Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang40/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   160

suq klõ BRwq mIq ariJ pirAo Brim moihAo eh ibrK CwmnI ] (901-14, rwmklI, mò 5)

suq dwrw pih Awin lutwvY ]1] (656-7, soriT, Bgq kbIr jI)

suq dwrw binqw Anyk bhuqu rzg A{ vys ] (47-15, isrIrwgu, mò 5)

suq binqw Awpn nhI BweL ] (187-7, gaVI, mò 5)

suq binqw swjn suK bzDp qw isa mohu biFAo su Gnw ] (1387-16, svXy, mò 5)

suq binqw swjn syvk dIE pRB dyvn jog ] (706-12, jYqsrI, mò 5)

suq BRwq mIq binqw szig hsih ] (267-2, gaVI suKmnI, mò 5)

suq mIq kêtMb A{ binqw ] (288-16, gaVI suKmnI, mò 5)

suq mIq BRwq qy guhjI qw kY inkit n hoeL KlIAw ]3] (1004-9, mw}, mò 5)

suiq muklweL ApnI mwa ]1] rhwa ] (1194-4, bszqu, Bgq kbIr jI)

suqu AprwD krq hY jyqy ] (478-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

suqu iKnu iKnu BUil ibgwir jgq ipq Bwvihgy ]1] (1321-3, kilAwn, mò 4)

suqVI so shu ifTu qY supny ha KNnIEy ]2] (1100-7, mw}, mò 5)

suqVy AszK mweAw JUTI kwrxy ] (1425-17, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

suqVy suKI svziné jo rqy sh AwpxY ] (1425-16, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

suiqAw Awip aTwil dye nwnk ilv lwe ]29] (1248-13, swrzg, mò 3)

suiqAw hir pRBu cyiq min hir shij smwiD smwe ] (1315-15, kwnVw, mò 4)

suiqAw gu{ swlwhIEy aTidAw BI gu{ Awlwa ] (758-18, sUhI, mò 4)

suqI suqI Jwlu QIAw BulI vwtVIAwsu jIa ] (762-12, sUhI, mò 1)

suQr icq Bgq ihq ByKu DirAo hrnwKsu hirAo nK ibdwir jIa ] (1402-16, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

suD khw hoe kwcI BIiq ] (265-18, gaVI suKmnI, mò 5)

suD kvn pr hoebo suc kêzcr ibiD ibahwr ]4] (346-15, gaVI bYrwgix, Bgq rivdws jI)

suD rs nwmu mhw rsu mITw inj Gir qqu gusWeLz ] (1232-13, swrzg, mò 1)

suiD buiD suriq nwim hir pweLEy sqszgiq gur ipAwr ]2] (1256-1, mlwr, mò 1)

suiD miq krqY sB ihir leL bolin sBu ivkw{ ] (316-12, gaVI, mò 4)

suiD miq krqY ihir leL bolin sBu ivkw{ ] (549-2, ibhwgVw, mò 3)

suDu n hoeLEy kwhU jqnw AoVik ko n phUcy ]1] (610-19, soriT, mò 5)

suDu Bqw{ hir CoifAw iPir lgw jwe ivjogu ] (785-8, sUhI, mò 3)

suin apdysu ihrdY bswvhu ] (293-4, gaVI suKmnI, mò 5)

suin apdysu BE mn inmLl gun gwE rzig rWgI ]1] (1267-11, mlwr, mò 5)

suin AzDlI loeL bypIir ] (871-13, goùf, Bgq kbIr jI)

suin AzDw kYsy mwrgu pwvY ] (267-14, gaVI suKmnI, mò 5)

suin AkQ kQw suKvzqI ] (977-13, nt, mò 4)

suin sKIE pRB imlx nIswnI ] (737-5, sUhI, mò 5)

suin sRvn bwnI purK igAwnI min inDwnw pwvhy ] (458-7, Awsw, mò 5)

suin suin And kry pRBu gwjY ] (295-11, gaVI suKmnI, mò 5)

suin suin Awqm dyv hY BIny ris ris rwm gopwl rveLAw ]6] (833-15, iblwvlu, mò 4)

suin suin hI frweAw ] (746-13, sUhI, mò 5)

suin suin jIvw soe quméwrI ] (388-13, Awsw, mò 5)

suin kir bcn krn AwGwny ] (287-6, gaVI suKmnI, mò 5)

suin kir bcn quméwry siqgur mnu qnu myrw Tw{ QIAo ]1] rhwa ] (382-15, Awsw, mò 5)

suin gwva gur bcnwry ] (533-7, dyvgzDwrI mò 5)

suin nwnk hir hir jsu sRvn ]7] (287-17, gaVI suKmnI, mò 5)

suin mn AkQ kQw hir nwm ] (719-3, bYrwVI, mò 4)

suin mn hir hir nwmu kir iDAwnu ] (1337-10, pRBwqI ibBws, mò 4)

suin mn hir kIriq ATsiT mjwnu ] (1337-10, pRBwqI ibBws, mò 4)

suin mn gurmuiK pwvih mwnu ]1] (1337-10, pRBwqI ibBws, mò 4)

suin mn mgn BE hY pUry mweAw fol n lwgI ] (335-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

suin mIqw nwnkê ibnvzqw ] (271-4, gaVI suKmnI, mò 5)

suin myrI mnsw mnY mwih siq dyKu bIcwir ] (808-5, iblwvlu, mò 5)

suin mohy Anhq bYn ]5] (837-15, iblwvlu, mò 5)

suin rI sKI eh hmrI Gwl ] (384-10, Awsw, mò 5)

sunu sKI pIA mih jIa bsY jIA mih bsY ik pIa ] (1377-6, slok, Bgq kbIr jI)

sunhu szq ipAwry ibna hmwry jIa ] (678-9, DnwsrI, mò 5)

sunhu shyrI imln bwq kha sgro Ahz imtwvhu qa Gr hI lwlnu pwvhu ] (830-5, iblwvlu, mò 5)

sunhu sKI mnu mohin moihAw qnu mnu Amãiq BInw ]3] (764-13, sUhI, mò 1)

sunhu ijTwnI sunhu idrwnI Acrju Ekê BeAo ] (856-5, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

sunhu ibnzqI Twkêr myry jIA jzq qyry Dwry ] (631-3, soriT, mò 5)

sunhu ibna pRB myry mIqw ] (742-3, sUhI, mò 5)

sunhu bynzqIAw suAwmI myry rwm ] (547-5, ibhwgVw, mò 5)

sunhu mIq Eysw pRym ipAw{ ] (391-14, Awsw, mò 5)

sunhu ry qU kanu khw qy AweAo ] (999-16, mw}, mò 5)

sunhu lokw mY pRym rsu pweAw ] (370-13, Awsw, mò 5)

sunq szdyisAw hW ]1] rhwa ] (410-19, AwswvrI, mò 5)

sunq sdysro pãA gãih syj ivCweL ] (737-16, sUhI, mò 5)

sunq khq rhq giq pwvhu ] (289-1, gaVI suKmnI, mò 5)

sunq kmwvq hoq aDwr ] (295-10, gaVI suKmnI, mò 5)

sunq jso koit AG KE ]2] (212-15, gaVI, mò 5)

sunq jpq hir nwm jsu qw kI dUir blweL ] (814-9, iblwvlu, mò 5)

sunq jIAo jwsu nwmu ] (987-12, mwlI gaVw, mò 5)

sunq pyKq szig sB kY pRB nyrhU qy nyry ] (547-7, ibhwgVw, mò 5)

sunqY suin mzin bsweAw ] (972-5, rwmklI, Bgq kbIr jI)

sunqo krqw pyKq krqw ] (862-4, goùf, mò 5)

suinbo sKI kziq hmwro kIAlo Ksmwnw ] (372-8, Awsw, mò 5)

sunI n jweL scu Amãq kwQw ] (376-10, Awsw, mò 5)

sunIAq pRB qa sgl aDwrn ] (820-14, iblwvlu, mò 5)

sunIEy Avr Avr ibiD buJIEy bkn kQn rhqw ]1] rhwa ] (498-9, gUjrI, mò 5)

sunIEy bwjY bwj suhwvI ] (1266-18, mlwr, mò 5)

supn kI bwq sunI pyKI supnw nwm mzõu siqgu} ÜãVweAw ]1] rhwa ] (1300-1, kwnVw, mò 5)

supn mnorQ bãQy sB kwjY ] (279-2, gaVI suKmnI, mò 5)

supn rI szsw{ ] (1229-11, swrzg, mò 5)

supin ekê prqiK ekê eks mih lIxa ] (1394-13, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

supnu BeAw BKlwE AzD ]2] (885-15, rwmklI, mò 5)

supnzq{ szsw{ sBu bwjI sBu bwjI Kylu iKlwvYgo ] (1311-2, kwnVw, mò 4)

supnw ija BE hW ] (411-1, AwswvrI, mò 5)

supny syqI icqu mUriK lweAw ] (707-15, jYqsrI, mò 5)

supny kw supnw BeAw szig cilAw kmweAw ]3] (813-12, iblwvlu, mò 5)

supny ija Dnu pCwnu kwhy pir krq mwnu ] (1352-5, jYjwvzqI, mò 9)

supnY @BI BeL gihAo kI n Azclw ] (1362-15, Pênhy, mò 5)

supnY AweAw BI geAw mY jlu BirAw roe ] (558-5, vfhzsu, mò 1)

supnY suKu n dyKnI bhu iczqw prjwly ]3] (30-4, isrIrwgu, mò 3)

supnY suKu n pwveL duK mih svY smwe ]2] (65-13, isrIrwgu, mò 3)

supnY hiB rzg mwixAw imTw lgVw mohu ] (707-14, jYqsrI, mò 5)

supnY nwmu n hir lIAw ]3] (1192-18, bszqu, mò 5)

supnY ibzdu n dyeL Jrxw ] (952-19, rwmklI, mò 1)

supnY ibzdu n dyeL Jrnw ] (1160-2, BYra, Bgq kbIr jI)

supRsNn gopwl rwe kwtY ry bzDn mwe gur kY sbid myrw mnu rwqw ] (687-10, DnwsrI, mò 5)

supRsNn dyvw sPl syvw BeL pUrn Gwlw ] (249-8, gaVI, mò 5)

supRsNn BE siqgur pRBU kCu ibGnu n QIAw ]1] (808-1, iblwvlu, mò 5)

supRsNn BE kysvw sy jn hir gux gwih ]4] (203-10, gaVI bYrwgix, mò 5)

supRsNn BE gurdyv ] (295-14, gaVI suKmnI, mò 5)

suPlu jnmu nwnk qb hUAw ja pRB js mih pwigAo ]2]3] (1008-15, mw}, mò 9)

subh invwj srwe gujwra ]2] (792-17, sUhI, Bgq kbIr jI)

suB iczqn goibzd rmx inmLl swDU szg ] (459-5, Awsw, mò 5)

suB iczqn goibzd rmx inmLl swDU szg ] (522-16, gUjrI, mò 5)

suB icqvin dws qumwry ] (627-9, soriT, mò 5)

suB idvs AwE shij pwE sgl iniD pRB pwgy ] (459-16, Awsw, mò 5)

suB idvs AwE gih kziT lwE pRB @c Agm Apwry ] (546-6, ibhwgVw, mò 5)

suB idvs AwE gih kziT lwE imly AzqrjwmIAw ] (778-9, sUhI, mò 5)

suB bcn boil gun Amol ] (1229-10, swrzg, mò 5)

suB bcn rmxz gvxz swD szgyx aDrxh ] (1361-5, gwQw, mò 5)

suBzq quXz Acuq gux

suBr srvir mYlu n DovY ] (411-13, Awsw, mò 1)

suBr kpV Bog nwnk iprI ivhUxI qqIAw ]3] (1102-6, mw}, mò 5)

suBr Bry n hovih @xy jo rwqy rzgu lweL ry ] (156-8, gaVI cyqI, mò 1)

suBr Bry nwhI icqu folY mn hI qy mnu mwinAw ]7] (1233-6, swrzg, mò 1)

suBr Bry pRym rs rzig ] (289-14, gaVI suKmnI, mò 5)

suBwe ABwe ju inkit AwvY sIqu qw kw jwe ] (1018-6, mw}, mò 5)

suBwvq jYsy bYszqr Ailpq sdw inrmlwe ]4] (1001-18, mw}, mò 5)

sumzõ swD bcnw koit doK ibnwsnh ] (1360-16, gwQw, mò 5)

sumiq igAwnu iDAwnu ijn dye ] (284-6, gaVI suKmnI, mò 5)

sumiq dyvhu szq ipAwry ] (1338-10, pRBwqI, mò 5)

sumiq pwE nwmu iDAwE gurmuiK hoE mylw jIa ]3] (102-7, mwJ, mò 5)

sur isD gx gzDrb iDAwvih jK ikNnr gux BnI ] (455-18, Awsw, mò 5)

sur isD gx gzDrb muin jn syK pIr slwr ] (64-6, isrIrwgu, mò 1)

sur isD gx gzDrb muin jn gux Aink BgqI gweAw ] (249-2, gaVI, mò 5)

sur qyqIsa jyvih pwk ] (1163-1, BYra, Bgq kbIr jI)

sur pivõ nr dyv pivõw iKnu bolhu gurmuiK bwxI ]1] rhwa ] (883-4, rwmklI, mò 5)

suir nr Asur Azqu nhI pwXa ] (1405-4, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

suir nr spq smudà ikA DwirAo qãBvx jwsu ] (1399-8, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

suir nr swiDk isD isK syvzq Durh Du{ ] (1406-14, sveLE mhly caQy ky, sÑX)

suir nr suGV sujwx gwvih jo qyrY min Bwvhy ] (566-15, vfhzsu, mò 1)

suir nr suir nr muin jn shij vKwxI rwm ] (453-4, Awsw, mò 5)

suir nr gx gzDrb iCA drsn AwswsY ] (1393-12, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

suir nr gx gzDrb imil AwE ApUrb jzö bxweL ] (775-6, sUhI, mò 4)

suir nr gx gzDRb ijin mohy qãBvx myKulI lweL ]1] (92-14, sRIrwgu, Bgq kbIr jI)

suir nr gx gzDRb jsu gwvih sB gwvq jyq apwm ] (719-5, bYrwVI, mò 4)

suir nr gx gzDrby jipAo iriK bpurY hir gweAw ] (995-14, mw}, mò 4)

suir nr iqn kI bwxI gwvih koe n mytY BweL ]3] (67-14, isrIrwgu, mò 3)

suir nr dwDy lwgI Awig ] (328-8, gaVI, Bgq kbIr jI)

suir nr dyv Asur õY gunIAw sglo Bvnu luitAo rI ]1] (384-2, Awsw, mò 5)

suir nr dyv n pwvih mIqw ] (1078-3, mw}, mò 5)

suir nr dyv bRHÌ bRhmwidk ] (535-10, dyvgzDwrI mò 5)

suir nr nwQ scy srxweL ]4] (685-17, DnwsrI, mò 1)

suir nr nwQ byAzq AjonI swcY mhil Apwrw ] (489-13, gUjrI, mò 1)

suir nr nwQu swihbu sBnw isir Bwe imlY Ba jweL hy ]7] (1021-18, mw}, mò 1)

suir nr nwQh nwQu qU inDwrw AwDw{ ] (934-11, rwmklI dKxI, mò 1)

suir nr muin jn Amãqu Kojdy su Amãqu gur qy pweAw ] (918-15, rwmklI, mò 3)

suir nr muin jn kaqk AwE koit qyqIs ajwnW ] (482-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

suir nr muin jn Kojqy suK swgr gopwl ] (297-12, iQqI gaVI, mò 5)

suir nr muin jn qw kI syv ] (1183-2, bszqu, mò 5)

suir nr muin jn iqnhU qy dUir ]1] rhwa ] (694-3, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

suir nr muin jn locdy so siqguir dIAw buJwe jIa ]4] (72-1, isrIrwgu, mò 1)

suir nr ivriq piK krmI nwcy muin jn igAwn bIcwrI ] (506-8, gUjrI, mò 3)

surzg rzgIly hir hir iDAwe ]1] rhwa ] (1163-11, BYra, Bgq nwmdyv jI)

sursrI sll øq bw{nI ry szq jn krq nhI pwnz ] (1293-3, mlwr, Bgq rivdws jI)

surh kI jYsI qyrI cwl ] (1196-16, bszqu, Bgq kbIr jI)

surKI pWca rwKY sbY ] (344-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

surg nrk Amãq ibKu E sB iqa kzcn A{ pYsw ] (220-6, gaVI, mò 9)

surg peAwl imrq BUA mzfl sbL smwno EkY AohI ] (207-5, gaVI, mò 5)

surg pivõw imrq pivõw peAwl pivõ AlognI ] (883-11, rwmklI, mò 5)

surg bwsu n bwCIEy frIEy n nrik invwsu ] (337-10, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

surg imrq peAwl BU mzfl sgl ibAwpy mwe ] (676-4, DnwsrI, mò 5)

surg mukiq bYkêzT siB bWCih iniq Awsw Aws krIjY ] (1324-2, kilAwn, mò 4)

surgY dIAw mohxIAw esqrIAw hovin nwnk sBo jwa ] (142-5, mwJ, mò 1)

suriq siq siq jsu sunqw ] (285-8, gaVI suKmnI, mò 5)

suriq sbid Bv swg{ qrIEy nwnk nwmu vKwxy ] (938-15, rwmklI, mò 1)

suriq sbdu swKI myrI isz|I bwjY lokê suxy ] (877-9, rwmklI, mò 1)

suriq sbdu Duin Azqir jwgI ] (903-18, rwmklI, mò 1)

suriq sbdu ird Azqir jwgI Aima Joil Joil pIjw hy ]13] (1074-11, mw}, mò 5)

suriq ismãiq due kNnI muzdw primiq bwhir iKzQw ] (334-16, gaVI, Bgq kbIr jI)

suriq soc kir BWfswl iqsu ivic iqs no rKu ] (595-13, soriT, mò 1)

suriq hovY piq @gvY gurbcnI Ba Kwe ] (18-3, isrIrwgu, mò 1)

suriq geL kwlI hU Daly iksY n BwvY riKAo Gry ] (1014-6, mw}, mò 1)

suriq ipAwl suDw rsu Amãqu Ehu mhw rsu pya ry ]3] (969-5, rwmklI, Bgq kbIr jI)

suriq miq cqurweL soBw }pu rzgu Dnu mwxu ] (1323-4, kilAwn, mò 5)

suriq miq cqurweL qw kI ikAw kir AwiK vKwxIEy ] (138-12, mwJ, mò 2)

suriq miq cqurweL qyrI qU jwxweih jwxw rwm ] (779-16, sUhI, mò 5)

suriq miq nwhI ikCu igAwin ] (894-10, rwmklI, mò 5)

suriq miq nwhI cqurweL ] (750-15, sUhI, mò 1)

suriq miq buiD prgwsu ] (889-9, rwmklI, mò 5)

suriq mwih jo inrqy krqy kQw bwrqw khqy ]1] rhwa ] (480-11, Awsw, Bgq kbIr jI)

suriq mueL m{ mweLE mhl {NnI dr bwry ] (580-16, vfhzsu dKxI, mò 1)

suriq ivhUxw koe n kIA ] (24-19, isrIrwgu, mò 1)

surqw pzifqu qw kw nwa ]1] (1256-7, mlwr, mò 1)

surqI suriq rlweLEy Equ ] (878-6, rwmklI, mò 1)

surqI kY mwrig cil kY altI ndir pRgwsI ] (1329-14, pRBwqI, mò 1)

surqy culI igAwn kI jogI kw jqu hoe ] (1240-7, swrzg, mò 1)

surpiq nrpiq nhI gun jwnW ]2] (691-17, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

surmwnzd Bwskr AwE ] (1430-9, mwlw, -)

surw Apivõ nq Avr jl ry sursrI imlq nih hoe Awnz ]1] (1293-4, mlwr, Bgq rivdws jI)

suirjn BwnI qW mnu moihAw ]1] (384-7, Awsw, mò 5)

sulhI kw hwQu khI n phucY sulhI hoe mUAw nwpwkê ]1] rhwa ] (825-2, iblwvlu, mò 5)

sulhI qy nwrwex rwKu ] (825-2, iblwvlu, mò 5)

sulqwn Kwn kry iKn kIry ] (1071-14, mw}, mò 5)

sulqwn Kwn bwidswh nhI rhnw ] (227-5, gaVI, mò 1)

sulqwn Kwn mlUk amry gE kir kir këcu ] (64-7, isrIrwgu, mò 1)

sulqwnu hovw myil lskr qKiq rwKw pwa ] (14-8, isrIrwgu, mò 1)

sulqwnu pUCY sunu by nwmw ] (1165-13, BYra, Bgq nwmdyv jI)

suo Eysw rwjw sRI gopwlu ]2] (1292-7, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

suo Eysw rwjw qãBvx DxI ]4] (1292-12, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

suo Eysw rwjw qãBvx pqI ]3] (1292-9, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

suoen ktorI Amãq BrI ] (1163-18, BYra, Bgq nwmdyv jI)

suoeL nwnk sKw jIA szig ikqo ]13] (1360-19, gwQw, mò 5)

sUAw pVwvq ginkw qrI ] (874-9, goùf, Bgq nwmdyv jI)

sUAw ipzjir nhI Kwe iblwsu ] (987-3, mwlI gaVw, mò 5)

sUEy cwiV BvweLAih jzq ] (465-12, Awsw, mò 1)

sUhtu ipzjir pRym kY bolY bolxhw{ ] (1010-2, mw}, mò 1)

sUhb sUhb sUhvI ] (739-6, sUhI, mò 5)

sUhb qw sohwgxI jw mzin lYih scu nwa ] (785-14, sUhI, mò 3)

sUhvIE sUhw sBu szsw{ hY ijn durmiq dUjw Bwa ] (786-3, sUhI, mò 3)

sUhvIE sUhw vysu Cif qU qw ipr lgI ipAw{ ] (786-19, sUhI, mò 3)

sUhvIE inmwxIE so shu sdw sméwil ] (785-10, sUhI, mò 3)

sUhw rzgu supnY insI ibnu qwgy gil hw{ ] (786-15, sUhI, mò 1)

sUhw rzgu idn QoVy hovY esu jwdy iblm n lwedw ]7] (1066-9, mw}, mò 3)

sUhw rzgu ivkw{ hY kzqu n pweAw jwe ] (786-6, sUhI, mò 3)

sUhw vysu sBu aqwir Dry gil pihrY iKmw sIgw{ ] (786-13, sUhI, mò 3)

sUhI ] (793-18)

sUhI ] (794-4)

sUhI kbIr jI ] (792-10)

sUhI kbIr jIa ] (792-13)

sUhI kbIr jIa lilq ] (793-1)

sUhI Czq mhlw 4 ] (776-14)

sUhI mhlw 1 ] (729-14)

sUhI mhlw 1 ] (729-8)

sUhI mhlw 1 ] (730-1)

sUhI mhlw 1 ] (730-18)

sUhI mhlw 1 ] (730-5)

sUhI mhlw 1 ] (752-15)

sUhI mhlw 1 ] (752-7)

sUhI mhlw 1 ] (766-6)

sUhI mhlw 1 sucjI ] (762-14)

sUhI mhlw 1 kwPI G{ 10 (751-16)

sUhI mhlw 1 G{ 2 (728-10)

sUhI mhlw 1 G{ 6 (729-1)

sUhI mhlw 1 G{ 7 (730-10)

sUhI mhlw 1 G{ 9 (751-1)

sUhI mhlw 3 ] (754-5)

sUhI mhlw 3 ] (756-18)

sUhI mhlw 3 ] (769-19)

sUhI mhlw 3 ] (769-6)

sUhI mhlw 3 ] (770-14)

sUhI mhlw 3 ] (771-10)

sUhI mhlw 3 ] (772-5)

sUhI mhlw 4 ] (731-12)

sUhI mhlw 4 ] (731-19)

sUhI mhlw 4 ] (732-17)

sUhI mhlw 4 ] (732-5)

sUhI mhlw 4 ] (733-12)

sUhI mhlw 4 ] (733-19)

sUhI mhlw 4 ] (733-2)

sUhI mhlw 4 ] (734-11)

sUhI mhlw 4 ] (735-14)

sUhI mhlw 4 ] (735-8)

sUhI mhlw 4 ] (736-3)

sUhI mhlw 4 ] (773-16)

sUhI mhlw 4 G{ 2 (732-12)

sUhI mhlw 4 G{ 5 (776-4)

sUhI mhlw 4 G{ 6 (733-6)

sUhI mhlw 4 G{ 7 (735-1)

sUhI mhlw 5 ] (736-16)

sUhI mhlw 5 ] (737-15)

sUhI mhlw 5 ] (737-4)

sUhI mhlw 5 ] (737-9)

sUhI mhlw 5 ] (738-15)

sUhI mhlw 5 ] (738-4)

sUhI mhlw 5 ] (739-13)

sUhI mhlw 5 ] (739-16)

sUhI mhlw 5 ] (739-2)

sUhI mhlw 5 ] (739-6)

sUhI mhlw 5 ] (739-9)

sUhI mhlw 5 ] (740-1)

sUhI mhlw 5 ] (740-11)

sUhI mhlw 5 ] (740-15)

sUhI mhlw 5 ] (740-19)

sUhI mhlw 5 ] (740-5)

sUhI mhlw 5 ] (740-8)

sUhI mhlw 5 ] (741-12)

sUhI mhlw 5 ] (741-16)

sUhI mhlw 5 ] (741-4)

sUhI mhlw 5 ] (741-9)

sUhI mhlw 5 ] (742-1)

sUhI mhlw 5 ] (742-12)

sUhI mhlw 5 ] (742-16)

sUhI mhlw 5 ] (742-4)

sUhI mhlw 5 ] (742-8)

sUhI mhlw 5 ] (743-1)

sUhI mhlw 5 ] (743-13)

sUhI mhlw 5 ] (743-17)

sUhI mhlw 5 ] (743-5)

sUhI mhlw 5 ] (743-9)

sUhI mhlw 5 ] (744-13)

sUhI mhlw 5 ] (744-18)

sUhI mhlw 5 ] (744-2)

sUhI mhlw 5 ] (744-6)

sUhI mhlw 5 ] (744-9)

sUhI mhlw 5 ] (745-1)

sUhI mhlw 5 ] (745-11)

sUhI mhlw 5 ] (745-17)

sUhI mhlw 5 ] (746-11)

sUhI mhlw 5 ] (746-8)

sUhI mhlw 5 ] (747-15)

sUhI mhlw 5 ] (747-9)

sUhI mhlw 5 ] (748-14)

sUhI mhlw 5 ] (748-19)

sUhI mhlw 5 ] (748-2)

sUhI mhlw 5 ] (748-8)

sUhI mhlw 5 ] (749-12)

sUhI mhlw 5 ] (749-18)

sUhI mhlw 5 ] (749-6)

sUhI mhlw 5 ] (750-5)

sUhI mhlw 5 ] (761-15)

sUhI mhlw 5 ] (777-19)

sUhI mhlw 5 ] (780-17)

sUhI mhlw 5 ] (780-3)

sUhI mhlw 5 ] (781-12)

sUhI mhlw 5 ] (782-7)

sUhI mhlw 5 ] (783-1)

sUhI mhlw 5 ] (783-15)

sUhI mhlw 5 guxvzqI ] (763-1)

sUhI mhlw 5 G{ 3 (738-10)

sUhI mhlw 5 G{ 3 ] (744-15)

sUhI lilq ] (794-16)

sUhI lilq kbIr jIa ] (793-6)

sUhY vyis kwmix kêlKxI jo pRB Coif pr purK Dry ipAw{ ] (786-11, sUhI, mò 3)

sUhY vyis dohwgxI pr ip{ rwvx jwe ] (785-6, sUhI, mò 3)

sUhY vyis ip{ iknY n pweAo mnmuiK diJ mueL gwvwir ] (787-1, sUhI, mò 3)

sUkr suAwn grDB mzjwrw ] (832-7, iblwvlu, mò 1)

sUkr këkr join BRmy q@ lwj n AweL ] (692-14, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

sUkr join vil vil AaqrY ]3] (526-8, gUjrI, Bgq qãlocn jI)

sUky srvir pwil bzDwvY lUxY Kyiq hQ vwir krY ] (479-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

sUky hry kIE iKn mwhy ] (191-8, gaVI, mò 5)

sUky kwst hry clUl ] (898-17, rwmklI, mò 5)

sUky qy hirAw QIAw nwnk jip Bgvzq ]2] (927-18, rwmklI, mò 5)

sUky qy Pêin hirAw kIqonu hir iDAwvhu coj ivfwxI hy ]3] (1070-10, mw}, mò 4)

sUkY nwhI Cwv DUp ] (1180-5, bszqu, mò 5)

sUK shj Anzd pwvih imlI inmLl Qwa ]1] rhwa ] (501-15, gUjrI, mò 5)

sUK shj A{ Gno Anzdw gur qy pweAo nwmu hrI ] (822-19, iblwvlu, mò 5)

sUK shj Awnzd sgl isa vw ka ibAwiD n kweL ]1] rhwa ] (701-9, jYqsrI, mò 5)

sUK shj Awnzd suhylI ]1] (379-1, Awsw, mò 5)

sUK shj Awnzd hir nwa ] (895-2, rwmklI, mò 5)

sUK shj Awnzd hir nwE ]4]4]6] (864-1, goùf, mò 5)

sUK shj Awnzd gãh Bax ]1] rhwa ] (1137-8, BYra, mò 5)

sUK shj Awnzd gux gwa ] (1143-18, BYra, mò 5)

sUK shj Awnzd Gxw nwnk jn DUrw ] (399-1, Awsw, mò 5)

sUK shj Awnzd Gxy ] (805-18, iblwvlu, mò 5)

sUK shj Awnzd Gny ] (1149-8, BYra, mò 5)

sUK shj Awnzd Gnyry siqgur dIAw idlwsw ] (630-12, soriT, mò 5)

sUK shj Awnzd Gnyry nwnk jIvY hir guxh vKwix ]2]26]112] (826-17, iblwvlu, mò 5)

sUK shj Awnzd Gnyry piqq pwvn swDU DUrw ] (454-11, Awsw, mò 5)

sUK shj Awnzd iqnw szig an smsir Avr n dwqy ]1] (207-15, gaVI, mò 5)

sUK shj Awnzd nwnk øpw qyrI qrY Ban ]3] (458-6, Awsw, mò 5)

sUK shj Awnzd nwm rsu Anhd bwxI shj Dunw ]10] (1079-12, mw}, mò 5)

sUK shj Awnzd invwsy ]1] (194-9, gaVI, mò 5)

sUK shj Awnzd ibsrwm ]1] rhwa ] (742-6, sUhI, mò 5)

sUK shj Awnzd ibsRwm ]3] (210-18, gaVI, mò 5)

sUK shj Awnzd Bvn ] (888-18, rwmklI, mò 5)

sUK shj Awnzd mzgl sihq Bv iniD pwir aqwry ] rhwa ] (680-19, DnwsrI, mò 5)

sUK shj Awnzd mzgl rs Acrj BeL bfweL ] rhwa ] (615-13, soriT, mò 5)

sUK shj Awnzd mzgl rs jIvn kw mUlu bwiDAo ]1] rhwa ] (530-17, dyvgzDwrI mò 5)

sUK shj Awnzd rs jn nwnk hir gux gwa ]4]17]87] (48-15, isrIrwgu, mò 5)

sUK shj Awnzd lhhu ] (1147-14, BYra, mò 5)

sUK shj Awnzd vuTy iqqu Gir ] (524-6, gUjrI, mò 5)

sUK shj Awnzdu Gnw ] (387-8, Awsw, mò 5)

sUK shj Awnzdw ] (622-10, soriT, mò 5)

sUK shj Awnd gux gwvhu mnu qnu dyh suKwlI ] rhwa ] (620-3, soriT, mò 5)

sUK shj Awndu Gxw hir kIrqnu gwa ] (400-18, Awsw, mò 5)

sUK shj Awndu Gxw pRB jpiqAw duKu jwe ] (963-3, rwmklI, mò 5)

sUK shj sdw Awnzdw nwnk dws dswexw ]15]2]7] (1078-16, mw}, mò 5)

sUK shj sWiq Awnzdw ] (194-15, gaVI, mò 5)

sUK shj hir nwmu vKwnw ] (104-3, mwJ, mò 5)

sUK shj kilAwx rs pUrY guir kIné ] (818-13, iblwvlu, mò 5)

sUK shj deAw kw poqw ] (893-17, rwmklI, mò 5)

sUK shj nwnk Anzd qw kY pUrn nwd ]4]8]38] (810-7, iblwvlu, mò 5)

sUK shj min AwvY sWiq ]3] (741-15, sUhI, mò 5)

sUK shj myrw Dnu sohwgw ] (394-12, Awsw, mò 5)

sUK shj rs mhw Anzdw ] (194-18, gaVI, mò 5)

sUK dUK esu mn kI ibrQw quJ hI AwgY swrY ]1] (820-12, iblwvlu, mò 5)

sUK dUK esu mn kI ibrQw qum hI AwgY swrnw ]6] (915-7, rwmklI, mò 5)

sUK dUK jn sm Üãstyqw ] (266-9, gaVI suKmnI, mò 5)

sUK dUK mukiq join nwnk iliKAo lyK ]1] (253-12, gaVI, mò 5)

sUK mzgl kilAwx shj Duin pRB ky crx inhwirAw ] (619-2, soriT, mò 5)

sUK mzgl kilAwx ijsih Gir iqs hI srxI pweLEy ] (1214-3, swrzg, mò 5)

sUK mhl jw ky @c duAwry ] (739-13, sUhI, mò 5)

sUiK ArwDnu dUiK ArwDnu ibsrY n kwhU byrw ] (700-16, jYqsrI, mò 5)

sUKu szqn kY ibnsI iczd ]2] (676-16, DnwsrI, mò 5)

sUKu shju Awnzdu szqn kY nwnk gur qy jwnw ]4]6] (672-7, DnwsrI, mò 5)

sUKu shju esu Gr kw jwinAw ] rhwa ] (394-9, Awsw, mò 5)

sUKu BeAw duKu dUir prwnw ] (103-8, mwJ, mò 5)

sUKu mn mih Awe visAw jwim qY PêrmweAw ] (566-4, vfhzsu, mò 1)

sUKhu dUK BE inq pwp kmwexu ] (460-2, Awsw, mò 5)

sUKm AsQUl sgl Bgvwn ] (299-17, iQqI gaVI, mò 5)

sUKm mih jwnY AsQUlu ] (274-15, gaVI suKmnI, mò 5)

sUKm mUriq nwmu inrzjn kweAw kw Awkw{ ] (466-1, Awsw, mò 1)

sUKI hUz suKu pwe mwe n kIm gxI ]2] (397-5, Awsw, mò 5)

sUKI krY pswa dUK ivswrsI ] (729-14, sUhI, mò 1)

sUcI kweAw hir gux gweAw ] (354-3, Awsw, mò 1)

sUcy Eih n AwKIAih bhin ij ipzfw Doe ] (472-9, Awsw, mò 1)

sUcy syeL nwnkw ijn min visAw soe ]2] (472-10, Awsw, mò 1)

sUcY swcy nw lwgY mlu ]13] (840-5, iblwvlu, mò 1)

sUcY BwfY swcu smwvY ivrly sUcwcwrI ] (597-9, soriT, mò 1)

sUq ibnw kYsy mxI proeLEy ] (872-10, goùf, Bgq kbIr jI)

sUqu Ekê mix sq shzs jYsy Aoiq poiq pRBu soeL ]1] rhwa ] (485-3, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

sUqu jny@ piV gil pwvY ] (951-19, rwmklI, mò 1)

sUqu pwe kry buirAweL ] (951-19, rwmklI, mò 1)

sUqik kmL n pUjw hoe ] (229-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

sUqkê Agin paxY pwxI mwih ] (229-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

sUqkê Agin BKY jgu Kwe ] (413-15, Awsw, mò 1)

sUqkê ika kir rKIEy sUqkê pvY rsoe ] (472-15, Awsw, mò 1)

sUqkê jil Qil sB hI Qwe ] (413-15, Awsw, mò 1)

sUqkê Bojnu jyqw ikCu Kwih ]3] (229-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

sUqy ka jwgqu khY jwgq ka sUqw ] (229-5, gaVI, mò 1)

sUqY sUq imlwE korI ]4]3]36] (484-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

sUdu sUdu kir mwir aTweAo khw kra bwp bITulw ]1] (1292-16, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

sUdu vYsu pr ikriq kmwvY ] (164-2, gaVI guAwryrI, mò 4)

sUDy sUDy ryig clhu qum nqr kêDkw idveLhY ry ]1] rhwa ] (855-7, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

sUny ngir pry Tghwry ]2] (182-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

sUmih Dnu rwKn ka dIAw mugDu khY Dnu myrw ] (479-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

sUr s{ sois lY som s{ poiK lY jugiq kir mrqu su snbzDu kIjY ] (991-16, mw}, mò 1)

sUr n bIr n mIr n Kwnm szig n ko@ Üãsit inhwrhu ] (1388-3, svXy, mò 5)
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương