mò 3)

hir jIa qUz krqw krqw{ ] (54-15, isrIrwgu, mò 1)

hir jIa qyrw idqw sBu ko KwvY sB muhqwjI kFY qyrI ] (554-19, ibhwgVw, mò 3)

hir jIa qyrI sdw srxweL ] (111-12, mwJ, mò 3)

hir jIa qyrI dwqI rwjw ] (608-5, soriT, mò 5)

hir jIa qyrY min vsY BweL sdw hir ky gux gwe ] rhwa ] (603-6, soriT, mò 3)

hir jIa dwqw Agm AQwhw ] (1062-16, mw}, mò 3)

hir jIa dwqw Bgiq vClu hY kir ikrpw mzin vsweL ] (32-10, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa nwhu imilAw mailAw mnu qnu swsu jIa ] (927-19, rwmklI, mò 5)

hir jIa nwmu pirAo rwmdwsu ] rhwa ] (612-7, soriT, mò 5)

hir jIa inmwixAw qU mwxu ] (624-15, soriT, mò 5)

hir jIa inmLl inrmlw inmLl min vwsw ] (426-2, Awsw, mò 3)

hir jIa bKsy bKis lE sUK sdw srIrY ] (38-17, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa Bgiq vClu suKdwqw kir ikrpw mzin vsweL ] (65-9, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa min vsY sB dUK ivswrxhw{ ] (423-13, Awsw, mò 3)

hir jIa mrY n jwE gur kY shij suBwE sw Dn kzq ipAwrI ] (771-11, sUhI, mò 3)

hir jIa imlY qw gurmuiK bUJY cInY sbdu AibnwsI hy ]8] (1048-12, mw}, mò 3)

hir jIa myly Awip imlwE ] (1067-6, mw}, mò 3)

hir jIa rwKhu ApnI srxweL ] (352-19, Awsw, mò 1)

hir jIa rwKhu ApunI srxweL ija rwKih iqa rhxw ] (69-3, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa rwKhu ihrdY ar Dwrw ] (229-18, gaVI, mò 3)

hir jIa lyKY vwr n AwveL qUz bKis imlwvxhw{ ] (1416-7, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

hir jIa ivsirAw dUjY BwE ] (232-3, gaVI, mò 3)

hir jIa vyKY sd hjUir ] (1173-1, bszqu, mò 3)

hir jIA sBy pRiqpwldw Git Git rmeLAw soe ] (81-16, isrIrwgu, mò 4)

hir jIA qyry qUz vrqdw hir pUj krweL ] (166-4, gaVI bYrwgix, mò 4)

hir jIvn pdu nwnk pRBu myrw ]4]3]19] (1005-9, mw}, mò 5)

hir jugu jugu Bgq apweAw pYj rKdw AweAw rwm rwjy ] (451-12, Awsw, mò 4)

hir jugh jugo jug jugh jugo sd pIVI gu} clzdI ] (79-4, isrIrwgu, mò 4)

hir jU rwiK lyhu piq myrI ] (703-2, jYqsrI, mò 9)

hir jyhw Av{ n idseL koeL dUjw lvY n lwe ] (136-6, mwJ, mò 5)

hir jyiT juVzdw loVIEy ijsu AgY siB invzin ] (134-2, mwJ, mò 5)

hir jyTu rzgIlw iqsu DxI ijs kY Bwgu mQzin ]4] (134-5, mwJ, mò 5)

hir jyvfu nwhI koeL jwxu hir Drmu bIcwrdw ] (90-13, isrIrwgu, mò 3)

hir jYsw qYsw ahI rha hriK gun gwe ]122] (1370-19, slok, Bgq kbIr jI)

hir jYsw purKu n lBeL sBu dyiKAw jgqu mY toly ] (1424-16, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

hir jYsw purKu n lBeL sBu dyiKAw jgqu mY toly ] (642-15, soriT, mò 4)

hir jo ikCu kry su Awpy Awpy Aohu pUiC n iksY kry bIcwir ] (1135-5, BYra, mò 4)

hir jo ikCu kry su hir ikAw Bgqw BweAw ] (176-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

hir joiq rKI quDu ivic qw qU jg mih AweAw ] (921-14, rwmklI, mò 3)

hir Tg jg ka TgarI lweL ] (331-1, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

hir qij An lgy hW ] (411-1, AwswvrI, mò 5)

hir qij kq kwhU ky jWhI ]1] rhwa ] (330-16, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

hir qwrn qrn smrQ sBY ibiD kêlh smUh aDwrn sa ] (1387-9, svXy, mò 5)

hir iqs kI Aws kIjY mn myry jo sB mih suAwmI rihAw smweL ]1] (859-5, goùf, mò 4)

hir iqs kY kêil prsUiq n krIAhu iqsu ibDvw kir mhqwrI ]2] (1263-2, mlwr, mò 4)

hir iqsu kdy n vIsrY hir hir krih sdw min cIiq ]1] rhwa ] (491-3, gUjrI, mò 3)

hir iqsu ibnu koeL nwih f{ BRmu Ba dUir kir ] (83-7, isrIrwgu, mò 3)

hir iqsih iDAwvhu szq jnhu ju Azqy lE Cfwe ] (1250-15, swrzg, mò 4)

hir iqsY iDAwvhu szq jnhu jo lE CfweL ]2] (83-13, isrIrwgu, mò 1)

hir iqsY no swlwih ij quDu rKY bwhir Gir ] (83-8, isrIrwgu, mò 3)

hir iqn kw drsnu nw krhu jo dUjY Bwe icqu lwhI ] (309-2, gaVI, mò 4)

hir qIjVI lwv min cwa BeAw bYrwgIAw bil rwm jIa ] (774-5, sUhI, mò 4)

hir quTVw myry ipAwry jnu nwnkê nwim smweAw ]5] (452-6, Awsw, mò 4)

hir quTY Fuil Fuil imlIAw jIa ]1] (173-8, gaVI mwJ, mò 4)

hir quDu bwJhu mY koeL nwhI ] (112-16, mwJ, mò 3)

hir quDu ivxu Kwkë }lxw khIEy ikQY vYx ] (136-18, mwJ, mò 5)

hir quDhu bwhir ikCu nhI gur sbdI vyiK inhwlu ]7] (85-6, isrIrwgu, mò 1)

hir quDhu bwhir ikCu nwhI qUz scw sweL ] (83-12, isrIrwgu, mò 1)

hir quDno krih sB nmskw{ ijin pwpY qy rwiKAw ] (90-3, isrIrwgu, mò 3)

hir quDY syvI qY quDu swlwhI ] (112-17, mwJ, mò 3)

hir qum vf Agm Agocr suAwmI siB iDAwvih hir {Vxy ] (977-1, nt, mò 4)

hir qum vf vfy vfy vf @cy so krih ij quDu BwvIs ] (1297-1, kwnVw, mò 4)

hir qumé vf vfy vfy vf @cy sB @pir vfy vfOnw ] (1315-3, kwnVw, mò 4)

hir qUhY dwqw sBs dw siB jIA quméwry ] (1318-6, kwnVw, mò 4)

hir qyrw khw quJu lE abwir ] (1133-7, BYra, mò 3)

hir qyrI sB krih asqiq ijin PwQy kwiFAw ] (90-3, isrIrwgu, mò 3)

hir qyrI vfI kwr mY mUrK lweLEy ] (643-6, soriT, mò 3)

hir qoit Bzfwr nwhI rqnwgr ] (1080-12, mw}, mò 5)

hir deAw Dwir pRB bynqI hir hir cyqweAw ] (163-15, gaVI bYrwgix, mò 3)

hir deAw pRB Dwrhu pwKx hm qwrhu kiF lyvhu sbid suBwe jIa ] (446-18, Awsw, mò 4)

hir deAw pRB Dwrhu pwKx hm qwrhu kiF lyvhu sbid suBwe jIa ]4]5]12] (447-2, Awsw, mò 4)

hir deAwil deAw pRiB kInI myrY min qin muiK hir bolI ] (168-16, gaVI pUrbI, mò 4)

hir dshu szqhu jI hir Koju pvweL jIa ] (175-13, gaVI mwJ, mò 4)

hir dir soBw mhw aqm bwxI ] (317-10, gaVI, mò 3)

hir dir iqn kI @qm bwq hY szqhu hir kQw ijn jnhu jwnI ] rhwa ] (669-16, DnwsrI, mò 4)

hir d{ syvy AlK AByvy inhclu Awsxu pweAw ] (79-16, isrIrwgu, mò 5)

hir drs pRym jn nwnk kir ikrpw pRB dYn ]2]7]29] (1272-19, mlwr, mò 5)

hir dris mnu lwgw idnsu sBwgw Anidnu hir gux gwhI ] (1122-10, kydwrw, mò 5)

hir drsn kza mnu locdw nwnk ipAws mnw ] (133-14, mwJ, mò 5)

hir drsn ka hir drsn ka koit koit qyqIs isD jqI jogI qt qIQL prBvn krq rhq inrwhwrI ] (1201-17, swrzg, mò 4)

hir drsn ka myrw mnu bhu qpqY ija qãKwvzqu ibnu nIr ]1] (861-18, goùf, mò 4)

hir drsn kI ipAws hY drsin qãpqwe ] (1248-12, swrzg, mò 3)

hir drsn kI min ipAws GnyrI ] (805-3, iblwvlu, mò 5)

hir drsn ky jn mukiq n mWgih imil drsn qãpiq mnu DIjY ]1] (1324-3, kilAwn, mò 4)

hir drsn qãpiq nwnk dws pwvq hir nwm rzg AwBrxI ]2]8]12] (702-12, jYqsrI, mò 5)

hir drsn pRwn ADwrw ] (623-13, soriT, mò 5)

hir drsn ibnu rhnu n jweL ]1] rhwa ] (357-1, Awsw, mò 1)

hir drsnu dyhu hir Aws qumwrI ] (164-16, gaVI guAwryrI, mò 4)

hir drsnu pwvY vfBwig ] (360-19, Awsw, mò 3)

hir drsno idKwvhu moih qum bqwvhu ] (408-15, Awsw, mò 5)

hir drgh soBwvzq ] (898-8, rwmklI, mò 5)

hir drgh soBwvzq bwh lufwrIAw ]7] (241-5, gaVI mwJ, mò 5)

hir drgh khu kYsy gvY ] (278-15, gaVI suKmnI, mò 5)

hir drgh gurisK pYnweLAih ijnéw myrw siqgu{ quTw ] (451-4, Awsw, mò 4)

hir drgh jn pYnweLAin ijn hir min visAw Awe ] (1316-11, kwnVw, mò 4)

hir drgh FoeL nw lhiné myrI ijzduVIE jo mnmuK pwip luBwxy rwm ] (540-13, ibhwgVw, mò 4)

hir drgh qy muK ajly bhu soBw pweL ] (310-17, gaVI, mò 4)

hir drgh nwnk @jl mQw ]2] (281-8, gaVI suKmnI, mò 5)

hir drgh pwvih mwn ] (1337-9, pRBwqI ibBws, mò 4)

hir drgh pYDy hir nwmY sIDy hir nwmY qy suKu pweAw ] (447-13, Awsw, mò 4)

hir drgh pYnweAw hir Awip leAw gil lwe ]9] (234-13, gaVI pUrbI, mò 4)

hir drgh pYnweLAw hir Awip gil lweLAw ]11] (726-2, iqlzg, mò 4)

hir drgh Bwvih iPir jnim n Awvih hir hir hir joiq smweL ]1] (669-1, DnwsrI, mò 4)

hir drgh mwnu soeL jnu pwvY jo n{ Ekê pCwxY ] (438-10, Awsw, mò 1)

hir drgih gur sbid isöwpY ] (1418-5, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

hir drgih qy muK ajly iqn ka siB dyKx jwih ] (310-2, gaVI, mò 4)

hir dry hir dir sohin qyry Bgq ipAwry rwm ] (453-10, Awsw, mò 5)

hir dws dwsw dInu srn ] (986-18, mwlI gaVw, mò 5)

hir dwsn isa pRIiq hY hir dwsn ko imqu ] (652-5, soriT, mò 4)

hir dwsn kI AwigAw mwnq qy nwhI Pêin grB prn ]2] (1206-10, swrzg, mò 5)

hir dwsn kY vis hY ija jzqI kY vis jzqu ] (652-5, soriT, mò 4)

hir dwsn ko dwsu suKu pwE ] (233-3, gaVI, mò 3)

hir dwsn dws dws hm krIAhu jn nwnk dws dwsNnw ]4]1] (799-5, iblwvlu, mò 4)

hir dwsw kw dwsu hoe pmL pdwrQu iqsu ] (854-11, iblwvlu, mò 3)

hir dwqVy myil gu} muiK gurmuiK mylsw ] (452-8, Awsw, mò 4)

hir dwqw sBu jgqu iBKwrIAw mzgq jn jzqw ] (650-9, soriT, mò 3)

hir dwqw jIA jzq ByKwrI jnu bWCY jwczgnw ]1] (1080-2, mw}, mò 5)

hir dwqY hir nwmu jpweAw nwnkê pYnweAw ]21]1] suDu (91-15, isrIrwgu, mò 3)

hir dwqY dwqwir hQu kiFAw mIhu vuTw sYswry ] (1318-6, kwnVw, mò 4)

hir dwno hir dwnu dyvY hir purKu inrzjnu soeL rwm ] (572-14, vfhzsu, mò 4)

hir idsih hwj{ jwhrw ] (74-12, isrIrwgu, mò 5)

hir idnu hir ismrnu myry BweL ] (195-6, gaVI, mò 5)

hir idnu rYin kIrqnu gweLEy ] (623-18, soriT, mò 5)

hir idnsu rYix nwnkê jpY sd sd bil jweL ]4]20]50] (813-13, iblwvlu, mò 5)

hir dIn deAwl krhu pRB ikrpw gur siqgur crx hm bnCy ]1] (1178-10, bszqu ihzfol, mò 4)

hir dIn deAwil AnugRhu kIAw hir gur sbdI ciK fITw ]1] (171-13, gaVI pUrbI, mò 4)

hir dInw dIn deAwl pRBu sqszgiq mylhu sz|u ] (732-4, sUhI, mò 4)

hir duAwrY KrIAw ] (746-7, sUhI, mò 5)

hir dUjVI lwv siqgu{ purKu imlweAw bil rwm jIa ] (774-2, sUhI, mò 4)

hir dyhu pRBU miq @qmw gur siqgur kY pig pwh ] (1314-16, kwnVw, mò 4)

hir dyhu ibml miq gur swD pg syvh hm hir mIT lgwebw ] (697-13, jYqsrI, mò 4)

hir dyiK drsnu eC puNnI kêl sMbUhw siB qry ] (459-2, Awsw, mò 5)

hir dyKy jIvq hY nwnkê ek inmK plo muiK lwgI ]2]2]9]9]13]9]31] (1266-2, mlwr, mò 4)

hir dyvhu dwnu deAwl hoe ivic pwQr øm jzqw ] (650-10, soriT, mò 3)

hir dyvhu dwnu deAwl pRB hir mWgih hir jn szq ] (1315-9, kwnVw, mò 4)

hir dyvhu dwnu deAwl pRB jn rwKhu hir pRB lijAw ] (1315-19, kwnVw, mò 4)

hir dyvY jil Qil jzqw sBqY ] (1070-13, mw}, mò 4)

hir Dn ka ackw nyiV n AwveL jmu jwgwqI fzfu n lgweL ]4] (734-7, sUhI, mò 4)

hir Dn ky Bir lyhu Bzfwr ] (295-6, gaVI suKmnI, mò 5)

hir Dn ko vwpwrI pUrw ] (194-13, gaVI, mò 5)

hir Dn qy mY nv iniD pweL hwiQ cirAo hir Qokw ]3] (496-1, gUjrI, mò 5)

hir Dn myrI iczq ivswrI hir Din lwihAw DoKw ] (496-1, gUjrI, mò 5)

hir Dnu Amãq vylY vqY kw bIijAw Bgq Kwe Kric rhy inKutY nwhI ] (734-5, sUhI, mò 4)

hir Dnu esnwnu hir Dnu igAwnu hir szig lwe iDAwnw ] (495-16, gUjrI, mò 5)

hir Dnu szchu ry jn BweL ] (1039-14, mw}, mò 1)

hir Dnu szcnu hir nwmu Bojnu ehu nwnk kIno coléw ]4]8] (672-19, DnwsrI, mò 5)

hir Dnu szcIEy BweL ] (734-1, sUhI, mò 4)

hir Dnu scI rwis hY iknY ivrlY jwqw ] (319-11, gaVI, mò 5)

hir Dnu KitAo jw kw nwih sumw{ ] (185-2, gaVI guAwryrI, mò 5)

hir Dnu Kwit kIE Bzfwr ] (867-5, goùf, mò 5)

hir Dnu Kwit clY jnu soe ] (295-18, gaVI suKmnI, mò 5)

hir Dnu clqy hir Dnu bYsy hir Dnu jwgq sUqw ]1] rhwa ] (495-16, gUjrI, mò 5)

hir Dnu jn ka Awip pRiB dInw ] (265-2, gaVI suKmnI, mò 5)

hir Dnu jw kY gãih vsY ] (212-3, gaVI, mò 5)

hir Dnu jwp hir Dnu qwp hir Dnu Bojnu BweAw ] (495-14, gUjrI, mò 5)

hir Dnu ijnI szijAw syeL gMBIr Apwr jIa ]3] (132-11, mwJ, mò 5)

hir Dnu qulhw hir Dnu byVI hir hir qwir prwnw ]2] (495-17, gUjrI, mò 5)

hir Dnu nwmu Amolkê dyvY hir jsu drgh ipAwrw hy ]16] (1029-19, mw}, mò 1)

hir Dnu inrBa sdw sdw AsiQ{ hY swcw ehu hir Dnu AgnI qskrY pwxIEy jmdUqY iksY kw gvweAw n jweL ] (734-6, sUhI, mò 4)

hir Dnu pweAw sohwgxI folq nwhI cIq ] (929-5, rwmklI, mò 5)

hir Dnu bnjhu hir Dnu szchu ijsu lwgq hY nhI cor ]1] (1265-14, mlwr, mò 4)

hir Dnu rqn jvyhrI so guir hir Dnu hir pwshu dyvweAw ] (853-6, iblwvlu, mò 3)

hir Dnu rqnu jvyh{ mwxkê hir DnY nwil Amãq vylY vqY hir BgqI hir ilv lweL ] (734-4, sUhI, mò 4)

hir Dnu rwis scu vwpwrw jIa ] (217-15, gaVI mwJ , mò 5)

hir Dnu rwis inrws eh ibqu ] (892-10, rwmklI, mò 5)

hir Dnu rwKhu hir Dnu szchu hir clidAw nwil sKweL jIa ]1] (998-7, mw}, mò 4)

hir Dwir ikrpw siqgu{ imlweAw Dnu Dnu khY swbwis jIa ]2] (923-8, rwmklI, bwbw suzdr)

hir Dwir øpw jgjIvnw gur siqgur kI srxwe ] (996-8, mw}, mò 4)

hir Dwrhu hir Dwrhu ikrpw kir ikrpw lyhu abwry rwm ] (575-1, vfhzsu, mò 4)

hir Dwrhu hir Dwrhu ikrpw kir ikrpw lyhu abwry rwm ]4]4] (575-4, vfhzsu, mò 4)

hir iDAweAw pivqu hoE gurmuiK ijnI iDAweAw ] (919-8, rwmklI, mò 3)

hir iDAwvih hir iDAwvih quDu jI sy jn jug mih suK vwsI ] (348-7, Awsw, mò 4)

hir iDAwvih hir iDAwvih quDu jI sy jn jug mih suKvwsI ] (11-4, Awsw, mò 4)

hir iDAwvhu szqhu jI siB dUK ivswrxhwrw ] (10-19, Awsw, mò 4)

hir iDAwvhu szqhu jI siB dUK ivswrxhwrw ] (348-3, Awsw, mò 4)

hir iDAwvhu swis igrwis ] (82-18, isrIrwgu, mò 4)

hir iDAwvhu hir pRBu siq ] (82-15, isrIrwgu, mò 4)

hir iDAwvhu Bgqhu idnsu rwiq Aziq lE CfweAw ] (849-9, iblwvlu, mò 3)

hir iDAwvY hir acrY vxjwirAw imõw hir hir nwmu smwir ] (76-11, isrIrwgu, mò 4)

hir DUiV dyvhu mY pUry gur kI hm pwpI mukqu krweAw rwm ] (772-16, sUhI, mò 3)

hir DUVI nweLEy pRBU iDAweLEy bwhuiV join n AweLEy ] (780-8, sUhI, mò 5)

hir DUVI néweLEy mYlu gvweLEy jnm mrx duK lwQy ] (453-14, Awsw, mò 5)

hir n syvih qy hir qy dUir ] (1172-18, bszqu, mò 3)

hir n cyqih mUVy mukiq jwih ]6] (1189-18, bszqu, mò 1)

hir n cyqY sdw duKu pwE ibnu hir cyqy duKu pwedw ]12] (1065-14, mw}, mò 3)

hir n bUJY iqin Awip BulweAw ] (1154-11, BYra, mò 3)

hir n imly jgjIvn gusweL ]1] (483-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

hir ndir kry soeL jnu pwE gurmuiK ivrlY jwxI ]1] rhwa ] (1234-11, swrzg, mò 3)

hir nwh n imlIEy swjnY kq pweLEy ibsrwm ] (133-7, mwJ, mò 5)

hir nwnk ehu mnu lwe ]8] (838-13, iblwvlu, mò 5)

hir nwnk srin duAwir ]10]2] (838-17, iblwvlu, mò 5)

hir nwnk swcu vKwnw ]2]13]77] (628-3, soriT, mò 5)

hir nwnk kdy n ivsra Ehu jIa ipzfu qyrw swsu ]4]29]99] (52-18, isrIrwgu, mò 5)

hir nwnk ibs{ n kwhU byry ]2]1]19] (806-8, iblwvlu, mò 5)

hir nwnk byDy crn kml ikCu Awn n mITw ]1] (454-2, Awsw, mò 5)

hir nwnkê mzgY joiV kr pRBu dyvY quTw ]13] (321-7, gaVI, mò 5)

hir nwm gux rmxz nwnk szswr swgr nh ibAwpxh ]9] (1360-14, gwQw, mò 5)

hir nwm ibnw jgqu hY inrDnu ibnu nwvY qãpiq nwhI ] (1091-19, mw}, mò 3)

hir nwm ibnw mY Av{ n koe ]5] (233-7, gaVI, mò 3)

hir nwm Bgiq isa lwgw rzgu ] (1151-17, BYra, mò 5)

hir nwm mhw rs cwKy ]1] (630-19, soriT, mò 5)

hir nwm rsu rsnw acwrY imst gUVw rzgu ]1] (1017-8, mw}, mò 5)

hir nwm rsnw khn ] (837-11, iblwvlu, mò 5)

hir nwm risk nwnk gur rwju jogu qY mwixAo ]6] (1390-6, sveLE mhly pihly ky, kl)

hir nwm riskê goibzd gux gwhkê cwhkê qq smq sry ] (1396-15, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

hir nwm vwpwrI nwnkw vfBwgI pwva ]2] (318-7, gaVI, mò 5)

hir nwim icqu lwE guir myil imlwE mnUAw rqw hir nwly ] (771-3, sUhI, mò 3)

hir nwim nwvY soeL jnu inrmlu iPir mYlw mUil n hoeL ] (1234-13, swrzg, mò 3)

hir nwim lwig jg aDrXa siqgu{ irdY bsweAa ] (1408-5, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

hir nwmu Amãqu cwiK qãpqI nwnkw ar DwirAw ]4]1] (843-17, iblwvlu dKxI, mò 1)

hir nwmu Amãqu pIa nwnk Awn rs siB Kwr ]2]96]119] (1227-7, swrzg, mò 5)

hir nwmu AaKDu guir nwmu dIno krx kwrx jogu ]1] (502-6, gUjrI, mò 5)
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương