Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang38/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   160

ismir ismir jIvw goivzd ] (899-2, rwmklI, mò 5)

ismir ismir jIvw nwrwex ] (744-3, sUhI, mò 5)

ismir ismir qry nwnk pRwnI ]2]2]13] (1300-14, kwnVw, mò 5)

ismir ismir qw ka ha jIvw ] (740-12, sUhI, mò 5)

ismir ismir iqsu sdw sméwly ]1] rhwa ] (394-3, Awsw, mò 5)

ismir ismir deAwlw ] (625-12, soriT, mò 5)

ismir ismir dwqw{ siB rzg mwixAw ] (1291-11, mlwr, mò 5)

ismir ismir dwqw{ mnorQ pUirAw ] (524-4, gUjrI, mò 5)

ismir ismir nwnk suKu pweAw Awid jugwid Bgqn ky mIq ]2]2]21] (716-8, tofI, mò 5)

ismir ismir nwnk suKu pweAw ] (106-8, mwJ, mò 5)

ismir ismir nwnk qry hir ky rzg lwl ]2]11]29] (807-18, iblwvlu, mò 5)

ismir ismir nwnk pRB jIvY ibnis jwe AiBmwn ]2]66]89] (1221-15, swrzg, mò 5)

ismir ismir nwnk BE inhwl ]8]9] (275-10, gaVI suKmnI, mò 5)

ismir ismir nwmu bwrz bwr ] (295-9, gaVI suKmnI, mò 5)

ismir ismir nwrwexY BE pwrgrwmI rwm ] (848-16, iblwvlu, mò 5)

ismir ismir pRB BE Anzdw duK klys siB nwTy ] (625-3, soriT, mò 5)

ismir ismir pRB BE inhwlw ]2] (563-13, vfhzsu, mò 5)

ismir ismir pRBu Awpnw nwTw duK Twa ] (818-6, iblwvlu, mò 5)

ismir ismir pRBu inrBa hoe ]2] (184-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

ismir ismir pUrn nwrwen szgI sgly qwirAw ]1] (674-19, DnwsrI, mò 5)

ismir ismir pUrn prmysur iczqw gxq imtweL hy ]8] (1072-1, mw}, mò 5)

ismir ismir pUrn pRBU kwrj BE rwis ] (816-18, iblwvlu, mò 5)

ismir ismir mn qn suKI nwnk inrBeAw ]2]1]65] (817-11, iblwvlu, mò 5)

ismir ismir rKu kziT proe ]3] (388-15, Awsw, mò 5)

ismir suAwmI AzqrjwmI hir Ekê nwnk riv rihAw ]3] (458-19, Awsw, mò 5)

ismir suAwmI AzqrjwmI kêl smUhw siB qry ] (928-11, rwmklI, mò 5)

ismir suAwmI AzqrjwmI mwnuK dyh kw ehu @qm Plu ]1] (717-7, tofI, mò 5)

ismir suAwmI siqgu{ Apunw kwrj sPl hmwry ]1] rhwa ] (718-1, tofI, mò 5)

ismir suAwmI suK shij Buzcih nhI Azqu pwrwvw{ ]6] (1017-14, mw}, mò 5)

ismir suAwmI suKh gwmI eC sglI puNnIAw ] (79-19, isrIrwgu, mò 5)

ismir suAwmI hir sw mIq ]4]91]160] (198-6, gaVI, mò 5)

ismir hir hir sdw nwnk qry keL Anyk ]2]6]29] (1007-9, mw}, mò 5)

ismir gupwl deAwl sqszgiq nwnk jgu jwnq supnw ]4] (1387-18, svXy, mò 5)

ismir goivzdu min qin Duir iliKAw ] (199-7, gaVI, mò 5)

ismir Twkê{ ijin sBu ikCu dInw Awn khw pih jwvhu ]1] (1218-14, swrzg, mò 5)

ismir iDAwe gwe gun goibzd idnu rYin swJ svyrY ]1] rhwa ] (530-13, dyvgzDwrI mò 5)

ismir nwnk swcy guxqwsw ]4]26]39] (1147-6, BYra, mò 5)

ismir nwmu puNnI sB eCw jn nwnk pYj rKweL hy ]16]1] (1072-11, mw}, mò 5)

ismir mnw qU swcw soe ] (1148-8, BYra, mò 5)

ismir mnw dwmod{ duKh{ BY Bzjnu hir rweAw ] (248-18, gaVI, mò 5)

ismir mnw pUry gur mzqw ]2] (184-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

ismir mnw rwm nwmu icqwry ] (803-19, iblwvlu, mò 5)

ismrz soeL purKu Aclu AibnwsI ] (1406-19, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

ismrzq nwnk hir hir hry ] (1356-4, shsøqI, mò 5)

ismrziq szq srbõ rmxz nwnk AGnwsn jgdIsurh ]1] (705-19, jYqsrI, mò 5)

ismra Apunw sWeL ] (630-18, soriT, mò 5)

ismra ismir ismir suK pwva swis swis smwly ] (679-6, DnwsrI, mò 5)

ismra ismir ismir suKu pwva ] (262-10, gaVI suKmnI, mò 5)

ismra so pRBu Apnw suAwmI ] (741-17, sUhI, mò 5)

ismra crn quhwry pRIqm irdY quhwrI Awsw ] (1268-8, mlwr, mò 5)

ismra jwsu ibsuMBr EkY ] (262-10, gaVI suKmnI, mò 5)

ismra idnu rYin sws igrwsw ]3] (177-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

ismra idnu rYin gur ky crnw ] (1303-6, kwnVw, mò 5)

ismra nwmu hohu imhrvwnw ] (1080-2, mw}, mò 5)

ismra nwmu inrzjn krqy mn qn qy siB iklivK nws ] (716-18, tofI, mò 5)

ismra nwmu moih insqwry ]1] rhwa ] (1338-10, pRBwqI, mò 5)

ismrih sax swsõ szjogw AlKu n lKIEy ekê iKnw ]7] (1079-8, mw}, mò 5)

ismrih swD krih Awnzdu ] (199-1, gaVI, mò 5)

ismrih isD swiDk hir mzqw ] (1079-5, mw}, mò 5)

ismrih sy jn ijn ka pRB meAw ] (263-14, gaVI suKmnI, mò 5)

ismrih soeL nwmu j$X A{ ikNnr swiDk isD smwiD hrw ] (1393-2, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

ismrih Kzf dIp siB loAw ] (1079-1, mw}, mò 5)

ismrih KwxI ismrih bwxI ismrih sgly hir jnw ]2] (1079-2, mw}, mò 5)

ismrih guxI cqur siB byqy ismrih rYxI A{ idnw ]6] (1079-7, mw}, mò 5)

ismrih GVI mUrq pl inmKw ] (1079-7, mw}, mò 5)

ismrih czd sUrj guxqwsw ] (1078-19, mw}, mò 5)

ismrih ji$X dYq siB ismrih Agnqu n jweL jsu gnw ]3] (1079-3, mw}, mò 5)

ismrih jwiq joiq siB vrnw ] (1079-6, mw}, mò 5)

ismrih QUl sUKm siB jzqw ] (1079-5, mw}, mò 5)

ismrih dyvqy koiV qyqIsw ] (1079-3, mw}, mò 5)

ismrih n$Xõ Avr DRU mzfl nwrdwid pRhlwid vrw ] (1393-3, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

ismrih nr nwrI Awsrmw ] (1079-6, mw}, mò 5)

ismrih nwhI join duK inrljy BWf ]2] (815-14, iblwvlu, mò 5)

ismrih psu pzKI siB BUqw ] (1079-4, mw}, mò 5)

ismrih pwqwl purIAw scu soAw ] (1079-1, mw}, mò 5)

ismrih bn pbLq AaDUqw ] (1079-4, mw}, mò 5)

ismrih bRHÌy ibsn mhysw ] (1079-2, mw}, mò 5)

ismrhu Ekê inrzjn so@ ] (1004-12, mw}, mò 5)

ismrhu ismrhu swis swis mq iblm kryh ] (812-14, iblwvlu, mò 5)

ismrhu hir hir nwmu prwnI ] (615-1, soriT, mò 5)

ismrhu rwm nwmu Aiq inrmlu Avr iqAwghu hamY karw ]1] rhwa ] (415-8, Awsw, mò 1)

ismrxz goibzd nwmz aDrxz kêl smUhxh ] (1361-7, gwQw, mò 5)

ismrq ek bwr hir hir imit koit ksml jWiq ]2] (1300-18, kwnVw, mò 5)

ismrq Ekê Acuq AibnwsI ibnsy mweAw mwd ] (1224-6, swrzg, mò 5)

ismrq sws igrws pUrn ibsuAws ika mnhu ibswrIEy jIa ] (80-14, isrIrwgu, mò 5)

ismrq sWiq mhw suKu pweLEy imit jwih sgl ibKwd ] (1219-13, swrzg, mò 5)

ismrq ismrq ismrIEy so purKu dwqw{ ] (814-12, iblwvlu, mò 5)

ismrq ismrq pRB kw nwa ] (191-13, gaVI, mò 5)

ismrq ismrq pRBu Awpxw sB Pl pwE Awih ] (519-4, gUjrI, mò 5)

ismrq suAwmI iklivK nwsy ] (194-9, gaVI, mò 5)

ismrq hir krq inDwn ] (896-17, rwmklI, mò 5)

ismrq nh ika murwir mweAw jw kI cyrI ]2]3] (1352-14, jYjwvzqI, mò 9)

ismrq nwih isrIDr Twkêr imlq AzD duK GorI ]1] rhwa ] (1222-12, swrzg, mò 5)

ismrq nwnk qry swr ]4]3] (987-5, mwlI gaVw, mò 5)

ismrq nwm sgl rog KeAw ]1] rhwa ] (389-14, Awsw, mò 5)

ismrq nwm pUrn Awcwr ]3] (1137-13, BYra, mò 5)

ismrq nwm BE inhkwm ]2] (1137-12, BYra, mò 5)

ismrq nwm mukiq Pl pwih ]3] (196-12, gaVI, mò 5)

ismrq nwmu Anidnu jwgY ] (1085-6, mw}, mò 5)

ismrq nwmu sdw suhylw ijsu dyvY dIn deAwlw jIa ]1] (98-19, mwJ, mò 5)

ismrq nwmu kwty siB Pwhy ] (104-14, mwJ, mò 5)

ismrq nwmu iklibK siB kwty ] (1348-13, pRBwqI, mò 5)

ismrq nwmu iklibK siB nwsy ] (1339-2, pRBwqI, mò 5)

ismrq nwmu koit ajIAwrw bsqu Agocr sUJI ]3] (497-6, gUjrI, mò 5)

ismrq nwmu koit jqn BE ] (824-17, iblwvlu, mò 5)

ismrq nwmu doK siB lwQy ] (107-13, mwJ, mò 5)

ismrq nwmu nwhI iPir mrx ] (867-7, goùf, mò 5)

ismrq nwmu inDwnu inrmolkê mnu mwxkê pqIAwnw ry ]3]1]130] (404-4, Awsw, mò 5)

ismrq nwmu pRwn giq pwvY ] (1218-5, swrzg, mò 5)

ismrq nwmu Brmu Ba BwgY ]1] rhwa ] (190-5, gaVI, mò 5)

ismrq nwmu BY pwir aqrIAw ]1] rhwa ] (190-1, gaVI, mò 5)

ismrq nwmu mnih swDwrY ] (1298-7, kwnVw, mò 5)

ismrq nwmu mnih suKu pweLEy ] (1303-8, kwnVw, mò 5)

ismrq nwmu irdY suKu pweAw ] (108-9, mwJ, mò 5)

ismrq rwm nwhI jm mwr ] (185-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

ismrqÊX irdY gur mzõxh ] (1360-19, gwQw, mò 5)

ismrn qy lwgy ijn Awip deAwlw ] (263-7, gaVI suKmnI, mò 5)

ismrn dàopd suq aDrI ] (874-11, goùf, Bgq nwmdyv jI)

ismrn rwm ko ekê nwm ] (1221-13, swrzg, mò 5)

ismrin qw kY imtih szqwp ] (1142-16, BYra, mò 5)

ismrnu nhI Awvq iPrq md mwvq ibiKAw rwqw suAwn jYsy ] (829-10, iblwvlu, mò 5)

ismrnu Bjnu deAw nhI kInI qa muiK cotw Kwihgw ]2] (1106-8, mw}, Bgq kbIr jI)

ismãiq swsq Azqu n jwxY ] (1061-10, mw}, mò 3)

ismãiq swsq swijAnu pwp puNn gxq gxInI ] (949-17, rwmklI, mò 3)

ismãiq swsq soiD dyKu @qm hir dwsw ] (1090-2, mw}, mò 3)

ismãiq swsq byd vKwxY ] (114-3, mwJ, mò 3)

ismãiq swsõ sBnI shI kIqw suik pRihlwid sRIrwim kir gur goivdu iDAweAw ] (1117-3, quKwrI, mò 4)

ismãiq swsõ soiD siB iknY kIm n jwxI ] (319-2, gaVI, mò 5)

ismãiq swsõ krih viKAwx ] (1169-7, bszqu, mò 3)

ismãiq swsõ pVih purwxw ] (1032-12, mw}, mò 1)

ismãiq swsõ puNn pwp bIcwrdy qqY swr n jwxI ] (920-15, rwmklI, mò 3)

ismãiq swsõ bhuqu ibsQwrw ] (1053-5, mw}, mò 3)

ismãiq swsõ byd cwir Ktu drs smwsI ] (1100-16, mw}, mò 5)

ismãiq swsõ byd purwx ] (867-8, goùf, mò 5)

ismãiq swsõ byd bKwxI ] (296-4, gaVI suKmnI, mò 5)

ismãiq purwx cqur bydh Ktu swsõ jw ka jpwiq ] (456-3, Awsw, mò 5)

ismãiq byd purwx pukwrin poQIAw ] (761-16, sUhI, mò 5)

ismrY kwlu Akwlu suic socw ] (1079-8, mw}, mò 5)

ismrY DrqI A{ Awkwsw ] (1078-19, mw}, mò 5)

isr apir jmkwlu n suJeL dUjY Brimqw ] (787-6, sUhI, mò 3)

isr @pir Awip gu} rKvwrw ]2] (801-9, iblwvlu, mò 5)

isr @pir jmkwlu n sUJY ] (1049-9, mw}, mò 3)

isr @pir TwFw gu{ sUrw ] (293-10, gaVI suKmnI, mò 5)

isr @pir TwFo DmL rwe ] (178-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

isr @pir mwq ipqw gurdyv ] (677-2, DnwsrI, mò 5)

isr ky lyK n pVY eAwxw ] (662-10, DnwsrI, mò 1)

isr mÔqk r$Xw pwrbRhmz hÔq kwXw r$Xw prmysrh ] (1358-17, shsøqI, mò 5)

isir Awqpqu scO qKqu jog Bog szjuqu bil ] (1406-13, sveLE mhly caQy ky, sÑX)

isir sBnw smrQu ndir inhwilAw ]17] (523-1, gUjrI, mò 5)

isir swhw kY scw swihbu Av{ nwhI ko dUjw hy ]1] (1073-16, mw}, mò 5)

isir swhw pwiqswhu inhclu ca{ Cqu ] (964-13, rwmklI, mò 5)

isir swhw pwiqswhw ] (621-15, soriT, mò 5)

isir isir scVY iliKAw duKu suKu purib vIcwrovw ] (581-8, vfhzsu, mò 1)

isir isir suK shMmw dyih su qU Blw ] (1107-3, quKwrI, mò 1)

isir isir hoe inbyVì hukim clweAw ] (1290-17, mlwr, mò 2)

isir isir krxYhwrY swjy ] (1039-18, mw}, mò 1)

isir isir DzDY Awpy lwE ] (1051-7, mw}, mò 3)

isir isir irjkê sMbwhy Twkê{ kwhy mn Ba kirAw ]2] (10-12, gUjrI, mò 5)

isir isir irjkê sMbwhy Twkê{ kwhy mn Ba kirAw ]2] (495-4, gUjrI, mò 5)

isir jmkwlu is cotw Kwih ] (839-3, iblwvlu, mò 1)

isir Dir clIEy shIEy Bw{ ] (151-3, gaVI guAwryrI, mò 1)

isir pwiqswhw swcw soe ]3] (1144-19, BYra, mò 5)

isir pYrI ikAw PyiVAw Azdir iprI sméwil ]18] (1411-19, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

isir pYrI ikAw PyiVAw Azdir iprI inhwil ]120] (1384-9, slok, syK PrId jI)

isir lgw jm fzfu qw pCuqwinAw ] (708-1, jYqsrI, mò 5)

is{ hwQ pCoVY AzDw mUVì ]2] (199-16, gaVI, mò 5)

is{ kzipAo pg fgmgy nYn joiq qy hIn ] (1428-18, slok, mò 9)

is{ Kohwe pIAih mlvwxI jUTw mzig mzig KwhI ] (149-15, mwJ, mò 1)

is{ dIjY kwix n kIjY ]20] (1412-3, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

is{ Dir qlI glI myrI Awa ] (1412-2, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

is{ nwnk lokw pwv hY ] (1168-14, bszqu, mò 1)

isrhwnw Avr qulweL ] (656-16, soriT, Bgq kbIr jI)

isrij svwry swcw soe ] (661-4, DnwsrI, mò 1)

isrjxhwir BulweAw ivxu nwvY nwpwk ]2] (42-10, isrIrwgu, mò 5)

isrjnhw{ ivswirAw suAwmI ek inmK n lgo iDAwnu ] (77-17, isrIrwgu, mò 5)

isrI gu} swihbu sB @pir mn bc kâMm syvIEy scw ]5] (1402-11, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

isrI gu} swihbu sB @pir ] (1401-9, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

isrI gu} isrI gu} isrI gu} siq jIa ] (1403-8, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

isrIrwg isa pWca QwpI ]1] (1430-14, mwlw, -)

isrIrwg kI vwr mhlw 4 slokw nwil ] (83-1)

isrIrwg ky Czq mhlw 5 (80-7)

isrIrwgu ] (93-15)

isrIrwgu kbIr jIa kw ] (91-18)

isrIrwgu qãlocn kw ] (92-5)

isrIrwgu mhl 1 ] (19-13)

isrIrwgu mhlu 1 ] (16-5)

isrIrwgu mhlu 1 ] (18-11)

isrIrwgu mhlw 1 ] (14-9)

isrIrwgu mhlw 1 ] (15-17)

isrIrwgu mhlw 1 ] (15-2)

isrIrwgu mhlw 1 ] (15-9)

isrIrwgu mhlw 1 ] (16-12)

isrIrwgu mhlw 1 ] (17-16)

isrIrwgu mhlw 1 ] (17-3)

isrIrwgu mhlw 1 ] (17-9)

isrIrwgu mhlw 1 ] (18-18)

isrIrwgu mhlw 1 ] (18-4)

isrIrwgu mhlw 1 ] (19-7)

isrIrwgu mhlw 1 ] (20-10)

isrIrwgu mhlw 1 ] (20-17)

isrIrwgu mhlw 1 ] (20-2)

isrIrwgu mhlw 1 ] (21-14)

isrIrwgu mhlw 1 ] (21-7)

isrIrwgu mhlw 1 ] (22-10)

isrIrwgu mhlw 1 ] (22-17)

isrIrwgu mhlw 1 ] (22-3)

isrIrwgu mhlw 1 ] (54-13)

isrIrwgu mhlw 1 ] (55-19)

isrIrwgu mhlw 1 ] (55-7)

isrIrwgu mhlw 1 ] (56-12)

isrIrwgu mhlw 1 ] (57-18)

isrIrwgu mhlw 1 ] (57-5)

isrIrwgu mhlw 1 ] (58-12)

isrIrwgu mhlw 1 ] (59-18)

isrIrwgu mhlw 1 ] (59-6)

isrIrwgu mhlw 1 ] (60-15)

isrIrwgu mhlw 1 ] (61-9)

isrIrwgu mhlw 1 ] (62-16)

isrIrwgu mhlw 1 ] (62-3)

isrIrwgu mhlw 1 ] (63-10)

isrIrwgu mhlw 1 ] (75-11)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 1 AstpdIAw ] (53-8)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 2 ] (23-5)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 2 ] (64-3)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 3 ] (23-15)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 3 ] (24-1)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 3 ] (71-15)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 4 ] (24-12)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 4 ] (24-19)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 4 ] (24-7)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 4 ] (25-11)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 4 ] (25-5)

isrIrwgu mhlw 1 G{ 5 ] (25-16)

isrIrwgu mhlw 1 G{ dUjw 2 ] (23-10)

isrIrwgu mhlw 1 phry G{ 1 ] (74-15)

isrIrwgu mhlw 3 ] (26-13)

isrIrwgu mhlw 3 ] (27-12)

isrIrwgu mhlw 3 ] (28-13)

isrIrwgu mhlw 3 ] (28-5)

isrIrwgu mhlw 3 ] (29-18)

isrIrwgu mhlw 3 ] (29-2)

isrIrwgu mhlw 3 ] (30-13)

isrIrwgu mhlw 3 ] (30-6)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-1)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-16)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-8)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-12)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-19)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-4)

isrIrwgu mhlw 3 ] (33-14)

isrIrwgu mhlw 3 ] (33-7)

isrIrwgu mhlw 3 ] (34-13)

isrIrwgu mhlw 3 ] (34-2)

isrIrwgu mhlw 3 ] (35-13)

isrIrwgu mhlw 3 ] (35-4)

isrIrwgu mhlw 3 ] (36-10)

isrIrwgu mhlw 3 ] (36-19)

isrIrwgu mhlw 3 ] (37-18)

isrIrwgu mhlw 3 ] (37-9)

isrIrwgu mhlw 3 ] (38-16)

isrIrwgu mhlw 3 ] (38-8)

isrIrwgu mhlw 3 ] (39-6)

isrIrwgu mhlw 3 ] (65-10)

isrIrwgu mhlw 3 ] (66-1)

isrIrwgu mhlw 3 ] (66-14)

isrIrwgu mhlw 3 ] (67-8)

isrIrwgu mhlw 3 ] (68-4)

isrIrwgu mhlw 3 ] (69-1)

isrIrwgu mhlw 3 ] (69-11)

isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3)

isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 AstpdIAw (64-14)

isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 ] (27-1)

isrIrwgu mhlw 4 ] (40-12)

isrIrwgu mhlw 4 ] (40-4)

isrIrwgu mhlw 4 ] (41-1)

isrIrwgu mhlw 4 ] (41-17)

isrIrwgu mhlw 4 ] (41-9)

isrIrwgu mhlw 4 ] (76-10)

isrIrwgu mhlw 4 G{ 1 ] (39-15)

isrIrwgu mhlw 4 G{ 2 Czq (78-7)

isrIrwgu mhlw 4 vxjwrw (81-15)

isrIrwgu mhlw 5 ] (42-15)

isrIrwgu mhlw 5 ] (43-1)

isrIrwgu mhlw 5 ] (43-15)

isrIrwgu mhlw 5 ] (43-8)

isrIrwgu mhlw 5 ] (44-4)

isrIrwgu mhlw 5 ] (45-13)

isrIrwgu mhlw 5 ] (45-6)

isrIrwgu mhlw 5 ] (46-1)

isrIrwgu mhlw 5 ] (46-10)

isrIrwgu mhlw 5 ] (46-17)

isrIrwgu mhlw 5 ] (47-15)

isrIrwgu mhlw 5 ] (47-7)

isrIrwgu mhlw 5 ] (48-10)

isrIrwgu mhlw 5 ] (48-15)

isrIrwgu mhlw 5 ] (48-3)

isrIrwgu mhlw 5 ] (49-13)

isrIrwgu mhlw 5 ] (49-6)

isrIrwgu mhlw 5 ] (50-16)

isrIrwgu mhlw 5 ] (50-3)

isrIrwgu mhlw 5 ] (51-12)

isrIrwgu mhlw 5 ] (51-7)

isrIrwgu mhlw 5 ] (52-18)

isrIrwgu mhlw 5 ] (52-9)

isrIrwgu mhlw 5 ] (70-6)

isrIrwgu mhlw 5 ] (73-7)

isrIrwgu mhlw 5 ] (77-7)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 1 ] (42-6)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 1 ] (52-2)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 2 ] (50-10)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 5 ] (71-5)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 6 ] (51-2)

isrIrwgu mhlw 5 G{ 7 ] (51-17)

isrIrwgu mhlw 5 Czq (79-8)

isry isir DzDy lweAw ] (71-17, isrIrwgu, mò 1)

isrY apir jm fzfu hY dUjY Bwe piq Koe ] (948-4, rwmklI, mò 3)

isl pUjis ckâ gxysz ] (1351-15, pRBwqI, Bgq byxI jI)

isl pUjis bgul smwDz ] (1353-7, shsøqI, mò 1)

isl pUjis bgul smwDz ] (470-16, Awsw, mò 1)

islw szqoK pIsxu hiQ dwnu ] (1256-19, mlwr, mò 1)

isv AgY skqI hwirAw EvY hir BweLAw ] (1096-10, mw}, mò 5)

isv skiq Awip apwe kY krqw Awpy hukmu vrqwE ] (920-12, rwmklI, mò 3)

isv skqI Gir vwsw pweAw ] (1027-1, mw}, mò 1)

isv skqI dyhI mih pwE ] (1056-12, mw}, mò 3)

isv snkwid jwsu gun gwvih qwsu bsih mory pRwnwnW ] rhwa ] (339-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

isv isv krq sgl kr jorih sbL meAw Twkêr qyrI dohI ]1] (207-6, gaVI, mò 5)

isv isv krqy jo n{ iDAwvY ] (874-14, goùf, Bgq nwmdyv jI)

isv kI purI bsY buiD sw{ ] (1159-14, BYra, Bgq kbIr jI)

isv joiq kNnhu buiD pweL siqgu} rKvwlw ]2] (1328-11, pRBwqI, mò 1)

isv ngrI mih Awsix bYsa klp iqAwgI bwdz ] (360-2, Awsw, mò 1)

isv ngrI mih Awsix bYsY gur sbdI jogu pweL ]11] (909-13, rwmklI, mò 3)

isv ngrI mih Awsxu AaDU AlKu AgMmu ApwrI ]8] (907-17, rwmklI, mò 1)

isv purI kw hoegw kwlw ] (237-9, gaVI, mò 5)

isv purI bRHÌ ezdà purI inhclu ko Qwa nwih ] (214-9, gOVI mwlvw, mò 5)

isv ibrzc A{ ezdà lok qw mih jlqO iPirAw ] (1219-2, swrzg, mò 5)

isv ibrzic Asur sur jyqy kwl Agin mih jrqy ] (1267-7, mlwr, mò 5)

isv ibrzic A{ sgl moin jn gih n skwih gqw ]1] (498-8, gUjrI, mò 5)

isv ibrzic Dir ÆXwnu inqih ijsu bydu bKwxY ] (1404-3, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

isiv skiq imtweLAw cUkw AziDAwrw ] (163-8, gaVI bYrwgix, mò 3)

isvw skiq sMbwdz ] (873-12, goùf, Bgq nwmdyv jI)

sIAwly sohzdIAW ipr gil bwhVIAW ]6] (488-17, Awsw, syK PrId jI)

sIis invweEy ikAw QIEy jw irdY kêsuDy jwih ]1] (470-15, Awsw, mò 1)

sIsu aTwvn n kbhU imleL mhw duqr mwe ]3] (1001-17, mw}, mò 5)

sIsu Drin shs Bg gWmI ]4] (710-18, jYqsrI, Bgq rivdws jI)

sIsu inhwra crx qil DUir muiK lwva ]1] (745-13, sUhI, mò 5)

sIsu vFy kir bYsxu dIjY ivxu isr syv krIjY ] (558-7, vfhzsu, mò 1)

sIhw bwjw crgw kêhIAw Enw Kvwly Gwh ] (144-10, mwJ, mò 1)

sIK isKwe rihAo ApnI sI durmiq qy n trY ]1] rhwa ] (536-8, dyvgzDwrI mò 9)

sIgwr imT rs Bog Bojn sBu JUTu ikqY n lyKE ] (242-9, gaVI pUrbI, mò 1)

sIgw{ kry ipr Ksm n BwvY ] (1047-10, mw}, mò 3)

sIGr kwrju lyhu svwir ]1] rhwa ] (176-19, gaVI guAwryrI, mò 5)

sIcwny ija pzKIAw jwlI biDk hwiQ ] (55-10, isrIrwgu, mò 1)

sIq mzd sugzD cilAo sbL Qwn smwn ] (1018-5, mw}, mò 5)

sIql AwGwxy Amãq bwxy swjn szq bsITw ] (452-13, Awsw, mò 5)

sIql swiq gur qy pRB jwqy ]1] rhwa ] (183-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

sIql sWiq szqoKu hoe sB bUJI qãsnw ] (811-12, iblwvlu, mò 5)

sIql sWiq shj suKu pweAw TwiF pweL pRiB Awpy jIa ]1] (104-10, mwJ, mò 5)

sIql sWiq sdw suK pwvih iklivK jwih sBy mn qyry ]1] rhwa ] (378-17, Awsw, mò 5)

sIql sWiq sUK hir srxI jlqI Agin invwry ]1] (210-3, gaVI pUrbI, mò 5)

sIql sWiq mhw suKu pweAw szqszig rihAo Aoléw ] (672-18, DnwsrI, mò 5)

sIql suKu pweAo mn qãpqy hir ismrq sRm sgly lwQ ] (828-18, iblwvlu, mò 5)

sIql CweAw gihr Pl pzKI kyl krzq ]229] (1376-18, slok, Bgq kbIr jI)

sIql inmLl BeAw srIrw ] (344-3, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

sIql purK Üãsit sujwxI ]2] (562-17, vfhzsu, mò 5)

sIql BE hir hir jsu jwipAw ]2] (804-9, iblwvlu, mò 5)

sIql BE kInI pRB dwiq ]1] (191-12, gaVI, mò 5)

sIql BE gur crnI lwgy rwm nwm ihrdy mih jwp ]1] rhwa ] (825-10, iblwvlu, mò 5)

sIqlu hir hir nwmu ismrq qpiq jwe ]3] (399-1, Awsw, mò 5)

sIqlu QIvY nwnkw jpzdVo hir nwmu ]2] (709-16, jYqsrI, mò 5)

sIqlzq irdXz ÜãVì szq igAwnz ] (1355-3, shsøqI, mò 5)

sIqlw suK sWiq mUriq ismir ismir inq iDAwe ]1] rhwa ] (1300-5, kwnVw, mò 5)

sIqlw hir nwmu qyrw ] (1301-7, kwnVw, mò 5)

sIqlw Twik rhweL ] (627-12, soriT, mò 5)

sIqlw qy riKAw ibhwrI ] (200-11, gaVI, mò 5)

sIqVw mNn mzJwih plk n QIvY bwhrw ] (708-18, jYqsrI, mò 5)

sIqw lKmxu ivCuiV geAw ] (954-1, rwmklI, mò 1)

sIqw lY geAw dhisro lCmxu mUAo srwip ] (1412-7, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

sIDw Coif ApUTw bunnw ]3] (185-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

sIl szjm kY inkit KloeL ] (371-6, Awsw, mò 5)

sIl szjim pãA AwigAw mwnY ] (185-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

sIl szqoK kw rKY Drmu ] (1411-16, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

sIl DmL dXw suc nwiÔq AweAo srin jIA ky dwnI ] (1387-7, svXy, mò 5)

sIlu szjmu suc BNnI Kwxw Kwju Ahwju ] (1243-2, swrzg, mò 1)

sIlu Drmu jpu Bgiq n kInI ha AiBmwn tyF pgrI ]1] rhwa ] (856-12, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

sIlu ibgwirAo qyrw kwm ]4] (374-6, Awsw, mò 5)

sIlvziq prDwin irdY scwvIAw ] (964-8, rwmklI, mò 5)

suzöI dyh frwvxI jw jIa ivchu jwe ] (19-7, isrIrwgu, mò 1)

suzöy Gr kw pwhuxw ija AweAw iqa jwa ]1] (790-16, sUhI, mò 1)

suzöy Gr kw pwhuxw ija AweAw iqa jwe ] (34-19, isrIrwgu, mò 3)

suzdr sWiq deAwl pRB sbL suKw iniD pIa ] (847-18, iblwvlu, mò 5)

suzdr suAwmI Dwm Bgqh ibsRwm Awsw lig jIvqy jIa ] (80-19, isrIrwgu, mò 5)

suzdr suGr s}p isAwny pzchu hI moih ClI ry ]1] (404-9, Awsw, mò 5)

suzdr suGr byAzq ipqw pRB hohu pRBU ikrpwl ]1] rhwa ] (680-12, DnwsrI, mò 5)

suzdr suGV s}p qy nwnk ijné hir hir nwmu ivswhw ]2]10] (530-8, dyvgzDwrI mò 5)

suzdr syj Anyk suK rs Bogx pUry ] (707-6, jYqsrI, mò 5)

suzdr soBw lwl gopwl deAwl kI Apr Apwrw rwm ] (542-15, ibhwgVw, mò 5)

suzdr kêzfl mukt bYn ] (1082-17, mw}, mò 5)

suzdr qn iDAwn suzdr qn iDAwn hy mnu lubD gopwl igAwn hy jwick jn rwKq mwn ] (462-12, Awsw, mò 5)

suzdr iDAwnu Dw{ idnu rYnI jIA pRwn qy ipAwrw ]1] rhwa ] (532-4, dyvgzDwrI mò 5)

suzdr nwrI Aink prkwrI pr gãh ibkwrI ] (213-12, gaVI, mò 5)

suzdr purK ibrwijq pyiK mnu bzclw ] (1362-16, Pênhy, mò 5)

suzdr bcn qum suxhu CbIlI ip{ qYfw mn swDwrxu ] (959-11, rwmklI, mò 5)

suzdr mzdr sYxh jyx mÆX hir kIrqnh ] (1360-17, gwQw, mò 5)

suzdr rswl qU ]1] (1231-2, swrzg, mò 5)

suzdir swe s}p ibcKix khIEy sw isAwxI ]4]2]4] (722-15, iqlzg, mò 1)

suzdir sujwix cquir byqI sws ibnu jYsy qnw ] (928-17, rwmklI, mò 5)

suzd{ suG{ sujwxu pRBu myrw jIvnu drsu idKwe ]2] (431-17, Awsw, mò 5)

suzd{ suGVì sujwxu byqw gux goivzd AmuilAw ] (928-1, rwmklI, mò 5)

suzd{ suGVì sU{ so byqw jo swDU szgu pwvY ] (531-2, dyvgzDwrI mò 5)

suzd{ suGVì cqu{ sB byqw ird dws invws Bgq gun gwvn ] (717-2, tofI, mò 5)

suzd{ suGVì cqu{ jIA dwqw ] (240-12, gaVI, mò 5)

suzd{ cqu{ sujwn suAwmI kvn rsnw gux Bnw ] (462-10, Awsw, mò 5)

suzd{ cqu{ qq kw byqw ] (296-1, gaVI suKmnI, mò 5)

suNn sziDAw qyrI dyv dyvwkr ADpiq Awid smweL ] (1350-11, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

suNn shj mih bunq hmwrI ]1] (1158-19, BYra, Bgq kbIr jI)

suNn shj mih rihAo smwe ]7] (1162-16, BYra, Bgq kbIr jI)

suNn sbdu AprMpir DwrY ] (944-2, rwmklI, mò 1)

suNn smwiD Anhq qh nwd ] (293-17, gaVI suKmnI, mò 5)

suNn smwiD shij mnu rwqw ] (904-9, rwmklI, mò 1)

suNn smwiD scy Gr bwrw ] (1038-11, mw}, mò 1)

suNn smwiD guPw qh Awsnu ] (894-1, rwmklI, mò 5)

suNn smwiD nwm rs mwqy ] (265-4, gaVI suKmnI, mò 5)

suNn smwiD pRBU ikrpwl ]3] (889-2, rwmklI, mò 5)

suNn smwiD mhw prmwrQu qIin Bvx piq nwmz ] (634-17, soriT, mò 1)

suNn smwiD rhih ilv lwgy Ekw EkI sbdu bIcwr ] (503-18, gUjrI, mò 1)

suNn srovir pwvhu suK ]8] (343-16, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

suNn klw AprMpir DwrI ] (1037-10, mw}, mò 1)

suNn guPw mih Awsxu bYsxu klp ibbrijq pzQw ]1] (334-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

suNn inrzqir dIjY bzDu ] (939-15, rwmklI, mò 1)

suNn mzfl ekê jogI bYsy ] (685-16, DnwsrI, mò 1)

suNn mzfl mih kir prgwsu ] (1162-13, BYra, Bgq kbIr jI)
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương