Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang27/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   160

siqgur ApunY moih dwnu dInI ]1] rhwa ] (235-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

siqgur AweAo srix quhwrI ] (713-16, tofI, mò 5)

siqgur AwKY su kwr kmwvin su jpu kmwvih gurisKW kI Gwl scw Qwe pwvY ] (317-13, gaVI, mò 4)

siqgur AwgY sIsu Drye ] (1261-8, mlwr, mò 3)

siqgur AwgY sIsu Byt dya jy siqgur swcy BwvY ] (1114-10, quKwrI, mò 4)

siqgur szig nwhI mnu folY ] (183-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

siqgur scw hY boihQw sbdy Bvjlu qrxw ]6] (70-2, isrIrwgu, mò 3)

siqgur scy vwhu scu smwilAw ] (149-6, mwJ, mò 1)

siqgur sbid ajwro dIpw ] (821-11, iblwvlu, mò 5)

siqgur sbid kroDu jlwvY ] (411-12, Awsw, mò 1)

siqgur sbid rhih rzig rwqw qij mweAw hamY BRwqw hy ]6] (1031-12, mw}, mò 1)

siqgur sbdu AQwhu AimA Dwrw rsu gute ] (1397-14, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

siqgur sbdI ehu mnu ByidAw ihrdY swcI bwxI ] (1259-2, mlwr, mò 3)

siqgur sbdI pwD{ jwix ] (1275-1, mlwr, mò 1)

siqgur sbdI imlY ivCuNnI qnu mnu AwgY rwKY ] (1111-18, quKwrI, mò 1)

siqgur srix prhu qw abrhu ea qrIEy Bvjlu BweL hy ]8] (1026-3, mw}, mò 1)

siqgur srxI AweAW bwhuiV nhI ibnwsu ] (52-17, isrIrwgu, mò 5)

siqgur srxI jwe pa myrI ijzduVIE gux dsy hir pRB kyry rwm ] (538-16, ibhwgVw, mò 4)

siqgur srin srin min BweL suDw suDw kir iDAwvYgo ] (1311-11, kwnVw, mò 4)

siqgur srin pE sy Qwpy iqn rwKn ka pRBu AwvYgo ] (1311-12, kwnVw, mò 4)

siqgur swcI isK suxweL ] (117-19, mwJ, mò 3)

siqgur swcY dIAw Byij ] (396-2, Awsw, mò 5)

siqgur swDu n syivAw hir Bgiq n BweL ]1] rhwa ] (422-9, Awsw, mò 1)

siqgur swDszgiq hY nIkI imil szgiq rwmu rvIjY ] (1324-10, kilAwn, mò 4)

siqgur isa Awlwe byVy fubix nwih Ba ]4] (1410-10, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

siqgur isa icqu n lweAo nwmu n visAo min Awe ] (510-4, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur sIql jy imlY iPir jlY n dUjI vwr ] (588-4, vfhzsu, mò 3)

siqgur syqI gxq ij rKY hlqu plqu sBu iqs kw geAw ] (307-4, gaVI, mò 4)

siqgur syqI icqu lwe sdw sdw rzgu mwix ]1] (43-2, isrIrwgu, mò 5)

siqgur syqI mnu rqw riKAw bxq bxwe ] (313-12, gaVI, mò 4)

siqgur syqI riqAw drgh pweLEy Twa ] (517-16, gUjrI, mò 5)

siqgur syiv Amãq sbdu BwKY ] (352-16, Awsw, mò 1)

siqgur syiv hir nwmu min vsweAw Anidnu nwmu iDAweAw ] (513-5, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur syiv nwmu vsY min cIiq ] (832-15, iblwvlu, mò 3)

siqgur syiv pmL pdu pweAw hir jipAw sws igrwsy ] (573-14, vfhzsu, mò 4)

siqgur syiv rhhu srxweL ] (1039-14, mw}, mò 1)

siqgur syiv lgy hir crnI vfY Bwig ilv lwgI ] (502-19, gUjrI, mò 5)

siqgur syvih sy suKu pwvih scY sbid imlwedw ]13] (1060-10, mw}, mò 3)

siqgur syvhu szk n kIjY ] (1043-6, mw}, mò 1)

siqgur syvw sPl hY syivEy Pl pwvY ]19] (791-19, sUhI, mò 2)

siqgur syvw sPl hY bxI ] (165-1, gaVI guAwryrI, mò 4)

siqgur syvw jm kI kwix cukweL ] (1261-13, mlwr, mò 3)

siqgur syvw qy suKu pweAw hir kY nwim smweL hy ]11] (1047-15, mw}, mò 3)

siqgur syvw nw krih iPir iPir pCuqwxy ] (163-3, gaVI bYrwgix, mò 3)

siqgur syvw nwmu ÜãVéwE ] (1175-8, bszqu, mò 3)

siqgur syvw mhw inrbwxy ]3] (385-12, Awsw, mò 5)

siqgur syvy kI vifAweL qãsnw BUK gvweL hy ]13] (1044-13, mw}, mò 3)

siqgur syvy qw shj Duin apjY giq miq qd hI pwE ] (604-3, soriT, mò 3)

siqgur syvy qw nwmu pwE nwmy hI suKu pwedw ]6] (1064-5, mw}, mò 3)

siqgur syvy mnu vis AwvY mn mwry mnih smwedw ]15] (1062-14, mw}, mò 3)

siqgur syvY ligAw kiF rqnu dyvY prgwis ] (40-7, isrIrwgu, mò 4)

siqgur hiQ kêzjI horqu d{ KulY nwhI gu{ pUrY Bwig imlwvixAw ]7] (124-15, mwJ, mò 3)

siqgur hiQ inbyVì JgVì cukweAw ] (139-18, mwJ, mò 1)

siqgur hmrw Brmu gvweAw ] (423-9, Awsw, mò 3)

siqgur hir pRBu dis nwmu iDAweL min hrI ] (301-7, gaVI, mò 4)

siqgur ka bil jweLEy ] (71-19, isrIrwgu, mò 1)

siqgur kir dIny AsiQr Gr bwr ] rhwa ] (807-10, iblwvlu, mò 5)

siqgur kw scu sbdu kmwvhu ] (386-13, Awsw, mò 5)

siqgur kw sbdu suix n jwigAo Azqir n apijAo cwa ] (651-9, soriT, mò 3)

siqgur kw drsnu sPlu hY jyhw ko eCy qyhw Plu pwE ] (850-10, iblwvlu, mò 3)

siqgur kw drsnu sPlu hY jo eCY so Plu pwe ] (1422-4, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

siqgur kw PêrmweAw mzin n skI duq{ qirAw n jwe ] (1422-2, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

siqgur kw Ba CoifAw mnhiT kMmu n AwvY rwis ] (586-14, vfhzsu, mò 3)

siqgur kw Bwxw Anidnu krih sy sic rhy smwe ] (643-13, soriT, mò 3)

siqgur kw Bwxw kmwvdy ibKu hamY qij ivkw{ ]5] (65-16, isrIrwgu, mò 3)

siqgur kw Bwxw iciq kry siqgu{ Awpy øpw krye ]4]1]3] (490-8, gUjrI, mò 3)

siqgur kw Bwxw iciq n AwvY AwpxY suAwe iPrwhI ] (652-14, soriT, mò 4)

siqgur kw Bwxw iciq rKhu szjmu scw nyhu ] (554-9, ibhwgVw, mò 3)

siqgur kw Bwxw mzin lE sbdu rKY ar Dwir ]1] (1247-16, swrzg, mò 3)

siqgur kw Bwxw mzin lYin hir nwmu rKih ar Dwir ] (1415-17, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur kw mhlu ivrlw jwxY sdw rhY kr joiV ] (314-7, gaVI, mò 3)

siqgur kI Aohu dIiKAw lye ] (1261-8, mlwr, mò 3)

siqgur kI EysI vifAweL ] (661-13, DnwsrI, mò 1)

siqgur kI scu swKY ]1] (630-3, soriT, mò 5)

siqgur kI srxweL Bij pa myry mnw gur siqgur pICY CutIEy ]1] rhwa ] (170-6, gaVI pUrbI, mò 4)

siqgur kI syv n kIqIAw sbid n lgo Bwa ] (850-4, iblwvlu, mò 3)

siqgur kI syv n kInIAw hir nwim n lgo ipAw{ ] (589-13, vfhzsu, mò 3)

siqgur kI syv n kInIAw ikAw Aohu kry vIcw{ ] (589-4, vfhzsu, mò 3)

siqgur kI syvw @qm hY BweL rwm nwim icqu lwe ]1] (638-10, soriT, mò 3)

siqgur kI syvw ehu qpu prvwxu ] (948-18, rwmklI, mò 3)

siqgur kI syvw sdw kir BweL ivchu Awpu gvwe ]5] (638-16, soriT, mò 3)

siqgur kI syvw sPl hY jy ko kry icqu lwe ] (552-6, ibhwgVw, mò 3)

siqgur kI syvw sPlu hY jy ko kry icqu lwe ] (644-15, soriT, mò 3)

siqgur kI syvw so kry ijs no Awip krwE soe ] (88-11, isrIrwgu, mò 3)

siqgur kI syvw so kry ijsu ibnsY hamY qwpu ] (45-5, sRIrwgu, mò 5)

siqgur kI syvw gwKVI is{ dIjY Awpu gvwe ] (649-6, soriT, mò 3)

siqgur kI syvw cwkrI suKI hUz suK sw{ ] (586-8, vfhzsu, mò 3)

siqgur kI syvw cwkrI jy clih siqgur Bwe ] (1246-10, swrzg, mò 4)

siqgur kI syvw Duir PêrmweL ] (1064-4, mw}, mò 3)

siqgur kI syvw n kIqIAw Aziq geAw pCuqweL ] (511-15, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur kI syvw inrmlI inmLl jnu hoe su syvw Gwly ] (304-18, gaVI, mò 4)

siqgur kI syvY ligAw Bajlu qrY szsw{ ] (1422-17, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

siqgur kI gxqY GusIEy duKy duiK ivhwe ] (314-12, gaVI, mò 3)

siqgur kI ijs no miq AwvY so siqgur mwih smwnw ] (797-16, iblwvlu, mò 3)

siqgur kI jy srxI AwvY iPir mnUrhu kzcnu hohw ] (960-18, rwmklI, mò 5)

siqgur kI Dr lwgw jwvw gur ikrpw qy hir d{ lhIAw ]1] rhwa ] (834-14, iblwvlu, mò 4)

siqgur kI inq srDw lwgI mo ka hir gu{ myil svwry ]1] (982-17, nt, mò 4)

siqgur kI prqIiq n AweLAw sbid n lwgo Bwa ] (591-8, vfhzsu, mò 3)

siqgur kI bwxI siq siq kir jwxhu gurisKhu hir krqw Awip muhhu kFwE ] (308-5, gaVI, mò 4)

siqgur kI bwxI siq siq kir mwnhu ea Awqm rwmY lInw hy ]14] (1028-13, mw}, mò 1)

siqgur kI bwxI siq s}pu hY gurbwxI bxIEy ] (304-16, gaVI, mò 4)

siqgur kI bwxI sdw suKu hoe ] (1175-6, bszqu, mò 3)

siqgur kI mihmw siqgu{ jwxY ] (1075-10, mw}, mò 5)

siqgur kI mUriq ihrdY vswE ] (661-14, DnwsrI, mò 1)

siqgur kI rIsY hoir kcu ipcu boldy sy këiVAwr këVy JiV pVIEy ] (304-17, gaVI, mò 4)

siqgur kI ryxu vfBwgI pwvY ] (741-15, sUhI, mò 5)

siqgur kI vifAweL siqguir idqI Durhu hukmu buiJ nIswxu ] (853-16, iblwvlu, mò 3)

siqgur kI vifAweL inq cVY svweL hir kIriq Bgiq inq Awip krwE ] (308-4, gaVI, mò 4)

siqgur kI vifAweL vyiK n sknI Aonw AgY ipCY Qwa nwhI ] (308-19, gaVI, mò 4)

siqgur kInI dwiq mUil n inKuteL ] (1363-3, Pênhy, mò 5)

siqgur kIno prapkw{ ] (331-6, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

siqgur ky crn Doe Doe pIvw ] (1152-18, BYra, mò 5)

siqgur ky jIA kI swr n jwpY ik pUrY siqgur BwvY ] (317-12, gaVI, mò 4)

siqgur kY AwiKEy jo clY so siq purKu Bl Blw ] (304-14, gaVI, mò 4)

siqgur kY ha sd bil jweAw ] (1142-6, BYra, mò 5)

siqgur kY jnmy gvnu imtweAw ] (940-2, rwmklI, mò 1)

siqgur kY bcin ArwiD qU Anidnu gux gwa ]1] rhwa ] (994-17, mw}, mò 3)

siqgur kY bilhwrxY mnsw sB pUryv ]3] (44-2, isrIrwgu, mò 5)

siqgur kY Be BRmu Ba jwe ] (157-17, gaVI guAwryrI, mò 3)

siqgur kY BwxY krih kwr siqgur kY BwxY lwig rhu ] (441-12, Awsw, mò 3)

siqgur kY BwxY cldIAw nwmy shij sIgw{ ]2] (426-12, Awsw, mò 3)

siqgur kY BwxY jo clY hir syqI rilAw ] (1245-9, swrzg, mò 2)

siqgur kY BwxY jo clY iqsu vifAweL vfI hoe ] (90-6, isrIrwgu, mò 3)

siqgur kY BwxY jo clY iqn dwldu duKu lih jwe ] (1313-18, kwnVw, mò 4)

siqgur kY BwxY jo clY iqpqwsY hir gux gwe ] (1414-1, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur kY BwxY jo clY ivic boihQ bYTw Awe ] (40-18, isrIrwgu, mò 4)

siqgur kY BwxY BI clih qw drgh pwvih mwxu ] (646-15, soriT, mò 3)

siqgur kY BwxY min vsY qw Aihinis rhY ilv lwe ]3] (1015-17, mw}, mò 1)

siqgur kY BwxY vifAweL pwvY ] (509-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur kY BY Bzin n GiVAo rhY Azik smwE ] (549-19, ibhwgVw, mò 3)

siqgur kY vis cwir pdwQL ] (1345-7, pRBwqI, mò 1)

siqgur igAwn jwnY szq dyvw dyv ]1] (486-11, Awsw, Bgq rivdws jI)

siqgur igAwnu sdw Git cwnxu Am{ isir bwidswhw ] (600-10, soriT, mò 3)

siqgur igAwnu bilAw Git cwnxu AigAwnu AzDy{ gvweAw ] (444-16, Awsw, mò 4)

siqgur igAwnu imilAw pRIqmu myrw ] (798-8, iblwvlu, mò 3)

siqgur igAwnu rqnu Aiq BwrI krim imlY suKu pweL hy ]10] (1069-17, mw}, mò 4)

siqgur crx kvl irid Dwrz ] (1406-19, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

siqgur crxI ligAw hir nwmu inq jpnI ] (791-12, sUhI, mò 2)

siqgur crn lgy Ba imitAw hir gun gwE mn mwhI ]2] (630-11, soriT, mò 5)

siqgur cwta pg cwt ] (1297-8, kwnVw, mò 4)

siqgur jyvfu Av{ n koe ] (1271-10, mlwr, mò 5)

siqgur jyvfu dwqw ko nhI siB suixAhu lok sbweAw ] (465-3, Awsw, mò 1)

siqgur jog kw qhw invwsw jh Aivgq nwQu Agm DnI ]3] (883-12, rwmklI, mò 5)

siqgur quTY pweAw nwnk scw nwa ]9]1]26] (71-5, isrIrwgu, mò 5)

siqgur quTY pweLEy pUrn AlK AByv ]1] rhwa ] (53-1, isrIrwgu, mò 5)

siqgur qy shju @pjY hamY sbid jlwe ]7] (1347-4, pRBwqI, mò 3)

siqgur qy scu pCwxIEy sic shij smwxI ] (515-15, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur qy smJ pVI mn mwhI ] (1070-3, mw}, mò 4)

siqgur qy hm giq piq pweL ] (233-7, gaVI, mò 3)

siqgur qy hir hir min visAw siqgur ka sd bil jweL ] (1265-10, mlwr, mò 4)

siqgur qy hir pweLEy swcw hir isa rhY smwe ]1] rhwa ] (1276-3, mlwr, mò 3)

siqgur qy hir pweLEy BweL ] (425-12, Awsw, mò 3)

siqgur qy hir buJIEy grB jonI nh pwe ]2] (1276-4, mlwr, mò 3)

siqgur qy kvnu kvnu n sIDo myry BweL ] (231-16, gaVI, mò 3)

siqgur qy KwlI ko nhI myrY pRiB myil imlwE ] (850-9, iblwvlu, mò 3)

siqgur qy igAwnu @pjY qW eh szsw jwe ] (1276-4, mlwr, mò 3)

siqgur qy igAwnu pweAw hir qqu bIcwrw ] (163-7, gaVI bYrwgix, mò 3)

siqgur qy gux @pjY jw pRBu mylY soe ] (428-19, Awsw, mò 3)

siqgur qy jo muh iPry sy bDy duK shwih ] (645-6, soriT, mò 3)

siqgur qy jo muh Pyry qy vymuK bury idszin ] (233-11, gaVI bYrwgix, mò 3)

siqgur qy jo muhu Pyry Aoe BRmdy nw itkzin ] (233-16, gaVI bYrwgix, mò 3)

siqgur qy ÜãiVAw ekê EkY ] (181-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

siqgur qy nwmu pweLEy AaDU jog jugiq qw hoeL ] (946-14, rwmklI, mò 1)

siqgur qy nwmu pweLEy krim imlY pRBu soe ]4] (233-16, gaVI bYrwgix, mò 3)

siqgur qy nwmu rqn Dnu pweAw siqgur kI syvw BweL hy ]3] (1069-8, mw}, mò 4)

siqgur qy inmLl miq leL ] (289-16, gaVI suKmnI, mò 5)

siqgur qy pweAw nwm nIswnu ]2] (193-14, gaVI, mò 5)

siqgur qy pwE vIcwrw ] (1038-11, mw}, mò 1)

siqgur qy pwvY G{ d{ mhlu su Qwnu ] (1259-17, mlwr, mò 3)

siqgur qy Ba @pjY pweLEy moK duAwr ] (1288-9, mlwr, mò 1)

siqgur qy mwga nwmu AjwcI ] (1069-10, mw}, mò 4)

siqgur qy ivCuVy iqnI duKu pweAw ] (1063-2, mw}, mò 3)

siqgur qyrI AwsweAw ] (402-13, Awsw, mò 5)

siqgur deAwl ikrpwl Bytq hry kwmu kâoDu loBu mwirAw ] (81-12, isrIrwgu, mò 5)

siqgur drsin Agin invwrI ] (183-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

siqgur dwqY nwmu idVweAw muiK msqik Bwg sBwgy ]1] (171-19, gaVI pUrbI, mò 4)

siqgur dwqY nwmu idVweAw ] (96-2, mwJ, mò 4)

siqgur dIn deAwl ijsu szig hir gwvIEy jIa ] (691-2, DnwsrI, mò 5)

siqgur ndir inhwl bhuiV n DweLEy ] (519-19, gUjrI, mò 5)

siqgur nwmu Ek ilv min jpY ÜãVéì iqné jn duK pwpu khu kq hovY jIa ] (1398-10, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

siqgur nwmu Ek ilv min jpY ÜãVì iqn jn duK pwp khu kq hovY jIa ]1] (1398-14, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

siqgur nwmu ÜãVwE Aiq mITw mYlwg{ mlgwry ] (981-3, nt, mò 4)

siqgur nwil qyrI BwvnI lwgY qw eh soJI pwe ]7] (908-19, rwmklI, mò 3)

siqgur no sB ko locdw jyqw jgqu sBu koe ] (41-5, isrIrwgu, mò 4)

siqgur no sBu ko vyKdw jyqw jgqu szsw{ ] (594-11, vfhzsu, mò 3)

siqgur no syvy iqsu Awip imlwE ] (1063-14, mw}, mò 3)

siqgur no jyhw ko eCdw qyhw Plu pwE koe ] (302-5, gaVI, mò 4)

siqgur no imly is Bwerw scY sbid lgzin ] (756-6, sUhI, mò 3)

siqgur no imly su hir imly nwhI iksY prqY ]24] (314-3, gaVI, mò 3)

siqgur no imlY su Awpxw mnu Qwe rKY Aohu Awip vrqY AwpxI vQu nwly ] (305-3, gaVI, mò 4)

siqgur no imlY sbdu smwly ] (948-18, rwmklI, mò 3)

siqgur pg DUir ijnw muiK lweL ] (165-4, gaVI guAwryrI, mò 4)

siqgur prcY pmL pdu pweLEy swcY sbid smwe lIAw ] (940-15, rwmklI, mò 1)

siqgur prcY vsgiq AwvY moK mukiq so pwvYgo ]3] (1310-8, kwnVw, mò 4)

siqgur pRIiq gurisK muiK pwe ]1] (164-10, gaVI guAwryrI, mò 4)

siqgur pwis hir bwq pUCh ijin nwmu pdwrQu pweAw ] (574-10, vfhzsu, mò 4)

siqgur pwis bynzqIAw imlY nwmu AwDwrw ] (746-17, sUhI, mò 5)

siqgur ipCY Bij pvih Ehw krxI sw{ ] (143-15, mwJ, mò 1)

siqgur puCY scu szjmu kmwvY hamY rogu iqsu jwE ] (512-5, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur puriK ij mwirAw BRim BRimAw G{ Coif geAw ] (653-4, soriT, mò 4)

siqgur puriK imlweAw iqsu jyvfu Av{ n koe jIa ]1] rhwa ] (73-7, isrIrwgu, mò 5)

siqgur purKu hir iDAwedw sqszgiq siqgur Bwe ] (1424-6, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

siqgur purKu inrvY{ hY inq ihrdY hir ilv lwe ] (1415-9, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur pUiC szgiq jn kIjY ] (905-12, rwmklI, mò 1)

siqgur pUiC n mwrig cwlI sUqI rYix ivhwxI ] (763-12, sUhI, mò 1)

siqgur pUCa jwe nwmu iDAwesw jIa ] (689-1, DnwsrI, mò 1)

siqgur pUir jnh kI Awsw ] (1396-12, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

siqgur pUry Bwxw ] (628-7, soriT, mò 5)

siqgur pUrY swcu kihAw ] (393-13, Awsw, mò 5)

siqgur pUrY kIno dwnu ]1] (1144-4, BYra, mò 5)

siqgur bzDn qoiV inrwry bhuiV n grB mJwrI jIa ] (598-2, soriT, mò 1)

siqgur bcn suKwny hIArY hir DwrI hir pRB øpPw ]1] (1336-14, pRBwqI, mò 4)

siqgur bcn kmwvxy scw Ehu vIcw{ ] (52-10, isrIrwgu, mò 5)

siqgur bcn quméwry ] (406-12, Awsw, mò 5)

siqgur bcn bcn hY siqgur pwD{ mukiq jnwvYgo ]5] (1309-18, kwnVw, mò 4)

siqgur bcin myro mnu mwinAw hir pwE pRwn ADwrw ]1] rhwa ] (1197-15, swrzg, mò 1)

siqgur bcnu bcnu hY nIko gur bcnI Amãqu pwvYgo ] (1311-10, kwnVw, mò 4)

siqgur bcnI Eko jwqw ] (415-5, Awsw, mò 1)

siqgur bcnI giq imiq pweL ] (1030-1, mw}, mò 1)

siqgur bwJu n pweAo sB QkI kmL kmwe jIa ]13] (72-12, isrIrwgu, mò 1)

siqgur bwJu n pweAo sB mohI mweAw jwil jIa ]3] (71-18, isrIrwgu, mò 1)

siqgur bwJu n bylI koeL ] (1031-19, mw}, mò 1)

siqgur bwJhu AzDu gubw{ ] (843-2, iblwvlu, mò 3)

siqgur bwJhu szgiq n hoeL ] (1068-16, mw}, mò 3)

siqgur bwJhu sBu DzDu kmwvY vyKhu min vIcwrI jIa ]7] (1016-14, mw}, mò 3)

siqgur bwJhu smJ n hovI sBu jgu dibAw CwpY ] (1275-4, mlwr, mò 1)

siqgur bwJhu gu{ nhI koeL ingury kw hY nwa burw ]13] (435-10, Awsw, mò 3)

siqgur bwJhu Gor AzDwrw fUib muE ibnu pwxI ]6] (1275-8, mlwr, mò 1)

siqgur bwJhu pRIiq n apjY Bgiq rqy pqIAwrw hy ]13] (1029-15, mw}, mò 1)

siqgur bwJhu mukiq n hoeL ikriq bwDw gRis dInw hy ]9] (1028-7, mw}, mò 1)

siqgur bwJhu mukiq iknyhI ] (1027-19, mw}, mò 1)

siqgur bwJhu vYdu n koeL ] (1016-10, mw}, mò 3)

siqgur bwxI sbdu suxwE ] (1177-2, bszqu, mò 3)

siqgur bwxI purKu purKoqm bwxI isa icqu lwvYgo ]2] (1308-9, kwnVw, mò 4)

siqgur ibnu hiQ n AwveL sB Qky kmL kmwe ] (548-14, ibhwgVw, mò 3)

siqgur ibnu bYrwgu n hoveL bYrwgIAVy ] (1104-17, mw}, Bgq kbIr jI)

siqgur BE deAwl q pUrw pweLEy ] (1362-1, Pênhy, mò 5)

siqgur BE deAwl ] (895-8, rwmklI, mò 5)

siqgur Bwe clhu jIviqAw ev mrIEy rwm ] (775-19, sUhI, mò 4)

siqgur BIiKAw dyih mY qUz sMmRQu dwqw{ ] (790-8, sUhI, mò 1)

siqgur Byit rwm rsu pweAw jn nwnk nwim aDwry ] (575-3, vfhzsu, mò 4)

siqgur Bytq hamY mwrI ] (183-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

siqgur ByitEy mnu mir rhY hir nwmu vsY min Awe ] (1258-6, mlwr, mò 3)

siqgur Byty scu ÜãVwE scu nwmu min BweAw ]8] (1068-12, mw}, mò 3)

siqgur Byty kI vifAweL ] (423-11, Awsw, mò 3)

siqgur Byty gur goibzd ] (364-7, Awsw, mò 3)

siqgur Byty pUrn pwrbRHÌ ]2]34] (378-18, Awsw, mò 5)

siqgur Byty mukiq hoe pwE moK duAw{ ]1] (1276-12, mlwr, mò 3)

siqgur BytY so jnu sIJY ijsu ihrdY nwmu vsweL ]19] (912-11, rwmklI, mò 3)

siqgur miq qwry qwrxhwrw myil lE rzig lInw hy ]3] (1027-18, mw}, mò 1)

siqgur miq nwmu sdw prgwsw jIa ] (175-8, gaVI mwJ, mò 4)

siqgur imil rhIEy sd Apuny ijin hir syqI ilv lweL ]4] (1233-14, swrzg, mò 3)

siqgur imlhu Awpy pRBu qwry ] (1041-17, mw}, mò 1)

siqgur imlhu cInhu ibiD sweL ] (1028-17, mw}, mò 1)

siqgur imlhu nvY iniD pwvhu en ibiD qqu ibloeL ]2] (883-5, rwmklI, mò 5)

siqgur imlq mhw suKu pweAw miq mlIn ibgswvYgo ]7] (1310-12, kwnVw, mò 4)

siqgur imilEy altI BeL nv iniD Krica Kwa ] (91-11, isrIrwgu, mò 3)

siqgur imilEy altI BeL BweL jIvq mrY qw bUJ pwe ] (602-17, soriT, mò 3)

siqgur imilEy sdw mukqu hY ijin ivchu mohu cukweAw ] (466-8, Awsw, mò 1)

siqgur imilEy hamY geL joiq rhI sB Awe ] (509-19, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur imilEy hir min vsY shjy rhY smwe ]1] rhwa ] (490-16, gUjrI, mò 3)

siqgur imilEy jIvqu mrY buiJ sic smIqw ] (510-2, gUjrI kI vwr, mò 3)

siqgur imilEy Dwvqu QziméAw inj Gir visAw AwE ] (440-18, Awsw, mò 3)

siqgur imilEy pmL pdu pweAw ha siqgur kY bilhwry ]3] (981-6, nt, mò 4)

siqgur imilEy miq @qm hoe ] (1188-6, bszqu, mò 1)

siqgur imilEy miq @pjY qw eh soJI pwe ]1] (491-14, gUjrI, mò 3)

siqgur imilEy mnu szqoKIEy qw iPir qãsnw BUK n hoe ] (492-3, gUjrI, mò 3)

siqgur imilEy mrY mzdw hovY igAwn bIcwrI jIa ]4] (1016-10, mw}, mò 3)

siqgur imilEy mlu aqrI hir jipAw purKu sujwxu ] (1417-10, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur imly su abry swcY sbid AlzK ]10] (1413-14, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur imly q mwrgu idKweAw ] (476-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

siqgur imlY q sUJis bUJis sc min igAwnu smwvY ]8] (1274-6, mlwr, mò 1)

siqgur mUriq ka bil jwa ] (1202-12)

siqgur myry scw swju ] (1142-3, BYra, mò 5)

siqgur myry kI vifAweL ] (1142-5, BYra, mò 5)

siqgur mylI pRB guxqwsw ]4]1]95] (394-13, Awsw, mò 5)

siqgur mY bilhwrI qor ] (1195-15, bszqu ihzfol, Bgq rwmwnzd jI)

siqgur vcnu rqNnu hY jo mNny su hir rsu Kwe ] (41-12, isrIrwgu, mò 4)

siqgur vwik ihrdY hir inrmlu nw jm kwix n jm kI bwkI ]1] rhwa ] (505-1, gUjrI, mò 1)

siqgur ivic Amãq nwmu hY Amãqu khY khwe ] (1424-1, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

siqgur ivic Amãqu hY hir aqmu hir pdu soe ] (300-17, gaVI, mò 4)

siqgur ivic Awip vrqdw hir Awpy rKxhw{ ] (302-11, gaVI, mò 4)

siqgur ivic Awpu riKAonu kir prgtu AwiK suxweAw ] (466-8, Awsw, mò 1)

siqgur ivic nwmu inDwnu hY krim prwpiq hoe ] (88-11, isrIrwgu, mò 3)

siqgur ivic nwmu inDwnu hY ipAwrw kir deAw Amãqu muiK coe ] rhwa ] (605-2, soriT, mò 4)

siqgur ivic vfI vifAweL jo Anidnu hir hir nwmu iDAwvY ] (303-11, gaVI, mò 4)

siqgur ivic vfI vifAweL ] (361-12, Awsw, mò 3)

siqgur ivic vfIAw vifAweLAw BweL krim imlY qW pwe ] (1419-9, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

siqgur ivthu vwirAw ijqu imilEy Ksmu smwilAw ] (470-9, Awsw, mò 1)

siqgur ivthu vwirAw ijin idqw scu nwa ] (53-2, isrIrwgu, mò 5)

siqgur ivxu iknY n pweAw min vyKhu irdY bIcwir ] (1276-8, mlwr, mò 3)

siqguir Ekê ivKwilAw min qin suKu hoeL ] (788-1, sUhI, mò 2)

siqguir szig idKweAw jwhir ] (965-4, rwmklI, mò 5)

siqguir szqu imlweAw msqik Dir kY hQu ] (958-19, rwmklI, mò 5)

siqguir scu ÜãVweAw esu Dn kI kImiq khI n jwe ] (1092-3, mw}, mò 3)

siqguir scu ÜãVweAw sic rhhu ilv lwe ] (84-10, isrIrwgu, mò 3)

siqguir scu idVweAw sdw sic szjim rhxw ] (70-1, isrIrwgu, mò 3)

siqguir sbdu suxweAw ha sd bilhwrY jwa ]7] (65-8, isrIrwgu, mò 3)

siqguir sbdu suxweAw ibnu scy Av{ n koeL ]7] (70-3, isrIrwgu, mò 3)

siqguir swcw drsu idKweAw ]8]3] (1189-2, bszqu, mò 1)

siqguir suKu vyKwilAw scw sbdu bIcwir ] (853-12, iblwvlu, mò 3)

siqguir syivEy shj Anzdw ] (1063-1, mw}, mò 3)

siqguir syivEy sdw suKu jnm mrx duKu jwe ] (587-4, vfhzsu, mò 3)

siqguir syivEy suKu pweAw scY sbid vIcwir ] (647-12, soriT, mò 3)

siqguir syivEy hir min vsY iqQY Ba kdy n hoe ] (586-1, vfhzsu, mò 3)

siqguir syivEy dUjI durmiq jweL ] (833-2, iblwvlu, mò 3)

siqguir syivEy nwmu min vsY ivchu BRmu Ba BwgY ] (590-10, vfhzsu, mò 3)

siqguir syivEy mnu inrmlw BE pivqu srIr ] (69-11, isrIrwgu, mò 3)

siqguir syivEy irdY smwxI ] (119-3, mwJ, mò 3)

siqguir hir pRBu buiJAw gur jyvfu Av{ n koe ] (39-18, isrIrwgu, mò 4)

siqguir kir dInI Dur kI Cwp ]5] (430-17, Awsw, mò 5)

siqguir Kyp inbwhI szqhu ] (916-7, rwmklI, mò 5)

siqguir Kymw qwixAw jug jUQ smwxy ] (1398-6, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

siqguir gvweL ivchu jUiT BrWiq ] (1173-19, bszqu, mò 3)

siqguir igAwn KVgu hiQ dInw jmkzkr mwir ibdwry ] (574-14, vfhzsu, mò 4)

siqguir igAwnu mjnu hY nIko imil klml pwp aqwry ]1] rhwa ] (981-13, nt, mò 4)

siqguir Fwik lIAw moih pwpI pVdw ] (1117-17, quKwrI, mò 5)

siqguir qwpu gvweAw BweL TWiF peL szswir ] (620-9, soriT, mò 5)

siqguir quTY nwa pRyim rhisAw ] (146-18, mwJ, mò 2)

siqguir quTY pweLAin Azdir rqn Bzfwrw ] (141-6, mwJ, mò 1)

siqguir qumry kwj svwry ]1] rhwa ] (201-6, gaVI, mò 5)

siqguir qUTY kIno dwnu ]3] (376-15, Awsw, mò 5)

siqguir deAwil hir nwmu ÜãVweAw hir pwD{ hir pRB kyrw ]1] (711-5, tofI, mò 4)

siqguir deAwil gux nwmu ÜãVweL ]2] (732-15, sUhI, mò 4)

siqguir idKwE Azqir nwly ] (1062-19, mw}, mò 3)

siqguir idKwE geAw AiBmwnu ] (798-13, iblwvlu, mò 3)

siqguir idqw hir nwmu Amãqu ciKAw ] (523-13, gUjrI, mò 5)

siqguir dIAw Amãq nwmu ]2] (1328-16, pRBwqI, mò 1)

siqguir dIAw mo ka Ehu inDwnu ]1] rhwa ] (558-11, vfhzsu, mò 3)

siqguir dIE mukiq iDAwnW ] (1345-8, pRBwqI, mò 1)

siqguir dIno pUrw mzqu ]1] (1150-1, BYra, mò 5)

siqguir nwnik Bgiq krI ek min qnu mnu Dnu goibzd dIAa ] (1405-7, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

siqguir nwmu inDwnu ÜãVweAw iczqw sgl ibnwsI ] (615-19, soriT, mò 5)

siqguir nwmu inDwnu ÜãVweAw ] (1155-1, BYra, mò 3)

siqguir nwmu buJweAw ivxu nwvY BuK n jweL ] (423-19, Awsw, mò 3)

siqguir nwil idKwilAw riv rihAw sB Qwe ] (1248-13, swrzg, mò 3)

siqguir prcY hir nwim smwnw ] (797-10, iblwvlu, mò 3)

siqguir pweEy pUrw nwvxu psU pryqhu dyv krY ]2] (1329-1, pRBwqI, mò 1)

siqguir puriK imlweAw eko sjxu soe ] (42-13, isrIrwgu, mò 5)

siqguir puriK ivKwilAw msqik Dir kY hQu jIa ]9] (73-18, isrIrwgu, mò 5)

siqguir pUrY syivEy dUKw kw hoe nwsu ] (320-9, gaVI, mò 5)

siqguir pUrY kInI dwiq ] (681-3, DnwsrI, mò 5)

siqguir pUrY qwpu gvweAw ApxI ikrpw DwrI ] (620-14, soriT, mò 5)
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương