Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang33/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   160

sbL guxw qw kY bhuqu inDwn ] (1143-6, BYra, mò 5)

sbL guxI swcw bIcw{ ] (905-3, rwmklI, mò 1)

sbL gunw iniD rweAo ] rhwa dUjw ]11]61] (624-13, soriT, mò 5)

sbL Gt pRiqpwl ] (838-7, iblwvlu, mò 5)

sbL Gtw krq pRiqpwl ] (290-10, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL Gtw ky dwqy suAwmI dyih su pihrxu Kwxu ]1] (1323-3, kilAwn, mò 5)

sbL iczq quJu pwis swDszgiq ha qka ] (1395-13, sveLE mhly qIjy ky, kIrqu)

sbL jwick Ekê dwqw k{xw mY jgdIsrw ] (925-9, rwmklI, mò 5)

sbL jwick Ekê dwqw nh dUir szgI jwhrw ] (456-5, Awsw, mò 5)

sbL jIA hih jw kY hwiQ ] (177-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL jIA kIE pRqpwnI ] (1275-15, mlwr, mò 1)

sbL jIA jgjIvnu Eko nwnk pRiqpwl krIjY ]8]5] (1326-8, kilAwn, mò 4)

sbL jIA pUrn Bgvwn ]6] (1236-5, swrzg, mò 5)

sbL jIAw Awpy pRiqpwl ] (282-10, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL jIAw isir lyKu DurwhU ibnu lyKY nhI koeL jIa ] (598-18, soriT, mò 1)

sbL jIAw ka dyvxhwrw ] (106-1, mwJ, mò 5)

sbL jIAw ka pRBu dwnu dyqw ]1] rhwa ] (1160-7, BYra, mò 5)

sbL jIAw kw rwKw soe ] (286-2, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL jIAw ky dwqy suAwmI kir ikrpw lyhu abwry ]2] (670-14, DnwsrI, mò 5)

sbL jIAw jig joiq qumwrI jYsI pRiB PêrmweL hy ]11] (1021-4, mw}, mò 1)

sbL jIAw jgjIvnu dwqw inrBa mYlu n kweL hy ]15] (1024-10, mw}, mò 1)

sbL jIAw pRiqpwil smwly so Azqir dwnw bInw hy ]1] (1027-15, mw}, mò 1)

sbL jIAw pRiqpwldw myrI ijzduVIE ija bwlk ipq mwqw rwm ] (541-16, ibhwgVw, mò 4)

sbL jIAw mih Eko jwxY qw hamY khY n koeL ]4] (432-13, Awsw, mò 1)

sbL jIAw mih Eko rvY ] (228-7, gaVI, mò 1)

sbL jIAW kw jwnY Bya ] (863-19, goùf, mò 5)

sbL jug mih qum pCwnU ]3] (1322-16, kilAwn, mò 5)

sbL joiq jgjIvnw isir isir swcw lyKu ]1] rhwa ] (992-5, mw}, mò 1)

sbL joiq qyrI psir rhI ] (876-10, rwmklI, mò 1)

sbL joiq nwmY kI cyir ]2] (1187-9, bszqu, mò 1)

sbL joiq inrzjn sMBU Cofhu bhuqu jzjwlw ]3] (503-9, gUjrI, mò 1)

sbL joiq pUrn Bgvwnu ]1] rhwa ] (352-1, Awsw, mò 1)

sbL joiq mih jw kI joiq ] (294-4, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL joiq }pu qyrw dyiKAw sgl Bvn qyrI mweAw ] (351-5, Awsw, mò 1)

sbL iqAwig Bju kyvl rwmu ]4]3] (324-4, gaVI, kbIr jI)

sbL Qwn ko rwjw ] (621-11, soriT, mò 5)

sbL Qok sunIAih Gir qw kY ] (284-3, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL Qok nwnk gur pwE pUrn Aws hmwrI ]2]34]57] (1215-14, swrzg, mò 5)

sbL Qok nwnk iqin pweAw ]1] (268-8, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL Üãsit locn AB Azqir Ekw ndir su qãBvx swr ]3] (503-19, gUjrI, mò 1)

sbL dUK hir ismrq nsy ] (802-3, iblwvlu, mò 5)

sbL dUK jb ibsrih suAwmI ] (394-19, Awsw, mò 5)

sbL doK prziqAwgI sbL DmL ÜãVzqxò ] (1361-8, gwQw, mò 5)

sbL DmL mih sRyst Drmu ] (266-13, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL DmL mwno iqh kIE ijh pRB kIriq gweL ]2] (902-6, rwmklI, mò 9)

sbL Dwr smrQ ha iqsu kêrbwxIEy ] (957-15, rwmklI, mò 5)

sbL Dwr sbL ky nwek suK smUh ky dwqy ]1] rhwa ] (1321-16, kilAwn, mò 5)

sbL Dwrn pRiqpwrn ek ibna dInw ] (1005-18, mw}, mò 5)

sbL iDAwn mih Ekê iDAwnu ] (1182-10, bszqu, mò 5)

sbL inDwn suK pweAw ] (626-4, soriT, mò 5)

sbL inDwn gux qum hI pwis ] (180-10, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL inDwn gu} qy pwvY ] (183-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL inDwn jn kY hir nwa ]3] (184-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL inDwn jw kI ÜãstI mwih ] (283-10, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inDwn jIA kw dwqw ] (287-3, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inDwn qyrI ÜãstI mwih ] (867-11, goùf, mò 5)

sbL inDwn nwnk hir rzig ]2] (262-16, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inDwn nwm Bgvzq ]2] (1148-3, BYra, mò 5)

sbL inDwn nwim hir hir kY ijsu krim iliKAw iqin pwvw ] (1212-4, swrzg, mò 5)

sbL inDwn pRB qyrI meAw ] (271-2, gaVI suKmnI, mò 5)

sRb inDwn pUrn gurdyv ]1] rhwa ] (806-2, iblwvlu, mò 5)

sbL inDwn pyKy mn mwih ] (178-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL inDwn mzgl rs }pw hir kw nwmu ADwro ] (620-15, soriT, mò 5)

sbL inDwn mih hir nwmu inDwnu ] (288-8, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inDwn mhw bIcwr ] (866-18, goùf, mò 5)

sbL inDwn rwKy jn mwih ] (193-6, gaVI, mò 5)

sbL inrzjn purKu sujwnw ] (1040-1, mw}, mò 1)

sbL inrzjnu Git Git jwinAw ] (1039-3, mw}, mò 1)

sbL inrzqir Awpy Awip ] (412-18, Awsw, mò 1)

sbL inrzqir Eko soe ] (283-18, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inrzqir Eko soe ] (287-19, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inrzqir Eko jwgY ] (743-3, sUhI, mò 5)

sbL inrzqir Eko dyKu ] (289-5, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL inrzqir so pRBu jwqw bhuiV n jonI Brim {nw ]9] (1079-11, mw}, mò 5)

sbL inrzqir Ksmu Eko riv rihAw ] (961-8, rwmklI, mò 5)

sbL inrzqir qumih smwny jw ka quDu Awip buJweL ] (610-16, soriT, mò 5)

sbL inrzqir pRIqmu bwlw ]4] (223-5, gaVI, mò 1)

sbL inrzqir riv rihAw jip nwnk jIvY Ek ]4]28]98] (52-9, isrIrwgu, mò 5)

sbL inrzqir rwmu rihAw riv Eysw }pu bKwinAw ]1] (1351-3, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

sbL invwsI sdw Alypw sB mih rihAw smweAo ]2]1]29] (617-4, soriT, mò 5)

sbL invwsI sdw Alypw qohI szig smweL ]1] rhwa ] (684-14, DnwsrI, mò 9)

sbL invwsI Git Git vwsI lypu nhI AlphIAa ] (700-11, jYqsrI, mò 5)

sbL nYn Awip pyKnhwrw ] (294-12, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL pRiqpwl rhIm ] (896-19, rwmklI, mò 5)

sbL pRiqpwlih sgl smwlih sgilAw qyrI Cwa ] (1120-1, kydwrw, mò 5)

sbL pwK rwKu murwry ] (533-6, dyvgzDwrI mò 5)

sbL pUj crn gur sya ]1] (864-15, goùf, mò 5)

sbL Plw soeL jnu pwE ]6] (760-6, sUhI, mò 5)

sbL Plw dInéy guir pUrY nwnk guir insqwirAw ]2]47]70] (1218-4, swrzg, mò 5)

sbL Plw puNnu pweAw ]4]14]64] (625-14, soriT, mò 5)

sbL ibAwipk Azqr hrI ] (1292-13, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

sbL ibAwipq pUrn DnI ] (182-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

sbL ibAwpI rwm szig rcn ] (294-7, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL ibiD BRmqy pukwrih kqih nwhI Coit ] (502-11, gUjrI, mò 5)

sbL bYkêzT mukiq moK pwE ] (290-13, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL BUq Awip vrqwrw ] (294-12, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL BUq EkY kir jwinAw cUky bwd ibbwdw ] (483-3, Awsw, Bgq kbIr jI)

sbL BUq dXwl Acuq dIn bWDv dwmodrh ] (1355-19, shsøqI, mò 5)

sbL BUq pwrbRHÌu kir mwinAw hovW sgl rynwrI ]2] (616-17, soriT, mò 5)

sbL mih pUrn Bgvwn ] (1147-10, BYra, mò 5)

sbL mnorQ jy ko cwhY syvY Ekê inDwnw ] (672-17, DnwsrI, mò 5)

sbL mnorQ pUrn krxy ] (1150-1, BYra, mò 5)

sbL mnorQ pUrn kwm ] (1183-18, bszqu, mò 5)

sbL mnorQ pUrn kwm ] (393-17, Awsw, mò 5)

sbL mnorQ rwj sUK rs sd KusIAw kIrqnu jip nwm ] (683-2, DnwsrI, mò 5)

sbL mY pyKY Bgvwnu ] (274-2, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL rzg ek rzg mwih ] (1180-12, bszqu, mò 5)

sbL rswexu gurmuiK jwqw ] (415-19, Awsw, mò 1)

sbL rihAo BrpUir sgl Gt rihAo ibAwpy ] (1385-4, svXy, mò 5)

sbL rihAw BrpUir scw scu soe ]1] rhwa ] (398-18, Awsw, mò 5)

sbL r$Xw gur dXwlh BY dUK ibnwsnh ] (1358-18, shsøqI, mò 5)

sbL rI pRIiq ipAw{ ] (1229-12, swrzg, mò 5)

sbL rog kw AaKdu nwmu ] (274-18, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL rog qy Aohu hir jnu rhq ] (281-13, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL rog nwnk imit jwih ]1] (288-6, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL lok pUrn pRiqpwl ] (293-19, gaVI suKmnI, mò 5)

sbL lok mweAw ky mzfl igir igir prqy DrxI ]1] rhwa ] (215-12, gaVI mwlw , mò 5)

srbz swcw Ekê hY dUjw nwhI koe ] (660-7, DnwsrI, mò 1)

srbsu Coif mhw rsu pIjY ]4]5] (324-12, gaVI, kbIr jI)

srbsu dIjY Apnw vwry ] (108-4, mwJ, mò 5)

srbsu nwmu Bgq ka dIn ]8]11] (240-16, gaVI, mò 5)

srbso sUK Awnzd Gn ipAwry hir rqnu mn Azqir sIvqy ] (81-2, isrIrwgu, mò 5)

srb< pUrn purK Bgvwnh Bgiq vCl k{xw mXh ] (1355-19, shsøqI, mò 5)

srbõ rmxz goibzdh nwnk lyp Cyp n ilÈXqy ]36] (1357-5, shsøqI, mò 5)

srbI QweL vyprvwhu ] (1188-17, bszqu, mò 1)

srbI rzgI }pI qUzhY iqsu bKsy ijsu ndir kry ]1] rhwa ] (355-18, Awsw, mò 1)

srby Awid prmlwid kwst czdnu BYelw ]2] (1351-5, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

srby Ekê AnykY suAwmI sB Gt BuogvY soeL ] (658-2, soriT, Bgq rivdws jI)

srby smwxw Awip suAwmI gurmuiK prgtu hoeAw ] (542-12, ibhwgVw, mò 5)

srby smwxw Awip qUhY apwe DzDY lweLAw ] (566-11, vfhzsu, mò 1)

srby Git Git rivAw suAwmI sbL klw kl Dwry ] (1199-7, swrzg, mò 4)

srby jwick qUz pRBu dwqw dwiq kry ApunY bIcwr ]4] (504-2, gUjrI, mò 1)

srby joe AgCmI dUKu Gnyro AwiQ ] (1090-14, mw}, mò 1)

srby QweL Ekê qUz ija BwvY iqa rwKu ] (62-1, isrIrwgu, mò 1)

srby Qwn QnzqrI qU dwqw dwqw{ ] (934-11, rwmklI dKxI, mò 1)

srby riv rihAw suKdwqw ] (1070-4, mw}, mò 4)

srby riv rihAw Gt vwsI ] (1070-7, mw}, mò 4)

smL suNniq sIlu rojw hohu muslmwxu ] (140-18, mwJ, mò 1)

smL suriq due ssur BE ] (152-1, gaVI, mò 1)

smL Kzf kI bwxI }pu ] (8-1, jpu, mò 1)

smL DmL kw fyrw dUir ] (471-18, Awsw, mò 1)

smL peL nwrwexY nwnk dir peLAwhu ] (135-17, mwJ, mò 5)

sRmu krqy dm AwF ka qy gnI DnIqw ]3] (810-1, iblwvlu, mò 5)

srmu geAw Gir AwpxY piq aiT clI nwil ] (1243-2, swrzg, mò 1)

sRmu Qwkw pwE ibsRwmw imit geL sglI DweL ]1] (1000-8, mw}, mò 5)

srmu Drmu due Cip KloE këVì iPrY pRDwnu vy lwlo ] (722-17, iqlzg, mò 1)

srmu Drmu due nwnkw jy Dnu plY pwe ] (1287-11, mlwr, mò 1)

sRmu pwvY sgly ibrQwry ] (278-13, gaVI suKmnI, mò 5)

sRmu imitAw myrI hqI blwe ]1] rhwa ] (189-16, gaVI, mò 5)

srmY dIAw muzdàw kNnI pwe jogI iKzQw kir qU deAw ] (908-11, rwmklI, mò 3)

sRvx sRoq rjy gurbwxI joqI joiq imlweL hy ]14] (1023-8, mw}, mò 1)

sRvx soE suix inzd vIcwr ] (182-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

sRvx q pr skXQ sRvix gu{ Am{ suixjY ] (1394-6, sveLE mhly qIjy ky, jÑX-jwlp)

sRvxI suxa ibml jsu suAwmI ] (1080-4, mw}, mò 5)

sRvxI suxI khwxIAw jy gu{ QIvY ikrpwil ]4] (761-11, sUhI kwPI, mò 5)

sRvxI suxI q ehu mnu qãpqY gurmuiK Amãqu pIvw ] (690-6, DnwsrI, mò 4)

sRvxI suxIEy rsnw gweLEy ihrdY iDAweLEy soeL ] (611-9, soriT, mò 5)

sRvxI kIrqnu ismrnu suAwmI ehu swD ko Awcw{ ] (1222-9, swrzg, mò 5)

sRvxI kIrqnu suna idnu rwqI ihrdY hir hir BwnI ]3] (1200-1, swrzg, mò 4)

sRvxI nwmu suxY hir bwxI nwnk hir rzig rzgweAw ]15]3]20] (1041-13, mw}, mò 1)

sRvn sunn Bgiq krn Aink pwiqk punhcrn ] (1230-4, swrzg, mò 5)

sRvn sunIjY Amãq kQw ] (386-8, Awsw, mò 5)

sRvn goibzd gunu suna A{ gwa rsnw gIiq ]1] rhwa ] (631-11, soriT, mò 9)

sRvin n suriq nYn suzdr nhI Awrq duAwir rtq ipzgurIAw ]1] (203-2, gaVI, mò 5)

sRvnn ibkl BE szig qyry ezdàI kw blu Qwkw ] (480-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

sRvnI suna hir hir hry Twkêr jsu gwva ] (812-1, iblwvlu, mò 5)

sRvnI kQw nYn drsu pyKa msqkê gur crnwrI ]4]2]122] (401-17, Awsw, mò 5)

srvr Azdir hIrw moqI so hzsw kw Kwxw ] (956-12, rwmklI, mò 1)

srvr hzs Dury hI mylw KsmY EvY Bwxw ] (956-12, rwmklI, mò 1)

srvr hzsu dUir n hoeL krqy EvY BwvY ] (960-12, rwmklI, mò 5)

srvr hzsw Coif n jwe ] (685-15, DnwsrI, mò 1)

srvr pzKI hykVo PwhIvwl pcws ] (1384-14, slok, syK PrId jI)

srvr mih hzsu hzs mih swg{ ] (685-16, DnwsrI, mò 1)

srvr mih hzsu pRwnpiq pwvY ]1] (685-12, DnwsrI, mò 1)

srvir kmlu ikrix AwkwsI ibgsY shij suBweL ] (1273-7, mlwr, mò 1)

srv{ hzis n jwixAw kwg kêpzKI szig ] (1411-5, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

srw srIAiq ly kMmwvhu ] (1083-16, mw}, mò 5)

sãsit apwe Awpy sBu vyKY ] (842-6, iblwvlu, mò 3)

sãsit apwe kweAw gV rwjy ] (1037-11, mw}, mò 1)

sãsit apwe kIAw pwswrw ] (1038-5, mw}, mò 1)

sãsit apwe duKw suK dIE ] (1032-17, mw}, mò 1)

sãsit apwe DrI sB Drxw ] (1076-14, mw}, mò 5)

sãsit apwe rhy pRB CwjY ] (1028-4, mw}, mò 1)

sãsit apweL joqI qU jwiq ] (413-14, Awsw, mò 1)

sãsit sgl aDrI nwim ly qirAo inrzqir ] (1390-4, sveLE mhly pihly ky, kl)

sãsit sB ek vrn hoeL DmL kI giq rhI ]3] (663-2, DnwsrI, mò 1)

sãstw krY su inhca hoe ] (937-9, rwmklI dKxI, mò 1)

sãsty Bya n jwxY koe ] (937-9, rwmklI dKxI, mò 1)

sãjzq rqn jnm cqur cyqnh ] (1356-4, shsøqI, mò 5)

sRI siq nwmu krqw purKu gur rwmdws icqh bsY ]1] (1404-5, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

sRI siqgur supRsNn kljug hoe rwKhu dws Bwt kI lwj ]8]12] (1400-11, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

sRI sYxu ] (695-9)

sRI kbIr jIa kw capdw G{ 2 dUjw ] (524-8)

sRI gur rwmdws jXo jX jg mih qY hir pmL pdu pweXa ]1] (1405-6, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

sRI gur rwmdws jXo jX jg mih qY hir pmL pdu pweXa ]2] (1405-9, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

sRI gur rwmdws jXo jX jg mih qY hir pmL pdu pweXa ]3] (1405-12, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

sRI gur rwmdws jXo jX jg mih qY hir pmL pdu pweXa ]4] (1405-14, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

sRI gurdyvE nmh ]1] (262-9, gaVI suKmnI, mò 5)

sRI gu} srix Bju kÑX kib Bugiq mukiq sB gu} lig ]11] (1398-6, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

sRI gu} rwju Aibclu Atlu Awid puriK PêrmweAo ]7] (1390-10, sveLE mhly pihly ky, kl)

sRI gopwlu n acrih bil geLE duhcwrix rsnw rwm ] (848-6, iblwvlu, mò 5)

sRI pRhlwd Bgq aDrIAz ] (1401-9, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

sRI rwm nwmw ac{ mnw ] (155-11, gaVI cyqI, mò 1)

sRI rwmczd ijsu }pu n ryiKAw ] (1082-9, mw}, mò 5)

sRIDr nwQ myrw mnu lInw pRBu jwnY pIr prweL ]1] (1232-7, swrzg, mò 1)

sRIDr pwE mzgl gwE eC puNnI siqgur quTy ] (80-4, isrIrwgu, mò 5)

sRIDr mohn sgl apwvn inrzkwr suKdwqw ] (1138-16, BYra, mò 5)

sRIDr moihAVI ipr szig sUqI rwm ] (843-11, iblwvlu dKxI, mò 1)

sRIpiq nwQ srix nwnk jn hy Bgvzq øpw kir qwrhu ]5] (1388-5, svXy, mò 5)

srIr ssQ KIx smE ismrziq nwnk rwm dwmodr mwDvh ]50] (1358-15, shsøqI, mò 5)

srIr srovr BIqry AwCY kml AnUp ] (857-6, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

srIir srovir gux prgit kIE ] (367-5, Awsw, mò 4)

srIir srovir nwmu hir pRgitAo Gir mzdir hir pRBu lhy ]2] (1336-10, pRBwqI, mò 4)

srI{ AwrwDY mo ka bIcw{ dyhU ] (93-18, sRIrwgu, rivdws)

srI{ ktwe homY kir rwqI ] (265-11, gaVI suKmnI, mò 5)

srI{ jla gux bwhrw jo gur kwr n kmwe ] (651-10, soriT, mò 3)

sRIrzg bYkêzT ky vwsI ] (1082-14, mw}, mò 5)

sRIrzg rwqI iPrY mwqI adkê gzgw vwxI ] (567-13, vfhzsu, mò 1)

sRIrzg rwqy nwm mwqy BY BmL duqIAw sgl Koq ] (462-6, Awsw, mò 5)

sRIrzgo deAwl mnoh{ Bgiq vClu ibrdweAw ] (248-19, gaVI, mò 5)

srIrhu Bwlix ko bwhir jwE ] (124-11, mwJ, mò 3)

sRIrwg bwxI Bgq byxI jIa kI ] (93-1)

sRIrwgu Bgq kbIr jIa kw ] (92-14)

sRIrwgu mhlw 3 ] (29-10)

sRIrwgu mhlw 3 ] (36-3)

sRIrwgu mhlw 5 ] (44-11)

sRIrwgu mhlw 5 ] (44-18)

sRIrwm rzg Apwr pUrn nh inmK mn mih vUiTAw ] (705-13, jYqsrI, mò 5)

srY srIAiq krih bIcw{ ] (84-1, isrIrwgu, mò 1)

sRuiq ismãiq gun gwvih krqy isD swiDk muin jn iDAweAw ] (785-4, sUhI, mò 5)

slwihhu hir sBnw qy vfw jo szq jnW kI pYj rKdw AweAw ]1] (548-17, ibhwgVw, mò 3)

slwmu jbwbu dovY kry muzFhu GuQw jwe ] (474-5, Awsw, mò 2)

slok ] (251-4)

slok ] (259-1)

slok ] (456-7)

slok ] (555-3)

slok ] (703-12)

slok ] (705-19)

slok ] (706-14)

slok ] (706-18)

slok ] (706-4)

slok ] (706-9)

slok ] (707-12)

slok ] (707-17)

slok ] (707-4)

slok ] (707-8)

slok ] (708-11)

slok ] (708-16)

slok ] (708-2)

slok ] (708-7)

slok ] (709-1)

slok ] (709-10)

slok ] (709-15)

slok ] (709-19)

slok ] (710-4)

slok ] (710-9)

slok ] (927-16)

slok ] (928-13)

slok ] (928-19)

slok ] (928-2)

slok ] (928-8)

slok ] (929-11)

slok ] (929-5)

slok shsøqI mhlw 1 ] (1353-6)

slok shsøqI mhlw 5 (1353-15)

slok syK PrId ky (1377-15)

slok kbIr ] (1105-4)

slok fKxw mò 5 ] (322-16)

slok fKxy mò 5 ] (1100-18)

slok fKxy mò 5 ] (1101-14)

slok fKxy mò 5 ] (1101-7)

slok fKxy mò 5 ] (1102-2)

slok dohw mò 5 ] (322-11)

slok Bgq kbIr jIa ky (1364-10)

slok mhlw 1 ] (1239-14)

slok mhlw 1 ] (1240-12)

slok mhlw 1 ] (1240-19)

slok mhlw 1 ] (1240-4)

slok mhlw 2 ] (1237-11)

slok mhlw 2 ] (1238-1)

slok mhlw 2 ] (1238-18)

slok mhlw 2 ] (1238-9)

slok mhlw 2 ] (1239-6)

slok mhlw 2 ] (788-2)

slok mhlw 3 (1413-1)

slok mhlw 3 ] (1278-16)

slok mhlw 3 ] (311-11)

slok mhlw 4 (1421-8)

slok mhlw 5 (1425-1)

slok mhlw 5 ] (1429-14)

slok mhlw 5 ] (961-17)

slok mhlw 5 ] (965-15)

slok mhlw 9 ] (1426-10)

slok mò 1 ] (1092-19)

slok mò 1 ] (1241-16)

slok mò 1 ] (1241-9)

slok mò 1 ] (1242-12)

slok mò 1 ] (1242-18)

slok mò 1 ] (1242-6)

slok mò 1 ] (1243-5)

slok mò 1 ] (1244-16)

slok mò 1 ] (1244-4)

slok mò 1 ] (1245-10)

slok mò 1 ] (1245-17)

slok mò 1 ] (1245-3)

slok mò 1 ] (1279-14)

slok mò 1 ] (1279-9)

slok mò 1 ] (1286-5)

slok mò 1 ] (1287-1)

slok mò 1 ] (1287-11)

slok mò 1 ] (1288-12)

slok mò 1 ] (1289-1)

slok mò 1 ] (1289-11)

slok mò 1 ] (1290-14)

slok mò 1 ] (1291-1)

slok mò 1 ] (1291-13)

slok mò 1 ] (138-9)

slok mò 1 ] (147-10)

slok mò 1 ] (463-18)

slok mò 1 ] (464-12)

slok mò 1 ] (465-17)

slok mò 1 ] (465-5)

slok mò 1 ] (466-10)

slok mò 1 ] (467-3)

slok mò 1 ] (471-14)

slok mò 1 ] (556-8)

slok mò 1 ] (653-11)

slok mò 1 ] (788-15)

slok mò 1 ] (789-13)

slok mò 1 ] (789-3)

slok mò 1 ] (789-8)

slok mò 1 ] (790-1)

slok mò 1 ] (790-16)

slok mò 1 ] (790-8)

slok mò 1 ] (791-13)

slok mò 1 ] (791-2)

slok mò 1 ] (791-9)

slok mò 1 ] (83-13)

slok mò 1 ] (83-18)

slok mò 1 ] (83-9)

slok mò 1 ] (854-2)

slok mò 1 ] (91-3)

slok mò 1 ] (952-8)

slok mò 1 ] (955-17)

slok mò 1 ] (955-3)

slok mò 2 ] (1093-8)

slok mò 2 ] (1243-14)

slok mò 2 ] (1280-1)

slok mò 2 ] (1288-3)

slok mò 2 ] (146-9)

slok mò 2 ] (791-19)

slok mò 2 ] (89-2)

slok mò 2 ] (954-15)

slok mò 2 ] (954-9)

slok mò 2 ] (955-9)

slok mò 3 ] (1093-17)

slok mò 3 ] (1246-14)

slok mò 3 ] (1247-14)

slok mò 3 ] (1247-3)

slok mò 3 ] (1248-14)

slok mò 3 ] (1248-2)

slok mò 3 ] (1248-9)

slok mò 3 ] (1249-1)

slok mò 3 ] (1249-9)

slok mò 3 ] (1250-2)

slok mò 3 ] (1250-9)

slok mò 3 ] (1251-1)

slok mò 3 ] (1280-14)

slok mò 3 ] (1280-7)

slok mò 3 ] (1281-13)

slok mò 3 ] (1281-3)

slok mò 3 ] (1282-12)

slok mò 3 ] (1282-5)

slok mò 3 ] (1283-10)

slok mò 3 ] (1283-18)

slok mò 3 ] (1283-2)

slok mò 3 ] (1284-13)

slok mò 3 ] (1285-10)

slok mò 3 ] (1285-16)

slok mò 3 ] (1285-3)

slok mò 3 ] (317-8)

slok mò 3 ] (510-13)

slok mò 3 ] (517-3)

slok mò 3 ] (517-8)

slok mò 3 ] (548-12)

slok mò 3 ] (548-18)

slok mò 3 ] (549-16)

slok mò 3 ] (549-9)

slok mò 3 ] (550-15)

slok mò 3 ] (550-9)

slok mò 3 ] (551-17)

slok mò 3 ] (551-2)

slok mò 3 ] (551-9)

slok mò 3 ] (552-6)

slok mò 3 ] (554-13)

slok mò 3 ] (555-10)

slok mò 3 ] (555-19)

slok mò 3 ] (556-13)

slok mò 3 ] (585-12)

slok mò 3 ] (587-11)

slok mò 3 ] (588-13)

slok mò 3 ] (588-4)

slok mò 3 ] (589-10)

slok mò 3 ] (589-18)

slok mò 3 ] (590-15)

slok mò 3 ] (591-2)

slok mò 3 ] (593-6)

slok mò 3 ] (646-6)

slok mò 3 ] (788-7)

slok mò 3 ] (83-2)

slok mò 3 ] (84-13)

slok mò 3 ] (84-19)

slok mò 3 ] (84-7)

slok mò 3 ] (849-10)

slok mò 3 ] (85-15)

slok mò 3 ] (85-7)

slok mò 3 ] (850-1)

slok mò 3 ] (850-19)

slok mò 3 ] (850-9)

slok mò 3 ] (851-17)

slok mò 3 ] (851-9)

slok mò 3 ] (852-9)

slok mò 3 ] (853-11)

slok mò 3 ] (853-2)

slok mò 3 ] (854-15)

slok mò 3 ] (854-6)

slok mò 3 ] (86-14)

slok mò 3 ] (86-7)

slok mò 3 ] (87-6)

slok mò 3 ] (88-9)

slok mò 3 ] (89-18)

slok mò 3 ] (89-8)

slok mò 3 ] (90-15)

slok mò 3 ] (90-6)

slok mò 3 ] (91-8)

slok mò 3 ] (949-18)

slok mò 3 ] (949-3)

slok mò 3 ] (950-14)

slok mò 3 ] (951-5)

slok mò 3 ] (953-9)

slok mò 3 ] (956-7)

slok mò 4 ] (1244-10)

slok mò 4 ] (1246-6)

slok mò 4 ] (1312-16)

slok mò 4 ] (1313-14)

slok mò 4 ] (1313-6)

slok mò 4 ] (1314-15)

slok mò 4 ] (1314-4)

slok mò 4 ] (1315-15)

slok mò 4 ] (1315-6)

slok mò 4 ] (1316-18)

slok mò 4 ] (1316-9)

slok mò 4 ] (1317-13)

slok mò 4 ] (1317-18)

slok mò 4 ] (1317-6)

slok mò 4 ] (1318-10)

slok mò 4 ] (1318-4)

slok mò 4 ] (300-16)

slok mò 4 ] (301-11)

slok mò 4 ] (301-15)

slok mò 4 ] (301-4)

slok mò 4 ] (302-1)

slok mò 4 ] (302-17)

slok mò 4 ] (302-9)

slok mò 4 ] (303-11)

slok mò 4 ] (304-18)

slok mò 4 ] (304-6)

slok mò 4 ] (305-13)

slok mò 4 ] (306-19)

slok mò 4 ] (306-5)

slok mò 4 ] (307-13)

slok mò 4 ] (308-10)

slok mò 4 ] (309-10)

slok mò 4 ] (310-1)

slok mò 4 ] (310-11)

slok mò 4 ] (311-2)

slok mò 4 ] (312-8)

slok mò 4 ] (313-16)

slok mò 4 ] (313-9)

slok mò 4 ] (315-14)

slok mò 4 ] (316-11)

slok mò 4 ] (849-2)

slok mò 5 ] (1093-13)

slok mò 5 ] (1102-10)

slok mò 5 ] (1251-7)

slok mò 5 ] (1284-7)

slok mò 5 ] (315-1)

slok mò 5 ] (315-5)

slok mò 5 ] (315-9)

slok mò 5 ] (317-3)

slok mò 5 ] (318-10)

slok mò 5 ] (318-14)

slok mò 5 ] (318-19)

slok mò 5 ] (318-3)

slok mò 5 ] (319-13)

slok mò 5 ] (319-18)

slok mò 5 ] (319-4)

slok mò 5 ] (319-9)

slok mò 5 ] (320-13)

slok mò 5 ] (320-18)

slok mò 5 ] (320-3)

slok mò 5 ] (320-8)

slok mò 5 ] (321-12)

slok mò 5 ] (321-17)

slok mò 5 ] (321-3)

slok mò 5 ] (321-8)

slok mò 5 ] (323-1)

slok mò 5 ] (323-6)

slok mò 5 ] (518-16)

slok mò 5 ] (519-14)

slok mò 5 ] (519-3)

slok mò 5 ] (519-8)

slok mò 5 ] (520-1)

slok mò 5 ] (520-13)

slok mò 5 ] (520-7)

slok mò 5 ] (521-10)

slok mò 5 ] (521-16)

slok mò 5 ] (521-5)

slok mò 5 ] (522-3)

slok mò 5 ] (522-9)

slok mò 5 ] (523-1)

slok mò 5 ] (523-12)

slok mò 5 ] (523-7)

slok mò 5 ] (524-2)

slok mò 5 ] (957-17)

slok mò 5 ] (957-2)

slok mò 5 ] (958-16)

slok mò 5 ] (959-10)

slok mò 5 ] (960-5)

slok mò 5 ] (961-6)

slok mò 5 ] (962-12)

slok mò 5 ] (962-4)

slok mò 5 ] (963-1)

slok mò 5 ] (963-11)

slok mò 5 ] (963-17)

slok mò 5 ] (964-10)

slok mò 5 ] (964-16)

slok mò 5 ] (964-4)

slok mò 5 ] (965-3)

slok mò 5 ] (965-9)

slok mò 5 ] (966-2)

slok mò 5 ] (966-8)

slok vwrW qy vDIk ] (1410-3)

slokê ] (248-14)

slokê ] (250-1)

slokê ] (250-11)

slokê ] (250-15)

slokê ] (250-18)

slokê ] (250-7)

slokê ] (251-11)

slokê ] (251-15)

slokê ] (251-19)

slokê ] (251-8)

slokê ] (252-12)

slokê ] (252-15)

slokê ] (252-19)

slokê ] (252-5)

slokê ] (252-8)

slokê ] (253-12)
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương