Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang31/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   160

sB qy nyrY sBhU qy dUir ] (276-5, gaVI suKmnI, mò 5)

sB qy prY prY qy @cw gihr gMBIr AQwihAo ]2] (1299-8, kwnVw, mò 5)

sB qy vf smrQ gurdyv ] (1152-14, BYra, mò 5)

sB qy vfw siqgu{ nwnkê ijin kl rwKI myrI ]4]10]57] (750-4, sUhI, mò 5)

sB qyrI sãsit qUz Awip rihAw smweL ] (164-3, gaVI guAwryrI, mò 4)

sB qyrI kêdriq qU isir isir dwqw sBu qyro kwrxu kInw hy ]15] (1028-14, mw}, mò 1)

sB qyrI kêdriq qUz kwid{ krqw pwkI nweL pwkê ] (464-8, Awsw, mò 1)

sB qyrI joiq joqI ivic vrqih gurmqI quDY lwvxI ] (1314-2, kwnVw, mò 4)

sB qyrI quDu CfwvxI sB quDY lwgy ]12] (1090-13, mw}, mò 1)

sB qyrI qU sBs dw sB quDu apweAw ] (548-15, ibhwgVw, mò 3)

sB qyrI qU gurmuiK jwqw dir sohY gux gwedw ]10] (1034-1, mw} dKxI, mò 1)

sB qyrI qU myrw pRIqmu inis bwsur rzig rwvY ] (1107-8, quKwrI, mò 1)

sB qyrI qUz sBnI iDAweAw ] (11-15, Awsw, mò 4)

sB qyrI qUz sBnI iDAweAw ] (365-12, Awsw, mò 4)

sB qyrI bxq bxwvxI nwnk Bl Blw ]2] (304-15, gaVI, mò 4)

sB qyrY vis dUjw Av{ n koe ]2] (1134-15, BYra, mò 4)

sB qY apweL BmL BulweL ] (525-3, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

sB idsY hrIAwvlI sr Bry suBr qwl ] (1278-16, mlwr, mò 3)

sB idn ky smrQ pzQ ibTuly ha bil bil jwa ] (536-4, dyvgzDwrI mò 5)

sB idnsu rYix gux acrY hir hir hir air ilv lwgu ] (849-3, iblwvlu, mò 4)

sB duK qyry sUK rjweL ] (412-10, Awsw, mò 1)

sB dunI Awvx jwvxI mukwmu Ekê rhImu ]6] (64-10, isrIrwgu, mò 1)

sB dunIAw Awvx jwxIAw ]3] (26-1, isrIrwgu, mò 1)

sB dunIAw subhwnu sic smweLEy ] (142-9, mwJ, mò 1)

sB dU vfy Bwg gurisKw ky jo gur crxI isK pViqAw ]18] (649-15, soriT, mò 3)

sB dUKn ko hzqw sB sUKn ko dwqw hir pRIqm gun gwAou ]1] rhwa ] (1201-9, swrzg, mò 4)

sB dyKIEy AnBY kw dwqw ] (1236-16, swrzg, mò 5)

sB Driq BeL hrIAwvlI ANnu jzimAw bohl lwe ] (1250-14, swrzg, mò 4)

sB ngrI mih Eko rwjw sBy pivqu hih Qwvw ]1] (993-12, mw}, mò 3)

sB ngrI mih Bgiq ÜãVweL ] (1154-9, BYra, mò 3)

sB ndrI Azdir rKdw jyqI issit sB kIqI ] (951-10, rwmklI, mò 3)

sB ndrI Azdir vyKdw jY BwvY qY dye ]2] (36-6, isrIrwgu, mò 3)

sB ndrI kmL kmwvdy ndrI bwhir n koe ] (66-12, isrIrwgu, mò 3)

sB nr mih pRwnI @qmu hovY rwm nwmY bwsu bsIjY ]4] (1325-10, kilAwn, mò 4)

sB nwnk suiK svzqI ]2]11]75] (627-15, soriT, mò 5)

sB nwvhu apjY nwvhu CIjY ] (1064-5, mw}, mò 3)

sB nwvY no locdI ijsu øpw kry so pwE ] (427-9, Awsw, mò 3)

sB inhPl kmL kIE duKu DzDw ]3] (367-18, Awsw, mò 4)

sB inDwn ds Ast isDwn Twkêr kr ql DirAw ] (495-6, gUjrI, mò 5)

sB prhir qw ka imlY suhwgu ]3]21] (327-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

sB prvwrY mwih sryst ] (371-4, Awsw, mò 5)

sB proeL ekqu DwgY ] (108-16, mwJ, mò 5)

sB pvY pYrI siqgu} kyrI ijQY gu} Awpu riKAw ] (924-2, rwmklI, bwbw suzdr)

sB Pl pwE gu} iDAwe ]1] rhwa ] (1141-17, BYra, mò 5)

sB Pokt DmL AbIinAw ] (1351-17, pRBwqI, Bgq byxI jI)

sB Pokt inscY krmz ] (1353-8, shsøqI, mò 1)

sB ibiD qum hI jwnqy ipAwry iksu pih kha sunwe ]1] (432-2, Awsw, mò 5)

sB ibiD mwiNXa mnu qb hI ËXa pRsNnu rwju jogu qKqu dIAnu gur rwmdws ]4] (1399-6, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

sB buDI jwlIAih ekê rhY qqu igAwnu ]4] (1413-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

sB BWfy quDY swijAw ivic vsqu hir Qwrw ] (449-19, Awsw, mò 4)

sB BY imtih qumwrY nwe ] (201-11, gaVI, mò 5)

sB mih @c ibsyK igAwnu ] (298-12, iQqI gaVI, mò 5)

sB mih Awip rihAw BrpUir ] (113-12, mwJ, mò 3)

sB mih ekê vrqdw Eko rihAw smwe ] (27-5, isrIrwgu, mò 3)

sB mih ekê vrqdw gur sbdI pweAw jweL ]12] (953-9, rwmklI, mò 1)

sB mih Ekê inrzjn krqw ] (998-12, mw}, mò 4)

sB mih Ekê inrzjnu soeL ]1] rhwa ] (223-3, gaVI, mò 1)

sB mih Ekê rihAw BrpUrw ] (1143-1, BYra, mò 5)

sB mih Ekê vrqdw isir isir kry bIcw{ ] (1282-19, mlwr, mò 3)

sB mih Ekê vrqdw ijin Awpy rcn rcweL ]15] (954-14, rwmklI, mò 2)

sB mih Eko ikCu khxu n jwe ] (1188-8, bszqu, mò 1)

sB mih Eko riv rihAw gur ibnu bUJ n pwe ] (1132-5, BYra, mò 3)

sB mih scu dUjw nhI koeL ] (880-8, rwmklI, mò 3)

sB mih scw Eko soeL iqs kw kIAw sBu kCu hoeL ] (1350-3, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

sB mih sbdu vrqY pRB swcw krim imlY bYAwlz ] (1275-11, mlwr, mò 1)

sB mih gupqu vrqdw gurmuiK pRgtweAw ] (954-8, rwmklI, mò 2)

sB mih jwna krqw Ek ] (377-4, Awsw, mò 5)

sB mih jIa jIa hY soeL Git Git rihAw smweL ] (1273-13, mlwr, mò 1)

sB mih joiq joiq hY soe ] (13-5, DnwsrI, mò 1)

sB mih joiq joiq hY soe ] (663-8, DnwsrI, mò 1)

sB mih nwmu inDwnu hY gurmuiK ko pwE ]5] (1011-17, mw}, mò 1)

sB mih psirAw bRHÌ pswrw ]2] (329-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

sB mih pUir rhy pwrbRHÌ ] (299-5, iQqI gaVI, mò 5)

sB mih riv rihAw so pRBu AzqrjwmI rwm ] (775-12, sUhI, mò 4)

sB mih riv rihAw pRBu EkY pyiK pyiK nwnk ibgsweL ]3]8] (1299-15, kwnVw, mò 5)

sB mih rivAw swihbu Ek ]1] rhwa ] (1147-3, BYra, mò 5)

sB mih rivAw pUrn pRB suAwmI ]1] (563-7, vfhzsu, mò 5)

sB mih vsY AqIqu AnrwgI ]5] (1129-2, BYra, mò 3)

sB mih vsY pRBu Eko soe ] (663-18, DnwsrI, mò 3)

sB mih vrqY Awip inrwrw ] (1075-13, mw}, mò 5)

sB mih vrqY Ekê Anzqw ] (176-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

sB mih vrqY Ekê prCNnw ] (1051-6, mw}, mò 3)

sB mih vrqY Eko soe ] (931-13, rwmklI dKxI, mò 1)

sB mih vrqY Eko soeL gurmuiK soBw pwvixAw ]1] (129-18, mwJ, mò 4)

sB mih vrqY Eko soeL ] (1055-11, mw}, mò 3)

sB mih vrqY Eko soeL ] (127-19, mwJ, mò 3)

sB md mwqy ko@ n jwg ] (1193-19, bszqu, Bgq kbIr jI)

sB mDy rivAw myrw Twkê{ dwnu dyq siB jIA sméwry ]2] (379-6, Awsw, mò 5)

sB imil Eko Ekê vKwnih qa iks qy kha durwE ]3] (1139-6, BYra, mò 5)

sB imil isrIrwg vY gwvih ] (1430-13, mwlw, -)

sB mIq bzDp hrKu apijAw dUq Qwa gvweAw ] (247-18, gaVI, mò 5)

sB myrI iqKw buJwnI ] (830-8, iblwvlu, mò 5)

sB mohI dyiK drsnu gur szq iknY AwFu n dwmu leAw ] (1116-18, quKwrI, mò 4)

sB rs Kyla pIA sa iksI lKwva nwih ]234] (1377-4, slok, Bgq kbIr jI)

sB rs mITy muiK lgih jw hir gux gwvY ] (166-2, gaVI bYrwgix, mò 4)

sB rwmu Ekê kir jwinAw ] (657-14, soriT, Bgq nwmdyv jI)

sB rog imtwvy nvw inroAw ] (744-19, sUhI, mò 5)

sB lwQy pwp kmwqy ]2] (624-4, soriT, mò 5)

sB vifAweLAw hir nwm ivic hir gurmuiK iDAweLEy ] (850-6, iblwvlu, mò 3)

siB aqry pwp kmwqy ] (625-16, soriT, mò 5)

siB Azdysy imit gE jm kw Ba Cutu ] (315-12, gaVI, mò 5)

siB Aagx guxI imtweAw gu{ Awpy bKsxhw{ ]2] (90-11, isrIrwgu, mò 3)

siB ADRuv ifTy jIa qw crn kml icqu lweAw ] (785-2, sUhI, mò 5)

siB AQLw siB DmL imly min iczidAw so Plu pweAw rwm ] (443-18, Awsw, mò 4)

siB Avgx mY guxu nhI koeL ] (750-13, sUhI, mò 1)

siB AwE hukim Ksmwhu hukim sB vrqnI ] (723-6, iqlzg, mò 4)

siB Awsw hir pUrIAw myry ipAwry min iczidAVw Plu pweAw ] (452-6, Awsw, mò 4)

siB Awsw gurmuiK pUrIAw jn nwnk suix hir DIr ]2] (1315-11, kwnVw, mò 4)

siB AwKhu siqgu{ vwhu vwhu ijin dwnu hir nwmu muiK dIAw ]1] (585-18, vfhzsu, mò 3)

siB ezdàIAw vis kir idqIAo sqvzqw swVw ] (1097-19, mw}, mò 5)

siB eCw min qin pUrIAw sBu cUkw f{ jm ky ]1] (731-7, sUhI, mò 4)

siB szjm rhy isAwxpw ] (72-16, isrIrwgu, mò 1)

siB shIAw shu rwvix geLAw ha dwDI kY dir jwvw ] (558-2, vfhzsu, mò 1)

siB sKIAw pzcy imly gurmuiK inj Gir vwsu ] (1291-5, mlwr, mò 1)

siB sq siB qp siB czigAweLAw ] (349-4, Awsw, mò 1)

siB sq siB qp siB czigAweLAw ] (9-12, Awsw, mò 1)

siB isAwxpw Cif kY gur kI crxI pwhu ]1] (44-12, sRIrwgu, mò 5)

siB isK bzDp puq BweL rwmdws pYrI pweAw ]4] (923-15, rwmklI, bwbw suzdr)

siB isD swiDk muin jnw min BwvnI hir iDAweAo ] (985-1, mwlI gaVw, mò 4)

siB suhwgix mwxih rlIAw ek dyvhu rwiq murwrI ]1] (959-16, rwmklI, mò 5)

siB suK siB gux siB inDwn hir ijqu jipEy duK BuK sB lih jweL ]1] (493-11, gUjrI, mò 4)

siB suK hir rs Bogxy szq sBw imil igAwnu ] (21-10, isrIrwgu, mò 1)

siB suK jwih duKw Pêin AwgY ] (1030-4, mw}, mò 1)

siB suK prgitAw duK dUir prweAw rwm ] (547-2, ibhwgVw, mò 5)

siB suK pweL iqs kI syv ] rhwa ] (1152-15, BYra, mò 5)

siB suK pwE siqgur qUTy ]3] (801-18, iblwvlu, mò 5)

siB suK mwgY nwmu ibswrI ]1] rhwa ] (222-12, gaVI guAwryrI, mò 1)

siB suK mukiq nwm Duin bwxI scu nwmu ar DwrI ] (1013-14, mw}, mò 1)

siB suic szjm swcu pCwxY ]16] (840-11, iblwvlu, mò 1)

siB surqI imil suriq kmweL ] (349-2, Awsw, mò 1)

siB surqI imil suriq kmweL ] (9-11, Awsw, mò 1)

siB syvhu mohno mnmohno jgmohno ijin jgqu apwe sBo vis kIqw ]11] (1317-12, kwnVw, mò 4)

siB khhu muKhu hir hir hry hir hir hry hir bolq siB pwp lhogIAw ]1] (1313-5, kwnVw, mò 4)

siB khhu muKhu nr nrhry nr nrhry nr nrhry hir lwhw hir Bgiq ivsyiKAw ]9] (1316-17, kwnVw, mò 4)

siB khhu muKhu irKIkysu hry irKIkysu hry ijqu pwvih sB Pl Plnw ]2] (1313-13, kwnVw, mò 4)

siB kir kir vyKY Apxy clqw ] (998-13, mw}, mò 4)

siB kmL DmL hir nwmu jpwhw ] (699-18, jYqsrI, mò 4)

siB kwm pUry imil hjUry hir crx syvik syivAw ] (929-3, rwmklI, mò 5)

siB kwrj iqn ky isiD hih ijn gurmuiK ikrpw Dwir ] (301-1, gaVI, mò 4)

siB kwrx krqw kry Gt AaGt Gt Qwip ] (1239-19, swrzg, mò 1)

siB kwrx krqw kry dyKY vwro vwr ] (1242-8, swrzg, mò 1)

siB kwlY vis Awip pRiB kIAw ] (1076-1, mw}, mò 5)

siB iklibK kwty dUK sbwE ] (1052-17, mw}, mò 3)

siB iklivK kwtY hir qyry ] (998-7, mw}, mò 4)

siB iklivK pwp gE gwvwexu ]3] (1134-3, BYra, mò 4)

siB kêsl Kym pRiB Dwry ] (625-17, soriT, mò 5)

siB gwvhu gux goivzd hry goivzd hry goivzd hry gux gwvq guxI smalw ]6] (1315-14, kwnVw, mò 4)

siB gux qyry Twkêr myry ikqu muiK quDu swlwhI ] (577-5, vfhzsu, mò 5)

siB gux qyry mY nwhI koe ] (4-15, jpu, mò 1)

siB guxvzqI AwKIAih mY guxu nwhI koe ] (56-11, isrIrwgu, mò 1)

siB Gt Awpy BogvY ipAwrw ivic nwrI purK sBu soe ] (605-6, soriT, mò 4)

siB Gt qyry qU sBnw mwih ] (1134-13, BYra, mò 4)

siB Gt BogvY Ailpqu rhY AlKu n lKxw jweL ] (592-1, vfhzsu, mò 3)

siB Gt BogvY sdw idnu rwqI Awpy sUK invwsI hy ]1] (1048-4, mw}, mò 3)

siB Gt BogY hir rsu pIvn ] (1031-8, mw}, mò 1)

siB Gt myry ha sBnw Azdir ijsih KuAweL iqsu kaxu khY ] (952-11, rwmklI, mò 1)

siB cvih hir hir nwmu krqy AszK Agxq hir iDAwvE ] (1115-16, quKwrI, mò 4)

siB cvhu muKhu jgNnwQu jgNnwQu jgjIvno ijqu Bvjl pwir aqwrw ]4] (1314-14, kwnVw, mò 4)

siB jnm jnm duK lwQy ] (622-14, soriT, mò 5)

siB jp siB qp sB cqurweL ] (412-2, Awsw, mò 1)

siB jwe imlhu siqgu} ka myrI ijzduVIE jo hir hir nwmu ÜãVwvY rwm ] (540-14, ibhwgVw, mò 4)

siB jwick qU Eko dwqw mwgih hwQ pswrI ]3] (507-3, gUjrI, mò 4)

siB jwick pRB qumé deAwl ] (1181-1, bszqu, mò 5)

siB jwick pRB dyvnhwr ] (1147-16, BYra, mò 5)

siB jIA qumwry jI qUz jIAw kw dwqwrw ] (10-18, Awsw, mò 4)

siB jIA qumwry jI qUz jIAw kw dwqwrw ] (348-3, Awsw, mò 4)

siB jIA qyry qU sBs dw qU sB CfwhI ]4] (302-1, gaVI, mò 4)

siB jIA qyry qU sBs dw myry swhw siB quJ hI mwih smwih ]3] (670-8, DnwsrI, mò 4)

siB jIA qyry qUz vrqdw myry hir pRB qUz jwxih jo jIe kmweLEy rwm ] (541-6, ibhwgVw, mò 4)

siB jIA qyry pRBU myry kir ikrpw sB ryx QIvw ] (926-4, rwmklI, mò 5)

siB jIA BE ikrpwlw ] (625-12, soriT, mò 5)

siB jIA BE deAwlw ]1] (622-5, soriT, mò 5)

siB jug qyry kIqy hoE ] (1176-11, bszqu, mò 3)

siB iqsY no swlwihhu szqhu ijin dUjy Bwv kI mwir ivfwrI FyrI ]16] (555-2, ibhwgVw, mò 3)

siB qIQL brq j< puNn kIE ihvY gwil gwil qnu CIjY ] (1325-2, kilAwn, mò 4)

siB qIQL vrq jg puNn quolwhw ] (699-17, jYqsrI, mò 4)

siB quJ hI Qwvhu mzgdy myry swhw qU sBnw krih ek dwiq ]2] (670-7, DnwsrI, mò 4)

siB quJY iDAwvih jIA jzq hir swrg pwxw ] (84-5, isrIrwgu, mò 3)

siB quDY no AwrwDdy dwnu dyih ipAwry ] (1318-6, kwnVw, mò 4)

siB quDY no swlwhdy dir gurmuKw no prgwis ]9] (86-6, isrIrwgu, mò 3)

siB quDY pwshu mzgdy inq kir Ardwis ] (86-5, isrIrwgu, mò 3)

siB qyry coj ivfwx sBu qyrw kwrxo ]13] (963-17, rwmklI, mò 5)

siB qyry jzq qyry siB jIAw ] (1062-15, mw}, mò 3)

siB Qwn dyKy nYx Aloe ] (915-2, rwmklI, mò 5)

siB dild Bzij duK dwl ] (977-8, nt nwrwen, mò 4)

siB duK BuK rog gE hir syvk ky siB jn ky bzDn qoVIEy ] (550-7, ibhwgVw, mò 3)

siB duK myty swcY nweL ]6] (412-10, Awsw, mò 1)

siB duK myty mwrig pwE ] (1029-12, mw}, mò 1)

siB dUK sKweL guxh bIn ]3] (1188-3, bszqu, mò 1)

siB dUK ibnwsy rwm rwe ]3] (1169-17, bszqu, mò 1)

siB DNnu khhu gu{ siqgu} gu{ siqgu} ijqu imil hir pVdw kijAw ]7] (1316-1, kwnVw, mò 4)

siB iDAwvih siB iDAwvih quDu jI hir scy isrjxhwrw ] (10-18, Awsw, mò 4)

siB iDAwvih siB iDAwvih quDu jI hir scy isrjxhwrw ] (348-2, Awsw, mò 4)

siB iDAwvih quDu sPl sy gwvih gurmqI hir inrzkwrw ] (1314-14, kwnVw, mò 4)

siB iDAwvih quDu myry pRIqmw qU siq siq purK inrzjnw ] (1313-11, kwnVw, mò 4)

siB iDAwvhu Awid sqy jugwid sqy prqiK sqy sdw sdw sqy jnu nwnkê dwsu dsonw ]5] (1315-5, kwnVw, mò 4)

siB iDAwvhu nr nwrwexo nwrwexo ijqu cUkw jm JgVì Jgolu ]12] (1317-18, kwnVw, mò 4)

siB nwd byd gurbwxI ] (879-9, rwmklI, mò 1)

siB inDwn siqgu} ivic ijsu Azdir hir ar Dwry ] (307-18, gaVI, mò 4)

siB inDwn Gir ijs dY hir kry su hovY ] (322-13, gaVI, mò 5)

siB inDwn ds Ast isDwn Twkêr kr ql DirAw ] (10-13, gUjrI, mò 5)

siB pdwQL siB Plw sbL guxw ijsu mwih ] (218-11, gaVI mwJ, mò 5)

siB pdwQL pweLAin ismrxu scu lwhu ] (556-12, ibhwgVw, mò 1)

siB pvhu srin siqgu} kI ibnsY duK dwg{ ]14] (1318-10, kwnVw, mò 4)

siB pwiqswhIAw Amr siB siB KusIAw siB Kwn ] (1241-4, swrzg, mò 1)

siB Pl pwE inhcl gux gwa ]3] (1184-17, bszqu, mò 5)

siB Pldwqw inmLl syv ] (1149-15, BYra, mò 5)

siB Pokt insca krmz ] (470-18, Awsw, mò 1)

siB ibiD KoeL loiB suAwn ]2] (374-4, Awsw, mò 5)

siB bolhu rwm rmo sRI rwm rmo ijqu dwldu duK BuK sB lih jwvxI ]3] (1314-3, kwnVw, mò 4)

siB rs iqn kY irdY hih ijn hir visAw mn mwih ] (310-1, gaVI, mò 4)

siB rs dyhI Azdir pwE ] (1056-17, mw}, mò 3)

siB rs Bogx bwid hih siB sIgwr ivkwr ] (19-5, isrIrwgu, mò 1)

siB rs Bogx ivsry ibnu ipr ikqY n lyKw ] (564-9, vfhzsu, mò 5)

siB rs imTy mzinEy suixEy swloxy ] (16-12, isrIrwgu, mò 1)

siB rs lYq bsq inrwrw ]1] (746-9, sUhI, mò 5)

siB rwqI sohwgxI ek mY dohwgix rwiq ]4] (790-13, sUhI, mò 1)

siB rwqI sohwgxI mY fohwgix kweL rwiq jIa ]1] (762-13, sUhI, mò 1)

siB }p siB suK bny suhwgin ] (374-8, Awsw, mò 5)

siB rog gvwE Amãq rsu pwE ] (1028-1, mw}, mò 1)

sBu apwE Awpy vyKY iksu nyVY iksu dUir ] (38-9, isrIrwgu, mò 3)

sBu AzqrjwmI bRHÌu hY bRHÌu vsY sB Qwe ] (757-5, sUhI, mò 3)

sBu Arpa mnu qnu cIqu ]1] rhwa ] (980-5, nt pVqwl, mò 5)

sBu Awqm rwmu pswirAw gur buiD bIcwrI ]9] (589-18, vfhzsu, mò 3)

sBu Awqm rwmu pCwixAw gurmqI inj Gir vwsu ]3] (69-16, isrIrwgu, mò 3)

sBu Awqm rwmu pCwixAw qW ekê rivAw eko Aoiq poiq ] (309-18, gaVI, mò 4)

sBu Awqm rwmu pCwixAw Bajlu qir geAw ] (790-7, sUhI, mò 1)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy hI guxqwsu ] (302-14, gaVI, mò 4)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy hY BweL ] (1251-13, swrzg, mò 5)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy nwe lweLEy ]2] (163-2, gaVI bYrwgix, mò 3)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy bKis imlweL ]7] (949-18, rwmklI, mò 3)

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy BrmweAw ] (229-9, gaVI, mò 1)

sBu Awpy Awip vrqY krqw jo BwvY so nwe lweAw ] (1424-13, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

sBu Awpy Awip vrqY krqw jo BwvY so nwe lweAw ] (87-1, isrIrwgu, mò 3)

sBu Awpy jgqu apwedw ipAwrw vis Awpy jugiq hQwhw ] (606-19, soriT, mò 4)

sBu Awlsu dUK Bzij pRBu pweAw gurmiq gwvhu gux pRB kyry ]1] rhwa ] (1177-18, bszqu, mò 4)

sBu eko sbdu vrqdw jo kry su hoeL ] (654-1, soriT, mò 3)

sBu eko sbdu vrqdw myry goivdw jn nwnk nwmu iDAweAw jIa ]4]2]28]66] (173-15, gaVI mwJ, mò 4)

sBu eko hukmu vrqdw mzinEy suKu pweL ]3] (948-7, rwmklI, mò 3)

sBu scu idKwly qw sic smwe ]3] (797-7, iblwvlu, mò 3)

sBu scu ndrI AweAw ja Awqm BeAw adwsu ]3] (1103-13, mw}, Bgq kbIr jI)

sBu scu vrqY sco bolY jo scu krY su hoeL ] (769-14, sUhI, mò 3)

sBu scw hukmu vrqdw gurmuiK sic smwa ] (949-8, rwmklI, mò 3)

sBu sco scu vrqdw ijsu BwvY iqsY buJwe jIa ]20] (73-1, isrIrwgu, mò 1)

sBu sco scu vrqdw scu isrjxhwrw ]1] (1087-5, mw}, mò 4)

sBu sco scu vrqdw sdw scu inAwa ] (1092-18, mw}, mò 3)

sBu sco scu vrqdw gurmuiK AlKu lKweL ]6] (949-9, rwmklI, mò 3)

sBu sPilAo jnmu iqnw dw gurmuiK ijnw mnu ijix pwsw FwilAw ] (78-16, isrIrwgu, mò 4)

sBu hrwmu jyqw ikCu Kwe ] (142-10, mwJ, mò 1)

sBu hukmo vrqY hukim smwe ] (1188-8, bszqu, mò 1)

sBu hY scw jy scy BwvY ] (113-8, mwJ, mò 3)

sBu hY bRHÌu bRHÌu hY psirAw min bIijAw Kwvwry ] (982-12, nt, mò 4)

sBu kCu as kw Aohu krnYhw{ ] (279-7, gaVI suKmnI, mò 5)

sBu kCu jwnY Awqm kI rhq ] (269-12, gaVI suKmnI, mò 5)

sBu kCu iqs dY vis dUjI nwih jwe ] (1425-11, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

sBu kCu vrqY iqs kw kIAw ] (280-18, gaVI suKmnI, mò 5)

sBu krxw ikrqu kir ilKIEy kir kir krqw kry kry ] (1238-14, swrzg, mò 1)

sBu krqw sBu Bugqw ]1] rhwa ] (862-4, goùf, mò 5)

sBu kwju hmwrw hoeAw ] (627-2, soriT, mò 5)

sBu ikhu qyrY vis hY qU scw swhu ] (556-11, ibhwgVw, mò 1)

sBu ikCu Apnw ekê rwmu prweAw ]1] (1342-14, pRBwqI, mò 1)

sBu ikCu Apunw kir kir rwiKAw iKn mih BeAw prweAw ] (76-2, isrIrwgu, mò 1)

sBu ikCu Awpy Awip Awip apzinAw ] (965-18, rwmklI, mò 5)

sBu ikCu Awpy Awip hY Awpy dye vifAweL ]14] (954-9, rwmklI, mò 2)

sBu ikCu Awpy Awip hY gur sbid suxweL ] (947-11, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip hY gurmuiK sdw hir Bix ] (949-2, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip hY dUjw Av{ n koe ] (39-4, isrIrwgu, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip krwE ] (1061-11, mw}, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip dUjw khw kyhu ] (710-11, jYqsrI, mò 5)

sBu ikCu Awpy Awip byAzq ApwirAw ] (523-12, gUjrI, mò 5)

sBu ikCu Awpy Awip vrqY gurmuiK qnu mnu BIjY hy ]9] (1049-15, mw}, mò 3)

sBu ikCu Awpy Awip vrqY nwnk nwim vifAweL ]21]3]12] (910-17, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu es kw ehu krnY jogu ]2] (868-16, goùf, mò 5)

sBu ikCu sco scu hY guir soJI pweL ]16] (955-3, rwmklI, mò 2)

sBu ikCu swcw Awpy AwpY ]1] (158-10, gaVI guAwryrI, mò 3)

sBu ikCu swcw swcw hY soe ] (665-19, DnwsrI, mò 3)

sBu ikCu suxdw vyKdw ika mukir peAw jwe ] (36-1, isrIrwgu, mò 3)

sBu ikCu hir kw Kylu hY gurmuiK iksY buJweL ]13] (953-18, rwmklI, mò 1)

sBu ikCu hukmy Awvdw sBu ikCu hukmy jwe ] (556-13, ibhwgVw, mò 3)

sBu ikCu krqy hiQ kwrxu jo krY ] (523-14, gUjrI, mò 5)

sBu ikCu kIqw qyrw vrqY sdw sdw qyrI Aws ]3] (382-12, Awsw, mò 5)

sBu ikCu kIqw qyrw vrqY ikAw hm bwl gupwlw ] (608-10, soriT, mò 5)

sBu ikCu Gr hI mwih hY vfBwgI lIqw ] (955-16, rwmklI, mò 1)

sBu ikCu jwxY jwxu buiJ vIcwrdw ] (519-1, gUjrI, mò 5)

sBu ikCu jwxY myry jIA kw pRIqmu ibsir gE bkbweAw ]1] rhwa dUjw ]6]15] (1003-8, mw}, mò 5)

sBu ikCu qw kw kWFIEy Qorw A{ mUcw ]1] (400-4, Awsw, mò 5)

sBu ikCu iqs kw Aohu krnY jogu ] (283-11, gaVI suKmnI, mò 5)

sBu ikCu iqs ky gãh mih AweAw ]4]2]17] (715-10, tofI, mò 5)

sBu ikCu iqs kY vis n koeL bwhrw ] (522-19, gUjrI, mò 5)

sBu ikCu iqs qy hoeAw ija iqsY dI rjwe ]24] (1423-19, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

sBu ikCu iqsu suJY hW ] (410-18, AwswvrI, mò 5)

sBu ikCu qum qy qUz AzqrjwmI ]1] (193-1, gaVI, mò 5)

sBu ikCu qum qy mwgnw vfBwgI pwE ] (811-8, iblwvlu, mò 5)

sBu ikCu qumérY hwiQ pRB Awip kry krwE ] (745-10, sUhI, mò 5)

sBu ikCu qyrw Kylu hY scu isrjxhwrw ] (948-15, rwmklI, mò 3)

sBu ikCu qyrw qU AzqrjwmI qU sBnw kw pRBu soeL ] (608-1, soriT, mò 4)

sBu ikCu qyrw qU krxYhw{ ] (1149-17, BYra, mò 5)

sBu ikCu qyrw qU pRBu myrw myry Twkêr dIn deAwlw ] (781-10, sUhI, mò 5)

sBu ikCu qyrY nwil hY siqguir dIAw idKwe ] (1420-3, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

sBu ikCu qyrY vis qyrw G{ Blw ] (965-7, rwmklI, mò 5)

sBu ikCu dy rihAw hir dyvxhwrw ] (461-7, Awsw, mò 5)

sBu ikCu dyKY iqsY kw ijin kIAw qnu swij ] (551-5, ibhwgVw, mò 4)

sBu ikCu pUrw ihrdY nwmu ]1] (188-16, gaVI, mò 5)

sBu ikCu bhuqo bhuqu apweAw ] (104-11, mwJ, mò 5)

sBu ikCu mY sBu ikCu pweAw nwmu iDAweL rwm ] (452-17, Awsw, mò 5)

sBu ikCu vis ijsY so pRBU AswVw ] (461-1, Awsw, mò 5)

sBu ikCu vsgiq swihbY Awpy krx kryv ] (44-1, isrIrwgu, mò 5)

sBu kIqw qyrw vrqdw sB qyrI bxqY ] (314-2, gaVI, mò 3)

sBu kIqw qyrw vrqdw qUz AzqrjwmI ] (167-18, gaVI bYrwgix, mò 4)

sBu ko @cw AwKIEy nIcu n dIsY koe ] (62-12, isrIrwgu, mò 1)

sBu ko AwsY qyrI bYTw ] (97-7, mwJ, mò 5)

sBu ko AwKY Awpxw ijsu nwhI so cuix kFIEy ] (473-11, Awsw, mò 1)

sBu ko AwKY Awpxw BweL gur qy buJY sujwnu ] (637-9, soriT, mò 1)

sBu ko AwKY bhuqu bhuqu Git n AwKY koe ] (15-6, isrIrwgu, mò 1)

sBu ko AwKY bhuqu bhuqu lYxY kY vIcwir ] (53-18, isrIrwgu, mò 1)

sBu ko sic smwvY ] (470-4, Awsw, mò 1)

sBu ko scy hir jIa qyrw ] (122-10, mwJ, mò 3)

sBu ko jm ky cIry ivic hY jyqw sBu Awkw{ ] (851-4, iblwvlu, mò 3)

sBu ko iqsu mNny hW ] (410-6, AwswvrI, mò 5)

sBu ko quJ hI ivic hY myry swhw quJ qy bwhir koeL nwih ] (670-7, DnwsrI, mò 4)

sBu ko qyrw qU sBnw kw ha qyrw qU hmwrw ] (768-4, sUhI, mò 3)

sBu ko qyrw qUz sBsu dw qUz sBnw rwis ] (86-4, isrIrwgu, mò 3)

sBu ko qyrw qUz sBnw kw soe ] (151-12, gaVI, mò 1)

sBu ko qyrw qUz sBnw kw myry krqy quDu sBnw isir iliKAw lyKu ] (735-12, sUhI, mò 4)

sBu ko qyrw Bgqu khwE ] (122-9, mwJ, mò 3)

sBu ko qyrY vis Agm Agocrw ] (962-11, rwmklI, mò 5)

sBu ko nQY niQAw bKsy qoVy nQ ] (1289-3, mlwr, mò 1)

sBu ko invY Awp ka pr ka invY n koe ] (470-14, Awsw, mò 1)

sBu ko pUrw Awpy hovY Git n koeL AwKY ] (469-4, Awsw, mò 1)

sBu ko bIjy Awpxy Bly no hir BwvY so Kyqu jmweAw ] (304-7, gaVI, mò 4)

sBu ko bolY Awpx BwxY ] (1033-1, mw}, mò 1)

sBu ko Bgiq kry hir kyrI hir BwvY so Qwe pwvIEy ry ]1] (1118-4, kydwrw, mò 4)

sBu ko BirAw Pëik AwKix khix n QMméIEy ] (1244-18, swrzg, mò 1)

sBu ko mIqu hm Awpn kInw hm sBnw ky swjn ] (671-8, DnwsrI, mò 5)

sBu ko lyKy ivic hY mnmuKu AhzkwrI ] (1247-19, swrzg, mò 3)

sBu ko vsgiq kir leAonu ibnu nwvY Kwkê rilAw ]3] (42-18, isrIrwgu, mò 5)

sBu ko vxju kry vwpwrw ] (1064-10, mw}, mò 3)

sBu ko@ khY jwsu kI bwqw ] (330-18, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

sBu koe mITw mzig dyKY Ksm BwvY so kry ] (566-8, vfhzsu, mò 1)

sBu koeL hir kY vis Bgqw kY Anzdu Gir ] (849-17, iblwvlu, mò 3)

sBu koeL hY Ksm kw Ksmhu sBu ko hoe ] (1244-11, swrzg, mò 4)

sBu koeL cln khq hY @hW ] (1161-10, BYra, mò 5)

sBu koeL dyKY pqIAwe ]18] (1166-6, BYra, Bgq nwmdyv jI)

sBu Kylu qmwsw qyrI vifAweL ] (1061-17, mw}, mò 3)

sBu goibzdu hY sBu goibzdu hY goibzd ibnu nhI koeL ] (485-3, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

sBu jgu Awin qnweAo qwnW ]1] rhwa ] (484-11, Awsw, Bgq kbIr jI)

sBu jgu Awip apweAonu Awvxu jwxu szswrw ] (583-11, vfhzsu, mò 3)

sBu jgu Awip apweAonu Awvxu jwxu szswry ]2] (583-14, vfhzsu, mò 3)

sBu jgu swcw jw sc mih rwqy ] (183-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

sBu jgu hwrY so ijxY gur sbdu vIcwrw ]5] (422-13, Awsw, mò 1)

sBu jgu hY iqs hI kY cIrY ] (1048-3, mw}, mò 3)

sBu jgu kwjl koTVI qnu mnu dyh suAwih ] (64-1, isrIrwgu, mò 1)

sBu jgu kwlY vis hY bwDw dUjY Bwe ] (162-12, gaVI bYrwgix, mò 3)

sBu jgu Kylu rcweAonu sB vrqY Awpy ]13] (789-19, sUhI, mò 1)

sBu jgu grib gubw{ iqn scu n BweAw ] (1289-9, mlwr, mò 1)

sBu jgu clqa pyKIEy inhclu hir ko nwa ] (431-6, AwswvrI, mò 5)
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương