Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang35/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   160

swkq sUqu bhu gurJI BirAw ika kir qwnu qnIjY ] (1324-9, kilAwn, mò 4)

swkq hir hir cIiq n AweAw ]1] (1136-17, BYra, mò 5)

swkq hir rs swdu n jwixAw iqn Azqir hamY kzfw hy ] (13-10, gaVI pUrbI, mò 4)

swkq hir rs swdu n jwinAw iqn Azqir hamY kzfw hy ] (171-8, gaVI pUrbI, mò 4)

swkq ka Amãq bhu iszchu sB fwl Pël ibsukwry ] (983-14, nt, mò 4)

swkq ka idnu rYin AzDwrI moih PwQy mweAw jwl ] (1335-15, pRBwqI, mò 4)

swkq kmL pwxI ija mQIEy inq pwxI Jol Julwry ] (982-18, nt, mò 4)

swkq kw bknw ea jwna jYsy pvnu JulweL ]3] (609-7, soriT, mò 5)

swkq kwrI kWbrI DoE hoe n syqu ]100] (1369-15, slok, Bgq kbIr jI)

swkq kI Aoh ipzf prweix ] (871-17, goùf, Bgq kbIr jI)

swkq kI Awvrdw jwe bãQwrI ] (681-7, DnwsrI, mò 5)

swkq kI EysI hY rIiq ] (195-10, gaVI, mò 5)

swkq kI ibiD nYnhu fITI ] (892-19, rwmklI, mò 5)

swkq këV kpt mih tykw ] (1030-12, mw}, mò 1)

swkq këiV pcih min hamY duhu mwrig pcY pcweL hy ]6] (1025-19, mw}, mò 1)

swkq këVy @B suk hUE min AiBmwnu ivCuiV dUir geLAw ]2] (834-3, iblwvlu, mò 4)

swkq këVy scu n BwvY ] (109-14, mwJ, mò 1)

swkq këVy bziD BvweLAih mir jnmih AweL jweL hy ]14] (1026-11, mw}, mò 1)

swkq gIq nwd Duin gwvq bolq bol AjwE ]1] rhwa ] (820-5, iblwvlu, mò 5)

swkq jm kI kwix n cUkY ] (1030-14, mw}, mò 1)

swkq jwe invih gur AwgY min Koty këiV këiVAwry ] (312-8, gaVI, mò 4)

swkq Tar nwhI hir mzdr jnm mrY duKu pweAw ]7] (1043-4, mw}, mò 1)

swkq Qwn Birst iPrwhI ]5] (239-6, gaVI, mò 5)

swkq durjn BrimAw jo lgy dUjY swid ] (957-5, rwmklI, mò 5)

swkq durmiq fUbih dwJih guir rwKy hir ilv rwqw hy ]5] (1031-11, mw}, mò 1)

swkq nr AhzkwrI khIAih ibnu nwvY iDRgu jIvIjY ]7] (1325-14, kilAwn, mò 4)

swkq nr siqgu{ nhI kIAw qy bymuK hir BrmwvYgo ] (1311-16, kwnVw, mò 4)

swkq nr siB BUK BuKwny dir TwFy jm jzdwry ]6] (981-9, nt, mò 4)

swkq nr hoCI miq miDm ijné hir hir syv n krw ] (799-15, iblwvlu, mò 4)

swkq nr pRwnI sd BUKy inq BUKn BUK krIjY ] (1323-17, kilAwn, mò 4)

swkq nr loBI jwxih dUir ]3] (1177-16, bszqu, mò 4)

swkq nir sbd suriq ika pweLEy ] (1042-7, mw}, mò 1)

swkq inzdk dust iKn mwih ibdwirAnu ] (517-19, gUjrI, mò 5)

swkq inrguixAwirAw Awpxw mUlu pCwxu ] (63-4, isrIrwgu, mò 1)

swkq nIc iqsu kêlu nhI jwqI ]7] (239-7, gaVI, mò 5)

swkq pRymu n pweLEy hir pweLEy siqgur Bwe ] (597-15, soriT, mò 1)

swkq bzD BE hY mweAw ibKu szcih lwe jkIVw ] (698-5, jYqsrI, mò 4)

swkq bcn ibCUAw ija fsIEy qij swkq prY prwry ]5] (981-19, nt, mò 4)

swkq biDk mweAwDwrI iqn jm johin lwgy ] (172-4, gaVI pUrbI, mò 4)

swkq bysuAw pUq innwm ]3] (239-4, gaVI, mò 5)

swkq mrih szq siB jIvih ] (326-2, gaVI, kbIr jI)

swkq mweAw ka bhu Dwvih ] (1029-15, mw}, mò 1)

swkq muTy durmqI hir rsu n jwxziné ] (854-7, iblwvlu, mò 3)

swkq mUV Acyq n cyqih duKu lwgY qw rwmu pukwrw hy ]13] (1030-18, mw}, mò 1)

swkq mUV mweAw ky biDk ivic mweAw iPrih iPrzdy ] (800-13, iblwvlu, mò 4)

swkq loBI bzDu n pweAw ]6] (239-6, gaVI, mò 5)

swkqu suAwnu sBu kry krweAw ] (481-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

swkqu PwsI pVY ekylw ] (1031-18, mw}, mò 1)

swkqu BUlw iPrY bybwix ]3] (371-18, Awsw, mò 5)

swkqu mUVì lgy pic mueAo ]2] (241-9, gaVI, mò 5)

swkqu loBI ehu mnu mUVw ] (415-11, Awsw, mò 1)

swkqI pwp kir kY ibiKAw Dnu szicAw iqnw ek ivK nwil n jweL ] (734-7, sUhI, mò 4)

swkr mwKI AiDk szqwpy ] (1160-14, BYra, mò 5)

swK pkzdI AweLAw hor kryùdI vNn ]11] (1378-9, slok, syK PrId jI)

swKw qIin khY inq bydu ] (352-8, Awsw, mò 1)

swKw qIin invwrIAw Ek sbid ilv lwe ] (66-6, isrIrwgu, mò 3)

swKw qIin mUlu miq rwvY qUz qW sbL ivfwxI ]1] (422-18, Awsw, mò 3)

swKI sbdu suriq nhI apjY iKzic qyju sBu lInéw ]2] (480-12, Awsw, Bgq kbIr jI)

swKI jwgI gurmuiK jwxI ]2] (974-9, rwmklI, Bgq byxI jI)

swig aqwirEy iPir pCuqwvY ] (1145-6, BYra, mò 5)

swgr ezdàw A{ Drqyv ] (1160-18, BYra, mò 5)

swgr szswr Bv aqwr nwmu ismrq bhu qry ] (456-16, Awsw, mò 5)

swgr qir boihQ pRB crx ] (866-11, goùf, mò 5)

swgr qry BmL BY ibnsy khu nwnk Twkêr prqwp ]2]5]85] (821-5, iblwvlu, mò 5)

swgr qy kzFY cVy guir kIny Drmw ]3] (1002-18, mw}, mò 5)

swgr Bgiq Bzfwr hir pUry siqgur pwis ] (996-14, mw}, mò 4)

swgr mih bUzd bUzd mih swg{ kvxu buJY ibiD jwxY ] (878-18, rwmklI, mò 1)

swgr mih boihQu pweAo hir nwnk krI øpw ikrpwly ]2]1]32] (679-8, DnwsrI, mò 5)

swgr mih rqn lwl bhu swry ] (1027-16, mw}, mò 1)

swgr myr aidAwn bn nv Kzf bsuDw BmL ] (1364-1, caboly, mò 5)

swgr lhir szsw szsw{ gu{ boihQu pwr grwmno ]1] rhwa ] (210-13, gaVI, mò 5)

swgr lhir smuzd sr vyil vrs vrwhu ] (788-16, sUhI, mò 1)

swgir fUgir inrBa Eysw ]4] (221-16, gaVI guAwryrI, mò 1)

swg{ sIqlu gur sbd vIcwir ] (1274-17, mlwr, mò 1)

swg{ kInw Aiq qum Bwrw ] (1081-13, mw}, mò 5)

swg{ guxI AQwhu ikin hwQwlw dyKIEy ] (1091-2, mw}, mò 1)

swg{ qirAo bwCr Koj ] (899-4, rwmklI, mò 5)

swg{ qirAw swDU szgy ] (684-1, DnwsrI, mò 5)

swg{ qrIEy nwm kY rzig ] (1150-17, BYra, mò 5)

swg{ dyKa fir mra BY qyrY f{ nwih ] (1087-9, mw}, mò 4)

swgrz szswris gur prswdI qrih ky ] (148-16, mwJ, mò 2)

swgrz szswrÔX gur prswdI qrih ky ] (1353-10, shsøqI, mò 1)

swgrz lzGziq ipzgz qm prgws AzDkh ] (1359-4, shsøqI, mò 5)

swc sbd isa lwgI pRIiq ] (1340-19, pRBwqI, mò 5)

swc sbd kir sdw pRIiq ]1] rhwa ] (1192-15, bszqu, mò 5)

swc sbd ibnu kbhu n CUtis ibrQw jnmu BeAo ]1] rhwa ] (1126-1, BYra, mò 1)

swc sbd ibnu piq nhI pwvY ] (941-11, rwmklI, mò 1)

swc sbd ibnu mhlu n pCwxY ]3] (414-18, Awsw, mò 1)

swc sbd ibnu mukiq n koe ]1] rhwa ] (938-8, rwmklI, mò 1)

swc sbid quJ mwih smweAw ] (1342-15, pRBwqI, mò 1)

swc sbid pRBu Ekê isöwxu ] (1174-15, bszqu, mò 3)

swc sbid pYJY piq hoeL ] (1027-12, mw}, mò 1)

swc sbdu ihrdy mn mwih ] (1143-16, BYra, mò 5)

swc kI miq sdw naqn sbid nyhu nvylAo ] (242-15, gaVI pUrbI, mò 1)

swc Cwif kY JUTh lwigAo jnmu AkwrQu KoeAo ] (633-12, soriT, mò 9)

swc jogu min vsY Awe ]8] (1190-1, bszqu, mò 1)

swc DxI jgu Awe ibnwsw ] (412-3, Awsw, mò 1)

swc DmL isa {ic nhI AwvY siq sunq CohweAw ]3] (402-15, Awsw, mò 5)

swc DmL kw byVw bWiDAw Bvjlu pwir pvweL ]16] (916-2, rwmklI, mò 5)

swc DmL kI kir dInI vwir ] (430-15, Awsw, mò 5)

swc nwm kI Amãq vrKw ]3] (739-15, sUhI, mò 5)

swc nwim rqo piq isa Gir jwe ] (1187-11, bszqu, mò 1)

swc nwim vifAweL pwE ]3] (664-12, DnwsrI, mò 3)

swc pdwrQu gurmuiK lhhu ] (1138-4, BYra, mò 5)

swc ibnw sUcw ko nwhI nwnk AkQ khwxI ]67] (946-1, rwmklI, mò 1)

swc ibnw kh hovq sUcw ] (269-4, gaVI suKmnI, mò 5)

swc ibnw dir isJY n koeL ] (1027-12, mw}, mò 1)

swc mhil guir AlKu lKweAw ] (228-1, gaVI, mò 1)

swc vKr ky hm vxjwry ] (939-18, rwmklI, mò 1)

swc vKr ky vwpwrI ivrly lY lwhw sadw kInw hy ]12] (1028-10, mw}, mò 1)

swic szqoKy Brmu cukweAw ]8] (228-2, gaVI, mò 1)

swic shij soBw GxI hir gux nwm ADwir ] (61-1, isrIrwgu, mò 1)

swic smwnI gurmuiK min BwnI gurmuiK swbqu jwgy ] (1111-2, quKwrI, mò 1)

swic sIil cwlhu suilqwn ]24] (1166-10, BYra, Bgq nwmdyv jI)

swic sUcw sdw nwnk gur sbid Jg{ inbyrAo ]4]2] (844-10, iblwvlu, mò 1)

swic n lwgY mYlu ikAw mlu DoeLEy ] (687-16, DnwsrI, mò 1)

swic nwim shij smweAw ]1] (1174-4, bszqu, mò 3)

swic nwim myrw mnu lwgw ] (384-15, Awsw, mò 5)

swic imlY so swcy BwE nw vICuiV duKu pwedw ]12] (1035-4, mw}, mò 1)

swic imlY pwvY piq soe ]6] (686-12, DnwsrI, mò 1)

swic rqa piq isa Gir jwe ] (941-11, rwmklI, mò 1)

swic rqy Aihinis bYrwig ]2] (665-17, DnwsrI, mò 3)

swic rqy scu Amãqu ijhvw imiQAw mYlu n rweL ] (1127-1, BYra, mò 1)

swic rqy suK shij smwE ]2] (664-17, DnwsrI, mò 3)

swic rqy sy abry duKIE dUjY Bwe ]6] (1346-9, pRBwqI ibBws, mò 3)

swic rqy ijnéw Duir iliK pweAw ] (1175-5, bszqu, mò 3)

swic rqy iqn sd bszq ] (1173-13, bszqu, mò 3)

swic rqy Bgq ek rzgI dUjw rzgu n koeL ] (769-18, sUhI, mò 3)

swic lgY qw hamY jweLEy ]2] (736-19, sUhI, mò 5)

swic visEy swcI sB kwr ] (158-1, gaVI guAwryrI, mò 3)

swcu shju suKu nwim vsweL ]1] (1331-10, pRBwqI, mò 1)

swcu shju kdy n hovY sogu ] (1172-16, bszqu, mò 3)

swcu shju gur qy @pjY BweL mnu inrmlu swic smweL ] (635-13, soriT, mò 1)

swcu sbdu jw kw nIswnu ]3] (386-2, Awsw, mò 5)

swcu sméwlih swic smwih ]1] rhwa ] (1172-18, bszqu, mò 3)

swcu slwhy swic smwvY ijin gurmuiK Eko jwqw hy ]15] (1052-5, mw}, mò 3)

swcu sIl scu szjmI sw pUrI prvwir ] (1088-8, mw}, mò 1)

swcu kha Ardwis hmwrI ha szq jnw bil jwAo ] (938-9, rwmklI, mò 1)

swcu khhu qum pwrgrwmI quJu ikAw bYsxu dIjY ]4] (938-14, rwmklI, mò 1)

swcu khY so ibKY smwnY ] (180-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

swcu kqyb bKwnY Alhu nwir purKu nhI koeL ] (483-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

swcu kir hm gwiT dInI Coif pmL inDwnz ]1] (482-16, Awsw, Bgq kbIr jI)

swcu Coif JUT szig mcY ] (267-8, gaVI suKmnI, mò 5)

swcu Drmu nhI BwvY fITw ] (676-9, DnwsrI, mò 5)

swcu DVI Dn mwfIEy kwpVì pRym sIgw{ ] (54-7, isrIrwgu, mò 1)

swcu iDAwein dyiK hjUir ] (1174-7, bszqu, mò 3)

swcu n CpY jy ko rKY CpwE ] (232-4, gaVI, mò 3)

swcu nwmu Amãqu guir dIAw hir crnI ilv lwgy ] (1111-2, quKwrI, mò 1)

swcu nwmu ADw{ myrw ijin BuKw siB gvweLAw ] (917-9, rwmklI, mò 3)

swcu nwmu gur sbid vIcwir ] (355-11, Awsw, mò 1)

swcu nwmu myrY ihrdY vsY ]1] rhwa ] (1170-14, bszqu, mò 3)

swcu nwmu irdy rvY srIr ]1] rhwa ] (356-6, Awsw, mò 1)

swcu nyhu iqn pRIqmw ijn min vuTw Awip jIa ] (761-2, sUhI, mò 5)

swcu ipAwrw Awip krye ] (349-16, Awsw, mò 1)

swcu bIcwir iklivK duK kwty mnu inrmlu AnrwgI ]4] (1233-2, swrzg, mò 1)

swcu BeAo An kqih n jweL ]1] rhwa ] (1158-13, BYra, Bgq kbIr jI)

swcu Byt bYsx ka Qwa ] (878-13, rwmklI, mò 1)

swcu mhlu pwE hir gux gwe ]2] (665-5, DnwsrI, mò 3)

swcu irdY scu pRym invws ] (224-11, gaVI, mò 1)

swcu vK{ Dnu plY hoe ] (944-7, rwmklI, mò 1)

swca swihbu syvIEy gurmuiK AkQo kwiQ ]6] (59-14, isrIrwgu, mò 1)

swca Twkê{ swcu ipAwrw ]2] (686-7, DnwsrI, mò 1)

swca Twkê{ min vsY ha bilhwrI iqsu ] (937-4, rwmklI dKxI, mò 1)

swca dUir n jwxIEy Azqir hY soeL ] (421-5, Awsw, mò 1)

swca mwnu mhqu qUz Awpy dyvxhw{ ]1] (54-14, isrIrwgu, mò 1)

swca rzig rzgwvlo sKI hmwro kzqu ] (1015-9, mw}, mò 1)

swca vK{ lwdIEy lwBu sdw scu rwis ] (55-4, isrIrwgu, mò 1)

swcw Awip AnUpu Apwro ] (1342-12, pRBwqI ibBws, mò 1)

swcw Awip vsY min soe ]1] rhwa ] (361-1, Awsw, mò 3)

swcw scu soeL Av{ n koeL ] (1020-11, mw}, mò 1)

swcw sbdu scI scu bwxI so jnu Anidnu jwgw ]2] (600-16, soriT, mò 3)

swcw sbdu isPiq hY swcI swcw mzin vswE ] (753-12, sUhI, mò 3)

swcw sbdu ijnw min BweAw ] (1050-16, mw}, mò 3)

swcw sbdu vsY min AwE ] (1052-6, mw}, mò 3)

swcw swhu gu} suKdwqw hir myly BuK gvwE ] (1171-15, bszqu ihzfol, mò 1)

swcw swhbu Ekê qU hoir jIAw kyqy loA ]3] (15-7, isrIrwgu, mò 1)

swcw swihbu Am{ Aqolu ] (905-17, rwmklI, mò 1)

swcw swihbu Aimiq vfweL Bgiq vCl deAwlw ] (611-14, soriT, mò 5)

swcw swihbu scu qU myry swhw qyrw kIAw scu sBu hoe ] (670-5, DnwsrI, mò 4)

swcw swihbu scu drbw{ ] (677-6, DnwsrI, mò 5)

swcw swihbu sd imhrvwx ] (619-18, soriT, mò 5)

swcw swihbu swcu nwe BwiKAw Bwa Apw{ ] (2-3, jpu, mò 1)

swcw swihbu swcI nweL prKY gur kI bwq KrI ]10] (939-8, rwmklI, mò 1)

swcw swihbu swcY nwe ]1] rhwa ] (349-8, Awsw, mò 1)

swcw swihbu swcY nwe ]1] rhwa ] (9-17, Awsw, mò 1)

swcw swihbu hoAw rKvwlw rwiK lIE kziT lwe ] (675-4, DnwsrI, mò 5)

swcw swihbu ikrpw krY ] (661-15, DnwsrI, mò 1)

swcw swihbu gurmuiK jwpY ] (130-15, mwJ, mò 5)

swcw swihbu min vsY kI Pwsih jm jwly rwm ] (439-6, Awsw, mò 1)

swcw swihbu min vsY BweL Ehw krxI swr ] (608-12, soriT, mò 5)

swcw swihbu mwhro siqguir dIAw idKwe ] (1276-17, mlwr, mò 3)

swcw swihbu ivsirAw ipAwry bhuqI imlY sjwe ] (640-19, soriT, mò 5)

swcw isrjxhwro AlK Apwro qw kw Azqu n pweAw ] (579-7, vfhzsu, mò 1)

swcw sUKu sdw iqn Azqir rsnw hir ris rwsI hy ]6] (1048-10, mw}, mò 3)

swcw syvhu swcu pCwxY ] (1174-19, bszqu, mò 3)

swcw syvhu swcI bwxI ] (1175-2, bszqu, mò 3)

swcw htu pUrw sadw vK{ nwmu vwpwrhu ]2] (399-10, Awsw, mò 5)

swcw hrKu nwhI iqsu sogu ] (414-8, Awsw, mò 1)

swcw Kylu quméwrw ] (764-14, sUhI, mò 1)

swcw Twkê{ qãBvix myrw ] (109-11, mwJ, mò 1)

swcw qKqu scI pwiqswhI ] (1073-19, mw}, mò 5)

swcw Qwnu sdw pRB qyrw ] (1074-1, mw}, mò 5)

swcw Qwnu kIAo deAwlw ] (1036-10, mw}, mò 1)

swcw d{ swcw drvwrw ] (1068-12, mw}, mò 3)

swcw Dnu swcI vifAweL ] (1148-10, BYra, mò 5)

swcw Dnu gurmqI pwE ] (665-15, DnwsrI, mò 3)

swcw Dnu pweAo hir rzig ] (185-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

swcw nwmu slwhIEy swcy qy qãpiq hoe ] (992-10, mw}, mò 1)

swcw nwmu swcY sbid jwnY ] (833-1, iblwvlu, mò 3)

swcw nwmu iDAwe pwvih suiK mhlo ] (689-7, DnwsrI, mò 1)

swcw nwmu myrw AwDwro ] (917-9, rwmklI, mò 3)

swcw nwmu myrw AwDwro ]4] (917-11, rwmklI, mò 3)

swcw nwvxu gur kI syvw ]1] rhwa ] (484-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

swcw inrzkw{ inj Qwe ] (14-11, isrIrwgu, mò 1)

swcw mrY n AwvY jwe ] (229-17, gaVI guAwryrI, mò 3)

swcw murwry qwim jwpih jwim mzin vswvhy ] (567-4, vfhzsu, mò 1)

swcw riv rihAw pRBu soe ]4] (355-14, Awsw, mò 1)

swcw riv rihAw mnu rwqw ] (1023-6, mw}, mò 1)

swcw riv rihAw ilv lweL ] (1034-18, mw}, mò 1)

swcw vwsw puir ggnzdir ] (1033-9, mw} dKxI, mò 1)

swcI szgiq Qwnu scu scy Gr bwrw ] (1009-7, mw}, mò 1)

swcI suriq suhwvxI mnmuK miq PIkI ] (1011-3, mw}, mò 1)

swcI suriq nwim nhI qãpqy hamY krq gvweAw ] (1254-15, mlwr, mò 1)

swcI soBw swic duAwry ]6] (423-15, Awsw, mò 3)

swcI krxI gur vIcwir ] (931-19, rwmklI dKxI, mò 1)

swcI krxI piq prvwxu ] (1188-18, bszqu, mò 1)

swcI kwr kmwvxI hoir lwlc bwid ] (1010-16, mw}, mò 1)

swcI kIriq scu suKu hoeL ] (880-8, rwmklI, mò 3)

swcI kIriq swcI bwxI ] (1022-8, mw}, mò 1)

swcI giq swcY icqu lwE ] (1277-9, mlwr, mò 3)

swcI gur vifAweL ] (621-14, soriT, mò 5)

swcI drgh swcu invwsw mwnY hukmu rjweL hy ]4] (1023-15, mw}, mò 1)

swcI drgh giq piq pwE ] (1043-4, mw}, mò 1)

swcI drgh pweLEy mwnu ]2] (1270-9, mlwr, mò 5)

swcI drgh pwvY mwxu ]3] (1328-16, pRBwqI, mò 1)

swcI drgh pwvY mwxu ]6] (1188-18, bszqu, mò 1)

swcI drgh pwvY mwnu ] (1173-1, bszqu, mò 3)

swcI drgh pUC n hoe ] (832-9, iblwvlu, mò 1)

swcI drgh bYseL Bgiq scI Ardwis ] (55-4, isrIrwgu, mò 1)

swcI drgh bolY këVì ] (199-16, gaVI, mò 5)

swcI drgih ApnI piq KovY ]2] (1151-14, BYra, mò 5)

swcI drgih pweLEy mwnu ] (1271-8, mlwr, mò 5)

swcI Üãsit swcw Awkw{ ] (283-15, gaVI suKmnI, mò 5)

swcI ngrI qKqu scwvw ] (1023-4, mw}, mò 1)

swcI ndir Ek ilv qrY ]1] rhwa ] (413-17, Awsw, mò 1)

swcI pRIiq hm qum isa jorI ] (659-1, soriT, Bgq rivdws jI)

swcI pRIiq n quteL ipAwry jugu jugu rhI smwe ]6] (431-19, Awsw, mò 5)

swcI pRIiq n quteL swcy myil imlwa ] (54-5, isrIrwgu, mò 1)

swcI pUzjI scu szjmo AwT phr gux gwa ] (48-17, isrIrwgu, mò 5)

swcI pUrn inmLl rIiq ]2] (741-18, sUhI, mò 5)

swcI bsqu ky Bwr clwE phucy jwe BzfwrI ]2] (1123-10, kydwrw, Bgq kbIr jI)

swcI bwxI Anidnu gwvih inDLn kw nwmu vyswhw hy ]12] (1056-5, mw}, mò 3)

swcI bwxI scu vKwxY sic nwim ilv lweL ]19] (910-16, rwmklI, mò 3)

swcI bwxI sdw gux gwvY esu jnmY kw lwhw hy ]3] (1053-11, mw}, mò 3)

swcI bwxI sbd bIcw{ ]1] (158-17, gaVI guAwryrI, mò 3)

swcI bwxI sbid suhwE ] (1057-10, mw}, mò 3)

swcI bwxI isa Dry ipAw{ ] (661-16, DnwsrI, mò 1)

swcI bwxI sUcw hoe ] (361-9, Awsw, mò 3)

swcI bwxI hir gux gwE ]4] (222-15, gaVI guAwryrI, mò 1)

swcI bwxI nwm ipAwir ]1] (1173-17, bszqu, mò 3)

swcI bwxI nwm ipAw{ ] (1174-16, bszqu, mò 3)

swcI bwxI mhlu prwpiq hoe ]5] (423-14, Awsw, mò 3)

swcI bwxI mITI Amãq Dwr ] (1275-6, mlwr, mò 1)

swcI Bgiq sdw suKu hoe ]2] (664-5, DnwsrI, mò 3)

swcI Bgiq krih dir jwpih Gir dir scw soeL ] (771-8, sUhI, mò 3)

swcI Bgiq krih idnu rwqI qW qin dUKu n hoeL ]1] (1131-5, BYra, mò 3)

swcI Bgiq qw QIEy jw hir vsY min Awe ]1] rhwa ] (35-6, isrIrwgu, mò 3)

swcI rhq swcw min soeL ] (831-12, iblwvlu, mò 1)

swcI rwis swcw vwpw{ ] (664-18, DnwsrI, mò 3)

swcI ilv lwgI hY BIqir siqgur isa mnu mwinAw ]3]1]9] (666-12, DnwsrI, mò 3)

swcI ilvY ibnu dyh inmwxI ] (917-14, rwmklI, mò 3)

swcI vwt sujwxu qUz sbid lGwvxhw{ ] (54-17, isrIrwgu, mò 1)

swcy @pir Av{ n dIsY swcy swic smwvY ] (1112-11, quKwrI, mò 1)

swcy sicAwr ivthu kêrbwxu ] (597-5, soriT, mò 1)

swcy siqgu} dwqwrw ] (1221-2, swrzg, mò 5)

swcy swh kI mn mih tyk ]3] (197-1, gaVI, mò 5)

swcy swihb AlK AByv ] (376-4, Awsw, mò 5)

swcy swihb siB gux Aagx siB Aswh ]1] (17-17, isrIrwgu, mò 1)

swcy swihb isa mnu mwinAw ] (629-19, soriT, mò 5)

swcy swihb isrjxhwry ] (1032-8, mw}, mò 1)

swcy swihb kY min BwvY ]2] (396-5, Awsw, mò 5)

swcy swihb gihr gMBIrw ] (1079-19, mw}, mò 5)

swcy swihb qyrw scu Pêrmwxu ]2] (376-3, Awsw, mò 5)

swcy swihb qoit n dwqI sglI iqnih apweL hy ]10] (1025-4, mw}, mò 1)

swcy swihbw ikAw nwhI Gir qyrY ] (917-7, rwmklI, mò 3)

swcy swcY qKiq vfweL hamY gxq gvweL hy ]11] (1023-4, mw}, mò 1)

swcy isrjxhwr murwrY ] (1022-6, mw}, mò 1)

swcy sUcy mYlu n BwvY ] (222-9, gaVI guAwryrI, mò 1)

swcy hI scu swic pqIjY ivchu Awpu gvweAw ]4] (1259-5, mlwr, mò 3)

swcy kw gwhkê ivrlw ko jwxu ] (664-18, DnwsrI, mò 3)

swcy kI ilv gurmiq jwqI ] (1024-15, mw}, mò 1)

swcy gux gwvY sic smwvY scu vyKY sBu soeL ] (769-8, sUhI, mò 3)

swcy gux gwvY idnu rwqI juig juig Eko jwqw hy ]4] (1052-11, mw}, mò 3)

swcy gur kI swcI sIK ] (152-12, gaVI dKxI, mò 1)

swcy gur qy hukmu pCwnu ]2] (414-8, Awsw, mò 1)

swcy jog jugiq vIcwrI swcy qwVI lweL hy ]1] (1023-12, mw}, mò 1)

swcy Twkêr vyprvwhy ] (122-17, mwJ, mò 3)

swcy qy pvnw BeAw pvnY qy jlu hoe ] (19-18, isrIrwgu, mò 1)

swcy nwm kI iqlu vifAweL ] (349-8, Awsw, mò 1)

swcy nwm kI iqlu vifAweL ] (9-17, Awsw, mò 1)

swcy nwm kI lwgY BUK ] (349-7, Awsw, mò 1)

swcy nwm kI lwgY BUK ] (9-16, Awsw, mò 1)

swcy nwil qyrw gzFu lwgY gurmuiK sdw smwly ] (440-16, Awsw, mò 3)

swcy inmLl mYlu n lwgY ] (686-3, DnwsrI, mò 1)

swcy ipr loVI pRIqm joVI miq pUrI prDwny ] (764-2, sUhI, mò 1)

swcy BwvY sbdu ipAwrw ] (1035-2, mw}, mò 1)

swcy BwvY iqsu vfIAwE ] (1043-8, mw}, mò 1)

swcy mYlu n lwgeL mnu inrmlu hir iDAwe ] (29-5, isrIrwgu, mò 3)

swcy rwqI gur sbdu vIcwr ] (158-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

swcy lwE qa sc lwgy swcy ky ibahwrI ] (1123-9, kydwrw, Bgq kbIr jI)

swcy lwgY swcw Plu pweL ]1] (1128-9, BYra, mò 3)

swcY shij swic smwe ]1] rhwa ] (158-5, gaVI guAwryrI, mò 3)

swcY siqguir swcu buJweAw piq rwKY scu soeL rwm ] (769-9, sUhI, mò 3)

swcY sbid shj Duin apjY min swcY ilv lweL ] (1234-7, swrzg, mò 3)

swcY sbid shij suBwE ] (1016-5, mw}, mò 3)

swcY sbid sdw hY mukqw mweAw mohu cukwedw ]5] (1066-6, mw}, mò 3)

swcY sbid dir nIswxY ]6] (224-2, gaVI, mò 1)

swcY sbid mukiq giq pwE ] (352-17, Awsw, mò 1)

swcY sbid rqy ek rzgI swcY sbid imlweL hy ]11] (1046-14, mw}, mò 3)

swcY sbid rqy sy bwcy siqgur bUJ buJweL ]3] (504-11, gUjrI, mò 1)

swcY sbid rqy jn swcy hir pRiB Awip imlwE ] (1155-12, BYra, mò 3)

swcY sbid lwig miq apjY gurmuiK nwmu sohwgo ] (568-19, vfhzsu, mò 3)

swcY sbid vsY min Awe ]1] (665-2, DnwsrI, mò 3)

swcY sbdy swcu kmwE ] (1051-4, mw}, mò 3)

swcY swcy swic smwvih ]8] (839-15, iblwvlu, mò 1)

swcY sunxY no pTwE srIir lwE suxhu siq bwxI ] (922-8, rwmklI, mò 3)

swcY Gir swcY rKy gur bcin suBwiKAw ]5] (1011-5, mw}, mò 1)

swcY nwe rqy bYrwgI pwein moK duAwrw ]4] (559-17, vfhzsu, mò 3)

swcY nwe vfweL pwvhu ]2] (832-16, iblwvlu, mò 3)

swcY nwim sdw ilv lwgI ] (1044-10, mw}, mò 3)

swcY nwim suKu hoeL mrY n koeL griB n jUnI vwsw ] (769-10, sUhI, mò 3)

swcY bYsxu aTxw scu Bojnu BwiKAw ] (1011-4, mw}, mò 1)

swcY mhil rhY bYrwgI Awvx dyih q Awvw ] (1108-8, quKwrI, mò 1)

swcY myil imlwE ] (764-6, sUhI, mò 1)

swcY myly sbid imlwE ] (1024-12, mw}, mò 1)

swcY rzig rwqy shjy mwqy shjy rhy smweL ] (571-9, vfhzsu, mò 3)

swcY rwcy dyiK hjUry ] (943-19, rwmklI, mò 1)

swcY rwqI imlY imlweL mnmuiK Awvx jwxI ] (1112-2, quKwrI, mò 1)

swco swihbu inrmlo min mwnY Ekw ]1] (1008-17, mw}, mò 1)

swco swcu smwilhu duKu jwe ] (665-2, DnwsrI, mò 3)

swco swcu kmwvxw swcY sbid imlwa ]1] rhwa ] (30-15, isrIrwgu, mò 3)

swco swcw nwa gux goivzdu hY jIa ] (688-7, DnwsrI, mò 1)

swco syvih swcu kmwvih nwmy sic smwhw hy ]2] (1053-9, mw}, mò 3)

swco pCwxw qwim qyrw jwim Awip buJwvhy ] (567-7, vfhzsu, mò 1)

swco vK{ szcIEy pUrY krim Apw{ ] (59-10, isrIrwgu, mò 1)

swcO apjY swic smwvY swcy sUcy Ek meAw ] (940-18, rwmklI, mò 1)

swcO swihbu min vsY hamY ibKu mwrI ]5] (419-12, Awsw, mò 1)

swjn Awe vuTy Gr mwhI ] (768-5, sUhI, mò 3)

swjn Awe vuTy Gr mwhI ]4]1] (768-8, sUhI, mò 3)

swjn Eyso szqu shweL ] (499-11, gUjrI, mò 5)

swjn szq hmwry mIqw ibnu hir hir AwnIqw ry ] (404-1, Awsw, mò 5)

swjn szq krhu ehu kwmu ] (290-3, gaVI suKmnI, mò 5)

swjn szq imil nwmu jpyhw ] (104-10, mwJ, mò 5)

swjn shij imly gux gih Azik smwinAw ] (1109-12, quKwrI, mò 1)

swjn srisAVy duK dusmn Bwgy ] (459-15, Awsw, mò 5)

swjn sYx imlhu szjogI gur imil Koly Pwsy ]2] (582-4, vfhzsu, mò 1)

swjn sYn mIq suq BweL qwhU qy ly rKI inrwrI ] (1388-6, svXy, mò 5)

swjn hovin Awpxy ika pr Gr jwhI ] (766-18, sUhI, mò 1)

swjn cly ipAwirAw ika mylw hoeL ] (729-10, sUhI, mò 1)

swjn qyry crn kI hoe rhw sd DUir ] (518-16, gUjrI, mò 5)

swjn qyry crn kI hoe rhw sd DUir ] (989-4, mw}, mò 1)

swjn dyis ivdysIAVy swnyhVy dydI ] (1111-16, quKwrI, mò 1)

swjn min Awnzdu hY gur kw sbdu vIcwr ] (549-9, ibhwgVw, mò 3)

swjn min Awnzdu nwnk nwmu jip ]18] (1363-6, Pênhy, mò 5)

swjn imly shij suBwe hir isa pRIiq bxI ] (1107-12, quKwrI, mò 1)

swjn mIq shweL qum hI qU myro prvwr ]1] rhwa ] (1226-10, swrzg, mò 5)

swjn mIq sKw hir bzDp jIA Dwn pRB pRwn ADwrI ] (1389-2, svXy, mò 5)

swjn mIq sKw hir myrY gun guopwl hir rweAw ] (1223-1, swrzg, mò 5)

swjn mIq suAwmI nyro ] (1302-17, kwnVw, mò 5)

swjn myry pRIqmhu qum sh kI Bgiq kryho ] (440-8, Awsw, mò 3)

swjn rhzsy dust ivAwpy swcu jip scu lwhAo ] (242-17, gaVI pUrbI, mò 1)

swjn rwqy sc ky szgy mn mwhI ] (766-19, sUhI, mò 1)

swjn rWig rzgIlVy rzgu lwlu bxweAw ]5] (767-1, sUhI, mò 1)

swjin imilEy suKu pweAw jmdUq muE ibKu Kwe ] (55-14, isrIrwgu, mò 1)

swjnu dustu jw kY Ek smwnY ] (236-16, gaVI, mò 5)

swjnu dyKw qw gil imlw swcu pTweAo lyKu ] (1010-11, mw}, mò 1)

swjnu purKu siqgu{ myrw pUrw iqsu ibnu Av{ n jwxw rwm ] (780-3, sUhI, mò 5)

swjnu bzDu suimõu so hir nwmu ihrdY dye ] (218-17, gaVI mwJ, mò 5)

swjnu mIqu sKw kir Ekê ] (192-7, gaVI, mò 5)

swjnu mIqu sujwxu sKw qUz sic imlY vifAweL ] (437-15, Awsw, mò 1)

swjnu mIqu sujwxu qU qU srv{ qU hzsu ] (937-3, rwmklI dKxI, mò 1)

swjnu mIqu qUz hW ] (410-10, AwswvrI, mò 5)
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương